• Tartalom

91/1994. (VI. 10.) Korm. rendelet

91/1994. (VI. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Budapesten, 1992. szeptember 2-án aláírt Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésről szóló Egyezménynek a kihirdetéséről

1994.06.10.

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Budapesten, 1992. szeptember 2-án aláírt Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésről
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság (a továbbiakban: Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy a kultúra, oktatás és tudomány terén eredményesen fejlesszék az együttműködést, azzal a meggyőződéssel, hogy ezzel hozzájárulnak a két állam közötti sokoldalú kapcsolatok megerősítéséhez, valamint a Magyar Köztársaságban élő szlovén kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar kisebbség sokirányú fejlődéséhez, tiszteletben tartva a Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában és a Párizsi Chartában megfogalmazott elveket egyetértettek abban, hogy kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) kötnek:
1. Cikk
A Felek támogatják és ösztönzik az akadémiák, a tudományos-kutató, oktatási, kulturális, egyházi intézmények, valamint szakmai egyesületek közötti együttműködést, szakemberek és előadások cseréjét. Ezen a területen elősegítik a szakmai tájékoztató anyagok és publikációk cseréjét, tudományos, irodalmi, művészeti alkotások és publikációk népszerűsítését, azok fordítását és kiadását, koncertek, színházi előadások, művészeti és más kiállítások, illetve rendezvények szervezését, filmek, rádió és televíziós műsorok, valamint alkotóik cseréjét.
2. Cikk
A Felek támogatják az önkormányzatok közötti közvetlen együttműködést, amelyek az Egyezmény szellemében elősegítik, megkönnyítik, szélesítik és elmélyítik a kapcsolataikat a kultúra, oktatás és tudomány terén.
3. Cikk
A Felek különösen támogatják a másik ország nyelvének oktatását, lektorok és vendégtanárok, szakmai anyagok cseréjét, a nyelvi és szakmai tanfolyamokon való részvételt.
4. Cikk
A Felek kölcsönösen lehetővé teszik, hogy állampolgáraik a másik Fél oktatási intézményeiben tanulhassanak az oktatás minden szintjén.
A lehetőségekkel összhangban e célból a másik ország állampolgárai részére ösztöndíjakat és egyéb anyagi segítséget nyújtanak.
5. Cikk
A Felek külön Egyezmény alapján rendezik az iskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi diplomák, tudományos fokozatok kölcsönös elismerését.
6. Cikk
A Felek elősegítik és megkönnyítik a másik ország kutatói számára a kulturális és tudományos intézményekben, a könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban folyó kutatásokat.
A Felek lehetővé teszik a másik ország történelmére vonatkozó anyagokhoz való hozzájárulást, ezek másolását, felvételét, mikrofilmezését, valamint a területi kutatásokat.
7. Cikk
A Felek külön megállapodásokat kötnek a műszaki-tudományos együttműködésről.
8. Cikk
A Felek támogatják az együttműködést a sport területén, valamint a két ország ifjúsága közötti közvetlen kapcsolatokat.
9. Cikk
A Felek támogatják a kulturális, oktatási és tudományos együttműködést az európai multilaterális kapcsolatok keretén belül.
10. Cikk
A Felek biztosítják egymás nemzeti kisebbségei számára a külön jogok megvalósításának feltételeit a nevelés, az oktatás és a kulturális identitás megőrzése és fejlesztése területén.
11. Cikk
Az Egyezmény végrehajtása céljából a Felek Vegyes Bizottságot hoznak létre, amely 3 évenként egyszer, felváltva Magyarországon, illetve Szlovéniában ülésezik.
A Vegyes Bizottság elnöke mindig a vendéglátó ország delegációjának vezetője.
A Vegyes Bizottság 3 évre szóló együttműködési javaslatot dolgoz ki a megállapodást kötő államok részére, amely a program megvalósítását szolgáló pénzügyi és szervezési rendelkezéseket is tartalmazza.
12. Cikk
Az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Felek belső rendelkezéseikkel összhangban azt jóváhagyják.
A Felek egyetértenek abban, hogy az Egyezményt az aláírás napjától alkalmazzák.
13. Cikk
E megállapodás a hatálybalépéstől számított 5 évig marad érvényben, de hatálya automatikusan további 5 évre meghosszabbodik, amennyiben a lejárat előtt 6 hónappal írásos formában a Felek egyike sem mondja fel.
Készült Budapesten, 1992. szeptember 2-án, két-két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(aláírások)''

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. szeptember 2-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter1 gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére