• Tartalom

1995. évi XXXIII. törvény

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról1

2024.03.01.

A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének, a korszerű technika meghonosításának, valamint a feltalálók erkölcsi és anyagi elismerésének előmozdítása érdekében, összhangban Magyarország szellemi tulajdon védelme terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel, az Országgyűlés a találmányok szabadalmi oltalmáról a következő törvényt alkotja:2

ELSŐ RÉSZ

A TALÁLMÁNY ÉS A SZABADALOM

I. Fejezet

A szabadalmi oltalom tárgya

A szabadalmazható találmány

1. § (1)3 Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén.

(2) Nem minősül az (1) bekezdés szerinti találmánynak különösen

a) a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer;

b) az esztétikai alkotás;

c) a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program;

d) az információk megjelenítése.

(3) A (2) bekezdésben felsoroltak szabadalmazhatósága csak annyiban kizárt, amennyiben a szabadalmat rájuk kizárólag e minőségükben igénylik.

Újdonság

2. § (1) Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához.

(2) A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatbavétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált.

(3)4 A technika állásához tartozónak kell tekinteni az olyan korábbi elsőbbségű belföldi szabadalmi vagy használati mintaoltalmi bejelentés tartalmát is, amelyet a bejelentési eljárásban az elsőbbségi időpontot követően tettek közzé, illetve hirdettek meg. Az ilyen európai szabadalmi bejelentés [84/B. § (2) bek.] és nemzetközi szabadalmi bejelentés [84/P. § (1) bek.] tartalmát csak az e törvényben külön meghatározott feltételekkel [84/D. § (2) bek. és 84/T. § (2) bek.] kell a technika állásához tartozónak tekinteni. E rendelkezések alkalmazásában a kivonat nem tartozik a bejelentés tartalmához.

(4)5 A (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem zárják ki a technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék szabadalmazását emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárásban, illetve emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárásban [6. § (10) bek.] történő alkalmazásra, ha az ilyen eljárásban való alkalmazás nem tartozik a technika állásához.

(5)6 A (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések szintén nem zárják ki a technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék szabadalmazását emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárásban, illetve emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárásban [6. § (10) bek.] történő meghatározott alkalmazására, ha az adott alkalmazás nem tartozik a technika állásához.

3. § A 2. § alkalmazásában a technika állásának részeként nem vehető figyelembe a találmánynak az elsőbbség napját legfeljebb hat hónappal megelőző nyilvánosságra jutása, ha az

a) a bejelentővel vagy jogelődjével szemben elkövetett jogsértés következménye, vagy

b)7 annak eredménye, hogy a bejelentő vagy jogelődje a találmányt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének a Magyar Közlönyben közzétett közleményében megjelölt kiállításon bemutatta.8

Feltalálói tevékenység

4. § (1) Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló.

(2) A feltalálói tevékenység vizsgálata szempontjából a technika állásának a 2. § (3) bekezdése szerinti részét figyelmen kívül kell hagyni.

Ipari alkalmazhatóság

5. § (1) Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható.

(2)9

A szabadalmazható biotechnológiai találmány

5/A. §10 (1) Az 1–5. §-okban meghatározott követelményeknek megfelelő találmány szabadalmazható akkor is, ha biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot állítanak elő, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Biológiai anyagnak minősül bármely olyan – genetikai információt tartalmazó – anyag, amely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai rendszerben szaporítható.

(2) Találmánynak minősülhet a természetes környezetéből izolált vagy műszaki eljárással előállított biológiai anyag akkor is, ha a természetben korábban már előfordult.

(3) Kialakulásának és fejlődésének semelyik szakaszában sem lehet szabadalmazható találmány tárgya az emberi test, sem pedig az emberi test bármely részének puszta felfedezése, ideértve valamely gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának felfedezését is.

(4) Az emberi testből izolált vagy valamely műszaki eljárással más módon előállított rész, ideértve a gén szekvenciáját vagy részszekvenciáját is, szabadalmazható találmány tárgya lehet akkor is, ha az ilyen rész szerkezete megegyezik valamely természetben előforduló rész szerkezetével.

A szabadalomhoz való jog

6. §11 (1) A találmányra szabadalmat kell adni, ha a találmány

a)12 kielégíti az 1–5/A. §-okban foglalt követelményeket, valamint a (2)–(4) bekezdések vagy a (10) bekezdés alapján nincs kizárva a szabadalmi oltalomból; és

b) bejelentése megfelel az e törvényben megszabott feltételeknek.

(2)13 A találmány nem részesülhet szabadalmi oltalomban, ha gazdasági tevékenység körében történő hasznosítása a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne; az ilyen hasznosítás nem tekinthető a közrendbe ütközőnek pusztán azért, mert valamely jogszabállyal ellentétben áll.

(3) A (2) bekezdés alapján nem részesülhet szabadalmi oltalomban különösen

a) az ember klónozására szolgáló eljárás;

b) az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárás;

c) az emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célra;

d) az állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha az szenvedést okozhat az állatoknak anélkül, hogy bármilyen jelentős gyógyászati előnyt nyújtana az emberek vagy az állatok számára;

e) a d) pontban megjelölt eljárással létrejövő állat.

(4) Nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban

a) a növényfajták [105. § a) pont] és az állatfajták;14

b) a növények vagy állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárások.

(5) A növényekre vagy állatokra vonatkozó találmány szabadalmi oltalomban részesülhet, ha műszaki megvalósíthatósága nem korlátozódik valamely meghatározott növény- vagy állatfajtára.

(6) A növényfajták a XIII. fejezetben foglalt rendelkezések szerint fajtaoltalomban részesülhetnek.

(7) A növények vagy állatok előállítására szolgáló eljárás lényegében biológiai, ha egészében keresztezésből, szelekcióból vagy más természeti folyamatból áll.

(8) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés nem érinti azoknak a találmányoknak a szabadalmazhatóságát, amelyek mikrobiológiai vagy más műszaki eljárásra vagy ilyen eljárással előállított termékre vonatkoznak.

(9) Mikrobiológiai az az eljárás, amelyet mikrobiológiai anyag felhasználásával vagy ilyen anyagon hajtanak végre, vagy amely mikrobiológiai anyagot eredményez.

(10)15 Nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban az emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárások, valamint az emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárások. E rendelkezés az ilyen eljárásokban alkalmazott termékre – így különösen anyagra (vegyületre) és keverékre – nem vonatkozik.

II. Fejezet

A találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek

A feltaláló személyhez fűződő és a találmány nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos jogai

7. § (1) Feltaláló az, aki a találmányt megalkotta.

(2)16 Amíg jogerős bírósági ítélet mást nem állapít meg, azt a személyt kell feltalálónak tekinteni, aki a szabadalmi bejelentésben eredetileg feltalálóként szerepelt, vagy akit a szabadalmi bejelentésekről vezetett nyilvántartás vagy a szabadalmi lajstrom az erre vonatkozó bejegyzésnek az 55. § (2a) bekezdése szerinti módosítását követően feltalálóként feltüntet.

(3)17 Ha többen közösen alkották a találmányt, a feltalálók szerzőségi részarányát – a szabadalmi bejelentésben eredetileg megadott ellenkező megjelölés hiányában – egyenlőnek kell tekinteni.

(4)18 Amíg jogerős bírósági ítélet mást nem állapít meg, a szabadalmi bejelentésben eredetileg megjelölt, a (3) bekezdés szerinti, vagy szabadalmi bejelentésekről vezetett nyilvántartásban vagy a szabadalmi lajstromban az erre vonatkozó bejegyzésnek az 55. § (2a) bekezdése szerinti módosítását követően feltüntetett szerzőségi arányt kell irányadónak tekinteni.

(5) A feltalálót megilleti az a jog, hogy a szabadalmi iratok őt e minőségében feltüntessék. Mellőzni kell a feltaláló nevének feltüntetését a nyilvánosságra kerülő szabadalmi iratokon, ha azt a feltaláló írásban kéri.

(6)19

(7) A szabadalmi bejelentés közzététele előtt a találmányt csak a feltaláló, illetve jogutódja hozzájárulásával szabad nyilvánosságra hozni.

A szabadalmi igény

8. § (1) A szabadalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg.

(2) Amíg jogerős bírósági ítélet vagy hatósági határozat mást nem állapít meg, azt a személyt kell igényjogosultnak tekinteni, aki a találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be.

(3) Ha többen közösen alkották a találmányt, a szabadalom a feltalálókat, illetve jogutódjaikat közösen illeti meg. Több igényjogosult esetén — ellenkező megjelölés hiányában — a szabadalmi igény részarányát egyenlőnek kell tekinteni.

(4)20 Ha többen egymástól függetlenül alkották meg a találmányt, a szabadalom azt a feltalálót vagy jogutódját illeti meg, aki a találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be, feltéve, hogy e korábbi elsőbbségű bejelentést közzéteszik vagy annak tárgyára szabadalmat adnak.

Szolgálati és alkalmazotti találmány

9. § (1) Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.

(2) Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik.

10. § (1) A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg.

(2) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltató azonban jogosult a találmány hasznosítására. A munkáltató hasznosítási joga nem kizárólagos; a munkáltató hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog a munkáltató megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházató át.

11. § (1) A feltaláló köteles a szolgálati és az alkalmazotti találmányt, megalkotását követően, haladéktalanul ismertetni a munkáltatóval.

(2) A munkáltató az ismertetés átvételétől számított kilencven napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgálati találmányra igényt tart-e, illetve az alkalmazotti találmányt hasznosítani kívánja-e.

(3) A munkáltató az alkalmazotti találmányt csak a feltalálónak a találmány nyilvánosságra hozatalához való jogával [7. § (7) bek.] összhangban hasznosíthatja.

(4) A szolgálati találmánnyal a feltaláló rendelkezhet, ha a munkáltató ehhez hozzájárul, vagy ha a munkáltató a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja.

(5) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót a munkáltató hasznosítási jogának terhe nélkül illeti meg, ha a munkáltató ehhez hozzájárul, vagy ha a munkáltató a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja.

12. § (1) A munkáltató a szolgálati találmány ismertetésének átvételét követő ésszerű időn belül köteles szabadalmi bejelentést tenni; köteles továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni a szabadalom megszerzése érdekében.

(2) A munkáltató eltekinthet a szabadalmi bejelentés megtételétől, vagy a bejelentést visszavonhatja, ha a találmányt — annak elismerése mellett, hogy az az ismertetés átvételének időpontjában egyébként szabadalmazható lenne — titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja. A munkáltató e döntéséről köteles tájékoztatni a feltalálót.

(3) Vita esetén a munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a megoldás az ismertetés átvételének időpontjában nem volt szabadalmazható.

(4)21 A (2) bekezdésben szabályozott eset kivételével, szolgálati találmány esetén a munkáltató a szabadalom megadását kizáró eljárási cselekmény – ideértve az ideiglenes szabadalmi oltalomról való lemondást is – vagy szándékos mulasztás előtt köteles felajánlani a feltalálónak a szabadalmi igény ingyenes átruházását, az alkalmazotti találmány tekintetében érvényesülő hasznosítási jog kikötésével vagy anélkül. Ha az ideiglenes oltalomról a munkáltató lemond, e lemondás a feltaláló hozzájárulása nélkül is hatályos.

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a feltaláló — e törvény rendelkezéseire figyelemmel — már méltányos összegű díjazásban részesült.

Találmányi díj

13. § (1) A szolgálati találmány értékesítése esetén a feltalálót találmányi díj illeti meg, ha

a)22 a találmányt szabadalom védi, az értékesítés megkezdésétől a végleges szabadalmi oltalom, illetve – ha a találmány tárgyára kiegészítő oltalmat (22/A. §) szereztek – a kiegészítő oltalom megszűnéséig;

b)23 a találmány végleges szabadalmi oltalma, illetve – ha a találmány tárgyára kiegészítő oltalmat (22/A. §) szereztek – kiegészítő oltalma a munkáltató lemondása vagy a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt szűnt meg, az értékesítés megkezdésétől addig az időpontig, amikor a szabadalom, illetve a kiegészítő oltalom lejárat miatt szűnt volna meg;

c) a találmányt titokban tartják, az értékesítés megkezdésétől a találmány nyilvánosságra jutásáig, vagy — ha ez a későbbi — a találmánynak a munkáltatóval történő ismertetésétől számított húsz év elteltéig.

(2) A szolgálati találmány értékesítésének kell tekinteni

a) a találmány hasznosítását (19. §), ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása érdekében történő mellőzését is;

b) a hasznosítás más részére történő engedélyezését;

c) a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges átruházását.

(3) A feltalálót a hasznosítás, az egyes hasznosítási engedélyek és az átruházás esetén külön-külön, valamint a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezése és az ingyenes átruházás esetén is megilleti a találmányi díj. A találmányi díj iránti igényt nem érinti, ha a termékben vagy az eljárásban egy vagy több igényponti jellemzőt a feltaláló által rendelkezésre bocsátott javított jellemzővel helyettesítettek.

(4) Találmányi díjat a munkáltató, közös szabadalom esetén — a szabadalmastársak eltérő megállapodása hiányában — a hasznosító szabadalmastárs köteles fizetni. A hasznosítás engedélyezése és átruházás esetén a jogszerző a díjfizetési kötelezettséget átvállalhatja.

(5) Találmányi díj jár a külföldi szabadalom, illetve az annak megfelelő más jogi oltalom alapján történő értékesítés esetén is; a hasznosítás után azonban csak akkor, ha azért a feltaláló belföldi szabadalom alapján nem tarthat igényt találmányi díjra.

(6) A feltaláló díjazására a munkáltatóval, a hasznosító szabadalmastárssal, illetve a jogszerzővel kötött szerződése — a találmányi díjszerződés — az irányadó.

(7) A hasznosítás ellenében járó találmányi díjnak arányban kell állnia azzal a díjjal, amelyet — a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyokra figyelemmel — szabadalmi licenciaszerződés alapján a találmány hasznosítására adott engedély fejében a munkáltatónak, illetve a hasznosító szabadalmastársnak fizetnie kellene.

(8) A hasznosítás engedélyezése, illetve a szabadalom átruházása esetén a találmányi díjnak a hasznosítási engedély, illetve az átruházás ellenértékével, vagy a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezéséből, illetve az ingyenes átruházásból származó gazdasági előnnyel kell arányban állnia.

(9) A találmányi díj mértékének megállapítása során a (7) és a (8) bekezdés szerinti arányt a munkáltatónak a találmány megalkotásához nyújtott hozzájárulására és a feltaláló munkaviszonyból eredő kötelességeire figyelemmel kell meghatározni. Titokban tartott találmány esetén számításba kell venni a feltalálót az oltalomszerzés elmulasztása folytán érő hátrányokat is.

Az alkalmazotti találmány hasznosításáért járó díj

14. § (1) Az alkalmazotti találmány hasznosítására való jog ellenében járó díjakat a munkáltató, több munkáltató esetén — eltérő megállapodásuk hiányában — a hasznosító munkáltató köteles megfizetni.

(2) A feltaláló díjazására a munkáltatóval kötött szerződése az irányadó.

(3) Az alkalmazotti találmány hasznosítására való jog ellenében olyan mértékű díj jár, amilyet a munkáltatónak — a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyokra figyelemmel — szabadalmi licenciaszerződés alapján a találmány hasznosítására adott engedély fejében fizetnie kellene.

A szolgálati és az alkalmazotti találmányra vonatkozó közös szabályok

15. § (1) A találmányi díjszerződést, az alkalmazotti találmány hasznosítása esetén járó díjazásra irányadó szerződést, valamint a szolgálati és az alkalmazotti találmánnyal kapcsolatos, e törvényben előírt ismertetést, nyilatkozatot, értesítést és tájékoztatást írásba kell foglalni.

(2)24 A felek a találmányi díjszerződésre vonatkozó – különösen a 13. § (7)–(9) bekezdéseiben foglalt – rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek. Olyan találmányi díjszerződés is köthető, amelyben meghatározott összegű díjat állapítanak meg a feltaláló jövőben megalkotásra, illetve értékesítésre kerülő találmányaival kapcsolatban (kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződés).

(3)25

16. § (1) A találmány szolgálati vagy alkalmazotti jellegével, a titokban tartott találmány szabadalmazhatóságával, valamint a szolgálati vagy az alkalmazotti találmány feltalálóját megillető díjazással kapcsolatos viták bírósági útra tartoznak.

(2)26 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő iparjogvédelmi szakértői testület (115/T. §) szakértői véleményt ad a titokban tartott találmány szabadalmazhatóságával, valamint a szolgálati vagy alkalmazotti találmány feltalálóját megillető díjazással kapcsolatos ügyben is.

(3)27

17. §28 A 9–16. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, ha kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy vagy munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag alkotta meg a találmányt.

A szabadalmi oltalom keletkezése

18. § (1) A szabadalmi oltalom a bejelentés közzétételével keletkezik, az oltalom hatálya visszahat a bejelentés napjára.

(2) A közzététellel keletkező oltalom ideiglenes. Véglegessé akkor válik, ha a bejelentő a találmányra szabadalmat kap.

A szabadalmi oltalom tartalma

19. § (1) A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának — a szabadalmasnak — kizárólagos joga van a találmány hasznosítására.

(2)29 A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül

a) előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát képező terméket, vagy e terméket ilyen célból raktáron tartja vagy30 az országba behozza;

b) használja a találmány tárgyát képező eljárást, vagy – ha tud arról, illetve a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az eljárás nem használható a szabadalmas engedélye nélkül – másnak az eljárást használatra ajánlja;

c) előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja, vagy ilyen célból raktáron tartja vagy31 az országba behozza a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket.

(3)32 A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas felléphet továbbá azzal szemben is, aki engedélye nélkül a találmány hasznosítására nem jogosult személynek a találmány lényeges elemével kapcsolatos dolgot (eszközt, berendezést) ad át vagy ajánl fel átadásra a találmány megvalósítása céljából, feltéve, hogy tudja, vagy a körülmények alapán nyilvánvaló, hogy a dolog a találmány megvalósítására alkalmas, illetve arra szolgál.

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha az átadott vagy felajánlott dolog a kereskedelmi forgalomban kapható szokásos áru, kivéve, ha az ilyen áru átadója, illetve felajánlója szándékosan a (2) bekezdésben meghatározott cselekmények végzésére indítja az átvevőt.

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem minősül a találmány hasznosítására jogosultnak, aki — a (6) bekezdés alapján — a kizárólagos hasznosítási jog hatálya alá nem tartozó cselekményeket végez.

(6)33 A kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki

a) a magánhasználat céljából végzett, illetve a gazdasági tevékenység körén kívül eső cselekményekre;

b) a találmány tárgyával kapcsolatos kísérleti célú cselekményekre;

c) a gyógyszer Európai Gazdasági Térség területén vagy harmadik országban történő forgalomba hozatalának engedélyezéséhez szükséges kísérletekre, vizsgálatokra és az ezekhez szükséges cselekményekre – ideértve különösen az előállítást, használatot, forgalomba hozatalt, forgalomba hozatalra való ajánlást, raktáron tartást és az országba való behozatalt vagy kivitelt –, függetlenül attól, hogy a cselekményeket közvetlenül a forgalomba hozatali engedély kérelmezője vagy vele e célból gazdasági kapcsolatban álló más személy valósítja meg;

d) orvos által rendelt gyógyszernek gyógyszertárban vény alapján történő alkalmi elkészítésére és az így elkészített gyógyszerrel kapcsolatos további cselekményekre.

(7) A terméket — az ellenkező bizonyításáig — a szabadalmazott eljárással előállítottnak kell tekinteni, ha a termék új, vagy nagymértékben valószínűsíthető, hogy a terméket a szabadalmazott eljárással állították elő, és a szabadalmas az adott helyzetben általában elvárható intézkedések megtétele után sem tudta meghatározni a ténylegesen alkalmazott eljárást. Különösen akkor valószínűsíthető nagymértékben, hogy a terméket a szabadalmazott eljárással állították elő, ha a szabadalmazott eljárás az egyetlen ismeretessé vált eljárás.

A szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog kimerülése

20. §34 A szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki a szabadalmas által vagy az ő kifejezett hozzájárulásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozott termékkel kapcsolatos további cselekményekre, kivéve, ha a szabadalmasnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a termék további forgalmazását ellenezze.

A biotechnológiai találmányok szabadalmi oltalmának tartalmára és kimerülésére vonatkozó szabályok

20/A. §35 (1) Ha a találmány tárgya olyan biológiai anyag [5/A. § (1) bek.], amelynek a találmány eredményeként sajátos jellemzői vannak, a szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog (19. §) kiterjed arra a biológiai anyagra is, amely szaporítás vagy többszörözés útján – azonos vagy eltérő formában – a találmány tárgyát képező biológiai anyagból származik, és azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik.

(2) Ha a találmány tárgya olyan eljárás, amellyel a találmány eredményeként sajátos jellemzőkkel rendelkező biológiai anyag [5/A. § (1) bek.] állítható elő, a szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog (19. §) kiterjed a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított biológiai anyagra, továbbá arra a biológiai anyagra is, amely szaporítás vagy többszörözés útján – azonos vagy eltérő formában – a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított biológiai anyagból származik, és azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik.

(3) Ha a találmány tárgya genetikai információt tartalmazó vagy abból álló termék, a szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog (19. §) kiterjed – az 5/A. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – arra az anyagra is,

a) amelyben a termék megtestesül, illetve

b) amely a genetikai információt tartalmazza, és amelyben az ellátja a funkcióját.

(4)36 A szabadalmi oltalomból eredő – az (1)–(3) bekezdésekben foglaltak szerinti – kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki a szabadalmas által vagy az ő kifejezett hozzájárulásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozott biológiai anyag szaporításával vagy többszörözésével előállított biológiai anyagra, ha a szaporítás vagy a többszörözés szükségszerű eredménye annak a felhasználásnak, amelynek céljára a biológiai anyagot forgalomba hozták, feltéve, hogy az így előállított anyagot ezt követően nem használják további szaporításra vagy többszörözésre.

(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a szabadalmas vagy bárki más az ő kifejezett hozzájárulásával valamely növény szaporítóanyagát gazdálkodó számára adja el vagy37 értékesíti más módon, azt úgy kell tekinteni, hogy a gazdálkodó engedélyt kapott a betakarításból származó termény saját gazdaságában szaporítás vagy többszörözés céljából történő felhasználására.

(6)38 A gazdálkodót az (5) bekezdés alapján megillető jogosultság mértékére és feltételeire a közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK tanácsi rendelet 14. cikkében foglaltak az irányadók.

(7) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a szabadalmas vagy bárki más az ő kifejezett hozzájárulásával valamely tenyészállatot vagy egyéb állati szaporítóanyagot gazdálkodó számára ad el vagy39 értékesít más módon, azt úgy kell tekinteni, hogy a gazdálkodó engedélyt kapott a szabadalmi oltalom alatt álló állatállomány mezőgazdasági célra történő felhasználására. Ez a jogosultság az állatnak vagy más állati szaporítóanyagnak a saját mezőgazdasági tevékenység céljára történő felhasználására vonatkozik; nem terjed ki azonban a kereskedelmi jellegű szaporító tevékenység keretében vagy annak céljából történő eladásra. A gazdálkodó e jogosultságának mértékére és feltételeire külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

A szabadalmi oltalom korlátai

21. § (1) Előhasználati jog illeti meg azt, aki az elsőbbség napja előtt kezdte meg a találmány tárgyának belföldön, jóhiszeműen és gazdasági tevékenysége körében történő előállítását vagy használatát, vagy annak érdekében komoly előkészületet tett.

(2) Az előhasználót mindaddig jóhiszeműnek kell tekinteni, amíg nem bizonyítják, hogy az előhasználat a szabadalommal védett találmányt létrehozó feltalálói tevékenységen alapul.

(3) Az előhasználóval szemben a szabadalmi oltalom — az előállításnak, a használatnak, illetőleg az előkészületnek az elsőbbség napján meglévő mértékéig — hatálytalan. Az előhasználati jogot csak a jogosult gazdálkodó szervezettel [Ptk. 685. § c) pont] vagy annak — előállítást, a használatot, illetve az előkészületet folytató — szervezeti egységével együtt lehet átruházni.

(4) Továbbhasználati jog illeti meg azt, aki szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése közötti időben kezdte meg a találmány tárgyának belföldön, gazdasági tevékenysége körében történő előállítását vagy használatát, vagy annak érdekében komoly előkészületet tett. A továbbhasználati jogra megfelelően alkalmazni kell a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

(5)40 A szabadalmi oltalom hatálya — viszonosság esetén — nem érvényesül az olyan közlekedési és szállítási eszközök tekintetében, amelyek csak átmenőben vannak az ország területén, továbbá az olyan külföldi eredetű áruk tekintetében, amelyek belföldön nem kerülnek forgalomba. A viszonosság kérdésében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének állásfoglalása az irányadó.

A szabadalmi oltalom időtartama

22. §41 (1) A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított húsz évig tart.

(2) Az oltalmi idő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Az oltalom a lejárat napjának elteltével szűnik meg.

Kiegészítő oltalom

22/A. §42 (1)43 Az Európai Unió rendeleteiben meghatározott esetben, feltételekkel és időtartamra a találmány tárgya kiegészítő oltalomban részesül azt követően, hogy a szabadalmi oltalom az oltalmi idő lejártával megszűnik.

(2)44 Az (1) bekezdésben említett európai uniós rendeletek végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

(3)45 Az (1) bekezdésben említett európai uniós rendeletek, illetve a (2) bekezdésben említett külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos ügyekben e törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4)46 A kiegészítő oltalmi tanúsítvány tartamára évenként fenntartási díjat kell fizetni. A díj az alapszabadalom alapjául szolgáló szabadalmi bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékes. A tanúsítvány megadását megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a megadó határozat jogerőre emelkedésétől, a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtől számított hat hónapos türelmi idő alatt is meg lehet fizetni.

A szabadalmi oltalom fenntartása

23. § (1)47 A szabadalmi oltalom tartamára, a negyedik évtől évenként, az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni. A negyedik évre szóló díj a bejelentés napjától számított három év lejártával, a további évekre a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékes.

(2)48 A szabadalmi bejelentés közzétételét megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a közzétételtől, a minősített adatként kezelt bejelentés alapján megadott szabadalom megadását megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a megadó határozat jogerőre emelkedésétől, a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtől számított hat hónapos türelmi idő alatt is meg lehet fizetni.

A szabadalmi oltalom terjedelme

24. § (1) A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni.

(2) A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul.

(3) Az igénypontok tartalmát nem lehet kizárólag szó szerinti értelmükre korlátozni; az igénypontoknak azonban olyan jelentést sem lehet tulajdonítani, mintha azok csupán iránymutatást adnának szakember számára az oltalmazni kívánt találmány meghatározásához.

(4)49 Annak megállapításakor, hogy a szabadalmi oltalom kiterjed-e valamely termékre vagy eljárásra, megfelelően figyelembe kell venni a terméknek vagy az eljárásnak az igénypontban foglaltakkal egyenértékű jellemzőit is.

Jogutódlás

25. § (1) A találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok — a feltaláló személyhez fűződő jogai kivételével — átszállhatnak, átruházhatók és megterhelhetők.

(2)50 Jelzálogjog alapításához a zálogszerződés írásba foglalása és a jelzálogjognak a szabadalmi lajstromba való bejegyzése szükséges.

Közös szabadalmi igény és közös szabadalom

26. § (1) Ha a szabadalomnak több szabadalmasa van, saját hányadával bármelyik szabadalmastárs rendelkezhet. A szabadalmastárs részesedési hányadára a többi szabadalmastársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg.

(2) A találmányt bármelyik szabadalmastárs egyedül is hasznosíthatja, köteles azonban társainak, részesedési hányaduk arányában, megfelelő díjat fizetni.

(3) A szabadalmastársak a találmány hasznosítására harmadik személy részére csak közösen adhatnak engedélyt. A hozzájárulást a polgári jog általános szabályai szerint a bíróság ítélete pótolhatja.

(4) Kétség esetén a szabadalmastársak részesedési hányada egyenlő. Ha az egyik szabadalmastárs a szabadalmi oltalomról lemond, hányadára a többi szabadalmastárs joga részesedésük arányában kiterjed.

(5) A szabadalom fenntartása és védelme érdekében bármelyik szabadalmastárs önállóan is felléphet. Eljárási cselekményei — az egyezséget, az elismerést és a jogról való lemondást kivéve — arra a szabadalmastársra is kihatnak, aki valamely határidőt, határnapot vagy cselekményt elmulasztott, feltéve, hogy a mulasztását utóbb nem pótolta.

(6) Ha a szabadalmastársak eljárási cselekményei egymástól eltérnek, azokat az eljárás egyéb adatait is figyelembe véve kell elbírálni.

(7) A szabadalommal kapcsolatos költségek a szabadalmastársakat egymás közötti viszonyukban részesedési hányaduk arányában terhelik. Ha a szabadalmastársak egyike a rá eső költségeket felhívás ellenére sem fizeti meg, a költségeket viselő szabadalmastárs a mulasztó hányadának átruházását igényelheti.

(8) A közös szabadalomra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a közös szabadalmi igényre is.

III. Fejezet

Hasznosítási szerződés

A hasznosítási szerződés

27. § (1) Hasznosítási szerződés (szabadalmi licenciaszerződés) alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.

(2)51

(3)52

A felek jogai és kötelezettségei

28. § (1)53 A szabadalmas a hasznosítási szerződés egész tartama alatt köteles helytállni azért, hogy harmadik személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást akadályozza vagy korlátozza. Erre a helytállási kötelezettségre a Polgári Törvénykönyvnek a jogszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hasznosító elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

(2)54 A szabadalmas köteles helytállni azért is, hogy a találmány műszakilag megvalósítható. Erre a helytállási kötelezettségre a Polgári Törvénykönyvnek a kellékszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy kellékszavatossági jogként a hasznosító a szerződés azonnali hatállyal való felmondására jogosult. A hasznosító a találmány műszaki megvalósíthatatlanságából eredő kárának megtérítését is követelheti a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint.

(3) A hasznosítási szerződés minden időbeli és területi korlátozás nélkül minden igénypontra, a hasznosítás minden módjára és mértékére kiterjed.

(4) A hasznosítási szerződés csak kifejezett kikötés esetén ad kizárólagos jogot. Kizárólagos hasznosítási engedély esetén a jogszerző hasznosítón kívül a szabadalmas is hasznosíthatja a találmányt, kivéve, ha azt a szerződésben kifejezetten kizárták. A szabadalmas — a licenciadíj arányos csökkentése mellett — megszüntetheti a hasznosítási engedély kizárólagosságát, ha a hasznosító az adott helyzetben általában elvárható időn belül nem kezdi meg a hasznosítást.

(5) A szabadalmas köteles a hasznosítót a szabadalomra vonatkozó esetleges jogokról és fontos körülményekről tájékoztatni, a találmány megvalósításával kapcsolatos gazdasági, műszaki és szervezési ismereteket és tapasztalatokat azonban csak akkor köteles átadni, ha ebben kifejezetten megállapodtak.

(6) A hasznosító az engedélyt harmadik személyre csak akkor ruházhatja át, illetve csak akkor adhat harmadik személynek további engedélyt a találmány hasznosítására, ha ezt a szabadalmas kifejezetten megengedte.

(7) A szabadalom fenntartásáról a szabadalmas gondoskodik.

A hasznosítási szerződés megszűnése

29. § A hasznosítási szerződés a jövőre nézve megszűnik a szerződésben megállapított idő elteltével vagy a szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeztével, valamint akkor, ha a szabadalmi oltalom megszűnt.

A hasznosítási szerződésre vonatkozó rendelkezések hatálya

30. § (1) A felek a hasznosítási szerződésre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja.

(2)55

IV. Fejezet

Szabadalmi kényszerengedély

Kényszerengedély a hasznosítás elmulasztása miatt

31. §56 Ha a szabadalmas a szabadalmi bejelentés napjától számított négy év, illetve – ha ez a hosszabb – a szabadalom megadásától számított három év alatt a találmányt az ország területén a belföldi kereslet kielégítése érdekében nem hasznosította, erre komoly előkészületet nem tett, és másnak sem adott hasznosítási engedélyt, az ezt kérelmező számára kényszerengedélyt kell adni, kivéve, ha a szabadalmas mulasztását igazolja.

Kényszerengedély a szabadalmak függősége miatt

32. § (1) Ha a szabadalmazott találmány másik szabadalom (a továbbiakban: gátló szabadalom) megsértése nélkül nem hasznosítható, a függő szabadalom jogosultjának — kérelmére — a gátló szabadalom hasznosítására a szükséges terjedelemben kényszerengedélyt kell adni, feltéve, hogy a gátló szabadalom szerinti találmányhoz viszonyítva a függő szabadalom szerinti találmány számottevő gazdasági jelentőségű műszaki előrelépést jelent.

(2) A gátló szabadalom jogosultja — ha a szabadalmára az (1) bekezdés alapján kényszerengedélyt adnak — a kényszerengedélyre vonatkozó közös szabályok szerint igényt tarthat arra, hogy méltányos feltételekkel engedélyt adjanak számára a függő szabadalom szerinti találmány hasznosítására.

(3)57 Az (1) és a (2) bekezdés, valamint a 33. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a XIII. fejezetben szabályozott fajtaoltalom tárgya valamely szabadalom megsértése nélkül nem hasznosítható.

Közös szabályok a hasznosítás elmulasztása és a szabadalmak függősége miatt adható kényszerengedélyekre58

33. § (1) Aki kényszerengedélyt kér, igazolnia kell, hogy a kényszerengedély adásának feltétele fennáll, és hogy

a) a szabadalmas megfelelő feltételek mellett, ésszerű időn belül sem volt hajlandó önként engedélyt adni a találmány hasznosítására, továbbá, hogy

b) a találmányt kellő terjedelemben hasznosítani tudja.

(2)59 Kényszerengedély csak a túlnyomórészt a belföldi kereslet kielégítéséhez szükséges hasznosításra adható; a kényszerengedély nem ad kizárólagos jogot a hasznosításra. A kényszerengedély terjedelmét és időtartamát – a kényszerengedéllyel lehetővé tett hasznosítás céljának eléréséhez szükséges mértékben – a bíróság állapítja meg; a kényszerengedély korlátozással vagy anélkül adható. A kényszerengedély – lemondás vagy visszavonás esetét kivéve – a bíróság által megszabott időtartam lejártáig, illetőleg a szabadalmi oltalom megszűnéséig áll fenn. A kényszerengedélyt be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba.

(3) A kényszerengedélyért a szabadalmasnak megfelelő díj jár. A díjat megegyezés hiányában a bíróság állapítja meg. A díjnak ki kell fejeznie a kényszerengedély gazdasági értékét, így különösen arányban kell állnia azzal a díjjal, amelyet a kényszerengedélyesnek — a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyokra figyelemmel — a szabadalmassal kötött hasznosítási szerződés alapján fizetnie kellett volna.

(4) A kényszerengedélyest a szabadalmi oltalom fenntartása és az oltalomból eredő jogok érvényesítése tekintetében a szabadalmassal egyenlő jogok illetik meg.

(5)60 A kényszerengedélyes megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a kényszerengedély a jogutódra száll át. A gátló szabadalomra adott kényszerengedély csak a függő szabadalommal együtt ruházható át. A kényszerengedély egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át. A kényszerengedélyes hasznosítási engedélyt nem adhat.

(6) A kényszerengedélyes bármikor lemondhat a kényszerengedélyről. Ha a kényszerengedélyes az engedély jogerős megadásától számított egy éven belül a találmány hasznosítását nem kezdi meg, a szabadalmas a kényszerengedély módosítását vagy visszavonását kérheti.

(7) A szabadalmas a kényszerengedély módosítását vagy visszavonását akkor is kérheti, ha az engedélyezés alapjául szolgáló körülmények megszűntek és várhatóan nem következnek be újból. A módosításról vagy a visszavonásról úgy kell rendelkezni, hogy az a kényszerengedélyes jogos érdekeit ne sértse.

A 816/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó kényszerengedély61

33/A. §62 (1)63 A közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló, 2006. május 17-i 816/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 816/2006/EK rendelet) meghatározott esetben és feltételekkel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a találmány hasznosítására kényszerengedélyt ad.

(2) A kényszerengedélyes az (1) bekezdés szerinti kényszerengedély alapján hasznosítási engedélyt nem adhat.

(3)64 A kényszerengedélyes az (1) bekezdés szerinti kényszerengedélyről bármikor lemondhat. Az (1) bekezdés szerinti kényszerengedély – a lemondás és a visszavonás esetét kivéve – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megszabott időtartamig, illetve a szabadalmi oltalom megszűnéséig áll fenn.

Közegészségügyi kényszerengedély65

33/B. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi válsághelyzettel (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet) összefüggő belföldi szükségletek kielégítése, illetve más országban felmerülő közegészségügyi probléma kezelésére szolgáló kényszerengedéllyel (a továbbiakban: külföldi kényszerengedély) összefüggő exportcélú hasznosítás céljából közegészségügyi kényszerengedélyt (a továbbiakban: közegészségügyi kényszerengedély) ad

a)66 szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt álló gyógyszer vagy hatóanyag, szabadalmi oltalom alatt álló orvostechnikai eszköz (a továbbiakban együtt: egészségügyi termék), vagy

b) egészségügyi termék előállításához szükséges, szabadalmi oltalom alatt álló eljárás, berendezés vagy eszköz

hasznosítására.

(2) A közegészségügyi kényszerengedély exportcélú hasznosításra csak abban az esetben adható, ha

a) a kérelmező a célországban történő hasznosításra külföldi kényszerengedéllyel rendelkezik, kivéve, ha az adott egészségügyi termék vagy egészségügyi termék előállításához szükséges eljárás, berendezés vagy eszköz a célországban nem áll szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt,

b) az exportcélú hasznosítás a gyógyszerészeti államigazgatási szerv igazolása alapján az egészségügyi válsághelyzet elhárítását nem veszélyezteti, és

c) az exportcélú hasznosítás nem haladja meg a külföldi kényszerengedélyben meghatározott mértéket.

(3) A közegészségügyi kényszerengedély nem ad kizárólagos jogot a hasznosításra, a közegészségügyi kényszerengedélyes a közegészségügyi kényszerengedély alapján hasznosítási engedélyt nem adhat.

33/C. § (1) A közegészségügyi kényszerengedély időtartamát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

a) belföldi hasznosítás esetén a gyógyszerészeti államigazgatási szerv igazolása alapján az egészségügyi válsághelyzet kezelésére alkalmas szükségletekre tekintettel, de legalább 6 hónap időtartamban,

b) az exportcélú hasznosítás tekintetében a külföldi kényszerengedéllyel azonos időbeli hatállyal

állapítja meg.

(2) A 33/B. § (2) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolást a gyógyszerészeti államigazgatási szerv saját hatáskörben – a rendelkezésre álló készletek mennyiségére vonatkozó információk elemzésével, illetve kockázatértékelés alapján – állítja ki. Az igazolás kiállításához szükséges további adatok beszerzése érdekében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az Állami Egészségügyi Tartalék kezelőjéhez vagy az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz is fordulhat adatszolgáltatás iránt.

(3) A közegészségügyi kényszerengedélyért a szabadalmasnak megfelelő díj jár. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala állapítja meg. A díjnak ki kell fejeznie a közegészségügyi kényszerengedély gazdasági értékét, így különösen arányban kell állnia azzal a díjjal, amelyet a közegészségügyi kényszerengedélyesnek – a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyokra figyelemmel – a szabadalmassal kötött hasznosítási szerződés alapján fizetnie kellene.

(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (3) bekezdés szerinti díj megállapítása során figyelembe veszi különösen

a) az adott iparágban a hasznosítási díj és a nettó értékesítési árbevétel jellemző arányát, illetve

b) azt, hogy az adott egészségügyi termékben, vagy az egészségügyi termék előállításához szükséges, szabadalmi oltalom alatt álló eljárásban, berendezésben vagy eszközben megjelenő gazdasági előny milyen arányban vezethető vissza a közegészségügyi kényszerengedéllyel érintett szabadalom alkalmazására (fedési hányad).

(5) A közegészségügyi kényszerengedélyes a közegészségügyi kényszerengedélyről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A belföldi és exportcélú hasznosításra egyaránt kiterjedő közegészségügyi kényszerengedély esetén a közegészségügyi kényszerengedélyes a belföldi vagy exportcélú hasznosításról részben is lemondhat. A lemondásról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala értesíti szabadalmast és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet.

(6) A közegészségügyi kényszerengedély az arról való lemondással, az (1) bekezdés szerinti határozott idő lejártával, vagy a szabadalmi vagy kiegészítő oltalom megszűnésével megszűnik. A közegészségügyi kényszerengedély az exportcélú hasznosítás tekintetében a külföldi kényszerengedély megszűnésével hatályát veszti. A közegészségügyi kényszerengedélyes a külföldi kényszerengedély megszűnéséről köteles a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát a megszűnéstől számított nyolc napon belül értesíteni.

(7) A közegészségügyi kényszerengedély lemondás vagy az (1) bekezdés szerinti határozott idő letelte miatti megszűnése esetén a közegészségügyi kényszerengedélyes által jogszerűen forgalomba nem hozott egészségügyi termék, vagy az egészségügyi termék előállításához szükséges berendezés vagy eszköz megsemmisítését, illetve az egészségügyi termék előállításához szükséges eljárás hasznosításának abbahagyását a gyógyszerészeti államigazgatási szerv határozatban rendeli el.

(8) A (7) bekezdés nem alkalmazandó, ha a közegészségügyi kényszerengedélyes az (1) bekezdés szerinti határozott idő letelte előtt újabb, az egészségügyi termékek előállítását megalapozó közegészségügyi kényszerengedéllyel azonos tárgyi hatályú közegészségügyi kényszerengedélyt szerez.

(9) Ha a belföldi hasznosítású közegészségügyi kényszerengedély alapján előállított egészségügyi termék forgalomba hozatala törvény alapján hatósági engedélyhez kötött, az engedélyező hatóság az engedélyezésre irányuló eljárásában a közegészségügyi kényszerengedélyben foglaltakat a kérelem elbírálása során bizonyítottnak tekinti.

(10) A közegészségügyi kényszerengedély alapján előállított egészségügyi termékeket a szabadalmas által előállított terméktől egyedi jelzéssel kell megkülönböztetni. A csomagoláson és valamennyi kapcsolódó iraton egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az egészségügyi termék előállítására a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adott közegészségügyi kényszerengedély alapján, és kizárólag belföldi vagy a 83/J. § (2) bekezdés b) pontja szerinti országba irányuló exportcélú forgalmazás céljából került sor.

(11) Ha a közegészségügyi kényszerengedély jogosultja nem tesz eleget a (10) bekezdésben foglalt kötelezettségnek, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az egészségügyi termék – a (10) bekezdésnek, illetve a 83/J. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelő – átcsomagolására kötelezi.

V. Fejezet

Találmány- és szabadalombitorlás

Találmánybitorlás

34. § Ha a szabadalmi bejelentésnek vagy a szabadalomnak a tárgyát jogosulatlanul másnak a találmányából vették át, a sértett vagy jogutódja követelheti annak megállapítását, hogy a szabadalom egészben vagy részben őt illeti meg, valamint kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

Szabadalombitorlás

35. §67 (1) Szabadalombitorlást követ el, aki a szabadalmi oltalom alatt álló találmányt jogosulatlanul hasznosítja.

(2) A szabadalmas a bitorlóval szemben – az eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a szabadalombitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a szabadalombitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a szabadalombitorlással érintett termékek, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen termékek terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;

d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

e) követelheti a szabadalombitorlással elért gazdagodás visszatérítését;

f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a szabadalombitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a szabadalombitorlással érintett termékek lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

(3)68 Szabadalombitorlás esetén a szabadalmas a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, és a bitorló lakóhelye vagy székhelye Magyarország területén van, a bitorlást mindaddig nem lehet neki felróhatónak tekinteni, amíg a szabadalmas eleget nem tesz a 84/G. § (2) bekezdésében foglaltaknak vagy amíg a 84/H. § (10a) bekezdése szerinti fordítás benyújtásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem közölte a 84/H. § (10) bekezdése szerinti hatósági tájékoztatást, kivéve, ha a szabadalmas bizonyítja, hogy a bitorló a fordítás hiányában is megérthette az európai szabadalom szövegét.

(4) A szabadalmas a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, akinek szolgáltatásait a bitorlás elkövetéséhez igénybe vették.

(5) A szabadalmas a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, aki

a) kereskedelmi mértékben birtokolta a bitorlással érintett termékeket;

b) kereskedelmi mértékben vette igénybe a bitorlással érintett szolgáltatásokat;

c) kereskedelmi mértékben nyújtott szolgáltatást a bitorlás elkövetéséhez;

d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek állítása szerint közreműködött a bitorlással érintett termékek előállításában és terjesztésében, illetve a bitorlással érintett szolgáltatások nyújtásában.

(6) Az (5) bekezdés a)–c) pontjainak alkalmazásában a cselekmények kereskedelmi mértékűek, ha az érintett termékek, illetve szolgáltatások jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy e cselekmények – közvetlenül vagy közvetetten – kereskedelmi vagy más gazdasági előny szerzését szolgálják. Az ellenkező bizonyításáig nem minősülnek kereskedelmi mértékűnek a fogyasztó által jóhiszeműen végzett cselekmények.

(7) A (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés alapján a bitorló, illetve az (5) bekezdésben meghatározott személy különösen a következő adatok szolgáltatására kötelezhető:

a) a bitorlással érintett termékek, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevők, a bitorlással érintett termékeket birtoklók, valamint a forgalmazásba bevonni kívánt vagy bevont nagy- és kiskereskedők neve és címe;

b) a bitorlással érintett termékek, illetve szolgáltatások előállított, forgalmazott, illetve igénybe vett, valamint megrendelt mennyisége, továbbá az azokért adott, illetve kapott ellenérték.

(8) A bíróság a szabadalmas kérelmére elrendelheti, hogy a lefoglalt, kereskedelmi forgalomból visszahívott, illetve onnan véglegesen kivont eszközöket, anyagokat, illetve termékeket fosszák meg jogsértő mivoltuktól, vagy – ha az nem lehetséges – semmisítsék meg. A bíróság indokolt esetben a megsemmisítés helyett elrendelheti a lefoglalt eszközöknek és anyagoknak a bírósági végrehajtás szabályai szerint történő értékesítését is; ebben az esetben a befolyó összeg felől ítéletben határoz.

(9) A szabadalombitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a szabadalombitorlással érintett termékek lefoglalásának helye van akkor is, ha azok nincsenek a bitorló tulajdonában, de a tulajdonos a szabadalombitorlásról tudott, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett tudnia kellett volna.

(10) A bíróság a (2) bekezdés f) pontjában és a (8) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a bitorló költségére rendeli el, kivéve, ha az eset körülményei az ettől való eltérést indokolják. A kereskedelmi forgalomból való visszahívás, az onnan való végleges kivonás, illetve a megsemmisítés elrendelése tárgyában a bíróság a harmadik személyek érdekeinek figyelembevételével, valamint úgy dönt, hogy az elrendelt intézkedés a bitorlás súlyosságával arányban álljon.

(11) A bíróság a szabadalmas kérelmére elrendelheti a határozatnak a bitorló költségére történő nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatal módjáról a bíróság dönt. Nyilvánosságra hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt.

A szabadalombitorlás vámjogi következményei

35/A. §69 Bitorlás esetén a szabadalmas – külön jogszabály rendelkezései szerint – követelheti a vámhatóság intézkedését a bitorlással érintett vámáruk forgalomba kerülésének megakadályozására.

A bejelentő és a hasznosító jogai szabadalombitorlás esetén

36. § (1) Szabadalombitorlás miatt az a bejelentő is felléphet, akinek a találmánya ideiglenes oltalomban részesül, de az eljárást fel kell függeszteni mindaddig, amíg a szabadalom megadásáról jogerősen nem döntöttek.

(2) Szabadalombitorlás esetén a licenciaszerződés alapján hasznosító felhívhatja a szabadalmast, hogy a jogsértés abbahagyása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ha a szabadalmas a felhívástól számított harminc napon belül nem intézkedik, a szabadalmi lajstromba bejegyzett hasznosító saját nevében felléphet a szabadalombitorlás miatt.

Nemleges megállapítás

37. § (1) Aki attól tart, hogy ellene szabadalombitorlás miatt eljárást indítanak, az eljárás megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás nem ütközik valamely, általa megjelölt szabadalomba.

(2) A nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt szabadalom alapján ugyanarra a termékre vagy eljárásra vonatkozóan szabadalombitorlás miatt eljárást indítsanak.

VI. Fejezet

A szabadalmi oltalom megszűnése

Az ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése

38. §70 Az ideiglenes szabadalmi oltalom a bejelentés napjára visszaható hatállyal megszűnik, ha

a) a szabadalmi bejelentést jogerősen elutasítják;

b) a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg;

c) a bejelentő az oltalomról lemondott.

A végleges szabadalmi oltalom megszűnése

39. § A végleges szabadalmi oltalom megszűnik, ha

a) az oltalmi idő lejár, az oltalmi idő lejártát követő napon;

b) a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg, az esedékességet követő napon;

c) a szabadalmas az oltalomról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban;

d) a szabadalmat megsemmisítették, a bejelentés napjára visszaható hatállyal.

A szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

40. § (1) Ha a szabadalmi oltalom a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt megszűnt, az oltalmat a bejelentő vagy a szabadalmas kérésére újra érvénybe kell helyezni.

(2)71 A szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezését a türelmi idő leteltét követő három hónapon belül lehet kérni. E határidőn belül meg kell fizetni az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat.

Lemondás a szabadalmi oltalomról

41. § (1)72 A szabadalmi lajstromban feltüntetett bejelentő, illetve szabadalmas a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához intézett írásbeli nyilatkozattal a szabadalmi oltalomról lemondhat.

(2)73 Ha a lemondás más személynek jogszabályon, hatósági határozaton, a szabadalmi lajstromba bejegyzett hasznosítási vagy egyéb szerződésen alapuló jogát érinti, vagy ha a szabadalmi lajstromba per van bejegyezve, a lemondás csak az érintett személy hozzájárulásával hatályos, feltéve, hogy e törvény nem rendelkezik eltérően.

(3) Lemondani egyes igénypontokról is lehet.

(4) A szabadalmi oltalomról történő lemondás visszavonásának nincs jogi hatálya.

A szabadalom megsemmisítése

és korlátozása

42. § (1)74 A szabadalmat — a bejelentés napjára visszaható hatállyal — meg kell semmisíteni, ha

a) a szabadalom tárgya nem felelt meg a 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeknek;

b) a leírás nem tárja fel a törvényben előírt módon és részletességgel [60. § (1) bek.] a találmányt;

c) a szabadalom tárgya bővebb annál, mint amit az elismert bejelentési napon benyújtott, illetve — megosztás esetén — a megosztott bejelentésben feltártak;

d)75 a szabadalmat nem annak adták meg, akit az a törvény szerint megillet.

(2) Ha a megsemmisítés feltételei csak részben állnak fenn, a szabadalmat megfelelően korlátozni kell.

(3) A megsemmisítési kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanannak a szabadalomnak a megsemmisítése iránt bárki újabb eljárást indítson.

A díjak visszakövetelése

43. §76 Ha a végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjára visszaható hatállyal szűnik meg, a szabadalmas és a feltaláló által felvett díjnak csak azt a részét lehet visszakövetelni, amelyet a találmány hasznosításából származó gazdasági előnyök nem fedeztek.

VI/A. Fejezet77

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA78

43/A. §79 (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók

a) a találmányhoz kapcsolódó és a szabadalmi oltalomból eredő jogok átszállására, átruházására, megterhelésére, a közös szabadalmi igényre és a közös szabadalmi oltalomra;

b) a találmányi díjszerződésre;

c) a hasznosítási szerződésre; valamint

d) a szabadalmakkal összefüggő egyéb személyi és vagyoni viszonyokban.

(2) A feltaláló a Ptk. szerint léphet fel azzal szemben, aki e minőségét kétségbe vonja, vagy a találmánnyal kapcsolatos személyhez fűződő jogát egyébként megsérti.

MÁSODIK RÉSZ

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK ELJÁRÁSA SZABADALMI ÜGYEKBEN80

VII. Fejezet

A szabadalmi eljárások általános szabályai

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatásköre81

44. §82 (1)83

(2)84 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe a következő szabadalmi ügyek tartoznak:

a) a szabadalom megadása,

b) a szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése,

c)85 a szabadalom megsemmisítése, – kivéve, ha a szabadalom megsemmisítése iránti igényt a szabadalombitorlási perben eljáró bíróság előtt, a 104. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően viszontkeresettel érvényesítik –,

d) a nemleges megállapítás,

e) a szabadalmi leírás értelmezése,

f) a szabadalmi bejelentések és a szabadalmak nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatos kérdéseket,

g) a szabadalmi hatósági tájékoztatás.

(3)86 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartoznak az európai szabadalmi bejelentésekre és az európai szabadalmakra (X/A. fejezet), valamint a nemzetközi szabadalmi bejelentésekre (X/B. fejezet) vonatkozó rendelkezések alkalmazásából eredő ügyek is.

(4)87 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jár el a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos – külön jogszabályban meghatározott – ügyekben is.

(5)88 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jár el a 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó kényszerengedélyekkel összefüggő ügyekben (83/A–83/H. §), illetve a közegészségügyi kényszerengedéllyel [33/B. § (1) bek.] összefüggő ügyekben (83/I–83/K. §) is.

A közigazgatási hatósági eljárás és az elektronikus ügyintézés általános szabályainak alkalmazása89

45. §90 (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hatáskörébe tartozó szabadalmi ügyekben – az e törvényben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

(3)91 Szabadalmi ügyekben sommás eljárásnak nincs helye és a kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

(3a)92 Szabadalmi ügyekben az Ákr.-nek a döntés kijavítására vonatkozó rendelkezései a végleges szabadalmi oltalom alapját képező leírás, igénypont és rajz tekintetében csak a döntés meghozatalától számított egy éven belül, és csak egy alkalommal alkalmazhatóak.

(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hatáskörébe tartozó szabadalmi ügyekben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kérelemre jár el.

(5) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó szabadalmi ügyben a kérelemnek tartalmaznia kell

a) a természetes személy kérelmező és – képviselet esetén – képviselő nevét, lakcímét;

b) a nem természetes személy kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő nevét és székhelyét; továbbá

c) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kérelmező vagy képviselője aláírását.

(6)93 Ha a kérelmező, illetve képviselője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó szabadalmi ügyben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy elektronikus úton kíván kapcsolatot tartani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a kérelemnek az (5) bekezdésben meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell

a) a természetes személy kérelmező, illetve képviselő születési helyét és idejét, valamint anyja nevét,

b) a c) pont szerinti szervezetektől eltérő, nem természetes személy kérelmező, illetve képviselő adószámát, és

c) a hivatali kapu tárhely használatára kötelezett szervezetek esetén a hivatali kapu rövid nevét és KRID azonosítóját.

(7) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó szabadalmi ügyekben – tájékoztatás kérése és annak teljesítése, az iratokba való betekintés, valamint a szóbeli tárgyalás kivételével – kapcsolattartásnak csak írásbeli, valamint azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye, tájékoztatás azonban nem kérhető és ilyen kérés nem teljesíthető rövid szöveges üzenet útján.

(8) A nemzetközi szabadalmi bejelentések elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Világszervezete által üzemeltetett elektronikus kommunikációs és ügyviteli rendszer (a továbbiakban: ePCT rendszer) használatával nyújthatók be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához mint átvevő hivatalhoz. Azzal a bejelentővel és képviselőjével, aki az ePCT rendszeren keresztül nyújtotta be a nemzetközi szabadalmi bejelentést, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mint átvevő hivatal az ePCT rendszer szabályai szerint tartja a kapcsolatot.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntései94

46. §95 (1)96

(2)97 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hoz határozatot a megsemmisítési eljárásban, a nemleges megállapítási eljárásban, valamint – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó kényszerengedélyekkel összefüggő eljárásokban (83/A–83/H. §), és a közegészségügyi kényszerengedéllyel [33/B. § (1) bek.] összefüggő eljárásokban (83/I–83/K. §). A szabadalmi leírás értelmezése tárgyában szintén háromtagú tanácsban eljárva ad szakvéleményt. A tanács szótöbbséggel dönt.

(3)98 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntése a kézbesítéssel emelkedik jogerőre, ha nem kérik annak megváltoztatását.

(4)99 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által hozott döntés hirdetményi úton történő közlésének van helye, ha

a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) ismeretlen vagy

b) a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen.

(5)100 A hirdetményt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában és internetes honlapján kell – ugyanazon a napon – közzétenni. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény közzétételét követő tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. A döntés hirdetményi úton való közlésére egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni azzal, hogy kifüggesztésen a hirdetmény közzétételét kell érteni.

(6) Ha az 51. § (1) bekezdése alkalmazásának van helye, valamennyi döntést a képviselő részére kell kézbesíteni.

(7)101 Szabadalmi ügyben az Ákr.-nek a határozat közhírré tételére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak.

A tényállás megállapítása

47. §102 (1)103 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az előtte folyó eljárásban a tényeket hivatalból vizsgálja, vizsgálata nem korlátozódhat csupán az ügyfelek állításaira.

(2)104 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megsemmisítési eljárásban, a nemleges megállapítási eljárásban és a 83/E–83/G. §-okban szabályozott eljárásokban a tényeket a kérelem keretei között, az ügyfelek nyilatkozatai és állításai, valamint az ügyfél által igazolt adatok alapján vizsgálja.

(3)105 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntését csak olyan tényekre és bizonyítékokra alapozhatja, amelyekkel kapcsolatban az ügyfélnek módjában állt nyilatkozatot tenni; figyelmen kívül hagyhatja azonban azokat a nyilatkozatokat vagy bizonyítékokat, amelyeket az ügyfél nem kellő időben terjesztett elő.

(3a)106 A megsemmisítési eljárásban, a nemleges megállapítási eljárásban, a 83/B–83/D. §-ban, a 83/F. §-ban és a 83/G. §-ban szabályozott eljárásokban az ügyfeleknek beadványaikat és azok mellékleteit elektronikus kapcsolattartás esetén egy példányban, egyéb esetben eggyel több példányban kell benyújtaniuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, mint ahány ellenérdekű fél az eljárásban részt vesz. Ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni; szolgálati találmányra adott szabadalom esetén a megsemmisítési kérelem szükséges példányszámának meghatározásánál a feltalálókat is ellenérdekű félként kell számításba venni. Ha az ügyfél a beadványát vagy annak mellékleteit az előírtnál kevesebb példányban nyújtotta be, a (4) bekezdés szerinti hiánypótlás elmaradása esetén a megsemmisítési kérelmet, a nemleges megállapításra irányuló kérelmet, valamint a 83/B. § (2) bekezdése, a 83/F. § (1) bekezdése és a 83/G. § (1) bekezdése szerinti kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a szabadalmas nyilatkozatát pedig be nem nyújtottnak kell tekinteni.

(4)107 Ha a szabadalmi ügyekben előterjesztett kérelemnek vagy mellékleteinek pótolható hiányosságai vannak, az ügyfelet a beadvánnyal kapcsolatos hiányok pótlására vagy nyilatkozattételre kell felhívni, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett. Ha a kérelem a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem felel meg a vizsgált követelményeknek, és e törvény ehhez eltérő jogkövetkezményt nem fűz, a kérelmet el kell utasítani. Ha az ügyfél a felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a kérelmet – ha e törvény ehhez eltérő jogkövetkezményt nem fűz – visszavontnak kell tekinteni. A kivonat hiányainak pótlásáról vagy a követelményeknek megfelelő átdolgozásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalból is intézkedhet.

(5)108

Határidők

48. § (1) Az e törvény által meghatározott határidők nem hosszabbíthatók meg. E határidők elmulasztásának jogkövetkezményei külön figyelmeztetés nélkül is bekövetkeznek.

(2)109 Ahol e törvény nem állapít meg határidőt a hiánypótlásra, illetve a nyilatkozattételre, az ügyfél részére legalább két hónapos, de legfeljebb négy hónapos határidőt kell kitűzni, amely a lejárat előtt előterjesztett kérelemre legalább két hónappal, de legfeljebb négy hónappal meghosszabbítható. Különösen indokolt esetben adható többszöri, illetve négy hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos határidő-hosszabbítás is.

(3)110 A (2) bekezdésben szabályozott valamely határidő elmulasztása esetén a mulasztás miatt hozott döntés közlésétől számított két hónapon belül az eljárás folytatása iránti kérelmet lehet előterjeszteni.

(4)111 Az eljárás folytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.

(5)112 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az eljárás folytatása iránti kérelemnek helyt ad, a mulasztó által pótolt cselekményt az elmulasztott határidőn belül teljesítettnek kell tekinteni, és a mulasztás folytán hozott döntést – a szükséghez képest – részben vagy egészben vissza kell vonni vagy módosítani kell.

(6)113 Az eljárás folytatása iránt nem terjeszthető elő kérelem a megsemmisítési eljárásban, a nemleges megállapítási eljárásban és a 83/E–83/G. §-okban szabályozott eljárásokban.

(7)114 A szabadalmi eljárásokban nem érvényesül az Ákr.-ben megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

(8)115 Szabadalmi ügyekben a postán küldött beadvány előterjesztési ideje a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához való beérkezés napja. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kitűzött határidőhöz képest elkésetten beérkező beadványt azonban határidőben beérkezettnek kell tekinteni, ha azt ajánlott küldeményként a határidő lejárta előtt postára adták, kivéve, ha a beadvány a határidő lejártát követő két hónap eltelte után érkezett be.

Igazolás

49. §116 (1) Szabadalmi ügyekben – ha a (6) vagy a (7) bekezdés nem zárja ki – az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított két hónapon belül igazolási kérelmet lehet előterjeszteni, ha a mulasztás az ügyfél önhibáján kívül következett be. Az igazolási kérelemben valószínűsíteni kell a mulasztás okát és vétlenségét.

(2) Ha a mulasztás az ügyfélnek később jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól vagy az akadály elhárulásától számít. Az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenkét hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.

(3) Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény 4. cikkében – az elsőbbségi igény érvényesítéséhez szükséges bejelentés benyújtására – előírt és a belső elsőbbség érvényesítésére megszabott [61. § (1) bek. c) pont] tizenkét hónapos határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem e határidő utolsó napjától számított két hónapon belül terjeszthető elő.

(4) Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.

(5)117 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az igazolási kérelemnek helyt ad, a mulasztó által pótolt cselekményt az elmulasztott határidőn belül teljesítettnek kell tekinteni, az elmulasztott határnapon megtartott tárgyalást pedig a szükséges keretben meg kell ismételni. A mulasztás folytán hozott döntést – a szükséghez képest, illetve az új tárgyalás eredményétől függően – részben vagy egészben vissza kell vonni, módosítani kell vagy hatályban kell tartani.

(6) Az igazolás ki van zárva a következő határidők elmulasztása esetén:

a) az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem előterjesztésére megszabott határidők [(1)–(3) bek. és 48. § (3) bek.];

b) az elsőbbségi nyilatkozat megtételére és kijavítására megszabott határidők [61. § (2) és (6) bek.].

(7) Nincs helye igazolásnak olyan határidőkkel kapcsolatban, amelyek elmulasztásának következményeit az eljárás folytatása iránti kérelemmel [48. § (3)–(6) bek.] el lehet hárítani.

Az eljárás felfüggesztése

50. §118 (1)119 Ha a szabadalmi bejelentésre, illetve a szabadalomra való jogosultság tárgyában per indul, annak jogerős befejezéséig a szabadalmi eljárást fel kell függeszteni. Ha a szabadalmi ügy érdemi eldöntése egyéb olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi eljárást felfüggeszti.

(2)120 Az ügyfél halála, illetve megszűnése esetén a szabadalmi eljárást fel kell függeszteni mindaddig, amíg a jogutód személyét bejelentik és igazolják. Ha a jogutód személyét az eset körülményeihez képest ésszerű időn belül nem jelentik be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi eljárást megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(3)121 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi eljárást az ügyfél kérelmére vagy hivatalból felfüggeszti, ha az ügy az azzal szorosan összefüggő, a hatáskörébe tartozó egyéb eljárásban hozott döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.

(3a)122 A szabadalmi eljárás több ellenérdekű ügyfél esetén az ügyfelek együttes kérelmére szünetel. A szünetelést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala végzéssel állapítja meg. Egy eljárás csak egy alkalommal szünetelhet. Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.

(4)123 A bejelentő kérelmére a szabadalom megadására irányuló eljárás nem függeszthető fel, kivéve, ha az (1) vagy a (3) bekezdés alkalmazásának van helye.

(4a)124 A szabadalom megadására irányuló eljárás nem szünetelhet.

(5)125 Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor újra kezdődik.

(6)126 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az eljárás felfüggesztése esetén is dönthet úgy, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményeket és az azok teljesítésére megállapított határidőket az eljárás felfüggesztése nem érinti.

Képviselet

51. § (1)127 Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában külföldi személy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó valamennyi szabadalmi ügyben köteles szabadalmi ügyvivőt vagy ügyvédet képviseletével megbízni.

(2)128 A meghatalmazást írásba kell foglalni. A szabadalmi ügyvivőnek, ügyvédnek, szabadalmi ügyvivői irodának, szabadalmi ügyvivői társaságnak vagy ügyvédi irodának – akár belföldön, akár külföldön – adott meghatalmazás érvényességéhez elegendő, ha azt a meghatalmazó aláírta. A képviseleti meghatalmazás olyan általános meghatalmazás is lehet, amelynek alapján a képviselő eljárhat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó valamennyi szabadalmi ügyben, amelyben a meghatalmazó félként vesz részt. Az ügyvédi irodának, a szabadalmi ügyvivői irodának vagy a szabadalmi ügyvivői társaságnak adott meghatalmazást bármely olyan személy meghatalmazásának kell tekinteni, aki igazolja, hogy az iroda vagy a társaság keretében működik.

(3)129 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi ügyvivők és az ügyvédek közül ügygondnokot rendel ki

a) az ismeretlen örökös vagy az ismeretlen helyen tartózkodó fél részére az ellenérdekű fél kérelmére,

b)130 a meghatalmazott képviselővel nem rendelkező külföldi ügyfél részére az ellenérdekű fél kérelmére.

(4)131 Az (1) bekezdést és a (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni, ha a külföldi személy olyan természetes vagy jogi személy, akinek lakóhelye vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség tagállamának területén van.

(5)132 Ha a (3) bekezdés b) pontjában, illetve a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásának nincs helye, és a külföldi személy nem tett eleget az (1) bekezdésben foglalt előírásnak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi eljárásban megfelelően alkalmazza a 68. § (2)–(4) bekezdéseinek rendelkezéseit, azzal az eltéréssel, hogy a kérelmet viszont a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el, ha az eljárásban ellenérdekű félként részt vevő külföldi személy nem tett eleget az (1) bekezdésben foglalt előírásnak.

(6)133 Az ügygondnok költségének és munkadíjának előlegezésére azt kell kötelezni, aki a kirendelést kérte.

(7)134 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, valamint e törvény elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában szabadalmi ügyekben jogi képviselőnek minősül a szabadalmi ügyvivő, a szabadalmi ügyvivői iroda és a szabadalmi ügyvivői társaság is.

Nyelvhasználat

52. § (1)135 A szabadalmi eljárások magyar nyelven folynak, a szabadalmi leírást az igényponttal, a rajz feliratát és a kivonatot – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – magyar nyelven kell elkészíteni.

(2)136 Szabadalmi ügyekben idegen nyelvű beadványokat is be lehet nyújtani, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azonban magyar nyelvű fordítás benyújtását írhatja elő. Hitelesített fordítás vagy felülhitelesített okirat benyújtása csak akkor írható elő, ha alappal vonható kétségbe a fordítás pontossága vagy a külföldi okiratban foglaltak valódisága.

(3)137 Az elsőbbségi irat [61. § (4) bek.] magyar nyelvű fordításának benyújtása csak akkor írható elő, ha az elsőbbségi igény érvényessége befolyásolhatja a találmány szabadalmazhatóságának megítélését. Az elsőbbségi irat fordításának benyújtása helyett a bejelentő nyilatkozhat úgy is, hogy a szabadalmi bejelentés nem más, mint a külföldi bejelentés fordítása. A 61. § (5) bekezdését az elsőbbségi irat fordítására is alkalmazni kell.

Nyilvánosság

53. § (1)138 A szabadalmi bejelentés közzétételéig csak a bejelentő, a képviselő, a szakértő, illetve a szakvélemény adására felkért szerv, valamint – ha ez törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges – a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság tekintheti meg az iratokat. A feltaláló az iratokat megtekintheti akkor is, ha nem ő az igényjogosult. A közzétételt követően a szabadalmi bejelentés iratait – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – bárki megtekintheti.

(1a)139

(2)140 A közzétételt követően sem tekinthetők meg

a)141 a döntéseket és a szakértői véleményeket előkészítő, a felekkel nem közölt iratok,

b) a feltaláló megnevezését tartalmazó iratok, ha a feltaláló nevének nyilvánosságra hozatalát mellőzni kérte,

c)142 a szabadalmi lajstromban fel nem tüntetett és a hatósági tájékoztatás során nem közölt személyes adatok, kivéve, ha megtekinthetővé tételükhöz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha az Ákr. rendelkezései szerint harmadik személy a személyes adatot tartalmazó iratba betekinthet.

(3)143 A megtekinthető iratokról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – ha azokat nem bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság kéri, díjfizetés ellenében – másolatot ad.

(4) Szabadalmi ügyekben az eljárás csak akkor nyilvános, ha abban ellenérdekű fél is részt vesz.

(5)144 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből – külön jogszabály szerinti eljárásban, a külön jogszabály rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező miniszter javaslata alapján – a szabadalmi bejelentést minősítheti.

(6)145 Nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján a szabadalmi bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke az (5) bekezdésben említett eljárás lefolytatása nélkül minősíti.

(7)146 A bejelentő és a feltaláló megismerési engedély hiányában is jogosult szabadalmi bejelentése megtekintésére, ha azt minősítették.

(8)147 Ha a szabadalmi bejelentést minősítették, azzal kapcsolatban az 56. §, illetve a X/A–X/B. fejezetek alapján nem közölhető hatósági tájékoztatás.

(9)148 Ha a szabadalmi bejelentést minősítették, a minősítésre javaslatot tevő miniszter – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a bejelentővel a szabadalom megadását követő ésszerű határidőn belül az általa vezetett minisztérium – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium – javára kizárólagos hasznosítási jogot biztosító hasznosítási szerződést kötni. A hasznosítási szerződés hatálya a szabadalmi oltalom lejártáig, illetve – ha ez a korábbi – a minősítés megszűnéséig tart; a szabadalmi oltalom fenntartásáról a hasznosító gondoskodik. A hasznosítási engedély ellenében járó díjnak arányban kell állnia azzal a díjjal, amely a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyok között szokásos. A szerződésben ki kell kötni, hogy ilyen mértékű, meghatározott összegű díj jár akkor is, ha a hasznosító az adott esetben általában elvárható időn belül nem kezdi meg a hasznosítást. A díj a szabadalmast a bejelentés napja és a szabadalom megadása közötti időtartamra is megilleti.

(10)149 A (6) bekezdés alapján minősített szabadalmi bejelentések esetében a (9) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.

(11)150 Ahol nemzetközi szerződés ezt kifejezetten lehetővé teszi, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke a szabadalmi bejelentések (6) bekezdés szerinti minősítését megelőzően felhívja a bejelentőt, hogy írásbeli nyilatkozatban mondjon le a minősítésből eredő kártalanítási igényeiről. Ha a bejelentő ezekről nem mond le, vagy a felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(12)151 A szabadalmi bejelentések (6) bekezdés alapján történő minősítéséért a Magyar Állam csak akkor tartozik a bejelentőnek kártalanítással, ha a minősítést a Magyar Állam kezdeményezte, ideértve azt az esetet is, ha a minősítés meghosszabbítását kérte vagy az Európai Atomenergia-közösségen kívüli bejelentés megtételét megakadályozta.

(13)152 Ha a minősített szabadalmi bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elutasítja, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke erről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező minisztert, egyúttal felkéri, hogy tegyen javaslatot az elutasított bejelentés tartalmát képező találmány minősítésének megszüntetésére vagy a minősítés fenntartására. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke a hatáskörrel rendelkező miniszter javaslata alapján dönt a minősítés fenntartásáról vagy megszüntetéséről. A minősítés fenntartása esetén a Magyar Állam a minősítés miatt a bejelentőnek kártalanítással tartozik.

Jogorvoslatok

53/A. §153 (1)154 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntéseivel kapcsolatban nincs helye fellebbezésnek, közigazgatási pernek, felügyeleti eljárásnak, valamint az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívásnak és fellépésnek.

(2)155 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a szabadalmi ügyekben hozott döntéseit a bíróság a XI. fejezetben szabályozott nem peres eljárásban vizsgálja felül.

(3)156 E törvény eltérő rendelkezése hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bírósághoz történő továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következő kérdésekben hozott – az eljárást befejező – döntését:

a) a szabadalom megadása;

b) a szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése;

c) a szabadalom megsemmisítése;

d) a nemleges megállapítás;

e)157 a 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó kényszerengedély megadása, módosítása és felülvizsgálata, valamint a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintés (83/A–83/G. §-ok);

f)158 a közegészségügyi kényszerengedély megadása;

g)159 a közzétett európai szabadalmi bejelentésben foglalt igénypontok fordításának közzététele, az európai szabadalom szövegéről készített fordítás benyújtása és a fordítás kijavítása.

(4)160 E törvény eltérő rendelkezése hiányában a (3) bekezdés c)–e) pontjaiban említett kérdésekben hozott – az eljárást befejező – döntését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megváltoztatási kérelem alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavonását egybehangzóan kérik.

(5)161 Olyan ügyekben, amelyekben nincs ellenérdekű ügyfél, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 85. § (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott döntéseket megváltoztatási kérelem alapján akkor is visszavonhatja vagy a megváltoztatási kérelemben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a döntés nem sért ugyan jogszabályt, de a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megváltoztatási kérelemben foglaltakkal egyetért.

(6)162 A megváltoztatási kérelem nyomán hozott döntést közölni kell a kérelem benyújtójával, továbbá azokkal, akikkel a megtámadott döntést közölték.

(7)163 A módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a módosított döntés ellen volt.

Végrehajtás

53/B. §164 (1)165 Az Ákr.-nek a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az eljárási bírságot kiszabó végzéseire kell alkalmazni.

(2)166 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a költségek viselése tárgyában hozott döntését a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályainak alkalmazásával kell végrehajtani.

Költségek és díjak167

53/C. §168 (1) Szabadalmi ügyben költségmentesség nem engedélyezhető.

(2)169 Az e törvényben szabályozott díjfizetési kötelezettségeken túlmenően szabadalmi ügyben az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni – a az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban megállapított részletes szabályok szerint – a következő kérelmekért is:

a) a módosítási, a határidő-hosszabbítási, az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelemért;

b)170 a jogutódlás és a hasznosítási engedély tárgyában a tudomásulvételre irányuló kérelemért, a jelzálogjog tárgyában az alapításra irányuló kérelemért.

(3)171 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a képviselő munkadíjának összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett képviseleti tevékenységgel. Ennek során a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi és szabadalmi ügyvivői költségekről szóló rendelkezések megfelelő alkalmazásával jár el.

Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás172

53/D. §173 (1) Szabadalmi ügyekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és e törvény rendelkezései szerint biztosítja az elektronikus ügyintézést.

(2)174 Szabadalmi ügyekben az ügyfél és az ügyfél jogi képviselője nem köteles elektronikus ügyintézésre.

A Szabadalmi Jogi Szerződés alkalmazása175

53/E. §176 (1) A Szabadalmi Jogi Szerződés és e törvény második része közötti eltérés esetén a bejelentő és a szabadalmas számára kedvezőbb rendelkezést kell alkalmazni, kivéve, ha a Szabadalmi Jogi Szerződés erről eltérően rendelkezik.

(2) Ha a szabadalmi ügyben előterjesztett beadvány megfelel a Szabadalmi Jogi Szerződésben megszabott követelményeknek, az e törvényben, illetve az e törvény alapján előírt – azonos tárgyú – követelményeket is teljesítettnek kell tekinteni, azoknak a követelményeknek a kivételével, amelyeket e törvény vagy e törvény alapján más jogszabály a Szabadalmi Jogi Szerződésben kapott felhatalmazás szerint ír elő.

VIII. Fejezet177

SZABADALMI NYILVÁNTARTÁSOK, HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Bejelentési nyilvántartás, szabadalmi lajstrom178

54. §179 (1)180 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közzétételt megelőzően a szabadalmi bejelentésekről nyilvántartást, a közzétett szabadalmi bejelentésekről és a szabadalmakról lajstromot vezet, amelyekbe – az 55. §-nak megfelelően – be kell jegyezni a szabadalmi jogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket. Az európai szabadalmakat (X/A. Fejezet) a lajstrom külön részében kell feltüntetni.

(1a)181 A szabadalmi bejelentésekről vezetett nyilvántartásban fel kell tüntetni különösen

a) az ügyszámot,

b) a bejelentés címét,

c) a bejelentő nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),

d) a képviselő nevét és székhelyét,

e) a feltaláló nevét és lakcímét,

f) a bejelentés napját, és

g) az elsőbbséget.

(2)182 A szabadalmi lajstromban fel kell tüntetni különösen

a) a szabadalom lajstromszámát,

b) az ügyszámot,

c) a bejelentés vagy a szabadalom címét,

d) a bejelentő vagy a szabadalom jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),

e) a képviselő nevét és székhelyét,

f) a feltaláló nevét és lakcímét,

g) a bejelentés napját,

h) az elsőbbséget,

i) a szabadalmat megadó határozat keltét,

j) a fizetett fenntartási díj összegét és a fizetés időpontját,

k) a szabadalmi oltalom megszűnését, annak jogcímét és időpontját, valamint a szabadalom korlátozását,

l) a hasznosítási és a kényszerengedélyeket, és

m) azt, ha a szabadalmi igény vagy a szabadalmi oltalomból eredő jogok bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartoznak.

(3) A szabadalmi lajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ellenkező bizonyításáig a szabadalmi lajstromba bejegyzett jogokról és tényekről vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A szabadalmi lajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a valósággal való egyezőségüket.

(4) Jóhiszemű és ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel szemben a szabadalommal kapcsolatos bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a szabadalmi lajstromba bejegyezték.

(5) A szabadalmi lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján elektronikus hozzáférést biztosít. A szabadalmi lajstromban foglalt adatokról díj ellenében bárki hitelesített kivonatot kérhet.

Bejegyzés a bejelentési nyilvántartásba és a szabadalmi lajstromba183

55. §184 (1)185 A szabadalmi bejelentésekről vezetett nyilvántartásba és a szabadalmi lajstromba a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a saját döntése, más hatóság döntése vagy a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, továbbá feltünteti abban a szabadalmi eljárásokban bekövetkezett tényeket. A 85. § (1) bekezdése szerinti döntések alapján tett bejegyzések tekintetében a bejelentési nyilvántartás és a lajstrom tartalmazza a döntések jogerőre emelkedésének napját is. Ha a 85. § (1) bekezdése szerinti valamely döntés ellen megváltoztatási kérelmet nyújtottak be, ezt a tényt, valamint azt, hogy a döntés nem jogerős, szintén fel kell tüntetni.

(2)186 A szabadalmi oltalommal összefüggő jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében – a szabadalmi eljárásokban bekövetkezett tények kivételével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásban előterjesztett kérelem alapján dönt, azzal, hogy az ügyfél adatainak változásáról más hatóságtól kapott értesítés nem tekinthető írásban előterjesztett kérelemnek. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy megfelelő bizonyító erejű magánokiratot. Ha ugyanabban az ügyben olyan kérelmeket nyújtanak be, amelyek teljesítése kizárná egymást, a kérelmeket a beérkezésük sorrendjében kell elbírálni.

(2a)187 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi bejelentésekről vezetett nyilvántartásnak és a szabadalmi lajstromnak a feltalálóra és a szerzőségi arányra vonatkozó bejegyzését kérelemre a bejelentési nyilvántartásban vagy a lajstromban feltüntetett valamennyi feltaláló és valamennyi kérelmező egybehangzó nyilatkozata vagy a kérelemhez mellékelt jogerős bírósági ítélet alapján módosítja.

(2b)188

(3) Nem teljesíthető a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány miatt érvénytelen, amelynél a jogszabályban előírt hatósági jóváhagyás hiányzik, illetve ha az okirat tartalmából kitűnően az abban foglalt jognyilatkozat érvénytelen.

(3a)189 Nem teljesíthető a jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem abban az esetben, ha a szabadalmi igényt vagy a szabadalmi oltalomból eredő jogokat olyan bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján ruházták át, amelyet nem bizalmi vagyonkezelő vállalkozással mint vagyonkezelővel kötöttek, és a kérelemhez nem mellékelték a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényben meghatározott bejelentési bizonyítványt is.

(4)190

Hatósági tájékoztatás

56. §191 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapja a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, amelyben közölni kell különösen a szabadalmi bejelentésekkel, valamint a szabadalmakkal kapcsolatos következő adatokat és tényeket:

a)192

b)193 a szabadalmi bejelentés közzétételekor a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a bejelentés ügyszámát, a bejelentés napját és az ettől eltérő elsőbbség napját, nemzetközi bejelentés esetén a nemzetközi közzététel számát, a találmány címét, a feltaláló nevét, a találmány nemzetközi osztályjelzetét, a kivonatot a jellemző ábrával, valamint utalást arra, hogy a közzétételre az újdonságkutatási jelentés elkészültét követően kerül-e sor;

c) a szabadalom megadását követően a lajstromszámot, a szabadalom jogosultjának nevét (elnevezését), lakcímét (székhelyét), a képviselő nevét és székhelyét, az ügyszámot, a bejelentés napját, a szabadalom elsőbbségének napját, a szabadalom címét, a szabadalom nemzetközi osztályjelzetét, a feltaláló nevét és lakcímét, valamint a szabadalmat megadó határozat keltét;

d) a szabadalmi oltalom megszűnését, annak jogcímét és időpontját, a szabadalom korlátozását, valamint a szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezését.

56/A. §194 A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben kell közölni az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, valamint a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos – a X/A. és a X/B. fejezetben előírt – hatósági tájékoztatásokat is.

IX. Fejezet

A szabadalom megadására irányuló eljárás

A szabadalmi bejelentés benyújtása és kellékei

57. § (1)195 A szabadalom megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott bejelentéssel indul meg.

(2) A szabadalmi bejelentésnek bejelentési kérelmet, szabadalmi leírást igényponttal, kivonatot, továbbá — a szükséghez képest — rajzot és egyéb mellékletet kell tartalmaznia.

(3)196 A 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott adatokon túl a szabadalmi bejelentési kérelemnek tartalmaznia kell a feltaláló nevét és lakcímét vagy utalást arra, hogy a feltaláló nevének és lakcímének a szabadalmi iratokon való feltüntetése mellőzését kéri, és a feltaláló a nevét és lakcímét külön lapon adja meg.

(3a)197 A szabadalmi bejelentést egyebekben a szabadalmi bejelentés részletes alaki szabályairól és az iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtásáról szóló jogszabályokban meghatározott részletes követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(4)198 A szabadalmi bejelentésért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott bejelentési és kutatási díjat kell fizetni; a díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül kell leróni.

(5)199 Ha a szabadalmi bejelentés mellékletei – ide nem értve az angol nyelvet – idegen nyelven készültek, a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, a kivonatot és a rajzot a szabadalmi bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani. Ha a szabadalmi bejelentés mellékletei angol nyelven készültek, a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, a kivonatot és a rajzot

a) a bejelentés napjától számított tizenkét hónapon belül, vagy

b) a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizenhat hónapon belül

kell benyújtani, a korábban lejáró határidő figyelembevételével.

(6)200 A bejelentő a közzétételig — a 41. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával — visszavonhatja a szabadalmi bejelentést.

57/A. §201

A bejelentés napja

58. §202 (1)203 A szabadalmi bejelentés napja az a nap, amelyen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához beérkezett bejelentés legalább a következőket tartalmazza:

a) utalást a szabadalom iránti igényre,

b)204 a bejelentő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét, képviselet esetén a képviselő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét, vagy a bejelentővel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő más adatot, valamint

c) leírást, illetve leírásnak tekinthető iratot – függetlenül attól, hogy az megfelel-e az egyéb követelményeknek –, vagy helyette hivatkozást valamely korábbi bejelentésre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat magyar nyelven kell feltüntetni a bejelentési nap elismeréséhez is.

(3) A bejelentési nap elismeréséhez a korábbi bejelentésre való hivatkozást szintén magyar nyelven kell feltüntetni, valamint meg kell adni a korábbi bejelentés számát és meg kell nevezni azt az iparjogvédelmi hatóságot, amelyhez benyújtották. A hivatkozásból ki kell tűnnie, hogy az a bejelentési nap elismerése céljából helyettesíti a leírás és a rajz benyújtását.

(4) Ha a bejelentési nap elismeréséhez a leírás helyett korábbi bejelentésre hivatkoznak, az e hivatkozást tartalmazó bejelentés beérkezésétől számított két hónapon belül be kell nyújtani a korábbi bejelentés másolatát és – ha az idegen nyelven készült – magyar nyelvű fordítását. A 61. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést e másolatra és fordításra is megfelelően alkalmazni kell.

A találmány egysége

59. §205 A szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra igényelhető szabadalom, vagy pedig olyan találmányok csoportjára, amelyek úgy kapcsolódnak össze, hogy egyetlen általános találmányi gondolatot alkotnak.

A találmány feltárása, az igénypont és a kivonat

60. § (1)206 A szabadalmi bejelentésben olyan módon és részletességgel kell feltárni a találmányt, hogy azt szakember a leírás és a rajz alapján meg tudja valósítani. A gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának ipari alkalmazhatóságát fel kell tárni a szabadalmi bejelentésben.

(2)207 Ha a találmány tárgya a köz számára hozzá nem férhető biológiai anyag vagy annak alkalmazása, és a találmány a szabadalmi bejelentésben nem tárható fel az (1) bekezdés rendelkezései szerint, a találmányt akkor is az e törvényben előírt módon és részletességgel feltártnak kell tekinteni, feltéve, hogy

a) a biológiai anyagot a 63. § rendelkezéseivel összhangban letétbe helyezték;

b) a bejelentés napján benyújtott bejelentés tartalmazza mindazt a lényeges információt, amely a letétbe helyezett biológiai anyag jellemzőiről a bejelentő rendelkezésére áll; és

c) a bejelentésben feltüntetik a letéteményes szerv nevét és a letétbe helyezési számot.

(3)208 Az igénypontban egyértelműen, a leírással összhangban kell meghatározni az igényelt szabadalmi oltalom terjedelmét.

(4)209 A kivonat kizárólag a műszaki tájékoztatás céljára szolgál, így azt mind az igényelt oltalom terjedelmének értelmezésénél, mind pedig a technika állásának a 2. § (3) bekezdése szerint történő meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

Az elsőbbség

61. §210 (1) Az elsőbbséget megalapozó nap

a) általában a szabadalmi bejelentés napja (bejelentési elsőbbség);

b) az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény által meghatározott esetben a külföldi bejelentés napja (uniós elsőbbség);

c)211 a bejelentő azonos tárgykörű korábbi, folyamatban lévő, közzé még nem tett szabadalmi bejelentésének tizenkét hónapnál nem korábbi bejelentési napja, ha azzal kapcsolatban más elsőbbséget nem érvényesítettek (belső elsőbbség).

(2) Az uniós elsőbbséget – az erre irányuló nyilatkozat megtételével – a legkorábbi igényelt elsőbbség napjától számított tizenhat hónapon belül kell igényelni. Az elsőbbségi nyilatkozat kijavítása is e határidőn belül kérhető. Ha azonban a kijavítás a legkorábbi igényelt elsőbbséget érinti, a legkorábbi igényelt elsőbbség kijavított napjától kell számítani a kijavításra nyitva álló tizenhat hónapos határidőt, feltéve, hogy ez jár le korábban. Az elsőbbségi nyilatkozat kijavítása bármely esetben kérhető a bejelentés napjától számított négy hónapon belül.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható azt követően, hogy a bejelentő a szabadalmi bejelentés korábbi időpontban történő közzétételét kérte [70. § (2) bek.], kivéve, ha e kérelmet utóbb – a szabadalmi bejelentés közzétételére irányuló technikai előkészületek befejezéséig – visszavonja.

(4) Az uniós elsőbbséget megalapozó okiratot (az elsőbbségi iratot) a legkorábbi igényelt elsőbbség napjától számított tizenhat hónapon belül kell benyújtani.

(5)212 Az elsőbbségi iratot – a külföldi bejelentés másolatát – benyújtottnak kell tekinteni, ha az a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala számára egyéb úton hozzáférhető, és ha nemzetközi szerződés vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének a nemzetközi együttműködésre figyelemmel hozott és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában közzétett döntése alapján – külön benyújtása nélkül is – a szabadalmi bejelentés mellékletének minősül.

(6) A belső elsőbbséget a szabadalmi bejelentés benyújtásától számított négy hónapon belül kell igényelni. Belső elsőbbség érvényesítése esetén a korábbi szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(7) A szabadalmi bejelentésben – ha erre mód van – egy igénypontra is igényelhető több elsőbbség.

(8) Az egyes igényelt elsőbbségek a szabadalmi bejelentésnek csak azokra a részeire terjednek ki, amelyeket az adott elsőbbséget megalapozó bejelentés a 60. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően feltár.

(9)213 Az uniós elsőbbség – a Párizsi Uniós Egyezményben meghatározott egyéb feltételekkel – akkor is igényelhető, ha a külföldi bejelentést a Kereskedelmi Világszervezetnek a Párizsi Uniós Egyezmény hatálya alá nem tartozó Tagjában vagy – viszonosság esetén – más államban tették. A viszonosság kérdésében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének állásfoglalása az irányadó.

Származtatás használati mintaoltalmi bejelentésből

62. § (1) Ha a bejelentő korábban használati mintaoltalmi bejelentést tett, akkor az azonos tárgyú szabadalmi bejelentés napjától számított két hónapon belül benyújtott nyilatkozatában igényt tarthat a használati mintaoltalmi bejelentés napjára és elsőbbségére (származtatás).

(2)214 Származtatott szabadalmi bejelentés benyújtásának a használati mintaoltalom megadása kérdésében hozott döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon, legkésőbb a mintaoltalmi bejelentés napjától számított húsz éven belül van helye.

(3)215 Nincs helye származtatásnak, ha a használati mintaoltalmi bejelentést európai szabadalmi bejelentésből vagy európai szabadalomból származtatták.

A biológiai anyag letétbe helyezése

és hozzáférhetősége216

63. §217 (1)218 Ha a köz számára hozzá nem férhető biológiai anyagon vagy annak alkalmazásán alapuló találmány a szabadalmi bejelentésben nem tárható fel a 60. § (1) bekezdése szerint, akkor igazolni kell, hogy a biológiai anyagot legkésőbb a szabadalmi bejelentés napján letétbe helyezték a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződésnek megfelelően.

(2)219

(3)220 Az (1) bekezdésben említett igazolást a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizenhat hónap elteltéig kell benyújtani.

(4) A letétbe helyezett biológiai anyagot minta kiadásával kell hozzáférhetővé tenni:

a) a szabadalmi bejelentés közzétételét megelőzően azok részére, akiket az 53. § (1) bekezdése feljogosít a szabadalmi bejelentés iratainak megtekintésére;

b) a bejelentés közzététele és a szabadalom megadása között bárki számára, aki ezt kéri, vagy – a bejelentő kérelmére – kizárólag független szakértő számára;

c) a szabadalom megadása után bárki számára, aki ezt kéri, függetlenül a szabadalom megvonásától vagy megsemmisítésétől.

(5) Az, akinek a mintát kiadták, a mintát vagy az abból általa származtatott bármely anyagot a szabadalom megadására irányuló eljárás befejezéséig, illetve a végleges szabadalmi oltalom megszűnéséig harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé, továbbá a mintát vagy az abból származtatott bármely anyagot – a kényszerengedélyes kivételével – csak kísérleti célra használhatja fel, kivéve, ha a bejelentő vagy a szabadalmas kifejezetten lemond e kötelezettség előírásáról. Származtatott az anyag, ha a találmány megvalósítása szempontjából a letétbe helyezett biológiai anyag lényeges jellemzőivel rendelkezik.

(6) A bejelentés elutasítása, visszavonása vagy visszavontnak tekintése esetén – a bejelentő kérelmére – a hozzáférhetővé tételt korlátozni kell úgy, hogy a szabadalmi bejelentés napjától számított húsz évig a letétbe helyezett anyaghoz csak független szakértő férhessen hozzá. Ebben az esetben az (5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A bejelentő a (4) bekezdés b) pontjában, illetve a (6) bekezdésben említett kérelmet csak addig a napig terjesztheti elő, amelyen a szabadalmi bejelentés közzétételére irányuló technikai előkészületeket befejezettnek kell tekinteni.

(8) Ha az (1)–(7) bekezdés rendelkezései szerint letétbe helyezett biológiai anyag már nem férhető hozzá az elismert letéteményes szervnél, engedélyezni kell az anyag újbóli letétbe helyezését a Budapesti Szerződésben meghatározott feltételekkel.

(9) Újbóli letétbe helyezés esetén a letétbe helyezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az újból letétbe helyezett biológiai anyag azonos az eredetileg letétbe helyezettel.

(10) A biológiai anyagot a bejelentő személyétől eltérő személy is letétbe helyezheti, feltéve, hogy a letétbe helyező nevét és címét a szabadalmi bejelentésben feltüntetik, és a bejelentő csatolja a letétbe helyező nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentő a szabadalmi leírásban a biológiai anyagra hivatkozzon, és amelyben a letétbe helyező a bejelentőnek feltétlen hozzájárulását adja – a hozzájárulás visszavonásáról való lemondás mellett – ahhoz is, hogy a biológiai anyagot az (1)–(9) bekezdés szerint hozzáférhetővé tegyék.

Kiállítási nyilatkozat és igazolás

64. § (1) A bejelentő a 3. § b) pontja alapján akkor tarthat igényt arra, hogy találmányának kiállításon történő bemutatását a technika állásának meghatározásakor hagyják figyelmen kívül, ha

a) erre irányuló nyilatkozatát a szabadalmi bejelentés benyújtásától számított két hónapon belül megteszi, és

b) a bejelentés napjától számított négy hónapon belül benyújtja a kiállítás igazgatóságának igazolását a kiállítás tényéről és napjáról.

(2) A kiállítási igazoláshoz csatolni kell a leírást és szükség esetén a rajzot, amelyen az igazgatóság a bemutatott találmánnyal való azonosságot igazolja.

(3) A kiállítási igazolást a kiállítás időtartama alatt és csak addig lehet kiadni, amíg a találmány vagy annak ismertetése a kiállításon megtekinthető.

Tájékoztatás atomenergiával kapcsolatos bejelentésekről221

64/A. §222 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Római Szerződés irányadó rendelkezéseinek megfelelően, a bejelentő és a feltaláló nevének és lakcímének vagy székhelyének megjelölésével közli az Európai Bizottsággal

a) a) a kifejezetten atomenergiával kapcsolatos nemzeti szabadalmi bejelentés tartalmát, és

b) b) az olyan közzé nem tett nemzeti szabadalmi bejelentés tényét, illetve – az Európai Bizottság kérésére – tartalmát, ami nem tartozik kifejezetten az atomenergia területéhez, de közvetlenül összefügg az atomenergia alkalmazásának közösségbeli fejlődésével és annak szempontjából alapvető jelentőséggel bír.

A bejelentés benyújtását követő vizsgálat

65. §223 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi bejelentés benyújtását követően megvizsgálja, hogy

a) a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez az 58. §-ban előírt feltételeknek,

b) megfizették-e az 57. § (4) bekezdése szerinti bejelentési és kutatási díjat,

c) a szabadalmi bejelentés mellékleteként benyújtott leírás, az igénypont, a kivonat és – amennyiben rendelkezésre áll – a rajz magyar nyelven van-e.

66. §224 (1) Ha a bejelentési nap nem ismerhető el, a bejelentőt fel kell hívni a hiányok két hónapon belül történő pótlására.

(2) A hiányok határidőben történő pótlása esetén a bejelentés napjának a hiánypótlás beérkezési napját kell tekinteni. Ellenkező esetben a beérkezett beadvány nem tekinthető szabadalmi bejelentésnek és az eljárást meg kell szüntetni.

(3) A bejelentővel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatok hiányában nem kell kiadni felhívást hiánypótlásra, és a bejelentés beérkezésétől kell számítani a hiánypótlásra nyitva álló két hónapos határidőt.

(4) Ha a leírás valamely része vagy a leírásban vagy az igénypontokban hivatkozott valamely rajz a bejelentésből hiányozni látszik, a bejelentőt fel kell hívni e hiány két hónapon belül történő pótlására. A bejelentő nem hivatkozhat e felhívás elmaradására.

(5) Ha a bejelentő a leírás hiányzó részét vagy a hiányzó rajzot a bejelentés napját követően, de e naptól vagy a (4) bekezdés alapján kiadott felhívástól számított két hónapon belül nyújtja be, a bejelentés napjának e hiány pótlásának napját kell tekinteni és a bejelentés napját ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Ha a bejelentő a hiányt az (5) bekezdésben megjelölt határidőn belül pótolja, és a bejelentés egy olyan korábbi bejelentés elsőbbségét igényli, amely tartalmazta a bejelentésből eredetileg hiányzó leírásrészt vagy rajzot, a bejelentés napja az a nap marad, amelyen teljesültek az 58. § (1)–(3) bekezdéseiben előírt követelmények, feltéve, hogy az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül a bejelentő benyújtja

a) a korábbi bejelentés másolatát,

b) idegen nyelvű korábbi bejelentés esetén annak magyar nyelvű fordítását,

c) annak megjelölését, hogy a bejelentésből eredetileg hiányzó leírásrész vagy rajz a korábbi bejelentésben, illetve annak fordításában hol található meg.

(7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában előírt feltételeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a 61. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazásának van helye.

(8) Ha a bejelentő a határidőn belül nem tesz eleget a (6) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a bejelentés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a bejelentő benyújtotta a leírásból hiányzó részt és a hiányzó rajzot, és a bejelentés napját ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Ha a bejelentő nem nyújtja be a leírás hiányzó részét vagy a hiányzó rajzot a (4), illetve az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül, vagy ha a (11) bekezdés alapján visszavonja az (5) bekezdéssel összhangban benyújtott leírásrészt vagy rajzot, az e részre, illetve rajzra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a bejelentő a leírásból, illetve az igénypontokból törölte. Erről a bejelentőt értesíteni kell.

(10) Az elismert bejelentési napról, illetve annak módosításáról a bejelentőt értesíteni kell.

(11) Ha az elismert bejelentési napnak az (5) bekezdés vagy a (8) bekezdés szerinti módosításáról szóló értesítéstől számított egy hónapon belül a bejelentő visszavonja a hiánypótlásként benyújtott leírásrészt vagy rajzot, azt úgy kell tekinteni, mintha a bejelentés napját nem módosították volna. A bejelentőt erről értesíteni kell.

(12)225 Ha a bejelentési és kutatási díjat nem fizették meg, illetve a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, kivonatot és rajzot nem nyújtották be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a törvény által meghatározott határidőben [57. § (4) és (5) bek.] történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

67. §226

Alaki vizsgálat

68. § (1)227 Ha a szabadalmi bejelentés megfelel a 65. § alapján vizsgált feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a bejelentést abból a szempontból, hogy az kielégíti-e az 57. § (2)–(3a) bekezdésében meghatározott alaki követelményeket.

(2) Ha a bejelentés nem felel meg az (1) bekezdés alapján vizsgált követelményeknek, a bejelentőt fel kell hívni a hiányok pótlására.

(3) A szabadalmi bejelentést el kell utasítani, ha a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. A bejelentést csak a felhívásban pontosan és határozottan megjelölt ok alapján lehet elutasítani.

(4) Ha a bejelentő a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

Újdonságkutatás

69. § (1)228 Ha a szabadalmi bejelentés megfelel a 65. § a) és b) pontja alapján vizsgált feltételeknek, és a bejelentő magyar vagy angol nyelven benyújtotta a szabadalmi leírást igényponttal, valamint a kivonatot és – szükség szerint – a rajzot, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elvégzi az újdonságkutatást, és az igénypontok alapján – figyelemmel a szabadalmi leírásra és a rajzra – újdonságkutatási jelentést készít.

(1a)229 Ha a szabadalmi bejelentés – az összes igénypont vagy egyes igénypontok tekintetében – alkalmatlan arra, hogy vele kapcsolatban megfelelő újdonságkutatást lehessen elvégezni, az újdonságkutatási jelentés csupán az erre való utalást és ennek indokolását tartalmazza. Ha a szabadalmi bejelentés tartalmaz újdonságkutatásra alkalmas igénypontokat is, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezekre nézve részleges újdonságkutatási jelentést készít.

(1b)230 Ha a szabadalmi bejelentés nem felel meg a találmány egységére vonatkozó követelményeknek (59. §), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részleges újdonságkutatási jelentést készít az igénypontokban elsőként említett találmányra vagy az e találmánnyal az 59. § alapján egységes csoportot képező találmányokra vonatkozóan. A szabadalmi bejelentés megosztására a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az érdemi vizsgálat során hívja fel a bejelentőt (76. §).

(2) Az újdonságkutatási jelentésben meg kell jelölni azokat az iratokat, illetve adatokat, amelyek figyelembe vehetők a szabadalmi bejelentésben foglalt találmánnyal kapcsolatban az újdonság és a feltalálói tevékenység elbírálása során.

(3) Az újdonságkutatási jelentést a hivatkozott iratok másolataival együtt meg kell küldeni a bejelentőnek.

(4)231 Az újdonságkutatás elvégzéséről a közzététellel együtt — vagy, ha a kutatási jelentés később készül el, külön alkalommal — hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában.

69/A. §232 (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentő kérelmére írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést készít.

(2) Az írásos vélemény – indokolást is tartalmazó – előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel a találmány kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményeit.

(3) Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelmet az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül kell benyújtani.

(4)233 Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

(5) Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelmet el kell utasítani, ha az nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt követelménynek.

(6)234 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést – a (11) és (16) bekezdésben foglalt kivételekkel – az erre irányuló kérelem benyújtásától számított negyedik hónap utolsó napján rendelkezésre álló magyar nyelvű leírás és igénypont, valamint rajz alapján készíti el, és azt az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

(7) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díját kérelemre visszafizeti, ha

a) a szabadalmi bejelentést a bejelentő az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtásától számított négy hónapon belül visszavonja,

b) az a) pontban megjelölt időtartamon belül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elutasítja a szabadalmi bejelentést,

c) az a) pontban megjelölt időtartamon belül bekövetkező okból a bejelentést visszavontnak kell tekinteni,

d) az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés postázására nem amiatt került sor a kérelem benyújtásától számított hatodik hónap utolsó napját követően, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala helyt adott a (3) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztásával szemben előterjesztett igazolási kérelemnek.

(8)235 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentő kérelmére az (1) bekezdés szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést gyorsítottan készíti el. A gyorsítás iránti kérelmet csak az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelemmel együtt lehet benyújtani; ebben az esetben az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díjának kétszeresét kell megfizetni. Ha a megfizetett díj ennél kevesebb, de az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díjának összegét eléri, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (6) bekezdés alkalmazásával készíti el az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést.

(9) Ha a szabadalmi bejelentés nem felel meg a 65. § alapján vizsgált feltételeknek, vagy az összes igénypont tekintetében alkalmatlan arra, hogy vele kapcsolatban megfelelő újdonságkutatást lehessen elvégezni, az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés gyorsított elkészítésére irányuló kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elutasítja, és a továbbiakban a (6) bekezdés alkalmazásával jár el.

(10) Ha a bejelentő az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés megküldését követően a szabadalmi bejelentést módosítja, a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül újabb kérelmet nyújthat be írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés készítése iránt.

(11) Ha a gyorsítás iránti kérelem megfelel a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypont, valamint rajz alapján készíti el, és azt a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

(12) A (11) bekezdés szerinti eljárás esetén a (7) bekezdés nem alkalmazható, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azonban

a) a megfizetett díjnak az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésért fizetendő díj mértékét meghaladó részét kérelemre visszafizeti, ha az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést – a (8) bekezdés alapján – a (6) bekezdés alkalmazásával készítette el,

b) a (8) bekezdés alapján fizetendő díj felét kérelemre visszafizeti, ha az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés postázására nem amiatt került sor a (11) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően, hogy helyt adott a (3) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztásával szemben előterjesztett igazolási kérelemnek, azzal, hogy a teljes díjat visszafizeti, ha a bejelentő az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés postázását megelőzően előterjesztett visszafizetési kérelmében jelzi, hogy az említett jelentés elkészítésére nem tart igényt,

c) a (8) bekezdés alapján fizetendő díj felét kérelemre visszafizeti, ha az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés gyorsított elkészítésére irányuló kérelmet a (9) bekezdésben megjelölt okból elutasítja.

(13)236 Ha a bejelentő angol nyelvű szabadalmi leírást, igénypontot, kivonatot és rajzot nyújtott be, kérelmére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az angol nyelvű mellékletek alapján írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést készít azzal, hogy ebben az esetben az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díjának négyszeresét kell megfizetni.

(14)237 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (13) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, a megfizetett díjat pedig kérelemre visszafizeti, ha

a) a megfizetett díj kevesebb, mint a (13) bekezdésben megjelölt összeg, vagy

b) a szabadalmi bejelentés nem felel meg a 65. § a) és b) pontjai alapján vizsgált feltételeknek, vagy

c) a szabadalmi bejelentés az összes igénypont tekintetében alkalmatlan arra, hogy vele kapcsolatban megfelelő újdonságkutatást lehessen elvégezni.

(15)238 Az angol nyelvű mellékletek alapján készített írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel kapcsolatos eljárásra a (2)–(5) bekezdést, a (7) bekezdés d) pontját, valamint a (10) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.

(16)239 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az angol nyelvű mellékletek alapján készülő írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypont, valamint rajz alapján készíti el, és azt a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

Nemzetközi jellegű kutatás240

69/B. § A bejelentő kérelmére a szabadalmi bejelentés alapján az illetékes nemzetközi kutatási szerv a Washingtonban az 1970. évi június 19-én kelt Szabadalmi Együttműködési Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 15. cikk (5) bekezdése szerinti nemzetközi jellegű kutatást végez.

Közzététel

70. § (1) A szabadalmi bejelentést a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizennyolc hónap elteltével közzé kell tenni.

(2) A bejelentő kérelmére korábbi időpontban is közzétehető a szabadalmi bejelentés, ha megfelel a 65. § alapján vizsgált feltételeknek.

(3)241 A közzétételre az 56. § b) pontjában meghatározott hatósági tájékoztatásnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában történő közlésével kerül sor.

(4) A közzétételről a bejelentőt értesíteni kell.

Észrevétel

71. § (1)242 A szabadalom megadására irányuló eljárásban a közzétételt követően bárki észrevételt nyújthat be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához arra vonatkozóan, hogy a találmány, illetve annak bejelentése nem felel meg az e törvényben meghatározott valamely szabadalmazhatósági feltételnek.

(2) Az észrevételt a kifogásolt feltételre kiterjedő vizsgálat során figyelembe kell venni.

(3) Az észrevételt benyújtó személy a szabadalom megadására irányuló eljárásban nem ügyfél. E személyt az észrevétel eredményéről értesíteni kell.

Módosítás és megosztás

72. § (1)243 A szabadalmi bejelentés nem változtatható meg úgy, hogy tárgya bővebb legyen annál, amit a bejelentés napján benyújtott bejelentésben feltártak.

(2)244 A bejelentő – az (1) bekezdésben megszabott keretek között – a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig módosíthatja a szabadalmi leírást, az igénypontot és a rajzot.

73. § (1)245 Aki több találmányra igényelt szabadalmi oltalmat egy bejelentésben, a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig megoszthatja bejelentését a bejelentési nap és az esetleges korábbi elsőbbség megtartásával.

(2)246 ˙A megosztásért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül.

(3)247 Ha a kérelem benyújtásakor nem fizették meg a megosztási díjat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a (2) bekezdésben meghatározott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a megosztási kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

Érdemi vizsgálat

74. § (1)248 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentő külön kérelmére végzi el a közzétett szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatát.

(2) Az érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a találmány

a)249 kielégíti-e az 1–5/A. §-okban meghatározott követelményeket, és a 6. § (2)–(4) bekezdései, valamint (10) bekezdése alapján nincs-e kizárva a szabadalmi oltalomból,

b) bejelentése megfelel-e az e törvényben megszabott feltételeknek.

75. § (1) Az érdemi vizsgálatot a szabadalmi bejelentés benyújtásával egyidejűleg, illetve azt követően legkésőbb az újdonságkutatás elvégzéséről közölt hatósági tájékoztatás [69. § (4) bek.] napjától számított hat hónap elteltéig lehet kérni. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról.

(2) Az érdemi vizsgálatra irányuló kérelem visszavonásának nincs jogi hatálya.

(3)250 A kérelem benyújtásától számított két hónap elteltéig meg kell fizetni az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott vizsgálati díjat.

(4)251 Ha a kérelem benyújtásakor nem fizették meg a vizsgálati díjat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a (3) bekezdésben meghatározott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő visszavonta a szabadalmi bejelentést, illetve lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról.

(5) A vizsgálati díjat — kérelemre — vissza kell fizetni, ha a bejelentő az újdonságkutatás elvégzéséről közölt hatósági tájékoztatás napját megelőzően visszavonja a szabadalmi bejelentést, vagy lemond az ideiglenes szabadalmi oltalomról.

76. § (1) Ha a szabadalmi bejelentés nem felel meg a 74. § (2) bekezdése alapján vizsgált követelményeknek, a bejelentőt — a kifogás természete szerint —hiánypótlásra, nyilatkozattételre, illetve a bejelentés megosztására kell felhívni.

(2)252 A szabadalmi bejelentést el kell utasítani, ha a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket.

(3) A bejelentést csak a felhívásban pontosan, határozottan megjelölt és kellően kifejtett okok alapján lehet elutasítani. A szükséghez képest újabb felhívást kell kiadni.

(4)253 Ha a bejelentő a felhívásra nem válaszol, azt úgy kell tekinteni, hogy lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról.

A szabadalom megadása

77. § (1)254 Ha a találmány és a szabadalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek [74. § (2) bek.], a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés tárgyára szabadalmat ad.

(2) A szabadalom megadása előtt a szabadalmi leírásnak, az igénypontnak és a rajznak a megadás alapjául szolgáló változatát meg kell küldeni a bejelentőnek, aki három hónapon belül nyilatkozhat arról, hogy e változattal egyetért-e.

(3)255 Ha a bejelentő egyetért vagy nem nyilatkozik, a szabadalom megadására a megküldött leírás, igénypont és rajz alapján kerül sor. Ha a bejelentő változtatást kezdeményez, vagy újabb leírást, igénypontot és rajzot nyújt be, annak a végleges változat megállapítása során történő figyelembevételéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala dönt.

(4)256 A szabadalom megadása előtt az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott megadási díjat kell fizetni a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatra megszabott három hónapos határidőn belül. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról.

78. § (1)257 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalom megadását követően szabadalmi okiratot ad ki. Ehhez mellékeli szabadalmi leírást az igényponttal és a rajzot.

(2)258 A szabadalom megadását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba (54. §), és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában (56. §).

X. Fejezet

Egyéb szabadalmi eljárások

A megszűnés megállapítására és az újra érvénybe helyezésre irányuló eljárás

79. § (1)259 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megállapítja az ideiglenes szabadalmi oltalomnak a 38. § b) és c) pontjai, valamint a végleges szabadalmi oltalomnak a 39. § b) és c) pontjai alapján történt megszűnését; továbbá a szabadalmi oltalmat a 40. § alapján újra érvénybe helyezi.

(2)260 A szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítását és újra érvénybe helyezését be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba (54. §), és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában (56. §).

Megsemmisítési eljárás

80. § (1)261 A szabadalom megsemmisítését a 42. § alapján – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – bárki kérheti a szabadalmassal szemben.

(2)262 A 42. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az kérheti a szabadalom megsemmisítését, akit az a törvény szerint megilletne.

(3)263 A 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott adatokon túl a kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés alapjául szolgáló – a 42. § (1) bekezdésében meghatározott körbe tartozó – okot, és mellékelni kell az ezt alátámasztó bizonyítékokat.

(4)264 A megsemmisítési kérelemre az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül.

(5)265 Ha a megsemmisítési kérelem nem felel meg a törvényben előírt feltételeknek, a megsemmisítést kérőt hiánypótlásra kell felhívni; ha pedig a kérelem díját nem fizette meg, figyelmeztetni kell a törvényben meghatározott határidőben történő pótlásra. Ezek elmaradása esetén a megsemmisítési kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(6)266 Ha a 104. § (1a) bekezdése szerinti, a szabadalom megsemmisítése iránti viszontkereset benyújtását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt – azonos vagy eltérő ténybeli alapon – a viszontkereset tárgyát képező szabadalom megsemmisítése iránti kérelmet terjesztenek elő, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az eljárást felfüggeszti a viszontkereset vonatkozásában lefolytatandó bírósági eljárás jogerős befejezéséig.

(7)267 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megsemmisítési kérelmet elutasítja, ha a megsemmisítés tárgyában a 104. § (1a) bekezdése szerinti, a szabadalom megsemmisítése iránti viszontkereset alapján azonos ténybeli alapon, azonos szabadalom megsemmisítése tárgyában a bíróság jogerős döntést hozott.

80/A. §268 Szolgálati találmányra adott szabadalom esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megsemmisítési kérelmet azzal küldi meg a feltalálónak, hogy a megsemmisítési eljárásban ügyfélként vehet részt, ha az erre vonatkozó nyilatkozatát a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül megteszi.

81. § (1)269 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megsemmisítési kérelemmel kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a szabadalmast és – szolgálati találmányra adott szabadalom esetén – a feltalálót, majd írásbeli előkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz a szabadalom megsemmisítéséről, korlátozásáról vagy a kérelem elutasításáról. Az eljárást befejező végzés tárgyaláson kívül is meghozható. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által a kérelmező számára kitűzött határidő elteltét követően a megsemmisítés alapjául szolgáló okként nem jelölhető meg olyan ok, amelyet az említett határidőn belül nem jelöltek meg a megsemmisítés okaként. Az így megjelölt okot az eljárást befejező határozat meghozatalakor figyelmen kívül kell hagyni.

(1a)270 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a feleknek a kitűzött határnap előtt legkésőbb három nappal előterjesztett, indokolt közös kérelmére a tárgyalást elhalasztja. Később előterjesztett közös kérelemre a tárgyalás kivételesen fontos okból halasztható el.

(1b)271 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kitűzött tárgyalást hivatalból – a tárgyalást megelőzően vagy a tárgyaláson – a tárgyalás megtartása nélkül csak fontos vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala érdekkörében felmerült okból, az ok megjelölésével halaszthatja el.

(1c)272 A tárgyalás elhalasztása esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az új tárgyalási határnap kitűzéséről egyidejűleg intézkedik.

(2)273 Az egy szabadalom ellen irányuló több megsemmisítési kérelmet lehetőség szerint egy eljárásban kell elintézni.

(3)274 A megsemmisítési kérelem visszavonása esetén az eljárást hivatalból folytatni lehet. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ilyen esetben is a kérelem keretei között, a felek által korábban tett nyilatkozatok és állítások figyelembevételével jár el.

(4)275 A tárgyalás folyamán hozott végzéseket és a határozatot a tárgyalás napján ki kell hirdetni, és a kihirdetést csak a határozatra nézve és csak akkor lehet – legfeljebb nyolc napra – elhalasztani, ha ez az ügy bonyolultsága miatt feltétlenül szükséges. A kihirdetés határnapját ilyen esetben nyomban ki kell tűzni, és a határozatot a kihirdetés napjáig írásba kell foglalni. Az írásba foglalt határozatot a kihirdetéskor jelen lévő feleknek nyomban, a meg nem jelent felek részére pedig a kihirdetéstől számított három napon belül kézbesíteni kell.

(5)276 A döntés kihirdetése a rendelkező rész és az indokok rövid ismertetéséből áll.

(6)277 A döntést – kivéve, ha annak kihirdetését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhalasztotta – annak meghozatalától számított legkésőbb tizenöt napon belül kell írásba foglalni, és az írásba foglalást követő tizenöt napon belül kézbesíteni kell.

(7)278 A megsemmisítési eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni. Ha a szabadalmas a megsemmisítési eljárásra okot nem adott és a szabadalmi oltalomról – legalább az igénypontok érintett része vonatkozásában – a bejelentés napjára visszaható hatállyal, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kitűzött határidő lejárta előtt lemond, az eljárási költséget a kérelmező viseli.

(8)279 A szabadalom megsemmisítését vagy korlátozását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba (54. §), és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában (56. §).

81/A. §280 (1)281 A megsemmisítési eljárást bármelyik fél kérelmére gyorsítottan kell lefolytatni, ha a szabadalom bitorlása miatt pert indítottak, vagy a keresetlevél benyújtását megelőzően ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elő, és ezt igazolják.

(2)282 A gyorsított eljárás iránti kérelemért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni e kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül.

(3) Ha a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a gyorsított eljárást kérő felet hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell felhívni. A gyorsított eljárás iránti kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a törvényben meghatározott követelményeket. A gyorsított eljárás iránti kérelmet visszavontnak kell tekinteni, ha az azt előterjesztő fél a felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol.

(4) Ha a gyorsított eljárást kérő fél nem fizeti meg e kérelem díját, figyelmeztetni kell a törvényben megszabott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a gyorsított eljárás iránti kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(5)283 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a gyorsított eljárást végzéssel rendeli el.

(6)284 Gyorsított eljárás esetén – a 48. §-ban és a 81. §-ban foglaltaktól eltérően –

a) hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre legfeljebb tizenöt napos határidőt kell tűzni,

b) határidő-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható, amelynek időtartama legalább tizenöt napos, de legfeljebb két hónapos lehet, és

c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak akkor tart szóbeli tárgyalást, ha a tényállás tisztázásához szükség van a felek együttes meghallgatására, vagy bármelyik fél ezt kellő időben kéri.

Nemleges megállapítási eljárás

82. § (1)285 A 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott adatokon túl a nemleges megállapításra (37. §) irányuló kérelemben meg kell adni a megjelölt szabadalom lajstromszámát és a találmány címét, továbbá a kérelemhez mellékelni kell a hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás leírását és rajzát. Ha az európai szabadalom hatályossá válásához nem nyújtották be az európai szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását, vagy azt a szabadalmas nem bocsátotta a kérelmező rendelkezésére, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelmező ilyen irányú kérelmére felhívja a szabadalmast e fordítás benyújtására.

(2)286 A nemleges megállapításra irányuló kérelmet csak egy szabadalom és egy hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás tekintetében lehet benyújtani.

(3)287 A nemleges megállapítási kérelemre az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül.

(4) Ha a nemleges megállapítási kérelem nem felel meg a törvényben előírt feltételeknek, a nemleges megállapítást kérőt hiánypótlásra kell felhívni; ha pedig a kérelem díját nem fizette meg, figyelmeztetni kell a törvényben meghatározott határidőben történő pótlásra. Ezek elmaradása esetén a nemleges megállapítási kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(5)288 Ha a szabadalmas nem tesz eleget a fordítás benyújtására vonatkozó – az (1) bekezdés alapján kiadott – felhívásnak, a fordítást a szabadalmas költségére a kérelmező elkészíttetheti, kivéve, ha a szabadalmas a felhívásra úgy nyilatkozik, hogy a kérelmező által hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás nem ütközik a megjelölt szabadalomba.

83. § (1)289 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a nemleges megállapítási kérelemmel kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a szabadalmast, majd írásbeli előkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz arról, hogy a nemleges megállapítási kérelemnek helyt ad-e, vagy a kérelmet elutasítja-e. Az eljárást befejező végzés tárgyaláson kívül is meghozható.

(2)290 Az európai szabadalom szövege magyar nyelvű fordításának elkészítésével járó költséget a szabadalmas viseli. A nemleges megállapítási eljárás többi költségét a kérelmező viseli.

(3)291 A 81. § (1a)–(1c) és (4)–(6) bekezdését a nemleges megállapítási eljárásban is alkalmazni kell.

(4)292 A 81/A. § rendelkezéseit a nemleges megállapítási eljárásban is alkalmazni kell.

A 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó kényszerengedélyekkel összefüggő eljárások

83/A. §293 (1) A 83/B–83/G. §-okban szabályozott eljárásokban a 48. §-tól eltérően hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre harminc naposnál rövidebb, de legalább tizenöt napos határidő is kitűzhető, valamint határidő-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható.

(2)294 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 83/B–83/H. §-okban szabályozott eljárásokban soron kívül jár el.

(3)295 A 81. § (1a)–(1c) és (4)–(6) bekezdését a 83/B–83/G. §-ban szabályozott eljárásokban is alkalmazni kell.

83/B. §296 (1)297

(2)298 A 816/2006/EK rendelet 6. cikke szerinti, kényszerengedély iránti kérelemre az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(3)299 A kényszerengedély iránti kérelemnek – a 45. § (5)–(6) bekezdésében és a 816/2006/EK rendeletben meghatározott nyilatkozatokon és adatokon felül – tartalmaznia kell

a) a kényszerengedély alapján hasznosítani kívánt találmányra adott szabadalom lajstromszámát;

b) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdése értelmében azokat a jellemzőket, amelyek a kényszerengedély alapján gyártani kívánt gyógyszeripari terméket megkülönböztetik a szabadalmas vagy az ő engedélyével más által gyártott ilyen terméktől (pl. egyedi csomagolás, színek vagy formák);

(4)300 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja, hogy

a) a kérelem tartalmazza-e a (3) bekezdésben, valamint a 816/2006/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat;

b) teljesülnek-e a 816/2006/EK rendelet 8. cikkében előírt feltételek;

c) a kérelmező bizonyította-e, hogy a 816/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében előzetes tárgyalásokat folytatott a szabadalmassal;

d) a kényszerengedély alapján előállítani kívánt mennyiség megfelel-e a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételnek.

(5) Ha a kényszerengedély iránti kérelem nem felel meg a 816/2006/EK rendeletben és az e törvényben előírt feltételeknek, vagy a kérelem díját a kérelmező a (2) bekezdés szerint nem fizette meg, hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell őt felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

83/C. §301 (1)302 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kényszerengedély iránti kérelemmel kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a szabadalmast, majd írásbeli előkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz a kényszerengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. Az eljárást befejező végzés tárgyaláson kívül is meghozható.

(2) A kényszerengedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell

a) a kényszerengedély időtartamát;

b) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdése értelmében azokat a jellemzőket, amelyek a kényszerengedély alapján gyártani kívánt gyógyszeripari terméket megkülönböztetik a szabadalmas vagy az ő engedélyével más által gyártott ilyen terméktől (pl. egyedi csomagolás, színek vagy formák);

c) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (4), (5) és (7) bekezdésében foglaltakra történő figyelmeztetést;

d) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében foglaltakra történő figyelmeztetést és a kényszerengedélyes által megadott honlap címét;

e) figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a kényszerengedélyes könyveinek és nyilvántartásainak tartalmazniuk kell a 816/2006/EK rendelet 10. cikke (8) bekezdésének második mondatában meghatározott adatokat, illetve okiratokat;

f) a szabadalmasnak fizetendő díjat.

(3)303 A kényszerengedély megadását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában.

83/D. §304 (1)305 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kényszerengedély megadásáról – a 816/2006/EK rendelet 12. cikkében meghatározott adatok közlésével – értesíti az Európai Bizottságot, a határozat másolatát pedig megküldi a vámhatóság és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére.

(2)306 A kényszerengedély megadása esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a honlapján közzéteszi a 816/2006/EK rendelet 12. cikkében meghatározott, valamint az azokra a jellemzőkre vonatkozó adatokat, amelyek a kényszerengedély alapján gyártani kívánt gyógyszeripari terméket megkülönböztetik a szabadalmas vagy az ő engedélyével más által gyártott ilyen terméktől.

(3)307 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala rendszeresen tájékoztatja a vámhatóságot és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet az Európai Unió más tagállamaiban megadott kényszerengedélyeknek a Kereskedelmi Világszervezet honlapján közölt adatairól, illetve azok változásairól.

83/E. §308 (1)309 A kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintés iránt – a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (8) bekezdése alapján – előterjesztett kérelmet elektronikus kapcsolattartás esetén egy példányban, egyéb esetben két példányban kell benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A kérelemnek a 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell a kényszerengedélyt megadó határozat számát és a megismerni kívánt adatok megjelölését.

(2)310 A betekintés iránti kérelemre az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(3) Ha a betekintés iránti kérelem nem felel meg a 816/2006/EK rendeletben és az e törvényben előírt feltételeknek, vagy a kérelem díját a kérelmező a (2) bekezdés szerint nem fizette meg, hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell őt felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(4)311 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a betekintés iránti kérelemmel kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kényszerengedélyest, és írásbeli előkészítés után határoz a betekintés elrendeléséről vagy a kérelem elutasításáról. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásbeli előkészítést követően csak akkor tart szóbeli tárgyalást, ha a tényállás tisztázásához szükség van a felek együttes meghallgatására, vagy bármelyik fél ezt kellő időben kéri.

(5)312 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintés eredményéről – az (1) bekezdés szerinti kérelem keretei között – értesíti a szabadalmast. A betekintés eredményéről szóló értesítés a kényszerengedély felülvizsgálatára irányuló eljárásban (83/F. §) bizonyítékként felhasználható.

83/F. §313 (1)314 A kényszerengedély felülvizsgálata iránt – a 816/2006/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése alapján – előterjesztett kérelemben a 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott adatokon túl meg kell jelölni a kényszerengedélyt megadó határozat számát, a felülvizsgálat alapjául szolgáló okokat, és mellékelni kell az okirati bizonyítékokat. A kérelemhez az importáló országban készített értékelés is csatolható.

(2)315 A kényszerengedély felülvizsgálata iránti kérelemre az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(3) Ha a kényszerengedély felülvizsgálata iránti kérelem nem felel meg a 816/2006/EK rendeletben és az e törvényben előírt feltételeknek, vagy a kérelem díját a kérelmező a (2) bekezdés szerint nem fizette meg, hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell őt felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(4)316 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kényszerengedély felülvizsgálata iránti kérelemmel kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel – a kérelmező személyétől függően – a kényszerengedélyest, illetve a szabadalmast, majd írásbeli előkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz a kényszerengedély visszavonásáról, módosításáról vagy a kérelem elutasításáról. Az eljárást befejező végzés tárgyaláson kívül is meghozható.

(5)317 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem rendeli el – a 816/2006/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében – a kényszerengedélyes rendelkezése alatt álló, a kényszerengedély alapján előállított gyógyszeripari termék kényszerengedélyes költségén való megsemmisítését, a kényszerengedély visszavonásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a kényszerengedélyes számára az ilyen gyógyszeripari terméknek a 816/2006/EK rendelet 4. cikke szerinti, arra rászoruló országba történő átirányítására megszabott határidőt.

(6)318 A kényszerengedély visszavonását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában.

(7)319 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kényszerengedély visszavonásáról

a) értesíti az Európai Bizottságot;

b) a határozat megküldésével értesíti a vámhatóságot és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet;

c) a honlapján tájékoztatást ad.

83/G. §320 (1)321 A kényszerengedély módosítása iránt – a 816/2006/EK rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – előterjesztett kérelemnek tartalmaznia kell

a) a 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott adatokat a kérelmező és képviselője neve és lakcíme vagy székhelye kivételével, feltéve, hogy a kényszerengedélyes megjelölte az eredeti kényszerengedélyt; továbbá

b) a kényszerengedély számát, a módosítás alapjául szolgáló okokat, valamint bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a kényszerengedélyes a 816/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében előzetes tárgyalásokat folytatott a szabadalmassal, feltéve, hogy a kérelmezett további mennyiség meghaladja az eredetileg engedélyezett mennyiség 25%-át.

(2)322 Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell az okirati bizonyítékokat.

(3) Az (1)–(2) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a kényszerengedélynek az (1) bekezdés szerinti módosítására egyebekben a 83/F. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a következő eltérésekkel:

a)323 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kényszerengedély módosításáról vagy a kérelem elutasításáról határoz;

b)324 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásbeli előkészítést követően csak akkor tart szóbeli tárgyalást, ha a tényállás tisztázásához szükség van a felek együttes meghallgatására, vagy bármelyik fél ezt kellő időben kéri.

83/H. §325 (1) Ha a gyógyszerészeti államigazgatási szerv megállapítja, hogy a gyógyszeripari termék behozatala a 816/2006/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésébe ütközik, megtiltja a gyógyszeripari termék hazai forgalmazását.

(2)326 A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti jogerős határozatának másolatát megküldi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának.

(3)327

(4)328 A gyógyszerészeti államigazgatási szerv hazai forgalmazást megtiltó határozatának jogerőre emelkedését követően a vámhatóság intézkedik a gyógyszeripari termék zár alá vétele és az importőr költségén történő megsemmisítése iránt, és erről értesíti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát.

(5)329 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala értesíti az Európai Bizottságot az (1) bekezdés szerinti határozatról és a (4) bekezdésben említett intézkedésekről.

A közegészségügyi kényszerengedélyekkel összefüggő eljárások330

83/I. § (1) A közegészségügyi kényszerengedéllyel kapcsolatos eljárásra e törvény rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre legalább tizenöt, de legfeljebb harminc napos határidőt kell kitűzni, valamint határidő-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható,

b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala soron kívül jár el.

(2) A közegészségügyi kényszerengedély iránti kérelemnek – a 45. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell:

a) azt, hogy a kérelem belföldi, exportcélú, vagy belföldi és exportcélú hasznosításra irányul,

b) exportcélú hasznosítás esetén azon országok megnevezését, amelyekre a kérelem irányul,

c) a közegészségügyi kényszerengedély alapján hasznosítani kívánt találmányra adott szabadalom vagy kiegészítő oltalmi tanúsítvány lajstromszámát,

d) a kényszerengedély alapján a kérelmező által gyártani kívánt egészségügyi termék megnevezését, gyógyszer esetén a termék szabadnevét,

e) azokat a jelzéseket, amelyek a közegészségügyi kényszerengedély alapján gyártani kívánt egészségügyi terméket a 33/C. § (10) bekezdése szerint megkülönböztetik a szabadalmas termékétől,

f) gyógyszerészeti államigazgatási szerv igazolását arról, hogy a kérelmező az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő belföldi szükségletek kielégítése céljára alkalmas, az igazolásban meghatározott szükséges mennyiségű egészségügyi termékre kéri a közegészségügyi kényszerengedélyt,

g) annak igazolását, hogy a közegészségügyi kényszerengedély kérelmezője rendelkezik a közegészségügyi kényszerengedély alapján előállítani szándékozott, az f) pont szerinti igazolásban meghatározott mennyiséghez, exportcélú hasznosítás esetén – ha a külföldi kényszerengedély erről rendelkezik – a külföldi kényszerengedélyben meghatározott mennyiséghez megfelelő kapacitással,

h) a g) pontban meghatározottak hiányában annak igazolását, hogy a kérelmező az f) pont szerinti igazolásban, vagy exportcélú hasznosítás esetén – ha a külföldi kényszerengedély erről rendelkezik – a külföldi kényszerengedélyben meghatározott mennyiség előállításához szükséges kapacitások biztosítása érdekében komoly előkészületeket tett, és

i) exportcélú hasznosítás esetén a külföldi kényszerengedélyt és annak hiteles angol vagy magyar nyelvű fordítását.

(3) A közegészségügyi kényszerengedély iránti kérelemre az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg. Ennek elmaradása esetén a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy

a) a kérelem megfelel-e a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételeknek,

b) teljesülnek-e a 33/B. §-ban foglalt feltételek.

(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíti a kérelemmel érintett szabadalom jogosultját annak tényéről, hogy találmánya tekintetében kényszerengedély megadása iránt kérelmet nyújtottak be.

(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntéséig a közegészségügyi kényszerengedély kérelmezőjével szemben a kérelemben megjelölt szabadalommal vagy kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatban folyó bitorlási pert, és az ahhoz kapcsolódó ideiglenes intézkedést fel kell függeszteni.

(7) Ha a közegészségügyi kényszerengedély iránti kérelem nem felel meg a (4) bekezdésben előírt feltételeknek, a kérelmezőt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

83/J. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tárgyalás tartása nélkül határoz a közegészségügyi kényszerengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A döntést írásba kell foglalni és közölni kell a kérelmezővel. A döntésről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmast a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül értesíti.

(2) A közegészségügyi kényszerengedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:

a) azt, hogy a kényszerengedély belföldi, exportcélú, vagy belföldi és exportcélú hasznosításra vonatkozik,

b) exportcélú hasznosítás esetén azon országot, vagy országokat, amelyek tekintetében az exportcélú hasznosításra a közegészségügyi kényszerengedély kiterjed,

c) a közegészségügyi kényszerengedély időtartamát,

d) azokat a jelzéseket, amelyek a közegészségügyi kényszerengedély alapján előállítani kívánt egészségügyi terméket megkülönböztetik a szabadalmas termékétől,

e) a szabadalmasnak fizetendő díj meghatározását,

f) a szabadalom vagy a kiegészítő oltalmi tanúsítvány lajstromszámát, és

g) az egészségügyi termék megnevezését, gyógyszer esetén pedig a termék szabadnevét.

(3) A közegészségügyi kényszerengedélyt be kell jegyezni a szabadalmi vagy a kiegészítő oltalmi tanúsítványokról vezetett lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában.

(4) A közegészségügyi kényszerengedély megadásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala haladéktalanul tájékoztatja a gyógyszerészeti államigazgatási szervet.

83/K. § A gyógyszerészeti államigazgatási szervnek a közegészségügyi kényszerengedély időtartama alatt, a közegészségügyi kényszerengedély alapján előállított gyógyszerrel összefüggő döntéseivel szemben indított perben azonnali jogvédelemnek nincs helye.

A szabadalmi leírás értelmezése

84. §331 Ha a szabadalmi leírás értelmezése kérdésében vita támad, az eljáró bíróság vagy egyéb hatóság megkeresésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakvéleményt ad.

HARMADIK RÉSZ332

AZ EURÓPAI SZABADALMI RENDSZERRE

ÉS A NEMZETKÖZI SZABADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

X/A. Fejezet

Az európai szabadalmi bejelentésekre

és az európai szabadalmakra vonatkozó rendelkezések333

Általános szabályok

84/A. § E törvény alkalmazásában

a) európai szabadalom: az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni334 Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján megadott szabadalom;

b) európai szabadalmi bejelentés: az Egyezmény alapján tett – európai szabadalom megadására irányuló – szabadalmi bejelentés.

84/B. § (1)335 Európai szabadalmi bejelentés benyújtható és európai szabadalom adható Magyarország területére kiterjedő hatállyal is.

(2)336 A 84/D–84/O. § rendelkezéseit Magyarországot megjelölő európai szabadalmi bejelentésekre és Magyarországra kiterjedő hatállyal megadott európai szabadalmakra kell alkalmazni.

(3) Az Egyezmény és e törvény közötti eltérés esetén az Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni az európai szabadalmi bejelentésekre és az európai szabadalmakra.

Az európai szabadalmi bejelentés benyújtása

84/C. § (1)337 Európai szabadalmi bejelentést – a megosztással keletkező európai szabadalmi bejelentés kivételével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál is be lehet nyújtani.

(2)338 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani az európai szabadalmi bejelentést, ha a bejelentő magyar állampolgár, illetve ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van, kivéve, ha az európai szabadalmi bejelentés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához legalább két hónappal korábban benyújtott olyan szabadalmi bejelentés elsőbbségét érvényesíti, amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke nem minősített.

(3)339 Az európai szabadalmi bejelentést az Egyezményben előírt bármely nyelven be lehet nyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, feltéve, hogy a bejelentés magyar nyelven vagy az Európai Szabadalmi Hivatal bármelyik hivatalos nyelvén tartalmazza legalább a következőket:

a) utalást az európai szabadalom iránti igényre;

b) a bejelentő azonosítására alkalmas vagy a bejelentővel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat.

Az európai szabadalmi bejelentés hatálya

84/D. § (1)340 Azt az európai szabadalmi bejelentést, amelynek bejelentési napját az Európai Szabadalmi Hivatal elismerte, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához ugyanezzel a bejelentési nappal benyújtott szabadalmi bejelentéssel azonos hatályúnak kell tekinteni, az európai szabadalmi bejelentésre igényelt elsőbbség megtartása mellett.

(2)341 A 2. § (3) bekezdésének alkalmazásában az európai szabadalmi bejelentésnek az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárásban történő közzétételét, vagy azt a közzétételt, amely az Egyezmény alapján e kérdésben is helyettesíti az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárásban való közzétételt, azonos hatályúnak kell tekinteni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban való közzététellel (70. §).

(3)342 Az európai szabadalmi bejelentés közzétételét követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is megtekinthetővé teszi annak közzétett tartalmát, és hozzáférést biztosít az európai szabadalmi nyilvántartásnak az európai szabadalmi bejelentésre vonatkozó bejegyzéseihez.

Az európai szabadalmi bejelentés közzétételével keletkező ideiglenes oltalom

84/E. § (1)343 Az európai szabadalmi bejelentés közzétételével akkor keletkezik Magyarországon – ideiglenes – szabadalmi oltalom, amikor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hivatalos lapjában (56–56/A. §) közölte a hatósági tájékoztatást az igénypontok magyar nyelvű fordításának benyújtásáról.

(2)344 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az (1) bekezdésben meghatározott hatósági tájékoztatást akkor közli, ha a bejelentő erre irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelemhez mellékelni kell a közzétett igénypontok magyar fordítását.

(3)345 A 45. § (5)–(6) bekezdésben meghatározott adatokon túl a kérelemnek tartalmaznia kell a feltaláló nevét és lakcímét vagy utalást arra, hogy a feltaláló kéri nevének és lakcímének a szabadalmi iratokon való feltüntetése mellőzését azzal, hogy ebben az esetben a feltaláló nevét és lakcímét külön lapon kell megadni. A feltaláló nevének és lakcímének megadása történhet az európai szabadalmi bejelentés ezeket tartalmazó iratára való hivatkozással is. A kérelmet és az igénypontok magyar fordítását egyebekben a szabadalmi bejelentés részletes alaki szabályairól és az iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtásáról szóló jogszabályokban meghatározott részletes követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(4)346 Az igénypontok fordításának közzétételéért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül.

(5)347 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a kérelmet abból a szempontból, hogy az kielégíti-e a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott követelményeket. Ennek során a 68. § (2)–(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jár el.

(6)348 Ha a kérelem benyújtásakor nem fizették meg az igénypont-közzétételi díjat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a (4) bekezdésben meghatározott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő a kérelmét visszavonta.

(7)349 Az (1) bekezdésben meghatározott hatósági tájékoztatás közlését követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megtekinthetővé teszi az igénypontok magyar nyelvű fordítását.

(8)350 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala külön jegyzékben tünteti fel, hogy az európai szabadalmi bejelentés közzétételével az (1) bekezdés rendelkezései szerint ideiglenes oltalom keletkezett. Ezt a jegyzéket bárki megtekintheti.

Az európai szabadalmi bejelentés nemzeti bejelentéssé való átalakítása

84/F. § (1)351 Ha az európai szabadalmi bejelentést az Egyezmény 14. cikkének (2) bekezdése, 77. cikkének (3) bekezdése vagy 78. cikkének (2) bekezdése alapján visszavontnak kell tekinteni, a bejelentő kérelmére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e törvény IX. fejezete alapján – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételekkel – megindítja a szabadalom megadására irányuló eljárást.

(2)352 A bejelentési és kutatási díjat [57. § (4) bek.] az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásától vagy – ha a kérelmet nem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához nyújtották be – annak beérkezésétől számított két hónapon belül kell megfizetni.

(3)353 Ha az európai szabadalmi bejelentés idegen nyelven készült, a bejelentés magyar nyelvű fordítását az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásától vagy – ha a kérelmet nem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához nyújtották be – annak beérkezésétől számított négy hónapon belül kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtani. E fordítást a IX. fejezet rendelkezéseinek alkalmazásában az 57. § (5) bekezdése alapján benyújtott fordításnak kell tekinteni.

(4) Ha a bejelentő az (1) bekezdés alkalmazását az európai szabadalmi bejelentésnek az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárásban módosított szövegére kéri, a (3) bekezdés rendelkezéseit e módosított szöveg fordítására kell alkalmazni.

(5)354 Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmet nem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához nyújtották be, a kérelem beérkezéséről a bejelentőt – a 66. § (12) bekezdésében előírt figyelmeztetés egyidejű megküldésével – értesíteni kell.

(6) Az (1) bekezdés rendelkezései szerint megindult eljárásra egyebekben a IX. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az európai szabadalom hatálya

84/G. §355 (1) Az európai szabadalom azonos hatályú a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megadott szabadalommal. Az európai szabadalom a megadásáról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésével minősül megadottnak.

(2) Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, az európai szabadalommal kapcsolatos jogvita esetén a szabadalmas köteles e fordítást a saját költségén rendelkezésre bocsátani a feltételezett bitorló kérésére, illetve – szükség szerint felhívásra – a bíróság vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyó eljárásban.

Az európai szabadalommal kapcsolatos fordítási követelmények356

84/H. §357 (1)358 Az európai szabadalom hatályossá válik Magyarországon, ha megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított három hónapon belül a szabadalmas benyújtja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvű fordítását, valamint – ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt – az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítását.

(1a)359 Az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítása az igénypontok magyar nyelvű fordításával együtt benyújtható akkor is, ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve az angol volt.

(2) Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, a fordítást azon a napon benyújtottnak kell tekinteni, amelyen a szabadalmas az (1) bekezdésben előírt mindkét fordítást vagy közülük már a másodikat is benyújtotta.

(3)360 Az (1) bekezdésben előírt cselekmény az ott megjelölt határidő utolsó napjától számított három hónapon belül is teljesíthető, ha ez utóbbi határidőn belül megfizetik az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban erre az esetre meghatározott pótdíjat.

(4)361 A 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott adatokon túl az (1) vagy az (1a) bekezdés szerinti fordítás vagy fordítások (a továbbiakban együtt: fordítás) benyújtásáról szóló, az európai szabadalom hatályosítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a feltaláló nevét és lakcímét vagy utalást arra, hogy a feltaláló kéri nevének és lakcímének a szabadalmi iratokon való feltüntetése mellőzését azzal, hogy ebben az esetben a feltaláló nevét és lakcímét külön lapon kell megadni. A feltaláló nevének és lakcímének megadása történhet az európai szabadalom ezeket tartalmazó iratára való hivatkozással is. A fordítást egyebekben a szabadalmi bejelentés részletes alaki szabályairól és az iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtásáról szóló jogszabályokban meghatározott részletes követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(5)362 A fordítás meghirdetéséért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a fordítás benyújtásától számított két hónapon belül.

(6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a fordítást abból a szempontból, hogy az megfelel-e a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ennek során a 68. § (2)–(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy a 68. § (3) és (4) bekezdésében szabályozott esetekben a fordítást be nem nyújtottnak kell tekinteni.

(7) Ha a fordítás benyújtásakor nem fizették meg az (5) bekezdés szerinti díjat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a szabadalmast az (5) bekezdésben meghatározott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a fordítást nem nyújtották be.

(8)363 Ha az (1) bekezdésben előírt cselekményt nem teljesítik az ott megjelölt határidőn belül, és e cselekményt a (3) bekezdésben megszabott határidőn belül sem teljesítik a pótdíj megfizetése mellett, azt e törvény erejénél fogva úgy kell tekinteni, hogy az európai szabadalom oltalma Magyarországon, a bejelentés napjától hatálytalan.

(9)364 A szabadalmi lajstrom külön részébe (54. §) be kell jegyezni az európai szabadalmat, ha az (1) bekezdésben előírt fordítást szabályszerűen benyújtották.

(10) A fordítás benyújtásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tájékoztatást közöl a hivatalos lapjában (56–56/A. §), és a fordítást megtekinthetővé teszi.

(10a)365 A szabadalmas az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását – az (1) és (1a) bekezdésekben szabályozott eseteken kívül is – bármikor benyújthatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. E fordítás benyújtására és meghirdetésére a (4)–(7) és a (10) bekezdéseket megfelelően alkalmazni kell.

84/I. §366 A 84/H. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az Egyezmény szerinti felszólalási és korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalomra is.

Az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom hiteles szövege

84/J. § (1)367 Ha az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom igénypontjainak, illetve leírásának fordítása [84/E., 84/H. és 84/I. §] szerint a szabadalmi oltalom terjedelme szűkebb, mint az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelvén készült igénypontok, illetve leírás szerint, a szabadalmi oltalom terjedelmét a fordítás szerint kell megállapítani.

(1a)368 Ha a szabadalmas a 84/H. § (1a) vagy (10a) bekezdése alapján benyújtotta az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását is, az (1) bekezdést – a fordítás benyújtásáról szóló hatósági tájékoztatás közlését követően – erre a fordításra kell alkalmazni.

(1b)369 Ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt és a szabadalmas a 84/H. § (10a) bekezdése alapján benyújtotta az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását is, a 84/K. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a hasznosítás továbbhasználatra akkor jogosít, ha azt a fordítás benyújtásáról szóló hatósági tájékoztatás közlését megelőzően kezdték meg.

(2)370 Az (1)–(1a) bekezdésekben foglalt rendelkezések az európai szabadalom megsemmisítésének kérdésében nem alkalmazhatók.

84/K. § (1)371 A bejelentő, illetve a szabadalmas bármikor kérheti az igénypontok, illetve a leírás fordításának [84/E., 84/H. és 84/I. §] kijavítását. A kijavított fordítás szerinti oltalom akkor válik hatályossá, amikor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közölte a hatósági tájékoztatást a fordítás kijavításáról.

(2)372 A kijavítási kérelemre és mellékleteire megfelelően alkalmazni kell a 84/E. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a 84/H. § (4) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy a kérelemnek a feltaláló nevét és lakcímét akkor sem kell tartalmaznia, ha a feltaláló nem kérte neve feltüntetésének mellőzését.

(3)373 A fordítás kijavításának közzétételéért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni az igénypontok, illetve a leírás fordításának kijavítására irányuló kérelem benyújtásától számított két hónapon belül.

(4)374 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a kérelmet abból a szempontból, hogy az kielégíti-e a (2) bekezdésben meghatározott követelményeket. Ennek során a 68. § (2)–(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jár el.

(5)375 Ha a kérelem benyújtásakor nem fizették meg a kijavítás-közzétételi díjat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a kérelmezőt a (3) bekezdésben meghatározott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(6) Azzal szemben, aki az (1) bekezdésben szabályozott hatósági tájékoztatás közlésének napját megelőzően kezdte meg belföldön, jóhiszeműen és gazdasági tevékenysége körében a korábbi fordítás szerint a szabadalomba nem ütköző hasznosítást, vagy ilyen hasznosítás érdekében komoly előkészületet tett, az európai szabadalom oltalma – a hasznosításnak, illetve az előkészületnek az (1) bekezdésben szabályozott hatósági tájékoztatás közlésének napján meglévő mértékéig – hatálytalan. Az ebből eredő jogosultságot csak a jogosult gazdálkodó szervezettel [Ptk. 685. § c) pont] vagy annak – a hasznosítást, illetve az előkészületet folytató – szervezeti egységével együtt lehet átruházni.

Az európai szabadalmi oltalom fenntartása

84/L. § (1) Európai szabadalom esetén a fenntartási díjat e törvény rendelkezései szerint (23. §) csak az azt az évet követő évekre kell megfizetni, amelyben az európai szabadalom megadását az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdették.

(2) Az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetését követő három hónap elteltét megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat az esedékességet követően is – pótlékmentesen – meg lehet fizetni e három hónapos időtartamon belül.

(3)376 Azokat a fenntartási díjakat, amelyek az európai szabadalom – mulasztás folytán vagy a Bővített Fellebbezési Tanács által felülvizsgált határozat alapján történt – megvonása esetén a megvonást követően esedékessé váltak volna, a jogokba való visszahelyezésről, illetve a fellebbezési tanács új eljárásra utasításáról hozott határozat közlésétől számított hat hónapos türelmi idő alatt is meg lehet fizetni.

Az európai szabadalom megvonása

84/M. §377 (1) Ha az európai szabadalmat az Egyezmény szerinti felszólalási, korlátozási vagy megvonási eljárásban megvonják vagy módosítással tartják fenn, a 81. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2)378 Az európai szabadalom megsemmisítésére irányuló eljárást az Egyezmény szerinti felszólalási, korlátozási vagy megvonási eljárás jogerős befejezéséig különösen indokolt esetben fel lehet függeszteni, ha ugyanazzal az európai szabadalommal szemben felszólalást nyújtottak be, vagy ugyanannak az európai szabadalomnak a korlátozását vagy megvonását kérték az Egyezmény alapján.

(3) A felfüggesztett megsemmisítési eljárást bármelyik fél kérelmére folytatni kell az Egyezmény szerinti korlátozási eljárás jogerős befejezését követően, illetve, ha az Egyezmény szerinti felszólalási vagy megvonási eljárás jogerős befejezése nem eredményezi az európai szabadalom megvonását.

Az európai szabadalom megsemmisítése

84/N. § (1)379 Az európai szabadalmat az Egyezmény 138. cikkének (1) bekezdésében meghatározott okból kell megsemmisíteni és az Egyezmény e cikkének (2) bekezdésében szabályozott esetben kell korlátozni. Az európai szabadalom megsemmisítésére irányuló eljárásban alkalmazni kell az Egyezmény 138. cikkének (3) bekezdését is.

(2) Az európai szabadalom megsemmisítésére egyebekben e törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

84/O. §380

X/B. Fejezet

A nemzetközi szabadalmi bejelentésekre vonatkozó rendelkezések381

Általános szabályok

84/P. § (1)382 E törvény alkalmazásában nemzetközi szabadalmi bejelentés: a Szerződés alapján tett szabadalmi bejelentés.

(2) Ahol e törvény a Szerződés alkalmazására utal, azon a Szerződéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat alkalmazását is érteni kell.

(3) A nemzetközi szabadalmi bejelentésekre a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mint átvevő hivatal383

84/R. § (1)384 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala átvevő hivatalként jár el azokkal a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban, amelyeknek a bejelentője magyar állampolgár, illetve, amelyek bejelentőjének a lakóhelye vagy a székhelye belföldön van.

(2)385 A nemzetközi szabadalmi bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál mint átvevő hivatalnál a Szerződésben előírt alaki követelményeknek megfelelően és a Szerződésben előírt módon, az illetékes – a bejelentő által választott – nemzetközi kutatási szervnél elfogadott nyelvek egyikén kell benyújtani.

(3) A nemzetközi szabadalmi bejelentés – a kérelem kivételével – magyar nyelven is benyújtható. Ebben az esetben a bejelentés átvételétől számított egy hónapon belül be kell nyújtani a bejelentés fordítását, a (2) bekezdésben előírt nyelvek valamelyikén.

(4)386 Ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés fordítását a bejelentési nap elismerését tartalmazó értesítés napjáig nem nyújtják be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt, hogy a hiányt a (3) bekezdésben előírt határidőn belül vagy a figyelmeztetéstől számított egy hónapon, illetve – ha ez a hosszabb – a nemzetközi bejelentés átvételétől számított két hónapon belül pótolja. Ennek elmaradása esetén a nemzetközi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(5)387 A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításáért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott továbbítási díjat, valamint a nemzetközi bejelentéssel kapcsolatban a Szerződésben meghatározott nemzetközi illetéket és kutatási illetéket kell fizetni a Szerződésben előírt határidőn belül és az ott megszabott módon.

(6)388 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a nemzetközi illeték és a kutatási illeték összegéről és a megfizetésére vonatkozó előírásokról tájékoztatót ad ki, amelyet közzé kell tenni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárása megjelölt

vagy kiválasztott hivatalként389

84/S. § (1)390 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megjelölt hivatalként jár el azoknak a nemzetközi szabadalmi bejelentéseknek az ügyében, amelyekben Magyarországot a Szerződés értelmében megjelölték, kivéve, ha a nemzetközi bejelentés a Magyarországra is kiterjedő hatályú európai szabadalom [84/A. § a) pont] megadására irányult.

(2)391 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiválasztott hivatalként jár el azoknak az (1) bekezdésben említett nemzetközi szabadalmi bejelentéseknek az ügyében, amelyekre vonatkozóan a bejelentő nemzetközi elővizsgálati kérelmet terjesztett elő, és Magyarországot kiválasztotta olyan Szerződő Államként, amelyben az elővizsgálat eredményeit fel kívánja használni.

(3)392 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el, a nemzetközi szabadalmi bejelentés elsőbbségi napjától számított harmincegy hónapon belül be kell nyújtani a nemzetközi bejelentés magyar nyelvű fordítását a feltaláló nevének és címének közlésével, vagy hivatkozni kell a nemzetközi szabadalmi bejelentés ezt tartalmazó iratára, valamint meg kell fizetni az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott nemzeti díjat.

(4)393 A (3) bekezdésben előírt cselekmények az ott megjelölt határidő utolsó napjától számított három hónapon belül is teljesíthetők, ha ez utóbbi határidőn belül megfizetik az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban erre az esetre meghatározott pótdíjat is.

(5) A (3) bekezdésben előírt fordításnak tartalmaznia kell a szabadalmi leírást, az igénypontokat, a rajzokon szereplő szöveget és a kivonatot. Ha az igénypontokat a Szerződés szerint, illetve a (3) bekezdésben előírt cselekmények teljesítése alkalmával módosították, mind az eredeti, mind a módosított igénypontokat be kell nyújtani magyar nyelven.

(6)394 Ha a (3) bekezdésben előírt cselekményeket nem teljesítik az ott megjelölt határidőn belül és e cselekményeket a (4) bekezdésben megszabott határidőn belül sem teljesítik a pótdíj megfizetése mellett, a nemzetközi szabadalmi bejelentés hatálya Magyarországon megszűnik, amihez ugyanazok a következmények fűződnek, mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott szabadalmi bejelentés visszavonásához.

(7)395 A nemzetközi szabadalmi bejelentésnek azokat a részeit, amelyek vonatkozásában a Szerződés 17. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján a nemzetközi kutatási szerv a nemzetközi kutatást nem végezte el, visszavontnak kell tekinteni, kivéve, ha a bejelentő a nemzetközi bejelentés fordításának a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához történő benyújtásától számított három hónapon belül megfizeti az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott kutatási nemzeti pótdíjat.

(8)396 Ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés fordításának benyújtásakor a kutatási nemzeti pótdíjat nem fizették meg, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a (7) bekezdésben meghatározott határidőben történő hiánypótlásra.

(9)397 Ha a nemzetközi szabadalmi bejelentésnek a (7) bekezdésben meghatározott részét visszavontnak kell tekinteni, ezt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala végzéssel állapítja meg.

84/T. § (1)398 A nemzetközi szabadalmi bejelentés közzétételével a Szerződés 29. cikkének (1) bekezdésével összhangban azon a napon keletkezik ideiglenes szabadalmi oltalom Magyarországon, amelyen a nemzetközi bejelentés magyar nyelvű fordítását közzétették. A fordítás közzétételére a 70. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2)399 A 2. § (3) bekezdésének alkalmazásában a nemzetközi szabadalmi bejelentés közzétételét azonos hatályúnak kell tekinteni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban való közzététellel (70. §), ha a nemzetközi bejelentéssel kapcsolatban szabályszerűen teljesítik a 84/S. § (3) bekezdésében előírt cselekményeket.

84/U. § (1)400 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megjelölt, illetve kiválasztott hivatalként a bejelentő külön kérelmére végzi el a nemzetközi szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatát. A kérelmet a 84/S. § (3) bekezdésében előírt cselekményekkel egyidejűleg, vagy azt követően, legkésőbb az újdonságkutatás elvégzéséről közölt hatósági tájékoztatás napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni.

(2)401 A kérelem benyújtásától számított két hónap elteltéig meg kell fizetni a az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban előírt vizsgálati díjat.

(3) Az érdemi vizsgálatra irányuló kérelemre és az érdemi vizsgálatra egyebekben megfelelően alkalmazni kell a 74–76. § rendelkezéseit.

84/V. § Elsőbbség igénylése esetén, annak feltételei és joghatálya tekintetében a Szerződés 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett esetben is az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Uniós Egyezmény stockholmi szövege 4. cikkének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

84/Z. § (1)402 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szerződés 7. cikke (2) bekezdésének (ii) pontja alapján a találmányt ábrázoló rajz benyújtására hívhatja fel a bejelentőt olyan esetben is, ha ez a találmány megértéséhez nem szükséges, de a találmány természete lehetővé teszi a rajzban történő ábrázolást.

(2)403 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szerződés 27. cikke (2) bekezdésének (ii) pontja alapján a nemzetközi szabadalmi bejelentésben közölt állításokat vagy nyilatkozatokat bizonyító iratok benyújtására hívhatja fel a bejelentőt. A Szerződésben meghatározott esetekben azonban ilyen bizonyíték benyújtására a bejelentő csak akkor hívható fel, ha alapos kétely merül fel a bejelentésben foglalt valamely állítás valóságával kapcsolatban.

(3)404 A bejelentő kérelmére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mint megjelölt hivatal – a 84/P. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – e törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi el a Szerződés 25. cikkében szabályozott felülvizsgálatot.

NEGYEDIK RÉSZ405

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

SZABADALMI ÜGYEKBEN

XI. Fejezet

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntéseinek felülvizsgálata406

Megváltoztatási kérelem

85. §407 (1)408 A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának

a) az 53/A. § (3) bekezdésében felsorolt döntéseit;

b)409 az eljárást felfüggesztő, a szabadalmi bejelentésekről vezetett nyilvántartásba és a szabadalmi lajstromba való bejegyzés tárgyában hozott döntését;

c)410 az iratbetekintést kizáró vagy korlátozó azt a végzését, amellyel szemben az Ákr. rendelkezései szerint önálló jogorvoslatnak van helye;

d)411 az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzését;

e)412 az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításának és viselésének kérdésében hozott döntését.

(2)413 Az eljárási bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos döntés ellen előterjesztett megváltoztatási kérelemnek nincs halasztó hatálya a döntés többi – a megváltoztatási kérelemben nem támadott – rendelkezése tekintetében, és nem akadályozza meg azok jogerőre emelkedését.

(2a)414 A közegészségügyi kényszerengedély megadása tárgyában hozott döntés ellen előterjesztett megváltoztatási kérelemnek a megadott közegészségügyi kényszerengedély tekintetében halasztó hatálya nincs.

(3)415 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az (1) bekezdésben nem említett végzése csak az (1) bekezdésben felsorolt döntésekkel szemben előterjesztett megváltoztatási kérelemben támadható meg.

(4) A döntés megváltoztatását kérheti:

a)416 aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként vett részt;

b) akit az iratbetekintésből kizártak vagy abban korlátoztak;

c)417 akitől az ügyféli jogállást megtagadták.

(5)418 A szabadalom megadása és megsemmisítése kérdésében hozott határozat megváltoztatását az ügyész a 6. § (2) bekezdése alapján kérheti. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen.

(6)419 A megváltoztatási kérelem benyújtásának vagy ajánlott küldeményként való postára adásának határideje – a (7) és a (8) bekezdésben szabályozott kivételekkel – a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap.

(7)420 A megváltoztatási kérelem előterjesztésének harmincnapos határidejét az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet elutasító vagy be nem nyújtottnak tekintő végzés közlésétől kell számítani, ha

a) ez a későbbi, mint a (6) bekezdés szerinti döntés közlésének napja, és

b) az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet olyan mulasztás következményeinek az elhárítására terjesztették elő, amely közvetlenül a (6) bekezdés szerinti döntés alapjául szolgált.

(8)421

(9)422 A megváltoztatási kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyújtható be, amely azt a szabadalmi ügy irataival együtt – a (10) bekezdésben szabályozott eset kivételével – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha az eljárásban ellenérdekű fél vett részt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megváltoztatási kérelem továbbításáról egyidejűleg az ellenérdekű felet is értesíti.

(10)423 Ha a megváltoztatási kérelem elvi jelentőségű jogkérdést vet fel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e kérdésben írásbeli nyilatkozatot tehet, és azt a megváltoztatási kérelemmel, valamint a szabadalmi ügy irataival együtt harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.

(11)424 A megváltoztatási kérelem bevezető részében fel kell tüntetni:

a) az eljáró bíróság megnevezését,

b)425 a kérelmezőnek a 45. § (5) bekezdésében meghatározott azonosító adatait, illetve amennyiben van ellenérdekű fél, annak az ismert azonosító adatait, és

c)426 a kérelmező jogi képviselőjének a 45. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott azonosító adatait és biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét.

(11a)427 A megváltoztatási kérelem érdemi részében fel kell tüntetni:

a) a megváltoztatási kérelemmel érintett döntés számát, szükség esetén – ha rendelkezésre áll – a lajstromszámot, valamint a döntésnek a megváltoztatási kérelem által érintett rendelkezését vagy részét,

b) a döntés bíróság általi megváltoztatására irányuló határozott kérelmet, valamint

c) a döntés megváltoztatásának szükségességét alátámasztó indokokat az ezeket alátámasztó bizonyítékokkal és a jogalap megjelölésével.

(11b)428 A megváltoztatási kérelem záró részében fel kell tüntetni:

a) a bíróság hatáskörét és illetékességét megalapozó tényeket és jogszabályhelyet,

b) a megfizetett illeték összegét és megfizetésének módját, vagy az eljárási illeték részleges megfizetése esetén a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén az ennek alapjául szolgáló tényeket és jogszabályhelyet,

c) a meghatalmazott képviseleti jogát megalapozó tényeket és jogszabályhelyet, valamint

d) a záró részben feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékokat.

(12) Ha a megváltoztatási kérelmet elkésetten nyújtották be, az igazolási kérelem tárgyában a bíróság határoz.

Hatáskör és illetékesség

86. § (1)429 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(2)430

A bíróság összetétele

87. §431 A Fővárosi Törvényszék három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el, akik közül két tag felsőfokú műszaki vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.

A megváltoztatási kérelemmel kapcsolatos eljárásra irányadó szabályok

88. §432 A bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló kérelmet nemperes eljárásban – az e törvényben foglalt eltérő rendelkezések alkalmazásával – bírálja el. Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nyilvánosság

89. §433 A bíróság a tárgyalásról, a nyilvánosságot a fél kérelmére a Pp.-ben meghatározott feltételek hiányában is kizárhatja.

Kizárás

90. § (1)434 A Pp.-ben meghatározott eseteken kívül az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt, aki

a)435 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének meghozatalában részt vett;

b)436 az a) pontban említett személynek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a jegyzőkönyvvezetők és a szakértők kizárására is alkalmazni kell.

A felek és az eljárás más résztvevői

91. § (1) A kérelmező a bírósági eljárásban félként vesz részt. Az eljárást indító ügyészt megilletik mindazok a jogok, amelyek a felet megilletik, egyezséget azonban nem köthet, jogról nem mondhat le, illetőleg jogokat nem ismerhet el.

(2)437 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ellenérdekű ügyfél is részt vett, a bírósági eljárást ellene kell megindítani.

92. § Ha a szabadalmastárs a szabadalom fenntartása és védelme érdekében önállóan lép fel, illetve az eljárást csak egy szabadalmastárs ellen indították meg, a bíróság értesíti a többi szabadalmastársat, hogy az eljárásba a szabadalmastárs mellett beléphetnek.

93. § (1)438 Akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás miként dőljön el, az eljárásba — annak jogerős eldöntéséig — az azonos érdekű fél mellett beavatkozhat.

(2) A beavatkozó — az egyezséget, az elismerést és a jogról való lemondást kivéve — minden cselekményre jogosult, amelyet az általa támogatott fél megtehet, cselekményeinek azonban csak annyiban van hatálya, amennyiben a beavatkozó cselekményei a fél cselekményeivel nem állnak ellentétben.

(3) A beavatkozó és a fél közötti jogvitát az eljárás során nem lehet elbírálni.

Képviselet

94. § (1)439 Az eljárás során meghatalmazottként, ideértve a 94/A. § szerinti jogi képviseletet is, szabadalmi ügyvivő is eljárhat.

(2)440 A szabadalmi ügyvivőnek vagy ügyvédnek – akár belföldön, akár külföldön – adott meghatalmazás érvényességéhez elegendő, ha azt a meghatalmazó aláírta.

94/A. §441 A bíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező, ideértve a jogorvoslati eljárásokat is.

Eljárási költség

95. § (1) Ha a bírósági eljárásban ellenérdekű fél is részt vett, az eljárási költségek előlegezésére, illetve viselésére a perköltségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) Ellenérdekű fél hiányában a költségeket a kérelmező előlegezi, illetve viseli.

(3) Az eljárási költséghez hozzá kell számítani a felet képviselő szabadalmi ügyvivő készkiadásait és munkadíját is.

Mulasztás

96. § Ha a kérelmező, illetve egyik fél sem jelenik meg a tárgyaláson, vagy a megszabott határidő alatt a bíróság felhívásának bármelyik fél nem tesz eleget, a bíróság a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.

Igazolás

97. § Az igazolási kérelem előterjesztésére a bíróság előtti nemperes eljárásban a 49. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Intézkedések a kérelem alapján

97/A. §442 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásbeli nyilatkozatot tett a megváltoztatási kérelemre [85. § (10) bek.], az eljáró tanács elnöke e nyilatkozatot írásban közli a féllel, illetve a felekkel.

Tárgyalás és bizonyítás

98. § (1)443 Az elsőfokú bíróság a Pp. szabályai szerint bizonyítást folytat le, és a Pp. érdemi tárgyalásra vonatkozó szabályai szerint tart tárgyalást.

(1a)444 A bírósági eljárásban szünetelésnek nincs helye.

(2) Ha az eljárásban ellenérdekű fél nem vesz részt, és az ügy az iratok alapján elbírálható, a bíróság tárgyaláson kívül is hozhat határozatot, azonban a felet — kívánságára — meg kell hallgatnia.

(3) Ha a bíróság az ügyet tárgyaláson kívül bírálja el, de az eljárás folyamán szükségét látja a tárgyalás megtartásának, a tárgyalást bármikor kitűzheti. Ha viszont a bíróság az ügyet tárgyaláson bírálja el, illetve tárgyalást tűzött ki, ezt követően nem térhet vissza az ügy tárgyaláson kívüli elbírálására.

(4)445 A bírósági eljárásban nincs helye egyezségnek, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyó eljárásban sem lehetett egyezséget kötni.

(5)446 A 84/M. §-ban foglalt rendelkezéseket a bírósági eljárás felfüggesztésére is megfelelően alkalmazni kell.

Határozatok

99. § A bíróság mind az ügy érdemében, mind egyéb esetekben végzéssel határoz.

100. § (1)447 Ha a bíróság a szabadalmi ügyben hozott döntést megváltoztatja, végzése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének helyébe lép.

(2)448 A bíróság a döntést hatályon kívül helyezi, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát új eljárásra utasítja, ha

a)449 a döntés meghozatalában olyan személy vett részt, akivel szemben kizáró ok állt fenn;

b)450 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban olyan lényeges egyéb eljárási szabálysértés történt, amely a bírósági eljárásban nem orvosolható;

c)451

(3)452 Ha a fél olyan kérdésben kíván bírósági döntést, amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyó eljárásnak nem volt tárgya, a bíróság a kérelmet átteszi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, kivéve, ha a szabadalom megsemmisítésére irányuló eljárásban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megsemmisítés alapjául szolgáló okot a 81. § (1) bekezdése alapján hagyta figyelmen kívül, illetve, ha a megsemmisítés alapjául szolgáló újabb okot a megváltoztatási kérelemben vagy annak előterjesztését követően jelölték meg; az ilyen megsemmisítési okot a bíróság figyelmen kívül hagyja. A kérelem áttétele esetén a bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntését – szükség szerint – hatályon kívül helyezi.

(4)453 A bíróság figyelmen kívül hagyja a fél által a megváltoztatási kérelemben vagy annak benyújtását követően előterjesztett azt a nyilatkozatot, állítást vagy bizonyítékot, amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az előtte folyó eljárásban – a 47. § (3) bekezdésével összhangban – szabályszerűen hagyott figyelmen kívül.

(5)454 Ha a megváltoztatási kérelem előterjesztését követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 85. § (1) bekezdésének b)–d) pontjaiban említett valamely döntését visszavonta, a bíróság az eljárást megszünteti. Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a döntését módosította, a bírósági eljárás folytatásának csak a még vitás kérdésekben van helye.

101. § (1)455 A bíróság az ügy érdemében hozott végzését kézbesítés útján közli; azt nem lehet a kihirdetéssel közöltnek tekinteni. Ha a megváltoztatási kérelmet a bíróság tárgyaláson bírálja el, az ügy érdemében hozott végzést a tárgyalás napján ki is kell hirdetni. A kihirdetést csak és akkor lehet – legfeljebb nyolc napra – elhalasztani, ha ez az ügy bonyolultsága miatt feltétlenül szükséges. A kihirdetés határnapját ilyen esetben nyomban ki kell tűzni, és a végzést a kihirdetés napjáig írásba is kell foglalni.

(2)456 A Fővárosi Törvényszék végzése elleni fellebbezés elbírálása során a Pp. 389–391. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a másodfokú bíróság erre irányuló kérelem esetén a feleket szóban is köteles meghallgatni, kivéve, ha a fellebbezést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a 85. § (1) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott döntései ellen előterjesztett megváltoztatási kérelem tárgyában hozott végzéssel szemben nyújtották be.

102. §457

103. §458

XII. Fejezet

Szabadalmi perek

A szabadalmi perekre irányadó szabályok

104. §459 (1)460 A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik és a 87. §-ban meghatározott összetételű tanácsban jár el a következő perekben:

a) a szabadalmi kényszerengedély megadására, módosítására és visszavonására irányuló perek, a 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1) bek.] hatálya alá tartozó kényszerengedélyekkel összefüggő ügyek (83/A–83/H. §-ok) kivételével;

b) az előhasználati és a továbbhasználati jog, továbbá a 84/K. § (6) bekezdésében és az Egyezmény [84/A. § a) pont] 112a. cikkének (6) bekezdésében és 122. cikkének (5) bekezdésében szabályozott jogosultság fennállásával kapcsolatos perek; valamint

c) a találmány- vagy szabadalombitorlás miatt indított perek.

(1a)461 A szabadalombitorlás miatt indított per alperese a szabadalom megsemmisítése iránt a perben eljáró bíróság előtt viszontkeresetet terjeszthet elő (a továbbiakban: megsemmisítési viszontkereset), ha

a) álláspontja szerint a szabadalom vonatkozásában a 42. § (1) bekezdése vagy 84/N. § (1) bekezdése szerinti megsemmisítési ok áll fenn és

b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt azonos ténybeli alapon, ugyanannak a szabadalomnak a megsemmisítése iránt megsemmisítési eljárás nincs folyamatban és a megsemmisítés tárgyában jogerős döntés sem született.

(1b)462 Ha a megsemmisítési viszontkeresetet olyan perben terjesztik elő, amelyben a szabadalom jogosultja félként nem vesz részt, a viszontkeresetet előterjesztő alperesnek a szabadalom jogosultját alperesként perbe kell vonnia.

(1c)463 A szabadalombitorlás miatt indított perben eljáró bíróság a megsemmisítési viszontkereset-levelet visszautasítja, ha nem felel meg az (1a) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.

(1d)464 Ha a szabadalombitorlás miatt indított per alperese igazolja, hogy ugyanannak a szabadalomnak a megsemmisítése iránt a per megindítását megelőzően megsemmisítési eljárást indított a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, a szabadalombitorlás miatt indított pert a megsemmisítési eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni. Ha a pert Magyarországon hatályosított európai szabadalom bitorlása miatt indítják, az európai szabadalommal szembeni felszólalás esetén a szabadalombitorlási per a bíróság mérlegelése alapján, különösen indokolt esetben felfüggeszthető.

(1e)465 A bíróság a megsemmisítési viszontkereset tartalmáról és benyújtásának időpontjáról – ha a megsemmisítési viszontkereset perfelvételre alkalmas vagy a bíróság intézkedése alapján alkalmassá vált – haladéktalanul tájékoztatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát. A megsemmisítési viszontkereset előterjesztésének tényét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi lajstromban rögzíti, annak bíróság általi elbírálását követően pedig törli.

(1f)466 Az elsőfokon eljárt bíróság a megsemmisítési viszontkereset tárgyában meghozott eljárást befejező jogerős határozatot – felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetén a felülvizsgálati eljárás és az annak alapján esetlegesen lefolytatandó eljárások befejeződését követően, felülvizsgálati eljárás kezdeményezése hiányában a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő elteltét követően – haladéktalanul megküldi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a jogerős határozat alapján – amennyiben a megsemmisítésről a határozat rendelkezik – bejegyzi a szabadalom részleges vagy teljes megsemmisítését a szabadalmi lajstromba.

(1g)467 A bíróság a szabadalombitorlási perben soron kívül jár el, ha az alperes megsemmisítési viszontkeresetet terjeszt elő.

(1h)468 A megsemmisítési viszontkereset tárgyában kirendelt szakértőnek a szakvélemény elkészítésére a kirendelő végzés vele való közlésétől számított 30 nap áll rendelkezésére. Ha az elsősorban kirendelt szakértő nem élt előzetes akadályközléssel, akkor munkadíját a bíróság a határidő lejártát követő naptól kezdve naponta egy százalékkal csökkenti, vagy ha az elsősorban kirendelt szakértő határidőben nem tesz eleget a szakvélemény adására vonatkozó kötelezettségének, a megsemmisítési viszontkereset tárgyában a bíróság az elsősorban kirendelt szakértőt felmenti és eseti szakértőként bármely megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőt kirendelhet.

(1i)469 Ha az alperes megsemmisítési viszontkeresetet terjeszt elő, a szabadalombitorlási perben magánszakértői bizonyításnak nincs helye.

(2)470 Szabadalombitorlás miatt indított perekben ideiglenes intézkedést – az ellenkező valószínűsítéséig – a Pp. 103. § (1) bekezdés d) pontja szerinti különös méltánylást érdemlő okból szükségesnek kell tekinteni, ha a kérelmező igazolja, hogy a találmány szabadalmi oltalom alatt áll, és ő a szabadalmas vagy olyan hasznosító, aki jogosult saját nevében fellépni a bitorlással szemben. Az ellenkező valószínűsítése során figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, ideértve az alperes által a megsemmisítési viszontkeresetben, illetve a 104. § (4) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel szembeni ellenkérelemben előterjesztett bizonyítékokat, továbbá ha a szabadalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vagy az elsőfokon eljáró bíróság megsemmisítette, a Magyarországon is hatályos európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási osztálya megvonta, illetve azt az Európai Szabadalmi Szervezet másik tagállamában megsemmisítették. A különös méltánylást érdemlő ok fennállását megalapozó vélelemre vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható, ha a szabadalombitorlás megkezdése óta hat hónap, illetve a kérelmezőnek a bitorlásról és a bitorló személyéről való tudomásszerzése óta hatvan nap már eltelt.

(2a)471 A szabadalombitorlás miatt indított perben vagy a perindítást megelőzően elrendelt ideiglenes intézkedést az alperes kérelmére hatályon kívül kell helyezni, ha a per alapját képező

a) szabadalmi oltalom megszűnt,

b) Magyarország területén hatályos európai szabadalmat megvonták, vagy

c) szabadalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatában vagy a bíróság elsőfokú ítéletében teljesen vagy a bitorlást kizáró mértékben részlegesen megsemmisítette.

(3) Az ideiglenes intézkedéssel okozott hátrány és az azzal elérhető előnyök mérlegelése során figyelembe kell venni azt is, ha az intézkedés nyilvánvalóan és jelentős mértékben sérti a közérdeket, illetve harmadik személyek jogos érdekeit.

(4)472 Szabadalombitorlás vagy annak közvetlenül fenyegető veszélye esetén ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjeszthető a keresetlevél benyújtását megelőzően a Pp. perindítást megelőző ideiglenes intézkedésre vonatkozó rendelkezéseiben előírt többletfeltételek hiányában is. A keresetlevél benyújtását megelőzően előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelmet a Fővárosi Törvényszék bírálja el. Az ideiglenes intézkedés iránti nemperes eljárásra, e törvény eltérő rendelkezése hiányában, a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a kérelmező a (8) bekezdésben foglaltak szerint a szabadalombitorlás miatt a pert megindította, a peres eljárás illetékeként a nemperes eljárásban lerótt illetéken felüli összeget kell megfizetni.

(5) A szabadalmas – a bitorlás esetén támasztható polgári jogi igényeken felül – az ideiglenes intézkedésre vonatkozó feltételekkel kérheti a bíróságtól

a) biztosítási intézkedés elrendelését a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint, ha valószínűsítette, hogy a kártérítés, illetve a bitorlással elért gazdagodás visszatérítése iránti követelésének későbbi kielégítése veszélyben van;

b) a bitorló kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak és iratainak közlésére, illetve bemutatására az a) pont szerinti biztosítási intézkedés elrendelése céljából;

c)473 ellenbiztosíték adását, ha ennek fejében – a szabadalombitorlás abbahagyásának követelése helyett – hozzájárul a feltételezett szabadalombitorlási cselekmények bitorló általi folytatásához.

(6)474 Az ellenbiztosíték adását az (5) bekezdés c) pontja alapján a bíróság a szabadalmas erre irányuló kérelme hiányában is elrendelheti, feltéve, hogy a szabadalmas előterjesztett kérelmet a bitorlás abbahagyása iránt, és annak a bíróság nem ad helyt.

(7)475 A bíróság az ideiglenes intézkedés tárgyában soron kívül, legkésőbb az ilyen intézkedés iránti kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül végzéssel határoz. Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés elleni fellebbezést a másodfokú bíróság soron kívül, legkésőbb a fellebbezés benyújtásától számított tizenöt napon belül végzéssel bírálja el.

(8)476 A bíróság a keresetlevél benyújtását megelőzően előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelem – ideértve az (5) és (6) bekezdés alapján elrendelhető intézkedéseket is – tárgyában hozott végzését az ellenérdekű fél kérelmére hatályon kívül helyezi, ha a szabadalmas a pert a szabadalombitorlás miatt az ideiglenes intézkedéssel érvényesített követelés tárgyában nem indította meg a végzés közlésétől számított tizenöt napon belül. A bíróság az ideiglenes intézkedés hatályon kívül helyezésére irányuló kérelem tárgyában soron kívül, legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül végzésben határoz.

(9)477 Ha a szabadalombitorlás miatt indított perben az egyik fél tényállításait már elvárható mértékben valószínűsítette, a bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenérdekű felet kötelezheti

a) a birtokában lévő okirat és egyéb tárgyi bizonyíték bemutatására, valamint a szemle lehetővé tételére;

b) banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok közlésére, illetve a birtokában lévő ilyen iratok bemutatására.

(10)478 Előzetes bizonyításnak a per megindítása előtt helye van akkor is, ha a szabadalmas a szabadalombitorlás tényét vagy annak veszélyét elvárható mértékben valószínűsítette. Az előzetes bizonyítás tárgyában a bíróság soron kívül, legkésőbb az ilyen intézkedés iránti kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül végzéssel határoz. Az előzetes bizonyítást elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a másodfokú bíróság soron kívül, legkésőbb a fellebbezés benyújtásától számított tizenöt napon belül végzéssel bírál el. Ha a per még nem indult meg, az előzetes bizonyítást a Fővárosi Törvényszéknél kell kérni. Az előzetes bizonyítást a Fővárosi Törvényszék folytatja le.

(11)479 A bíróság az előzetes bizonyítást elrendelő végzést az ellenérdekű fél kérelmére hatályon kívül helyezi, ha a szabadalmas a pert a szabadalombitorlás miatt nem indította meg az előzetes bizonyítást elrendelő végzés közlésétől számított tizenöt napon belül. A bíróság az előzetes bizonyítást elrendelő végzés hatályon kívül helyezésére irányuló kérelem tárgyában soron kívül, legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül végzéssel határoz.

(12)480 Az ideiglenes intézkedés – ideértve az (5) és (6) bekezdés alapján elrendelhető intézkedéseket is – elrendelésének kérdésében az ellenérdekű fél meghallgatása mellőzhető, ha az ebből fakadó késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna. Az előzetes bizonyítás elrendelésének kérdésében az ellenérdekű fél meghallgatása a Pp. 337. § (1) bekezdés b) pontja alapján mellőzhető, ha a meghallgatásból fakadó késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna, vagy ha a bizonyítékok megsemmisítésének kockázata valószínűsíthető. Ha a bíróság az ellenérdekű fél meghallgatását mellőzi, az ideiglenes intézkedés vagy az előzetes bizonyítás elrendeléséről szóló végzést az ellenérdekű féllel a foganatosítást követően haladéktalanul közölni kell. A végzés közlését követően az ellenérdekű fél kérheti a meghallgatását és az ideiglenes intézkedést, illetve az előzetes bizonyítást elrendelő végzés megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését. Az ideiglenes intézkedés vagy az előzetes bizonyítás iránti kérelem elutasítása esetén a bíróság az elutasításról szóló végzéssel együtt küldi meg az ellenérdekű fél részére az ideiglenes intézkedés vagy az előzetes bizonyítás elrendelése iránti kérelmet.

(12a)481 Ha a bíróság a per folyamán utóbb megállapítja, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésére okot adó kérelem megalapozatlan, a bíróság kérelemre kötelezi az ideiglenes intézkedés kezdeményezőjét az ellenérdekű félnek az ideiglenes intézkedés által okozott kárral kapcsolatos kártalanításra. A perben az ideiglenes intézkedés iránti kérelem megalapozatlansága különösen akkor állapítható meg, ha

a) a szabadalmat utólag megsemmisítik vagy a Magyarország területén hatályos európai szabadalmat megvonják,

b) a felperes cselekménye vagy mulasztása folytán az ideiglenes intézkedés hatályát veszti, vagy

c) a bíróság megállapítja, hogy nem történt szabadalombitorlás és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, a bíróság megítélése szerint a szabadalombitorlással közvetlenül fenyegető cselekmény veszélye sem állt fenn.

(13)482 A bíróság az előzetes bizonyítás és – az (5) bekezdés c) pontját és a (6) bekezdést kivéve – az ideiglenes intézkedés elrendelését az ellenérdekű fél kérelmére biztosítékadáshoz kötheti.

(14)483 Az (5) bekezdés c) pontjában, a (6) bekezdésben és a (13) bekezdésben meghatározott biztosíték vagy ellenbiztosíték kiadására vagy visszaadására a Pp. biztosítékra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) a bíróság – az ítélet mellett – az előzetes bizonyítás, illetve az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzést hatályon kívül helyező vagy annak hatályvesztését megállapító végzésben is rendelkezhet a biztosíték vagy ellenbiztosíték visszaadásáról vagy kiadásáról, és

b) a (13) bekezdés szerinti biztosíték kiadásának a (12a) bekezdés szerinti kártalanítás elrendelése esetén is helye van.

(15)484 Ha az európai szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, és nem bocsátotta – a 84/G. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – a feltételezett bitorló rendelkezésére annak kérésére sem, azt úgy kell tekinteni, hogy az alperes a perre okot nem adott.

(16)485 Európai szabadalom esetében a keresetlevélhez – hiánypótlás terhe mellett – csatolni kell a szabadalom szövegének magyar nyelvű fordítását. E fordítás költségét a szabadalmas viseli.

(17)486 Az (1) bekezdés szerinti, valamint minden más szabadalommal kapcsolatos perben egyebekben a Pp. szabályait kell alkalmazni a 89. §-ban, a 94. §-ban, valamint a 95. § (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(18)487

ÖTÖDIK RÉSZ488

A NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMA489

XIII. Fejezet

A növényfajta és a növényfajta-oltalom490

Általános szabályok

105. § E törvény alkalmazásában:

a) növényfajta: az a legkisebb besorolású önálló növényrendszertani egységen belüli növénycsoportosítás, amely csoportosítás – függetlenül attól, hogy kielégíti-e az oltalmazhatósági feltételeket –

1. adott genotípusból vagy genotípusok kombinációjából kifejeződött jellemzők által meghatározható,

2. bármely más növénycsoportosítástól legalább egy ilyen kifejeződött jellemző tekintetében megkülönböztethető, és

3. jellemzőit megőrző szaporításra alkalmas egységet alkot;

b) szaporítóanyag: a teljes növény termesztésére vagy más módon való előállítására alkalmas egész növény, mag vagy más növényrész.

A növényfajta-oltalom tárgya

106. § (1) Növényfajta-oltalomban részesülhet a növényfajta, ha megkülönböztethető, egynemű, állandó és új.

(2) Növényfajta-oltalom tárgyát képezheti minden növényrendszertani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta, beleértve a nemzetségek vagy fajok közötti hibrideket is.

(3) Megkülönböztethető a növényfajta, ha adott genotípusból vagy genotípusok kombinációjából kifejeződött jellemzőiben határozottan eltér bármely más, az elsőbbség napján közismert fajtától. Valamely növényfajta – a bejelentése napjától – közismert különösen akkor, ha

a) már növényfajta-oltalom tárgya volt vagy növényfajta-oltalomra vonatkozó hivatalos nyilvántartásba vették;

b) arra vonatkozóan növényfajta-oltalom megadása vagy állami elismerés céljából bejelentést nyújtottak be, feltéve, hogy a bejelentés a növényfajta-oltalom megadását vagy a fajtának a hivatalos nyilvántartásba történő bejegyzését eredményezi.

(4) Egynemű a növényfajta, ha egyedei – azoknak a változásoknak a figyelembevételével, amelyeknek a bekövetkezésére a szaporítás sajátosságai alapján számítani lehet – a megkülönböztethetőség vizsgálatánál alapul vett, illetve a fajtaleírásnál alkalmazott egyéb kifejeződött jellemzőikben azonosak.

(5) Állandó a növényfajta, ha egyedeinek a megkülönböztethetőség vizsgálatánál figyelembe vett, illetve a fajtaleírásnál alkalmazott egyéb kifejeződött jellemzői ismételt szaporítás után, vagy meghatározott szaporítási ciklus esetén minden ilyen ciklus végén változatlanok maradnak.

(6) Új a növényfajta, ha a nemesítő [108. § (1) bek.], vagy jogutódja, vagy bárki más az ő hozzájárulásával hasznosítás céljából a növényfajta szaporítóanyagát vagy terményét nem adta el vagy491 azzal más módon nem rendelkezett

a) belföldön az elsőbbségi napot megelőző egy évnél korábban,

b) külföldön szőlő és fa esetében az elsőbbségi napot megelőző hat évnél, más növény esetében négy évnél korábban.

A növényfajta-oltalomhoz való jog

107. § (1) A növényfajtára oltalmat kell adni, ha

a) a növényfajta kielégíti a törvény 106. §-ában meghatározott követelményeket;

b) a növényfajtát a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő fajtanévvel látták el; és

c) a növényfajta bejelentése megfelel az e törvényben megszabott feltételeknek.

(2) A növényfajtát azonosításra alkalmas fajtanévvel kell megjelölni. Nem alkalmas azonosításra különösen az a fajtanév,

a) amely azonos vagy rokon növényfajhoz tartozó már meglévő növényfajta neve, vagy azzal összetéveszthető;

b) amelynek használata más korábban szerzett jogát sértené;

c) amely a növényfajta jellemzőinek, értékének, azonosságának, illetve a nemesítő azonosságának tekintetében megtévesztésre alkalmas vagy összetévesztéshez vezethet;

d) amely kizárólag számjegyekből áll, kivéve, ha ez az elterjedt gyakorlat a fajták megjelölésére;

e) amelynek használata a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne.

A növényfajta nemesítője és a növényfajta-oltalom jogosultja

108. § (1) A növényfajta nemesítője az, aki a növényfajtát nemesítette, vagy felfedezte és492 kifejlesztette.

(2) A növényfajta-oltalom a nemesítőt vagy jogutódját illeti meg.

(3) E törvény alapján növényfajta-oltalmat szerezhet a bejelentő, ha

a) magyar állampolgár, illetve, ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van;

b) az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: UPOV-egyezmény) hatálya alá tartozó állam vagy nemzetközi szervezet tagállamának állampolgára, illetve, ha lakóhelye vagy székhelye ilyen állam területén van.

(4)493 Növényfajta-oltalmat – a (3) bekezdésben meghatározott eseteken kívül – más nemzetközi szerződés, illetve viszonosság alapján is lehet szerezni. A viszonosság kérdésében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének állásfoglalása az irányadó.

(5) A nemesítő személyhez fűződő jogaira, a növényfajta-oltalmi igényre, valamint a szolgálati és az alkalmazotti növényfajtára és annak díjazására egyebekben a 7. § (2)–(7) bekezdéseiben és a 8. § (2)–(4) bekezdéseiben, valamint a 9–17. §-okban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A növényfajta-oltalom tartalma

109. § (1) A növényfajta-oltalom alapján a növényfajta-oltalom jogosultjának (a továbbiakban: jogosult) kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására.

(2) A kizárólagos hasznosítási jog alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül az oltalom alatt álló növényfajta szaporítóanyagát

a) előállítja vagy újból előállítja (többszörözi),

b) szaporítás céljából előkészíti,

c) forgalomba hozatalra ajánlja,

d) forgalomba hozza,

e) az országból kiviszi,

f) az országba behozza,

g) az a)–f) pontokban említett bármelyik cselekmény céljából raktáron tartja.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell az oltalom alatt álló fajta szaporítóanyagának jogosulatlan felhasználásából származó terményre, illetve az ilyen terményből közvetlenül, a termény jogosulatlan felhasználásával előállított termékre is, ha a jogosultnak nem volt megfelelő lehetősége arra, hogy az említett szaporítóanyaggal, illetve terménnyel kapcsolatban jogait gyakorolja.

(4) A (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell az olyan fajtákra is, amelyek

a) lényegében az oltalom alatt álló fajtából származnak, ha az oltalom alatt álló fajta önmagában nem lényegében származtatott fajta;

b) a 106. § (3) bekezdése értelmében nem térnek el határozottan az oltalom alatt álló fajtától;

c) előállítása az oltalom alatt álló fajta ismételt felhasználását igényli.

(5) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában egy fajtát akkor kell egy másik fajtából – a kiindulási fajtából – lényegében származtatottnak tekinteni, ha

a) túlnyomórészt a kiindulási fajtából vagy olyan fajtából származik, amely maga is túlnyomórészt a kiindulási fajtából származott, miközben megőrzi a kiindulási fajta genotípusából vagy genotípusainak kombinációjából eredő lényeges jellemzők kifejeződését;

b) a 106. § (3) bekezdése értelmében határozottan eltér az oltalom alatt álló fajtától; és

c) eltekintve a származtatási cselekményből adódó különbségektől, a kiindulási fajta genotípusából vagy genotípusainak kombinációjából eredő lényeges jellemzők kifejeződésében megfelel a kiindulási fajtának.

(6) A kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki

a) a magánhasználat céljából végzett, illetve a gazdasági tevékenység körén kívül eső cselekményekre;

b) a növényfajtával kapcsolatos kísérleti célú cselekményekre;

c) olyan cselekményekre, amelyeket további fajták nemesítése céljából végeznek, továbbá – azt az esetet kivéve, ha a (4) bekezdés alkalmazásának van helye – az ilyen további fajtákra vonatkozó, a (2) és (3) bekezdésekben említett cselekményekre.

(7)494

(8)495

A növényfajta-oltalomból eredő díjigény496

109/A. §497 (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.

(2) Az (1) bekezdést a következő mezőgazdasági növényfajokra kell alkalmazni:

a) takarmánynövények:

1. csicseriborsó (Cicer arietinum L.);

2. sárga csillagfürt (Lupinus luteus L.);

3. lucerna (Medicago sativa L.);

4. takarmányborsó [Pisum sativum L. (partim)];

5. alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.);

6. perzsa here (Trifolium resupinatum L.);

7. lóbab (Vicia faba);

8. lednek (Vicia sativa L.);

b) gabonafélék:

1. zab (Avena sativa);

2. árpa (Hordeum vulgare L.);

3. rizs (Oryza sativa L.);

4. madárköles (Phalaris canariensis L.);

5. rozs (Secale cereale L.);

6. tritikálé (X Triticosecale Wittm.);

7. búza (Triticium aestivum L. emend. Fiori et Paol.);

8. durumbúza (Triticum durum Desf.);

9. tönkölybúza (Triticum spelta L.);

c) burgonyafélék:

1. burgonya (Solanum tuberosum);

d) olaj- és rostnövények:

1. olajrepce [Brassica napus L. (partim)];

2. réparepce [Brassica rapa L. (partim)];

3. lenmag, kivéve rostlen (Linum usitatissimum).

(3) E törvény alkalmazásában

a) saját gazdaság: minden olyan gazdaság vagy birtokrész, amelyet a mezőgazdasági termelő ténylegesen növénytermesztésre használ, függetlenül attól, hogy az saját tulajdonában áll-e vagy azt más jogcímen használja;

b) mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik.

(5) Az e szakasz és a 109/B. § alapján fennálló jogokat a jogosultak önállóan vagy szervezetük útján gyakorolhatják. A jogosultak szervezete kizárólag azon tagjai, valamint azoknak az egyéb jogosultaknak a nevében járhat el, akik erre írásbeli meghatalmazást adtak a szervezetnek. Ha a jogosult valamely szervezet részére írásbeli meghatalmazást adott, a díjigény érvényesítése érdekében önállóan nem járhat el. A 109/C. § és a 114/C. § szerinti igények érvényesítése során a jogosultak szervezete által ellátható perbeli képviseletre a Pp. V. fejezetének szabályait kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség azon a napon keletkezik, amelyen a mezőgazdasági termelő a szántóföldön ténylegesen szaporítási célra fordítja a betakarított terményt.

(7) A díj mértékére és megfizetésére a jogosult és a mezőgazdasági termelő megállapodása az irányadó. A megállapodást a jogosultak – a termelői szervezetek tagjainak vonatkozásában – a mezőgazdasági termelők szervezeteivel is megköthetik.

(8) A (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában

a) a díj alapja a jogosult által az adott növényfajta szaporítására ajánlott vetési mennyiségnek a mezőgazdasági termelő által – a 109/B. § (3) bekezdésének c) pontja alapján – megadott területnagyságra vetített mennyisége, mértéke pedig az érintett növényfajta legalacsonyabb szaporítási fokú fémzárolt vetőmagjának árába beépített, erre a mennyiségre vetített licencdíj mértékének 50%-a;

b) az eset körülményeihez képest ésszerű tartamú fizetési határidőt és a fizetés módját a jogosultnak a mezőgazdasági termelőhöz – közvetlenül vagy a mezőgazdasági termelőknek a címzettet képviselő szervezetén keresztül – intézett írásbeli felhívása határozza meg, a díjnak az a) pontban meghatározott mértékéről a jogosult e felhívásban tájékoztatja a mezőgazdasági termelőt.

(9) A jogosult kezdeményezésére az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában évente, az adott növényfajta vetési időszakát megelőzően közzéteszi a növényfajtára vonatkozóan a (8) bekezdés a) pontja szerinti ajánlott vetési mennyiséget és a tömegegységre vetített licencdíj-mértéket. A (7) bekezdésben foglalt eset kivételével a közzététel elmaradása kizárja a díjigény állami szerv útján való érvényesítését.

109/B. §498 (1) Ha az igényelt adatok szerepelnek a nyilvántartásában, a növénytermesztési hatóság a 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából – kérelemre, a költségek megtérítése ellenében, a jogosultság igazolása esetén – a következő adatokat bocsátja a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, oltalom alatt álló növényfajta jogosultjának rendelkezésére:

a) a vetőmag-előállítással foglalkozó – a 109/A. § (4) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termelők körébe nem tartozó – mezőgazdasági termelőknél ellenőrzött, a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló növényfajták neve, szaporítási foka és a szaporított mennyiség, valamint az érintett mezőgazdasági termelők neve és gazdaságuk címe;

b) a vetőmag-feldolgozók által feldolgozott, a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló növényfajták neve és a feldolgozott nyers vetőmag mennyisége.

(2) Ha az igényelt adatok szerepelnek a nyilvántartásában, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából – kérelemre, a költségek megtérítése ellenében, a jogosultság igazolása esetén – a következő adatokat bocsátja a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, oltalom alatt álló növényfajta jogosultjának rendelkezésére:

a) a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajok termesztését bejelentő – a 109/A. § (4) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termelők körébe nem tartozó – mezőgazdasági termelők neve és gazdaságuk címe;

b) az a) pontban meghatározott mezőgazdasági termelő által használt termőterület nagysága, annak megjelölésével, hogy a teljes termőterületen belül az egyes növényfajokat milyen nagyságú területen hasznosítja.

(3) A 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából az a mezőgazdasági termelő, akiről az (1) bekezdés szerinti vagy egyéb adatok alapján valószínűsíthető, hogy a 109/A. § (1) bekezdése szerinti hasznosítást végzett, a jogosult részére – annak kérésére – a következő adatokat köteles a jogosult által meghatározott ésszerű határidőn belül rendelkezésre bocsátani:

a) a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló növényfajták neve, amelyek betakarított terményét a saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosította;

b) az a) pont szerinti növényfajták esetében az adott gazdasági évben vásárolt és hasznosított fémzárolt vetőmag mennyisége, fémzárszáma és annak megjelölése, hogy azt milyen nagyságú területen vetette el;

c) annak megjelölése, hogy az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményét milyen nagyságú területen vetette el;

d) az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményének a 109/A. § (1) bekezdése szerinti hasznosítás céljára való feldolgozását végző személy vagy személyek neve és címe.

(4) A 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából a vetőmag-feldolgozó – a jogosult írásbeli kérésére – köteles tájékoztatást adni a jogosult javára oltalom alatt álló, a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott valamely növényfajhoz tartozó növényfajta betakarított terményének az általa vetés céljára feldolgozott mennyiségéről, illetve azon személyek nevéről és címéről (székhelyéről), akik részére ezt a feldolgozási tevékenységet teljesítette.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben meghatározott adatok rendelkezésre bocsátása az adott gazdasági évre, valamint az azt megelőző három gazdasági év közül azon egy vagy több évre nézve kérhető, amelyekre az adatokat a mezőgazdasági termelő korábban nem bocsátotta a jogosult rendelkezésére. A (3) bekezdés értelmében adatszolgáltatásra kötelezett mezőgazdasági termelő a vásárolt és hasznosított fémzárolt vetőmagnak a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatását okiratokkal is alá kell, hogy támassza.

(6) A jogosult a (3) és a (4) bekezdés szerinti megkeresésében köteles megadni a nevét és a címét, valamint a javára oltalom alatt álló növényfajták megnevezését. A (3) bekezdés szerinti megkeresésben utalnia kell arra is, hogy milyen adatok alapján feltételezte azt, hogy a mezőgazdasági termelő a 109/A. § (1) bekezdése szerinti hasznosítást végzett. A mezőgazdasági termelő, illetve a feldolgozó kérésére a jogosultságot igazolni kell.

(7) A (3) és a (4) bekezdés szerinti megkeresést a jogosult a mezőgazdasági termelőkhöz vagy a vetőmag-feldolgozókhoz – erre irányuló megállapodás esetén – azok szervezetein keresztül is intézheti.

109/C. §499 (1) A jogosult a 109/B. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének teljes vagy részleges – ismételt felszólítás ellenére történő – elmulasztása, illetve valótlan adatok szolgáltatása esetén követelheti a 109/B. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott adatok közlését, illetve az adatok helyesbítését.

(2) Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli.

A növényfajta-oltalomból eredő kizárólagos

hasznosítási jog kimerülése

110. § (1)500 A növényfajta-oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki az oltalom alatt álló fajtának vagy a 109. § (4) bekezdésében meghatározott fajtának a jogosult által vagy az ő kifejezett hozzájárulásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozott anyagával, illetve az abból származó egyéb anyaggal kapcsolatos további cselekményekre.

(2) Az (1) bekezdésben említett további cselekményekre is kiterjed a kizárólagos hasznosítási jog, ha azok a növényfajta további szaporításával járnak együtt, vagy a növényfajta szaporítását lehetővé tevő anyag olyan országba történő kivitelét eredményezik, amely nem részesíti oltalomban annak a növénynemzetségnek vagy fajnak a fajtáit, amelyhez az (1) bekezdésben említett fajta tartozik, kivéve, ha az országból kivitt anyag végső fogyasztási célokat szolgál.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában anyag: a szaporítóanyag, a termény, valamint a terményből közvetlenül előállított termék.

A növényfajta-oltalom időtartama

111. §501 (1) A végleges növényfajta-oltalom – a megadástól számítva – szőlők és fák esetében harminc évig, egyéb növényfajták esetében huszonöt évig tart.

(2) Az oltalmi idő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Az oltalom a lejárat napjának elteltével szűnik meg.

A növényfajta-oltalom fenntartása502

111/A. §503 (1)504 A növényfajta-oltalom tartamára évenként, az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni.

(2) A növényfajta-oltalom fenntartására és fenntartási díjára egyebekben a szabadalmi oltalom fenntartására és fenntartási díjára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A növényfajta nemesítőjének díjazása

112. §505 A növényfajta nemesítőjét a találmányi díjra (13. §) vonatkozó szabályok szerinti díj (nemesítői díj) illeti meg.

A növényfajta fenntartása, a fajtanév használata

113. § (1) A növényfajta-oltalom időtartama alatt a jogosult köteles gondoskodni a növényfajta fenntartásáról.

(2) A lajstromba bejegyzett fajtanév a növényfajta forgalomba hozatala vagy forgalomba hozatalra való felkínálása során összekapcsolható védjeggyel, földrajzi árujelzővel vagy más hasonló jelzéssel. A fajtanévnek ilyen összekapcsolás esetén is felismerhetőnek kell lennie.

(3) A lajstromba bejegyzett fajtanevet a növényfajta forgalomba hozatalra való felkínálása, illetve forgalomba hozatala során a növényfajta-oltalom megszűnése után is használni kell, kivéve, ha ez a használat más korábban szerzett jogát sértené.

A növényfajtából és a növényfajta-oltalomból eredő

egyéb jogok és kötelességek

114. § (1) A növényfajtából és a növényfajta-oltalomból eredő jogok nem ruházhatók át olyan személyre, aki a 108. § (3) és (4) bekezdése alapján nem szerezhet növényfajta-oltalmat. A jogutódlásra egyebekben a 25. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2)506 Ha ugyanarra a növényfajtára a növényfajta-oltalom jogosultja a növényfajta-oltalom megadását követően közösségi növényfajta-oltalmat [115. § b) pont] szerzett, a közösségi növényfajta-oltalom megszűnéséig mentesül a fenntartási díj megfizetése alól. Ha a közösségi növényfajta-oltalom a növényfajta-oltalom oltalmi idejének lejártát megelőzően szűnik meg, a jogosult a 115/B. § rendelkezéseinek megfelelően kérheti a növényfajta-oltalom felélesztését.

(3)507 A növényfajta-oltalom keletkezésére, az oltalom korlátjaira, valamint a közös növényfajta-oltalmi igényre és a közös növényfajta-oltalomra a 18. §, a 21. § és a 26. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4)508 A növényfajta-oltalommal összefüggő személyi és vagyoni viszonyokban az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Hasznosítási szerződés

114/A. §509 A növényfajta hasznosítására irányuló szerződésre – a fajtaoltalmi licenciaszerződésre – a 27–30. §-ok, valamint – az e törvényben nem szabályozott kérdésekben – a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kényszerengedély

114/B. § (1) Ha a szabadalmazott találmány valamely növényfajta oltalmának (a továbbiakban: gátló növényfajta-oltalom) megsértése nélkül nem hasznosítható, a függő szabadalom jogosultjának – kérelmére – a gátló növényfajta-oltalom szerinti növényfajta hasznosítására a szükséges terjedelemben kényszerengedélyt kell adni, feltéve, hogy a gátló növényfajta-oltalom szerinti növényfajtához viszonyítva a függő szabadalom szerinti találmány számottevő gazdasági jelentőségű műszaki előrelépést jelent.

(2) A növényfajta-oltalom alatt álló fajta hasznosítására adott kényszerengedélyre egyebekben a 31. §-ban, a 32. § (2) bekezdésében és a 33. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A növényfajta és a növényfajta-oltalom bitorlása

114/C. §510 (1) A növényfajta-oltalom bitorlását követi el az, aki

a) az oltalom alatt álló növényfajtát jogosulatlanul hasznosítja;

b) a 109/A. § (1) bekezdésében meghatározott díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A növényfajta és a növényfajta-oltalom bitorlására egyebekben a 34–36. §-ok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A növényfajta-oltalom megsemmisítése

114/D. § (1)511 A növényfajta-oltalmat – a bejelentés napjára visszaható hatállyal – meg kell semmisíteni, ha

a) a növényfajta-oltalom tárgya a 106. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felelt meg;

b) a növényfajta-oltalom megadása alapvetően a nemesítő vagy jogutódja állításain, illetve az általa benyújtott iratokon alapult, és a 106. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feltételek a növényfajta-oltalom megadása idején nem teljesültek;

c) a növényfajta-oltalmat nem annak adták meg, akit az a törvény szerint megillet, kivéve, ha azt a jogosult részére átruházták.

(2) A megsemmisítési kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanannak a növényfajta-oltalomnak a megsemmisítése iránt bárki újabb eljárást indítson.

A növényfajta-oltalom megszüntetése

és a fajtanév törlése

114/E. § (1) A növényfajta-oltalmat meg kell szüntetni – a megszüntetésre irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal, vagy, ha ez a korábbi, arra a napra visszaható hatállyal, amelyen a megszüntetés feltételei már fennálltak –, ha a növényfajta a 106. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek az oltalom megadása után már nem felel meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a növényfajta-oltalmat meg kell szüntetni – a megszüntetésre irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal –, ha a felhívás ellenére az előírt határidőn belül a jogosult

a) nem igazolja az erre szolgáló irat benyújtásával vagy más módon a fajta fenntartását;

b) nem kéri a 107. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő másik fajtanév lajstromozását, ha a korábbi fajtanevet a növényfajta-oltalom megadása után törölték.

(3) A lajstromba bejegyzett fajtanevet törölni kell, ha a jogosult a felhívás ellenére az előírt határidőn belül nem igazolja, hogy az a 107. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. Ha a fajtanév törlését követően a jogosult a 107. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő fajtanevet tartalmazó kérelmet nyújt be, az új fajtanevet be kell jegyezni a lajstromba.

(4) A megszüntetési kérelmet és a fajtanév törlésére irányuló kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanannak a növényfajta-oltalomnak a megszüntetése vagy ugyanannak a fajtanévnek a törlése iránt bárki újabb eljárást indítson.

A növényfajta-oltalom megszűnésére vonatkozó

egyéb rendelkezések

114/F. § A növényfajta-oltalom megszűnésére egyebekben a 38–41. §-ok és a 43. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a végleges növényfajta-oltalom a 39. §-ban meghatározott eseteken kívül akkor is megszűnik, ha a növényfajta-oltalmat megszüntették, a megszüntetésre irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal, illetve azon a napon, amikor a megszüntetés feltételei már fennálltak.

XIV. Fejezet

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárása növényfajta-oltalmi ügyekben512

A növényfajta-oltalmi eljárások általános

szabályai

114/G. § (1)513 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe a következő növényfajta-oltalmi ügyek tartoznak:

a) a növényfajta-oltalom megadása;

b) a növényfajta-oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése;

c) a növényfajta-oltalom megsemmisítése;

d) a növényfajta-oltalom megszüntetése és a fajtanév törlése;

e) a növényfajta-oltalmi bejelentések és a növényfajta-oltalmak nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatos kérdéseket;

f) a növényfajta-oltalommal kapcsolatos hatósági tájékoztatás.

(2)514 A 106. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott feltételekre vonatkozó kísérleti vizsgálatot az ország területén a növényfajták állami elismeréséről szóló jogszabályban kijelölt szerv (vizsgáló szerv) végzi.

(3)515 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hoz határozatot a megsemmisítési eljárásban és a megszüntetési eljárásban. A tanács szótöbbséggel dönt.

(4) Az igazolásra a 49. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az igazolás ki van zárva

a) az elsőbbségi nyilatkozat előterjesztésére előírt határidő [114/L. § (2) bek.], illetve az elsőbbségi igény érvényesítésére megszabott tizenkét hónapos határidő elmulasztása esetén;

b)516 az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem előterjesztésére megszabott határidők [48. § (3) bek. és 49. § (1)–(2) bek.] elmulasztása esetén;

c)517 a növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelem előterjesztésére megszabott három hónapos határidő [115/B. § (1) bek.] elmulasztása esetén.

(5) A növényfajta-oltalmi eljárások magyar nyelven folynak, a növényfajta újdonságára vonatkozó nyilatkozatot, az ideiglenes fajtaleírást magyar nyelven kell elkészíteni, a növényfaj nevét magyar nyelven kell megadni. A nyelvhasználatra egyebekben az 52. § (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(6) A növényfajta-oltalmi bejelentés közzétételéig a vizsgáló szerv is megtekintheti az iratokat. A közzétételt követően az ideiglenes fajtaleírást a növényfajta-oltalom megadásáig csak a bejelentő, a képviselő, a szakértő, a szakvélemény megadására felkért szerv, illetve a vizsgáló szerv tekintheti meg. A nyilvánosságra egyebekben az 53. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(7)518 E törvény eltérő rendelkezése hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bírósághoz történő továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következő kérdésekben hozott – az eljárást befejező – döntését:

a) a növényfajta-oltalom megadása;

b) a növényfajta-oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése;

c) a növényfajta-oltalom megsemmisítése;

d) a növényfajta-oltalom megszüntetése;

e) a fajtanév törlése;

f) a növényfajta-oltalom felélesztése.

(8)519 E törvény eltérő rendelkezése hiányában a (7) bekezdés c)–e) pontjaiban említett kérdésekben hozott – az eljárást befejező – döntését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megváltoztatási kérelem alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavonását egybehangzóan kérik.

(9)520 A növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályaira az (1)–(8) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a VII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(10)521

(11)522

(12)523

Növényfajta-oltalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás524

114/H. § (1)525 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közzétételt megelőzően a növényfajta-oltalmi bejelentésekről nyilvántartást a közzétett növényfajta-oltalmi bejelentésekről és a növényfajta-oltalmakról lajstromot vezet, amelyekbe be kell jegyezni a növényfajta-oltalommal kapcsolatos tényeket és körülményeket. A növényfajta-oltalmi bejelentésekről vezetett nyilvántartásra és a növényfajta-oltalmi lajstromra, valamint az azokba való bejegyzésre az 54. § (2)–(5) bekezdésében és az 55. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell azzal, hogy ahol a törvény a szabadalom címére utal, azon a fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét kell érteni.

(2) A növényfajta-oltalmi bejelentésekkel és a növényfajta-oltalommal kapcsolatos hatósági tájékoztatásra az 56. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol a törvény a szabadalom vagy találmány címére utal, azon a fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét kell érteni.

(3)526 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az UPOV-egyezmény hatálya alá tartozó államok és nemzetközi szervezetek részére a fajtanév bejelentéséről, lajstromba történő bejegyzéséről, illetve törléséről és a törlést követően bejegyzett új fajtanévről – az UPOV-egyezmény irányadó rendelkezéseinek megfelelően – tájékoztatást ad.

A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás;

a növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtása és kellékei

114/I. § (1)527 A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott bejelentéssel indul meg.

(2) A növényfajta-oltalmi bejelentésnek bejelentési kérelmet, a növényfajta újdonságára vonatkozó nyilatkozatot, a 106. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott feltételekre vonatkozó kísérleti vizsgálat eredményét magában foglaló végleges fajtaleírást, a fajtanevet, a növényfaj nevét, latin nevét és – a szükséghez képest – egyéb mellékletet kell tartalmaznia.

(3)528 A bejelentési kérelemnek a 45. § (5)–(6) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a nemesítő nevét és lakcímét vagy utalást arra, hogy a nemesítő nevének és lakcímének a növényfajta-oltalmi iratokon való feltüntetése mellőzését kéri, és hogy a nemesítő a nevét és lakcímét külön lapon adja meg.

(3a)529 A növényfajta-oltalmi bejelentést egyebekben a szabadalmi bejelentés részletes alaki szabályairól és az iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtásáról szóló jogszabályokban meghatározott részletes követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(4)530 A növényfajta-oltalmi bejelentésért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni; a díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül kell leróni.

(5) Ha a bejelentés mellékletei idegen nyelven készültek, a magyar nyelvű ideiglenes fajtaleírást és a növényfaj magyar nevét a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani.

(6)531 A bejelentő a közzétételig – a 41. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – visszavonhatja a növényfajta-oltalmi bejelentést. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a visszavonást végzéssel veszi tudomásul.

A bejelentés napja

114/J. § (1)532 A növényfajta-oltalmi bejelentés napja az a nap, amelyen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához beérkezett bejelentés legalább a következőket tartalmazza:

a) utalást a növényfajta-oltalom iránti igényre;

b)533 a bejelentő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét, képviselet esetén a képviselő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét, vagy a bejelentővel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő más adatot;

c) az ideiglenes fajtaleírást, függetlenül attól, hogy az megfelel-e az egyéb követelményeknek;

d) az ideiglenes fajtanevet;

e) a növényfaj nevét és latin nevét.

(2) A bejelentési nap elismeréséhez az ideiglenes fajtaleírás benyújtása helyett elsőbbségi iratra is elegendő utalni.

Egység;

a növényfajta-oltalmi bejelentés megosztása

114/K. § (1) A növényfajta-oltalmi bejelentésben csak egy növényfajtára igényelhető növényfajta-oltalom.

(2) Aki több növényfajtára igényelt növényfajta-oltalmat egy bejelentésben, a kísérleti vizsgálat megkezdéséig megoszthatja bejelentését, a bejelentési nap és az esetleges korábbi elsőbbség megtartásával. A megosztásra egyebekben a 73. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az elsőbbség

114/L. § (1) Az elsőbbséget megalapozó nap

a) általában a növényfajta-oltalmi bejelentés napja;

b) az UPOV-egyezmény által meghatározott esetben a külföldi bejelentés napja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elsőbbséget a növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtásának napján kell igényelni. Az elsőbbséget megalapozó okiratot a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani.

(3)534 Az elsőbbség más nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján – az UPOV-egyezményben és a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel – akkor is igényelhető, ha a bejelentést az UPOV-egyezmény hatálya alá nem tartozó államban vagy nemzetközi szervezetnél tették. A viszonosság kérdésében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének állásfoglalása az irányadó.

A bejelentés benyújtását követő vizsgálat

114/M. § (1)535 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtását követően megvizsgálja, hogy

a) a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek (114/J. §);

b) megfizették-e a bejelentési díjat [114/I. § (4) bek.];

c) benyújtották-e a magyar nyelvű ideiglenes fajtaleírást és a növényfaj magyar nevét [114/I. § (5) bek.].

(2)536 A bejelentés benyújtását követő vizsgálat során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 66. § (1)–(3) bekezdéseinek, valamint (10) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jár el.

(3)537 Ha a bejelentési díjat nem fizették meg, illetve a magyar nyelvű ideiglenes fajtaleírást vagy a növényfaj magyar nevét nem nyújtották be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a törvény által meghatározott határidőben [114/I. § (4) és (5) bek.] történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

Adatközlés

114/N. §538 Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a 114/M. § (1) bekezdése alapján vizsgált feltételeknek, a bejelentésről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben hatósági tájékoztatást közöl, amely a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a bejelentés ügyszámát, a bejelentés napját és az ettől eltérő elsőbbség napját, a bejelentésben megjelölt fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét tartalmazza.

Alaki vizsgálat

114/O. §539 Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a 114/M. § (1) bekezdése alapján vizsgált feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a bejelentést abból a szempontból, hogy az kielégíti-e a 114/I. § (2)–(3a) bekezdésében meghatározott alaki követelményeket. Ennek során a 68. § (2)–(4) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával jár el.

Közzététel, észrevétel

114/P. § (1) A növényfajta-oltalmi bejelentés közzétételére a 70. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentő kérelmére korábbi időpontban akkor tehető közzé a bejelentés, ha az megfelel a 114/M. § (1) bekezdése alapján vizsgált feltételeknek.

(2)540 A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárásban a közzétételt követően bárki észrevételt nyújthat be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához arra vonatkozóan, hogy a növényfajta, illetve annak bejelentése nem felel meg az e törvényben meghatározott valamely oltalmazhatósági feltételnek. Az észrevételre egyebekben a 71. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A növényfajtákra vonatkozó bejelentések

érdemi vizsgálata

114/R. § (1)541 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés érdemi vizsgálatát abból a szempontból végzi, hogy

a) a növényfajta kielégíti-e a 106. § (3)–(6) bekezdéseiben meghatározott követelményeket;

b) a növényfajtát a 107. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő fajtanévvel látták-e el;

c) a növényfajta bejelentése megfelel-e az e törvényben megszabott feltételeknek.

(2) A 106. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott feltételeket az állami elismerés során vagy a növényfajta-oltalmi eljárás céljára külön elvégzett kísérleti vizsgálat eredménye alapján kell megállapítani.

(3)542 Külföldi szervnél végzett kísérleti vizsgálat eredményét e szerv hozzájárulásával lehet figyelembe venni. Ha a bejelentő külföldi vizsgáló szervnél végzett kísérleti vizsgálat eredményét nyújtja be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a vizsgálati eredményt – a külföldi vizsgáló szerv hozzájáruló nyilatkozatával együtt – továbbítja a vizsgáló szervnek [114/G. § (2) bek.]. A vizsgáló szerv a vizsgálati eredmény felhasználása során a növényfajták állami elismeréséről szóló jogszabályban előírtak alapján jár el.

(4) A kísérleti vizsgálat költségeit a bejelentő viseli.

(5)543 A kísérleti vizsgálat eredményét a bejelentő az elsőbbség napjától számított négy éven belül, vagy – ha ez a későbbi – a kísérleti vizsgálati eredmény közlésétől számított három hónapon belül nyújthatja be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

(6)544 Ha a kísérleti vizsgálat eredményét az elsőbbség napjától számított négy év lejártát megelőző három hónapon belül nem nyújtották be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül történő hiánypótlásra, illetve annak igazolására, hogy a kísérleti vizsgálat eredményét még nem közölték. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes növényfajta-oltalomról.

(7)545 Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés nem felel meg az (1) bekezdésben vizsgált követelményeknek, a bejelentőt – a kifogás természete szerint – hiánypótlásra, nyilatkozattételre, illetve a bejelentés megosztására kell felhívni. Ennek során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 76. § (2)–(4) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával jár el.

A vizsgáló szerv tájékoztatása

114/S. § (1)546 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalmi bejelentésről történő adatközléssel (114/N. §) egyidejűleg a 114/J. § (1) bekezdésében megjelölt iratok másolatát megküldi a vizsgáló szervnek. Ezt követően is megküldi a növényfajta-oltalmi ügyre vonatkozó, a vizsgáló szerv feladatainak ellátásához szükséges iratok másolatát.

(2)547 Ha a növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás az oltalom megadása nélkül fejeződik be, erről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – az eljárást befejező döntés másolatának megküldésével – tájékoztatja a vizsgáló szervet.

A növényfajta-oltalom megadása

114/T. § (1)548 Ha a növényfajta és a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek [114/R. § (1) bek.], a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés tárgyára növényfajta-oltalmat ad.

(2)549 A növényfajta-oltalom megadását a fajtanévvel együtt be kell jegyezni a növényfajta-oltalmi lajstromba [114/H. § (1) bekezdés], és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában (56. §). A növényfajta-oltalom megadásának napja a megadásról szóló határozat keltezésének napja. A növényfajta-oltalom megadásáról és a fajtanév lajstromba való bejegyzéséről – a megadó határozat megküldésével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tájékoztatja a vizsgáló szervet.

(3)550 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalom megadását követően okiratot ad ki. Ehhez hozzáfűzi a végleges fajtaleírást.

A növényfajta-oltalommal kapcsolatos

egyéb eljárások

114/U. § (1) A növényfajta-oltalom megsemmisítését, a növényfajta-oltalom megszüntetését és a fajtanév törlését bárki kérheti a növényfajta-oltalom jogosultjával szemben. A 114/D. § (1) bekezdésének c) pontja alapján azonban csak az kérheti a növényfajta-oltalom megsemmisítését, akit az a törvény szerint megilletne.

(2) A növényfajta-oltalommal kapcsolatos egyéb eljárásokra egyebekben a 79–81. §-ok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

XIV/A. Fejezet

Bírósági eljárás növényfajta-oltalmi ügyekben551

A növényfajta-oltalmi ügyekben folyó

bírósági eljárásokra alkalmazandó szabályok

114/V. §552 A növényfajta-oltalommal kapcsolatos bírósági eljárásokra a XI–XII. fejezetek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az 53/A. § (3) bekezdésében említett döntéseken a 114/G. § (7) bekezdésében említett döntéseket kell érteni.

XIV/B. Fejezet553

A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI RENDSZERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Általános szabályok

115. § E törvény alkalmazásában

a) közösségi növényfajta-oltalmi rendelet: a Tanács 2100/94/EK rendelete a közösségi növényfajta-oltalomról;

b) közösségi növényfajta-oltalom: a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet 1. cikkében említett növényfajta-oltalom;

c) közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés: a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet alapján tett – közösségi növényfajta-oltalom megadására irányuló – bejelentés.

A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbítása

115/A. § (1)554 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál benyújtott közösségi növényfajta-oltalmi bejelentésnek a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet 49. cikkének (2) bekezdése alapján történő továbbításáért az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a bejelentés benyújtásakor.

(2)555 Ha a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbításának díját nem fizették meg, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a hiánypótlásra. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentést a díj megfizetését követően továbbítja.

A növényfajta-oltalom felélesztése

115/B. § (1)556 A közösségi növényfajta-oltalom megszűnése esetén a növényfajta-oltalom jogosultja – a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet 92. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel – a növényfajta-oltalom felélesztését a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésétől számított három hónapon belül kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától.

(2) A növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelemben a jogosultnak igazolnia kell a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének tényét és napját, valamint a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül meg kell fizetnie a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének évében irányadó növényfajta-oltalmi fenntartási díj arányos részét a soron következő évben irányadó fenntartási díjjal együtt.

(3) Ha a növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelem nem felel meg a törvényben előírt feltételeknek, a jogosultat hiánypótlásra kell felhívni; ha pedig a (2) bekezdésben előírt fenntartási díjat nem fizette meg, figyelmeztetni kell a (2) bekezdésben meghatározott határidőben történő pótlásra. Ezek elmaradása esetén a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

(4)557 Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelemnek helyt ad, a növényfajta-oltalom a közösségi növényfajta-oltalom megszűnését követő napon éled fel.

(5) Ha a jogosult nem kéri a növényfajta-oltalom felélesztését a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésétől számított három hónapon belül, a növényfajta-oltalom a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének napját követő napon a törvény erejénél fogva megszűnik.

A közösségi növényfajta-oltalom bitorlásának jogkövetkezményei

115/C. §558 A közösségi növényfajta-oltalom bitorlására – a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet hatodik részében foglaltakkal összhangban – ugyanazokat a jogkövetkezményeket kell alkalmazni, mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e törvény alapján megadott növényfajta-oltalom bitorlására.

HATODIK RÉSZ559

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK560

XIV/C. Fejezet

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA561

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogállása562

115/D. § (1)563 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban e fejezeten belül: Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal.

(2)564 A Hivatal elnökét a miniszterelnök, három elnökhelyettesét – az elnök javaslatára – a felügyeletet gyakorló miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a Hivatal elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4) A Hivatal székhelye: Budapest.

A Hivatal gazdálkodása

115/E. § (1) A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi.

(2)565 A Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárásokban az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ilyen díjat kell fizetni a Hivatal által készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért, kivonatért, valamint fordításért, továbbá a Hivatal által végzett hitelesítésért is. E törvényben vagy külön törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel az iparjogvédelmi oltalom fenntartásáért vagy megújításáért – az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban megállapított mértékű – díjat kell fizetni. E díjak mértékét rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül figyelembe kell venni az iparjogvédelmi rendszer működtetési költségeit, az egyes iparjogvédelmi oltalmi formák sajátosságait, valamint az innováció iparjogvédelmi eszközökkel történő előmozdításának szempontjait is.

(3)566 A Hivatal bevételét képezik a (2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjak, fenntartási díjak és megújítási díjak, a Szellemi Tulajdon Világszervezete által igazgatott nemzetközi szerződések alapján a Hivatal által végzett hatósági tevékenységért járó díj, illetve részesedés, a Magyarországra kiterjedő, egységes hatályú – európai uniós vagy más regionális – iparjogvédelmi oltalom díjaiból a Hivatal által ellátott feladatokra figyelemmel járó részesedés, a Hivatal által nyújtott szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb bevételek. E bevételeknek a Hivatal folyamatos és zavartalan működését biztosítaniuk kell.

(4)567 A Hivatal bevételeivel önállóan gazdálkodik, azokat működésének fedezetére használja fel.

(5)568 A Hivatal bevételeiből – legfeljebb a tényleges adott évi bevétel öt százalékának megfelelő mértékig – tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék a megképzésének évét követő második év végéig kizárólag a Hivatal működésének fedezetére használható fel, és az más célra nem vonható el.

(6)569 A Hivatal évente közzéteszi a befolyt bevételekről és a felhasználásukról készített kimutatást.

(7)570 A Hivatal a 115/I. és a 115/K. §-ban meghatározott feladatainak ellátásába bevonhat kormányrendeletben meghatározott, a tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságot, továbbá e feladatai ellátásához, valamint működése és gazdálkodása támogatásához igénybe veheti e gazdasági társaság szolgáltatásait.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa571

115/F. §572 (1) A 115/J–115/L. §-ban meghatározott feladatok ellátásában a Hivatal elnökét – szakmai tanácsadó, véleményező szervként – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) segíti. A Tanács a Hivatal elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai jogszabályok és uniós jogi aktusok, nemzetközi szerződések) tervezetét. A Tanács részt vesz a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásában, valamint figyelemmel kíséri és előmozdítja annak végrehajtását.

(2) A Tanács legfeljebb tizenkét tagú – iparjogvédelmi, szerzői jogi és a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tudományterületeken szakértelemmel rendelkező személyekből álló – testület.

(3) A Hivatal elnöke az általa a Tanács tagjainak javasolt személyekről tájékoztatja a minisztert, aki a javasolt személyekkel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki a Tanács tagjának. A Tanács tagjait ezt követően a Hivatal elnöke nevezi ki.

(4) A Tanács tagjainak kinevezése hároméves időtartamra és személyre szól, helyettesítésnek nincs helye. A kinevezés további három-három évre meghosszabbítható.

(5) A tagság megszűnik:

a) a határozott idő elteltével,

b) lemondással,

c) a kinevezés visszavonásával,

d) a tag halálával.

(6) A Tanács a Hivatal elnöke által megállapított ügyrend szerint működik.

A Hivatal feladat- és hatásköre

115/G. § A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;

b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;

c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;

d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;

e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;

f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;

g)573

h)574 a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása.

115/H. § (1) A Hivatal a következő – e törvényben és külön jogszabályokban meghatározott – iparjogvédelmi hatósági feladatokat látja el:

a) szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi, valamint kiegészítő oltalmi bejelentések vizsgálata, e bejelentések alapján az oltalom megadása és nyilvántartása, valamint a megadott jogokkal összefüggő eljárások lefolytatása;

b)575 nemzetközi szabadalmi, ipari mintaoltalmi, védjegy- és eredetmegjelölési bejelentések vizsgálata és továbbítása, valamint a nemzetközi szerződésen alapuló regionális iparjogvédelmi együttműködésből, egyéb nemzetközi szerződésből, továbbá európai uniós jogszabályból a nemzeti iparjogvédelmi hatóságra tartozó kutatási, vizsgálati, továbbítási, nyilvántartás-vezetési és egyéb eljárási cselekmények elvégzése.

(2)576 A vámhatóság megkeresésére a Hivatal tájékoztatást ad az iparjogvédelmi jogosult személyéről a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indult vámigazgatási eljárásban.

(2a)577

(2b)578 A Hivatal – jogszabály alapján – ellátja a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményre való jogosultság igazolásához kapcsolódó nyilvántartásba vétellel, továbbá a nyilvántartásból való törléssel összefüggő feladatokat.

(3) A Hivatal gondoskodik – külön jogszabály alapján – az Iparjogvédelmi Szakértői Testület működtetéséről.

(4)579 A Hivatal a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben – külön jogszabályok alapján – különösen a következő feladatokat látja el:

a) lefolytatja az árva művek felhasználásával összefüggő eljárásokat és az árva művek felhasználására kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet,

b) az árva művek kedvezményezett intézmények által történő felhasználásával kapcsolatban a kedvezményezett intézmények által bejelentett adatokat továbbítja az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának az általa vezetett nyilvánosan hozzáférhető egységes online nyilvántartásban történő rögzítés céljából,

c) nyilvántartást vezet a szerzői jogok és kapcsolódó jogok kezelését végző közös jogkezelő szervezetekről és független jogkezelő szervezetekről,

d) engedélyezi a közös jogkezelés reprezentatív közös jogkezelő szervezetként történő végzését,

e) felügyeletet gyakorol a közös jogkezelési tevékenység és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenysége felett,

f) előkészíti a reprezentatív közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak miniszteri jóváhagyását, és megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket,

g) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvényben foglaltak szerint kapcsolatot tart a más EGT-államban működő, a közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek felügyeletét ellátó hatóságokkal,

h) önkéntes műnyilvántartást vezet,

i) gondoskodik a Szerzői Jogi Szakértő Testület, valamint a Szerzői Jogi Szakértő Testületen belül létrehozott Egyeztető Testület működtetéséről.

(5) A Hivatal elnöke külön törvény alapján ellátja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara törvényességi felügyeletét.

115/I. § A Hivatal a szellemi tulajdonnal kapcsolatos állami dokumentációs és információs tevékenység körében különösen a következő feladatokat látja el:

a) iparjogvédelmi tárgyú hivatalos lapot ad ki;

b) megjelenteti a magyar, valamint a nemzetközi szerződésben meghatározott szabadalmi, mintaoltalmi és topográfiaoltalmi leírásokat;

c) gyűjti, informatikai eszközökkel feldolgozza és nyilvános szakkönyvtárában közreadja az iparjogvédelmi dokumentumokat;

d) a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos dokumentációs és tájékoztató szolgáltatásokat nyújt.

115/J. § (1) A szellemi tulajdon védelmét érintő kérdésekben törvény vagy kormányrendelet alkotására az igazságügyért felelős miniszter tesz előterjesztést, és képviseli e kérdésekben a Hivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt.

(2)580 A szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabály tervezetének előkészítésébe és véleményezésébe be kell vonni a Hivatalt és a minisztert.

(3) A Hivatal vizsgálja és elemzi a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok hatályosulását, felméri és értékeli e jogszabályok alkalmazásának hatásait, tapasztalatait.

(4)581 A szellemi tulajdon védelmének erősítése érdekében a Hivatal – összhangban a nemzetközi és az európai uniós kötelezettségekkel, valamint a Kormány gazdaságstratégiai, kutatás-fejlesztési, innováció- és technológiapolitikai, illetve kulturális politikai célkitűzéseivel – kezdeményezi új iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok megalkotását, illetve a szabályozás módosítását, és részt vesz e jogszabályok előkészítésében.

115/K. § A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében különösen a következő feladatokat látja el:

a) a szellemi tulajdon védelmével összefüggő hazai, külföldi és nemzetközi folyamatok elemzésével, a szellemi alkotói, innovációs és iparjogvédelmi tevékenység alakulásának vizsgálatával, a szellemivagyon-értékelés módszertanának kidolgozásával, valamint a hatósági tapasztalatok rendelkezésre bocsátásával hozzájárul a Kormány gazdasági stratégiájának, kutatási-fejlesztési, innovációs, technológiai és kulturális politikájának kidolgozásához, fejlesztéséhez és végrehajtásához;

b) a szellemi alkotó és az innovációs tevékenységet támogató és népszerűsítő programokat kezdeményez, alakít ki és hajt végre, illetve részt vesz ilyen programokban;

c) közreműködik a szellemi alkotások és az innovációs eredmények társadalmi elismerését szolgáló rendszer fejlesztésében, a szellemi alkotó tevékenységgel és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos pályázatokat, kiállításokat és más rendezvényeket kezdeményez, szervez vagy támogat;

d) terjeszti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket, fejleszti az iparjogvédelmi és a szerzői jogi kultúrát; tájékoztatással, ügyfélszolgálattal, szaktanácsadással és más eszközökkel gyarapítja a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteit, előmozdítja körükben a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását;

e)582

f) szakmailag felügyeli a szellemi tulajdonnal kapcsolatos – iskolarendszeren kívüli – képzést, működteti annak rendszerét, továbbá gondoskodik az iparjogvédelmi szakvizsgák és a szabadalmi ügyvivői vizsgák megszervezéséről;

g)583

h)584 elősegíti, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelően használják fel az országkép formálásához, az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar termékek ismertségének javításához és hírnevének megóvásához.

115/L. § A szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködésben a Hivatal – együttműködve az érintett központi államigazgatási szervekkel – különösen a következő képviseleti és egyéb szakmai feladatokat látja el:

a)585 részt vesz a Szellemi Tulajdon Világszervezete, az Európai Szabadalmi Szervezet, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, a Közösségi Növényfajta-hivatal vezető és egyéb testületeinek, a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsának, valamint – a tárgykör szerint felelős miniszter általános vagy eseti felhatalmazása alapján – más nemzetközi szervezetek tevékenységében;

b) gondoskodik az Európai Szabadalmi Szervezet tagállamait megillető jogok gyakorlásáról és az azokat terhelő kötelezettségek teljesítéséről, és ellátja az európai szabadalmi rendszer működtetéséből a nemzeti szabadalmi hatóságra háruló feladatokat;

c) a szellemi tulajdon védelme terén ellátja az Európai Unió tagállamaként való működésből eredő feladatokat, közreműködik az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban képviselendő kormányzati álláspont kialakításában, valamint az Európai Unió Tanácsának és Bizottságának szellemi tulajdonért felelős szakértői testületeiben történő képviseletében, ellátja az ezzel járó szakmai koordinációs feladatokat, továbbá együttműködik az Európai Unió iparjogvédelmi hatóságaival;

d) részt vesz a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, javaslatot tesz e szerződések létrehozására;

e) kapcsolatot tart más országok és a nemzetközi szervezetek szellemi tulajdonvédelmi hatóságaival.

XIV/D. Fejezet586

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjaira, valamint az iparjogvédelmi oltalom fenntartásáért vagy megújításáért fizetendő díjakra vonatkozó közös szabályok587

A fenntartási díjak megfizetése és az újra érvénybe helyezési kérelem díja588

115/M. §589 (1) A szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és használati mintaoltalmi fenntartási díjak, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványok fenntartási díjai a hat hónapos türelmi idő első három hónapjában pótlékmentesen, negyedik hónapjától pedig ötven százalékos pótlékkal együtt fizethetők meg. A fenntartási díjat e pótlékkal együtt kell megfizetni abban az esetben is, ha a fenntartási díjat a hat hónapos türelmi idő elteltét követően, igazolási kérelem alapján fizetik meg.

(2) A szabadalmi és a növényfajta-oltalmi bejelentés közzétételt követő megosztása esetén a keletkező további bejelentésekre a megosztás folytán és a megosztást megelőző időpontban esedékessé vált fenntartási díjak megfizetése tekintetében a türelmi idő a megosztás tudomásulvételéről hozott határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.

(3) A fenntartási díjat a türelmi idő kezdetét megelőző két hónapon belül is meg lehet fizetni.

Kedvezmények, mentesség és halasztás590

115/N. §591 Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjaira, valamint a fenntartási és a megújítási díjakra – a 115/O. és a 115/P. §-ban foglalt kivételekkel – kedvezménynek és mentességnek nincs helye.

115/O. §592 (1)593 Ha a megfizetés időpontjában az oltalmi igény, illetve az oltalom jogosultja kizárólag maga a feltaláló, a nemesítő, illetve a szerző, a használati mintaoltalmi bejelentés, a növényfajta-oltalmi bejelentés, a formatervezési mintaoltalmi bejelentés, illetve a topográfia oltalmára irányuló bejelentés díjának az egynegyedét köteles megfizetni.

(1a)594 Ha a megfizetés időpontjában az oltalmi igény, illetve az oltalom jogosultja kizárólag

a) maga a feltaláló,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás,

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy

d) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti költségvetési kutatóhely vagy nonprofit közhasznú kutatóhely

a szabadalmi bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint megadási díjaknak az egynegyedét köteles megfizetni.

(1b)595 Elektronikus úton történő benyújtás esetén

a) a szabadalmi bejelentési és kutatási,

b) az európai szabadalmakra vonatkozó igénypont-közzétételi, valamint fordításmeghirdetési,

c) a nemzetközi szabadalmi bejelentések esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti,

d) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentési és a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítási,

e) a növényfajta-oltalmi bejelentési,

f) a használatiminta-oltalmi bejelentési,

g) a formatervezési mintaoltalmi bejelentési,

h) a védjegybejelentési,

i) a földrajzi árujelző bejelentési,

j) a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentési

díjaknak a 85%-át kell megfizetni.

(1c)596 Az (1b) bekezdés az (1) és (1a) bekezdésben meghatározottak szerint csökkentett díj esetében is alkalmazandó.

(2)597 Ha a megfizetés időpontjában a használati mintaoltalmi, illetve a növényfajta-oltalmi jogosult kizárólag maga a feltaláló, illetve a nemesítő, a használati mintaoltalmi, illetve a növényfajta-oltalmi fenntartási díjnak a felét köteles megfizetni.

(2a)598 Ha a megfizetés időpontjában az oltalmi igény, illetve az oltalom jogosultja kizárólag

a) maga a feltaláló,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás,

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy

d) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti költségvetési kutatóhely vagy nonprofit közhasznú kutatóhely

a szabadalmi fenntartási díjnak az egynegyedét köteles megfizetni.

(2b)599 Több igényjogosult, illetve több jogosult esetén az (1a) és a (2a) bekezdés szerinti kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a fizetésre kötelezettek mindegyike megfelel az (1a) bekezdés a)–d) pontja vagy a (2a) bekezdés a)–d) pontja valamelyikének.

(3) Ha a megfizetés időpontjában a formatervezési mintaoltalom jogosultja kizárólag maga a szerző, a mintaoltalom megújítására irányuló kérelem díjának a felét köteles megfizetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott kedvezmények akkor illetik meg a feltalálót, a nemesítőt, illetve a szerzőt, ha a bejelentéssel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét, vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha – több feltaláló, nemesítő, illetve szerző esetén – a feltalálók, a nemesítők, illetve a szerzők valamelyike az oltalmi igényéről, illetve az oltalomról feltalálótársa, nemesítőtársa, illetve szerzőtársa javára lemondott, továbbá, ha a feltalálók, a nemesítők, illetve a szerzők bármelyike helyébe az örököse lép.

(6)600 Az (1a) és a (2a) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultság fennállásáról az esedékessé vált fenntartási díj megfizetésével egyidejűleg nyilatkozni kell.

(7)601 Az (1a) és a (2a) bekezdés szerinti díjkedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a helyébe lépő, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti általános csekély összegű támogatás,

b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet vagy

c) a 717/2014/EU bizottsági rendelet

szabályaival összhangban vehető igénybe.

115/P. §602 (1)603 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kérelemre a szabadalmi bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint megadási díjak, továbbá a növényfajta-oltalmi, a használati mintaoltalmi, a formatervezési mintaoltalmi és a topográfia-oltalmára irányuló bejelentés díja alól mentességet adhat, továbbá a negyedik és az ötödik évekre szóló szabadalmi, valamint elsőtől az ötödik évekre szóló növényfajta-oltalmi és használati mintaoltalmi fenntartási díjak megfizetésére halasztást engedélyezhet, ha a természetes személy jogosult – kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán – azokat fedezni nem tudja; a halasztás alá eső fenntartási díjakat a hatodik évi fenntartási díjjal együtt kell megfizetni.

(2)604 Mentességre, illetve halasztásra az a természetes személy jogosult, aki igazolja, hogy jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása) nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét, vagyona pedig – a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon felül – nincs. Mentességben kell részesíteni – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – azt a személyt, aki aktív korúak ellátására jogosult.

(3)605 Kivételesen mentességet, illetve halasztást lehet engedélyezni akkor is, ha a (2) bekezdésben írt feltételek nem állnak fenn, de a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a természetes személy egyéb körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy a természetes személy és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.

(4) A mentesség, illetve a halasztás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozónak (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) a harminc napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, illetve nyugdíjas esetén – a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett – az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy a nyugdíj folyószámlára történő utalása esetén az utolsó havi bankszámlakivonatot.

(5)606 Ha a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme van (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő juttatás, társadalombiztosítás alapján járó ellátás, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás, vállalkozói kivét, ingatlan-bérbeadás, kamatjövedelem, árfolyamnyereség, osztalékjövedelem), akkor köteles az ezekről a jövedelmekről szóló postai szelvényt, bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot csatolni.

(6) Ha a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben kell nyilatkozni e tényről.

(7) A (3) bekezdés alkalmazása érdekében a kérelmező a kérelmében a jövedelme (nyugdíja) igazolására alkalmas dokumentumon túl további olyan körülményeket is feltárhat (katasztrófahelyzet, betegség stb.), amelyek alapján megállapítható, hogy a természetes személy és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.

(8) Ha a mentesség, illetve a halasztás iránti kérelmet hiányosan nyújtották be, a kérelmezőt fel kell hívni a hiányok kitűzött határidőn belül történő pótlására. A felhívásban a kérelmezőt figyelmeztetni kell, hogy a hiánypótlás elmaradása a kérelem elutasítását vonja maga után.

(9) A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás ellenére sem elégíti ki az (1)–(7) bekezdésekben meghatározott követelményeket. A kérelmet visszavontnak kell tekinteni, ha a kérelmező a felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol.

(10)607 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a mentesség, illetve a halasztás tárgyában hozott elutasító végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, e végzés megváltoztatását az iparjogvédelmi eljárást befejező döntéssel szemben benyújtott megváltoztatási kérelemben lehet kérni.

Esedékesség608

115/R. §609 (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az iparjogvédelmi eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak és a megújítási díjak a bejelentés napján, illetve a kérelem benyújtásának napján esedékesek.

(2) A fenntartási díj esedékességét e törvény, illetve külön törvény rendelkezései szerint kell megállapítani.

(3)610 Az igazgatási szolgáltatási díj, a megújítási díj és a fenntartási díj megfizetésének időpontja átutalás útján történő teljesítés esetében megegyezik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban megjelölt pénzforgalmi számláján történő jóváírás napjával. Ha a teljesítés készpénz-átutalási megbízás útján történik, a megfizetés napja a készpénz-átutalási megbízás postára adásának napja.

A díjfizetés elmaradásának következményei611

115/S. §612 (1) Ha az iparjogvédelmi eljárásban nem fizették meg a díjat, az ügyfelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – hiánypótlásra kell felhívni, illetve figyelmeztetni kell. Ennek eredménytelensége esetén a bejelentést, illetve a kérelmet el kell utasítani, illetve visszavontnak kell tekinteni, kivéve, ha jogszabály eltérő jogkövetkezményt, illetve a díjfizetés elmulasztása esetére eltérő eljárási szabályokat állapít meg.

(2) A fenntartási díj szabályszerű megfizetésének elmaradása – e törvény, illetve külön törvény rendelkezései szerint – az oltalom megszűnését eredményezi.

(3)613 A határidő-hosszabbítási, az eljárás folytatása iránti, az igazolási és az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre, valamint annak gyorsított elkészítésére irányuló kérelmet mindaddig nem lehet benyújtottnak tekinteni, ameddig a kérelem díját meg nem fizetik.

HETEDIK RÉSZ614

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XV. Fejezet

Iparjogvédelmi szakértői testület615

115/T. §616 (1) Iparjogvédelmi jogvitás ügyben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok szakvéleményt kérhetnek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testülettől (a továbbiakban: ISZT).

(2) Az ISZT felkérésre peren kívül is adhat – megbízás alapján – szakvéleményt iparjogvédelmi kérdésben.

(3) Az ISZT szervezetének és működésének részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés alapján elkészített szakvéleményeket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton bárki számára hozzáférhető adatbázisba foglalja. A közzétett szakvéleményben a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti felkérésben a felek az ügy és az ISZT szakvéleményének titokban tartását kérik, az adatbázisban csak az ügy számát, tárgyát, a feltett kérdéseket és a jogértelmezéssel kapcsolatos elvi tartalmat, ennek hiányában rövid tartalmat kell közzétenni.

(6) Az ISZT eljáró tanácsának tagjai a felkérés vagy kirendelés teljesítéséhez szükséges mértékben hozzáférhetnek a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó szakvéleményekhez, abban az esetben is, ha a felek az (5) bekezdés szerinti titkosítást kérték.

(7) Ha bíróság vagy hatóság kér szakvéleményt az ISZT-től, az ügy érdemében hozott határozatról – egy példányának megküldésével – az ISZT-t értesíteni kell. Az alapeljárás ügyszámát mint közérdekű adatot a közzétett szakvéleményen fel kell tüntetni.

(8) Ha a szakvélemény kivonatos változata a jogértelmezéssel kapcsolatos megállapítások tekintetében félrevezető vagy érthetetlen, a közzététel mellőzhető.

(9) Az ISZT keretében végzett szakértői tevékenység nem esik a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a szerinti együttalkalmazási tilalom hatálya alá.

A törvény hatálybalépése; átmeneti rendelkezések

A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok

115/U. §617 (1) E törvény 1996. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit — a (2) és az (5) bekezdésben foglalt kivétellel — csupán a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) A 49. §-ban foglalt szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell a folyamatban lévő ügyekben is.

(3) Ha a törvény hatálybalépése előtt a találmányi díjszerződést, illetve a szabadalmi licenciaszerződést megkötötték vagy a szolgálati találmányt értékesítették, a szerződéskötés, illetve az értékesítés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom tartalma, korlátai és a szabadalombitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A törvény hatálybalépésekor hatályos szabadalmak nyilvántartására, fenntartására, megszűnésére és újra érvénybe helyezésére a továbbiakban e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a szabadalom megsemmisítésének feltételeire az elsőbbség időpontjában hatályos szabályok az irányadók.

(6)618 E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvény által megállapított 44. § (2) bekezdés c) pontját, 80. § (6) és (7) bekezdését, 104. § (1a)–(2a), (12a) és (14) bekezdését a 2022. január 1. napján vagy azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(7)619 E törvénynek a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény által megállapított 23. § (1) bekezdését a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően esedékessé váló díjak esetében kell alkalmazni.

116. §620 E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 84/G. §-át és 84/H. §-át azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

116/A. §621 A belföldi hasznosításra szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről szóló 212/2020. (V. 16.) Korm. rendelet alapján megadott közegészségügyi kényszerengedélyre az e törvény szerinti, közegészségügyi kényszerengedélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

117. §622 (1) A 2003. január 1-jét megelőzően megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom tartalma, korlátai és a szabadalombitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak a 2003. január 1-jén meglévő mértékéig.

(2) A növényfajtákra a 2003. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján megadott szabadalmakra e törvénynek a növényfajta-oltalomra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) a 2003. január 1-jét megelőzően megkezdett hasznosításra az oltalom tartalma, korlátjai és a bitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak a 2003. január 1-jén meglévő mértékéig;

b) a 110. § (2) bekezdését csak a 2003. január 1-jét követően forgalomba hozott anyagra lehet alkalmazni;

c) a növényfajtákra adott olyan szabadalmak esetében, amelyek végleges szabadalmi oltalma a korábban hatályos rendelkezések szerint számított oltalmi idő lejárta miatt 2003. január 1-jét megelőzően szűnt meg, a 23. §-t és a 40. §-t, valamint a 21. § (4) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy a növényfajta-oltalomnak a 111. § szerint számított oltalmi idejéből hátralévő évek közül az első évre vonatkozó fenntartási díj esedékessége napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a növényfajtára adott szabadalom végleges szabadalmi oltalma a korábban hatályos rendelkezések szerint számított oltalmi idő lejárta miatt megszűnt;

d) a 113. § (3) bekezdését alkalmazni kell akkor is, ha a növényfajtára adott szabadalom végleges oltalma e törvény hatálybalépését megelőzően szűnt meg lejárat miatt;

e) a növényfajtából és a növényfajta-oltalomból eredő jogok átruházására vonatkozó szerződésre a szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni;

f) a 2003. január 1-jét megelőző bejelentési nappal növényfajtára adott szabadalom, illetve növényfajta-oltalom megsemmisítésének, megszüntetésének és a fajtanév törlésének feltételeire a bejelentés napján hatályos – adott esetben a növényfajtára adott szabadalom megsemmisítésére és a fajtanév törlésére vonatkozó – szabályok az irányadók.

(3) Ahol jogszabály növényfajtára adott szabadalmat említ, azon 2003. január 1-jét követően növényfajta-oltalmat kell érteni.

(4) Az állatfajtára – a korábban hatályos rendelkezések szerint – adott szabadalomra 2003. január 1-jét követően is a korábban hatályos, az állatfajtákra vonatkozó különleges szabályokat kell alkalmazni.

(5) A 12. § (4) bekezdésének, a 41. § (2) bekezdésének, valamint a 48. § (2) bekezdésének 2008. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell azokban az ügyekben is, amelyek 2008. január 1-jén folyamatban voltak.

(6) A 2008. január 1-jét megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(7) A 2008. január 1-jét megelőzően megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom terjedelme tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak a 2008. január 1-jén meglévő mértékéig.

117/A. §623 (1) E törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvénnyel megállapított 69/A. §-át és 115/S. § (3) bekezdését azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvény hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezések szerint az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő már eltelt.

(2) E törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 57. § (5) bekezdését, 65. §-át, 66. § (12) bekezdését, 69. § (1) bekezdését, 69/A. § (6), (8) és (13)–(16) bekezdését a Módtv. hatálybalépésének624 napja vagy annál későbbi bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések tekintetében kell alkalmazni.

(3)625 Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LV. törvénnyel megállapított 22. § (2) bekezdését, 45. § (6) bekezdését, 53/D. § (2) bekezdését, 80. § (3) bekezdését, 81/A. § (6) bekezdés a)–b) pontját és 111. § (2) bekezdését a 2023. január 1. napján folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.

(4)626 E törvénynek az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XLI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód2.tv.) megállapított 115/O. § (1)–(2a) és (6) bekezdését az e bekezdés hatálybalépését627 követően tett bejelentésekre, valamint az e bekezdés hatálybalépését követően keletkezett szabadalmi oltalmak fenntartási díjának megfizetésére kell alkalmazni.

(5)628 A (4) bekezdéstől eltérően a Mód2.tv.-vel megállapított 115/O. § (2a) bekezdése nem alkalmazható azon fenntartási díjaknak a mértékére, amelyek tekintetében a türelmi idő az e bekezdés hatálybalépése629 előtt megkezdődött, de amelyeket a hatálybalépés után fizetnek meg.

117/B. §630 E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.–Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.–Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

117/C. §631

A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárására vonatkozó közös szabályok632

117/C. §633 A korai fázisú vállalkozásoknak és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásoknak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés m) pontja szerinti kedvezmény érvényesítéséhez kapcsolódó nyilvántartásba-vételi eljárása és a nyilvántartásból történő törlése díjmentes.

Felhatalmazások

118. §634 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa az iparjogvédelmi szakértői testület szervezetének és működésének részletes szabályait.635

(2)636 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai uniós rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokat rendelettel megállapítsa.637

(3)638 Felhatalmazást kap a kormány, hogy a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésének és kezelésének részletes szabályait rendelettel megállapítsa.639

(4)640 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokat.641

(4a)642

(4b)643 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben kijelölje a 115/E. § (7) bekezdése szerinti gazdasági társaságot és megállapítsa a feladatellátás és a szolgáltatások igénybevételének szabályait.

(5)644 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével, a miniszterrel egyetértésben – a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályait rendelettel megállapítsa.645

(6)646 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti iparjogvédelmi eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjaknak – az iparjogvédelmi eljárások és az egyes iparjogvédelmi oltalmi formák sajátosságaira figyelemmel meghatározott – mértékét, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti iparjogvédelmi eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a fenntartási és a megújítási díjak kezelésére, nyilvántartására, visszafizetésére, továbbá a megfizetésük módjára vonatkozó részletes szabályokat.

(7)647 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szabadalmi bejelentés minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályait rendelettel megállapítsa.648

(8)649 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg az iparjogvédelmi oltalom fenntartásáért vagy megújításáért fizetendő díjaknak – az iparjogvédelmi rendszer működtetésének költségeire, az egyes iparjogvédelmi oltalmi formák sajátosságaira, valamint az innováció iparjogvédelmi eszközökkel történő előmozdításának szempontjaira figyelemmel meghatározott – mértékét.

(9)650 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általános csekély összegű támogatás, a mezőgazdasági csekély összegű támogatás és a halászati csekély összegű támogatás jogcímein nyújtható támogatás igénybevételének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

Az Európai Unió jogának való megfelelés651

119. § (1)652 Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 98/44/EK irányelve (1998. július 6.) a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről.

(1a)653 E törvény 19. § (6) bekezdése az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2)654 Ez a törvény megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a közösségi növényfajta-oltalomról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet;

b) a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló, 2006. május 17-i 816/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

120. §655 A 115/O. § (1a) és (2a) bekezdése

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet és

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. április 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. május 5.

2

A preambulum a 2012: LXXVI. törvény 31. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

5

A 2. § (4) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 49. § (6) bekezdését.

6

A 2. § (5) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 7. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 49. § (6) bekezdését.

7

A 3. § b) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

Lásd az 1/2006. (MK 2.) MSZH közleményt, a 2/2006. (MK 8.) MSZH közleményt, a 3/2006. (MK 52.) MSZH közleményt, a 4/2006. (MK 60.) MSZH közleményt, az 5/2006. (MK 106.) MSZH közleményt, az 1/2007. (MK 5.) MSZH közleményt, a 2/2007. (MK 16.) MSZH közleményt, a 3/2007. (MK 32.) MSZH közleményt, a 4/2007. (MK 53.) MSZH közleményt, az 5/2007. (MK 101.) MSZH közleményt, a 6/2007. (MK 127.) MSZH közleményt, a 7/2007. (MK 177.) MSZH közleményt, a 8/2007. (MK 177.) MSZH közleményt, az 1/2008. (MK 8.) MSZH közleményt, a 2/2008. (MK 56.) MSZH közleményt, a 3/2008. (MK 79.) MSZH közleményt, a 4/2008. (HÉ 39.) MSZH közleményt, az 1/2009. (I. 16.) MSZH közleményt, a 2/2009. (I. 23.) MSZH közleményt, a 3/2009. (II. 27.) MSZH közleményt, a 4/2009. (IV. 3.) MSZH közleményt, az 5/2009. (V. 29.) MSZH közleményt, a 6/2009. (VII. 10.) MSZH közleményt, a 7/2009. (VIII. 28.) MSZH közleményt, a 8/2009. (XII. 18.) MSZH közleményt, az 1/2010. (I. 15.) MSZH közleményt, a 2/2010. (I. 15.) MSZH közleményt, a 3/2010. (III. 12.) MSZH közleményt, a 3/2012. (V. 31.) SZTNH közleményt, az 5/2012. (X. 9.) SZTNH közleményt, az 1/2013. (I. 25.) SZTNH közleményt, a 2/2013. (II. 12.) SZTNH közleményt, a 3/2013. (V. 24.) SZTNH közleményt, a 4/2013. (VII. 22.) SZTNH közleményt, az 5/2013. (IX. 27.) SZTNH közleményt, az 1/2014. (II. 7.) SZTNH közleményt, a 2/2014. (II. 7.) SZTNH közleményt, a 3/2014. (V. 16.) SZTNH közleményt, a 4/2014. (V. 16.) SZTNH közleményt, a 6/2014. (XII. 5.) SZTNH közleményt, az 1/2015. (II. 9.) SZTNH közleményt, a 2/2015. (III. 18.) SZTNH közleményt, a 3/2015. (IV. 30.) SZTNH közleményt, a 4/2015. (XII. 4.) SZTNH közleményt, a 2/2016. (V. 31.) SZTNH közleményt, a 3/2016. (IX. 27.) SZTNH közleményt, a 4/2016. (X. 28.) SZTNH közleményt, az 1/2017. (I. 5.) SZTNH közleményt, a 2/2017. (III. 24.) SZTNH közleményt, az 1/2018. (II. 6.) SZTNH közleményt, a 2/2018. (V. 17.) SZTNH közleményt, a 3/2018. (VIII. 14.) SZTNH közleményt, a 4/2018. (X. 4.) SZTNH közleményt, az 1/2019. (II. 21.) SZTNH közleményt, a 2/2019. (II. 21.) SZTNH közleményt, a 3/2019. (IV. 26.) SZTNH közleményt, a 4/2019. (IX. 30.) SZTNH közleményt, az 1/2020. (I. 31.) SZTNH közleményt, a 2/2020. (XII. 18.) SZTNH közleményt, az 1/2021. (III. 31.) SZTNH közleményt, a 2/2021. (VI. 18.) SZTNH közleményt, a 3/2021. (VIII. 31.) SZTNH közleményt, a 3/2023. (II. 15.) SZTNH közleményt, a 4/2023. (V. 12.) SZTNH közleményt, az 1/2024. (II. 22.) SZTNH közleményt.

9

Az 5. § (2) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 49. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

Az 5/A. §-t és alcímét a 2002: XXXIX. törvény 3. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

11

A 6. § a 2002: XXXIX. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

12

A 6. § (1) bekezdésének a) pontja a 2007: CXLII. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

13

A 6. § (2) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni; lásd még a 49. § (8) bekezdését.

14

A 2002: XXXIX. törvény 37. § (4) bekezdése alapján az állatfajtára – a korábban hatályos rendelkezések szerint – adott szabadalomra 2003. január 1-jét követően is a korábban hatályos, az állatfajtákra vonatkozó különleges szabályokat kell alkalmazni.

15

A 6. § (10) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 8. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni; lásd még a 49. § (8) bekezdését.

16

A 7. § (2) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § (3) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 7. § (4) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 39. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. § (6) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 20. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 8. § (4) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

21

A 12. § (4) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22

A 13. § (1) bekezdésének a) pontja a 2003: CII. törvény 110. § a) pontjával megállapított szöveg.

23

A 13. § (1) bekezdésének b) pontja a 2003: CII. törvény 110. § a) pontjával megállapított szöveg.

24

A 15. § (2) bekezdése a 2001: XLVIII. törvény 67. § f) pontjával megállapított szöveg.

25

A 15. § (3) bekezdését a 2001: XLVIII. törvény 67. § f) pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CLXXIII. törvény 20. §-a.

27

A 16. § (3) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 19. § (2) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni, a 36. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-je előtt megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom tartalma, korlátjai és a szabadalombitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak a 2003. január 1-jén meglévő mértékéig.

30

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

31

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

32

A 19. § (3) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

33

A 19. § (6) bekezdése a 2021: CXXII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

34

A 20. § a 2004: LXIX. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 20/A. §-t és alcímét a 2002: XXXIX. törvény 8. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

36

A 20/A. § (4) bekezdése a 2004: LXIX. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

38

A 20/A. § (6) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, a 36. § (1) bekezdése alapján a hatálybalépés előtt megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom tartalma, korlátjai és a szabadalombitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak a hatálybalépés napján meglévő mértékéig, a 37. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ugyanez vonatkozik a növényfajta-oltalomra is.

39

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

40

A 21. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

A 22. § a 2022. évi LV. törvény 40. §-ával megállapított szöveg.

42

A 22/A. §-t és alcímét a 2002: XXXIX. törvény 9. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, a 36. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

43

A 22/A. § (1) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 66. § a) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 22/A. § (2) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 22/A. § (3) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 66. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 22/A. § (4) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 7. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

47

A 23. § (1) bekezdése a 2021: CXXX. törvény 57. §-ával megállapított szöveg.

48

A 23. § (2) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

49

A 24. § (4) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 11. §-a iktatta be. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni; lásd még a 49. § (8) bekezdését.

50

A 25. § (2) bekezdését az 1997: XI. törvény 120. §-ának i) pontja iktatta be, s a paragrafus eredeti szövegét (1) bekezdésre változtatta.

51

A 27. § (2)–(3) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 27. § (2)–(3) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 28. § (1) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 96. §-ával megállapított szöveg.

54

A 28. § (2) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 96. §-ával megállapított szöveg.

55

A 30. § (2) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 20. §-a hatályon kívül helyezte.

56

A 31. § a 2002: XXXIX. törvény 10. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

57

A 32. § (3) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 11. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

58

A 33. § előtti alcím a 2007: XXIV. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 33. § (2) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 12. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

60

A 33. § (5) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 33/A. §-t megelőző alcím címe a 2020: LVIII. törvény 295. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 33/A. §-t és az előtti lévő alcímet a 2007: XXIV. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

63

A 33/A. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

64

A 33/A. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

65

A „Közegészségügyi kényszerengedély” alcímet (33/B–33/C. §) a 2020: LVIII. törvény 295. § (2) bekezdése iktatta be.

66

A 33/B. § (1) bekezdés a) pontja a 2022. évi LV. törvény 41. §-ával megállapított szöveg.

67

A 35. § a 2005: CLXV. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 33. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2006. április 15-ét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

68

A 35. § (3) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

69

A 35/A. §-t és alcímét a 2003: CII. törvény 110. § b) pontja iktatta be.

70

A 38. § nyitó szövegrésze a 2018: LXVII. törvény 26. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 40. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

72

A 41. § (1) bekezdése a 2010. CXLVIII. törvény 62. §-ával megállapított szöveg.

73

A 41. § (2) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 12. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

74

A 42. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2018: LXVII. törvény 26. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 42. § (1) bekezdésének d) pontját a 2002: XXXIX. törvény 13. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

76

A 43. § a 2018: LXVII. törvény 26. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 43/A. §-t megelőző VI/A. fejezetet a 2011: CLXXIII. törvény 8. §-a iktatta be.

78

A 43/A. §-t megelőző alcímet a 2011: CLXXIII. törvény 8. §-a iktatta be.

79

A 43/A. §-t a 2011: CLXXIII. törvény 8. §-a iktatta be.

80

A második rész címe a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

81

A 44. §-t megelőző alcím a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

82

A 44. § az 1999: CXIX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

83

A 44. § (1) bekezdését a 2007: XXIV. törvény 30. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

84

A 44. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

85

A 44. § (2) bekezdés c) pontja a 2021: CXXII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

86

A 44. § (3) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 14. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

87

A 44. § (4) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 14. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

88

A 44. § (5) bekezdését a 2007: XXIV. törvény 2. §-a iktatta be, szövege a 2020: LVIII. törvény 296. §-ával megállapított szöveg.

89

A 45. §-t megelőző alcíme a 2016: CXXI. törvény 16. § (8) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 45. § a 2018: LXVII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

91

A 45. § (3) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 45. § (3a) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 42. § (2) bekezdése iktatta be.

93

A 45. § (6) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 42. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 46. §-t megelőző alcím a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

95

A 46. § és az előtte lévő alcím a 2005: LXXXIII. törvény 188. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

96

A 46. § (1) bekezdését a 2009: LVI. törvény 100. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

97

A 46. § (2) bekezdése a 2020: LVIII. törvény 297. §-ával megállapított szöveg.

98

A 46. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

99

A 46. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

100

A 46. § (5) bekezdése a 2009: LVI. törvény 99. §-a, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

101

A 46. § (7) bekezdését a 2009: LVI. törvény 98. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 78. § b) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 47. § a 2005: LXXXIII. törvény 189. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

103

A 47. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

104

A 47. § (2) bekezdése a 2007: XXIV. törvény 4. §-ával megállapított, a 2009: LVI. törvény 99. §-a, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

105

A 47. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

106

A 47. § (3a) bekezdését a 2013: XVI. törvény 9. §-a iktatta be, szövege a 2018: LXVII. törvény 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 47. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

108

A 47. § (5) bekezdését a 2009: LVI. törvény 98. § (3) bekezdése iktatta be, a 2017: L. törvéy 79. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 48. § (2) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított és a 2009: LVI. törvény 99. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

110

A 48. § új (3) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta. E módosító törvény 49. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

111

A 48. § (4) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 49. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

112

A 48. § (5) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

113

A 48. § (6) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 49. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

114

A 48. § (3) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 190. §-ával megállapított szöveg. A (3) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatta a 2007: CXLII. törvény 13. § (2) bekezdése. A 46. § (7) bekezdésének szövege a 2017: L. törvény 78. § c) pontja szerint módosított szöveg.

115

A 48. § (8) bekezdését a 2009: LVI. törvény 98. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1)–(2) bekezdése szerint módosított szöveg.

116

A 49. § a 2007: CXLII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

117

A 49. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

118

Az 50. § és az előtte lévő alcím a 2005: LXXXIII. törvény 192. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

119

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

120

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

121

A 49. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

122

Az 50. § (3a) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 43. § (1) bekezdése iktatta be.

123

Az 50. § (4) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 43. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

124

Az 50. § (4a) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 43. § (3) bekezdése iktatta be.

125

Az 50. § (5) bekezdését a 2009: LVI. törvény 98. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2010. CXLVIII. törvény 64. §-ával megállapított szöveg.

126

Az 50. § (6) bekezdését a 2009: LVI. törvény 98. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

128

Az 51. § (2) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 193. § (1) bekezdésével megállapított és a 2009: LVI. törvény 99. §-a, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

129

Az 51. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

130

Az 51. § (3) bekezdésének b) pontja a 2003: CII. törvény 110. § d) pontjával megállapított szöveg.

131

Az 51. § (4) bekezdését a 2003: VI. törvény 22. § (4) bekezdés d) pontja iktatta be, szövege a 2004: LXIX. törvény 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

132

Az 51. § (5) bekezdését a 2003: CII. törvény 110. § e) pontja iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

133

Az 51. § (6) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 193. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

134

Az 51. § (7) bekezdését a 2016: CXXI. törvény 16. § (3) bekezdése iktatta be.

135

Az 52. § (1) bekezdése a 2009: XXIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

136

Az 52. § (2) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 194. §-ával megállapított és a 2009: LVI. törvény 99. és 100. §-a, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. [Az 52. § (2) bekezdésének a 2019: XXXIV. törvény 22. § 1. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „Hitelesített fordítás benyújtása” szövegrész helyébe a „Hitelesített fordítás vagy felülhitelesített okirat benyújtása” szöveg lép, nem vezethető át.]

137

Az 52. § (3) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 15. §-a iktatta be. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

138

Az 53. § (1) bekezdése a 2013: XVI. törvény 10. § (1) bekezdésével megállapított, a 2017: CXCVII. törvény 51. §-a szerint módosított szöveg.

139

Az 53. § (1a) bekezdését a 2016: CXXI. törvény 16. § (4) bekezdése iktatta be, a 2022. évi LV. törvény 67. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

140

Az 53. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 98. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, nyitó szövegrésze a 2017: L. törvény 79. § c) pontja szerint módosított szöveg.

141

Az 53. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

142

Az 53. § (2) bekezdés c) pontját a 2010: CXLVIII. törvény 65. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 78. § e) pontja szerint módosított szöveg.

143

Az 53. § (3) bekezdése a 2013: XVI. törvény 10. § (2) bekezdésével megállapított, a 2017: CXCVII. törvény 51. §-a szerint módosított szöveg.

145

Az 53. § (6) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be, szövege a 2009: CLV. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

146

Az 53. § (7) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be, szövege a 2009: CLV. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontja, a 2023. évi CIX. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

147

Az 53. § (8) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A (8) bekezdés a 2009: CLV. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

149

Az 53. § (10) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A (10) bekezdés a 2009: CLV. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

150

Az 53. § (11) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be, szövege a 2009: CLV. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdés szerint módosított szöveg.

151

Az 53. § (12) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A (12) bekezdés a 2009: CLV. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontja és 42. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg.

152

Az 53. § (13) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

153

Az 53/A. §-t és az előtte lévő alcímet a 2005: LXXXIII. törvény 196. §-a iktatta be, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

154

Az 53/A. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 77. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

155

Az 53/A. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

156

Az 53/A. § (3) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2007: CXLII. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

157

Az 53/A. § (3) bekezdésének új e) pontját a 2007: XXIV. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti e) pont jelölését f) pontra változtatva. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

158

Az 53/A. § (3) bekezdés f) pontja a 2020: LVIII. törvény 298. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

159

Az 53/A. § (3) bekezdés g) pontját a 2020: LVIII. törvény 298. § (2) bekezdése iktatta be.

160

Az 53/A. § (4) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 17. § (2) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

161

Az 53/A. § (5) bekezdését a 2013: XVI. törvény 11. §-a iktatta be.

162

Az 53/A. § (6) bekezdését a 2013: XVI. törvény 11. §-a iktatta be.

163

Az 53/A. § (7) bekezdését a 2013: XVI. törvény 11. §-a iktatta be.

164

Az 53/B. §-t és az előtte lévő alcímet a 2005: LXXXIII. törvény 197. §-a iktatta be, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

165

Az 53/B. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése, a 2017: L. törvény 78. § f) pontja szerint módosított szöveg.

166

Az 53/B. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

167

Az 53/C. §-t megelőző alcímet a 2005: LXXXIII. törvény 198. §-a iktatta be, szövege a 2009: XXVII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

168

Az 53/C. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 198. §-a iktatta be, szövege a 2009: XXVII. törvény 9. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

169

Az 53/C. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2018: LXVII. törvény 26. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

170

Az 53/C. § (2) bekezdés b) pontja a 2013: CLIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

171

Az 53/C. § (3) bekezdését a 2009: LVI. törvény 98. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdés szerint módosított szöveg.

172

Az 53/D. §-t megelőző alcímet a 2005: LXXXIII. törvény 199. §-a iktatta be.

173

Az 53/D. § a 2005: LXXXIII. törvény 199. §-a iktatta be, szövege a 2016: CXXI. törvény 16. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

174

Az 53/D. § (2) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 44. §-ával megállapított szöveg.

175

Az 53/E. §-t megelőző alcímet a 2007: CXLII. törvény 18. §-a iktatta be.

176

Az 53/E. §-t a 2007: CXLII. törvény 18. §-a iktatta be. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

177

A VIII. Fejezet címe a 2022. évi LV. törvény 45. §-ával megállapított szöveg.

178

A „Bejelentési nyilvántartás, szabadalmi lajstrom” alcím címe a 2022. évi LV. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

179

Az 54. § a 2010: CXLVIII. törvény 67. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

180

Az 54. § (1) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

181

Az 54. § (1a) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 47. § (2) bekezdése iktatta be.

182

Az 54. § (2) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 47. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

183

A „Bejegyzés a bejelentési nyilvántartásba és a szabadalmi lajstromba” alcím címe a 2022. évi LV. törvény 48. §-ával megállapított szöveg.

184

Az 55. § a 2010: CXLVIII. törvény 68. §-ával megállapított szöveg.

185

Az 55. § (1) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 49. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

186

Az 55. § (2) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 16. § (8) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

187

Az 55. § (2a) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 10. §-a iktatta be, a 2022. évi LV. törvény 49. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

188

Az 55. § (2b) bekezdését a 2013: XVI. törvény 12. §-a iktatta be, a 2022. évi LV. törvény 67. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

189

Az 55. § (3a) bekezdését a 2014: XV. törvény 54. § (2) bekezdése iktatta be.

190

Az 55. § (4) bekezdését a 2018: LXVII. törvény 93. §-a hatályon kívül helyezte.

191

Az 56. § nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

192

Az 56. § a) pontját a 2010: CXLVIII. törvény 89. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

193

Az 56. § b) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 69. §-ával megállapított szöveg.

194

Az 56/A. §-t a 2002: XXXIX. törvény 19. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

195

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

196

Az 57. § (3) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

197

Az 57. § (3a) bekezdését a 2018: LXVII. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be.

198

Az 57. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

199

Az 57. § (5) bekezdése a 2019: XXXIV. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

200

Az 57. § (6) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2009: LVI. törvény 100. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

201

Az 57/A. §-t és alcímét a 2007: XXIV. törvény 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2010: CXLVIII. törvény 90. §-a.

202

Az 58. § a 2007: CXLII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

203

Az 58. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

204

Az 58. § (1) bekezdés b) pontja a 2018: LXVII. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

205

Az 59. § a 2007: CXLII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

206

A 60. § (1) bekezdésének utolsó mondatát a 2002: XXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

207

A 60. § új (2) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 20. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatva; e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

208

A 60. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 2002: XXXIX. törvény 20. § (2) bekezdése (3) bekezdésre változtatta.

209

A 60. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 2002: XXXIX. törvény 20. § (2) bekezdése (4) bekezdésre változtatta.

210

A 61. § a 2007: CXLII. törvény 21. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

211

A 61. § (1) bekezdés c) pontja a 2011: CLXXIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

212

A 61. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

213

A 61. § (9) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

214

A 62. § (2) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

215

A 62. § (3) bekezdését a 2007: XXIV. törvény 9. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

216

A 63. § előtti alcím a 2003: CII. törvény 110. § f) pontjával megállapított szöveg.

217

A 63. § a 2002: XXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

218

A 63. § (1) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 202. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

219

A 63. § (2) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 339. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

220

A 63. § (3) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 202. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

221

A „Tájékoztatás atomenergiával kapcsolatos bejelentésekről” alcím címét a 2018: LXVII. törvény 14. § (1) bekezdése iktatta be.

222

A 64/A. §-t a 2018: LXVII. törvény 14. § (2) bekezdése iktatta be.

223

A 65. § a 2019: XXXIV. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

224

A 66. § a 2007: CXLII. törvény 22. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

225

A 66. § (12) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése, a 2019: XXXIV. törvény 22. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

226

A 67. §-t és az azt megelőző alcímet a 2010: CXLVIII. törvény 89. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

227

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése, a 2018: LXVII. törvény 26. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

228

A 69. § (1) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

229

A 69. § (1a) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 70. §-a iktatta be.

230

A 69. § (1b) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 70. §-a iktatta be.

231

A 69. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

232

A 69/A. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 203. §-a iktatta be, szövege a 2013: CLIX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

233

A 69/A. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

234

A 69/A. § (6) bekezdése a 2019: XXXIV. törvény 22. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

235

A 69/A. § (8) bekezdése a 2019: XXXIV. törvény 22. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

236

A 69. § (13) bekezdését a 2019: XXXIV. törvény 19. §-a iktatta be.

237

A 69. § (14) bekezdését a 2019: XXXIV. törvény 19. §-a iktatta be.

238

A 69. § (15) bekezdését a 2019: XXXIV. törvény 19. §-a iktatta be.

239

A 69. § (16) bekezdését a 2019: XXXIV. törvény 19. §-a iktatta be.

240

A „Nemzetközi jellegű kutatás” alcímet (69/B. §) a 2021: CXXII. törvény 21. §-a iktatta be.

241

A 70. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

242

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

243

A 72. § (1) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 51. §-ával megállapított szöveg.

244

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 71. §-ával megállapított szöveg.

245

A 73. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 72. §-ával megállapított szöveg.

246

A 73. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

247

A 73. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

248

A 74. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

249

A 74. § (2) bekezdésének a) pontja a 2007: CXLII. törvény 24. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

250

A 75. § (3) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

251

A 75. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

252

A 76. § (2) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 52. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

253

A 76. § (4) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 52. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

254

A 77. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

255

A 77. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

256

A 77. § (4) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 49. § (10) bekezdése, a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

257

A 78. § (1) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 49. § (9) bekezdése, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

258

A 78. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

259

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

260

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése és 89. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

261

A 80. § (1) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni, a 36. § (3) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

262

A 80. § új (2) bekezdését a 2002: XXXIX. törvény 24. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2)–(4) bekezdés számozását (3)–(5) bekezdésre változtatva; e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni, a 36. § (3) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

263

A 80. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 2002: XXXIX. törvény 24. § (2) bekezdése (3) bekezdésre változtatta. A 80. § (3) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 53. §-ával megállapított szöveg.

264

A 80. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 2002: XXXIX. törvény 24. § (2) bekezdése (4) bekezdésre változtatta. A 80. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

265

A 80. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 2002: XXXIX. törvény 24. § (2) bekezdése (5) bekezdésre változtatta.

266

A 80. § (6) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 22. §-a iktatta be.

267

A 80. § (7) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 22. §-a iktatta be.

268

A 80/A. §-t a 2007: XXIV. törvény 12. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

270

A 81. § (1a) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 54. § (1) bekezdése iktatta be.

271

A 81. § (1b) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 54. § (1) bekezdése iktatta be.

272

A 81. § (1c) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 54. § (1) bekezdése iktatta be.

273

A 81. § (2) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 25. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni, a 36. § (3) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

274

A 81. § (3) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 204. § (2) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

275

A 81. § új (4) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 204. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. A 81. § (4) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 54. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

276

A 81. § új (5) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 204. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatva. E módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

277

A 81. § (6) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 204. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 100. §-a, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

278

A 81. § eredeti (4) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 204. § (3) bekezdése, szövege a 2013: CLIX. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

279

A 81. § eredeti (5) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 204. § (3) bekezdése, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

280

A 81/A. §-t a 2005: CLXV. törvény 6. §-a iktatta be, e módosító törvény 33. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2006. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

281

A 81/A. § (1) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

282

A 81/A. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

283

A 81/A. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

284

A 81/A. § (6) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 55. §-ával megállapított szöveg.

285

A 82. § (1) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 56. §-ával megállapított szöveg.

286

A 82. § (2) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 26. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

287

A 82. § (3) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

288

A 82. § (5) bekezdését a 2009: XXIII. törvény 7. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

289

A 83. § (1) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 205. § (1) bekezdése, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

290

A 83. § (2) bekezdése a 2009: XXIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

291

A 83. § (3) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 205. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2022. évi LV. törvény 57. §-ával megállapított szöveg.

292

A 83. § (4) bekezdését a 2005: CLXV. törvény 7. §-a iktatta be, e módosító törvény 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2006. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

293

A 83/A. §-t és az előtte lévő alcímet a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

294

A 83/A. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

295

A 83/A. § (3) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 58. §-ával megállapított szöveg.

296

A 83/B. §-t a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

297

A 83/B. § (1) bekezdését a 2013: XVI. törvény 19. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

298

A 83/B. § (2) bekezdése a 2013: XVI. törvény 18. § c) pontja, a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

299

A 83/B. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2018: LXVII. törvény 26. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

300

A 83/B. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

301

A 83/C. §-t a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

302

A 83/C. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

303

A 83/C. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

304

A 83/D. §-t a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

305

A 83/D. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

306

A 83/D. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

307

A 83/D. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

308

A 83/E. §-t a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

309

A 83/E. § (1) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

310

A 83/E. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

311

A 83/E. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

312

A 83/E. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

313

A 83/F. §-t a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

314

A 83/F. § (1) bekezdése a 2013: XVI. törvény 19. § (2) bekezdés b) pontja, a 2018: LXVII. törvény 26. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

315

A 83/F. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

316

A 83/F. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

317

A 83/F. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

318

A 83/F. § (6) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

319

A 83/F. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

320

A 83/G. §-t a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

321

A 83/G. § (1) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

322

A 83/G. § (2) bekezdése a 2013: XVI. törvény 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

323

A 83/G. § (3) bekezdés a) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

324

A 83/G. § (3) bekezdés b) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

325

A 83/H. §-t a 2007: XXIV. törvény 14. §-a iktatta be. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

326

A 83/H. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

327

A 83/H. § (3) bekezdését a 2017: L. törvéy 79. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

328

A 83/H. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (10) bekezdése, a 2017: L. törvény 78. § g) pontja szerint módosított szöveg.

329

A 83/H. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

330

Az „A közegészségügyi kényszerengedélyekkel összefüggő eljárások” alcímet (83/I–83/K. §) a 2020: LVIII. törvény 299. §-a iktatta be.

331

A 84. § a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

332

A törvény új harmadik részét (84/A–84/Z. §-t) a 2002: XXXIX. törvény 27. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti harmadik–ötödik részek jelölését negyedik–hatodik részre változtatva; e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

333

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

334

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

335

A 84/B. § (1) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg.

336

A 84/B. § (2) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg.

337

A 84/C. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

339

A 84/C. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

340

A 84/D. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

341

A 84/D. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

342

A 84/D. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

343

A 84/E. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése, a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg.

344

A 84/E. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

345

A 84/E. § (3) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

346

A 84/E. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

347

A 84/E. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

348

A 84/E. § (6) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

349

A 84/E. § (7) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

350

A 84/E. § (8) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

351

A 84/F. § (1) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 25. §-ával megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

352

A 84/F. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

353

A 84/F. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg.

354

A 84/F. § (5) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 49. § (9) bekezdése, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

355

A 84/G. § a 2010: CXLVIII. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

356

A 84/H. §-t megelőző alcím a 2010: CXLVIII. törvény 76. §-ával megállapított szöveg.

357

A 84/H. § a 2010: CXLVIII. törvény 76. §-ával megállapított szöveg.

358

A 84/H. § (1) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg.

359

A 84/H. § (1a) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése iktatta be.

360

A 84/H. § (3) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

361

A 84/H. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

362

A 84/H. § (5) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

363

A 84/H. § (8) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a, a 2022. évi LV. törvény 66. § d) pontja szerint módosított szöveg.

364

A 84/H. § (9) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

365

A 84/H. § (10a) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 13. § (4) bekezdése iktatta be.

366

A 84/I. § a 2007: CXLII. törvény 26. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

367

A 84/J. § (1) bekezdése a 2009: XXIII. törvény 13. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

368

A 84/J. § (1a) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 14. § (1) bekezdése iktatta be.

369

A 84/J. § (1b) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 14. § (1) bekezdése iktatta be.

370

A 84/J. § (2) bekezdésen a 2011: CLXXIII. törvény 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

371

A 84/K. § (1) bekezdése a 2009: XXIII. törvény 13. § (3) bekezdése, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Előbbi módosító törvény 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

372

A 84/K. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

373

A 84/K. § (3) bekezdése a 2009: XXIII. törvény 13. § (3) bekezdése, a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

374

A 84/K. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

375

A 84/K. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

376

A 84/L. § (3) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 27. §-a iktatta be. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

377

A 84/M. § a 2007: CXLII. törvény 28. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni; lásd még a 49. § (7) bekezdését.

378

A 84/M. § (2) bekezdése a 2021: CXXII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

379

A 84/N. § (1) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 29. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni; lásd még a 49. § (7) bekezdését.

380

A 84/O. §-t és alcímét a 2005: LXXXIII. törvény 339. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

381

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

382

A 84/P. § (1) bekezdése a 2021: CXXII. törvény 24. §-ával megállapított szöveg.

383

A 84/R. §-t megelőző alcím a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

384

A 84/R. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

385

A 84/R. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

386

A 84/R. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

387

A 84/R. § (5) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

388

A 84/R. § (6) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (13) bekezdése szerint módosított szöveg.

389

A 84/S. §-t megelőző alcím a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

390

A 84/S. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése, a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg. [A 2011: CLXXIII. törvény 19. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a „(84/A. §” szövegrész helyébe a „[84/A. §” szöveg lép, nem vezethető át.]

391

A 84/S. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése, a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg. [A 2011: CLXXIII. törvény 19. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a "(84/A. §" szövegrész helyébe a "[84/A. §" szöveg lép, nem vezethető át.][A 2011: CLXXIII. törvény 19. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a "Magyar Köztársaságra" szövegrész helyébe a "Magyarországra" szöveg lép, nem vezethető át.]

392

A 84/S. § (3) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 22. §-ával megállapított szöveg. [Ugyanezen módosító törvény 26. § 1. pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban” szöveg lép, nem vezethető át.]

393

A 84/S. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

394

A 84/S. § (6) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése, a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg.

395

A 84/S. § (7) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése, a 2018: LXVII. törvény 26. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

396

A 84/S. § (8) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

397

A 84/S. § (9) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

398

A 84/T. § (1) bekezdése a 2011: CLXXIII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg.

399

A 84/T. § (2) bekezdése a 2010: CLXVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

400

A 84/U. § (1) bekezdése a 2010: CLXVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

401

A 84/U. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

402

A 84/Z. § (1) bekezdése a 2010: CLXVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

403

A 84/Z. § (2) bekezdése a 2010: CLXVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

404

A 84/Z. § (3) bekezdése a 2010: CLXVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

405

A törvény eredeti harmadik részének megjelölését negyedik részre változtatta a 2002: XXXIX. törvény 27. §-a.

406

A XI. Fejezet címe a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CLXVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

407

A 85. § a 2005: LXXXIII. törvény 207. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

408

A 85. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

409

A 85. § (1) bekezdés b) pontja a 2022. évi LV. törvény 59. §-ával megállapított szöveg.

410

A 85. § (1) bekezdés c) pontja a 2009: LVI. törvény 99. §-a, a 2017: L. törvény 78. § e) pontja szerint módosított szöveg.

411

A 85. § (1) bekezdés d) pontja a 2009: LVI. törvény 98. § (10) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

412

A 85. § (1) bekezdés e) pontját a 2009: LVI. törvény 98. § (10) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 87. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

413

A 85. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 99. §-a, a 2010: CXLVIII. törvény 87. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

414

A 85. § (2a) bekezdését a 2020: LVIII. törvény 300. §-a iktatta be.

415

A 85. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

416

A 85. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

417

A 85. § (4) bekezdés c) pontját a 2009: LVI. törvény 98. § (11) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

418

A 85. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

419

A 85. § (6) bekezdése a 2009: XXVII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 36. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a megváltoztatási kérelem benyújtására nyitva álló, 2009. augusztus 1. napját követően lejárt határidőkre is alkalmazni kell.

420

A 85. § (7) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 30. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

421

A 85. § (8) bekezdését a 2017: L. törvéy 79. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

422

A 85. § (9) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) és (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

423

A 85. § (10) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

424

A 85. § (11) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

425

A 85. § (11) bekezdés b) pontja a 2018: LXVII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

426

A 85. § (11) bekezdés c) pontja a 2018: LXVII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

427

A 85. § (11a) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 24. § (2) bekezdése iktatta be.

428

A 85. § (11b) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 24. § (2) bekezdése iktatta be.

429

A 86. § (1) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 24. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

430

A 86. § (2) bekezdését az 1997: LXXII. törvény 38. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte, 1999. január 1. napjától.

431

A 87. § a 2011: CCI. törvény 97. § a) pontja szerint módosított szöveg.

432

A 88. § a 2017: CXXX. törvény 24. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

434

A 90. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: CXXX. törvény 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

435

A 90. § (1) bekezdésének a) pontja a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

436

A 90. § (1) bekezdés b) pontja a 2017: CXXX. törvény 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

437

A 91. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

438

A 93. § (1) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

439

A 94. § (1) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

440

A 94. § (2) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 209. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

441

A 94/A. §-t a 2017: CXXX. törvény 24. § (5) bekezdése iktatta be.

442

A 97/A. §-t és alcímét a 2002: XXXIX. törvény 29. §-a iktatta a szövegbe. A 97/A. § a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

443

A 98. § (1) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 24. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

444

A 98. § (1a) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 24. § (7) bekezdése iktatta be.

445

A 98. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

446

A 98. § (5) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 31. §-a iktatta be. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

447

A 100. § (1) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

448

A 100. § (2) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

449

A 100. § (2) bekezdésének a) pontja a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

450

A 100. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

451

A 100. § (2) bekezdésének c) pontját a 2003: CII. törvény 111. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 111. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. május 1-jét követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

452

A 100. § (3) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 210. § (1) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) és (14) bekezdése szerint módosított szöveg.

454

A 100. § (5) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 210. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (14) bekezdése szerint módosított szöveg.

455

A 101. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta az 1997: LXXII. törvény 37. §-ának (6) bekezdése. Az (1) bekezdés második–negyedik mondatát a 2005: LXXXIII. törvény 211. § (1) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezéseket a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni. Az (1) bekezdés első mondata a 2005: CLXV. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2006. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

456

A 101. § (2) bekezdését az 1997: LXXII. törvény 37. §-ának (6) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés a 2005: CLXV. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése, a 2011: CCI. törvény 97. § a) pontja, a 2017: CXXX. törvény 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

457

A 102. §-t és az előtte lévő címét az 1997: LXXII. törvény 38. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte, 1999. január 1. napjától.

458

A 103. §-t és címét a 2001: CV. törvény 21. §-ának nyolcadik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

459

A 104. § a 2005: CLXV. törvény 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 33. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2006. április 15-ét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

460

A 104. § (1) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 32. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. december 13. napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni. Nyitó szövegrésze a 2011: CCI. törvény 97. § b) pontja szerint módosított szöveg.

461

A 104. § (1a) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

462

A 104. § (1b) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

463

A 104. § (1c) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

464

A 104. § (1d) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

465

A 104. § (1e) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

466

A 104. § (1f) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

467

A 104. § (1g) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

468

A 104. § (1h) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

469

A 104. § (1i) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (1) bekezdése iktatta be.

470

A 104. § (2) bekezdése a 2021: CXXII. törvény 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

471

A 104. § (2a) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (3) bekezdése iktatta be.

472

A 104. § (4) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

473

A 104. § (5) bekezdés c) pontja a 2017: CXXX. törvény 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

474

A 104. § (6) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

475

A 104. § (7) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 25. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

476

A 104. § (8) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 25. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

477

A 104. § (9) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: CXXX. törvény 26. § f) pontja szerint módosított szöveg.

478

A 104. § (10) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 25. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

479

A 104. § (11) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 25. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

480

A 104. § (12) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 25. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

481

A 104. § (12a) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése iktatta be.

482

A 104. § (13) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 25. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

483

A 104. § (14) bekezdése a 2021: CXXII. törvény 25. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

484

A 104. § új (15) bekezdését a 2009: XXIII. törvény 11. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (15) bekezdés számozását (17) bekezdésre változtatta. E módosító törvény 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

485

A 104. § új (16) bekezdését a 2009: XXIII. törvény 11. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (16) bekezdés számozását (18) bekezdésre változtatta. E módosító törvény 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

486

A 104. § eredeti (15) bekezdésének számozását (17) bekezdésre változtatta a 2009: XXIII. törvény 11. §-a. A (17) bekezdés szövege a 2017: CXXX. törvény 25. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

487

A 104. § (18) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 27. §-a hatályon kívül helyezte.

488

A törvény eredeti negyedik részének megjelölését ötödik részre változtatta a 2002: XXXIX. törvény 27. §-a, az ötödik rész (105–114/V. §) e módosító törvény 31. §-ával megállapított szöveg; e módosító törvény 35. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit csak a 2003. január 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

489

A növényfajtákra a korábban hatályos rendelkezések alapján megadott szabadalmakkal kapcsolatosan lásd a 2002: XXXIX. törvény 37. § (1) bekezdésének rendelkezéseit.

490

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

491

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

492

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

493

A 108. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

494

A 109. § (7)–(8) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 37. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

495

A 109. § (7)–(8) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 37. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

496

A 109/A. §-t megelőző alcímet a 2009: XXVII. törvény 16. §-a iktatta be.

497

A 109/A. §-t a 2009: XXVII. törvény 16. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

498

A 109/B. §-t a 2009: XXVII. törvény 16. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

499

A 109/C. §-t a 2009: XXVII. törvény 16. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

500

A 110. § (1) bekezdése a 2004: LXIX. törvény 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

501

A 111. § a 2022. évi LV. törvény 60. §-ával megállapított szöveg.

502

A 111/A. §-t megelőző alcímet a 2009: XXVII. törvény 17. §-a iktatta be.

503

A 111/A. §-t a 2009: XXVII. törvény 17. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

504

A 111/A. § (1) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

505

A 112. § a 2003: LII. törvény 29. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 29. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

506

A 114. § új (2) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 212. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva. E módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

507

A 114. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 212. §-a, szövege a 2009: XXVII. törvény 37. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 36. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

508

A 114. § (4) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 15. §-a iktatta be.

509

A 114/A. § a 2011: CLXXIII. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

510

A 114/C. § a 2009: XXVII. törvény 18. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 36. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

511

A 114/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022. évi LV. törvény 66. § e) pontja szerint módosított szöveg.

512

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

513

A 114/G. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

514

A 114/G. § (2) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

515

A 114/G. § (3) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 213. § (1) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

516

A 114/G. § (4) bekezdésének b) pontja a 2007: CXLII. törvény 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 49. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

517

A 114/G. § (4) bekezdésének c) pontját a 2007: CXLII. törvény 33. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 49. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2008. január 1. napját követően lejáró határidőkre és az azt követő időpontra kitűzött határnapokra kell alkalmazni.

518

A 114/G. § (7) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 213. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 2007: CXLII. törvény 34. § (1) bekezdése, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

519

A 114/G. § (8) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 213. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2007: CXLII. törvény 34. § (2) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

520

A 114/G. § (9) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 213. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: CXXI. törvény 16. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

521

A 114/G. § (10)–(12) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 77. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CXXI. törvény 16. § (9) bekezdése.

522

A 114/G. § (10)–(12) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 77. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CXXI. törvény 16. § (9) bekezdése.

523

A 114/G. § (10)–(12) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 77. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CXXI. törvény 16. § (9) bekezdése.

524

A „Növényfajta-oltalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás” alcím címe a 2022. évi LV. törvény 61. §-ával megállapított szöveg.

525

A 114/H. § (1) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 62. §-ával megállapított szöveg.

526

A 114/H. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

527

A 114/I. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

528

A 114/I. § (3) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

529

A 114/I. § (3a) bekezdését a 2018: LXVII. törvény 24. § (2) bekezdése iktatta be.

530

A 114/I. § (4) bekezdése a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

531

A 114/I. § (6) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

532

A 114/J. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

533

A 114/J. § (1) bekezdés b) pontja a 2018: LXVII. törvény 25. §-ával megállapított szöveg.

534

A 114/L. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

535

A 114/M. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

536

A 114/M. § (2) bekezdése a 2007: CXLII. törvény 36. §-ával megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

537

A 114/M. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

538

A 114/N. § a 2010: CXLVIII. törvény 79. §-ával megállapított szöveg.

540

A 114/P. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

541

A 114/R. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

542

A 114/R. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése, a 2018: LXVII. törvény 26. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

543

A 114/R. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

544

A 114/R. § (6) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

545

A 114/R. § (7) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

546

A 114/S. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

547

A 114/S. § (2) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 338. § 5. pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

548

A 114/T. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

549

A 114/T. § (2) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 214. §-ával megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (15) bekezdése szerint módosított szöveg.

550

A 114/T. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

551

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

552

A 114/V. § a 2005: LXXXIII. törvény 215. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

553

A XIV/B. fejezetet (115–115/B. §-t) a 2005: LXXXIII. törvény 216. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 114/Z–115. § számozását 115/C–115/D. §-ra változtatva. E módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezéseket a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

554

A 115/A. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (11) bekezdése, a 2018: LXVII. törvény 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

555

A 115/A. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (16) bekezdése szerint módosított szöveg.

556

A 2005: LXXXIII. törvény 332. § (3) bekezdése alapján a 115/B. § (1) bekezdésében említett három hónapos határidőt 2005. november 1-jétől kell számítani, ha a közösségi növényfajta-oltalom 2004. május 1-je és 2005. november 1-je közötti időszakban szűnt meg. A 115/B. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (17) bekezdése szerint módosított szöveg.

557

A 115/B. § (4) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

558

Az új 115/C. §-t és alcímét a 2005: CLXV. törvény 10. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 115/C–115/D. § számozását 115/D–115/E. §-ra változtatva. A 115/C. § a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

559

Az új Hatodik részt (XIV/C. fejezetet és a 115/D–115/L. §-okat) a 2007: XXIV. törvény 16. §-a iktatta be, egyidejűleg a korábbi Hatodik rész számozását Hetedik részre, a korábbi 115/D–115/E. §-ok számozását 115/M–115/N. §-okra változtatva. E módosító törvény 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkezéseket csak a 2007. május 1-jét követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

560

A hatodik rész címe a 2010: CXLVIII. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

561

A XIV/C. fejezet címe a 2010: CXLVIII. törvény 80. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 265. § (1) bekezdése alapján a Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezésre változik, és a hivatal ezzel az elnevezéssel működik tovább.

562

A 115/D. §-t megelőző alcím a 2010: CXLVIII. törvény 80. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

563

A 115/D. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 80. § (4) bekezdésével megállapított, a 2019: CIX. törvény 87. §-a szerint módosított szöveg.

564

A 115/D. § (2) bekezdése a 2017: LXXII. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

565

A 115/E. § (2) bekezdése a 2009: XXVII. törvény 19. § (1) bekezdése, a 2018: LXVII. törvény 26. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

566

A 115/E. § (3) bekezdése a 2013: XVI. törvény 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

567

A 115/E. § (4) bekezdését a 2009: LVI. törvény 100. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CCXI. törvény 21. §-a iktatta be.

568

A 115/E. § (5) bekezdését a 2009: LVI. törvény 100. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CCXI. törvény 21. §-a iktatta be.

569

A 115/E. § (6) bekezdése a 2013: XVI. törvény 19. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

570

A 115/E. § (7) bekezdését a 2013: XVI. törvény 14. § (2) bekezdése iktatta be.

571

A 115/F. §-t megelőző alcím a 2010: CXLVIII. törvény 81. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 265. § (2) bekezdése alapján a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács és a Tanács tagjainak tagsága 2011. január 1. napján a törvény erejénél fogva megszűnik. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsát 2011. január 1. napját követő három hónapon belül meg kell alakítani.

572

A 115/F. § a 2010: CXLVIII. törvény 81. §-ával megállapított szöveg.

573

A 115/G. § g) pontját a 2011: CLXXIII. törvény 17. §-a iktatta be, a 2023. évi XLI. törvény 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

574

A 115/G. § h) pontját a 2017: LXXII. törvény 18. §-a iktatta be.

575

A 115/H. § (1) bekezdés b) pontja a 2022. évi LV. törvény 66. § f) pontja szerint módosított szöveg.

576

A 115/H. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 100. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

577

A 115/H. § (2a) bekezdését a 2011: CLXXIII. törvény 18. §-a iktatta be, a 2023. évi XLI. törvény 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

578

A 115/H. § (2b) bekezdését a 2017: LXXII. törvény 19. §-a iktatta be.

579

A 115/H. § (4) bekezdése a 2016: XCIII. törvény 166. §-ával megállapított szöveg.

580

A 115/J. § (2) bekezdése a 2023. évi XXXI. törvény 24. §-a szerint módosított szöveg.

581

A 115/J. § (4) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 66. § g) pontja szerint módosított szöveg.

582

A 115/K. § e) pontját a 2022: XXIV. törvény 12. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

583

A 115/K. § g) pontját a 2023. évi XLI. törvény 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

584

A 115/K. § h) pontját a 2010: CXLVIII. törvény 83. § (2) bekezdése iktatta be.

585

A 115/L. § a) pontja a 2016: XCIII. törvény 167. §-ával megállapított szöveg.

586

A XIV/D. fejezetet (115/M–115/S. §) a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

587

A XIV/D. fejezet címét a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

588

A 115/M. §-t megelőző alcímet a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be.

589

Az új 115/M. §-t a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 115/M. § számozását 115/T. §-ra változtatva. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

590

A 115/N. §-t megelőző alcímet a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be.

591

Az új 115/N. §-t a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 115/N. § számozását 115/U. §-ra változtatva. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

592

A 115/O. §-t a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

593

A 115/O. § (1) bekezdése a 2023. évi XLI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

594

A 115/O. § (1a) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be.

595

A 115/O. § (1b) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be.

596

A 115/O. § (1c) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be.

597

A 115/O. § (2) bekezdése a 2023. évi XLI. törvény 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

598

A 115/O. § (2a) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be.

599

A 115/O. § (2b) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 3. § (5) bekezdése iktatta be.

600

A 115/O. § (6) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 3. § (6) bekezdése iktatta be.

601

A 115/O. § (7) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 3. § (6) bekezdése iktatta be.

602

A 115/P. §-t a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

603

A 115/P. § (1) bekezdése a 2023. évi XLI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

604

A 115/P. § (2) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 93. §-a szerint módosított szöveg.

605

A 115/P. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

606

A 115/P. § (5) bekezdése a 2022. évi LXXIV. törvény 45. §-a szerint módosított szöveg.

607

A 115/P. § (10) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 88. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

608

A 115/R. §-t megelőző alcímet a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be.

609

A 115/R. §-t a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

610

A 115/R. § (3) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 84. §-a iktatta be, szövege a 2022. évi LV. törvény 63. §-ával megállapított szöveg.

611

A 115/S. §-t megelőző alcímet a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be.

612

A 115/S. §-t a 2009: XXVII. törvény 20. §-a iktatta be. E módosító törvény 36. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1. napját követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

613

A 115/S. § (3) bekezdése a 2013: CLIX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

614

A törvény Hatodik – eredeti Ötödik – részének számozását Hetedik részre változtatta a 2007: XXIV. törvény 16. §-a.

615

A 115/T. – eredeti 114/Z. – §-t megelőző alcímet a 2002: XXXIX. törvény 32. §-a iktatta be.

616

A 114/Z. §-t a 2002: XXXIX. törvény 32. §-a iktatta be, számozását 115/T. §-ra változtatta a 2009: XXVII. törvény 20. §-a. A 115/T. § a 2022. évi LV. törvény 64. §-ával megállapított szöveg.

617

A 115/N. § – eredeti 115. § – számozását 115/U. §-ra változtatta a 2009: XXVII. törvény 20. §-a.

618

A 115/U. § (6) bekezdését a 2007: XXIV. törvény 30. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2021: CXXII. törvény 26. §-a iktatta be.

619

A 117/U. § (7) bekezdését a 2021: CXXX. törvény 58. §-a iktatta be.

620

A 116. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 192. pontja hatályon kívül helyezte. A 116. §-t újonnan a 2010: CXLVIII. törvény 85. §-a iktatta be.

621

A 116/A. §-t a 2020: LVIII. törvény 301. §-a iktatta be.

622

A 117. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 192. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: XVI. törvény 16. §-a iktatta be.

623

A 117/A. §-t a 2013: CLIX. törvény 7. §-a iktatta be, szövege a 2019: XXXIV. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

624

A hatálybalépés időpontja 2019. április 26.

625

A 117/A. § (3) bekezdését a 2022. évi LV. törvény 65. §-a iktatta be.

626

A 117/A. § (4) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény - 2023. évi LXXXV. törvény 56. § (1) bekezdése szerint módosított - 5. §-a iktatta be.

627

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

628

A 117/A. § (5) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény - 2023. évi LXXXV. törvény 56. § (2) bekezdése szerint módosított - 5. §-a iktatta be.

629

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

630

A 117/B. §-t a 2016: CXXI. törvény 16. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: XXXIV. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

631

A 117/C. §-t a 2017: L. törvény 77. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2019: XXXIV. törvény 23. §-a.

632

A 117/C. §-t megelőző alcímet a 2017: LXXII. törvény 20. §-a iktatta be.

633

A 117/C. §-t a 2017: LXXII. törvény 20. §-a iktatta be.

634

A 118. § a 2002: XXXIX. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

636

A 118. § (2) bekezdése a 2002: XXXIX. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. A 118. § (2) bekezdése a 2022. évi LV. törvény 66. § h) pontja szerint módosított szöveg.

638

A 118. § új (3) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 217. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva.

640

A 118. § (4) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 217. §-a iktatta be, szövege a 2009: XXVII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

642

A 118. § (4a) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 86. §-a iktatta be, a 2022: XXIV. törvény 12. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

643

A 118. § (4b) bekezdését a 2013: XVI. törvény 17. §-a iktatta be.

644

A 118. § eredeti (3) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 217. §-a, szövege a 2009: XXVII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 87. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

646

A 118. § (6) bekezdését a 2006: CIX. törvény 142. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: XXVII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 87. § (6)–(7) bekezdése szerint módosított szöveg.

647

A 118. § (7) bekezdését a 2007: CXLII. törvény 37. §-a iktatta be, szövege a 2009: CLV. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

649

A 118. § (8) bekezdését a 2009: XXVII. törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXLVIII. törvény 87. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

650

A 118. § (9) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény - 2023. évi LXXXV. törvény 56. § (3) bekezdése szerint módosított - 6. §-a iktatta be.

651

A 119. § előtti alcímet a 2005: CLXV. törvény 11. § (1) bekezdése iktatta be.

652

A 119. §-t a 2002: XXXIX. törvény 34. §-a iktatta be, szövege a 2005: CLXV. törvény 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 2007: XXIV. törvény 17. §-a.

653

A 119. § (1a) bekezdését a 2021: CXXII. törvény 27. §-a iktatta be.

654

A 119. § (2) bekezdését a 2007: XXIV. törvény 17. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

655

A 120. §-t a 2023. évi XLI. törvény 7. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére