• Tartalom

1995. évi CXXI. törvény

1995. évi CXXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről1

2004.05.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1996. évi központi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1996. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK
ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §2 Az Országgyűlés az 1996. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 2 114 013,3 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 981 141,9 millió forintban,

c) hiányát 132 871,4 millió forintban

állapítja meg.

2. § A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban:

a) a Magyar Nemzeti Bank javára 46 955,7 millió forint, az 1995-ben felvett devizahitel után pénzintézetek javára 50 959,8 millió forint törlesztést köteles teljesíteni, illetőleg különböző belföldi hitelezőktől 204 142,5 millió forint értékben köteles egy évnél hosszabb lejáratú – lejáró – államkötvényeket visszavásárolni;

b) a MÁV Rt.-től átvállalt hitelek törlesztésére 28 046,9 millió forintot, a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztésére 14,4 millió forintot köteles fordítani;

c) a helyi önkormányzatok által a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül az önkormányzatok által felvett, illetve saját forrásból a központi költségvetés számára megelőlegezett hitelek törlesztésére – a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. § (4) bekezdése c) pontja alapján – 2829,5 millió forintot köteles fordítani;

d) külföldi hitelezők javára 12 406,3 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni.

3. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások és a hitelfelvételből származó bevételek részletezését e törvény 1. és 2. számú mellékleteinek XXXII. ,,A költségvetés törlesztései és hitelfelvételei'' fejezete tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy

a) az 1. § c) pontjában foglalt hiány fedezésére; és

b) a 2. §-ban említett hiteltörlesztések és lejáró államkötvények által megtestesített költségvetési adósság megújítására értékpapírokat bocsásson ki, valamint bel- és külföldi hiteleket vegyen fel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a költségvetési adósság lejárati szerkezetének javítására lejárat előtt állami értékpapírokat vásároljon vissza és hiteleket törlesszen, e műveletek finanszírozására állami értékpapírokat bocsásson ki, és hiteleket vegyen fel.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a kincstári egységes számla folyamatos likviditásának biztosítására – az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felül – 1 évnél rövidebb lejáratú állampapírt bocsásson ki.

(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a MÁV Rt. által az 1992–1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalja. E hitelek állománya a központi költségvetés adósságát növeli.

(5) A központi költségvetésnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló – többször módosított – 1991. évi LX. törvény3 (a továbbiakban: MNBtv.) 82. §-ában meghatározott hiteleinek 1996-ban érvényes kamatlába 7,89%.

(6) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Kormány – a 26/1991. (IV. 23.) OGY határozat alapján az államközi szerződés megszüntetése miatt nem folytatódó – Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer beruházás részbeni finanszírozására az osztrák Creditanstalt Bankverein által az Österreichische Verbundgesellschaft részére folyósított hitelből eredő, a hitelszerződés szerint a Magyar Villamosművek Tröszt áramszállításaival törlesztendő adósságot kormányhitelként 1995. december 31-i hatállyal átvállalja.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a bankrendszer működőképességének biztosítása érdekében 1996. év folyamán maximum 10 000 millió forint értékben államkötvényt bocsásson ki.

(8) Az állam az 1996. évben – az MNBtv. 20. §-ának (3) bekezdése alapján – a központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hitelből keletkezett államadósság 1995. év végén fennállt állományának egy részét – az MNBtv. 22. §-ának (2) bekezdésében említett mértéket meghaladó összeget – piaci kamatozású értékpapírrá alakíthatja át. Az 1996. évben megvalósuló átalakítást, a teljes összegre nézve – az MNBtv. 22. §-ának (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – e törvény hatálybalépését követően végre lehet hajtani.

(9)4 A Magyar Nemzeti Banknak, az általa az 1996. évre előre jelzett veszteségét a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtéríti. A Magyar Nemzeti Bank várható vesztesége alakulásáról 1996. december 15-ig tájékoztatja az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságát.

MÁSODIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÁS ALRENDSZEREI EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS TARTALÉK-ELŐIRÁNYZATAI

Általános tartalék

5. §5 A központi költségvetés — a 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott — kiadásából az általános tartalék 15 764 millió forint.

Céltartalék

6. § (1) A központi költségvetési szerveknél (a továbbiakban ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a társadalombiztosítási járulék tervezett kiadási előirányzatát e járulék 1996. évi csökkentésének hatásával, valamint a dologi előirányzatokat együttesen 4 milliárd forint összeggel csökkenteni kell, s azzal a (2) bekezdés szerinti céltartalékot kell növelni. Ez az összeg az 1996. évben megvalósuló létszámcsökkenések egyszeri többletkiadásainak részbeni fedezetére szolgál. Az előirányzatok átcsoportosításáról a Kormány gondoskodik.

(2)6 A bérpolitikai intézkedésre 15 873 millió forint céltartalékot kell képezni a VII. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcímen. Az előirányzat a központi költségvetési szervek (kivéve a társadalombiztosítási önkormányzatok által finanszírozott intézményeket) közalkalmazottai illetmény-előmeneteli rendszerének módosításával, az 1992. július 1-jét megelőző munkaviszonyok beszámításával összefüggő; a fegyveres szervek hivatásos állományának, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal köztisztviselőinek, a költségvetési szerveknél a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján foglalkoztatottaknak, a normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmények és a működésükhöz rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemények munkavállalóinak illetményemelésére; a bírák, ügyészek pótlékának növelésére; a központi költségvetési szférában 1350 millió forint rendkívüli közalkalmazotti keresetemelésre, valamint a minimálbér emelésére szolgál. A céltartalék magában foglalja az illetményemelésekhez kapcsolódó járulékokat és a központi költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos egyszeri kiadásokhoz történő hozzájárulást is. A céltartalékból kell fedezni a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. §-ának (1) és (3) bekezdésében felsorolt szerveknél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének növelését is.

(3) A közalkalmazottak illetmény-előmeneteli rendszerének módosításával összefüggő bérpolitikai intézkedésről az érdekegyeztetés eredményének függvényében a Kormány dönt.

(4) A (2) bekezdés szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, kiemelt előirányzatokra történő lebontására – a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium és a Munkaügyi Minisztérium által együttesen kiadott Útmutató szerint végzett felmérés alapján – a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(5) A céltartalék terhére nem nyújthatnak be igényt azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében saját bevétel fedezi, illetve munkavállalójukat saját bevételeik terhére foglalkoztatják.

Rendes és rendkívüli kiadások és bevételek

7. § (1) A központi költségvetés 3. §-ban jóváhagyott kiadásai és bevételei – az e törvény 1. és 2. számú mellékleteiben külön megjelölt – rendes és rendkívüli kiadásokra és bevételekre oszlanak.

(2) A rendkívüli kiadások közül kormányzati rendkívüli kiadás:

a)7 a pénzbeli kárpótlás

1. pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport),

2. pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport);

b) a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. alaptőke-juttatása (VII. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 3. alcím);

c) az egyházi nemzetközi rendezvények költségei (VII. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 6. alcím);

d) az egyéb rendkívüli kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 7. alcím);

e) az egyházi ingatlanok visszaadása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 12. cím, 1. alcím);

f) a Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 12. cím, 2. alcím);

g)8 Északkelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 9. alcím).

(3)9

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

8. § (1) A pénzintézetekben, illetve a nem az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-hez (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tartozó gazdasági társaságokban az állami részesedés után az 1996. évben kifizetésre kerülő osztalék és az állami vagyon más hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.

(2)10 Az ÁPV Rt. a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából — az 1995. évre tervezett 150 000 millió forint áthúzódó privatizációs bevétel teljesítésén felül — 100 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(3) Az ÁPV Rt. — állami vagyon utáni részesedés címén — 10 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni. Az 1995—1996. évekre tervezett 250 000 millió forint központi költségvetési privatizációs bevétel és az államadósság törlesztésére fordított bevétel teljesítése esetén a további privatizációs bevételekből 40—60% arányban, de legfeljebb 5000 millió forint — a központi költségvetés bevételeként — a XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezetben használható fel kizárólag területfejlesztési célokra, 7000 millió forint pedig a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg.

(4) Az ÁPV Rt. a privatizáció kapcsán várhatóan felmerülő jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségeinek fedezetére 41 000 millió forint tartalékot köteles képezni, és azt elkülönített számlára helyezni. A tartalék felhasználására a privatizációért felelős miniszter és a pénzügyminiszter együttes hozzájárulása mellett kerülhet sor.

(5) A (2), (3), (4), (6), valamint a (10)—(13) bekezdésekben előírt kötelezettségek teljesítése után fennmaradó privatizációs bevételt az államadósság törlesztési kiadásaira kell fordítani. A végrehajtás módjáról és összegéről a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyminiszter állapodik meg.

(6) Az ÁPV Rt. bevételeiből

a) az általa működtetett állami vagyon privatizációjával összefüggő közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadásra 17 000 millió forintot, az ÁPV Rt. működési kiadásaira 4000 millió forintot, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadásaira 10 000 millió forintot fordíthat,

b) az ÁPV Rt. a belterületi föld értéke alapján az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető járandóságokra 36 000 millió forintot, a társaságoknak a privatizáció után a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján visszautalandó 20% részesedés teljesítésére 12 000 millió forintot, a kárpótlási jegy utáni életjáradék kifizetésére 2000 millió forintot fordíthat,

c) reorganizációs feladatokra az ÁPV Rt. 20 000 millió forintot fordíthat a Kormány egyedi jóváhagyása szerint. Ezen belül az ÁPV Rt. Igazgatósága 200 millió forintig egyedileg dönthet, de ez összességében éves szinten nem haladhatja meg a 2000 millió forintot. Az ÁPV Rt. ezen döntéseiről a Kormányt félévente utólag tájékoztatja,

d) az ÁPV Rt. 1000 millió forintot utal át a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából — félévente egyenlő összegben, a félév utolsó napjáig — a Központi Környezetvédelmi Alapba a gazdálkodók által okozott, vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatására. A bevételt a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések felméréséhez és elhárításához szükséges pénzügyi fedezetként használhatja fel.

(7) Az ÁPV Rt. által történő, az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló – módosított – 1995. évi XXXIX. törvény 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hitel- és kötvénykibocsátásra 1996-ban nem kerülhet sor.

(8) A szovjet csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosítása esetén a ráfordításokkal csökkentett (nettó) készpénzbevétel felerészben az illetékes települési önkormányzatot – ezen belül Budapesten 50-50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot – illeti meg, felerészben pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(9) Az (5) bekezdésben említett ráfordításnak az őrzés-védelemmel, az állagmegóvással, a kártalanítással, az értéknövelő beruházásokkal, a környezetvédelmi károk elhárításával, a tűzszerészeti mentesítéssel, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.

(10)11 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 63. § (4) bekezdésében előírt kötelezettség alapján és az ott meghatározott feltételekkel az ÁPV Rt. az állam vállalkozói vagyonának értékesítendő részéből az országos kisebbségi önkormányzatoknak, pénzbeli térítés nélkül — működési költségeik biztosítására, egyszeri vagyonjuttatásként — 1996. december 31-ig 300 millió forint árfolyamértékű vagyont adjon át. A még meg nem alakult ruszin és ukrán országos kisebbségi önkormányzatok részére juttatandó 15-15 millió forint árfolyamértékű vagyont a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak kell átadni azzal, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ezen önkormányzatok megalakulását követő két hónapon belül azonos árfolyamértékű vállalkozói vagyont köteles részükre biztosítani.

(11) A hazai uránbányászat helyzetének rendezéséig az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 1996. évben 1000 millió forint összeghatárig biztosítsa a Mecsekurán Kft. termelési vesztesége fedezetét.

(12) A szovjet csapatok által okozott környezeti károkkal összefüggésben az ÁPV Rt. a privatizációs bevételei terhére 150 millió forintot fordíthat a nem portfoliójába tartozó ingatlanok kárelhárítására.

(13) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ÁPV Rt. vagyonkezelésében lévő nem értékesíthető ingatlanokat, valamint a volt szovjet laktanyákat érintően — foglalkoztatáspolitikai, ipartelepítési, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai, illetőleg iparfejlesztési célok megvalósításának elősegítésére — eseti döntést hozzon azok térítésmentes helyi önkormányzati tulajdonba adásáról.

9. §12 (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő állami vagyon hasznosításából, értékesítéséből származó bevételekből összesen 350 millió forint összegben teljesíthetők a vagyonkezeléssel (őrzéssel), hasznosítással, értékesítéssel, továbbá a kincstári vagyonkataszter elkészítésével kapcsolatos — más forrásból nem fedezhető — kiadások. A bevétel további hányada a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi hányad terhére teljesített tényleges kiadások értékével a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a kiadási előirányzatokat módosítja.

10. § A központi költségvetési szerv a javára, az elkülönített állami pénzalap kezelője az alap javára felajánlott ingó és ingatlan vagyont – ha az annak működtetésével járó kötelezettségeket a rendelkezésére álló előirányzatok terhére teljesíteni tudja – 10 millió forint értékhatárig saját hatáskörben, 50 millió forint értékhatárig a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének engedélyével, 50 millió forint értékhatár felett a pénzügyminiszter engedélyével fogadhatja el.

11. § (1) A központi költségvetési szerv kezelésében, használatában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételből mindenekelőtt a központi költségvetéssel és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozásokat kell kiegyenlíteni. A fennmaradó összeg legfeljebb 50%-a; a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az IM Büntetésvégrehajtás kezelésében lévő állami tulajdonú lakásban lakó bérlő részére történt elidegenítésből származó bevétel 100%-a – ha törvény másként nem rendelkezik – a központi költségvetési szerv kiadási előirányzatát növelheti, és az a költségvetési szervnél építési beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra és rekonstrukcióra fordítható. Az előirányzat-növekedés mértékét az engedélyező határozza meg.

(2) A Kormány az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően jogosult az intézményi előirányzat-növelési jogosultság mértékéről és az adott fejezeten belül előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra történő felhasználásáról intézkedni, és ennek megfelelően azokat módosítani.

(3) Ingatlancsere esetén az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség alapja a hivatalos értékbecslésen alapuló megállapodás szerinti értékkülönbözet.

(4) A Kormány központi költségvetési szervek közötti, illetve megszüntetett vagy részben megszüntetett költségvetési szerv feladatait teljesen vagy részben ellátó szervezet részére történő bérbeadás esetén jogosult a nyilvános versenytárgyalási kötelezettség alól felmentést adni.

(5) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 5 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig saját hatáskörben, 5 millió forint felett a kincstári vagyon értékesítésére irányadó szabályok szerint értékesítheti. Az értékesítésből származó többletbevétel összegével az intézmény dologi kiadások és felhalmozási kiadások előirányzatai növelhetők.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza az ÁPV Rt.-t, hogy a hozzá tartozó ingatlanok közül térítésmentesen adjon át az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság kezelésébe olyan, a fővárosban vagy annak vonzáskörzetében lévő ingatlant, amely alkalmas 600 fő előzetesen letartóztatott elhelyezésére.

(7)13 A Magyar Televízió Rt.-nél az 1996. évben megkezdett ,,műholdas hírgyűjtő rendszer mozgóállomás'' központi beruházás folytatható, illetve befejezhető az 1997. évben a Magyar Televízió 1996. évi központi beruházási előirányzatának maradványa terhére.

(8) A területi államigazgatási szervek reformjának fő irányairól szóló 1105/1995. (XI. 1.) Korm. határozat végrehajtása érdekében az Országos Testnevelési és Sporthivatal14 a megyei testnevelési és sporthivatalok által ellátott feladatokhoz használt tárgyi eszközöket a megyei önkormányzatoknak térítésmentesen adja át.

12. § (1) A központi beruházások 1995. évi pénzmaradványának és előirányzat-maradványának elszámolása alapján a központi költségvetés javára elvonandó és a felhasználható pénzmaradványok, valamint az előirányzat-maradványok teljes összegével az 1996. évi előirányzatok megnövelhetők.

(2) A pénzügyminiszter az (1) bekezdésnek megfelelő előirányzat-módosítást saját hatáskörben végrehajthatja.

(3) A XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. alcím 23. ,,Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás'' 500,0 millió forint kiemelt előirányzat a gyenge forgalmú vasúti mellékvonalak megszüntetése (racionalizálása) miatt a személyszállítás alapfeladatainak biztosításához szükséges autóbusz-beszerzések és egyéb kapcsolódó közúti fejlesztési kiadásokra használható fel. Ennek igénybevételére a MÁV Rt. és más, ebben közreműködő szervezetek által dokumentált, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a pénzügyminiszter által jóváhagyott adatok alapján kerülhet sor.

(4) A XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. alcím, 22. ,,Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés'' 1500 millió forint kiemelt előirányzatát a MÁV Rt. veheti igénybe abban az esetben, ha a társaságon belüli egyes szervezeti egységeknél végrehajtott létszámcsökkentés műszaki fejlesztéssel oldható meg. Ennek igénybevételére a MÁV Rt. által dokumentált, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a pénzügyminiszter által jóváhagyott adatok alapján kerülhet sor.

(5)15 A ,,Budapest—Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése'' kiemelt jelentőségű beruházás előirányzata (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 11. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat) előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülhet a német Újjáépítési és Hitelbank (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW) által nyújtott hitel 1995. évi üteméből fel nem használt hitelrész felhasználásával és az árfolyamváltozással összefüggésben.

(6) A ,,Lágymányosi egyetemi fejlesztések'' kormányzati rendkívüli kiadás előirányzata (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 12. cím, 3. alcím) előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülhet az Universitas kötvény kibocsátásából származó forrás felhasználásával.

A központi költségvetési szervekkel kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A központi költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó, a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított eredményének 82%-át használhatja fel – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1996. évi eredmény-elszámolás alapján, a fennmaradó 18% pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) A vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része teljes egészében felhasználható, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához kíván igénybe venni.

14. § (1) A központi költségvetési szervek 1996. évi előirányzatai teljesítésének elszámolása során a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete, valamint az elmaradt, nem teljesített feladatokhoz kapcsolódó és a céljelleggel megállapított előirányzatok – következő évre áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt – külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított maradványa törlésre kerül.

(2) A központi költségvetési szerv előirányzatai teljesítésének elszámolását a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, a fejezet összesített előirányzatai teljesítésének elszámolását a pénzügyminiszter vizsgálja felül és hagyja jóvá.

15. § (1) A központi költségvetési szervek bevételei közül

a) az intézményi ellátás díja,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési) feladatok díjbevétele,

d) az illeték jellegű bevételek

eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a felhasználható, 50%-a a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Teljes egészében felhasználható az a többletbevétel, illetve az azzal összefüggően végrehajtott előirányzat-emelés összege, amely:

a) jogszabály alapján évközi díjtételemelésből,

b) jogszabály alapján saját hatáskörben végrehajtott díjmegállapításból, díjemelésből

keletkezett.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-változtatást az eredeti előirányzat teljesítését követően havonta, a hónap 20. napjáig kell végrehajtani.

16. § (1) A központi költségvetési szervek, kivéve a Magyar Televíziót, a Magyar Rádiót és a Magyar Távirati Irodát, valamint a XVIII. fejezet 8. címében szereplő nemzeti kulturális intézményeket a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken 1996. évben ténylegesen befolyó bevételeiknek – ha a törvény másként nem rendelkezik – 87%-át használhatják fel, a fennmaradó 13%-a – a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság esetében havi 60 millió forint – a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt – a költségvetési szerv tevékenységével és az általa kezelt kincstári vagyon hasznosításával összefüggő – bevételek a következők:

a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítésének bevétele, kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) értékesítési bevételét;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a közegészségügyi és egészségügyi, a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, a sportintézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, költségvetési szervek által nyereség nélkül továbbszámlázott tevékenység, továbbá az IM büntetés-végrehajtási költségvetési szerveknél a munkaterápiás foglalkoztatás bevételét;

c) helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külkereskedelmi szolgálatok bérleti díjbevételeit;

d) lízingdíjbevétel;

e) elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése;

f) vállalkozási bevételek: áruértékesítés, szolgáltatás;

g) pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége, hozama;

h) egyéb bevételek

(3) Az (1) bekezdés szerinti, a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell intézkedni. A havonkénti rendezéstől mindaddig el lehet tekinteni, amíg a központi költségvetési szerv (2) bekezdésében foglalt összes bevétele összegének aránya nem éri el az eredeti kiadási előirányzat 5%-át.

(4) Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által a felsőoktatási intézmények hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló 83/1995. (VII. 6.) Korm. rendelet16 alapján fizetett díjak a felsőoktatási intézmények előirányzatait képezik, illetve növelik.

17. § (1) A felsőoktatási intézményekben a magyar állampolgárságú és – nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső – külföldi állampolgárságú, első alapképzésben, illetőleg szakirányú továbbképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók pénzbeli juttatásának normatívája 65 000 forint/fő/év.

(2) Az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők pénzbeli juttatásának normatívája 216 000 forint/fő/év.

18. § A fogvatartottakat foglalkoztató büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetek (kivéve a büntetés-végrehajtási intézeteket) sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére 60 000 forint/foglalkoztatott fogvatartott/év, de 1996-ban összességében nem több, mint 260 millió forint fordítható.

HARMADIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLATRENDSZERE

Állami hozzájárulás és támogatás

19. § (1) Az Országgyűlés – kiemelt figyelmet fordítva 1996-ban a helyi önkormányzati gazdálkodásban a közoktatás kiemelkedő fontosságának érvényesítésére – a normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásnak a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján készített önkormányzatonkénti és hozzájárulásonkénti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter 1996. február 20-ig együttes rendeletben teszi közzé.17

(3)18

20. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzat részére az e törvény 4. számú mellékletében foglalt részletezés szerint;

b) központosított előirányzatként az e törvény 5. számú mellékletében – a 16. pontban meghatározott jogcím kivételével – felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatok működésére;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataira, külön törvényben szabályozott címzett és céltámogatás formájában;

d) a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló – többször módosított – 1973. évi 13. törvényerejű rendelet19 5. §-ának (4) bekezdése és e törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat részére az e törvény 7. számú mellékletében foglalt részletezés szerint;

e) a termelő infrastrukturális feltételekben meglévő területi fejlettségi különbségek mérséklésére, az elmaradott és foglalkoztatási gondokkal küzdő térségek helyi önkormányzatai részére külön törvény rendelkezései szerint.

(2) E törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése alapján az 1996-ban támogatható célok körét a következők szerint állapítja meg és rangsorolja:

a) a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 19. §-a (4) bekezdésének hatálya alá tartozó – műszakilag összetartozó – beruházások;

b) települési szilárdhulladék-lerakó építése;

c) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;

d) működő kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelőt is) gép-műszer beszerzései;

e) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIX. törvény 2. számú mellékletének I.2. szennyvízelvezetés és -tisztítás alcím megjegyzésében jelzett igénykielégítési sorrend figyelembevételével a költségvetési előirányzatból még kielégíthető szennyvíztisztító telep, települési folyékonyhulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep és szennyvízcsatorna-hálózat építés.

(3) Az 1996. évben ki nem elégíthető igények érvényüket veszítik.

(4) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1996. évben új címzett támogatásait külön törvény tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak lemondással felszabaduló összege a 21. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.

(6)20 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának jogszabályban megállapított előirányzatából lemondással felszabaduló összegből 1235 millió Ft felhasználható a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak további támogatására.

21. § A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján, önállósága és működőképessége érdekében, elháríthatalan külső ok (vis maior) miatt hátrányos helyzetbe került helyi önkormányzat, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő (forráshiányos) helyi önkormányzat, valamint – külön törvény szerint – a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzat kiegészítő támogatást igényelhet az e törvény 6. számú mellékletében foglalt feltételek szerint.

22. § (1) Ha a helyi önkormányzat a konkrét feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal, vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, köteles a túllépés teljes összege után a külön jogszabály szerint kamatot fizetni. A túllépés kiszámításánál az e törvény 3. számú mellékletének 3., 5–13. pontjaiban szereplő mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások együttes összegét kell alapul venni.

(2) A központi költségvetés a külön jogszabály szerint köteles kamatot fizetni a helyi önkormányzatnak, ha az általa időarányosan folyósított normatív állami hozzájárulás legalább 5%-kal kevesebb az önkormányzatot megillető összegnél.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint fizetendő kamat mértéke 500 ezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes éves átlagos jegybanki alapkamat, egyébként annak kétszerese.

(4) Az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének, illetőleg kamatfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározott határidőre nem tesz eleget, további – az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő – kamatot köteles fizetni mindaddig a napig, amíg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) Ha a helyi önkormányzat az e törvény 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni és a (3)–(4) bekezdésben meghatározott mértékű kamatot fizetni a központi költségvetés javára.

(6) Az Állami Számvevőszék által 1996. január 1-jét követően feltárt és az Országgyűlés által jóváhagyott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség keletkezésének napja:

a) normatív állami hozzájárulás esetében kormányrendeletben megjelölt nap;

b) az e törvény 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatás esetében a jogtalan igénybevétel napja.

A fizetendő kamat mértéke az igénybevétel évében érvényes átlagos jegybanki alapkamat kétszerese.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározott kamatok a központi költségvetés XVII . Pénzügyminisztérium fejezetének Vegyes kiadása (17. cím, 1. alcím), illetve Vegyes bevétele (22. cím, 1. alcím) előirányzatát növeli.

(8) Ha a helyi önkormányzat az Áht. 72. és 80. §-aiban előírt, az éves költségvetésről és az éves beszámolóról szóló információt határidőre nem szolgáltatja, a Pénzügyminisztérium a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a közvetlenül folyósítandó normatív állami hozzájárulás átutalását felfüggeszti. Az így elmaradó állami hozzájárulás az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében – havonta egyenlő részletben – illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a (2) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

A helyi önkormányzatok költségvetési szerveiben foglalkoztatottakat érintő központi bérpolitikai intézkedések

23. § (1) A helyi önkormányzatok költségvetési szerveinek a közalkalmazottak 1992. július 1-jét megelőző, nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött munkaviszonyai beszámításával összefüggő – 1996. január 1-jétől számított – többletkiadásaihoz, a közalkalmazottak illetmény-előmeneteli rendszerének évközi módosításával összefüggő többletkiadásokhoz, a köztisztviselői alapilletmények 1996. január 1-jétől történő – 18 000 forintról 20 000 forintra való – emeléséhez a központi költségvetés az alábbiak szerint járul hozzá:

a) Az 1992. július 1-jét megelőző nem közalkalmazotti munkaviszonyok beszámításával összefüggő többlettámogatás megállapításánál a következőket kell figyelembe venni:

aa) az 1995. december 31-én és 1996. január 1-jén is közalkalmazotti jogviszonyban állókat, ide nem értve a távollévők helyettesítésére foglalkoztatott közalkalmazottakat;

ab) az aa) pont alatti közalkalmazottak 1995. december 31-i illetménye és az 1996. január 1-jétől a munkaviszony beszámítás figyelembevételével a kötelező besorolás szerint járó illetmény különbözetének 11-szeresét;

ac) az aa) pont alatti közalkalmazottak 1995. december 31-i megállapított pótlékai és az ab) pont szerint 1996. január 1-jétől az alsó határ figyelembevételével számított kötelező pótlékok különbözetének 11-szeresét.

b) A támogatás nem igényelhető azon költségvetési szervek részére, amelyek működésükhöz nem részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) A közalkalmazottak illetmény-előmeneteli rendszerének változásához kapcsolódó többlettámogatás megállapításánál, az új illetménytábla bevezetése ütemezésének megfelelő hatálybalépések időpontjában, a közalkalmazotti jogviszonyban állókat kell figyelembe venni. A többlettámogatás feltételeinél értelemszerűen érvényesíteni kell az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott korlátokat.

(3) A köztisztviselők illetményalapjának 1996. január 1-jétől történő – 18 000 forintról 20 000 forintra való – emeléséből eredő többletkiadásokhoz 50%-os mértékben és külön eljárás szerint járul hozzá a központi költségvetés.21

(4) A (2)–(3) bekezdésekhez kapcsolódó bérpolitikai intézkedésről az érdekegyeztetés eredményének függvényében a Kormány dönt.

Átengedett, megosztott bevételek

24. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1994. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 36%-a 101 274 millió forint összegben illeti meg a (2)–(8) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Minden települési önkormányzatot megilleti az állandó lakosai által bevallott és településenként az (1) bekezdés szerint kimutatott személyi jövedelemadó 25%-a.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adóból összesen 9940 millió forint személyi jövedelemadó-kiegészítés illeti meg a települési önkormányzatokat a (4) és az (5) bekezdés szerint.

(4) Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a (2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó-bevételnek az egy főre jutó összege – az 1994. január 1-jei állandó népességet számítva – nem éri el a községek esetében az 5170 forintot, a városok esetében a 6450 forintot, a bevétel e szintig – az (5) bekezdésben meghatározott korlát figyelembevételével – kiegészül. Az önkormányzat jogi helyzetét az 1995. augusztus 31-i állapotnak megfelelően kell alapul venni. A szétvált önkormányzatoknál az előirányzatokat az érintett önkormányzatok megállapodása alapján kell megosztani.

(5) A (4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó-kiegészítés összege a városoknál nem haladhatja meg:

a) a 25 millió forintot, ha a (4) bekezdésben megjelölt népességszám 10 000 főnél nem több;

b) a 40 millió forintot, ha a (4) bekezdésben megjelölt népességszám 10 001–35 000 fő között volt.

(6) A személyi jövedelemadó összege – a kiegészítéssel együtt – az (5) bekezdésben megszabott korlát esetén sem lehet kevesebb lakosonként 5170 forintnál.

(7) A megyei önkormányzatokat megilleti a megye 1994. január 1-jei állandó lakosai után 145 forint/fő, továbbá minden megyei önkormányzatot egységesen megillet 65,8 millió forint személyi jövedelemadó.

(8) A települési önkormányzatok a települési igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatokhoz az 1994. január 1-jei állandó népességszámuk alapján 1761 forint/fő személyi jövedelemadóban részesülnek.

(9) A (2)–(3), valamint a (7)–(8) bekezdések szerinti személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonkénti és jogcímenkénti részletezését az e törvény 19. § (2) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

25. § A települési önkormányzat által a belföldi gépjárművek után beszedett adóból a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 50%-a az önkormányzatot illeti. Ha a képviselő-testület, illetve közgyűlés az alsó adótételnél magasabb mértéket állapít meg, a különbözetből származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti meg.

26. § A helyi önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat jogutódjának állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő értékesítéséből származó készpénzbevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

27. § A települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a a területileg illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

28. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 1996. január 1-jétől beszedett illeték – az 1996. január 1-je után kezdeményezett eljárásból befolyó ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárás illeték kivételével – 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig – a (3)–(5) bekezdésekben meghatározottak szerint – az önkormányzatokat illeti meg. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárás illetékbevétel esetében az 1996. január 1-je után kezdeményezett eljárásokból befolyó illeték 90%-a a központi költségvetést, 10%-a pedig az önkormányzatokat a (3)–(5) bekezdésekben meghatározottak szerint illeti meg.

(2) Az illetékhivatal az illetékbevételnek az (1) bekezdés szerint a központi költségvetést megillető hányadát minden hónap 20. napjáig a kincstári egységes számla kijelölt alszámlájára köteles átutalni.

(3) A megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján – az illetékhivatal székhelye szerinti város, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város illetékességi területére tartozó ügyekből befolyt és a (2) bekezdés szerint csökkentett összeg a megyeszékhely város – Pest megyében Cegléd város –, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatát illeti meg.

(4) A Fővárosi Illetékhivatal által beszedett és a (2) bekezdés szerint csökkentett illeték a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

(5) A megyei illetékhivatal által beszedett illetéknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott bevétellel, továbbá a (6) bekezdésben foglalt költségekkel – beleértve az érdekeltségi célú kifizetéseket is – (a továbbiakban e § alkalmazásában: költségek) csökkentett összegéből:

a) 30% közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot;

b) 70%-ának fele egyenlő összegben, fele a megye 1995. január 1-jei állandó népessége arányában a megyei önkormányzatokat

illeti meg.

(6) A megyei önkormányzat, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város az illetékhivatalt fenntartó önkormányzattal megállapodik a megye – ideértve a nem megyeszékhely megyei jogú város – területén beszedett illetékkel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek körét és mértékét, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(7) A megyeszékhely város és Pest megyében Cegléd város az illetékhivatalok működtetéséhez szükséges – megállapodásnak megfelelő – költségek egytizenketted részét a beszedett illetékből havonta visszatartja. A visszatartott összeget az illetékhivatalt fenntartó városi önkormányzatnál illetékbevételként kell elszámolni.

(8) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa ezen időpontig beszedett illetékbevételből az (5) bekezdés a) pontjában megjelölt összeget.

(9) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa beszedett illetékbevételből a (3) bekezdésben megjelölt és a (6) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett összeget.

(10) Az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt bevételt a (8) bekezdésben foglaltakkal egy időben a megyei önkormányzat számlavezető pénzintézete számlája javára kell átutalni. Az így befolyt, országos szinten összesített bevétel egyik felét népességarányosan, másik felének pedig egytizenkilenced részét kell átutalni a tárgyhónap 25. napjáig valamennyi megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

29. § A fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 64. §-ában, valamint 64/A.–64/C. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályai

30. § (1) Az 1995. december havi és az 1996. január és február havi átutalásnál e törvény 3. számú melléklete szerinti hozzájárulásoknál a pénzellátás alapja a benyújtott költségvetési törvényjavaslatnak megfelelő, országos mutatószám felmérés eredményeként helyi önkormányzatonként számított összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás és az Országgyűlés által elfogadott normatív hozzájárulások önkormányzatonkénti különbözetét a március-április havi pénzellátás keretében, két egyenlő részletben kell korrigálni.

(3) A saját gazdálkodási hibából tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatnak, amelynek kérelmét a belügyminiszter és a pénzügyminiszter előterjesztésére a Kormány határozatban támogatja, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az 1996. évre az őt megillető normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét az Áht. 63. § (2)–(5) bekezdése szerinti nettó módon, továbbá az e törvény 20. § (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján a helyi önkormányzatot megillető állami támogatást teljes összegében – a pénzügyminiszter intézkedésére – a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálybalépéséig, a területileg illetékes megyei Területi Államháztartási Közigazgatási Információs Szolgálatnál (a továbbiakban: TÁKISZ) vezetett elkülönített letéti számlára folyósítja. E számla feletti rendelkezésről – a TÁKISZ ellenjegyzése mellett – az önkormányzat önállóan dönt.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége

31. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó – a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított – eredményének 18%-át köteles az 1996. évi eredményelszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

B) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLATA

A kincstári egységes számlához kapcsolt megelőlegezési számláról igénybe vett összeg rendezése és a központi költségvetés társadalombiztosítási alapok és a nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatásának költségvetési térítése

32. § (1) A központi költségvetés a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 10. §-a és 15. §-ának (4) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Alap 1992. évi állami garanciájú értékpapír kibocsátásával nem fedezett, a központi költségvetéssel szemben keletkezett 21 557 millió forint adósságát elengedi. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja és 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap 1993. évi hiányát fedező, 5000 millió forint értékben kibocsátott hosszú lejáratú értékpapírok tőketörlesztését, valamint az Egészségbiztosítási Alap 1993. évi hiányát fedező, 11 500 millió forint értékben kibocsátott hosszú lejáratú értékpapírok tőketörlesztését átvállalja. Egyúttal elengedi az Egészségbiztosítási Alap értékpapír kibocsátásával nem fedezett, a központi költségvetéssel szemben keletkezett 12 436 millió forint összegű 1993. évi adósságát. A központi költségvetéssel szemben keletkezett, az Alapok 1994. évi zárszámadásában megállapításra kerülő adósságát legfeljebb 42 000 millió forint összeg erejéig a központi költségvetés elengedi.

(2) A társadalombiztosítási alapok 1995. évi hiányának rendezésére a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában kerül sor.

(3) A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások folyamatos teljesítése érdekében az Alapok bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiányok fedezésére a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére 24 000 millió forint összegig, az Egészségbiztosítási Alap részére 30 000 millió forint összegig – ideértve az 1995. évi hiány mértékét is – annak rendezéséig kamatmentes hitelt nyújt.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó hitel igénybevételére az Alapok kamat fizetése mellett jogosultak. A kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat mértékével.

(5) A hitelnyújtás feltétele, hogy az Alapok elszámolási számláin, az ezekhez kapcsolódó célelszámolási számlákon meglevő pénzeszközök nem elegendőek az esedékes kiadások finanszírozására, az Alapok ne rendelkezzenek állami értékpapírral, illetve egyéb, hitelviszonyt megtestesítő befektetéssel (hosszú lejáratú bankbetét, adott kölcsön, hosszú lejáratú értékpapír), kivéve az 1995. január 1-je előtt eszközölteket. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és az Egészségbiztosítási Önkormányzat az Alapoknak az 1994. december 31-e előtt vállalkozásokban szerzett részesedésére és a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény22 21. §-a (4) bekezdésének alapján, ingyenes vagyonjuttatásként kapott vagyonára vonatkozóan – ide nem értve azok hozamát, amelyet könyvviteli nyilvántartásukban el kell különíteni – a hitel igénybevételének ideje alatt is hozhatnak tulajdonosi döntéseket, ideértve e befektetések értékesítéséből származó ellenérték új befektetésre fordítását is.

(6) A kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott, és a Kincstár által jóváhagyott éves pénzellátási terv alapján lehet, amely tartalmazza a hitel legnagyobb napi összegét és éves növekményét. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban a tényleges igénybevételhez igazítva kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 20-áig kell benyújtani.

(7) A kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Alapok befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik.

(8) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéssel teljesítettnek kell tekinteni a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. §-ában, 10. §-ában valamint 15. §-ának (4) bekezdésében, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének c) pontjában előírt kötelezettséget.

33. § A központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény23 118. § (1) bekezdés e)–r) és t)–v) pontjai, továbbá a (3) bekezdés b)–f) pontjai szerint jogosultak egészségügyi ellátására átalányszerű hozzájárulást fizet, amelynek előirányzata 12 000 millió forint (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 4. kiemelt előirányzat).

C) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KAPCSOLATA

34. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok költségvetését alaponként, jogcímenként az e törvény 9. számú melléklete szerint jóváhagyja.

(2) Az elkülönített állami pénzalapoknál a jogcímek közötti átcsoportosítás az elkülönített állami pénzalapokat szabályozó törvények rendelkezései szerint lehetséges.

(3) A Központi Környezetvédelmi Alap előirányzatai közötti átcsoportosításra a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter jogosult az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a Központi Környezetvédelmi Alap termékdíjból származó – e törvény 9. számú mellékletében meghatározott – bevételi és kiadási előirányzatainak különbözete erejéig 1997. évi fizetési kötelezettséget vállalhat. Az eredeti bevételi előirányzatokat meghaladó többletbevételek – előirányzat-módosítással – 1996-ban is felhasználhatóak.

35. § A központi és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a normatív állami támogatásban részesülő nem állami szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézményeknél foglalkoztatottak munkaviszonyból származó bruttó keresetét terhelő munkaadói járulékot 1996. január 1-jétől a munkaadóknak kell a Munkaerőpiaci Alapba befizetniük.

NEGYEDIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA

36. § (1)24 Az Országgyűlés a szociális, nevelési-oktatási közfeladatokat (a továbbiakban: humán szolgáltatások) ellátó nem állami és nem helyi, önkormányzati intézményfenntartók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények) részére a 8. számú mellékletben foglaltak szerinti jogcímeken és összegben normatív állami hozzájárulást állapít meg. Nem jár normatív állami hozzájárulás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében résztvevőnek, ha költségeinek megtérítésére a Szakképzési Alapból igényt tarthat.

(2) A normatív állami hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy:

a) nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz benyújtsák ;

b) személyes gondoskodást nyújtó, szociális jellegű közfeladatokat ellátó intézmények esetében:

ba) a közfeladatokat ellátó nem állami szerv a szakminisztériumhoz benyújtott támogatási igényéhez csatolja a működést engedélyező szerv által kiadott igazolást, mely szerint az intézmény működési feltételei és szolgáltatásai, valamint az intézményi térítési díj megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,

bb) a közfeladatokat ellátó nem állami szerv írásban nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik az intézmény működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint pénzügyi forrásokkal.

(3) A normatív állami hozzájárulás az illetékes szakminisztériumtól:

a) oktatási-nevelési közfeladatokat ellátó intézmények esetében igényelhető a tervezett feladatmutatók alapján. A nem állami intézmény a következő év január 31. napjáig a tényleges feladatmutatók alapján a szakminisztériumnak elszámol az igénybe vett hozzájárulással;

b) a személyes gondoskodást nyújtó, szociális közfeladatokat ellátó intézmények esetében a tárgyévi tervezett átlaglétszám, de legfeljebb a működési engedélyben szereplő létszám erejéig igényelhető, és szerződésben vállalt kötelezettség mellett vehető igénybe. Az intézmény a tárgyév július 31-éig, illetve a tárgyévet követő év január 31-éig a tényleges feladatmutatók alapján számol el az igénybe vett hozzájárulással.

(4) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket biztosítja.

37. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (II. Országgyűlés fejezet 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló – többször módosított – 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek. A támogatást havonta kell folyósítani, a tárgyhó 25. napjáig.25

(2)26 A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, a társadalmi szervezetek működésének, a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezeteknek, valamint az egyéb karitatív szervezeteknek és szolgálatoknak a támogatására előirányzott keretek (II. Országgyűlés fejezet, 6. cím, 8. cím, 1., 2. alcím és a 4. alcím, 2. előirányzat-csoport) felhasználásáról kijelölt bizottságainak javaslata alapján az Országgyűlés dönt.Az országos kisebbségi önkormányzatok a működésük támogatására előirányzott összegből – az Országgyűlés kijelölt bizottságának javaslatára – az 1. számú melléklet II. Országgyűlés fejezet 9. címe szerinti megosztásban részesülnek. 27

(3) A fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok támogatásának felhasználásáról, illetve felosztásáról szóló döntések meghozatalának időpontjáig a számukra az Országgyűlés által 1995-ben megítélt költségvetési támogatásnak az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, valamint a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége részére egytizenketted, az országos kisebbségi önkormányzatok részére egykilenced része támogatási előlegként havonta folyósítandó.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben írt döntések várható napjáig esedékes előlegek összegét az Országgyűlés kijelölt bizottsága a javaslat összeállításánál figyelembe veszi.

(5) A II. Országgyűlés fejezet 6., 7., 8. és 9. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról a Pénzügyminisztérium gondoskodik.

(6) Az egyházak közvetlen támogatására szolgáló keret (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 5. alcím) felosztásáról az Országgyűlés dönt.28

38. § A nem állami intézmények – kivéve a pártokat –, valamint más társadalmi szervezetek – az e törvény 36–37. §-aiban foglalt támogatásokon felül – az általános tartalék, továbbá a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között.

ÖTÖDIK Fejezet

KEZESSÉGVÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

39. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére egyedi állami kezességet vállaljon olyan esetekben, amikor azt nemzeti érdek – különösen a külső és belső gazdasági-pénzügyi egyensúlyviszonyok – szükségessé teszi.

(2) Az 1996-ban újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-a a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 2%-át.29

(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, valamint a kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre.

(4) A (2) bekezdésben megállapított mérték – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozások miatt bekövetkező automatikus emelkedés esetét kivéve – kizárólag az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával léphető túl.

(5) A kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, s azt adók módjára kell behajtani. Az adók módjára behajtandó köztartozás előírása, nyilvántartása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.

(6) A (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen szólítja fel az önkormányzatokat.

40. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által felvehető hitelek és kibocsátott kötvények együttes állományának felső határa 1996. december 31-én 45 000 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható exportcélú garanciaügyletek állományának felső határa 1996. december 31-én 25 000 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalható politikai és árfolyamkockázatok elleni biztosítási kötelezettség összegének felső határa 1996. december 31-én 110 000 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben megállapított állományok forintértékeinek az árfolyamváltozások következtében jelentkező növekményével a keretek automatikusan megemelkednek.

41. §30 Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, a Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, továbbá a német Újjáépítési és Hitelbankkal (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW) kötendő hitelszerződéseknél — az ezen intézmények által megkívánt formában — a központi költségvetés terhére, összegszerű korlátozás nélkül kezességet vállaljon. A Kormány a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. részére — az általa külföldön felvett hitelekre — 80 000 millió forint összeghatárig vállalhat kezességet.

41/A. §31 (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az e törvény 39. §-a (2) bekezdésében megállapított mértéken felül

a) a légvédelem rádiólokációs felderítő, információs és vezetési rendszerének, valamint a földközeli és kismagasságú légvédelem oltalmazási képességének megőrzése érdekében szükséges eszközök beszerzésére kiírt nemzetközi tenderfelhívás eredményeként a szállítóval megkötendő szerződés teljesítésére,

b) a Ferihegyi Repülőtér fejlesztésére,

a költségvetési évet követően is kötelezettséget, illetve kezességet vállaljon.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi helyreállítási program kommunális alprogramba bevont hat helyi önkormányzat japán kölcsönnel megvalósuló fejlesztésével kapcsolatos kivitelezői számlákban felszámított általános forgalmi adó megfizetésére az 1996. évben szükséges, legfeljebb 460,0 millió forint összeget a visszatérülésig az önkormányzatoknak az állami pénzkészlet terhére megelőlegezze.

42. §32 Amennyiben az állam által vállalt kezességek központi költségvetéssel szembeni érvényesítésének — a behajtott követeléssel (megtérüléssel) csökkentett — összege meghaladja az e célra előirányzott összeget (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. cím), a különbözet az általános tartalékot terheli.

HATODIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

43. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a XXVIII. Bíróságok fejezet 1. címnél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést;

b) a pártok támogatása (II. Országgyűlés fejezet 7. cím);

c) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek és országos kisebbségi önkormányzatok működésének, valamint a társadalmi szervezetek támogatása (II. Országgyűlés fejezet 6., 8. és 9. cím);

d) Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa támogatása (VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport);

e) a pénzbeli kárpótlás (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím);

f) az egyházak támogatása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 5. alcím);

g)33 a fejezeteken belül a megszűnt alapoktól átvett feladatokat szolgáló előirányzat-csoportok kiadási előirányzatai a XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Turisztikai célelőirányzat előirányzat-csoport bevételi előirányzatát meghaladó bevétel mértékéig, és a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoport kivételével.

(2)34

(3) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot a következő normatívák, illetve adó- és más bevételek megosztási arányainak megváltoztatására:

a) a felsőoktatási intézményekben a magyar állampolgárságú és – nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azonos elbírálás alá eső – külföldi állampolgárságú, első alapképzésben, illetőleg szakirányú továbbképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, valamint az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők pénzbeli juttatásának normatívája [17. § (1) és (2) bekezdés];

b) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (3. számú melléklet);

c) a humán szolgáltatást ellátó nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei (8. számú melléklet);

d) a személyi jövedelemadó és más adók, bevételek megosztásának e törvény 24–28. §-aiban meghatározott arányai;

(4) Nem szükséges az Országgyűlés jóváhagyását kérni az előirányzat rendeltetését nem módosító, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításhoz, ha az

a) központi költségvetési szervek átszervezésével, felügyeletének megváltoztatásával, költségvetési feladatok, kötelezettségek – fejezetek közötti megállapodáson alapuló – átadásával-átvételével, előre nem tervezhető beruházási, felújítási feladatok felmerülésével függ össze;

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok más fejezetnél vagy az államháztartás más alrendszereiben (helyi önkormányzatoknál, társadalombiztosítási alapoknál) történő felhasználását jelenti.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt – fejezetek között átcsoportosítható – előirányzatok a következők:

a) a XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok;

b) a XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 3. alcím;

c) a XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím;

d) a XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 11. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

44. § (1) Az e törvény 3. §-a (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül:

a) a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásánál (VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 1. alcíme);

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül:

ba) a lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatásnál (5. számú melléklet 1. pontja),

bb) a körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásánál (5. számú melléklet 3. pontja),

bc) a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásánál (5. számú melléklet 4. pontja),

bd) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 8. pontja),

be) a közalkalmazotti törvény végrehajtásával összefüggő kamattámogatásnál (5. számú melléklet 10. pontja),

bf) a bérpolitikai intézkedésnél (5. számú melléklet 17. pontja)

amennyiben a Kormány a 45. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget már kimerítette;

c) a központi költségvetési szerveknél végrehajtott létszámcsökkentésekkel összefüggő egyszeri többletkiadásoknál, valamint a bérpolitikai intézkedéseknél (VII. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 2. alcím, 1. kiemelt előirányzat) a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével;

d) a pénzbeli kárpótlásnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím);

e)35 a társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátásoknál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím), kivéve a nem biztosítottak utáni térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 4. kiemelt előirányzat), a társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez fizetendő térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 7. kiemelt előirányzat), valamint a családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 8. kiemelt előirányzat);

f) a humán szolgáltatások normatív állami támogatásának, valamint a hitoktatók díjazásának előirányzatánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím, 4. alcím, XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 2. és 3. előirányzat-csoport);

g) a polgári szolgálatnál (XVI. fejezet Munkaügyi Minisztérium 10. cím, 4. alcím);

h) a Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 13. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

i) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 14. cím, 1. alcím);

j) a fogyasztói árkiegészítésnél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 15. cím);

k) a magánerős lakásépítés támogatásánál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 16. cím);

l) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (XXVIII. Bíróságok fejezet 2. cím);

m) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet);

n) a belföldi államadósságnál (XXXI. fejezet);

o)36 a Bős—Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák törlesztése miatti térítésnél (XXXII. Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet kiadásai 2. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport),

p) a KfW hitelek felvételénél (XXXII. Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet bevétel 4. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport),

r) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 5. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál legfeljebb 7 százalékkal, és annak társadalombiztosítási járulékával, valamint a Vám- és Pénzügyőrség (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál legfeljebb 7 százalékkal, és annak társadalombiztosítási járulékával — a teljesítmények figyelembevételével — a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek szerint

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) A 3. § (2) bekezdésben jóváhagyott bevételek közül:

a) a vállalkozások költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím);

b) a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 20. cím);

c) a lakosság költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 21. cím);

d) a központi költségvetési szervek által teljesített kötelezettségeknél, figyelembe véve a központi költségvetés visszafizetési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 23. cím, 1. alcím);

e) a helyi önkormányzatok 1995. évi normatív állami hozzájárulása elszámolásának a központi költségvetésbe történő befizetése egyenlegénél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 23. cím, 2. alcím)

a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.

(3)37 A kiemelt agrárgazdasági támogatások (XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 11. cím) előirányzatai együttes összegének teljesülése — amennyiben az e törvény 47. § (8) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget a földművelésügyi miniszter már kimerítette — a Kormány döntése alapján legfeljebb 7%-kal eltérhet az előirányzattól.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

45. § (1) A Kormány az e törvény 7. §-a (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban megjelölt rendkívüli kiadásokat az ágazati irányítás szempontjából teljesítő fejezet költségvetésébe csoportosíthatja át.

(2) A Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 4. alcím) jogcímei között, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 5. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között – a felhasználás iránti igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre.

(3)38 A Kormány a helyi önkormányzatok VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 1. alcím kiemelt előirányzatai között, továbbá ezek és a VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 4. alcím, 15. kiemelt előirányzata között 1996. évben átcsoportosítást hajthat végre.

(4)39 A VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport Kisebbségi kompenzációs keret felhasználásáról – az illetékes bizottság javaslatára – a Kormány dönt. A Kormány a VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport — Kisebbségi kompenzációs keret — és a VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 6. Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret előirányzat-csoport között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A 3. fejezeti kezelésű speciális előirányzatok előirányzat-csoporton jóváhagyott előirányzatok tekintetében a címen belüli előirányzat-módosítási hatáskört – a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően – a fejezet felügyeletét ellátó szerv gyakorolja.

46. § A fejezet 15. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

47. § (1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjének, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek – mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási, -felhasználási, beszámolási, információ-szolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 7. Biztonsági Szolgálatok cím; a 8. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (10–11. cím); illetve a 16. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a 7. Biztonsági Szolgálatok cím felett a felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter, a 8. Kormányzati Ellenőrzési Iroda és a VIII. Belügyminisztérium fejezeten belül a 16. Országos Testnevelési és Sporthivatal esetében a szervezetek elnökei látják el.

(3) A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezeten belül a 11. cím tekintetében az átcsoportosítás joga a földművelésügyi minisztert a pénzügyminiszterrel egyetértésben illeti meg. Az exporttámogatást érintő átcsoportosítás csak az ipari és kereskedelmi miniszter egyetértésével hajtható végre.

(4) A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az

a) 1–13. címekre, kivéve a 13. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportot,

b)40 a 18. címre

terjed ki.

(5) A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezeten belül a művelődési és közoktatási miniszter a 10. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport 2., 4. kiemelt előirányzatról a 2–9. címekre történő átcsoportosításra kap jogot.

(6) A XXVIII. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az igazságügy-miniszter.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a művelődési és közoktatási minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával a felsőoktatásban 1996. év során végrehajtandó szervezeti intézkedésekkel, valamint bevezetésre kerülő finanszírozási renddel összefüggően a XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 2., 3., 4., 5. címeinek, alcímeinek kiadási és bevételi, illetőleg e címeken belül is a kiemelt előirányzatokat egymás között átcsoportosítsa.

(8)41 Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghatározott összeget a támogatások forrásának biztosítása érdekében a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoportból a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 11. Vállalkozások folyó támogatása címre csoportosítson át.

(9) A XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 5. Közmunkavégzés támogatása alcím előirányzatából a Közmunkatanács működési kiadásaira 2,5% fordítható. A működésre elkülönített előirányzatnak a fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-módosítási hatáskörét — a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően — a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja.

HETEDIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

48. § (1) A központi költségvetési fejezetek, a központi költségvetési szervek, a lekötött betétek, a letéti számlák, az egyéb nemzetgazdasági elszámolások, az elkülönített állami pénzalapok – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), az ÁPV Rt. pénzforgalmi számláinak 1995. december 31-i állománya – a pénzügyminiszter számla-összevonást kezdeményező intézkedése alapján – a Magyar Nemzeti Bank által vezetett kincstári egységes számla 1996. január 1-jei állományát képezi.

(2) A pénzügyminiszter a Kincstár útján a kincstári egységes számla kezelésének olyan módját köteles biztosítani, hogy az az 1996. január 1-je előtt önálló számlavezetésre feljogosított számlatulajdonosok (a továbbiakban: volt számlatulajdonosok) 1995. december 31-i bankszámla – (a továbbiakban: 1995. évi maradványszámla) egyenlegeivel azonos összegű pénzkövetelése – az ÁFI Rt., valamint az ÁPV Rt. kivételével – a volt számlatulajdonosok rendelkezési jogosultságává alakuljon át a (3)–(7) bekezdésekben foglaltak szerint.

(3) A Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, a Foglalkoztatási Alap, a Szakképzési Alap, a Bérgarancia Alap és a Rehabilitációs Alap pénzforgalmi számláinak 1995. december 31-i állománya – a pénzügyminiszter rendelkezése alapján – a kincstári egységes számlához kapcsolódó, de attól elkülönült, önálló Munkaerőpiaci Alap számla 1996. január 1-jei állományát képezi. Az e feletti rendelkezésre a Munkaerőpiaci Alapot szabályozó törvény előírásai szerint – az e törvényben meghatározott előirányzatok betartásával – a munkaügyi miniszter jogosult.

(4) A volt számlatulajdonosok az 1995. évi maradványszámla terhére rendezhetik a számviteli és könyvvezetési szabályok alapján függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolásnak minősülő bevételeiket, kiadásaikat.

(5) A volt számlatulajdonosok az 1995. évi maradványszámla terhére – az 1995. évi pénzmaradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásig előirányzat nélkül – teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások az 1995. évi maradványszámlán – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ténylegesen – rendelkezésre álló, a költségvetési fejezetek fejezeti kezelésű előirányzataiból, a társadalombiztosítási alapoktól, az elkülönített állami pénzalapoktól és a helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 1996. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(6) Az 1995. évi maradványszámla terhére a (4) és (5) bekezdésekben foglaltakon, továbbá az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések az 1995. évi pénzmaradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1995. évi pénzmaradványok elszámolása és jóváhagyása keretében, a (4) és (5) bekezdésekben foglaltakkal összefüggésben az 1995. évi pénzmaradványok teljes – elvonandó, illetőleg felhasználható – összegével az Országgyűlés által megállapított 1996. évi költségvetési előirányzatokat megnövelje.

(8)42

(9) Az 1995. évben elemi kárt szenvedett mezőgazdasági termelőnek – a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-ában meghatározott elvek szerint – állami garanciavállalás mellett felvett, 1995. október 31-ig beváltott hiteleiből keletkezett állammal szembeni tartozását, és/vagy az 1995. október 31-én az ÁFI Rt. követeléseként – állami juttatássá átalakított – tőkepótló hitelei még fennálló tartozását nem kell megfizetni.

(10) A Gyermek és Ifjúsági Alap 1995. évi pénzmaradványa az 1995. évi LXIV. törvényben meghatározottak szerint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramra használható fel.

(11)43 A rádió- és televíziókészülék előfizetési díjaknak 1996. augusztus 31-ét követően befolyt összegét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 141. §-a (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a következők szerint kell felhasználni:

a)44 644 millió forint a központi költségvetés bevételét képezi, melyből 240 millió forintot az ORTT költségvetésének IV. negyedévi fedezeteként kell biztosítani.

b)45

c) 21 millió forint a Magyar Rádió Közalapítvány, 13,9 millió forint a Magyar Televízió Közalapítvány működési költségeinek fedezetéül szolgál a már korábban igénybe vett költségvetési támogatáson felül,

d) 1245 millió forintot a Hungária Televízió Közalapítvány számára kell átutalni. Ebből 1200 millió forint a Duna Televízió működési költségeire szolgál,

e) a fennmaradó összeg 1/3:2/3 arányban illeti meg a Magyar Rádió Közalapítványt, illetve a Magyar Televízió Közalapítványt, a Magyar Rádió Rt.-t, illetve a Magyar Televízió Rt.-t működési költségeinek fedezetéül.

(12) A (11) bekezdés a) pontjában megszabott kötelezettséget 1996. november 30-ig két egyenlő részletben, a b)—e) pontokban szereplő kötelezettségeket időarányosan, havi bontásban kell teljesíteni.

(13) A szociális okból felmentettek televíziókészülékek előfizetésidíj-átalányát (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím, 9. alcím) havi egyenlő részletekben 1/3:2/3 arányban kell átutalni a Magyar Rádió Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány számlájára a Magyar Rádió Rt., illetve a Magyar Televízió Rt. működési költségeinek fedezetéül.

49. § A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 39. §-ában foglalt rendelkezés alapján az 1993–94. években kibocsátott 6000 millió forint értékű kötvény visszavásárlásával és kamatfizetésével kapcsolatos, a törvény 39. § b)–c) pontjai szerinti rendelkezést 1996-ban is alkalmazni kell.

50. § A Pénzügyminisztérium központi letéti számlájának egyenlegét – beleértve a Világkiállítási Alap pénzmaradványát is – 1996. január 1-jei fordulónappal a központi költségvetés vegyes bevételeinél kell elszámolni (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 22. cím, 1. alcím).

51. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-a (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap az 1996. évben 20 000 forint.

52. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése alapján az Országgyűlés az ,,A'' fizetési osztály első fizetési fokozatának megfelelő illetmény összegét 1996. január 1-jétől 8500 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

53. § Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdése c) pontjában, illetve a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 85/1995. (VII. 6.) OGY határozat46 3. pontjában foglalt rendelkezés alapján a fegyveres erők – 1996. évi zárólétszámának megfelelő – részletes bontású állománytábla szerinti rendszeresített, valamint költségvetési létszámának felső határát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

54. § A Munkaerőpiaci Alap részét képező Rehabilitációs Alap és az erről szóló 1993. évi XVIII. törvény47 4. §-ának (3) bekezdése alapján 1996-ban a hozzájárulás kiszámításának alapjául szolgáló összeg 7000 forint.

55. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (1) bekezdésének alapján az életjáradék összege 1996. március 1-jétől az 1995. évben megvalósult átlagos nyugdíjemelkedés százalékos mértékével arányosan emelkedik.

(2) Az Étv. alapján 1996. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az Étv. mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

56. § A Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a Magyar Honvédség hosszú, valamint középtávú átalakításának irányairól és létszámáról szóló 88/1995. (VII. 6.) OGY határozat48 végrehajtásával összefüggésben a létszámcsökkentésből eredő megtakarítás terhére a hivatásos állománynál 1996. január 1-jétől 15%-os illetményfejlesztés valósítható meg. A létszámcsökkentésből felszabaduló további megtakarításokat a Kormány év közben fejezeten belül más kiemelt előirányzatokra csoportosíthatja át.

57. §49 Az Országgyűlés hozzájárul az e törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. számára meghatározott, készpénzben történő alaptőke-juttatás mellett további 3000 millió forint értékű piacképes értékpapír és/vagy ingatlan alaptőke-emelés céljából történő átadásához.

58. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére legfeljebb három hónapig finanszírozza az elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban: Alap) kiadásait, amennyiben az meghaladja az előirányzat azon időszakra előzetesen ütemezett összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az Alapot felügyelő miniszter haladéktalanul köteles javaslatot kidolgozni a Kormány részére a bevételek növelése, illetve a kiadások csökkentése érdekében.

59. § Az államháztartási reform keretében létrejövő közhasznú, illetve gazdasági társaság, valamint társadalmi szervezet, egyesület, köztestület és közalapítvány részére a központi költségvetési szerv köteles az alapító által megjelölt eszközöket térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.

60. §50 Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Magyar Honvédség szervezeti átalakulásával összhangban, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, feleslegessé váló ingatlanokat érintően — elsősorban szociális, kulturális, oktatási célra — eseti döntést hozzon azok térítésmentes, illetve kedvezményes önkormányzati tulajdonba adásáról, amennyiben az ingatlanok értékesítése egyszeri nyilvános versenytárgyalást követően is eredménytelen volt.

61. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét az e törvény 10. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

62. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy egyes kiemelt jelentőségű fővárosi infrastruktúra-fejlesztések az 1996. évtől központi beruházásként folytatódnak.

(2) Az első ütemben az 1995. évben a Főpolgármesteri Hivatal által felvételre kerülő 8500 millió forint összegű központi költségvetési támogatást megelőlegező hitel-tőketörlesztése 1997. évtől beruházástámogatásként kerül jóváhagyatásra.

63. § A MÁV Rt. az 1996. évi termelési árkiegészítés és dotáció címen jóváhagyott előirányzatból – a MÁV Rt. által dokumentált és a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter által jóváhagyott adatok alapján – 1000 millió forintot a létszámcsökkentéssel összefüggő végkielégítésre és korengedményes nyugdíjazásra használhat fel.

64. § A Magyar Köztársaság Oroszországgal szemben fennálló követeléseinek törlesztése keretében a Belügyminisztérium részére beérkező gépjárművek és azok tartozékai pénzügyi elszámolása során az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

65. § A bányászatról szóló – többször módosított – 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-ának (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a bányajáradék mértéke 1996-ban 23,2%.

65/A. §51 A XXIII. Magyar Rádió költségvetési fejezet tekintetében a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma, a XXIV. Magyar Televízió költségvetési fejezet vonatkozásában a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma köteles gondoskodni arról, hogy a fejezetek 1996. évi zárszámadása a jogszabályoknak megfelelően elkészüljön.

A helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó
egyes határidők módosítása

66. § (1) Az 1996. évre vonatkozó, a jegyző által elkészített helyi önkormányzati költségvetési rendelettervezetet – az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával – a költségvetési törvény kihirdetését követő 75 napon belül a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek.

(2) A helyi önkormányzat – az Áht. 72. §-ában foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával – az elfogadott költségvetéséről az (1) bekezdés szerinti benyújtást követő 30 napon belül az államháztartási mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

Egyes elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok átmeneti szabályozása

67. § (1) Az 1996. január 1-jei hatállyal megszűnt elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: megszűnt alapok) jogutódja a megszűnt alapok felügyeletéért felelős miniszter (vezető).

(2)52 A Hírközlési Alap által 1994-ben a Területfejlesztési Alapnak és a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnak nyújtott kölcsön miatt — az érintett alapok megszűnése következtében — a jogutódokat nem terheli a hitel-visszafizetési kötelezettség.

(3) A megszűnt alapok feladatait, bevételeit és kiadásait az alábbi fejezetek tartalmazzák:

a) a Nemzeti Sport Alaptól átvett feladatok (VIII. Belügyminisztérium fejezet 16. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport);

b) a Hírközlési Alaptól átvett feladatok (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 10. előirányzat-csoport);

c) a Mezőgazdasági és Erdészeti Alaptól, a Földvédelmi Alaptól, a Halgazdálkodási Alaptól, a Vadgazdálkodási Alaptól, az Állattenyésztési Alaptól átvett feladatok (XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport);

d) a Munkavédelmi Alaptól átvett feladatok (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 7. cím, 3. előirányzat-csoport);

e) a Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 13. cím, 2. alcím, 3. előirányzat-csoport, 14. cím, 2. alcím, 1. kiemelt előirányzat, 18. cím, 5. alcím);

f) a Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 13. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

g) az Országos Tudományos Kutatási Alaptól átvett feladatok (XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 11. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1., 2. kiemelt előirányzat);

h) a Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz Alaptól átvett feladatok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport, 4. kiemelt előirányzat);

i) a Gyermek- és Ifjúsági Alaptól átvett feladatok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport, 5. kiemelt előirányzat);

j) a Gazdaságfejlesztési Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 3. és 5. előirányzat-csoport);

k) az Idegenforgalmi Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

l) a Piaci Intervenciós Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 6. előirányzat-csoport);

m) a Központi Műszaki Fejlesztési Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport);

n) a Területfejlesztési Alaptól átvett feladatok (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím, 29. előirányzat-csoport);

o) a Menekülteket Támogató Alaptól átvett feladatok (VIII. Belügyminisztérium fejezet 4. cím, 3. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat).

68. § A 67. § (2) bekezdésében felsorolt megszűnt alapoktól átvett feladatokkal kapcsolatos bevételi előirányzatok – az e törvény 67. §-a (2) bekezdésének e) és o) pontjában írt kivétellel – ugyanazon kiadási előirányzat-csoport kiadási előirányzataira használhatók fel.

69. § (1) Az Országgyűlés – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – felhatalmazza a 67. § (2) bekezdésében felsorolt fejezetekért felelős minisztereket, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben szabályozzák a fejezeti kezelésű előirányzatokba a megszűnt alapoktól átvett feladatokkal; illetve a Kormányt, hogy rendeletben szabályozza a ,,Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei'' címhez átkerült feladatokkal, továbbá a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogrammal (KMÜFA-val) kapcsolatos:

a) pályázati rendszer működtetését;

b) a kiadások feletti döntési hatáskört;

c) a teljesíthető kiadások körét;

d) a kiadásokkal, nyilvántartásokkal, ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb szabályokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA), és a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram tekintetében törvény szabályozza.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetekért felelős minisztereket, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben 1996. február 1-jéig rendeletben szabályozzák a 67. § (2) bekezdésében felsorolt fejezeti kezelésű előirányzatokba a megszűnt alapoktól átvett feladatokkal kapcsolatos, a feladatellátáshoz szükséges bevételek forrásául szolgáló díjak körét.

(4) A pénzügyminiszter – a központi költségvetés terhére – a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtására vállal kötelezettséget, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemények időpontjában hatályos jogszabályok szerint még nem teljesítettek. A pénzügyminiszter a feladat ellátásával jogszabályban más állami szervet bízhat meg.53

(5) Felhatalmazást kap a földművelésügyi miniszter arra, hogy 1996-ban a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg az erdőfenntartási járulékkal szemben elszámolható egyes állami támogatások mértékét és részletes feltételeit.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Halgazdálkodási Alaptól, a Vadgazdálkodási Alaptól, az Állattenyésztési Alaptól és a Földvédelmi Alaptól átvett feladatokat érintően feladatátcsoportosítást hajtson végre, ha a feladatok átadásának jogszabályi feltételei, valamint a feladatellátás működési feltételei a gazdasági kamaráknál biztosíthatóak.

A megszűnt alapoktól átvett feladatok ellátásához szükséges bevételi források

70. § (1) A XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 10. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a koncessziós díj (a távközlési szolgáltatásokra kötött koncessziós szerződésekből származó – a koncesszióba adással kapcsolatos költségek levonása után fennmaradt – egyszeri koncessziós díj 70%-a, majd az évente fizetendő koncessziós díj 70%-a);

b) a privatizációs bevétel (a távközlés állami részesedése privatizációjából származó bevételek 10%-a);

c) a koncessziós szerződés megszegése miatt érvényesített követelések alapján befolyt összegek, továbbá a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény 22. §-a alapján megállapított és megfizetett bírságok teljes összege;

d) a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 27. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapított és megfizetett bírságok teljes összege.

(2)54 Az (1) bekezdés b) pontjának rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(3) A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) az erdőfenntartási járulék;

b) az erdővédelmi bírság;

c) az újraerdősítési költség.

(4) A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) a földvédelmi járulék;

b) a földvédelmi bírság;

c) a talajvédelmi bírság.

(5) A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 4. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) a tenyésztési hozzájárulás;

b) a állattenyésztési bírság;

c) a lóverseny-totalizatőr forgalma.

(6) A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 5. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) a halászatfejlesztési hozzájárulás;

b) a halgazdálkodási bírság.

(7) A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 6. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel: a vadvédelmi bírság.

(8)55

(9) A XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a turisztikai hozzájárulás;

b) a turisztikai hozzájárulás mértéke:

ba) a kereskedelmi szálláshelyek – fizetővendéglátás kivételével – éves nettó árbevételének 2%-a. A figyelembe vett szolgáltatások a következők:

– 081100 szállodai szolgáltatás,

– 081210 turistaszállás-szolgáltatás,

– 081220 panziószolgáltatás,

– 081230 kempingszolgáltatás,

– 081240 nyaraló szolgáltatás,

– 081250 fizetővendéglátó-hely szolgáltatás,

bb) a vendéglátóhelyek éves nettó árbevételének 1%-a. A figyelembe vett szolgáltatások a következők:

– 082100 éttermi vendéglátás,

– 082200 cukrászdai vendéglátás,

– 082300 egyéb nyílt árusítású vendéglátás,

bc) az utazásszervezői és egyéb turisztikai szolgáltatások:

– 094320 utazásszervezés és/vagy -közvetítői tevékenység éves árrésének és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások éves árrésének 1%-a,

– 094320 idegenvezetési tevékenység éves nettó árbevételének 1%-a,

– 113110 személygépkocsi-kölcsönzésből származó éves nettó árbevétel 2%-a,

– 113110 vezető nélküli sportjárművek kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 113120 kezelőszemélyzet nélküli vízi sporteszközök kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 113130 kezelőszemélyzet nélküli sportrepülők kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 113430 személyi használatú cikkek (kerékpár, vízibicikli, szörf) kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 191950 játékautomaták üzemeltetéséből származó adózott éves nettó árbevétel 2%-a,

– 191990 sétakocsikázás- és lovagoltatás-szolgáltatásból származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 195120 pénznyerő automaták üzemeltetéséből származó adózott éves nettó árbevétel 2%-a,

– 195130 játékkaszinók működtetéséből származó adózott éves nettó árbevétel 2%-a.

(10) A XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím, 29. előirányzat-csoport, 13. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel: a vételárrész [1991. évi XXXIII. törvény 51. § (5) bekezdés].

71. §56

A Kisvállalkozói Garancia Alap megszüntetésével kapcsolatos szabályok

72. § (1) A Hitelgarancia Rt. által az 1996. évben vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a költségvetés viszontgaranciát vállal a természetes személy, gazdasági társaság, közhasznú társaság, szövetkezet és a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megvalósítására az 1992. évi XLIV. törvény alapján létrejött szervezet pénzintézetekkel szembeni 15 évnél rövidebb lejáratú – hitelszerződésből és bankgarancia-szerződésből eredő – kötelezettségéért, ha a szervezet – az MRP szervezet kivételével – által teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 300 főt.

(2) A kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-át és jogosultanként a 200 millió forintot.

(3) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles mindent megtenni a rá átszálló követelés behajtására. A társaság által behajtott – költségekkel csökkentett – összeg 70%-a a költségvetést illeti meg.

(4) A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének feltételeit, a követelés behajtásának, a folyósításnak és az adatszolgáltatási kötelezettségnek a részletes szabályait a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg.57

(5) A Kisvállalkozói Garancia Alap által a Hitelgarancia Rt. felé 1995. december 31-ig vállalt kötelezettség e törvény hatálybalépését követő érvényesítésére az (1)–(3) bekezdések előírásait kell megfelelően alkalmazni.

(6) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állományának felső határa 1996. december 31-én nem haladhatja meg a 35 000 millió forintot.

(7) A (6) bekezdésben megállapított mérték – a járulékos hitelköltségek és kamatváltozások miatt bekövetkező automatikus emelkedés esetét kivéve – nem léphető túl.

(8)58

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK
ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

73. § A bányászatról szóló – többször módosított – 1993. évi XLVIII. törvény 20. §-ának (8) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

,,A bányajáradék összegéből az alap javára elkülönített rész 1996. január 1-jétől 1996. december 31-éig: 5%.''

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

74. §59

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

75. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 124. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,124. § (1) A jegyző által megállapított és folyósított gyermeknevelési támogatás teljes összegét a központi költségvetés megtéríti.
(2) A munkanélküliek jövedelempótló támogatása, valamint a munkanélküliek jövedelempótló támogatására jogosult személy közhasznú munkavégzés keretében történő foglalkoztatása esetén a 36. § szerinti összeg 50%-át, a munkanélküli hajléktalanok jövedelempótló támogatásának teljes összegét a Munkaerőpiaci Alap megtéríti.''

(2) Az Szt. 130. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,130. § Központosított előirányzatként kell kezelni a jegyző által megállapított és folyósított gyermeknevelési támogatás teljes összegét.''

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

76. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló – módosított – 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövege (1) bekezdés jelölést kap:

,,(2) Az Eximbank a hitel-, illetve kölcsönügylet keretében az export finanszírozása érdekében kedvező kamatozású hitelt nyújthat devizabelföldi és devizakülföldi pénzintézeteknek, a magyar áruk és szolgáltatások kivitelét végző gazdálkodó szervezeteknek és az ezeket megvásárló (igénybevevő) devizakülföldieknek. Devizabelföldi és devizakülföldi alatt a devizajogszabályok szempontjából annak minősülőket kell érteni.''

(2) Az Etv. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) A 2. § (2) bekezdése szerint nyújtott hitelek kamatának, valamint az e célt szolgáló finanszírozási költségek különbözetének (a továbbiakban: egyenleg) forrását az Eximbank részére a központi költségvetés – kormányrendeletben megállapított feltételek szerint és módon – közvetlenül biztosítja (kamatkiegyenlítési rendszer).''

(3) Az Etv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni:)


,,d) a kamatkiegyenlítési rendszer keretében az Eximbank által a központi költségvetéssel elszámolható kiegyenlítés forrásául szolgáló összeg előirányzatát.''

(4)60

(5) Az Etv. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

,,(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a kamatkiegyenlítési rendszer feltételeit és részletes szabályait rendeletben szabályozza.''

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

77. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 64/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Mindaddig, amíg a fővárosi közgyűlés az érintett forrásoknak a fővárosi önkormányzatok közötti megosztásáról nem dönt, az állandó népességszám egészéhez kapcsolódó – kivéve a 64/B. § a) pontját – normatív központi hozzájárulások és az átengedett központi adókból az önkormányzatokat megillető részt a Magyar Államkincstár – a felmerülő személyi jellegű juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és elszámolását követően – a fővárosi önkormányzatnak utalja át. A fővárosi önkormányzat gondoskodik annak továbbutalásáról.''

(2) Az Ötv. 84. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A központi költségvetésben meghatározott összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül – az önkormányzatnál felmerülő személyi jellegű juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és elszámolását követően –, közvetlenül megilleti a helyi önkormányzatokat, illetőleg a törvény által meghatározott körben a feladatot ellátó önkormányzatot.''

(3) Az Ötv. 88. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3)–(7) bekezdésekkel egészül ki:

,,(2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.
(3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.
(4) A likvid-hitel nem esik a (2)–(3) bekezdés szerinti korlátozás alá.
(5) E § alkalmazásában saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
(6) E § alkalmazásában rövid lejáratú kötelezettség: az 1 évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket.
(7) E § alkalmazásában likvid-hitel az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.''

A szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény módosítása

78. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló – többször módosított – 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(2) A játékost megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles játékadó címén bevallani, és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő 30 nap eltelte utáni hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény-sorsolás esetén a szervező a nyereménytárgy forgalmi értékét fizeti be.
(3) Azokban az esetekben, amelyekben a jogszabály vagy az engedély alapján az át nem vett nyereményeket a szerencsejáték lebonyolítása során a szervező nyeremények céljára köteles felhasználni, a játék megszűnésekor meglévő, át nem vett nyereményekre kell a (2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni.''

(2) Az Szjtv. 26. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(12) Az I. kategóriába tartozó játéktermet 18 éven aluliak nem látogathatják, a II. kategóriába tartozó játékteremben pedig pénznyerő automatán nem játszhatnak. Ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény 200 méteres körzetében I. kategóriába tartozó játékterem nem működhet.''

(3) Az Szjtv. 30. §-ának (2)–(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(2) A többségében állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, illetve központi költségvetési szerv által szervezett lottó, keno, bingójáték, valamint totó- és lóversenyfogadás esetében nyereményalapnak a játéktervben jóváhagyott, játékra jogosított sorsjegyek száma és a fogyasztói áruk szorzatának a költségekkel csökkentett összege minősül.
(3) A sorsolásos játékot és a totalizatőri rendszerű fogadást szervező a nyereményalap legalább 54%-át, a lóversenyfogadást szervező a nyereményalap legalább 75%-át köteles nyeremények céljára fordítani. A folyamatosan szervezett szerencsejátékok esetében az SZF engedélyezheti a nyereményeknek meghatározott időszakon belüli halmozódását.''

(4) Az Szjtv. 32. §-ának (1)–(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,32. § (1) A nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékok játékadója a nyereményalap a folyamatosan szervezett sorsolásos játékok játékadója a havi nyereményalap 16%-a. A bingójáték után fizetendő játékadó a havi nyereményalap 7%-a.
(2) A nem folyamatosan szervezett totalizatőri rendszerű fogadások játékadója a nyereményalap, a folyamatosan szervezett totalizatőri rendszerű fogadások játékadója a havi nyereményalap 16%-a.
(3) A 16. § szerinti sorsolásos játék, valamint a 23. § szerinti ajándéksorsolás, továbbá a totalizatőri rendszerű lóversenyfogadás mentes a játékadó fizetési kötelezettség alól.''

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

79. § (1) A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló – többször módosított – 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. §-ának (2)–(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(2) A kamat mértéke – ha jogszabály kivételt nem tesz, vagy a felek másként nem állapodnak meg – évi húsz százalék.
(3) A felek által túlzott mértékben megállapított kamatot a bíróság mérsékelheti.''

(2) A Ptk. 301. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Pénztartozás esetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a felek másként nem állapodnak meg – a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is köteles évi húsz százalék kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
(2) Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jogszabály vagy szerződés alapján jár, a kötelezett – ha a jogszabály kivételt nem tesz, vagy a felek másként nem állapodnak meg – a késedelembe eséstől ennek évi nyolc százalékos kamattal növelt összegét, legalább azonban az (1) bekezdésben meghatározott mértékű kamatot köteles megfizetni.
(3) A felek által túlzott mértékben megállapított késedelmi kamatot a bíróság mérsékelheti.
(4) A jogosult követelheti a késedelmi kamatot meghaladó kárát.''

A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. évi törvény módosítása

80. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvtv.) 79. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében)


,,d) javaslatot tesz a felügyeletek által kiszabott pénzbírságok 80. § szerint történő felhasználására.''

(2) Az Mvtv. 80. §-ának és a 80. §-t megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

,,
Bírságok felhasználása

80. § (1) A felügyeletek által a munkavédelemre vonatkozó szabályok megszegése miatt kiszabott pénzbírságot az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség számlájára kell befizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságösszeg – a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott pályázati rendszerben – kizárólag az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására használható fel.''

A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosítása

81. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdésének b) pontja a következő 4. alponttal egészül ki:

(a közalkalmazotti jogviszony megszüntethető áthelyezéssel)


,,4. és a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok''

(hatálya alá tartozó munkáltatók között.)

A köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosítása

82. § A köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3)bekezdésre változik:

,,(1) A köztársasági elnök, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztos hivatalaiban, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenőrzési Irodánál, a központi közigazgatási szerveknél dolgozók illetmény-kiegészítésre jogosultak. Az illetmény-kiegészítés mértéke – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.
(2) A köztársasági elnök, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztos hivatalaiban, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenőrzési Irodánál, a minisztériumokban és a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó országos hatáskörű szerveknél a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetmény-kiegészítésének mértéke 35%.''

Az Állami Számvevőszékről szóló
1989. évi XXXVIII. törvény módosítása

83. § Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 14. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (10) bekezdés jelölése (11) bekezdésre módosul:

,,(9) Az Állami Számvevőszéknél dolgozók illetmény-kiegészítése – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – alapilletményük 25%-a.
(10) Az Állami Számvevőszéknél dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetmény-kiegészítése alapilletményük negyvenhat százaléka.''

Az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló
1994. évi XIII. törvény módosítása

84. § (1) Az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Ntbsz tv.) 1. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az orosz haditechnikai termékek …… forint értéke a központi költségvetésben)


,,a) a XXX. Nemzetközi Elszámolások fejezet bevételeit;
b) a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet bevételeit;
c) a VIII. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadásait az a)–b) pontokban szereplő bevételek együttes összegével növeli.''

(2) Az Ntbsz tv. 3. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés megjelölése (3) bekezdésre változik:

,,(2) Az e törvény által előírt elszámolási rendet kell alkalmazni a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről kötött Megállapodás végrehajtása során is, az abban foglalt eltérések figyelembevételével.''

Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló
1961. évi VII. törvény61 módosítása

85. § (1) Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló – többször módosított – 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 6/A. §-a (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni:)


,,b) a külön jogszabály szerinti támogatás elszámolásáról,''

(2) Az Evt. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az erdő művelési ágának megváltoztatása, az erdő termelésből való kivonása, valamint más célra történő időleges igénybevétele esetén az erdőgazdálkodó köteles az igénybe vett erdőnek megfelelő értékű erdőt létesíteni (csereerdősítés), vagy köteles az erdészeti hatóság határozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott számlára –, az erdőfelújítás és nevelés fafajtól függő normatív támogatási mérték kétszeresének megfelelő összeget (újraerdősítési költség) befizetni.''

(3) Az Evt. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A vadászati hatóság határozata alapján, a külön jogszabályban meghatározott számlára vadvédelmi bírságot köteles fizetni:
a) a vadászatra jogosult akkor, ha a trófeás vadat szakszerűtlenül ejtik el, vagy
b) aki a vadat a vadászati hatóság engedélye nélkül vadászati idényen kívül ejti el, továbbá
c) az, aki a vadat jogosulatlanul ejti el.''

(4) Az Evt. 42. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,42. § Az erdőgazdálkodó az erdőfelügyelőség által kitermelésre engedélyezett bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasználatok, valamint a növedékfokozó gyérítések esetén az e törvény mellékletében foglalt mértékek szerint erdőfenntartási járulékot köteles fizetni, a külön jogszabályban meghatározott számlára.''

(5) Az Evt. 43. §-a (1) bekezdése bevezető mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság határozata alapján erdővédelmi bírságot köteles fizetni a külön jogszabályban meghatározott számlára, ha …''

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

86. § (1) Az állattenyésztésről szóló – módosított – 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 13. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A mezőgazdasági termelő a törvény mellékletében meghatározott mértékben az ott felsorolt termékek, valamint a lóverseny-totalizatőr tevékenység után, a külön jogszabályban meghatározott számlára tenyésztési hozzájárulást köteles fizetni.
(2) A tenyésztési hozzájárulás alapja:
a) a termék értékesítéséből származó – az általános forgalmi adót nem tartalmazó – nettó árbevétel,
b) a lóverseny-totalizatőr forgalma.
(3) A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 12. §-ának (5) bekezdése szerint adózó mezőgazdasági kistermelő árbevételként a tenyésztési hozzájárulással csökkentett bevételt veheti figyelembe.
(4) Aki a termék értékesítéséről szóló számlát, egyszerűsített számlát, számlát helyettesítő okmányt, felvásárlást igazoló bizonylatot (a továbbiakban: számla) kiállítja, köteles a tenyésztési hozzájárulás összegét kiszámítani és a külön jogszabály szerinti számlára befizetni.''

(2) Az Átv. 45. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az állattenyésztési bírságot a külön jogszabályban meghatározott számlára kell befizetni.''

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

87. § (1) A termőföldről szóló – többször módosított – 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 52. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni a külön jogszabályban meghatározott számlára.''

(2) Az Ftv. 56. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A földvédelmi bírságot a külön jogszabályban meghatározott számlára kell befizetni.''

(3) Az Ftv. 78. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A talajvédelmi bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell befizetni a külön jogszabályban meghatározott számlára.''

A halászatról szóló 1977. évi 30. törvényerejű rendelet62 módosítása

88. §63

Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása

89. § Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló – többször módosított – 1991. évi XXXIII. törvény 51. §-a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Az (1) bekezdés szerinti vételárrész másik 50%-át a külön jogszabályban meghatározott számlára kell befizetni.''

A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993: LVIII.64 törvény módosítása

90. §65

Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény66 módosítása

91. § (1) Az Útalapról szóló – többször módosított – 1992. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Útv.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(… az importőr az általa behozott üzemanyag után)


,,a) az ólmozatlan motorbenzin ( ITJ 55–13–13, 14, 15) és az ólmozott motorbenzin ( ITJ 55–13–11, 12) esetében – literenként,
b) a dízelmotorokhoz való gázolaj ( ITJ 55–15–1) esetében – literenként,
c) üzemanyag céljára szolgáló propán-bután gáz ( ITJ 55–11–42) esetében kilogrammonként,
d) üzemanyag céljára szolgáló sűrített földgáz ( ITJ 11–3-ból) esetében normál köbméterenként
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVII. törvény 1. számú mellékletének 23. pontjában meghatározott mértéket köteles az Útalap számára Útalap-hozzájárulás címén megfizetni.''

(2)67

(3) Az Útv. 3. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény 2. §-ának b) pontja alapján]


,,a) a belföldi gépjárművek utáni beszedett adóból a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 50%-a,''

(az Útalap bevételét képezi.)

(4)68

A bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló
1990. évi LXXXVIII. törvény69 módosítása

92. §70

Az Országos Tudományos Kutatási Alapról szóló
1993. évi XXII. törvény módosítása

93. §71

94. §72

95. §73

96. §74

97. §75

98. §76

99. §77

A nemesfémtárgyakról és fémjelzésükről szóló
1965. évi 14. törvényerejű rendelet módosítása

100. §78

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

101. § Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Alaptv.) 60. §-ának (3), (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(3) A vízhasználónak a vízkészletjárulékot
a) a b) és c) pontokban meghatározott vízhasználatot kivéve 1,00 Ft/m3 alapjárulék;
b) ha a vízjogi engedélyben meghatározott mennyiséget – az egyes külön megjelölt időszakokra is tekintettel – 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, a teljes többletmennyiség után 2,00 Ft/m3 alapjárulék;
c) ha a vízjogi engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytatja (a továbbiakban: engedély nélküli vízhasználat), 5,00 Ft/m3 alapjárulék figyelembevételével, a befizetés összegét meghatározó, külön jogszabályban előírt – az igénybe vett vízmennyiség meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől, továbbá az adott térség vízkészletgazdálkodási helyzetétől függő – szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség alapján kell kiszámítani. A vízmennyiség meghatározását engedély nélküli vízhasználatnál a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.
(4) A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80%-a után köteles a 60. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 1,00 Ft/m3 alapjárulék figyelembevételével – a (3) bekezdésben foglaltak szerint – a vízkészletjárulék éves összegét a tárgyévet követően kiszámítani (és ennek, valamint a negyedévente ténylegesen felhasznált vízmennyiség után számított vízkészletjárulék összegének a különbözetét kimutatni), ha az általa igénybe vett víz mennyisége – a 63. § b), f) és i) pontjaiban meghatározott esetek kivételével – a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80%-át nem éri el.
(5) Az üzemi fogyasztónak a vízkészletjárulékot 3,00 Ft/m3 járulék alapján a ténylegesen igénybe vett mennyiség után kell kiszámítani.''

102. §79

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint
a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosítása

103. §80

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosítása

104. §81

A Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint
a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény módosítása

105. § A Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: GYIAtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. § A gyermekek és fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit és az azokat segítő szolgáltatásokat a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram a központi költségvetés elkülönített, fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja. Ahol a törvény Gyermek- és Ifjúsági Alapot említ, azon Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramot (a továbbiakban: Alapprogram) kell érteni.''

106. § (1) A GYIAtv. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az Alapprogram pénzügyi fedezetével a kormányzati ifjúsági politikai feladatok végrehajtásáért felelős szerv vezetője rendelkezik.
(2) Az Alapprogram pénzeszközeit a Kormány által alapított önálló költségvetési szerv kezeli.''

(2) A GYIAtv. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A Tanács elnöke a miniszterelnök által a Tanács kormányzati tagjai közül megbízott személy.''

107. § A GYIAtv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az Alapprogram működésével kapcsolatos tevékenységet, így különösen a Tanácsba való delegálás rendjét, a támogatás módját és az ehhez kapcsolódó pályázati feltételeket a miniszterelnök, a Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács nem kormányzati oldalainak egyetértésével rendeletben állapítja meg.''

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

108. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 1996. január 1-jén lép hatályba.

(2) A bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény e törvény 92. §-ával megállapított rendelkezését 1996. május 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az Szjtv. – e törvény 78. §-ával megállapított – 11. §-ának (2)–(3) bekezdését, 26. §-ának (12) bekezdését, 30. §-ának (2)–(3) bekezdését és 32. §-ának (1)–(3) bekezdését – a törvény hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyekre, az Szjtv. hatálya alá tartozó – bejelentés alapján folytatott (megkezdett) – tevékenységekre megfelelően alkalmazni kell.

(4) A Ptk. – e törvény 79. §-ával megállapított – 232. §-a (2)–(3) bekezdésében és a 301. §-ában foglalt rendelkezéseit a hatálybalépése után keletkezett jogviszonyból eredő kamatkövetelésre kell alkalmazni.

(5) A XIII. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium82 fejezet 4. cím alatti megyei közúti igazgatóságok, az Autópálya Igazgatóság, valamint az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) az átalakulásig, legkésőbb 1996. június 30-ig – mentesülve az Áht. 18/B. §-a (5) bekezdésének hatálya alól - nem tartoznak a kincstári körbe.

(6)83

109. §84

110. § A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok tagjait megilletik mindazok a járandóságok és juttatások, amelyeket a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet előír.

111. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény rendelkezései az exporthitelekhez kapcsolódó kamatkiegyenlítési rendszerről szóló 105/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján megkötött hitelszerződésekre is alkalmazhatók.

112. § Az Országgyűlés felhatalmazza az igazságügyminisztert, hogy a fogvatartottak foglalkoztatásával járó – e törvény 18. §-ában meghatározott – támogatások igénybevételének rendjét a pénzügyminiszterrel együttesen rendeletben állapítsa meg.

113. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztításához nyújtandó támogatást, valamint az agrárgazdasági támogatások felhasználásának és a gazdálkodó szervezetek egyedi támogatásának 1996. évi szabályait rendeletben állapítsa meg.

114. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások eszközeinek megvásárlását elősegítő kamattámogatás részletes szabályait rendeletben határozza meg.85

115. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a pedagógusok kötelező óra keretében történő munkavégzését rendeletben szabályozza.

116. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, valamint a bíróságoknál és ügyészségeknél szolgálati viszonyban, továbbá az e szerveknél munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt: közszolgálatban állók) önkéntes kiegészítő biztosításának megszervezéséhez adandó támogatás részletes szabályait meghatározza (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 8 alcím).86

117. §87 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 5. számú melléklet 15. Kiemelt előirányzatként Tartalék céljára betervezett 6 Mrd Ft-ból 2 Mrd Ft-ot a pedagógusok átképzésére, illetve a pedagógusok kötelező óraszámának emelésével összefüggő illetményemelésre fordítson.

118. §88 Az Országgyűlés felhatalmazza a munkaügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 5. Közmunkavégzés támogatása alcím előirányzata felhasználásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.89

119. §90 (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Honvédelmi Minisztérium számára a Fehérorosz Köztársaságból beérkező felújított harckocsik és tartozékaik vámértékét terhelő vám, vámpótlék és vámkezelési díj együttes összegével a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadásait és a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet bevételeit a szállítások ütemezéséhez igazodóan megnövelje.

1. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez91

KIADÁSOK 1996. évi rendes előirányzat
1996. évi rendkívüli előirányzat
Millió forintban

_______________________________
Cím: Címszám, Címnév
A.c.: Alcímszám, Alcímnév
E.cs.: Előirányzat csoportszám, Előirányzat csoportnév
K.e.: Kiemelt előirányzatszám, Kiemelt előirányzat neve
1996. évi rendes előirányzat92
R.k.: 1996. évi rendkívüli előirányzat93
_______________________________

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Cím: 1 Köztársasági Elnöki Hivatal
A.c.: 1 Köztársasági Elnöki Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 58,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 23,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 24,8
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0
A.c.: 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 0,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 3,9
Cím: 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 2 Célelőirányzatok
E.cs.: 1 Állami kitüntetések 70,0
____________________________________________

I. fejezet kiadásai összesen: 244,1

II. ORSZÁGGYŰLÉS

Cím: 1 Országgyűlés
A.c.: 1 Képviselő-testület
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 265,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 421,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 256,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 14,7
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai R.k.: 23,0
A.c.: 2 Országgyűlés hivatali szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 469,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 189,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 689,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 127,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 132,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 10,0
K.e.: 2 ÉAK Központ kiadásai 5,0
K.e.: 3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
K.e.: 4 Európai parlamenti elnökök találkozója R.k.: 20,0
K.e.: 5 Országház rekonstrukciója R.k.: 110,0
Cím: 3 Országgyűlési Könyvtár
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 55,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 22,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 38,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 0,5
Cím: 4 Közbeszerzések Tanácsa
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 22,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 9,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 23,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 10,0
____________________________________________

1–4. cím összesen: 3 529,4 R.k.: 439,2

____________________________________________

Cím: 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 65,0

Cím: 7 Pártok támogatása

A.c.: 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

E.cs.: 1 Fidesz–Magyar Polgári Párt 129,4

E.cs.: 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 148,1

E.cs.: 3 Kereszténydemokrata Néppárt 129,5

E.cs.: 4 Magyar Demokrata Fórum 178,6

E.cs.: 5 Magyar Szocialista Párt 400,3

E.cs.: 6 Szabad Demokraták Szövetsége 262,0

A.c.: 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

E.cs.: 2 Munkáspárt 33,4

E.cs.: 5 Köztársaság Párt 26,5

E.cs.: 6 Magyar Igazság és Élet Pártja 16,6

E.cs.: 7 Agrárszövetség 22,0

Cím: 8 Társadalmi szervezetek támogatása

A.c.: 1 Társadalmi szervezetek működésének támogatása 390,0

A.c.: 2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szerveztek támogatása 293,0

A.c.: 3 Társadalmi szerveztek címzett támogatása

E.cs.: 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0

E.cs.: 2 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0

E.cs.: 4 MTESZ támogatása 72,0

E.cs.: 5 TIT intézmények támogatása 61,3

A.c.: 4 Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása

E.cs.: 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0

E.cs.: 2 Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása 30,0

Cím: 994 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

A.c.: 1 Bolgár Országos Önkormányzat 7,0

A.c.: 2 Görög Országos Önkormányzat 7,0

A.c.: 3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 27,0

A.c.: 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 56,1

A.c.: 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 11,0

A.c.: 6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 90,0

A.c.: 7 Országos Lengyel Önkormányzat 7,0

A.c.: 8 Országos Örmény Önkormányzat 7,0

A.c.: 9 Országos Szlovák Önkormányzat 27,0

A.c.: 10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 8,0

A.c.: 11 Szerb Országos Önkormányzat 11,0

____________________________________________

6–9. cím összesen 3 120,8

____________________________________________

II. fejezet kiadásai összesen: 6 650,2 R.k.: 439,2

Cím: 11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása Rk: 935,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Cím: 1 Alkotmánybíróság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 155,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 63,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 91,2 R.k.: 8,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 11,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 10,0
____________________________________________

III. fejezet kiadásai összesen: 309,6 R.k.: 29,5

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

Cím: 1 Legfelsőbb Bíróság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 408,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 173,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 113,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 11,8
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 56,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 60,0

____________________________________________

IV. fejezet kiadásai összesen: 695,4 R.k.: 127,8

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Cím: 1 Ügyészségek
1996. évi rendkívüli előirányzat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 943,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 256,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 604,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 10,0
K.e.: 2 Felújítás 37,595
K.e.: 4 Egyéb beruházás 100,096
Cím: 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 36,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 15,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 7,9

____________________________________________

V. fejezet kiadásai összesen: 4 864,6 R.k.: 147,5

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Cím: 1 Állami Számvevőszék
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 544,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 229,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 186,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 25,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 23,2
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 4,6
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 65,7
Cím: 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 13,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 5,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 18,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 1,0
____________________________________________

VI. fejezet kiadásai összesen: 1 000,5 R.k.: 120,5

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

Cím: 1 Miniszterelnöki Hivatal
A.c.: 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 386,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 161,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 85,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9
A.c.: 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 160,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 64,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 537,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 48,9
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 75,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 1,2
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 90,0
Cím: 2 Magyar Közigazgatási Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 46,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 14,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 14,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
Cím: 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 36,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 14,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 43,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,2
Cím: 4 Üdülők
A.c.: 1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 17,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 7,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 138,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 50,0
A.c.: 2 MEH Hivatali Üdülő
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 3 Dologi kiadások 22,4
Cím: 5 Határon Túli Magyarok Hivatala
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 73,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 26,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 71,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 11,7
Cím: 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 2 Célelőirányzatok
E.cs.: 1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa támogatása 389,0
E.cs.: 2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 300,0
E.cs.: 3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása R.k.: 50,0
E.cs.: 4 Illyés Közalapítvány támogatása 450,0
E.cs.: 5 Teleki László Alapítvány támogatása 70,0
E.cs.: 6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 40,0
E.cs.: 7 Kisebbségi kompenzációs keret R.k.: 500,0
E.cs.: 8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása 50,0
E.cs.: 9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása R.k.: 30,0
E.cs.: 10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 150,0
E.cs.: 18 X–400-as rendszer üzemeltetése R.k.: 50,0
E.cs.: 20 Balatoni kutatások támogatása R.k.: 125,0
A.c.: 3 Beruházási célprogramok
K.e.: 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése R.k.: 450,0
K.e.: 2 Kormányzati távközlési célprogram R.k.: 265,6
A.c.: 4 Fejezeti tartalék 203,7
Cím: 7 Biztonsági Szolgálatok
A.c.: 1 Nemzetbiztonsági Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 276,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 932,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 137,1 R.k.: 22,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 260,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 75,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 775,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 55,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez Rk: 30,4
A.c.: 2 Információs Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 670,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 272,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 039,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 38,4
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 8,1
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 153,5
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 16,5
Cím: 8 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 85,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 37,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 37,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 3,5
Cím: 10 Tartalékok
A.c.: 1 Költségvetés általános tartaléka 1 5 764,0
A.c.: 2 Céltartalék
K.e.: 1 Bérpolitikai keret R.k.: 1 5 873,0
Cím: 11 Kormányzati rendkívüli kiadások
A.c.: 1 Pénzbeli kárpótlás
E.cs.: 1 Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire Rk: 2 400,0
E.cs.: 2 Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire Rk: 200,0 A.c.: 3 Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása R.k.: 1 000,0
A.c.: 6 Egyházi nemzetközi rendezvények R.k.: 300,0
A.c.: 7 Egyéb rendkívüli kiadások R.k.: 3 000,0
A.c.: 8 Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása R.k.: 1 500,0
Ac: 9 Északkelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására Rk: 1 500,0
____________________________________________

VII. fejezet kiadásai összesen: 20 583,5 R.k.: 26 232,1

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Cím: 1 Belügyminisztérium igazgatása
A.c.: 1 Belügyminisztérium központi igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 636,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 236,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 274,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 65,7
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 94,2
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 2 Rendészeti attasé működtetése 8,0
K.e.: 3 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0
K.e.: 4 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra 40,0
A.c.: 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 137,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 57,5
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 30,0
Cím: 2 Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 733,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 293,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 204,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,4
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 1,1
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 0,8
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 10,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése 40,0
Cím: 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 799,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 731,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 623,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 146,6
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 50,8
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 2,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 10,0
Cím: 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 197,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 81,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 358,9
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 3,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 3,6
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 50,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Menekültellátás közvetett feladatai 165,1
Cím: 5 Rendőrség
A.c.: 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 850,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 230,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 840,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1 703,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 611,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 300,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Gazdasági rendőrség 250,0
K.e.: 2 Világbanki hitel áfa 32,0
K.e.: 4 Rendőrképzés fejlesztése 460,0
K.e.: 5 Gépjárművek cseréje 210,0
K.e.: 6 Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása 50,0
K.e.: 7 Technikai fejlesztés R.k.: 250,0
A.c.: 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 6 282,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2 510,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 622,6
A.c.: 3 Megyei rendőr-főkapitányságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 15 012,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 6 149,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 4 796,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
A.c.: 4 Rendőri Ezred
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 757,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 725,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 502,9 R.k.:
A.c.: 5 Köztársasági Őrezred
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 891,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 364,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 197,5
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 2 Országház védelmi rendszer megerősítése 25,0
A.c.: 6 Híradástechnikai Szolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 201,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 83,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 811,0
Cím: 6 Határőrség
A.c.: 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 839,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 366,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 937,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 418,2
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 461,8
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 240,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 43,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Toloncegyezményből adódó feladatok 100,0
A.c.: 2 Budapesti Határőrigazgatóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 625,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 191,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 456,1
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Sorállomány élelmezése 34,0
A.c.: 3 Határőrigazgatóságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 4 996,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 877,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 700,7
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Határvadász századok 110,0
K.e.: 2 Sorállomány élelmezése 71,0
K.e.: 3 Hivatásos határőrizet 320,0
Cím: 7 Tűz- és Polgári Védelem
A.c.: 1 Tűzoltóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 910,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 282,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 365,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 191,7
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 45,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 0,1
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 775,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 12,0
A.c.: 2 Polgári Védelem
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 628,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 260,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 166,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 17,8
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 50,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 6,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Polgári védelmi fejlesztési feladatok 120,0
A.c.: 3 Tűz- és Polgári Védelmi Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 158,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 62,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 105,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 31,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 8,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 93,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 2,0
Cím: 8 BM Művelődési Központ
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 97,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 39,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 76,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 7,0
Cím: 9 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 142,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 60,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 90,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 4,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 2 Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése 119,7
Cím: 10 Rendőrtiszti Főiskola
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 500,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 199,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 176,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 10,8
Cím: 11 BM Központi Kórház és intézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 654,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 258,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 616,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 40,1
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 45,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 2 Alapellátás fenntartása 35,0
K.e.: 3 Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok 20,0
Cím: 12 Központi Gazdasági Háttérintézmények
A.c.: 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 947,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 368,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 017,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 44,8
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 134,6
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 60,0
A.c.: 2 Központi Beszerző Iroda
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 86,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 34,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 48,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 15,8
A.c.: 3 BM Kiadó
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 26,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 8,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 20,7
Cím: 13 Adatfeldolgozó Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 400,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 175,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 838,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 125,7
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 0,9
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Útlevélkitöltő gépek cseréje 110,0
Cím: 14 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 44,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 14,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 168,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 61,8
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 1 103,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 7,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Gépjármű-korszerűsítési program 41,0
K.e.: 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 45,0
K.e.: 5 Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése 200,0
K.e.: 6 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 260,0
K.e.: 8 NATO Békepartnerség program (Polgári Védelem feladatai) 19,0

K.e.: 10 Az új azonosító kódok bevezetéséhez Rk: 882,5
A.c.: 2 Társadalmi önszerveződések támogatása
E.cs.: 1 UTE támogatása 135,0
E.cs.: 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 8,8
E.cs.: 3 Szakszervezetek támogatása 5,0
E.cs.: 4 Alapítványok támogatása
K.e.: 1 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4
K.e.: 2 Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért 5,0
K.e.: 3 Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány 0,6
K.e.: 4 Nemzeti Panteon Alapítvány R.k.: 39,0
A.c.: 3 Fejezeti tartalék 4,4
A.c.: 4 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása
E.cs.: 1 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete 200,0
E.cs.: 3 Beruházási célprogramok
K.e.: 1 A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi eszközigénye R.k.: 100,0
Cím: 16 Országos Testnevelési és Sporthivatal
A.c.: 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 260,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 105,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 107,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 2,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 5,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 2,0
A.c.: 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 568,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 236,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 065,7
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,9
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 86,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 491,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció 48,8
K.e.: 2 Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása 19,8
A.c.: 5 OTSH kezelésű előirányzatok
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 2,4
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 7,0
E.cs.: 3 OTSH kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Verseny és élsport 672,2
K.e.: 2 Utánpótlásnevelés, diáksport 159,7
K.e.: 3 Szabadidősport 20,0
K.e.: 4 Sporttudomány 8,0
K.e.: 5 Magyar Olimpiai Bizottság 55,0
K.e.: 7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 88,3
K.e.: 9 Atlantai Olimpia R.k.: 422,5
K.e.: 10 Atlantai Paraolimpia R.k.: 15,0
E.cs.: 6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai
K.e.: 1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 221,1
K.e.: 2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 41,5
K.e.: 3 Szabadidő és speciális sportszervezetek normatív támogatása 13,8
K.e.: 4 Labdarúgás sportág támogatása 20,0
K.e.: 5 Létesítményre pályázati támogatás 46,1
K.e.: 6 Működésre pályázati támogatás 36,7
K.e.: 7 Eseményre pályázati támogatás 21,3
K.e.: 8 Egyéb célra pályázati támogatás 14,2
K.e.: 12 Működési kiadások 18,0
____________________________________________

1–16. cím összesen: 85 697,1 R.k.: 8 543,7

____________________________________________

Cím: 17 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

A.c.: 1 Normatív hozzájárulások

K.e.: 1 Községek általános támogatása 5 852,0

K.e.: 2 Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok 20 375,1

K.e.: 3 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 423,3

K.e.: 4 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 42 958,4

K.e.: 5 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 5 887,4

K.e.: 6 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 8 007,1

K.e.: 7 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 329,6

K.e.: 8 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 363,2

K.e.: 9 Fogyatékos ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása 5 589,4

K.e.: 10 Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz 81 774,3

K.e.: 11 Középiskolai oktatáshoz 23 684,0

K.e.: 12 Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez 11 553,6

K.e.: 13 Speciális neveléshez, oktatáshoz 13 914,0

K.e.: 14 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz 5 487,0

A.c.: 2 Helyi önkormányzatok színházak támogatása

E.cs.: 1 Épületműködtetés támogatása 2 322,0

E.cs.: 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 899,6

E.cs.: 3 Színházak pályázati támogatása 240,0

A.c.: 3 Címzett és céltámogatások R.k.: 34 000,0

A.c.: 4 Központosított előirányzatok

K.e.: 1 Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás 4 000,0

K.e.: 2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása 150,0

K.e.: 3 Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása 210,0

K.e.: 4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításnak támogatása 224,0

K.e.: 5 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása R.k.: 400,0

K.e.: 6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 2 476,0

K.e.: 7 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0

K.e.: 8 Gyermeknevelési támogatás 2 580,1

K.e.: 9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 150,0

K.e.: 10 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás R.k.: 100,0

K.e.: 11 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 188,0

K.e.: 12 Egyes közoktatási feladatok támogatása 6300,0

K.e.: 13 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása R.k.: 100,0

K.e.: 15 Tartalék R.k.: 6 000,0

K.e.: 16 A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás R.k.: 7 000,0

K.e.: 17 Bérpolitikai intézkedés 15 000,0

K.e.: 23 Fővárosi tömegközlekedés támogatása R.k.: 2 000,0

K.e.: 24 Gyermek és ifjúsági feladatok 100,0 R.k.:

A.c.: 5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

K.e.: 1 Vis maior esetében támogatás R.k.: 800,0

K.e.: 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása R.k.: 4000,0

K.e.: 3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása R.k.: 500,0

A.c.: 6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 7 088,4

A.c.: 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás R.k.: 5 000,097

____________________________________________

17. cím összesen: 272 676,5 R.k.: 57 600,0

____________________________________________

VIII. fejezet kiadásai összesen: 358 373,6 R.k.: 66 143,7

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Honvédelmi Minisztérium
A.c.: 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 337,0 R.k.: 4,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 141,2 R.k.: 2,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 217,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 12,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 40,0
A.c.: 2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 662,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 253,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 359,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 151,4
Cím: 2 Magyar Honvédség
A.c.: 1 Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 932,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 388,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 266,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,3
A.c.: 2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 5 977,9 R.k.: 172,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2 235,5 R.k.: 75,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 4 188,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,5
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 NATO Békepartnerségi program 80,0
A.c.: 3 Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 6 221,1 R.k.: 204,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2 417,1 R.k.: 90,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 973,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 NATO Békepartnerségi program 57,0
A.c.: 4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 062,0 R.k.: 111,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 396,9 R.k.: 49,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 808,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,1
A.c.: 5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 679,6 R.k.: 25,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 282,8 R.k.: 11,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 434,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,7
A.c.: 6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 362,6 R.k.: 68,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 899,3 R.k.: 30,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 209,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,7 R.k.: 264,8
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 NATO Békepartnerség program 100,0
K.e.: 2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 143,0
A.c.: 7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 3 438,0 R.k.: 146,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 318,5 R.k.: 64,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 12 394,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 126,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 882,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 2 682,9
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 NATO Békepartnerségi Program 200,0
K.e.: 2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 15,0
A.c.: 8 Katonai Felderítő Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 292,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 440,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 684,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,2
A.c.: 9 Katonai Biztonsági Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 329,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 135,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 71,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
Cím: 3 MH Katonai Ügyészségek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 163,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 68,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 25,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
Cím: 4 MH Katonai Tanintézetek
A.c.: 1 MH Felsőfokú Tanintézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 903,3 R.k.: 120,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 666,0 R.k.: 53,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 157,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,7
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
K.e.: 1 NATO Békepartnerség program 80,0
A.c.: 2 MH Középfokú Tanintézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 388,1 R.k.: 10,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 146,3 R.k.: 4,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 201,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,3
Cím: 5 MH Egészségügyi intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 723,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 720,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 932,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2
Cím: 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 260,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 600,0
K.e.: 6 Lakásépítés R.k.: 965,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 NATO Békepartnerségi Program 115,0
K.e.: 3 Társadalmi szervek támogatása 166,4
K.e.: 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 500,0
K.e.: 5 Tüzijáték 40,0
Ac: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 5 Az új azonosító kódok bevezetéséhez Rk: 44,0
A.c.: 3 Kiemelt jelentőségű beruházások
K.e.: 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház R.k.: 150,0
K.e.: 2 Kecskeméti Katonai Repülőtér R.k.: 1 100,0
K.e.: 3 KILÁTÓ I–IV. feladatok és szaktechnika R.k.: 150,0
K.e.: 4 Légvédelmi beruházás R.k.: 300,0
A.c.: 4 Fejezeti tartalék 200,0
Cím: 7 Frekvenciagazdálkodás Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 53,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 20,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 24,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 3,0
____________________________________________

IX. fejezet kiadásai összesen: 70 169,9 R.k.: 8 812,4

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 401,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 167,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 311,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 33,3
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 40,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 600,0
K.e.: 2 A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége
Cím: 2 Népegészségügyi Intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 4 659,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 915,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 613,6
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 50,6
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Oltóanyag beszerzés R.k.: 150,0
Cím: 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 308,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 120,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 234,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 10,1
Cím: 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 4 946,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2 113,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 7 784,7
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 114,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 8,1
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 465,0
E.cs.: 4 Kiemelt jelentőségű beruházás
K.e.: 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója R.k.: 300,0
Cím: 5 Állami szociális intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 211,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 92,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 174,2
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4
Cím: 6 Országos Mentőszolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 3 109,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 289,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 701,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 56,2
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 43,0
Cím: 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 429,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 187,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 295,9
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,1
Cím: 8 Népjóléti Minisztérium Üdülője
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 4,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 7,1
Cím: 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 960,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 4 352,0
E.cs.: 4 Kiemelt jelentőségű beruházás
K.e.: 1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem R.k.: 300,0
K.e.: 2 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése R.k.: 250,0
A.c.: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 150,0
E.cs.: 2 Háziorvosképzés
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 60,0
E.cs.: 3 Egészségfejlesztési célok
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 760,0
E.cs.: 4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása R.k.: 80,0
E.cs.: 5 Egészségügyi technológia-fejlesztő program R.k.: 450,0
E.cs.: 6 Balaton vízminőségének vizsgálata R.k.: 28,0
E.cs.: 7 Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram R.k.: 20,0
E.cs.: 8 Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása R.k.: 35,0
E.cs.: 9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása R.k.: 1 700,0
E.cs.: 10 Ápolás szakmai programok R.k.: 120,0
E.cs.: 11 Egészségügyi szakképzés R.k.: 70,0
E.cs.: 12 Családvédelmi hálózat fejlesztése R.k.: 40,0
E.cs.: 13 Hajléktalanok ellátása
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 120,0
E.cs.: 14 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 465,0
E.cs.: 15 Szociális szakellátások fejlesztése
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 600,0
E.cs.: 16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése R.k.: 350,0
E.cs.: 17 Szociális oktatási, kutatási feladatok R.k.: 50,0
E.cs.: 18 Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása R.k.: 650,0
E.cs.: 19 Falugondnok hálózat fejlesztése R.k.: 200,0
E.cs.: 20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése R.k.: 650,0
E.cs.: 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás R.k.: 30,0
E.cs.: 22 Ágazati informatikai programok R.k.: 20,0
E.cs.: 23 Egészségügyi tartalékolási feladatok R.k.: 80,0
E.cs.: 24 Társadalmi szervezetek támogatása
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 190,0
E.cs.: 25 Házi ápolási programok 100,0
E.cs.: 26 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok R.k.: 100,0
E.cs.: 27 Az új azonosító kódok bevezetéséhez Rk: 92,0
E.cs.: 31 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok Rk: 1 310,0
E.cs.: 32 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére Rk: 40,0
E.cs.: 33 Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására Rk: 150,0
E.cs.: 34 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására Rk: 400,0
E.cs.: 35 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása Rk: 100,0
A.c.: 4 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
E.cs.: 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 387,3
E.cs.: 2 Nappali szociális intézményi ellátás 63,0
E.cs.: 3 Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása 294,0
E.cs.: 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása 67,0
E.cs.: 6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 180,0
A.c.: 5 Nem normatív humán szolgáltatás
E.cs.: 1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0
A.c.: 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
E.cs.: 1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R.k.: 500,0
E.cs.: 2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) R.k.: 76,4
A.c.: 8 Alapítványok támogatása
E.cs.: 1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 5,0
E.cs.: 2 Magyar PET Alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 5,0
E.cs.: 3 Peter Cherny Alapítvány R.k.: 5,0
E.cs.: 4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 180,0
E.cs.: 5 Jóléti Szolgálat Alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 50,0
E.cs.: 6 Gyorssegély Alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 40,0
E.cs.: 7 Hajléktalanokért Alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 15,0
E.cs.: 8 Mocsáry Lajos Alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 20,0
E.cs.: 9 ADDETUR Alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 5,0
E.cs.: 11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 800,0
E.cs.: 12 Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása 56,0
Ac: 9 Szociális okokból felmentettek tv-előfizetési díj átalánya Rk: 2 500,0
Cím: 10 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
A.c.: 1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
E.cs.: 1 Családi támogatások
K.e.: 1 Családi pótlék 94 000,0
K.e.: 2 Várandóssági pótlék 1 800,0
K.e.: 3 Gyermekgondozási díj 18 000,0
K.e.: 4 Gyermekgondozási segély 12 000,0
E.cs.: 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
K.e.: 1 Rokkantsági járadék 1 800,0
K.e.: 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 22 000,0
K.e.: 3 Egészségkárosodási járadék 500,0
K.e.: 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése 3 000,0
K.e.: 5 Mezőgazdasági járadék 6 600,0
K.e.: 6 Vakok személyi járadéka 2 400,0
K.e.: 7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 400,0
K.e.: 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 7 300,0
K.e.: 9 Házastársi pótlék 5 800,0
K.e.: 10 Cukorbetegek támogatása 100,0
K.e.: 11 Lakbértámogatás 300,0
K.e.: 12 Katonai családi segély 200,0
A.c.: 4 Különféle jogcímen adott térítések
K.e.: 1 Közgyógyellátás 11 7 40,0
K.e.: 2 Terhesgondozás 2 500,0
K.e.: 3 Terhességmegszakítás 800,0
K.e.: 4 Nem biztosítottak utáni térítés 12 000,0
K.e.: 5 Folyósított ellátások utáni térítés 1 400,0
K.e.: 7 Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez Rk: 727,3
K.e.: 8 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés Rk: 260,0
____________________________________________

XI. fejezet kiadásai összesen: 239 100,5 R.k.: 15 853,3

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 355,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 142,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 155,7 R.k.: 30,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 17,7
Cím: 3 Szakértői Intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 143,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 58,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 81,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 5,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 80,0
Cím: 4 IM Büntetés-végrehajtás
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 3 992,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 494,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 3 360,3
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 514,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 646,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 225,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 640,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 100,0
K.e.: 6 Lakásépítés R.k.: 50,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása R.k.: 260,0
Cím: 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 16,6
A.c.: 3 Alapítványok támogatása
K.e.: 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0
____________________________________________

XII. fejezet kiadásai összesen: 10 311,0 R.k.: 2 070,8

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 411,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 159,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 110,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 15,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
K.e.: 1 Polgári védelmi és információs feladatok R.k.: 50,0
K.e.: 2 Nemzetközi tagdíjak 78,2
K.e.: 3 Kutatási feladatok R.k.: 100,0
Cím: 2 Közlekedési Felügyeletek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 208,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 933,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 597,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 494,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 425,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 78,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 7,8
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 50,0
Cím: 3 Hírközlési Intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 799,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 351,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 051,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 550,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 121,2
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 8,1
Cím: 4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 3 459,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 460,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 11 123,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 298,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 10 673,4
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 11 151,8
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 1 302,3
Cím: 5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 883,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 151,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 4 261,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 381,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 2 378,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 517,6
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 6,5
Cím: 6 Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 922,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 183,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 124,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 25,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 28,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 3,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 145,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
K.e.: 1 Vízügyi intézmények üzemeltetése 150,0
Cím: 7 MÁV egészségügyi szolgáltatás
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 65,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 28,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 44,5
Cím: 8 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 739,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 737,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 365,8
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 33,8
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 2,5
Cím: 9 Közlekedési Múzeum
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 63,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 26,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 27,6 R.k.:
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,4
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 25,0
Cím: 10 Magyar Űrkutatási Iroda
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 5,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 16,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 R.k.: 131,0
Cím: 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 49,8
A.c.: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 400,0
E.cs.: 2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások R.k.: 314,9
E.cs.: 4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás R.k.: 1 600,0
E.cs.: 5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek R.k.: 20,0
E.cs.: 10 Hírközlési Alap átvett feladatai
K.e.: 11 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 2 888,0
A.c.: 3 Beruházási célprogramok
K.e.: 1 Postai épületrekonstrukció R.k.: 550,0
K.e.: 2 Kiemelt városok szennyvízkezelése R.k.: 1 470,0
K.e.: 3 Vízkárelhárítás R.k.: 2 745,0
K.e.: 4 Balatoni vízkárelhárítás R.k.: 35,0
K.e.: 5 Egyéb regionális vízközmű-hálózat fejlesztése R.k.: 775,0
K.e.: 6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése R.k.: 1 380,0
K.e.: 7 Egyéb vízminőség-védelem R.k.: 622,0
K.e.: 8 Balatoni vízminőség-védelem R.k.: 1 118,0
K.e.: 9 Légi közlekedés R.k.: 475,0
K.e.: 10 Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése R.k.: 650,0
K.e.: 11 Vasúthálózat fejlesztése R.k.: 7 750,0
K.e.: 12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció R.k.: 1 000,0
K.e.: 13 Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja R.k.: 980,0
K.e.: 20 Vasútegészségügyi fejlesztések R.k.: 300,0
K.e.: 21 Infrastruktúra fejlesztési feladatok R.k.: 100,0
K.e.: 22 Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés R.k.: 1 500,0
K.e.: 23 Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás R.k.: 500,0
E.cs.: 4 Kiemelt jelentőségű beruházások
K.e.: 1 Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése R.k.: 4 199,0
K.e.: 2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója R.k.: 380,0
K.e.: 3 M0-ás körgyűrű, Északi szektor M3–11. sz. főút között R.k.: 465,0
K.e.: 4 Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi–Vác szakasza) R.k.: 560,0
K.e.: 5 Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest–Dunakeszi szakasza) R.k.: 530,0
K.e.: 6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza,
I. ütem R.k.: 400,0
K.e.: 7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése R.k.: 85,0
A.c.: 5 Fejezeti tartalék 251,6

Cím: 12 Alapok támogatása
Ac: 1 Útalap Rk: 1 000,0
____________________________________________

XIII. fejezet kiadásai összesen: 47 356,9 R.k.: 57 134,2

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Cím: 1 Külügyminisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 654,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 276,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 143,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 4,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 800,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Állami Protokoll kiadásai 98,0
Cím: 2 Külképviseletek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 4 150,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 273,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 4 526,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 200,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 300,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Turistakölcsönök 6,1
K.e.: 2 Nemzetközi tagdíjak 821,0
K.e.: 3 Külföldi tájékoztatás 52,8
K.e.: 9 Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 100,0
K.e.: 13 EU-integráció kommunikációs stratégiája 226,6
K.e.: 14 NATO Békepartnerségi Program 62,0
K.e.: 15 Külügyi segélyezés 20,0
K.e.: 16 Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok 34,0
Cím: 3 KüM Jóléti Intézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 14,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 22,8
____________________________________________

XIV. fejezet kiadásai összesen: 11 490,4 R.k.: 1 304,5

XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
A.c.: 1 FM központi igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 690,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 275,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 357,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 5,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 30,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 57,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 56,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Polgári védelmi feladatokra R.k.: 15,0
K.e.: 2 FAO élelmiszer-szállítások R.k.: 9,0
A.c.: 2 Jóléti intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 14,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 6,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 21,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 21,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 20,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 14,0
Cím: 2 Szakigazgatási intézmények
A.c.: 1 Költségvetési Iroda
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 347,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 147,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 301,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 20,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 10,9
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 7,5
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira R.k.: 5,0
A.c.: 2 Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 917,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 218,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 591,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 60,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 80,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 2,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 39,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira R.k.: 299,4
K.e.: 2 Járványügyi feladatokra R.k.: 150,0
A.c.: 3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 068,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 435,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 866,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 35,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 50,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 30,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Európai integrációra való felkészülés R.k.: 80,0
K.e.: 2 PHARE feladatokra R.k.: 100,0
A.c.: 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 348,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 137,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 316,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 10,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 5,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Mezőgazdasági birtokrendezés feladataira R.k.: 500,0
A.c.: 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 541,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 204,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 231,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 20,5
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 1,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 23,5
Cím: 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 876,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 161,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 085,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 15,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 60,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 75,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Kárpótlási földkimérés R.k.: 1 022,0
K.e.: 2 Ingatlan bejegyzések gyorsítása R.k.: 723,0
K.e.: 3 Földhivatali szervezet megerősítése, infrastruktúrájának fejlesztése R.k.: 532,0
Cím: 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 928,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 362,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 879,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 19,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 40,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 40,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira R.k.: 40,0
Cím: 5 Kárpótlási hivatalok
A.c.: 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 219,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 84,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 708,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 9,0
A.c.: 2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 481,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 172,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 112,5
Cím: 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 573,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 241,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 789,7
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 56,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 120,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 0,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 159,6
Cím: 7 Közművelődési intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 88,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 33,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 97,5
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 20,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 20,0
Cím: 8 Agrárkutató intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 147,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 437,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 150,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 34,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 46,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 40,4
Cím: 9 FM kiemelt sportlétesítmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 73,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 30,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 176,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 36,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 50,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 140,0
Cím: 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 85,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 38,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 177,9
A.c.: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 1 Kutatási feladatok
K.e.: 1 Agrárkutatási feladatok támogatása 181,8
K.e.: 2 Balatoni kutatások támogatása 15,0
E.cs.: 2 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 31,8
E.cs.: 3 Erdei vasutak működtetésére 58,0
E.cs.: 4 Jóléti- és parkerdőfenntartásra 77,0
E.cs.: 5 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése 200,0
E.cs.: 6 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása 600,0
E.cs.: 7 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása 257,0
E.cs.: 8 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris balesetelhárítási feladatok 50,0
E.cs.: 9 Nemzetközi tagdíjak 100,0
E.cs.: 10 Állategészségügyi képviselet létesítése 35,0
E.cs.: 11 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok
K.e.: 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai 18 574,2
K.e.: 2 Erdészeti közcélú feladatok 2 510,0
K.e.: 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 370,0
K.e.: 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 550,0
K.e.: 5 Halgazdálkodási tevékenységek 114,8
K.e.: 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 126,0
K.e.: 7 Kapcsolódó egyéb feladatok 300,0
K.e.: 8 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 311,3
A.c.: 3 Beruházási célprogramok
K.e.: 1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás R.k.: 1 000,0
K.e.: 3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása R.k.: 1 500,0
A.c.: 4 Fejezeti tartalék 190,0
Cím: 11 Vállalkozások folyó támogatása
Ac: 1 Normatív támogatások
K.e.: 1 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás R.: 32 300,0 Rk: 4 000,0
Ac: 2 Egyedi támogatások
K.e.: 1 Reorganizációs program R.: 7 000,0 Rk: 3 000,0
____________________________________________

1–10. cím összesen: 51 053,4 R.k.: 7 554,6

____________________________________________

Cím: 11 Vállalkozások folyó támogatása

A.c.: 1 Normatív támogatások

K.e.: 1 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 32 300,0

A.c.: 2 Egyedi támogatások

K.e.: 1 Reorganizációs program 7 000,0

K.e.: 2 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás 5 000,0

K.e.: 3 Agrártermelési támogatás 16 500,0

____________________________________________

11. cím összesen: 60 800,0

____________________________________________

XV. fejezet kiadásai összesen: 111 853,4 R.k.: 7 554,6

XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 319,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 128,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 59,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,5 R.k.:
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 20,9
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 1,4
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 45,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Világbank Emberi erőforrások program – Ifjúsági komponens R.k.: 664,0
K.e.: 2 Szakmunkásképzés 84,3
K.e.: 3 Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) 76,8
K.e.: 4 VB. hiteltörlesztés R.k.: 30,0
Cím: 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 14,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 5,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 2,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,2
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 3,7
Cím: 3 Nemzeti Szakképzési Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 79,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 25,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 76,1
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 13,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 2 Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) 421,9
Cím: 4 Munkaügyi Kutatóintézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 26,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 9,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 10,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 0,4
Cím: 5 Regionális átképző központok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 415,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 165,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 785,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 80,8
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 123,5
Cím: 6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 9,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 3,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 10,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 0,5
Cím: 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 336,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 122,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 71,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 10,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Munkavédelmi fejlesztés 13,0
K.e.: 2 Munkavédelmi továbbképzés 4,0
K.e.: 3 Munkavédelmi kutatás 3,0
Cím: 8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 20,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 8,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 18,3
Cím: 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 4 Polgári szolgálat
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0
Ac: 5 Közmunkavégzés támogatása Rk.: 1 000,0
Cím: 11 Munkaerőpiaci Alap támogatása
K.e.: 1 Aktív foglalkoztatási célok támogatása R.k.: 3 000,0
K.e.: 2 Rehabilitációs célú támogatás R.k.: 70,0
____________________________________________

XVI. fejezet kiadásai összesen: 3 544,0 R.k.: 4 060,5

XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Cím: 1 Pénzügyminisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 852,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 352,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 397,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 27,9
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 52,6
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 390,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására 400,0

K.e.: 2 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére Rk: 300,0
Cím: 2 Állami Biztosítás, Értékpapír- és Tőzsde, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 388,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 159,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 626,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 113,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 57,1
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 13,9
Cím: 3 Állami Bankfelügyelet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 306,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 125,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 239,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 R.k.: 8,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 95,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 50,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 10,0
Cím: 4 ,,Lánchíd'' Irodaház
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 52,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 21,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 158,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,6
Cím: 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 7 913,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 3 331,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 4 266,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 375,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 10,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Világbanki Program 860,0
K.e.: 2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez Rk: 1 073,7
Cím: 6 Vám- és Pénzügyőrség
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 5 755,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2 348,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 4 506,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 200,0
K.e.: 5 Lakástámogatás R.k.: 30,0
K.e.: 6 Lakásépítés R.k.: 140,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzése 300,0
Cím: 7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 42,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 16,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 57,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 6,2
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 4,3
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 3,4
Cím: 9 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
A.c.: 1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 333,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 146,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 87,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 19,4
A.c.: 2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 23,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 342,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 37,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 96,3
Cím: 10 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 39,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 16,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 41,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,0
Cím: 11 Alap kezelő szervezetek
A.c.: 1 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások R.k.: 14,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék R.k.: 6,6
K.e.: 3 Dologi kiadások R.k.: 8,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R.k.: 4,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 0,2
A.c.: 2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 57,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 25,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 154,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 27,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 0,2
Cím: 12 Magyar Államkincstár
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 630,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 277,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 238,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 100,0
Cím: 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 17,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 7,7
A.c.: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 210,0
E.cs.: 4 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok
K.e.: 1 Függő kár kifizetés 1 000,0
K.e.: 2 Járadék kifizetés 950,0
K.e.: 5 TB átalány 69,0
E.cs.: 5 Bevételeket beszedő szervek intézményi beruházásai R.k.: 1 243,1
A.c.: 3 Beruházási célprogramok
K.e.: 2 Folyamatban lévő beruházások R.k.: 500,0
K.e.: 3 Beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai R.k.: 800,0
K.e.: 5 Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai R.k.: 3 792,0
K.e.: 6 EXPO '96 lemondásával összefüggő feladatok R.k.: 1 600,0
K.e.: 7 Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése R.k.: 3 000,0
K.e.: 8 Egyes kiemelt fővárosi beruházásokhoz felvett hitelek kamattörlesztésének támogatása R.k.: 1 441,0
E.cs.: 5 Fejezeti tartalék 22,3
Cím: 14 Vállalkozások folyó támogatása
Ac: 2 Egyedi támogatások
K.e.: 4 Egyéb kamattámogatások a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez Rk: 500,0
Cím: 17 Egyéb költségvetési kiadások
Ac: 1 Vegyes kiadások R.: 5 517,3 Rk: 500,0
____________________________________________

1–13. cím összesen: 38 504,0 R.k.: 14 166,1

____________________________________________

Cím: 14 Vállalkozások folyó támogatása

A.c.: 1 Normatív támogatások

K.e.: 1 Termelési árkiegészítés és dotáció 5 200,0

A.c.: 2 Egyedi támogatások

K.e.: 1 Termelési árkiegészítés és dotáció 35 350,0

K.e.: 2 Eximbank kamattámogatásra 600,0

K.e.: 3 Egyéb vállalati támogatások 600,0

Cím: 15 Fogyasztói árkiegészítés 41 600,0

Cím: 16 Magánerős lakásépítés támogatása 29 850,0

Cím: 17 Egyéb költségvetési kiadások

A.c.: 1 Vegyes kiadások 5 000,0 R.k.: 500,0

Cím: 18 Állam által vállalt kezesség érvényesítése

A.c.: 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség R.k.: 2 500,0

A.c.: 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség R.k.: 1 000,0

A.c.: 4 EB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség R.k.: 4 000,0

A.c.: 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség R.k.: 1 500,0

____________________________________________

14–18. cím összesen: 118 200,0 R.k.: 9 500,0

____________________________________________

XVII. fejezet kiadásai összesen: 156 704,0 R.k.: 23 666,1

XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
A.c.: 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 585,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 229,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 197,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 R.k.:
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 21,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 50,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 20,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 MKM szakszervezet 1,7
A.c.: 2 MKM Jóléti és szociális intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 91,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 39,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 115,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 8,2
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 15,0
A.c.: 3 MKM Külkapcsolatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 282,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 26,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 489,2
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 179,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 12,4
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 65,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 100,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Nemzetközi tagdíj 71,0
K.e.: 2 Állami Eötvös Ösztöndíj 100,0
Cím: 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 10 198,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 4 085,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 7 030,8
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 629,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1 214,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 1 073,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 285,5
Cím: 3 Agrártudományi egyetemek
A.c.: 1 Egyetemek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 3 586,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 344,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 3 700,3
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 658,8
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 338,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 254,4
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 168,0
Cím: 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 9 906,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 4 139,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 10 060,2
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 673,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 986,6
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 504,3
Cím: 5 Főiskolák
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 4 951,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 914,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 704,0
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 033,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 564,1
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 305,9
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 549,5
Cím: 6 Továbbképző intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 265,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 83,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 125,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 8,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 15,0
Cím: 7 Egyéb oktatási intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 304,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 126,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 174,6
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,8
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 12,8
Cím: 8 Nemzeti kulturális intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 3 291,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1 309,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 660,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 68,2
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 304,7
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 693,0
Cím: 9 Kutató és szolgáltató intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 339,5 Rk: 11,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 119,3 Rk:5,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 212,7 Rk: 12,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 17,2
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 7,6
Cím: 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 68,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 30,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 10,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 244,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 200,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 1143,9
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
K.e.: 4 Felsőoktatás fejlesztési alapprogramok 825,0
K.e.: 5 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok 285,0
A.c.: 2 Normatív finanszírozás
E.cs.: 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 765,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0
E.cs.: 2 Hitoktatók díjazása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 753,9
E.cs.: 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
K.e.: 3 Dologi kiadások 64,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 388,0
E.cs.: 4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,5
A.c.: 3 Feladatfinanszírozás
E.cs.: 1 Felsőoktatási új képzési és speciális programok
K.e.: 1 Személyi juttatások 92,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 41,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 123,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,2
E.cs.: 2 Felsőoktatási sport, kultúra támogatása
K.e.: 3 Dologi kiadások 25,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5
E.cs.: 3 Felsőoktatási integráció
K.e.: 1 Személyi juttatások 380,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 167,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 672,3
E.cs.: 4 Felsőoktatási tankönyvkiadás
K.e.: 1 Személyi juttatások 5,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 75,8
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
E.cs.: 5 Hallgatói létszám képzési többlete
K.e.: 1 Személyi juttatások 110,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 48,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 554,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
E.cs.: 6 Egyházi főiskolák (speciális)
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 701,3 R.k.:
E.cs.: 7 Felsőoktatási Tudományos Tanács
K.e.: 1 Személyi juttatások 6,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 4,0
E.cs.: 8 Országos Akkreditációs Bizottság
K.e.: 1 Személyi juttatások 14,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 18,5
E.cs.: 9 Közoktatás feladatok és szakmai programok
K.e.: 1 Személyi juttatások 522,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 229,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 157,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 470,4
E.cs.: 10 Közoktatási tankönyvkiadás
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 937,3
E.cs.: 11 Országos Köznevelési Tanács
K.e.: 1 Személyi juttatások 12,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 5,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 2,5
E.cs.: 12 Közoktatáspolitikai Tanács
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0
E.cs.: 13 Zánka átalakulásának támogatása R.k.: 191,0
E.cs.: 14 Kulturális célfeladatok
K.e.: 1 Személyi juttatások 28,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 8,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 155,1 rk: 7,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,3 Rk 120,0
E.cs.: 15 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
K.e.: 1 Személyi juttatások 35,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 15,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 356,8
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 378,2
E.cs.: 16 Művészeti ösztöndíjak
K.e.: 3 Dologi kiadások 41,6
E.cs.: 17 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok támogatása
K.e.: 1 Személyi juttatások 96,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 42,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 17,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 155,3
E.cs.: 18 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása
K.e.: 1 Személyi juttatások 50,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 22,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 99,9
K.e.: 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 174,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,8
E.cs.: 19 Kutatások
K.e.: 1 Személyi juttatások 108,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 43,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 140,8 Rk: 35,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,5
E.cs.: 20 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
K.e.: 3 Dologi kiadások 6,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R.: 76,5 Rk: 70,0
E.cs.: 21 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok
K.e.: 3 Dologi kiadások 23,0
E.cs.: 22 Beruházásból belépő létesítmények
K.e.: 1 Személyi juttatások 42,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 18,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 377,8
E.cs.: 23 II. Európai Ifjúsági Központ
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
E.cs.: 24 Híd nemzetközi ifjúsági program
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3
E.cs.: 27 Székesfehérvári királysírok konzerválása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R.k.: 36,1
E.cs.: 29 A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása Rk: 458,0
A.c.: 4 Társadalmi szervezetek támogatása
E.cs.: 1 Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0
E.cs.: 2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 281,0
E.cs.: 3 Művészeti Akadémia
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5
A.c.: 5 Egyházak támogatása
E.cs.: 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,5
E.cs.: 2 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 050,0
E.cs.: 3 Egyházi oktatási intézmények támogatása
K.e.: 4 Egyházi oktatási intézmények felújítása 440,0
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R: 1850,0
E.cs.: 4 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0
E.cs.: 5 Egyházi személyek járulékfizetése
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 260,0
E.cs.: 6 Egyházi nyugdíjalapok támogatása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0
E.cs.: 7 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 R.k.:
E.cs.: 8 Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
E.cs.: 9 Budapesti Rózsák terei katolikus templom rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
E.cs.: 10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
E.cs.: 11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
E.cs.: 12 Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
E.cs.: 13 Kaposvári Református Általános Iskola rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
E.cs.: 14 Károli Gáspár Református Egyetem bővítése
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
E.cs.: 15 Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
E.cs.: 16 Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium bővítése, működése
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0
E.cs.: 17 Pápai Református Kollégium Gimnázium rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
E.cs.: 18 Békéscsabai Evangélikus Gimnázium rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
E.cs.: 19 Budapesti Evangélikus Leánykollégium rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0
E.cs.: 20 Győri Evangélikus Iskola rekonstrukciója és középiskola kialakítása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
E.cs.: 21 Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
E.cs.: 22 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
E.cs.: 23 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci, karcagi templomainak rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0
E.cs.: 24 Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei és szegedi templomainak rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
E.cs.: 25 Román Ortodox Egyház budapesti centrum kialakítása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
E.cs.: 26 HIT Gyülekezete közösségi ház és főiskola építése
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
E.cs.: 27 Heted Napi Adventista Teológiai Főiskola rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
E.cs.: 28 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola épületvásárlás
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
E.cs.: 29 Pannonhalma rekonstrukciója
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0
E.cs.: 41 Egyházi közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása R.k.: 254,0
E.cs.: 42 Egyházi bérpolitikai intézkedések R.k.: 4,4
E.cs.: 43 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére
K.e.: 3 Dologi kiadások 350,0
A.c.: 6 Alapok támogatása
E.cs.: 1 Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3
E.cs.: 2 Mozgókép Alapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0
E.cs.: 3 Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 625,0
E.cs.: 4 Pető Alapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,1
E.cs.: 5 Gandhi Közalapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,5
E.cs.: 6 Hungária Televízió Közalapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 353,5
E.cs.: 7 Autizmus Alapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0
E.cs.: 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 366,5
E.cs.: 9 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0
E.cs.: 10 Magyar Történelmi Film Alapítvány
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R.k.: 100,0
Cím: 12 Kormányzati rendkívüli kiadások
A.c.: 1 Egyházi ingatlanok visszaadása R.k.: 4 000,0
A.c.: 2 Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció R.k.: 1 800,0
A.c.: 3 Lágymányosi egyetemi fejlesztések 3 002,598 1996. évi rendkívüli előirányzat
Cím: 14 Program kezelő titkárságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 45,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 12,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 15,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 3,0
Cím: 17 Alapok támogatása
K.e.: 1 Nemzeti Kulturális Alap R.k.: 315,0
____________________________________________

XVIII. fejezet kiadásai összesen: 116 317,4 R.k.: 15 456,7

XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
A.c.: 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 898,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 359,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 010,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 68,0
A.c.: 2 IKM Gazdasági igazgatóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 73,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 28,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 359,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 25,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 6,0
A.c.: 3 IKM Jóléti igazgatóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 37,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 16,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 32,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 0,7
Cím: 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 10,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 4,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 18,8
Cím: 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 20,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 8,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 19,4
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,7
Cím: 5 Minőségellenőrző intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 229,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 93,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 184,8 R.k.: 2,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 55,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 7,5
Cím: 6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 298,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 119,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 542,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 18,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 16,3
Cím: 7 Idegenforgalmi intéző bizottságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 33,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 14,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 33,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 2,6
Cím: 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 17,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 7,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 15,0
Cím: 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 7,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 3,6
Cím: 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 367,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 147,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 282,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 7,0
Cím: 13 Magyar Geológiai Szolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 317,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 131,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 288,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 16,1
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 19,5
Cím: 14 Magyar Bányászati Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 143,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 63,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 64,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 2,5
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 0,1
Cím: 15 Magyar Energia Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 105,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 46,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 109,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 25,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 5,0
Cím: 16 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 23,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 9,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 61,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 3,1
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 3,8
Cím: 17 Külkereskedelmi Szolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 331,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 100,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 2 559,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 50,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 40,0
Cím: 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 232,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 92,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 237,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 198,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 22,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 11,6
Cím: 21 Magyar Szabadalmi Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 346,4 R.k.: 2,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 R.k.: 0,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 336,4 R.k.: 8,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,1 R.k.: 6,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 195,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 42,0
Cím: 22 Országos Mérésügyi Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 415,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 169,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 172,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 118,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 80,0
Cím: 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 175,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 50,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 184,8
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 5,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 6,7
Cím: 24 Országos Atomenergia Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 165,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 66,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 121,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 21,1
Cím: 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 18,8
A.c.: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 1 Alapítványok támogatása
K.e.: 1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány R.k.: 12,0
E.cs.: 2 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 84,3
E.cs.: 3 Gazdaságfejlesztési előirányzatok R 10390,0
E.cs.: 4 Turisztikai célelőirányzat 1 660,0
E.cs.: 5 ,,Vendégségben Magyarországon'' célelőirányzatai 1 000,0
E.cs.: 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 135,1
E.cs.: 7 Műszaki fejlesztési célelőirányzat 3 350,0
E.cs.: 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 90,0
A.c.: 3 Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata
(Ipari Szerkezet-átalakítási Program I.–II.) 163,1
Cím: 26 Kormánybiztosi Iroda
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 23,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 10,3
K.e.: 3 Dologi kiadások 30,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,0
____________________________________________

XIX. fejezet kiadásai összesen: 29 798,2 R.k.: 930,6

XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 388,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 157,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 240,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,9
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 3,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 86,5
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Duna Bizottság Ökológiai Titkársága 14,9
K.e.: 2 Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 75,2
Cím: 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 298,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 128,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 638,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 6,4
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 1,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 200,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Országos műemlékvédelem többletfeladatai R.k.: 200,0
Cím: 3 Országos Meteorológiai Szolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 252,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 100,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 148,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 13,7
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 2,0
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 1,7
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 61,5
Cím: 4 Környezetgazdálkodási Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 175,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 71,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 149,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,2
Cím: 5 Természetvédelmi területi szervek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 359,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 146,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 268,7
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 3,4
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 19,2
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 1,2
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 99,0
Cím: 6 Környezetvédelmi területi szervek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 827,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 343,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 337,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 6,1
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 17,8
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 0,4
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 105,0
Cím: 7 Területi főépítészi szervek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 31,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 12,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 39,5
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 3,0
Cím: 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 6 Alföld program R.k.: 100,0
E.cs.: 7 Környezeti kárelhárítás R.k.: 50,0
E.cs.: 9 Duna monitoring R.k.: 20,0
E.cs.: 10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása R.k.: 370,0
E.cs.: 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése R.k.: 138,7
E.cs.: 12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása R.k.: 20,0
E.cs.: 17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány R.k.: 7,0
E.cs.: 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány R.k.: 7,0
E.cs.: 21 Nemzetközi tagdíjak 140,0
E.cs.: 23 Megyei fejlesztési tanácsok R.k.: 92,0
E.cs.: 25 Levegős mérőhálózat korszerűsítése R.k.: 50,0
E.cs.: 26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program R.k.: 80,0
E.cs.: 27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program R.k.: 500,0
E.cs.: 28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0
E.cs.: 29 Területfejlesztési Alap átvett feladatai
K.e.: 1 Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék) 130,0
K.e.: 2 Kutatás-fejlesztés 100,0
K.e.: 3 Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak 3 135,0
K.e.: 4 Felhalmozási támogatás más társadalmi önszerveződéseknek 70,0
K.e.: 5 Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek 25,0
K.e.: 6 Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak 700,0
K.e.: 8 Kamatfizetés 130,0
A.c.: 3 Beruházási célprogramok
K.e.: 1 Területfejlesztési feladatok R.k.: 45,0
K.e.: 2 Céltámogatási kiegészítő keret R.k.: 600,0
K.e.: 3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése R.k.: 250,0
K.e.: 5 Inter Phare program R.k.: 200,0
A.c.: 5 Fejezeti tartalék 0,4
____________________________________________

XX. fejezet kiadásai összesen: 9 647,3 R.k.: 3 363,7

XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Cím: 1 MTA Titkársága
A.c.: 1 MTA Titkárság Igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 146,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 59,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 43,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 10,1
A.c.: 2 MTA Doktori Tanács Titkársága
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 622,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 59,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 21,1
A.c.: 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 241,0
Cím: 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 4,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 1,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 4,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 0,3
Cím: 3 MTA Könyvtára
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 91,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 38,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 84,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 2,3
Cím: 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 1 986,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 795,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 096,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 211,2
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 22,1
K.e.: 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások R.k.: 3,0
Cím: 5 MT Élettudományi kutatóintézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 843,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 333,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 309,2
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 38,2
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 3,9
Cím: 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 748,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 260,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 165,1
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 7,4
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 0,5
Cím: 7 MTA Területi akadémiai központok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 22,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 8,7
K.e.: 3 Dologi kiadások 18,5
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 5,5
Cím: 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 94,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 39,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 58,7
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 1,9
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 174,0
Cím: 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 345,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 146,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 61,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 6,5
Cím: 10 MTA Egyéb intézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 56,3
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 23,4
K.e.: 3 Dologi kiadások 83,4
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,3
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 29,6
Cím: 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 116,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 470,0
A.c.: 2 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 1 Tudós társaságok támogatása
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R.k.: 13,6
E.cs.: 2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások R.k.: 108,7
E.cs.: 3 Nemzetközi tudományos együttműködés R.k.: 215,4
E.cs.: 4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása R.k.: 175,3
A.c.: 3 Fejezeti tartalék
E.cs.: 1 Fejezeti általános tartalék 55,0
E.cs.: 2 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 121,0
A.c.: 4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok
E.cs.: 1 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
K.e.: 1 Kutatási témapályázatok 1 320,0
K.e.: 2 Ifjúsági pályázatok 220,0
Cím: 12 OTKA Programkezelő Titkárság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 86,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 22,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 42,3
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 3,6
____________________________________________

XXI. fejezet kiadásai összesen: 10 933,7 R.k.: 1 623,4

XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA

Cím: 1 Magyar Távirati Iroda
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 610,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 225,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 583,6
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 6,1
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 28,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 170,0
____________________________________________

XXII. fejezet kiadásai összesen: 1 419,5 R.k.: 204,1

XXIII. MAGYAR RÁDIÓ

Cím: 1 Magyar Rádió
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 2 873,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 768,9
K.e.: 3 Dologi kiadások 5 066,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 55,0
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 170,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Rádió támogatása 323,4
____________________________________________

XXIII. fejezet kiadásai összesen: 9 032,4 R.k.: 229,4

XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ

Cím: 1 Magyar Televízió
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 6 595,8
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2 795,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 14 067,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 800,0
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 323,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 250,3
____________________________________________

XXIV. fejezet kiadásai összesen: 24 100,7 R.k.: 1 396,0

XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Cím: 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 130,7
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 52,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 37,9
K.e.: 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,3
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 4,5
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 EK-hoz fűződő versenytörvény módosítással kapcsolatos feladatok 40,0
Cím: 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Ágazati célelőirányzatok
E.cs.: 1 Versenytanácsi határozatokkal kapcsolatos feladatok 2,1
A.c.: 2 Fejezeti tartalék 2,9
____________________________________________

XXV. fejezet kiadásai összesen: 292,7 R.k.: 4,5

XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Cím: 1 KSH Központi Igazgatás
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 707,0
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 287,8
K.e.: 3 Dologi kiadások 344,2
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 28,3
Cím: 2 KSH Megyei Igazgatóságai
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 788,5
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 335,6
K.e.: 3 Dologi kiadások 155,7
Cím: 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 30,9
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 12,5
K.e.: 3 Dologi kiadások 17,9
Cím: 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 12,6
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 5,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 1,5
Cím: 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 75,1
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 26,2
K.e.: 3 Dologi kiadások 28,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 12,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 100,0
A.c.: 2 Célelőirányzatok
E.cs.: 13 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések R.k.: 40,0
E.cs.: 14 Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter fejlesztése R.k.: 60,0
E.cs.: 15 Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. Mikrocenzus és jövedelem felvétele R.k.: 150,0
E.cs.: 16 Statisztikai regiszter R.k.: 300,0
E.cs.: 17 Az új azonosító kódok bevezetéséhez Rk: 85,0
____________________________________________

XXVI. fejezet kiadásai összesen: 2 828,6 R.k.: 690,8

XXVII. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Cím: 1 Országgyűlési Biztos Hivatala
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 151,4
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 66,0
K.e.: 3 Dologi kiadások 88,1
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 62,6
Cím: 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok R.k.: 71,2
____________________________________________

XXVII. fejezet kiadásai összesen: 305,5 R.k.: 133,8

XXVIII. BÍRÓSÁGOK

Cím: 1 Bíróságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Személyi juttatások 7 326,2
K.e.: 2 Társadalombiztosítási járulék 2 910,1
K.e.: 3 Dologi kiadások 1 562,9
E.cs.: 2 Felhalmozási kiadások
K.e.: 1 Intézményi beruházási kiadások R.k.: 16,5
K.e.: 2 Felújítás R.k.: 253,5
K.e.: 4 Egyéb beruházás R.k.: 430,0
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0
Cím: 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 2 Ágazati célfeladatok
E.cs.: 1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0
____________________________________________

XXVIII. fejezet kiadásai összesen: 12 039,2 R.k.: 700,0

XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

Cím: 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek hitelei
A.c.: 1 Hitelek kihelyezése
K.e.: 1 Világbanki hitelek kihelyezése 17 593,0
K.e.: 2 EBB hitel kihelyezése 7 300,0
K.e.: 4 US AID hitel kihelyezése 1 898,0
A.c.: 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalék törlesztése
E.cs.: 1 Világbank felé 8 266,5
E.cs.: 2 EBB felé 1 043,9
E.cs.: 3 EBRD felé 262,8
E.cs.: 4 US AID felé 280,3
E.cs.: 5 KfW felé 1 281,3
E.cs.: 6 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés R.k.: 2 250,0
Cím: 4 Vegyes kiadások 1 647,8
____________________________________________

XXX. fejezet kiadásai összesen: 39 573,6 R.k.: 2 250,0

XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA

Cím: 1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
A.c.: 1 1991 előtt felvett hitelek kamata
K.e.: 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 2 4 500,0
K.e.: 2 Vállalati adósságrendezési hitelre 900,0
K.e.: 3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 500,0
K.e.: 4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 1 5 700,0
K.e.: 5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre 500,0
K.e.: 6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 200,0
A.c.: 2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre 15 900,0
A.c.: 3 Világbanki kölcsönök megbízási díja 700,0
Cím: 2 Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata
A.c.: 1 1995-ben felvett hitelekre 900,0
Cím: 3 Államkötvények kamata
A.c.: 1 Hiányt finanszírozó 175 700,0
A.c.: 2 Lakással kapcsolatos 23 500,0
A.c.: 3 Konszolidációval kapcsolatos 97 040,0
A.c.: 4 Rubelkövetelések megvásárlását fedező 4 057,2
A.c.: 5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 27 900,0
A.c.: 6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 7 340,0
A.c.: 7 Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó 1 411,1
A.c.: 8 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 540,0
Cím: 4 Kincstárjegyek kamata 11 0 665,1
Cím: 5 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések
A.c.: 1 Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata 2 000,0
A.c.: 2 Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése 5 600,0
A.c.: 3 Önkormányzati hitelek kamatai 1 900,0
A.c.: 4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata 24,0
A.c.: 5 MÁV hitelek kamata 6 600,0
A.c.: 6 Egyéb jutalékok 7 500,0
Cím: 6 Reklám- és nyomdaköltségek
A.c.: 1 Államkötvények 550,0
A.c.: 2 Kincstárjegyek 850,0
____________________________________________

XXXI. fejezet kiadásai összesen: 546 612,3

____________________________________________
Fejezetek összesen: 1 846 152,7 R.k.: 240 679,3
____________________________________________
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 2 086 832,0
____________________________________________
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 1 953 960,6
____________________________________________
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 132 871,4

XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI ÉS HITELFELVÉTELEI

Cím: 1 Belföldi adósság törlesztése
A.c.: 1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
E.cs.: 1 Költségvetési hiány finanszírozó MNB hitelek 42 350,0
E.cs.: 2 Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 2 050,0
E.cs.: 4 Államkölcsön-törlesztés 2 300,0
E.cs.: 5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése 255,7
A.c.: 2 Államkötvény-adósság törlesztése
E.cs.: 1 Hiányt finanszírozó 189 298,6
E.cs.: 2 Lakással kapcsolatos 5 490,4
E.cs.: 3 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 900,0
E.cs.: 7 Tb alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása 5 448,4
E.cs.: 9 UNIVERSITAS kötvények törlesztése 3 005,1
A.c.: 3 Egyéb hiteltörlesztések
E.cs.: 1 MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés R.k.: 28 046,9
E.cs.: 2 Devizahitel törlesztés 50 959,8
E.cs.: 4 Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése 2 829,5
E.cs.: 5 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinaszírozási hitelének törlesztése 14,4
Cím: 2 Nemzetközi adósság törlesztése R.k.:
A.c.: 2 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldön pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése
E.cs.: 1 Világbank felé R.k.: 8 322,0
E.cs.: 3 EBRD felé R.k.: 334,3
E.cs.: 4 Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák törlesztése miatti térítés R.k.: 3 750,0
____________________________________________

XXXII. fejezet kiadásai összesen: 304 901,9 R.k.: 40 453,2

2. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez99

1996. évi rendes előirányzat
1996. évi rendkívüli előirányzat
BEVÉTELEK
Millió forintban

_______________________________
Cím: Címszám, Címnév
A.c.: Alcímszám, Alcímnév
E.cs.: Előirányzat csoportszám, Előirányzat csoportnév
K.e.: Kiemelt előirányzatszám, Kiemelt előirányzat neve
1996. évi rendes előirányzat100
R.k.: 1996. évi rendkívüli előirányzat101
_______________________________

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

____________________________________________
I. fejezet bevételei összesen:

II. ORSZÁGGYŰLÉS

Cím: 1 Országgyűlés
A.c.: 2 Országgyűlés hivatali szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 33,0
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 124,0
Cím: 3 Országgyűlési Könyvtár
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 14,8
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,0
Cím: 4 Közbeszerzések Tanácsa
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 5,0
____________________________________________

II. fejezet bevételei összesen: 180,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

____________________________________________
III. fejezet bevételei összesen:

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

Cím: 1 Legfelsőbb Bíróság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 41,8
____________________________________________

IV. fejezet bevételei összesen: 41,8

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Cím: 1 Ügyészségek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 14,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 0,1
Cím: 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 0,1
____________________________________________

V. fejezet bevételei összesen: 14,1 R.k.: 0,1

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Cím: 1 Állami Számvevőszék
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 3,4
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 0,4
Cím: 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 20,7
____________________________________________

VI. fejezet bevételei összesen: 24,1 R.k.: 0,4

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

Cím: 1 Miniszterelnöki Hivatal
A.c.: 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 1,6
A.c.: 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 388,9
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 31,4
Cím: 2 Magyar Közigazgatási Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 25,6
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,5
Cím: 4 Üdülők
A.c.: 1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 37,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 20,0
A.c.: 2 MEH Hivatali Üdülő
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 4,5
Cím: 5 Határon Túli Magyarok Hivatala
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 0,4
Cím: 7 Biztonsági Szolgálatok
A.c.: 1 Nemzetbiztonsági Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 62,9 R.k.: 22,2
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 34,7
A.c.: 2 Információs Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 33,6
____________________________________________

VII. fejezet bevételei összesen: 569,0 R.k.: 108,3

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Cím: 2 Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 120,7
K.e.: 4 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 1,6
Cím: 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 720,2
K.e.: 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 6,9
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 0,8
Cím: 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 1,0
Cím: 5 Rendőrség
A.c.: 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 681,6
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 80,0
A.c.: 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 700,0
A.c.: 3 Megyei Rendőr-főkapitányságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 1 069,6
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 126,4
A.c.: 4 Rendőri Ezred
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 130,8
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,2
A.c.: 5 Köztársasági Őrezred
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 60,0
A.c.: 6 Híradástechnikai Szolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 35,0
Cím: 6 Határőrség
A.c.: 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 105,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 24,1
A.c.: 2 Budapesti Határőrigazgatóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 56,0
A.c.: 3 Határőrigazgatóságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 178,4
Cím: 7 Tűz- és Polgári Védelem
A.c.: 1 Tűzoltóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 33,1
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek R.k.: 2,9
A.c.: 2 Polgári Védelem
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 18,2
A.c.: 3 Tűz- és Polgári Védelmi Intézet
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 20,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 0,2
Cím: 8 BM Művelődési Központ
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 130,1
Cím: 9 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 75,7
Cím: 10 Rendőrtiszti Főiskola
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 70,0
Cím: 11 BM Központi Kórház és intézményei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 134,6
K.e.: 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 1 202,2
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 1,0
Cím: 12 Központi Gazdasági Háttérintézmények
A.c.: 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 845,6
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 5,2
A.c.: 2 Központi Beszerző Iroda
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 39,4
A.c.: 3 BM Kiadó
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 18,0
Cím: 13 Adatfeldolgozó Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 361,2
Cím: 16 Országos Testnevelési és Sporthivatal
A.c.: 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 10,9
K.e.: 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 12,4
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevéltelek R.k.: 2,0
A.c.: 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 1 335,4
K.e.: 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 4,0
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,3
A.c.: 5 OTSH kezelésű előirányzatok
E.cs.: 6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai
K.e.: 1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 62,7
K.e.: 2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 11,8
K.e.: 3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása 3,9
K.e.: 4 Labdarúgás sportág támogatása 5,7
K.e.: 5 Létesítményre pályázati támogatás 13,1
K.e.: 6 Működésre pályázati támogatás 10,4
K.e.: 7 Eseményre pályázati támogatás 6,0
K.e.: 8 Egyéb célra pályázati támogatás 4,0
K.e.: 12 Működési kiadások 5,1
____________________________________________

VIII. fejezet bevételei összesen: 8 522,8 R.k.: 37,8

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Honvédelmi Minisztérium
A.c.: 2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 60,0
Cím: 2 Magyar Honvédség
A.c.: 2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 650,0
A.c.: 3 Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 354,0
A.c.: 4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 82,0
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0
A.c.: 5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 377,0
A.c.: 6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 122,0
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 620,0
A.c.: 7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 2 742,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 1 358,0
A.c.: 8 Katonai Felderítő Hivatal
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 46,2
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 3,8
Cím: 3 MH Katonai Ügyészségek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 3,0
Cím: 4 MH Katonai Tanintézetek
A.c.: 1 MH Felsőfokú Tanintézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 131,5
A.c.: 2 MH Középfokú Tanintézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 15,0
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,5
Cím: 5 MH Egészségügyi intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 175,0
K.e.: 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 3 200,0
K.e.: 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 7,0
Cím: 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
A.c.: 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
E.cs.: 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
K.e.: 5 Tűzijáték 40,0
____________________________________________

IX. fejezet bevételei összesen: 8 638,2 R.k.: 1 361,8

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 11,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 1,0
Cím: 2 Népegészségügyi Intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 1 380,9
K.e.: 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 408,2
K.e.: 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 2,3
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 41,3
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 1,0
Cím: 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 88,2
Cím: 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 1 732,6
K.e.: 2 Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól 12 154,5
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek R.k.: 5,6
Cím: 5 Állami szociális intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 83,9
Cím: 6 Országos Mentőszolgálat
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 159,6
K.e.: 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 5 975,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 10,4
Cím: 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 72,0
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 0,2
Cím: 8 Népjóléti Minisztérium üdülője
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 7,9
____________________________________________

XI. fejezet bevételei összesen: 22 117,8 R.k.: 18,2

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 106,4
Cím: 3 Szakértői Intézetek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 12,0
Cím: 4 IM Büntetés-végrehajtás
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 467,2
K.e.: 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 389,8
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 16,3
____________________________________________

XII. fejezet bevételei összesen: 991,7

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Cím: 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 42,1 R.k.:
Cím: 2 Közlekedési Felügyeletek
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 5 530,8
K.e.: 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 48,6
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 85,5
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 4,1
Cím: 3 Hírközlési Intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 2 864,2
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 25,1
Cím: 4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 7 292,4
K.e.: 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 9 870,0
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,9
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól R.k.: 22 280,1
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 13,9
Cím: 5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 11 565,0
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 15,0
Cím: 6 Vízügyi és Árvízvédelmi Intézmények
E.cs.: 1 Működési költségvetés
K.e.: 1 Intézményi működési bevételek 2 156,7
K.e.: 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 897,8
K.e.: 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 29,1
E.cs.: 2 Felhalmozási bevételek
K.e.: 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek R.k.: 48,4
1

A kihirdetés napja: 1995. december 28. Az 1996. évi költségvetési törvény végrehajtásáról az 1997: CXI. törvény rendelkezik.

2

Az 1. § az 1996: LXXVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

2001. július 13-tól lásd a 2001: LVIII. törvényt.

4

A 4. § (9) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 2. §-a iktatta a szövegbe.

5

Az 5. § az 1996: LXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése az 1996: CXVII. törvény 1. §-ával meg állapított szöveg.

7

A 7. § (2) bekezdésének a) pontja az 1996: LXXVIII. törvény 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított megállapított szöveg.

8

A 7. § (2) bekezdésének g) pontját az 1996: LXXVIII. törvény 5. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

9

A 7. § (3) bekezdését a 2003: CXXVI. törvény 83. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § (2)- (3) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 6. §-a állapította meg, mely egyidejűleg (4)-(6) bekezdést is iktatott a szövegbe, s az eredeti (4)- (6) bekezdés számozását (7)- (9) bekezdésre változtatta.

11

A 8. § (10)-(13) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 7. §-a iktatta a szövegbe.

12

A 9. § az 1996: LXXVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 11. § (7)- (8) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 9. §-a iktatta a szövegbe.

14

Az 1998: XXXVI. törvény 2. §-ának (2) bekezdése értelmében az Ifjúsági és Sportminisztérium megalakulásával az Országos Testnevelési és Sporthivatal megszűnt.

15

A 12. § (5)- (6) bekezdését az 1996: LXXVIIII. törvény 10. §-a iktatta a szövegbe.

16

A 83/1995. (VII. 6.) Korm. rendeletet 1997. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a 144/1996. (IX. 17.) Korm. rendelet.

18

A 19. § (3) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 38. §-ának 1. pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1973. évi 13. törvényerejű rendeletet utóbb hatályon kívül helyezte az 1996: XXXI. törvény.

20

A 20. § (6) bekezdését az 1996: CXIX. törvény 1. §-a iktatta a szövegbe.

22

Az 1992: X. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte az 1999: LXI. törvény.

23

Az 1975: II. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte az 1997: LXXX. törvény.

24

A 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja az 1996: LXII. törvény 104. §-a (4) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg.

26

A 37. § (2) bekezdésének utolsó mondata az 1996: XLI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

31

A 41/A. §- t az 1996: LXXVIII. törvény 12. §-a iktatta a szövegbe.

32

A 42. § az 1996: LXXVIII. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

33

A 43. § (1) bekezdésének g) pontja az 1996: LXXVIII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

34

A 43. § (2) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 38. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 44. § (1) bekezdésének e) pontja az 1996: LXXVIII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

36

A 44. § (1) bekezdésének o)-r) pontját az 1996: LXXVIII. törvény 16. §-a iktatta a szövegbe.

37

A 44. § (3) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 17. §-a iktatta a szövegbe.

38

A 45. § (3) bekezdése az 1996: LXXVIII. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

39

A 45. § (4) bekezdésének második mondatát az 1996: LXXVIII. törvény 19. §-a iktatta a szövegbe.

40

A 47. § (4) bekezdésének b) pontja az 1996: LXXVIII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

41

A 47. § (8)-(9) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 21. §-a iktatta a szövegbe.

42

A 48. § (8) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 38. §-ának 3. pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 48. § (11)-(13) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 22. §-a iktatta a szövegbe.

44

A 48. § (11) bekezdésének a) pontja az 1996: CXVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

45

A 48. § (11) bekezdésének b) pontját az 1996: CXVIII. törvény 2. §-a hatályon kívül helyezte.

47

Az 1993: XVIII. törvényt hatályon kívül helyezte az 1995: CXXXIV. törvény.

49

Az 57. § az 1996: LXXVIII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

50

A 60. § az 1996: LXXVIII. törvény 24. §-ával megállapított szöveg.

51

A 65/A. §-t az 1996: LXXVIII. törvény 25. §-a iktatta a szövegbe.

52

A 67. § (2) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 26. §-a iktatta a szövegbe, mely az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta.

54

A 70. § (2) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 21. §-a iktatta a szövegbe, mely az eredeti (2)-(9) bekezdés számozását (3)-(10) bekezdésre változtatta.

55

A 70. § (8) bekezdését a 2001: LXXV. törvény 35. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 71. §-t a 2001: LXXV. törvény 35. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

57

Lásd a 8/1996. (II. 27.) PM , a 11/1997. (IV. 18.) PM és a 48/1997. (XII. 31.) PM rendeletet.

58

A 72. § (8) bekezdését az 1996: LXXVIII. törvény 38. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 74. §-t a 2/1998. (II. 4.) AB határozat megsemmisítette, a hatálybalépésének időpontjára visszamenőleges hatállyal.

60

A 76. § (4) bekezdését az 1997: CXIII. törvény 16. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 1997. december 20. napjával.

61

A törvényt az 1996: LIV. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újraszabályozta.

62

A törvényerejű rendeletet az 1997: XLI. törvény hatályon kívül helyezte.

63

A 88. §-t az 1997: XLI. törvény 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A törvényt az 1997: CIII. törvény hatályon kívül helyezte, és a tárgykört újraszabályozta.

65

A 90. § (1), (2) és (4) bekezdését az 1997: CIII. törvény 84. §-a (7) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. A (3) bekezdése az 1997: CIII. törvény folytán már nem hatályos.

66

A törvényt az 1998: XC. törvény 128. §-a hatályon kívül helyezte.

67

A 91. § (2) bekezdését az 1998: XC. törvény 128. §-a (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 91. § (4) bekezdését az 1998: XC. törvény 128. §-a (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A törvényt az 1997: LXVII. törvény hatályon kívül helyezte.

70

A 92. §-t az 1997: LXVII. törvény 140. §-a (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. június 30. napjával.

71

A 93. §-t az 1997: CXXXVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

72

A 94. §-t az 1997: CXXXVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

73

A 95. §-t az 1997: CXXXVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

74

A 96. §-t az 1997: CXXXVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

75

A 97. §-t az 1997: CXXXVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

76

A 98. §-t az 1997: CXXXVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

77

A 99. §-t és az azt megelőző alcímet a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

78

A 100. §-t a 2004: XXIX. törvény 148. § (2) bekezdésének o) pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 102. §-t az 1998: XC. törvény 128. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

80

A 103. §-t a 2003: CXXVI. törvény 83. §-a hatályon kívül helyezte.

81

A 104. §-t a 2001: XCIII. törvény 6. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

82

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelő szöveg.

83

A 108.§ (6) bekezdése beiktatva az 1993: CXIV. törvény 12. számú mellékleténél.

84

A 109. §-t a 2004: XXIX. törvény 148. § (2) bekezdésének o) pontja hatályon kívül helyezte.

85

Végrehajtására lásd a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendeletet.

86

Végrehajtására lásd a 103/1996. (VII. 16.) Korm. rendeletet.

88

A 118. §-t az 1996: LXXVIII. törvény 39. §-a iktatta a szövegbe.

89

Végrehajtására lásd a 117/1997. ( VII.8.) Korm. rendeletet.

90

A 119. §-t az 1996: LXXVIII. törvény 40. §-a iktatta a szövegbe.

91

Az 1. számú melléklet az 1996: LXXVIII. törvény 41. §-a, illetve 1. számú melléklete szerint módosított, illetve kiegészített szöveg.

92

A Magyar Közlöny 1996. évi 38. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

93

A Magyar Közlöny 1996. évi 38. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

94

Az 1. számú melléklet II. Országgyűlés fejezet 9. címe az 1996: XLI. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

95

A Magyar Közlöny 1996. évi 38. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

96

A Magyar Közlöny 1996. évi 38. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

98

Az 1996. évi 38. számban megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

99

A 2. számú melléklet az 1996: LXXVIII. törvény 42. §-a, illetve 2. számú melléklete szerint módosított szöveg.

100

A Magyar Közlöny 1996. évi 38. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

101

A Magyar Közlöny 1996. évi 38. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

102

A 12. az 1996: LXXVIII. törvény 43. §-ával, illetve 3. számú mellékletével megállapított szöveg.

103

A 17. az 1996: CXVII. törvény 2. §-ával, illetve mellékletével megállapított szöveg.

104

A 6. számú melléklet 3. pontja az 1996: LXXVIII. törvény 44. §-ával, illetve 4. számú mellékletével megállapított szöveg.

105

A 9. számú melléklet 1. Útalap tábláit az 1996: LXXVIII. törvény 45. §-a, illetve 5. számú melléklete állapította meg.

106

A 10. számú melléklet az 1996: LXXVIII. törvény 46. §-ával, illetve 6. számú mellékletével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére