• Tartalom

14/1995. (III. 31.) NM rendelet

14/1995. (III. 31.) NM rendelet

a szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról1

1995.04.08.

A bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a szociális foglalkoztatókra, valamint a velük bedolgozói jogviszonyban álló személyekre terjed ki.

(2) A szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatására az R. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §

(1) A munkavégzés helye lehet

a) a bedolgozó

— személyi igazolványába bejegyzett lakóhelye,

— személyi igazolványába bejegyzett tartózkodási helye,

— által megjelölt más helyiség,

b) a szociális foglalkoztató által biztosított vagy kijelölt munkahely.

(2) Ha a szociális foglalkoztató által kijelölt munkahely személyes gondoskodást nyújtó intézmény (a továbbiakban: szociális intézmény), a munkavégzés feltételeire és a munka irányítására a szociális intézmény házirendjében foglaltak figyelembevételével a szociális foglalkoztató és a szociális intézmény megállapodást köthet.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti munkahelyen történő munkavégzés esetén

a) a bedolgozó a munkát kizárólag saját maga végezheti,

b) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről, a munkaeszközökről — amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapodás mást nem tartalmaz — a szociális foglalkoztató gondoskodik.

(4) Amennyiben a szociális foglalkoztató által kijelölt munkahely szociális intézményben van, az R. 18. §-a szerinti rezsiköltségeket a költségeket viselő részére kell — a költségviselés arányában — megtéríteni. Ha a rezsiköltség-térítés egészben vagy részben a szociális intézményt illeti, az R. 18. §-ának (2) bekezdésében foglaltakról a (2)®kezdés szerinti megállapodásban lehet rendelkezni.

3. §

Amennyiben a bedolgozó foglalkoztatása a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkahelyen történik, a szociális foglalkoztató

a) a munkavégzéssel összefüggésben a bedolgozót utasíthatja,

b) a bedolgozónak a bedolgozói jogviszonyával összefüggésben okozott kárért [R. 21. § (3) bekezdés] vétkességére való tekintet nélkül felel.

4. §

Ha a szociális foglalkoztatóban a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM—PM együttes rendelet (a továbbiakban: Mr.) 2. § (1) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatnak, a bedolgozót az Mr. 11. §-a szerinti munkajogi védelem illeti meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a szociális foglalkoztatók szervezetéről, működéséről és gazdálkodásáról szóló, többször módosított 22/1983. (Eü. K. 22.) EüM—PM együttes utasítás 3. § (1) és (3) bekezdése, a 9/1987. (Eü. K. 16.) EüM—PM együttes utasítás 1. §-ával megállapított 3. § (4) bekezdése, valamint 5. §-a.

1

A rendeletet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2017. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére