• Tartalom

79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról

2015.04.01.

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 44. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi IL. törvénynek az 1993. évi II. törvény 13. §-ának (7) bekezdése 1. pontjával kiegészített 4. §-ának (1) bekezdése, a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4. § (2) bekezdése, valamint az e törvényt kiegészítő 1994. évi XXVII. törvény 3. §-ának (5) bekezdése végrehajtása tárgyában — a földrendező és a földkiadó bizottságok működési költségei mértékének az elvégzendő feladat nagyságához való igazítása céljából — a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)1 A földrendező, valamint a földkiadó bizottságok (a továbbiakban együtt: bizottság) úgy alakítsák munkarendjüket, hogy működési költségeik ne haladják meg

— a földrendező bizottságok esetében az illetékességükbe adott földterület minden hektárja után számított 35 forintot;

— a földkiadó bizottságok esetében az érintett valamennyi részarány-tulajdonos után számított 250 forintot.

(2) A helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) a működési feltételek biztosításánál legyenek figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott átalány-összegekre és e rendelet egyéb rendelkezéseire.

(3) A Központi Kárrendezési Iroda2 (a továbbiakban: KKI) a központi költségvetés vonatkozó előirányzata terhére, a felmerülésük ütemében térítse meg az önkormányzatok által a bizottságok működéséhez megelőlegezett bizonylattal igazolt és a 4. §-ban előírt módon hitelesített költségeket, az 1. § (1) bekezdésében és a 3. §-ban meghatározott értékhatárig.

2. §

(1) Az egyes kiadási tételek szükségességéről a bizottság elnöke dönt, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Nem számolható el a bizottság működési kiadásaként:

a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott (főállású) személyek munkabére és annak járulékai, kivéve, ha foglalkoztatásuk közhasznú munkavégzés keretében történik;

b) az ötezer forint egyedi értéket meghaladó berendezések, irodatechnikai, illetve számítástechnikai eszközök vételára;

c) a reprezentációs költség;

d) a földkimérés költségei.

(3)3 Szakértői díj a bizottság működési kiadásaként akkor számolható el, ha az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) nyilatkozatával igazolja, hogy a szükséges adatot vagy információt, illetve ez irányú szakértői munkát nem állt módjában a bizottság rendelkezésére bocsátani.

3. §


Megtéríthető az 1. § (1) bekezdése szerinti átalányösszegeket legfeljebb 20%-kal meghaladó indokolt kiadás, ha

— a földrendező bizottság illetékességébe vont földterület nagysága nem haladja meg az ezer hektárt;

— a földkiadó bizottság illetékessége által érintett részarány-tulajdonosok száma nem haladja meg az ötszáz főt.

4. §


A bizottságok működésével kapcsolatos kiadások megtérítése negyedévenként történik, az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat minden negyedévet követő második hónap utolsó napjáig beérkezően bizottságonként elkülönítve terjesztheti fel igényeit a KKI-hoz a jelen rendelet mellékleteiben foglalt költségelszámoló lapok felhasználásával. A felmerült költségek valódiságát a bizottság elnöke, a polgármester és az önkormányzat jegyzője együttesen, aláírásukkal igazolják;

b) a költségelszámoló lapok másodpéldányát, valamint a kiadási tételeket igazoló bizonylatokat az önkormányzat öt éven át köteles megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni;

c) a beérkezett igényeket a KKI a jelen rendelet rendelkezései szempontjából felülvizsgálja, és a következő negyedév 10. napjáig kielégíti;

d) a hibásan vagy hiányosan beérkezett igényléseket a KKI javításra, illetve hiánypótlásra visszaküldi;

e) az első ízben — 1994. május 31-ig — beküldendő költségelszámoló lapon valamennyi addig felmerült és a jelen rendelet szerint elszámolható kiadást fel kell tüntetni;

f) az első — 1994. július 10-ig kiutalandó — térítés összegét csökkenteni kell a már kiutalt előleg összegével.

5. §4


Amennyiben az 1994. évi XXVII. törvény alapján a földkiadó bizottság feladatkörét a megyei kormányhivatal veszi át:

a)5 az átvételt követően az adott földkiadó bizottság illetékessége szerint számított költségátalány még fel nem használt részét a feladatot ellátó megyei kormányhivatal költségvetésébe kell átcsoportosítani a hivatkozott törvény 3. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően;

b)6 az így átcsoportosított előirányzat felhasználásáról a megyei kormányhivatal költségvetési beszámolás keretében köteles számot adni. A földművelésügyi igazgatóság tevékenységére a 2. §-ban foglalt korlátozások nem vonatkoznak;

c)7 a megyei kormányhivatal felelős azért, hogy az a) pont szerinti összegekkel megnövelt kiadási előirányzat fedezze a felmerülő költségeket. Az esetleges túllépés fedezetéről a Kormány dönt.

6. §


Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelethez8

KÖLTSÉGELSZÁMOLÓ LAP

a ……………………………… településen illetékes, megalakított
Földrendező bizottság működési költségeiről


A költségeket megelőlegező helyi önkormányzat neve:


és címe:

1. A Földrendező bizottság működési körébe vont terület mértéke (hektárban): ……………………………

2. A költségek elszámolásának időszaka: 199… ………………………… hó ……… napjától,


199… ………………………… hó ……… napjáig.

3. A 79/1994. (V. 19.) Korm. rendeletben meghatározott, bizonylatokkal dokumentált költségek részletezése:


a kiadás jogcíme: összege:

4. Pénzforgalmi adatok:


Helyi önkormányzat által megnyitott pénzintézeti számla megnevezése:

és száma:

Számlavezető OTP fiók vagy más pénzintézet neve, székhelye:

és jelzőszáma:


Kijelentjük, hogy a fenti költségigény a valóságnak megfelel, nem tartalmaz olyan tételt, amely a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében nem számolható el, és a korábbi térítésekkel együttesen sem haladja meg az ugyanazon Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben, illetve a 3. §-ban meghatározott költségátalány összegét.


Kelt: ………………………………, 199… …………………………………… hó ……… nap.


………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Földrendező bizottság elnöke polgármester jegyző

2. számú melléklet a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelethez

KÖLTSÉGELSZÁMOLÓ LAP

a …………………………………………-i(székhely, település) ………………………………………… (mezőgazd. nagyüzem)területén illetékes, megválasztott

Földkiadó bizottság költségeiről


A költségeket megelőlegező helyi önkormányzat neve:

és címe:

1. A Földkiadó bizottság működési körébe vont részarány-földtulajdonosok száma: …………………………… fő.

2. A költségek elszámolásának időszaka: 199… ………………………… hó ……… napjától,

199… ………………………… hó ……… napjáig.

3. A 79/1994. (V. 19.) Korm. rendeletben meghatározott, bizonylatokkal dokumentált költségek részletezése:


a kiadás jogcíme: összege:

................. .....Ft

................. .....Ft

................. .....Ft

................. .....Ft

................. .....Ft

................. .....Ft

................. .....Ft

................. .....Ft

................. .....Ft

Összesen: .....Ft

4. Pénzforgalmi adatok:


Helyi önkormányzat által megnyitott pénzintézeti számla megnevezése:

és száma:


Számlavezető OTP fiók vagy más pénzintézet neve, székhelye:

és jelzőszáma:


Kijelentjük, hogy a fenti költségigény a valóságnak megfelel, nem tartalmaz olyan tételt, amely a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében nem számolható el, és a korábbi térítésekkel együttesen sem haladja meg az ugyanazon Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben, illetve a 3. §-ban meghatározott költségátalány összegét.


Kelt: ………………………………, 199… …………………………………… hó ……… nap.


………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Földkiadó bizottság elnöke polgármester jegyző

1

Az 1. § (1) bekezdésének „a törvény által kiszabott feladatuk elvégzésének teljes időtartamára számított” mondatrészét a 49/1997. (X. 6.) AB határozat azt hatálybalépésének napjára 1997. május 27-re visszamenő hatállyal megsemmisítette.

2

A 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében ahol a jogszabály az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalról vagy a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalokról tesz említést, ott a Központi Kárrendezési Irodát kell érteni.

4

Az 5. § nyitó szövegrésze a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 4. § b) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A Magyar Közlöny 1994. évi 57. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére