• Tartalom

18/1995. (VI. 2.) FM rendelet

18/1995. (VI. 2.) FM rendelet

a szakértői névjegyzék összeállításának és a szakértő kirendelésének szabályai a földkiadó bizottság eljárásában1

1995.06.10.

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 11/B. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A szakértői névjegyzék (a továbbiakban: névjegyzék) összeállításáról és vezetéséről a megyei földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal) gondoskodik.

(2) A névjegyzék összeállítása céljából a megyei (fővárosi) földhivatal és a megyei kárrendezési hivatal e rendelet hatálybalépésétől számított 8 napon belül az FM hivatal rendelkezésére bocsátja azoknak a dolgozóinak a jegyzékét, akik vállalják a földkiadási ügyekben a szakértői közreműködést és rendelkeznek a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében a feladatkörükhöz előírt képesítéssel.

(3) Az FM hivatal az átadott jegyzékek és a saját dolgozói figyelembevételével, akik megfelelnek az előző bekezdés szerinti feltételeknek, összeállítja a névjegyzéket, és megküldi az illetékességi területén működő földkiadó bizottságoknak. A névjegyzék nyilvános, azt az FM hivatalnál bárki megtekintheti.

2. § (1) A földkiadó bizottság a névjegyzék kézhezvételét követően haladéktalanul köteles megkeresni az FM hivatalt a szakértő kirendelése céljából. Az FM hivatal a földkiadó bizottság megkeresésétől számított 8 napon belül szóban rendeli ki a névjegyzékben szereplő szakértőt, és erről a földkiadó bizottságot írásban tájékoztatja. A földkiadó bizottság a megkeresésben javaslatot tehet a szakértő személyére. A javasolt személytől a kirendelés akkor térhet el, ha a javasolt szakértő kirendelése késedelmet okozna a földkiadási eljárásban. A javaslattól eltérő kirendelést az FM hivatalnak indokolnia kell.

(2) A kirendelt szakértő a közszolgálati jogviszonya alapján végzi szakértői tevékenységét. A kirendelés időtartama alatt a szakértő köteles tevékenységéről rendszeresen beszámolni munkáltatójának. A kirendelés időtartama alatt a munkáltató a szakértő munkaköri feladatait arányosan csökkenti. A kirendelt szakértőre az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvénnyel módosított 1957. évi IV. törvénynek a kizárásra és a szakértőre vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

(3) A kirendelt szakértő a szakértői tevékenységével összefüggésben jelentkező utazási, szállás-, étkezési többletköltségeinek megtérítésére jogosult az érvényes rendelkezések szerint, amelyről munkáltatója gondoskodik.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére