• Tartalom
Oldalmenü

1995. évi VII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról1

1995.03.22.

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi — a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, az 1993. évi XLIV. törvénnyel módosított 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott — költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének
a végrehajtása

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1993. évi költségvetésének a végrehajtását

326 580 858 ezer (háromszázhuszonhatmilliárd-ötszáznyolcvanmillió-nyolcszázötvennyolcezer) forint bevétellel,

333 982 992 ezer (háromszázharminchárommilliárd-kilencszáznyolcvankétmillió-kilencszázkilencvenkettőezer) forint kiadással és

7 402 134 ezer (hétmilliárd-négyszázkétmillió-egyszázharmincnégyezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből:

a) 2 052 456 ezer forintot a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 27. §-a (6) bekezdésében meghatározott garanciális kötelezettség alapján teljesítendő megtérítése fedez, amellyel a központi költségvetés legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15. napon megtéríti a KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Ny. Alapra eső kiadása 1993. évi tényleges és előirányzott összegének különbözetét.

b)2 349 678 ezer forintot — az állam által a Ny. Alap részére vissztehermentesen átadandó vagyon hozamából származó 1993. évi bevételként a KT. 13. §-ának (4) bekezdésében előirányzott, de ténylegesen be nem folyt összeg részbeni teljesítéseként a központi költségvetés legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15. napon történő megtérítése fedez.

c)3 5 000 000 ezer forintot a Ny. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993. évben 5 000 000 ezer forint értékben kibocsátott hosszú lejáratú étékpapír befolyt ellenértéke fedez.

(2) A Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből az (1) bekezdés c) pontjában említett — 1993. évi hiányt fedező — értékpapír-kibocsátással nem érintett összeg 2 402 134 ezer forint a Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendezés során befolyó összegekkel a Ny. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.

3. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 319 209 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 239 695 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 12 558 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 66 652 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 304 millió forint.

(2) A Ny. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 14 613 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 13 584 millió forint.

(3) A Ny. Alap járulékbevételének, valamint a késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből a Ny. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján számításba vehető bevétel 1 314 millió forint.

(4) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 3 968 millió forint.

(5) A Ny. Alapnak a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 13. § (1) bekezdés b) pont szerinti megtérítéséből származó bevétele 89 millió forint.

(6) A Ny. Alap bevételét a KT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 11 298 millió forinttal csökkenti. Ez az összeg

a) az átvett 27 017 millió forint (az Egészségbiztosítási Alap 88 581 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és

b) az átadott 38 315 millió forint (a Ny. Alap 299 334 millió forint ellátási kiadásának az Egészségbiztosítási Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

4. § (1) A Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 299 334 millió forint.

(2) A KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Ny. Alapot terhelő kiadásainak összege 25 784 millió forint.

(3) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) Ny. Alapot terhelő összege 843 millió forint.

(4) A működési költségvetéshez való hozzájárulás a Ny. Alap — a 3. § (3) és (5) bekezdése szerinti bevételt nem tartalmazó — bevételi főösszegének 1,5%-a, 4 878 millió forint. Ezenfelül az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez a Ny. Alap 1 689 millió forinttal járul hozzá. Az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez való hozzájárulás összegéből 101 millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről rendelkező 1994. évi L. törvény 8. §-a alapján teljesíthető hozzájárulás Ny. Alapot terhelő összege.

(5) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 47 millió forint.

(6) A Ny. Alap kiadási többletének fedezetére 1993. évben kibocsátott értékpapír kibocsátásával kapcsolatban felmerült kiadás 5 millió forint.

(7) A 3. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott bevételeknek a Ny. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 1 403 millió forint.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének
a végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1993. évi költségvetésének a végrehajtását 280 307 643 ezer (kettőszáznyolcvanmilliárd-háromszázhétmillió-hatszáznegyvenháromezer) forint bevétellel,

306 032 747 ezer (háromszázhatmilliárd-harminckétmillió-hétszáznegyvenhétezer) forint kiadással és

25 725 104 ezer (huszonötmilliárd-hétszázhuszonötmillió-egyszáznégyezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből

a)4 11 500 000 ezer forintnak megfelelő részt az E. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993. évben kibocsátott 11 000 000 ezer forint és 1994. évben kibocsátott 500 000 ezer forint névértékű, hosszú lejáratú értékpapír ellenében befolyt összeg fedez,

b) a központi költségvetés 1 788 382 ezer forint összegben — a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 27. §-a (6) bekezdésében meghatározott garanciális kötelezettség alapján — megtéríti a KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások E. Alapra eső kiadása 1993. évi tényleges és előirányzott összegének különbözetét,

c)5 12 436 722 ezer forint összeget az E. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján kibocsátandó — legalább egyéves lejáratú — értékpapír fedez. Az értékpapír kamatát a központi költségvetés az E. Alap kezelője részére a kamatköltség felmerülésekor megtéríti, és a tőketörlesztésre kezességet vállal.

(2) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből az (1) bekezdés a) pontjában említett 1993. évi értékpapír kibocsátással nem érintett rész (14 725 104 ezer forint) az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés szerinti rendezés során befolyó összegekkel az E. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.

7. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 251 007 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 190 778 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 9 995 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék bevétele 44 434 millió forint. A meghatározott személyek egészségbiztosítására a központi költségvetés által fizetett járulék 5 800 forint.

(2) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 12 580 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 10 467 millió forint, a közgyógyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 347 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 811 millió forint, a terhességmegszakítás egyéni térítési díja 162 millió forint.

(3) Az E. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből az E. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján számításba vehető bevétel 1 314 millió forint.

(4) Az 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvetéstől átvett összeg 2 500 millió forint. Ebből 1 000 millió forint a közgyógyellátás költségeihez való hozzájárulás, 1 500 millió forint a terhesgondozás költségeihez való hozzájárulás.

(5) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 464 millió forint.

(6) Az E. Alapnak a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 13. § (1) bekezdés b) pont szerinti megtérítéséből származó bevétele 88 millió forint.

(7) Az E. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtott 1993. évi központi bérintézkedés 1993. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 2 371 millió forint.

(8) Az E. Alap bevételét a KT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 11 298 millió forinttal növeli.

Ez az összeg

a) az átvett 38 315 millió forint (a Ny. Alap 299 334 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és

b) az átadott 27 017 millió forint (az E. Alap 88 581 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

8. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadás 131 571 millió forint. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a törvény 3. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 54 233 millió forint.

(3) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 45 034 millió forint.

(4) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 7 203 millió forint.

(5) A táppénz kiadása 35 255 millió forint.

(6) Az egyéb betegségi ellátások (útiköltség-térítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadása 2 158 millió forint.

(7) A KT. 3. §-ának (1) bekezdésének 1993. január 1. és december 31. között hatályos szövege alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások E. Alapot terhelő kiadásainak összege 22 467 millió forint.

(8) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) E. Alapot terhelő összege 734 millió forint.

(9) A működési költségvetéshez való hozzájárulás az E. Alap — a 7. § (3) és (6) bekezdése szerinti bevételt nem tartalmazó — bevételi főösszegének 1,5%-a, 4 184 millió forint. Ezen felül az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez az E. Alap 1 449 millió forinttal járul hozzá. Az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez való hozzájárulás összegéből 87 millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről rendelkező 1994. évi L. törvény 8. §-a alapján teljesíthető hozzájárulás E. Alapot terhelő összege.

(10) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés összege 327 millió forint.

(11) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 5 millió forint.

(12) Az E. Alap kiadási többletének fedezetére 1993. évben kibocsátott értékpapír kibocsátásával kapcsolatban felmerült kiadás 11 millió forint.

(13) A 7. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott bevételeknek az E. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 1 402 millió forint.

Átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások

9. § (1) A KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak 1993. évi összege 48 251 millió forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fedezetéhez a Ny. Alap 25 784 millió forinttal, az E. Alap 22 467 millió forinttal járul hozzá.

(3) Az átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak jogcímek szerinti részletezését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

Működési költségvetés

10. § (1) A működési költségvetés 1993. évi bevétele 14 224 millió forint, a kiadás 12 545 millió forint, a maradvány 1 679 millió forint, amely a következő évre átvihető és felhasználható. A működési költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A bevételekből 12 200 millió forint a Ny. Alapból származó 6 567 millió forint, valamint az E. Alapból származó 5 633 millió forint hozzájárulás együttes összege; 241 millió forint a társadalombiztosítás alaptevékenységén kívül folytatott tevékenységének működési ár- és díjbevétele; 600 millió forint a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés által történő megtérítése; 206 millió forint a működési tartalék igénybevétele; 760 millió forint az 1992. évi működési pénzmaradvány igénybevétele; 13 millió forint az áfa-kompenzáció, 4 millió forint a személyi kárpótlás megtérítése, 47 millió forint központi költségvetési forrásátadás 1993. évi központi bérintézkedésére, 27 millió forint a munkanélküliek közhasznú foglalkoztatásáért a Foglalkoztatási Alapból történt forrásátadás, 126 millió forint a működési költségvetés egyéb bevétele.

(3) A kiadásokból a folyamatos működésre 9 389 millió forint lett felhasználva, melyből a szintrehozás utáni alapelőirányzat 7 770 millió forint, a fejlesztés 1 522 millió forint volt. Az Országgyűlés döntése alapján igénybe vett 300 millió forint tartalékból a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Önkormányzat testületeik működési kiadásaira 63 millió forintot fordított. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat a területi igazgatási szervek működési feltételeinek javításához 18 millió forinttal, az év végén végrehajtott nyugdíjemelés működési többletköltségeinek fedezetéhez 11 millió forinttal járult hozzá. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat saját hatáskörű fejlesztésekre, közös feladatok fedezetére 5 millió forintot használt fel. Egyszeri kiadásokra 3 156 millió forint, ezen belül az informatikai fejlesztési projektekre 921 millió forint, épületberuházásra 2 186 millió forint, a világbanki hitelből megvalósuló feladatokra saját hozzájárulásként 49 millió forint lett felhasználva.

(4) A — szintrehozás utáni — alapelőirányzaton belüli felhasználás összege:

a) bérkiadásra 3 230 millió forint,

b) a bér járulékaira 1 746 millió forint,

c) a dologi kiadásokra 2 794 millió forint, ezen belül felújításra 101 millió forint.

(5) A fejlesztési kiadásokon belüli felhasználás összege:

a) bérekre és járulékaikra 181 millió forint,

b) dologi kiadásokra 1 341 millió forint.

A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetése végrehajtásának a mérlege

11. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése, valamint a működési költségvetés összegezéséből — a halmozódások kiküszöbölésével — adódó bevételi főösszege 608 913 millió forint, kiadási főösszege 642 040 millió forint, hiánya 33 127 millió forint.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer költségvetési hiányának rendezése a Ny. Alap kiadási többletének a 2. §-ban meghatározott és az E. Alap kiadási többletének a 6. §-ban meghatározott fedezése útján történik.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 7. számú melléklete, a bevételek közül a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket a törvény 8. számú melléklete, a kamat- és egyéb hozambevételeket a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 17. §-ának (2) bekezdése értelmében 1993. január 1-jével megszűnt anyasági segélyre, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 1993. évi VIII. törvény 39. §-a értelmében 1993. február 26-ával megszűnt temetési segélyre — mely ellátások Társadalombiztosítási Alapból történő finanszírozása a KT. 37. §-ának (1) bekezdése alapján 1993. január 1-jétől megszűnt — a társadalombiztosítási szervek által 1993. évben még kifizetett összegeket a központi költségvetés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 15. napon megtéríti. Az anyasági segélyre és a temetési segélyre 1993-ban kifizetett összegeket a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli megtérítési forrással rendelkező — a társadalombiztosítási alrendszernek részét nem képező — ellátások kiadásait és a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

13. § (1) A likviditási tartaléknak a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi kiadási többletével összefüggő visszapótlása során 1993. évben tartalékba helyezett összeg

a) az 1991. december 31-én fennállt járulék (késedelmi pótlék, rendbírság) tartozások 1993. évi megfizetéséből eredő 2 628 millió forint, amelyből 705 millió forint a Magyar Államvasutak Rt. adósságtörlesztése;

b) az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összegének 1993. évi megfizetéséből eredő 177 millió forint;

c) a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről szóló 1994. évi LXXXIV. törvény alapján az 1994. évi költségvetés terhére megtérített járuléktartozás részeként 2 295 millió Ft.

A visszapótlásra felhasznált összeg — a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: ET.) 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján — 50-50% arányú megosztással került a Ny. Alap, illetve az E. Alap likviditási tartalékába.

(2) Az ET. 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az Alapok likviditási tartalékába 1993. december 31-ig visszapótolandó összegnél az (1) bekezdés szerinti mennyiségek együttes összege 2 139 millió forinttal kevesebb. A fenti összeg visszapótlását az 1994. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások központi költségvetés által átutalt többlete biztosítja. Ha e többlet a visszapótláshoz nem elégséges, a különbözet biztosítása a 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint történik.

(3) A (2) bekezdés szerint megtérített összeget — az ET. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelembe véve — 50-50% arányban kell az Alapok likviditási tartalékába helyezni.

14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 14. §-a (2) bekezdésének rendelkezése alapján 1993-ban az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható, ott megjelölt keretösszeg — 11 millió forint — terhére történt 1993. évi kifizetés 8 millió forint.

(2) Az ET. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában megjelölt, a Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg nem osztott keret 1993. év végén fennálló maradványa 3 millió forint. A maradvány összegét — az ET. 7. §-a (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően — 90-10% arányban a Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg kell osztani.

15. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1992. évi X. törvény6 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 1993. évben az E. Alap javára történt — állam általi — vissztehermentes vagyonátadás összege (az átadott részvények névértéke) 375 millió forint. E vagyon az E. Alapnak a KT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti. A Ny. Alap javára az 1993. évben állam általi vissztehermentes vagyonátadás nem történt.

(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott értékpapírok — a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján megállapított — értékvesztése, valamint a társadalombiztosítási tulajdonban álló bérházak értékcsökkenése év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 2 117 millió forint. Ennek alapján — az adott tartaléknemre vonatkozólag az ET. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően — a Ny. Alap tartósan befektetett eszközei 1 905 millió forinttal, az E. Alap tartósan befektetett eszközei 212 millió forinttal csökkennek.

(3) A befektetések hozama tartalék terhére eszközölt rövid lejáratú befektetések értékvesztése év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 668 millió forint. Ennek alapján — az adott tartaléknemre vonatkozólag az ET. 7. §-a (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően — a Ny. Alap befektetések hozama tartalékának összege 602 millió forinttal, az E. Alap befektetések hozama tartalékának összege 66 millió forinttal csökken.

(4) A Ny. Alap és az E. Alap tartalékainak, valamint a működési költségvetés tartalékának 1993. évi alakulását a törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

16. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
(millió forintban)
_______________________________________
Megnevezés
1992. évi 1993. évi 1993. évi
tény* előirányzat teljesítés
_______________________________________
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek
271 808 300 504 319 209
— munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések
207 648 225 623 239 695
— munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék
10 013 15 435 12 558
— egyéni nyugdíjjárulék befizetések
54 146 58 446 66 652
— egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati+egyéni)
— 1 000 304
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
10 201 13 047 14 613
— késedelmi pótlék és rendbírság
9 902 12 765 13 584
— egyéb bevételek
28 282 1 029
A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen
282 008 313 551 333 822
ebből:
a likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevételek**
2 444 1 314
3. Kamat- és egyéb hozambevételek
6 497 3 400 3 968
4. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel
— 2 824 —
5. A likviditási tartalék visszapótlására szolgáló bevétel**
— 3 600 —
6. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos — 1991-ben elmaradt — megtérítés
353 — 89
7. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő — 1991-ben elmaradt — megtérítés
139 — —
8. Alapok közötti elszámolások egyenlege
—10 103 —13 454 —11 298
— pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék
22 233 24 784 27 017
— nyugdíjkiadások után átadott járulék
—32 337 —38 238 —38 315
Bevételek összesen
278 894 309 921 326 581
KIADÁSOK
1. Nyugellátások
252 235 298 740 299 334
— korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak
215 601 255 150 255 461
— özvegyi — szülői nyugdíjak
29 316 34 820 34 627
— árvaellátások
6 979 8 400 8 960
— egyéb nyugellátások
339 370 286
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz
26 842 31 062 33 194
— átmenetileg finanszírozott ellátások
21 848 23 732 25 784
— egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)
636 827 843
— működési költségvetés
4 086 6 503 6 567
— biztosítási képviselők választásának költségei
272 — —
3. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás***
15 — 47
4. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások
— — 5
5. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése
6 482 — —
6. Likviditási tartalék visszapótlása
2 797 3 600 1 403
7. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás
139 — —
Kiadások összesen
288 510 333 402 333 983
EGYENLEG
—9 617 —23 481 —7 402
_____
* A mellékletekben megjelenő — kerekített — 1992. évi tényadatok összege (különbsége) eltérhet a mellékletekben szereplő összegező (különbözeti) értékektől, melyek a pontos (kerekítés nélküli) adatokból vannak számolva.
** Az 1993. évre likviditási tartalék visszapótlásra előirányzott bevételeket az 5. pont, az 1992. és az 1993. évben ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket az ,,A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen'' megnevezésű pont és a 6. pont tartalmazza.
*** Az 1993. évi előirányzatban tervezett 25 millió forint a 2. pont ,,egyéb kiadások'' sorában jelenik meg.

2. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
(millió forintban)
_______________________________________
Megnevezés
1992. évi 1993. évi 1993. évi
tény előirányzat teljesítés
_______________________________________
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek
211 951 236 626 251 007
— munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések
165 283 179 577 190 778
— munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék
7 970 12 285 9 995
— egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések
36 098 38 964 44 434
— a központi költségvetés által fizetett járulék
2 600 5 800 5 800
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
9 066 11 553 12 580
— közgyógyellátási kiadások megtérítése
202 600 347
— terhességmegszakítás egyéni térítési díja
— — 162
— baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése
843 900 811
— késedelmi pótlék és rendbírság
7 787 9 835 10 467
— egyéb bevételek
235 218 793
A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen
221 017 248 179 263 587
ebből:
a likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevételek*
2 444 1 314
3. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
— 2 500 2 500
4. Kamat- és egyéb hozambevételek
2 503 600 464
5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel
— 2 176 —
6. A likviditási tartalék visszapótlására szolgáló bevétel*
— 3 600 —
7. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre
— — 2 371
8. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre
1 660 — —
9. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos — 1991-ben elmaradt — megtérítés**
353 — 88
10. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő — 1991-ben elmaradt — megtérítés
139 — —
11. Alapok közötti elszámolások egyenlege
10 103 13 454 11 298
— nyugdíjkiadások után átvett járulék
32 337 38 238 38 315
— pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék
—22 233 —24 784 —27 017
Bevételek összesen
235 776 270 509 280 308
KIADÁSOK
1. Természetbeni ellátások
156 203 174 800 186 873
— gyógyító-megelőző ellátások
112 123 129 600 131 571
— gyógyszertámogatás
39 392 38 000 49 535
— gyógyászati segédeszköz támogatás
3 570 6 000 4 698
— utazási költségtérítés
1 118 1 200 1 069
2. Pénzbeli ellátások
72 895 81 260 88 581
— korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások
36 455 43 160 45 034
— terhességi-gyermekágyi segély
6 419 8 000 7 203
— táppénz
28 912 29 000 35 255
— betegséggel kapcsolatos segélyek
537 600 441
— kártérítési járadék
572 500 648
3. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz
22 577 27 068 28 834
— átmenetileg finanszírozott ellátások
18 340 20 678 22 467
— egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)
534 723 734
— működési költségvetés
3 474 5 667 5 633
— biztosítási képviselők választásának költségei
228 — —
4. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás***
2 — 5
5. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások
— — 11
6. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése
2 418 — —
7. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés
199 300 327
8. Egészségügyi célok támogatása
280 — —
— ifjúsági és szabadidősport tevékenység
250 — —
— alkoholizmus elleni prevenció
30 — —
9. Likviditási tartalék visszapótlása****
2 797 3 600 1 402
10. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás
139 — —
Kiadások összesen
257 511 287 028 306 033
EGYENLEG
—21 735 —16 519 —25 725
______
* Az 1993. évre likviditási tartalék visszapótlásra előirányzott bevételeket a 6. pont, az 1992. és az 1993. évben ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket az ,,A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen'' megnevezésű pont és a 9. pont tartalmazza.
** Az 1993. évi teljesítés ezer forintos pontosságú összege 88 335 ezer forint, a Nyugdíjbiztosítási Alap azonos című bevételével megegyező összeg. Az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap e bevételi tételének millió forintos pontossággal szerepeltetett összege közötti különbség a kerekítés következménye.
*** Az 1993. évi előirányzatban tervezett 25 millió forint a 3. pont ,,egyéb kiadások'' sorában jelenik meg.
**** Az 1993. évi teljesítés ezer forintos pontosságú összege 1 402 512 ezer forint, a Nyugdíjbiztosítási Alap azonos címen teljesített kiadásával megegyező összeg. Az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap e kiadási tételének millió forintos pontossággal szerepeltetett összege közötti különbség a kerekítés következménye.

3. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás 1993. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
A)
(millió forintban)
_____________________________________
Megnevezés
Kiadási Intézeti/ Központi
előirányzat önkormányzati kezelésű
teljesítés teljesítés
_____________________________________
I. 1992. évi előirányzat
110 600 101 073 9 110
II. Évközi módosítás, 1992. évi bérintézkedés
1 660 1 597 63
III. 1992. évi módosított előirányzat
112 260 102 670 9 173
IV. Szintre hozások
7 540 4 059 3 481
1. Az 1992. évben belépő fejlesztések áthúzódó hatása
2 100 1 431 669
— 1992. évben már beépült fejlesztések
600 1 431 —831
— 1992. évben elfogadott, 1993-ban beépülő fejlesztések
1 500 — 1 500
2. Központi bérpolitikai intézkedés áthúzódó hatása
2 340 2 228 112
3. 1992. évi bérautomatizmus szintre hozása
500 458 42
4. Háziorvosi szolgálatok teljesítményfinanszírozása
2 600 — 2 600
5. Feladat átrendezés
— —58 58
V. 1992. évi szintre hozott báziselőirányzat
119 800 106 729 12 654
VI. 1992. évben elfogadott, 1993-ban beépülő fejlesztések
— 291 —291
VII. Feladat átrendezés
— —44 44
VIII. Reformintézkedés végrehajtása
9 800 5 730 4 070
1. Alapelőirányzat 10, 15%-os emelése
— 5 267 —
2. 1993. évi fejlesztések
— 463 —
IX. 1993. évi előirányzat
129 600 112 706 16 477
X. 1993. évi központi bérintézkedési keret
2 371 2 266 105
1. Béralap+társadalombiztosítási járulék
2 261 2 266 —5
2. Szolidaritási járulék
110 — 110
XI. 1993. évi előirányzat+1993. évi központi bérintézkedés
131 971 114 972 16 582
XII. Függő bevétel
17 — 17
Teljesítés összesen 131 571
Maradvány (előirányzat+függő bevétel — teljesítés) 417
B)
A központi kezelésű keret felhasználása főbb jogcímenként
(millió forintban)
_______________________________________
Megnevezés 1993. évi
teljesítés
_______________________________________
Háziorvosi szolgálat teljesítményfinanszírozása* 5 573
Vér- és vérkészítmények 520
Endoprotézis 400
Gyógyszerár-támogatás 300
ÁNTSZ mikrobiológiai vizsgálatok 275
Szolidaritási járulék 3 398
Vállalkozások, alapítványok 2 173
Esetfinanszírozás 1 532
Likviditási helyzet javítása 1 364
CT csőcsere 72
Iskola-egészségügy normatív támogatás 19
Gyógyító-megelőző ellátás összesen 15 626
Gyógyfürdő-szolgáltatás 631
Egészségmegőrzés 142
Ifjúsági és szabadidősport 200
Összesen 16 599
Maradvány 417
ebből
— Gyógyfürdő-szolgáltatás 359
— Egészségmegőrzés 58
Összesen 17 016
_____
* Az 1993. évi költségvetési törvényben jóváhagyott keret (5200 millió Ft) kiegészítve a 42 Ft-os kártyapénz biztosításához szükséges más forrásból átcsoportosított (373 millió Ft) összeggel.

4. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás 1993. évi kiadási előirányzatának teljesítése finanszírozási formánként

(millió forintban)

____________________________________

Kassza megnevezése

Alap- Évközi Teljesítés

előirányzat módosítás

____________________________________

I. Háziorvosi ellátás*

7 771 5 777 13 548

II. Teljesítményfinanszírozott

63 456 10 185 73 641

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
53 321 5 278 58 599
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás
7 540 809 8 349
3. Művesekezelés
883 1 463 2 346
4. Speciális finanszírozású feladatok
1 712 2 635 4 347
III. Feladat+teljesítményfinanszírozás
14 025 1 692 15 717
1. Nőgyógyászati szakrendelés
596 81 677
2. Nőgyógyászati szakambulancia
354 32 386
3. Egyéb járóbeteg szakrendelés
10 084 1 298 11 382
4. Egyéb szakambulancia
2 991 281 3 272
IV. Feladatfinanszírozás
15 500 2 254 17 754
a) Egyéb alapellátás
8 494 831 9 325
1. Iskola-egészségügy
254 46 300
2. Védőnői szolgálat
1 726 192 1 918
3. Ügyeleti szolgálat
1 100 118 1 218
4. Kiegészítő alapellátás
194 29 223
5. Fogorvosi ellátás
3 556 328 3 884
6. Munkaegészségügy
1 207 80 1 287
7. Anya- gyermekvédelem
457 38 495
b) Járóbeteg-szakellátás
2 080 178 2 258
1. Gyermekgyógyászati MSZSZ
26 2 28
2. Nőgyógyászati MSZSZ
21 2 23
3. Sportegészségügy
103 9 112
4. Nemibeteg-gondozás
200 17 217
5. Tüdőgondozás
786 67 853
6. Ideggyógyászati gondozás
504 43 547
7. Onkológiai gondozás
251 21 272
8. Alkohológia és drogellátás
189 17 206
c) Egyéb
4 926 1 245 6 171
1. Vérellátás
1 561 679 2 240
2. Mentés, betegszállítás
3 309 452 3 761
3. Új beruházás, rekonstrukciós előrehozás
12 114 126
4. Rekonstrukció miatti kiesés
21 —2 19
5. E. raktár
23 2 25
Kasszák összesen
100 752 19 908 120 660
HM, BM, KHVI, IM intézetek
5 977 563 6 540
Együtt
106 729 20 471 127 200
V. Kasszára nem osztható célelőirányzatok**
4 678 —307 4 371
1. Szolidaritási járulék
3 288 110 3 398
2. Gyógyfürdő-szolgálat
990 —359 631
3. Egészségmegőrzés
200 —58 142
4. Ifjúsági és szabadidősport
200 0 200
Összesen
111 407 20 164 131 571
Évközi kasszamódosító tételek
1. Alapelőirányzat-korrekció
—44
2. Gyógyszerár-támogatás
300
3. HSZ teljesítménydíj***
5 200
4. Vállalkozások, alapítványok finanszírozása
1 643
5. Vérzsák
520
6. Endoprotézis
400
7. 1992. évi fejlesztések
291
8. Reformintézkedések végrehajtása
8 531
9. Likviditási helyzet javítása
1 364
10. Központi bérpolitikai intézkedések
2 376
Összesen
20 581
1993. évi előirányzat+függő bevétel+központi bérintézkedés
131 988
_____
* 5573 millió Ft+1993. évközi változás+fejlesztés+bérpolitikai intézkedés.
** Az évközi módosítás negatív előjelű tételei megtakarítást jelentenek.
*** Az 1993. évi költségvetési törvényben jóváhagyott keret.

5. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Az 1993-ban átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

____________________________________

Megnevezés

1992. évi 1993. évi 1993. évi

tény előirányzat teljesítés

____________________________________

1. Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz

4 983 5 600 5 127

2. Mezőgazdasági járadékok

4 337 5 110 4 782

3. Gyermekgondozási díj

14 745 16 700 17 254

4. Gyermekgondozási segély

7 066 8 100 8 273

5. Megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka

893 1 050 1 225

6. Megváltozott munkaképességű dolgozók rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok

6 558 7 800 11 538

7. Cukorbetegek támogatása

50 50 52

Összesen

38 633 44 410 48 251

6. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

1993. évi működési költségvetés végrehajtásának mérlege
(millió forintban)
___________________________________
Megnevezés
1992. évi 1993. évi 1993. évi
tény előirányzat teljesítés
___________________________________
BEVÉTELEK
1. Társadalombiztosítási alapokból a működési kiadásokra átvett pénzeszköz
7 560 12 170 12 200
— folyamatos működésre átvett
… 8 598 9 062
— egyszeri kiadásra átvett
… 3 572 3 138
2. Működési ár- és díjbevétel
165 100 241
3. Működési tartalék igénybevétele
— 286 206
4. Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
600 600 600
5. 1991. évi működési pénzmaradvány igénybevétele
701 — —
6. 1992. évi működési pénzmaradvány igénybevétele
— — 760
7. Áfa kompenzáció működési kiadásainak megtérítése
— — 13
8. Személyi kárpótlás megtérítése
— — 4
9. Központi költségvetési forrásátadás 1993. évi központi bérintézkedésre
— — 47
10. Központi költségvetési forrásátadás 1992. évi központi bérintézkedésre
74 — —
11. Elkülönített alapoktól átvett pénzeszköz (közhasznú munkáért)
— — 27
12. Egyéb bevételek
133 — 126
ebből:
kamat
32 — 47
— épületértékesítés
2 — 43
— áfa befizetési kötelezettség
— — 36
Bevételek összesen
9 233 13 156 14 224
KIADÁSOK
1. Alapelőirányzat (szintre hozás után)
5 342 6 894 7 770
— bérkiadások
2 346 2 929 3 230
— bérjárulékok
1 140 1 435 1 746
— dologi kiadások
1 856 2 530 2 794
ebből: felújítás
113 113 101
2. Fejlesztések
2 045 2 038 1 522
— beruházás
525 1 017 1 025
— társadalombiztosítási kártya*
747 344 160
ebből: bér és járulék
57 198 105
— egészségügyi finanszírozás*
57 100 —
ebből: bér és járulék
36 75 —
— Fejlesztési Iroda működése
177 312 150
ebből: bér és járulék
119 192 11
— fiókhálózat, behajtási szervezet
32 164 86
ebből: bér és járulék
25 122 65
— informatikai fejlesztési projektek
507 101 101
ebből: bér és járulék
19 — —
3. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat testületeinek működési kiadásai
— — 29
4. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat testületeinek működési kiadásai
— — 34
5. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat saját hatáskörű fejlesztései (hozzájárulás a területi igazgatóságok ügyviteli fejlesztéséhez)
— — 18
6. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat saját hatáskörű fejlesztései (hozzájárulás beruházások fedezetéhez)
— — 4
7. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat által elkülönített összeg közös feladatok fedezetére (hozzájárulás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére az év végén végrehajtott nyugdíjemelés működési többletköltségeinek fedezetéhez)
— — 11
8. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat által elkülönített összeg közös feladatok fedezetére
— — 1
9. Tartalék
— 366 —
Folyamatos kiadások összesen
7 387 9 298 9 389
10. Egyszeri kiadások
880 3 858 3 156
— informatikai fejlesztési projektek
— 1 279 921
ebből: bér és járulék
— 102 —
— épületberuházás
880 2 179 2 186
— világbanki hitelből megvalósuló feladatok saját kiadásai
— 400 49
ebből: bér és járulék
— 30 —
Kiadások összesen
8 267 13 156 12 545
Tartalék visszapótlása
206 — —
Maradvány
760 — 1 679
ebből: NYUGDMEG program
— — 188
Kiadás, tartalék visszapótlása és maradvány együtt
9 233 13 156 14 224
_____
* Az év folyamán az előirányzatok, felhasználások összevontan voltak kezelve. (A társadalombiztosítási kártya és egészségügyi finanszírozás adatai a társadalombiztosítási kártya sorában összegezve.)

7. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer összevont 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
(millió forintban)
_______________________________________
Megnevezés
1992. évi 1993. évi 1993. évi
tény előirányzat teljesítés
_______________________________________
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek
483 759 537 130 570 216
— munkáltatói járulékbefizetés
372 932 405 200 430 473
— munkanélküli ellátás után fizetett járulék
17 983 27 720 22 553
— egyéni járulékbefizetés
90 244 97 410 111 086
— a központi költségvetés által fizetett járulék
2 600 5 800 5 800
— egyes szociális ellátások után fizetett járulék
— 1 000 304
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
19 267 24 600 27 193
A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen
503 025 561 730 597 409
ebből:
a likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevételek*
4 888 2 628
3. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
— 2 500 2 500
4. Kamat- és egyéb hozambevételek
9 000 4 000 4 432
5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel
— 5 000 —
6. A likviditási tartalék visszapótlására szolgáló bevétel*
— 7 200 —
7. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre
— — 2 371
8. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre
1 660 — —
9. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos — 1991-ben elmaradt — megtérítés
706 — 177
10. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő — 1991-ben elmaradt — megtérítés
278 — —
11. A működési költségvetés saját bevételei
1 673 986 2 024
Bevételek összesen
516 342 581 416 608 913
KIADÁSOK
1. Nyugellátás
305 511 361 510 367 092
— nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások
252 235 298 740 299 334
— egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások
36 455 43 160 45 034
— átmenetileg finanszírozott ellátások
16 821 19 610 22 724
2. Anyasági ellátások
29 341 32 800 32 730
— terhességi-gyermekágyi segély
6 419 8 000 7 203
— anyasági segély
1 111 — —
— átmenetileg finanszírozott ellátások (GYES, GYED)
21 811 24 800 25 527
3. Táppénz
28 912 29 000 35 255
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás
42 962 44 000 54 233
5. Gyógyító-megelőző ellátások
112 123 129 600 131 571
6. Egyéb ellátások
2 672 2 300 2 158
— utazási költségtérítés
1 118 1 200 1 069
— betegséggel kapcsolatos segélyek
537 600 441
— kártérítési járadék
572 500 648
— temetési segély
445 — —
7. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (hozammal kapcsolatos ráfordítások, értékpapír-kibocsátás kiadásai, postaköltség és egyéb)
1 187 1 550 1 645
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés
199 300 327
9. Biztosítási képviselők választásának költségei
500 — —
10. Működési kiadások fedezetére
7 560 12 170 12 200
— folyamatos kiadásokra
… 8 598 9 062
— egyszeri kiadásokra
… 3 572 3 138
11. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése
8 900 — —
12. Egészségügyi célok támogatása
280 — —
13. Likviditási tartalék visszapótlása
5 595 7 200 2 805
14. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás
278 — —
15. A működési költségvetés saját bevételeiből fedezett kiadások
1 673 986 2 024
Kiadások összesen
547 694 621 416 642 040
EGYENLEG
—31 351 —40 000 —33 127
_____
* Az 1993. évre likviditási tartalék visszapótlásra előirányzott bevételeket a 6. pont, az 1992. és az 1993. évben ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket az ,,A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen'' megnevezésű pont és a 9. pont tartalmazza.

8. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

(millió forintban)

____________________________________

Megnevezés

1992. évi 1993. évi 1993. évi

tény előirányzat teljesítés

____________________________________

1. Késedelmi pótlék és rendbírság

17 689 22 600 24 051

2. Közgyógyellátási kiadások megtérítése

202 600 347

3. Baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

843 900 811

4. Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

— — 162

5. Egyéb bevételek

533 500 1 822

Összesen

19 267 24 600 27 193

9. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek biztosítási ágak szerint és együttesen

(millió forintban)

___________________________________

Megnevezés

1992. évi 1993. évi 1993. évi

tény előirányzat teljesítés

___________________________________

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

6 497 3 400 3 968

— tartós befektetések hozama

3 767 3 150 3 311

— rövid lejáratú befektetések (értékpapírok) hozama

725 250 631

— kamattérítés (az 1990. I—III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

2 000 — —

— egyéb hozambevétel

4 — 26

2. Az Egészségbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

2 503 600 464

— tartós befektetések hozama

419 350 368

— rövid lejáratú befektetések (értékpapírok) hozama

81 250 70

— kamattérítés (az 1990. I—III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

2 000 — —

— egyéb hozambevétel

4 — 26

3. Kamat- és egyéb hozambevételek összesen

9 000 4 000 4 432

— tartós befektetések hozama*

4 186 3 500 3 679

— rövid lejáratú befektetések (értékpapírok) hozama

805 500 701

— kamattérítés (az 1990. I—III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

4 000 — —

— egyéb hozambevétel

9 — 52

_____

* A tartós befektetések hozama 1993. évi teljesítési adatából a Lakásfedezeti államkötvény hozamaként befolyt 3447 millió forint. Ebből 3102 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Alap, 345 millió forint az Egészségbiztosítási Alap bevétele.

10. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási finanszírozású feladatok köréből 1993. január 1-jével kikerült ellátások kiadásai
(millió forintban)
______________________________________
Megnevezés
1992. évi 1993. évi 1993. évi
tény előirányzat* teljesítés**
______________________________________
Összesen
1 556 1 600 340
— anyasági segély
1 111 1 100 198
— temetési segély
445 500 142
_____
* Egész évre vonatkozó (az ellátások fennmaradását alapul vevő) előirányzat.
** 1993. évi tényleges kifizetések (előző évről áthúzódó, illetve pótlólagos igénybejelentés alapján teljesített kifizetések, a temetési segély 1993. február 26-val történt megszűnéséig megállapított ellátások).

11. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai és azok megtérítése

(millió forintban)

______________________________________

Megnevezés

1992. évi 1993. évi 1993. évi

tény előirányzat* teljesítés**

______________________________________

1. Az ellátás keletkezésétől fogva külső forrásból finanszírozott ellátások

Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból

Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj

a) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjak kiadása

8 467 9 500 9 734

b) A kiadások megtérítése

6 139 … 6 495

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

—2 328 … —3 239

d) 1992. évi egyenleg rendezése

— … 357

Központi költségvetésből

Politikai rehabilitációval kapcsolatos és más nyugdíjkiegészítések

a) Az ellátások kiadásai

3 265 ***4 750 4 016

— politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések

3 119 — 3 705

— kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok

100 — 160

— tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások

42 — 69

— nemzeti gondozotti ellátások

4 — 75

— az 1945. évi 1.146. M. E. rendelettel érintettek ellátása

— — 7

b) Az ellátások kiadásainak megtérítése

3 366 … 4 750

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

101 … 734

d) 1992. évi egyenleg rendezése

— … —101

Bányásznyugdíj és bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltása

a) Az ellátások kiadásai

346 2 000 1 530

— bányásznyugdíj

346 1 500 728

— szénjárandóság pénzbeli megváltása

— 500 802

b) Az ellátások kiadásainak megtérítése

258 … 2 000

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

—87 … 470

d) 1991. évi egyenleg rendezése

— … 87

Szolidaritási Alapból

Előnyugdíj

a) Előnyugdíj kiadása

940 2 000 3 083

b) A kiadások megtérítése

733 … 2 557

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

—207 … —526

d) 1992. évi egyenleg rendezése

— … 200

Állami Vagyonügynökségtől

Életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

a) Tulajdoni kárpótlás alapján járó életjáradék kiadásai

4 — 22

b) A kiadások megtérítése

8 — —

Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivataltól

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

a) Személyi kárpótlás alapján járó életjáradék kiadásai

27 — 2 215

b) A kiadások megtérítése****

5 296 — 3 900

2. Az 1990. évi forráscserét követően külső forrásból finanszírozott ellátás

Központi költségvetésből

a) Családi pótlék kiadás várandóssági pótlékkal együtt

91 960 *****106 490 105 233

— családi pótlék

91 960 — 103 157

— várandóssági pótlék

— — 2 076

b) Családi pótlék és várandóssági pótlék kiadás megtérítése

90 975 … 106 490

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

—985 … 1 257

d) 1992. évi egyenleg rendezése

— … 985

3. 1992. évben átadott ellátások

Központi költségvetésből

a) Az ellátások kiadásai

4 088 3 600 5 106

— lakbérhozzájárulás és -támogatás

358 300 343

— vakok személyi járadéka

1 239 1 050 1 512

— rokkantsági járadék

822 700 1 126

— hadigondozotti ellátások

762 600 1 219

— egyházak támogatása

95 70 21

— egészségkárosodási járadék

37 15 293

— katonai családi segély

223 245 182

— megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

552 620 410

b) Az ellátások kiadásainak megtérítése

3 950 … 3 600

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

—138 … —1 506

d) 1992. évi egyenleg rendezése

— … 138

4. 1993. évi egyszeri — az általános forgalmi adó emelésével összefüggő — lakossági kompenzáció

Központi költségvetésből

a) A kompenzáció kiadásai

— — 5 721

b) A kiadások megtérítése

— — 5 645

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

— — —76

5. Összesen******

a) Az elládások kiadásai

109 066 128 340 128 702

ebből:

— a központi költségvetés által finanszírozottak

99 659 116 840 115 885

b) A kiadások megtérítése

105 422 … 125 892

ebből:

— a központi költségvetés által finanszírozottak

98 550 … 116 840

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

—3 644 … —2 810

ebből:

— a központi költségvetés által finanszírozottak

—1 109 … 955

d) 1992. évi egyenleg rendezése

— … 1 666

ebből:

— a központi költségvetés által finanszírozottak

— … 1 109

_____

* Az 1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás által folyósított, de nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai megtérítésének — ily módon a megtérítések és a kiadások egyenlegének — előirányzatait nem tartalmazza.

** A táblázat nem tartalmazza a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra 1991. december 31-ig kifizetett összegek megtérítésére 1993-ban befolyt, a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap bevételét képező összegeket; az 1990. I—III. havi családi pótlék finanszírozás során kifizetett összegek megtérítésének utolsó részleteként 1993-ban befolyt, a likviditási tartalékot illető 403 671 forintot; és az 1991. évi egyszeri támogatási kifizetések megtérítésére 1993-ban befolyt 262 600 forintot.

*** Az 1993. évi előirányzat nem volt megbontva az egyes ellátások szerint.

**** A személyi kárpótlás alapján folyósítandó életjáradékok jövőbeli kiadásainak fedezetére a központi költségvetés által előre átadott összegek, melyek felhasználása az évek során folyamatos.

***** Ez a két ellátásra együttesen meghatározott kiadási előirányzatnak — a megjelenttől eltérő — helyes összege.

****** A tulajdoni kárpótlás, illetve a személyi kárpótlás alapján járó életjáradék és az1993. évi egyszeri — az általános forgalmi adó emelésével összefüggő — lakossági kompenzáció nélkül.

12. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer tartalékainak alakulása 1993-ban
(millió forintban)
______________________________________________________
Megnevezés
Likviditási Befektetések Tartósan Visszteher-
tartalék* hozama befektetett mentesen
tartalék** eszközök** átvett vagyon
______________________________________________________
A) Likviditási tartalék, befektetések hozama tartalék, tartósan befektetett eszközök, vissztehermentesen átvett vagyon
1. 1993. évi induló állapot szerinti tartalékok [1993. évi CV. törvény 8. számú melléklet ,,Összesen (1—14. sorok)'' sor]
—10 083 5 261 ***17 206 —
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
1 376 4 735 15 485 —
— Egészségbiztosítási Alap
—11 459 526 1 721 —
2. Budapest Bank Rt. alaptőke-emeléséből származó ingyenes részvényjuttatás hatása
— — 29 —
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
— — 26 —
— Egészségbiztosítási Alap
— — 3 —
3. Állam általi 1993. évi vissztehermentes vagyonátadás (OMKER részvények)
— — — 375
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
— — — —
— Egészségbiztosítási Alap
— — — 375
4. Tartós befektetések értékvesztése (ideértve a bérházak értékcsökkenését is) év végi elszámolásának hatása
— — —2 117 —
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
— — —1 905 —
— Egészségbiztosítási Alap
— — —212 —
5. Rövid lejáratú befektetésként vásárolt értékpapírok értékvesztése év végi elszámolásának hatása
— —668 — —
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
— —602 — —
— Egészségbiztosítási Alap
— —66 — —
6. A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap befektetések hozama tartalékának az 1992. évi LX. törvény 7. § (2) bekezdés b) pont szerinti keretösszeg maradványa megosztásából eredő gyarapodása
— 3 — —
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
— 3 — —
— Egészségbiztosítási Alap
— ****0 — —
7. Likviditási tartalék — 1991. évi kiadási többlettel összefüggő — visszapótlása
2 805 — — —
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
1 403 — — —
— Egészségbiztosítási Alap
1 402 — — —
8. Az 1993. évi értékpapír-kibocsátással nem fedezett 1993. évi kiadási többlet likviditási tartalék csökkentő hatása
—17 127 — — —
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
—2 402 — — —
— Egészségbiztosítási Alap
—14 725 — — —
9. 1993. év végi állapot szerinti tartalékok
—24 405 4 596 15 118 375
ebből:
— Nyugdíjbiztosítási Alap
377 4 136 13 606 —
— Egészségbiztosítási Alap
—24 782 460 1 512 375
B) Működési tartalék
1. 1993. évi induló állapot
206
2. Tartalék-igénybevétel 1993-ban
206
3. Tartalék 1993. év végén
_____
* 1993. évben folyt be az 1990. I—III. havi családi pótlék finanszírozás során a központi költségvetés helyett kifizetett összeg törlesztésének utolsó részlete 403 671 forint. Ez 50-50% arányban illeti meg a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap likviditási tartalékát. A műveletet — az összegek nagyságrendjére tekintettel — a táblázat nem mutatja be.
** A Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap befektetések hozama tartalékának, illetve tartósan befektetett eszközeinek állományát 1993-ban a táblázatban bemutatott műveletek mellett egy további tényező befolyásolta: tartós befektetés (OMKER részvényvásárlás) hatására a Nyugdíjbiztosítási Alap tartósan befektetett eszközei 5580 forinttal, az Egészségbiztosítási Alapéi 620 forinttal nőttek, a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap befektetések hozama tartaléka rendre ugyanekkora összeggel csökkent.
*** A Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap ezen tartalékánál feltüntetett millió forintos pontosságú értékek összege.
**** Ezer forintos pontosságú értéke 303 ezer forint.
1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. február 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. március 22.

_