• Tartalom

71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet

71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet

a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról

2018.01.01.

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a felhasználók érdekének védelmében – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a motorhajtó anyagokra,

b)1

c) az egyéb kőolajtermékekre

(a továbbiakban együtt: termék).

(2)2 Az (1) bekezdésben felsorolt termékek belkereskedelmi forgalomban csak akkor értékesíthetők, ha minőségük megfelel a mellékletben foglalt nemzeti nemzeti szabvány követelményeinek vagy azokkal egyenértékű más műszaki megoldásnak.*

(3)3 Ólmozott motorbenzint a belföldi közúti közlekedésben motorhajtó anyagként felhasználni nem szabad.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gépjárművek, a hajók és a repülőgépek saját üzemanyagtartályában (tartályaiban) a határ átlépésekor levő, nem forgalmazásra szánt hajtóanyagra, valamint a vezetékes földgázra.

2. § (1)4 A belföldön gyártott vagy a külföldről behozott termék minősítésére és a minőség tanúsítására kijelölt intézet (a továbbiakban: intézet)** díj ellenében jogosult. Minőségtanúsítás nélkül a terméket belföldi forgalomban értékesíteni tilos.

(2)5 Az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszerrel bíró, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek és külföldi akkreditált laboratórium minőségtanúsítványa alapján az (1) bekezdés szerinti intézet – külön vizsgálat nélkül – tanúsítja a termék minőségét.

(3) Amennyiben a minősítést kérő nem tudja bizonyítani, hogy a tanúsítványt a (2) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezetnél vagy laboratóriumban állították ki, vagy nem bizonyítható, hogy a tanúsítvány az adott árumennyiségre vonatkozik, a minősítést kérő köteles a minőségtanúsítást az intézetnél díj ellenében elvégeztetni.

(4) Az intézet a kiadott tanúsítványokról naprakész nyilvántartást köteles vezetni, és hozzáférhetővé tenni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napjától számított 8. napon lép hatályba; egyidejűleg a 21/1994. (IX. 8.) IKM rendelet és az azt módosító 39/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet hatályát veszti.

________________

* A melléklet az 1993. évi IL. törvény mellékletében és az 1993. évi LVIII. törvényben megnevezett kőolajtermékeket részletesebben és az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza.

** Jelenleg kijelölt intézet: Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Rt. (1088 Budapest, József krt. 8.), MERTCONTROL Minőségellenőrző Rt. Vegyi Laboratórium (1054 Budapest, Aulich u. 7.), Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszék (3515 Miskolc-Egyetemváros).

Melléklet a 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelethez6

A rendelet hatálya alá tartozó termékek jelenleg érvényes szabványai
___________
Termékek
Szabvány
___________
a) Cseppfolyós gázok
– Propángáz, butángáz, energetikai célú pébégáz
Propángáz
Butángáz
Pébégáz MSZ 1601
– Pébégáz, motorhajtóanyag MSZ EN 589
b)7 Benzinek
– Repülőbenzin | MSZ 10869
RB–80; RB–100; RB–100LL
– Különleges benzinek
= Speciális benzinek: | MSZ 1044
60/95; 80/110; 60/140 jelű benzinek,
Vegyvizsgáló benzin
= Lakkbenzin | MSZ 1623
= Aromás anyag mentes lakkbenzin | MSZ 2043
= Gyógybenzin (VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerint)
c) Aromás szénhidrogén
– benzol MSZ 1643–1
– toluol MSZ 1644
– xilolok MSZ 1645
– orto-xilol MSZ 15969
d) Petróleumok
– petróleum (világító MSZ 10871
– gázturbinás légi járművek tüzelőanyagai
JET A–1; JET–A; JET–B MSZ 10870
e)–f)8
1

Az 1. § (1) bekezdésének b) pontját a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § új (3) bekezdését a 12/1998. (XI. 23.) GM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre módosította. Hatályos 1999. április 1. napjától.

4

A 2. § (1) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A Melléklet a 42/1996. ( VII.16.) IKM rendelet 1. §-ával, illetve mellékletével megállapított szöveg.

7

A melléklet b) pontja a 12/1998. (XI. 23.) GM rendelet 2. §-ával, valamint mellékletével megállapított, és az . 5/2000. (II.16.)GM rendelet 7.§-ával módosított szöveg.

8

A melléklet e)-f) pontját a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére