• Tartalom

1995. évi LX. törvény

1995. évi LX. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–2. §2

3–8. §3

9. §4

10–11. §5

12. §6

13–27. §7

28. §8

29. §9

30. § (1) E törvény a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, rendelkezéseit a (2)—(5) bekezdésben foglalt kivételekkel a hatálybalépés után indult ügyekben

kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell a 4. §, 6. §, 9. §, 10. §, 13. §, 21. §, 27. § (3) bekezdésének, valamint a 29. § (1)—(3) bekezdésének rendelkezéseit.

(3) A 20. §, illetve a 27. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bíróság a törvény hatálybalépésekor az elsőfokú határozatot még nem hozta meg.

(4) A 22. §-ban foglalt rendelkezést azokban a perújítási eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az alapügy e törvény hatálybalépését követően indult.

(5) A 33. § (5) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a törvény hatálybalépésekor az ügyben a perindítás hatályai még nem álltak be.

31. § (1)10

(2) A törvény hatálybalépésével a ,,Az ügyész jogai a perben'' cím, s az azt követő 2/A. §, a 3. §-t megelőző ,,Az igazság érvényesülésének biztosítása'' cím, a 3. § (1) bekezdésének második mondatából az ,,evégett hivatalból'' szövegrész, a 36. § (1) bekezdéséből a ,,megyei bíróság székhelyén működik helyi bíróság'' szövegrész, a 75. § (4) bekezdése, a 132. § (3) bekezdése, a 135. § (2) bekezdéséből a ,,— hivatalos kiküldetés esetét kivéve —'' szövegrész, a 136. § (2) bekezdéséből a ,,továbbá, ha a keresetlevelet a 130. § (1) bekezdésének i) pontja alapján el kellett volna utasítani'' szövegrész, a 136/B. § (2) bekezdésének utolsó mondata, a 136/B. § (3) bekezdésének első és második mondata, harmadik mondatából pedig az ,,ilyen esetben'' szövegrész, a 141. § (1) bekezdéséből a ,,foglalkozás'' szövegrész, a 143. § (2) bekezdése, a 146. § (3) bekezdése, a 152. § (3) bekezdése, a 167. § második mondata, a 220. § (2) bekezdése, a 234. § (1) bekezdésének második mondata, a 249. § (2) bekezdéséből az ,,akár hivatalból'' szövegrész, a 272. § (3) bekezdésének első mondata, a 279. § (1) bekezdése, a ,,Bontóper előtti meghallgatás'' cím, valamint a 280. §, a 283. § (4) bekezdése, 285. § (1) bekezdésének utolsó mondata, a 293. § (1) bekezdéséből, a 302. § (1) bekezdéséből, valamint a 304. § (2) bekezdéséből ,,a 280. §'' szövegrész, a 305. §, a 355. § hatályát veszti, de a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben továbbra is alkalmazni kell.

(3) A 148. § (2) bekezdéséből az ,,és a felek méltányos érdekeinek'' szövegrész hatályát veszti, de a hatályon kívül helyezett rendelkezést a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben továbbra is alkalmazni kell, ha a törvény hatálybalépésekor a bíróság a felek egyezségének jóváhagyása kérdésben már döntést hozott.

(4) A törvény hatálybalépésével a 217. § (3) bekezdéséből a ,,különösen, ha a kötelezett fél kereseti viszonyai azt indokolttá teszik'' szövegrész, a 233. § (3) bekezdésének a) és c) pontja hatályát veszti, azonban a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben továbbra is alkalmazni kell, ha a bíróság a törvény hatálybalépésekor az elsőfokú határozatot már meghozta.

32–33. §11

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. június 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1-2. §-t az 1999: CX. törvény 174. §-a (2) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 206. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. §-t a 2004: LXV. törvény 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 10–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 206. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 12. §-t az 1999: CX. törvény 174. §-a (2) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 13–27. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 206. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 28. §-t az 1997: LXXII. törvény 38. §-ának m) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 29. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 206. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 31. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 206. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 32–33. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 206. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére