• Tartalom

1995. évi XLII. törvény

1995. évi XLII. törvény

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről1

2012.04.15.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal, valamint az élet- és vagyonbiztonsággal összefüggő egyes — közszolgáltatás útján megvalósuló — közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata, amelynek a működési területén való ellátását a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a megyei önkormányzattól átvállalhatja.

(2)3 A helyi önkormányzat által szervezett, az e törvényben meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles igénybe venni.

(3)4 A helyi önkormányzat a kötelező közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot hirdet meg.

2. § A helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás megnevezését, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, a közszolgáltatást végző intézmény vagy szakvállalkozás (a továbbiakban együtt: szolgáltató) megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit [Ptk. 226. § (1) bek.];

d) közüzemi szolgáltatás (Ptk. 388. §) esetén a közüzemi szerződés létrejöttének módját, valamint a szolgáltatás igénybevételének, korlátozásának, megtagadásának — jogszabályban nem rendezett — módját és feltételeit;

e)5 az érintett közfeladattal összefüggő — jogszabályban nem rendezett — helyi önkormányzati hatósági feladatot, hatáskört;

f) az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás ingyenességét.

2/A. §6 (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása a következő feltételek mellett vállalható át:

a) az átvállalásról a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása az átvállalás időpontját megelőző legalább hat hónappal korábban dönt, és erről haladéktalanul értesíti a megyei önkormányzatot,

b) az átvállalásra a következő év január 1. napjával kerülhet sor,

c) az átvállalást írásbeli megállapodásba kell foglalni,

d) a községi, városi önkormányzat a következő év január 1-jei hatálybalépéssel megalkotja a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét, az átadó megyei önkormányzat pedig úgy módosítja a rendeletét, hogy annak hatálya a feladatot átvállaló önkormányzat(ok)ra az átvállalás időpontjától már nem terjedhet ki.

(2) Ha a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását nem vállalja tovább, a feladatnak a megyei önkormányzat részére történő visszaadása során az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(3) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalására és visszaadására az átadó önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátására irányuló, a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval kötött szerződésében meghatározott időtartam lejárta után vagy a közszolgáltatási szerződést kötött felek közös megegyezése esetén kerülhet sor.

2/B. §7 (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás átadására, illetőleg visszaadására vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett működési területet;

b) a feladat átvállalásának, illetőleg visszaadásának kezdő időpontját;

c) a folyamatban lévő ügyek iratainak az ügy számát és jellegét feltüntető jegyzékét;

d) a feladat visszaadásának szabályait.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő folyamatban lévő ügyek iratait az átadás, illetve a visszavétel napjáig kell az átvevő részére átadni.

3. § E törvény alkalmazásában

a)-e)8

f)9 kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban, helyiségben a tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és tartozékainak időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata, a használat és a műszaki megoldás megfelelőségének vizsgálata.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)10

(3)11 A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szakmai követelményeit, valamint a tevékenység körét és az ellátásra való jogosultság feltételeit.

(4)12 Felhatalmazást kap a közszolgáltatást szervező megyei (fővárosi) önkormányzat, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait – a közszolgáltatás ellátását átvállaló települési önkormányzatok illetékességi területére ki nem terjedő hatállyal – rendeletben állapítsa meg.

(5)13 Felhatalmazást kap a kéményseprő-ipari közszolgáltatást szervező azon települési önkormányzat, amely a közszolgáltatás ellátását a megyei (fővárosi) önkormányzattól átvállalta, hogy a közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait rendeletben határozza meg.

5. §14 (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében a díj mértékét a kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi), a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege (üzemelő vagy tartalék) és a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz tartozó kéményseprő körzet településszerkezete figyelembevételével kell meghatározni. A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítani.

(2) A díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít. A helyi önkormányzat a díj megállapításánál a fejlesztési célú költséghányadot figyelembe veheti.

(3) Ha a közszolgáltató szervezet más tevékenységet is folytat, akkor köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatás költségeit a számviteli előírásoknak megfelelően elkülönítetten nyilvántartani.

(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületeinek a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.

(5) A díjat az elvégzett szolgáltatás alapján – a tulajdonos és a közszolgáltató eltérő megállapodása hiányában – utólag kell megfizetni.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. május 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. május 26. A törvényt a 2012: XC. törvény 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 15. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdését a 2000: XLIII. törvény 57. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2005: CXLIII. törvény 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2000: XLIII. törvény 57. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2001. január 1. napjától.

4

Az 1. § (3) bekezdésének második mondatát a 2000: XLIII. törvény 57. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos 2001. január 1. napjától.

5

A 2. § e) pontja a 2012: XXXI. törvény 37. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2/A. §-t a 2005: CXLIII. törvény 2. §-a iktatta be.

7

A 2/B. §-t a 2005: CXLIII. törvény 2. §-a iktatta be.

8

A 3. § a)- e) pontját a 2000: XLIII. törvény 57. §-ának (4) bekezdése 2001. január 1. napjától hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § f) pontja a 2005: CXLIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 197. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (3) bekezdése a 2000: XLIII. törvény 57. §-ának (2) bekezdésével megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 170. § (1) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (4) bekezdése a 2005: CXLIII. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (5) bekezdését a 2005: CXLIII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. §-t a 2000: XLIII. törvény 57. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe. Hatályos 2001. január 1. napjától.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére