• Tartalom

84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet

84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet

a Gazdaságbiztonsági Tartalékról1

2011.01.01.

A Kormány a Gazdaságbiztonsági Tartalék szabályozására a következőket rendeli el:

1. §2

A Gazdaságbiztonsági Tartalék (a továbbiakban: GT) a bármely okból keletkező átmeneti vagy tartós piaci zavar (a továbbiakban: piaci zavar) vagy a külön jogszabályban3 meghatározott gazdaságmozgósítási helyzet esetén elősegíti

a) a lakosság, valamint

b)4 a gazdaságmozgósítási helyzet kezelésében részt vevő Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági szervei

biztonságos ellátását.

2. §

(1) A GT árukészletből és pénzeszközökből tevődik össze. Forrásait növeli a GT-vel való gazdálkodás bevételeiből a fenntartási költségek fedezete után maradó hányad.

(2) A fenntartási költségek fedezetére szolgál

a) a GT-vel való gazdálkodásból eredő többletbevétel, és

b)5 szükség szerint az éves költségvetési törvényben az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv fejezetében e célra címzetten jóváhagyott összeg.

3. §

A GT működtetését és összetételét tekintve

a) a lakossági ellátást érintő átmeneti vagy tartós piaci zavarok megelőzésére, illetve megszüntetésére vagy mérséklésére szolgáló, azaz piaci zavarelhárító funkciót ellátó hányadból,

b)6 gazdaságmozgósítási helyzet esetén az ellátatlanná vált lakosság, valamint a gazdaságmozgósítási helyzet kezelésében részt vevő Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági szervei ellátását biztosító védelmi célú hányadból,

c) a gazdaságos működés érdekében a tartalékot kezelő szervezet részére üzleti célú hasznosításra (taktikai eladás, vétel stb.) rendelkezésre bocsátott hányadból

áll.

4. §7

(1)–(4)8

(5)9 Az agrárpolitikáért felelős miniszter a gazdaságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével dönt

a) az R. 3. § a) és b) pontjában foglalt hányadok arányáról,

b)10 a védelmi célú hányad igénybevételéről.

(6)11

(7)12 A GT-t az agrárpolitikáért felelős miniszter kezeli, melynek keretében:

a)13 a (6) bekezdésben foglalt javaslat alapján – az ipari termékek és a lakossági ellátást érintő fogyasztási cikkek tekintetében a gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – dönt a GT éves összetételéről;

b) a Ptk. 59. §-ának (1) bekezdése szerint szerződést köt a GT-t érintő döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közhasznú társasággal, amelynek keretében ellátandó tevékenység nem sértheti a GT-vel kapcsolatos feladatok ellátását;

c) szükség szerint javaslatot tesz a GT működtetéséhez szükséges költségvetési forrásokra.

5. §

(1)14 Az agrárpolitikáért felelős miniszter a 3. § a) pontjában meghatározott hányadból – az ipari termékek, valamint a lakossági ellátást érintő fogyasztási cikkek tekintetében a gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont] kérésére engedélyezheti a GT készleteinek ideiglenes igénybevételét, továbbá a gazdálkodó szervezet saját termékeinek a GT részére történő ideiglenes készletrevételét.

(2) Az ideiglenes készletigénybevétel és az ideiglenes készletrevétel esetén tartalékolási díjat, késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamatot kell fizetni.

6. §

A GT-vel történő gazdálkodásból származó éves bevételt (tartalékolási díj, késedelmi kamat, kereskedelmi ügyletek adózott nyeresége, az ideiglenesen szabad pénzeszközök kamata) a GT fenntartási költségei fedezetére, az ezen felüli összeget a GT vagyonának növelésére kell fordítani.

7. §15

A GT kezelésének részletes szabályait az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletben szabályozza.

8. §

A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 336/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 133/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet.

5

A 2. § (2) bekezdésének b) pontja a 167/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 4. § a 167/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (1)–(4) bekezdését a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 17. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (5) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (5) bekezdésének b) pontja a 133/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (6) bekezdését a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 17. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (7) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (7) bekezdés a) pontja a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 5. § (1) bekezdése a 167/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére