• Tartalom

70/1995. (XII. 26.) IKM rendelet

a hites bányamérőről1

2007.01.01.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 20. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hites bányamérő képesítésére és szakmai gyakorlatára vonatkozó követelményekről, további feltételeiről és a nyilvántartás rendjéről – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Hites bányamérő az a büntetlen előéletű személy lehet,

a) aki az e rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá szakmai minősítéssel rendelkezik, és

b)2 akit a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a „Hites bányamérők nyilvántartás”-ába (a továbbiakban: nyilvántartás) felvett.

(2) A hites bányamérőnek esküt kell tennie. Az eskü szövege a következő:

„Én ………………………… esküszöm, hogy hites bányamérői tevékenységemet a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a hatályos jogszabályok előírásai és a szakmai és etikai normák szerint lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint végzem, az e tevékenység során tudomásomra jutott államtitkot, szolgálati titkot, illetve üzleti titkot megőrzöm.”

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel az rendelkezik, akinek bányamérő, bányaművelő, bánya-, földmérő-, erdő- vagy építőmérnök hazai egyetemi, vagy földmérési, földrendezői, illetve építési szakterületen hazai főiskolai üzemmérnöki, vagy ilyen képesítést nyújtó külföldi, más elnevezésű oklevele van;

b) szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki az oklevél megszerzését követően bányavállalatnál, bányaüzemnél vagy bányamérési tevékenységet végző egyéb gazdálkodó szervezetnél legalább négy év bányamérési gyakorlatot szerzett, és ezen belül legalább két évig bányamérési feladatokat önállóan irányított;

c) szakmai minősítéssel az rendelkezik, aki a 4. §-ban meghatározott szakmai minősítésen megfelelő értékelést kapott.

(2) Annak, aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú iskolai végzettsége mellett ingatlanrendező földmérői minősítéssel is rendelkezik, az (1) bekezdés b) pontjától eltérően csak két év bányamérési gyakorlatot kell igazolnia.

(3) Mélyműveléses bányában hites bányamérői tevékenységet az végezhet, aki egyetemi oklevéllel rendelkezik, és az (1) bekezdés b) pont szerinti szakmai gyakorlatot mélyműveléses bányában szerezte.

3. § (1)3 A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet külszíni, illetve külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység szakterületre (a továbbiakban: szakterület) lehet kérni. A kérelmet az MBFH-hoz kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező személyi adatait (születési hely, idő, anyja neve, lakcím), és

b) a szakterület megnevezését.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

b) szakmai önéletrajzot,

c) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, és

d) a külön jogszabályban megállapított eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

4. § (1) Szakmai minősítés keretében a kérelmezőnek az adott szakterületre vonatkozó jogszabályok, bányabiztonsági szabályzatok, szabványok és műszaki követelmények ismeretéről számot kell adnia.

(2)4 A szakmai minősítést az MBFH végzi.

5. § (1)5 Azt a kérelmezőt, aki a rendeletben előírt feltételeknek megfelel az MBFH hites bányamérőnek fogadja el, nyilvántartásba veszi, és erről a rendelet melléklete szerinti minősítést kiadja.

(2) A hites bányamérőt a nyilvántartásból törölni kell, ha a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta.

(3)6 Az MBFH legfeljebb ötévi időtartamra törölheti a nyilvántartásból azt a hites bányamérőt,

a) aki a bányatérképekre, azok méretarányára és tartalmára külön jogszabályokban meghatározott követelményeket megsértette, és ezzel súlyos üzemzavart, súlyos balesetet vagy harmadik személynek kárt okozott, vagy

b) akit a bányafelügyelet az a) pontban foglalt előírások megsértése, miatt az első írásbeli figyelmeztetéstől számított 5 éven belül további két alkalommal írásban figyelmeztetett.

(4) Az ismételt nyilvántartásba vétel kérelemre és a 4. § szerinti szakmai minősítés alapján történhet. A kérelemhez – a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata kivételével – a 3. § (3) bekezdésben felsoroltakat kell mellékelni.

(5)7 A nyilvántartásba vételi kérelem elutasítása, illetve a nyilvántartásból törlés ellen az MBFH elnökéhez benyújtott fellebbezésnek van helye.

6. § A hites bányamérő által hitelesített bányatérkép közhitelű, melynek tartalmát a bányászati szakigazgatásban mindaddig valósnak kell tekintetni, míg valótlanságát méréssel vagy helyszíni ellenőrzéssel nem bizonyítják.

7. § (1)8 A nyilvántartást az MBFH vezeti.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a kérelem iktatási számát,

b) a hites bányamérő részére kiadott minősítés iktatószámát,

c) a hites bányamérő személyi adatait (születési hely, idő, anyja neve, lakcím), iskolai végzettségét, oklevelének számát és keltét,

d) a szakterület megnevezését,

e) a nyilvántartásból törlés időpontját és iktatószámát.

(3) A hites bányamérők jegyzékét az Ipari és Kereskedelmi Közlönyben és a Bányászati Közlönyben évenként közzé kell tenni.

8. § A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Melléklet a 70/1995. (XII. 26.) IKM rendelethez9

„MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
1145 Budapest, Columbus utca 17–23.
Iktatószám:
MINŐSÍTÉS
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a hites bányamérőről szóló 70/1995. (XII. 26.) IKM rendelet alapján
.....................................................................................-t
(szül. hely, év, hó, nap .................................................)
......................... szakterületen
HITES BÁNYAMÉRŐNEK
fogadja el, és a „Hites bányamérők nyilvántartás”-ába .................. sorszám alatt felvette.
Ez a minősítés a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott, illetve a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozóan a 69/1995. (XII. 26.) IKM rendelettel hatályba léptetett Bányabiztonsági Szabályzatban előírt hites bányamérői feladatok ellátására jogosít.
Budapest, .................................................
MBFH
P. H.
1

A rendeletet a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. április 3. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet nem érinti a 2010. április 3-a előtt kiadott hites bányamérő minősítések hatályát.

2

Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdésének második mondata a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (3) bekezdésének felvezető mondata a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (5) bekezdése a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A melléklet a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére