• Tartalom

1994. évi LXXVIII. törvény

1994. évi LXXVIII. törvény

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról1

1994.12.10.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Tv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


,,(1) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagból — köztük az elnökből és helyettes elnökből — álló testület.''

2. § A Tv. 30. § (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


,,(3) A teljes ülés akkor határozatképes, ha azon legalább az Alkotmánybíróság nyolc tagja, köztük az elnök vagy akadályoztatása esetén a helyettes elnök jelen van.''

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a Tv. 6. §-ából a ,,továbbá a pártokhoz nem tartozó képviselők által jelölt képviselőből'' szövegrész hatályát veszti.

(2) A Tv. 56. §-ában az ,,öt'' szövegrész helyébe az ,,egy'' szövegrész lép.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1994. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1994. december 2. A törvényt a 2011: CLI. törvény 69. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére