• Tartalom

1995. évi LXXII. törvény

1995. évi LXXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről1

2006.03.01.

Az Országgyűlés — a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvényben meghatározott kötelezettségeknek az 1995. évi költségvetési előirányzatokban való érvényesítésére — az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) egyes rendelkezéseinek módosítására a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § A KTv. 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:


,,1. § Az Országgyűlés az 1995. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 1 945 325,1 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 789 297,8 millió forintban,
c) hiányát 156 027,3 millió forintban
állapítja meg.''

2. § A KTv. 2. §-a b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben,)


,,b) külföldi hitelezők javára 24 613,6 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni.''

3. § A KTv. 4. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hiteléből eredő államadósság egy részét — a Magyar Nemzeti Bank külföldi pénznemben fennálló nettó tartozásainak árfolyamváltozás miatti veszteségére — a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 22. §-ában meghatározott mértékig és időpontig piaci kamatozású állami értékpapírrá alakítsa át. A Magyar Nemzeti Bank az ezen állami értékpapír után kapott kamatot azonnal adóelőlegként átutalja a központi költségvetésbe.''

4. § A KTv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámcsökkentés többletkiadásaira szolgáló előirányzat 3325,8 millió forint. Az előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást. Az előirányzatból 1025,8 millió forint a felsőoktatásban, 300,0 millió forint a Magyar Televíziónál végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásaira használható fel.''

5. § A KTv. 9. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából legalább 150 000 millió forintot köteles befizetni a költségvetésbe.''

6. § A KTv. 13. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki, a bekezdés jelenlegi d)—e) pontjainak betűjelzése e)—f) pontokra módosul:

[(1) Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások az 1995. évben a következők:]

,,d) Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport, 2 kiemelt előirányzat;''

7. § (1) A KTv. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A központi költségvetési szervek 1995. évi pénzmaradványának elszámolása során]

,,a) a (2) bekezdés szerinti bevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a;''

(a központi költségvetést illeti meg.)

(2) A KTv. 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Az alaptevékenység körében végzett földhivatali szolgáltatásokért — beleértve a soronkívüli eljárásokat és különszolgáltatásokat is — fizetett díjak miatti többletbevétel mentes az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetési kötelezettség alól.
(5) A földhivataloknál a (4) bekezdés szerint keletkezett többlet felhasználásához a felügyeletet ellátó miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.''

8. § (1) A KTv. 16. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(...bevételek a következők:)

,,a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése, a tankönyvek, jegyzetek, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) kivételével;
b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, továbbá költségvetési szerveknek nyújtott, nyereség nélkül továbbszámlázott közbeszerzési tevékenysége bevételét;''
,,(4) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek eredeti előirányzatot meghaladó — kiadásokkal csökkentett — többletének 50%-a a központi költségvetést illeti meg, mely kötelezettséget az 1995. évi pénzmaradvány elszámolását követően kell teljesíteni.''

(3) A KTv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által fizetett tandíj a felsőoktatási intézményeket illeti meg, kivéve az első alapképzésben, valamint a nappali tagozatos szakirányú továbbképzésben, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók által kormányrendelet szerint fizetett tandíjat.''

9. § A KTv. 19. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, valamint a 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásoknak lemondással felszabaduló összege a 20. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.''

10. § A KTv. 28. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

,,
A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége és eladósodásának korlátozása''

és a 28. §-át követően a következő 28/A. §-sal egészül ki:


,,28/A. § (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.
(3) A likvid-hitel nem esik az (1)—(2) bekezdés szerinti korlátozás alá.
(4) Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
(5) Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket.
(6) Likvid-hitel: az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.

11. § (1) A KTv. 29. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A társadalombiztosítási alapoknak az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlán 1994. december 31-én fennálló tartozásállományát — ideértve az 1992—1993. évi hiányok államkötvénnyel nem fedezett részét is — 1996-ban kell rendezni.''

(2) A KTv. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Az állami forgóalaphoz kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott pénzellátási terv alapján lehet. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani.''

12. § (1) A KTv. 36. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az 1995-ben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 1,5%-át.''

(2) A KTv. 36. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, melyekre a kezességvállalási szerződést a Kormány nevében — a Kormány által meghatározott időponttól — a Magyar Export-Import Bank Rt. adja ki, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre.''

13. § A KTv. 37. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1995. december 31-én 16 500 millió forint lehet.''

14. § A KTv. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az agrárgazdasági támogatások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzat, valamint 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzat) előirányzatai együttes összegének 7%-át meghaladó túllépési lehetősége tekintetében.''

15. § A KTv. 41. §-ának (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül]

,,o) a központi költségvetési szerveknél a gazdasági stabilizációs intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére jóváhagyott céltartalék-előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím, 3. alcím)''

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

16. § A KTv. 44. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek — mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének — tervezési, előirányzat-módosítási, pénzellátási és -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. Biztonsági Szolgálatok cím; a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27—30. cím); illetve a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.''

17. § A KTv. 48. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,48. § (1) Az állami forgóalap egyenlegének kiszámításánál a finanszírozás szempontjából be kell számítani — a számlatulajdonosok rendelkezési jogának korlátozása nélkül — a Magyar Nemzeti Banknál vezetett következő számlákat: költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek, lekötött betétek, egyéb nemzetgazdasági elszámolások, ÁPV Rt., elkülönített állami pénzalapok. A számlatulajdonosok rendelkezési jogára tekintettel a beszámítás mindenkori mértékét Pénzügyminisztérium—Magyar Nemzeti Bank megállapodás rögzítse.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok pénzforgalmi számláikat és lekötött betéteiket csak a Magyar Nemzeti Banknál vezethetik, illetőleg helyezhetik el.''
MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK
ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről
és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosítása

18. §2

A távközlésről szóló
1992. évi LXXII. törvény módosítása

19. §3

A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló
1993. évi XX. törvény módosítása

20. § A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény 3. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az Alapból teljesíthető kiadások)

,,d) A központi költségvetés javára történő befizetés''

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § A Kisvállalkozói Garancia Alapnak az 1995. évben 234 millió forint befizetést kell a központi költségvetésbe teljesítenie.

22. § A Foglalkoztatási Alapnak (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) a célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás címen nyújtott 3 milliárd forintot elkülönítetten kell kezelni, és a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők célzott közhasznú foglalkoztatására lehet felhasználni.

23. § A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium4 fejezet, 15. cím, 2. alcím, 9. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 60,0 millió forint, az 56. előirányzat-csoport előirányzata a központi irányítás alatt működő színházak, művészeti intézmények, könyvtárak, múzeumok, továbbá a kulturális és tudományos folyóiratok, valamint a szakszervezeti és munkahelyi művelődési intézmények körében, a 7. alcím, 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 77,8 millió forint, a 7. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 15. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 19. előirányzat-csoport előirányzatából 4,0 millió forint, továbbá a 17. cím 4. alcímének előirányzatából 55,0 millió forint kizárólag a negyvennégy százalékos társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség kiterjesztése miatti többletkiadások ellensúlyozására szolgál.

24. § (1) A KTv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

(2) A KTv. 2. számú melléklete helyébe e törvény 2. számú melléklete lép.

(3) A KTv. 3. számú melléklete 15. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,15. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátáshoz.
Összege: 5500 forint/ellátott.
E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a gyermek óvodai nevelése önkormányzati, nemzetiségi óvodában (óvodai csoportban), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott nemzetiségi óvodai program szerint anyanyelven, illetve két nyelven folyik, továbbá, ha az óvodai intézményben differenciált nevelési program alapján, legalább heti 10 órában biztosított a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatása. (Az igénybevételhez az előzőeket a foglalkozási naplóban kell dokumentálni.)
E kiegészítő hozzájárulás az ellátott gyermek után csak egy címen igényelhető.
Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló, foglalkozási napló.)''

(4) A KTv. 3. számú melléklete 23. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,23. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz.
Összege: 16 500 forint/oktatott.
E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe,
— ha az önkormányzat által fenntartott intézményben a tanuló kéttannyelvű oktatásban részesül,
— ha az önkormányzat által fenntartott intézmény a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanuló iskolai nevelése, oktatása során a különböző oktatási típusoknak (nyelvoktató, kétnyelvű, -tannyelvű) megfelelő óraterv, tanterv és tankönyv alapján a tanórán és tanórán kívüli tevékenységben biztosítja a kisebbségi oktatási feladatok megvalósítását,
— ha a kis létszámmal működő önkormányzati oktatási intézményben az érvényben lévő tantervek és tankönyvek alapján összevont csoportban, illetve nulladik vagy csatlakozó órában látják el az adott kisebbségi nevelési-oktatási feladatokat,
— ha az önkormányzat a területén működő oktató-nevelő intézmények keretei között legalább heti 6 órában biztosítja a cigánytanulók differenciált egyéni vagy csoportos felzárkóztatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai foglalkozásokon.
A kiegészítő hozzájárulás feltétele az itt megfogalmazott feladatok foglalkozási naplóval is dokumentált teljesítése. Nemzetiségi nyelvet idegen nyelvként oktató iskolában oktatottak után kiegészítő támogatás nem igényelhető.
E kiegészítő hozzájárulás egy oktatott gyermek után csak egy címen igényelhető.
Az esti és levelező képzésben részesülők után a kiegészítő állami hozzájárulás 1/3-ad része igényelhető.
Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.
Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsófokú intézményekben. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, törzskönyv, tanuló-nyilvántartó könyv, foglalkozási napló.)''

(5) A KTv. 5. számú melléklete az e törvény 3. számú mellékletének megfelelően módosul.

(6) A KTv. 7. számú mellékletének kiadási és bevételi előirányzatai az e törvény 4. számú melléklete szerint módosulnak.

(7) A KTv. 9. számú melléklete helyébe e törvény 5. számú melléklete lép.

(8) A KTv. 10. számú melléklete helyébe e törvény 6. számú melléklete lép.

25. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A KTv. — e törvény 10. §-ával megállapított — 28/A. § (1)—(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket első ízben az e törvény hatálybalépését követő kötelezettségvállalásra kell alkalmazni, ide nem értve a törvény hatálybalépése napján fennálló hitelek prolongálásával keletkező kötelezettségvállalást.

(3) Azon elkülönített állami pénzalap kezelőnek, melynek a KTv. — e törvény 17. §-ával megállapított — 48. § (2) bekezdése szerint a pénzforgalmi számláit és lekötött betéteit nem a Magyar Nemzeti Banknál vezetik, illetve kezelik, az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül azokat át kell telepítenie a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Kormány a végrehajtásra legfeljebb 1995. december 31. napjáig halasztást engedélyezhet.

26. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

b) a KTv. 43. §-ának első mondata;

d)5

e) az 1995. évi XXI. törvénnyel módosított, az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja;

f) az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 58. §-ának (4) bekezdése;

g) a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének második mondatrésze;

i) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 10. §-ának (2) bekezdése;

j) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata;

k) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által felügyelt alapok banki elhelyezéséről szóló 2/1994. (III. 8.) MKM rendelet;

l) az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 9/1994. (III. 11.) IKM rendelet.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KTv. 4. §-ának (5) bekezdésében ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)'' szövegrész helyébe ,,az MNB tv.'' szövegrész lép.

27. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy

a) a központi költségvetési szervek által fenntartott hivatali üdülők támogatásának mérséklésére irányuló felülvizsgálatot követően megállapított támogatáscsökkentés összegével az érintett fejezeteknél az előirányzatokat csökkentse (cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);

b) az I. Köztársasági Elnökség, a II. Országgyűlés, a III. Alkotmánybíróság, a IV. Legfelsőbb Bíróság, az V. Magyar Köztársaság Ügyészsége, a VI. Állami Számvevőszék fejezetek irányításáért felelős vezető, továbbá a bíróságok vonatkozásában az igazságügy-miniszter által a gazdasági stabilizációs intézkedések keretében felajánlott támogatás összegével az érintett fejezetek által javasolt előirányzatokat csökkentse (cím, alcím előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);

c) a VII. Miniszterelnökség fejezet 27. címén tervezett előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelően az alcímek között átcsoportosíthassa;

d) a Kisvállalkozói Garancia Alapnál vizsgálja felül a garanciavállalási kötelezettségeket, és a megállapított kötelezettségekkel nem terhelt pénzeszközöket vonja be a központi költségvetés bevételeibe.

28. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének előterjesztésekor mutassa be az Országgyűlésnek az érvényben lévő koncessziós szerződések alapján, a következő három költségvetési évben a központi költségvetés milyen összegű bevételt realizálhat.

1. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

,,
1. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

KIADÁSOK

1995. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neveI. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

48,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

20,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

16,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

55,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,5

 

 

2

 

 

 

Köztársasági Elnök Katonai Irodája

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

0,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,3

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

2

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Állami kitüntetések

62,0

 

 

 

 

 

 

 

 

I. fejezet kiadásai összesen:

210,1II. ORSZÁGGYŰLÉS

 

1

 

 

 

Országgyűlés

 

 

1

 

 

 

Képviselő-testület

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

978,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

321,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

205,8

 

 

2

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

421,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

168,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

619,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

105,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

90,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

NATO közgyűlés

50,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése

10,0

 

3

 

 

 

Országgyűlési Könyvtár

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

47,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

19,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

28,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

0,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1—3. cím összesen:

3 076,2

 

5

 

 

 

Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása

320,0

 

6

 

 

 

Pártok támogatása

 

 

1

 

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Fiatal Demokraták Szövetsége

97,8

 

 

 

2

 

 

 

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt

112,0

 

 

 

3

 

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

97,9

 

 

 

4

 

 

 

Magyar Demokrata Fórum

135,0

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Szocialista Párt

302,7

 

 

 

6

 

 

 

Szabad Demokraták Szövetsége

198,1

 

 

2

 

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

2

 

 

 

Munkáspárt

25,2

 

 

 

5

 

 

 

Köztársaság Párt

20,0

 

 

 

6

 

 

 

Magyar Igazság és Élet Pártja

12,5

 

 

 

7

 

 

 

Agrárszövetség

16,6

 

8

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása

400,0

 

 

 

3

 

 

 

Magyar Vöröskereszt támogatása

300,0

 

 

 

4

 

 

 

Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen

34,0

 

 

 

5

 

 

 

Hallássérültek Országos Szövetsége

68,0

 

 

 

6

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

60,0

 

 

 

7

 

 

 

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

82,0

 

 

 

9

 

 

 

Magyarok Világszövetségének támogatása

180,0

 

 

 

10

 

 

 

Magyar—Máltai Szeretetszolgálat

120,0

 

 

 

11

 

 

 

MTESZ támogatása

62,0

 

 

 

12

 

 

 

TIT intézmények támogatása

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

II. fejezet kiadásai összesen:

5 780,0III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

 

1

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

120,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

47,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

85,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

11,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet kiadásai összesen:

280,0IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

 

1

 

 

 

Legfelsőbb Bíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

365,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

155,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

95,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

30,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. fejezet kiadásai összesen:

656,8V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

 

1

 

 

 

Legfőbb Ügyészség

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

390,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

164,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

124,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

5,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

45,0

 

2

 

 

 

Területi ügyészségek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 324,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

994,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

313,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

25,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,0

 

3

 

 

 

Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

35,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

15,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

V. fejezet kiadásai összesen:

4 455,8VI. ÁLLAMI SZÁMVEVÔSZÉK

M53226_6

 

1

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

440,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

186,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

144,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

24,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

42,0

 

2

 

 

 

Továbbképzési Intézet és Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

13,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet kiadásai összesen:

871,1VII. MINISZTERELNÖKSÉG

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

271,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

113,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

83,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

64,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

6,3

 

 

2

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

155,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

62,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

448,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

60,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

2,8

 

2

 

 

 

Magyar Közigazgatási Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

45,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

14,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

14,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,9

 

3

 

 

 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

35,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

14,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

41,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,8

 

9

 

 

 

Üdülők

 

 

1

 

 

 

Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

48,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

19,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

75,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

40,0

 

 

2

 

 

 

MEH Hivatali Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

8,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

3,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

18,1

 

11

 

 

 

Biztonsági Szolgálatok

 

 

1

 

 

 

Nemzetbiztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 034,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

826,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 054,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

60,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

208,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

300,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

82,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

50,0

 

 

2

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

594,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

238,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

871,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

6,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

30,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

125,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

15,0

 

13

 

 

 

Határon Túli Magyarok Hivatala

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

63,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

23,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

76,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

11,7

 

14

 

 

 

Kormányzati Ellenőrző Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

70,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

31,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

37,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,1

 

25

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

70,0

 

 

 

6

 

 

 

Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

 

 

 

 

1

 

 

 

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése

400,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Kormányzati távközlési célprogram

180,0

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa

470,0

 

 

 

2

 

 

 

Kisebbségi koordinációs keret

43,7

 

 

 

3

 

 

 

Kézfogás Alapítvány

200,0

 

 

 

7

 

 

 

lllyés Alapítvány

300,0

 

 

 

8

 

 

 

Teleki László Alapítvány

66,8

 

 

 

15

 

 

 

Kisebbségi intervenciós keret

20,0

 

 

 

31

 

 

 

Kisebbségi kompenzációs keret

500,0

 

 

 

33

 

 

 

Házat Hazát Alapítvány

41,0

 

 

 

44

 

 

 

1956. Tudományos Alapítvány támogatása

10,0

 

27

 

 

 

Céltartalékok

 

 

1

 

 

 

A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete

16 400,0

 

 

2

 

 

 

Energiaár-emelés részleges kompenzációja

9 000,0

 

 

3

 

 

 

Központi költségvetési szerveknél végrehajtanó létszámleépítés többletki-

 

 

3

 

 

 

adásai

 

 

3 325,8

 

29

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

19 100,0

 

30

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

2

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás

2 500,0

 

 

5

 

 

 

Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

100,0

 

 

10

 

 

 

Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás

4 000,0

 

 

11

 

 

 

,,NATO Békepartnerségi program'' kiadásai

493,0

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. fejezet kiadásai összesen:

65 685,9VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

616,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

227,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

307,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

75,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

51,7

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Polgármesterek képzése

20,0

 

2

 

 

 

Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

716,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

280,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

249,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

16,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

4,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

6,3

 

3

 

 

 

Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 793,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

720,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

675,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

17,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

124,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

13,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonkataszteri felmérés

10,0

 

5

 

 

 

Rendőrség

 

 

1

 

 

 

Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 352,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

964,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 882,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

25,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

276,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 471,3

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

300,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gazdasági rendőrség

250,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki hitel áfa

150,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének felté-

 

 

 

 

 

 

 

 

telei megteremtése

150,0

 

 

2

 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

5 558,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 252,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 289,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

10,0

 

 

3

 

 

 

Megyei Rendőr-főkapitányságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

13 267,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5 376,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 717,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

280,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

11,5

 

 

4

 

 

 

Rendőri Ezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 559,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

647,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

463,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45,0

 

 

5

 

 

 

Köztársasági Őrezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

740,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

300,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

140,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

9,9

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Védett vezetők utóbiztosítása

15,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Országház védelmi rendszer megerősítése

100,0

 

 

6

 

 

 

Híradástechnikai Szolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

193,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

78,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

804,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,6

 

6

 

 

 

Határőrség

 

 

1

 

 

 

Határőrség Országos Parancsnokság és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

869,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

347,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

918,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

461,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

418,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

224,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

106,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

40,0

 

 

2

 

 

 

Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

344,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

96,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

308,4

 

 

3

 

 

 

Határőr-igazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 579,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 726,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 798,1

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Határvadász századok

220,0

 

7

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelem

 

 

1

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

434,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

160,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

580,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

69,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

115,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

20,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

50,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

8,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő

400,0

 

 

2

 

 

 

Tűzoltó-parancsnokságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 901,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 121,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

496,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

65,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

46,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

150,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

81,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

29,0

 

 

3

 

 

 

Polgári Védelmi Parancsnokságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

498,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

203,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

36,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,3

 

9

 

 

 

Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

189,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

76,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

298,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

2,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

2,6

 

10

 

 

 

BM Művelődési Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

95,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

38,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

64,3

 

11

 

 

 

Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

131,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

55,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

56,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

3,0

 

13

 

 

 

Főiskolák

 

 

2

 

 

 

Rendőrtiszti Főiskola

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

444,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

175,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

175,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

8,6

 

15

 

 

 

BM Központi Kórház és intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

654,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

258,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

610,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

40,1

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Kórházépület helyreállítása

50,0

 

17

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

 

 

1

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

613,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

233,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

569,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

120,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

32,3

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

50,0

 

 

3

 

 

 

Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

175,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

70,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

180,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

6,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,8

 

 

7

 

 

 

Üdülők

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

176,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

69,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

284,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

24,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

8,7

 

 

8

 

 

 

Központi Beszerző Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

85,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

33,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

48,2

 

 

9

 

 

 

BM Kiadó és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

21,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

8,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

12,9

 

 

10

 

 

 

Választás, népszavazás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

7,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

3,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

34,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

34,0

 

18

 

 

 

Adatfeldolgozó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

387,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

170,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

667,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

0,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

70,0

 

22

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

80,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

6,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

118,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

107,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

45,1

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézmény beruházások

546,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

196,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

10,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés

7,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gépjármű-korszerűsítési program

500,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Állami ünnepek előkészítése

45,0

 

 

2

 

 

 

UTE támogatása

119,0

 

 

3

 

 

 

Rendőr és Határőr SE támogatása

7,8

 

 

4

 

 

 

Szakszervezetek támogatása

4,3

 

 

5

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Nemzeti Panteon Alapítvány

39,0

 

 

 

2

 

 

 

Közösségszolgálat Alapítvány

0,4

 

 

 

3

 

 

 

Alapítvány a választásokért

1,2

 

 

 

4

 

 

 

Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért

1,2

 

 

 

5

 

 

 

Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány

0,6

 

23

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

1

 

 

 

Menekülteket Támogató Alap

1 000,0

 

24

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal

 

 

1

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

252,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

98,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

123,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

4,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,8

 

 

3

 

 

 

Központi sportintézmények és sportlétesítmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

508,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

210,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

947,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

68,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4,9

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Ingyenes igénybevétel miatti részleges konpenzáció

48,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása

9,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Működési tartalék

10,0

 

 

5

 

 

 

OTSH kezelésű előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

2,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

397,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

61,0

 

 

 

5

 

 

 

OTSH kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Verseny- és élsport

595,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Utánpótlás-nevelés, diáksport

109,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Szabadidősport

20,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Sporttudomány

8,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Olimpiai Bizottság

148,8

 

 

 

 

6

 

 

 

Nemzetközi kongresszusok, konferenciák

54,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Egyéb ágazati szakmai célfeladatok

88,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1—24. cím összesen:

86 892,6

 

25

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

 

 

1

 

 

 

Normatív hozzájárulások

 

 

 

 

1

 

 

 

Községek általános támogatása

5 862,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Településüzemeltetéshez

40 151,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települé-

 

 

 

 

 

 

 

 

sek kiegészítő támogatása

1 675,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Lakásgazdálkodási tevékenységhez

9 255,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Üdülőhelyi feladatokhoz

1 381,6

 

 

 

 

6

 

 

 

Szociálpolitikai feladatokhoz

25 185,2

 

 

 

 

7

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz

5 617,9

 

 

 

 

8

 

 

 

Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz

6 590,4

 

 

 

 

9

 

 

 

Nappali szociális intézményi ellátáshoz

1 256,2

 

 

 

 

10

 

 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz

265,4

 

 

 

 

11

 

 

 

Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz

251,2

 

 

 

 

12

 

 

 

Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógy-

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagógiai intézeti ellátásához

2 901,0

 

 

 

 

13

 

 

 

Felnőttkorú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához

1 722,9

 

 

 

 

14

 

 

 

Óvodai ellátáshoz

10 497,6

 

 

 

 

15

 

 

 

Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai

 

 

 

 

 

 

 

 

óvodai ellátáshoz

194,1

 

 

 

 

16

 

 

 

Általános iskolai oktatáshoz

39 011,6

 

 

 

 

17

 

 

 

Alapfokú művészet oktatásához

2 607,4

 

 

 

 

18

 

 

 

Fogyatékos gyermekek oktatásához

3 016,8

 

 

 

 

19

 

 

 

Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz

9 803,4

 

 

 

 

20

 

 

 

Szakközépiskolai oktatáshoz

13 510,9

 

 

 

 

21

 

 

 

Szakmunkásképzés elméleti oktatásához

6 769,2

 

 

 

 

22

 

 

 

Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához

2 248,8

 

 

 

 

23

 

 

 

Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai

 

 

 

 

 

 

 

 

vagy kéttannyelvű oktatáshoz

1 719,3

 

 

 

 

24

 

 

 

Kollégiumi ellátáshoz

5 021,9

 

 

 

 

25

 

 

 

Sportfeladatokhoz

525,5

 

 

 

 

26

 

 

 

Helyi közművelődési feladatokhoz

2 627,7

 

 

 

 

27

 

 

 

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közműve-

 

 

 

 

 

 

 

 

lődési feladataihoz

5 150,4

 

 

 

 

28

 

 

 

Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata

28 058,4

 

 

2

 

 

 

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

2 574,5

 

 

3

 

 

 

Címzett és céltámogatások

33 600,0

 

 

4

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás

4 000,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyila-

 

 

 

 

 

 

 

 

dék tisztításának támogatása

150,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszá-

 

 

 

 

 

 

 

 

molásának támogatása

20,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egy-

 

 

 

 

 

 

 

 

szeri támogatás

200,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Színházi tevékenység támogatása

240,0

 

 

 

 

6

 

 

 

Körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támo-

 

 

 

 

 

 

 

 

gatása

210,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása

200,0

 

 

 

 

8

 

 

 

Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása

160,0

 

 

 

 

9

 

 

 

Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása

500,0

 

 

 

 

10

 

 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása

2 000,0

 

 

 

 

11

 

 

 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

100,0

 

 

 

 

12

 

 

 

Fővárosi tömegközlekedés támogatása

2 300,0

 

 

 

 

13

 

 

 

Nevelési segély kiegészítés

1 850,0

 

 

 

 

14

 

 

 

Gyermeknevelési támogatás

2 575,0

 

 

 

 

15

 

 

 

Egyes közoktatási feladatok támogatása

1 200,0

 

 

 

 

16

 

 

 

Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

150,0

 

 

 

 

18

 

 

 

A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos ka-

 

 

 

 

 

 

 

 

mattámogatás

100,0

 

 

 

 

19

 

 

 

A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás

1 500,0

 

 

 

 

20

 

 

 

Kényszerlakás-bérletek felszámolásának támogatása

100,0

 

 

 

 

21

 

 

 

Területi honvédelmi igazgatás támogatása

5,0

 

 

 

 

22

 

 

 

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

80,0

 

 

 

 

23

 

 

 

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

9 500,0

 

 

 

 

24

 

 

 

Gyermek- és ifjúsági feladatok

75,0

 

 

 

 

25

 

 

 

Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szo-

 

 

 

 

 

 

 

 

ciális célú hozzájárulás

5 000,0

 

 

 

 

26

 

 

 

Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkor-

 

 

 

 

 

 

 

 

mányzati közművelődési intézményeknél, valamint a szín-

 

 

 

 

 

 

 

 

házaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő

 

 

 

 

 

 

 

 

társadalombiztosítási járulék többlet kiadásaihoz

360,0

 

 

5

 

 

 

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

Vis maior esetében támogatás

500,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiá-

 

 

 

 

 

 

 

 

nyos) helyi önkormányzatok támogatása

4 920,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került

 

 

 

 

 

 

 

 

helyi önkormányzatok támogatása

1 000,0

 

 

6

 

 

 

Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása

2 560,9

 

 

 

 

 

 

 

 

25. cím összesen:

310 610,9

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. fejezet kiadásai összesen:

397 503,5IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

1

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

331,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

136,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

192,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

4,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

20,0

 

 

2

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

371,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

120,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

133,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

90,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

5,3

 

2

 

 

 

Magyar Honvédség

 

 

1

 

 

 

Magyar Honvédség igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

866,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

373,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

154,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

18,0

 

 

2

 

 

 

Magyar Honvédség katonai közigazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 365,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

441,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

756,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9,5

 

 

3

 

 

 

Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

7 808,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 933,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5 381,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

55,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

2,9

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

37,7

 

 

4

 

 

 

Budapesti Katonai Kerületparancsnokság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 024,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

403,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

687,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,6

 

 

5

 

 

 

Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 374,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 718,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 750,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

28,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,9

 

 

6

 

 

 

Katonai Felderítő Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 174,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

489,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

724,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

3,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

78,0

 

 

7

 

 

 

Katonai Biztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

297,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

126,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

48,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

8

 

 

 

Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

5 383,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 200,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

12 678,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

252,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1 651,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

278,9

 

3

 

 

 

Békefenntartó Erők Kiképző Központja

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

151,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

63,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

21,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,5

 

4

 

 

 

MH Katonai Ügyészségek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

151,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

56,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

16,4

 

5

 

 

 

MH Katonai Tanintézetek

 

 

1

 

 

 

MH Felsőfokú Tanintézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 029,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

762,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

984,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

200,0

 

 

2

 

 

 

MH Középfokú Tanintézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

356,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

137,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

310,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

4,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,4

 

6

 

 

 

MH kiemelt sportlétesítmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

29,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

12,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

70,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,3

 

7

 

 

 

MH kiemelt kulturális intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

244,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

96,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

204,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,5

 

8

 

 

 

MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

320,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

137,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

387,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,5

 

9

 

 

 

MH Egészségügyi intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 632,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

692,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 386,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

27,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

80,0

 

10

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

82,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

300,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés

750,0

 

 

 

7

 

 

 

Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Honvédség Központi Honvédkórház

350,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Kecskeméti Katonai Repülőtér

620,0

 

 

3

 

 

 

Fejezeti tartalék

866,9

 

 

6

 

 

 

Társadalmi szervek támogatása

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

2

 

 

 

Honvéd Sportegyesületek támogatása

130,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása

4,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása

5,4

 

 

 

 

6

 

 

 

Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása

20,0

 

 

7

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Hadirokkantak Közalapítványa

3 500,0

 

11

 

 

 

Frekvenciagazdálkodási Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

46,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

19,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

30,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. fejezet kiadásai összesen:

75 346,1XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Népjóléti Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

365,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

132,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

281,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

27,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

25,0

 

2

 

 

 

Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 470,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 838,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 444,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

59,6

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

10,0

 

3

 

 

 

Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

291,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

113,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

221,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

127,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4,1

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

815,0

 

4

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 699,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 009,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5 973,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

7,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

102,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

200,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

300,0

 

5

 

 

 

Állami szociális intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

204,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

89,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

109,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,4

 

6

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 694,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 108,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 295,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

28,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

271,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Mentőgépkocsik cseréje

424,0

 

7

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

413,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

180,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

229,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,7

 

9

 

 

 

Népjóléti Minisztérium üdülője

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

7,1

 

10

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

960,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

2 897,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

40,0

 

 

2

 

 

 

Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai

 

 

 

5

 

 

 

Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

150,0

 

 

 

11

 

 

 

Családvédelmi hálózat kialakításának indítása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

20,0

 

 

 

15

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

40,0

 

 

 

22

 

 

 

Ifjúsági és szabadidő sport

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

30,0

 

 

 

24

 

 

 

Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,0

 

 

 

26

 

 

 

Háziorvosképzés

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

60,0

 

 

 

28

 

 

 

Ápolásfejlesztési programok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

150,0

 

 

 

29

 

 

 

Egészségfejlesztési célok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

895,1

 

 

 

30

 

 

 

Hajléktalanok ellátása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

120,0

 

 

 

33

 

 

 

Szociális képzés, kutatás

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,0

 

 

 

34

 

 

 

Térségi válságkezelő programok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

328,0

 

 

 

37

 

 

 

Jóléti Szolgálat Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

45,0

 

 

 

38

 

 

 

Gyorssegély Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

45,0

 

 

 

39

 

 

 

Hajléktalanokért Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

10,0

 

 

 

40

 

 

 

Mocsáry Lajos Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,0

 

 

 

41

 

 

 

ADDETUR Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

15,0

 

 

 

42

 

 

 

Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

110,0

 

 

 

43

 

 

 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

800,0

 

 

 

47

 

 

 

Szociális szakellátás fejlesztése

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

450,0

 

 

 

48

 

 

 

Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése

295,0

 

 

 

50

 

 

 

Magyar PET Alapítvány támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

8,0

 

 

 

51

 

 

 

ALTERNATAL Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5,0

 

 

 

52

 

 

 

Peter Cherny Alapítvány támogatása

20,0

 

 

 

64

 

 

 

Diagnosztikai-műszer programok

180,0

 

 

 

65

 

 

 

Koraszülött ellátás feltételeinek javítása

30,0

 

 

 

66

 

 

 

Therápiás-műszer programok

40,0

 

 

 

67

 

 

 

Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása

50,0

 

 

 

68

 

 

 

Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása

49,0

 

 

 

69

 

 

 

Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása

350,0

 

 

 

72

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi programok

60,0

 

 

 

73

 

 

 

Szociális oktatási programok

25,0

 

 

 

74

 

 

 

PHARE programmal kapcsolatos hozzájárulás

30,0

 

 

 

75

 

 

 

Ágazati informatikai programok

20,0

 

 

 

76

 

 

 

Oltóanyag beszerzés

300,0

 

 

 

80

 

 

 

Egészségügyi tartalékolási feladatok

150,0

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi megállapodások végrehajtása

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség

570,0

 

 

 

5

 

 

 

Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)

79,0

 

 

7

 

 

 

Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása

3 980,0

 

 

8

 

 

 

Humán szolgáltatások normatív állami támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás

800,0

 

 

 

2

 

 

 

Nappali szociális intézményi ellátás

33,0

 

 

 

3

 

 

 

Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógy-

 

 

 

 

 

 

 

pedagógiai intézményi ellátása

249,0

 

 

 

4

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása

47,0

 

 

 

5

 

 

 

35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás

66,0

 

 

 

6

 

 

 

Hajléktalanok átmeneti szállásai

160,0

 

 

 

7

 

 

 

Felnőtt korú fogyatékosok, ápoló-, gondozóotthoni ellátása

5,0

 

 

 

9

 

 

 

Humánszolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995.

 

 

 

 

 

 

 

évi szintrehozása

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

161,8

 

 

9

 

 

 

Nem normatív humán szolgáltatás

 

 

 

1

 

 

 

Nem normatív humán szolgáltatás

40,0

 

11

 

 

 

A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés

 

 

1

 

 

 

A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

 

 

 

1

 

 

 

Családi pótlék és várandóssági pótlék

 

 

 

 

1

 

 

 

Családi pótlék

98 000,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Várandóssági pótlék

1 500,0

 

 

 

3

 

 

 

A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés

1 350,0

 

 

 

5

 

 

 

A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások

24 550,0

 

 

 

6

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

6 230,0

 

 

 

7

 

 

 

Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése

2 600,0

 

 

 

8

 

 

 

A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások

 

 

 

 

1

 

 

 

Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék

5 700,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka,

 

 

 

 

 

 

 

 

rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka

20 100,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Cukorbetegek támogatása

100,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Gyermekgondozási díj

17 900,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Mezőgazdasági járulék

5 400,0

 

 

2

 

 

 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz

 

 

 

1

 

 

 

Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz

10 000,0

 

 

 

2

 

 

 

Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához

400,0

 

12

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

1

 

 

 

Rehabilitációs Alap

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. fejezet kiadásai összesen:

239 565,8XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

290,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

114,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

131,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

24,5

 

2

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

6 367,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 553,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 070,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

9,6

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése

140,0

 

3

 

 

 

Szakértői Intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

142,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

57,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

66,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,5

 

4

 

 

 

IM Büntetés-végrehajtás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 501,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 314,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 153,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

436,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

180,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

517,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézmény beruházások

170,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

130,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

80,0

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

54,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

202,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

13,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

255,0

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. fejezet kiadásai összesen:

20 979,8XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

332,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

126,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

110,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

15,0

 

2

 

 

 

Közlekedési Felügyeletek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 800,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

728,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 377,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

394,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

59,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

262,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

44,0

 

3

 

 

 

Hírközlési Intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

611,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

251,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

621,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

50,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

435,2

 

4

 

 

 

Közúti és Autópálya Igazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 254,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 250,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

12 162,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

7 300,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

9 500,0

 

5

 

 

 

Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 593,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 023,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 937,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

430,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 600,0

 

7

 

 

 

Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 823,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 154,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 045,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

54,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

49,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

28,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

126,0

 

9

 

 

 

MÁV egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

63,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

27,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

44,5

 

10

 

 

 

MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 558,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

662,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 160,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

11,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

23,0

 

11

 

 

 

Közlekedési Múzeum

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

63,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

26,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,1

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

25,0

 

12

 

 

 

Magyar Űrkutatási Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

8,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

60,0

 

13

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

29,8

 

 

2

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok

350,0

 

 

 

5

 

 

 

Kormányzati beruházások, célprogramok

 

 

 

 

1

 

 

 

Postai épületrekonstrukció

575,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Kiemelt városok szennyvízkezelése

1 000,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Vízkárelhárítás

1 440,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

1 175,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Vízminőség-védelem

1 200,0

 

 

 

 

6

 

 

 

Légi közlekedés

350,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Kombinált fuvarozás

500,0

 

 

 

 

8

 

 

 

Vasúthálózat fejlesztése

6 763,0

 

 

 

 

10

 

 

 

VOLÁN autóbusz-rekonstrukció

1 000,0

 

 

 

 

11

 

 

 

Nagymaros—visegrádi térség komplex tájrehabilitációja

2 000,0

 

 

 

 

19

 

 

 

Vasútegészségügy

300,0

 

 

 

7

 

 

 

Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Budapest—Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése

87,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója

20,0

 

 

 

8

 

 

 

Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások

289,0

 

 

 

9

 

 

 

Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása

34,8

 

 

 

11

 

 

 

Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás

600,0

 

 

 

12

 

 

 

Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek

10,0

 

 

 

13

 

 

 

Polgári védelmi és információs feladatok

40,0

 

 

 

14

 

 

 

Nemzetközi szervezeti tagdíjak

58,2

 

 

3

 

 

 

Fejezeti tartalék

287,9

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. fejezet kiadásai összesen:

77 449,1XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Külügyminisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

429,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

183,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

143,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

4,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházás

380,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Állami Protokoll kiadásai

98,0

 

2

 

 

 

Külképviseletek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 464,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

314,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 896,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

120,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Turistakölcsönök

6,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak

747,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Külföldi tájékoztatás

52,8

 

 

 

 

7

 

 

 

Hálózat-felülvizsgálat

125,0

 

 

 

 

8

 

 

 

Ingatlan adás-vétel kiadása

400,0

 

 

 

 

9

 

 

 

Bős—Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás

100,0

 

 

 

 

10

 

 

 

Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet magyar

 

 

 

 

 

 

 

 

elnökségi év

34,0

 

4

 

 

 

KüM Jóléti Intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

12,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. fejezet kiadásai összesen:

10 528,8XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

 

 

1

 

 

 

FM központi igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

536,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

210,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

199,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

16,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

28,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

54,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

60,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nemzetközi tagdíjakra

71,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Polgári védelmi feladatokra

15,0

 

 

 

 

3

 

 

 

FAO élelmiszer-szállítások

9,0

 

 

2

 

 

 

Jóléti intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

34,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

15,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

35,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

22,0

 

2

 

 

 

Szakigazgatási intézmények

 

 

1

 

 

 

Költségvetési Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

38,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

14,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

31,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4,7

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok

 

 

 

 

1

 

 

 

feltételeinek javítása

5,0

 

 

2

 

 

 

Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 612,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 010,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 586,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

10,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

30,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok

 

 

 

 

1

 

 

 

feltételeinek javítása

299,4

 

 

3

 

 

 

Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 006,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

387,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

993,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

5,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

30,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok

 

 

 

 

1

 

 

 

feltételeinek javítása

80,0

 

 

4

 

 

 

Földművelésügyi szakigazgatási intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

295,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

113,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

323,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

10,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

15,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Falugazdász hálózat üzemeltetése

600,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Részarány-földtulajdon kimérése

550,0

 

 

5

 

 

 

Erdészeti szakigazgatási intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

476,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

177,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

253,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

10,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4,6

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

5,0

 

3

 

 

 

Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 737,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 079,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

551,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

60,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

27,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

30,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Kárpótlási földkimérés

722,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Ingatlanbejegyzések gyorsítása

223,0

 

4

 

 

 

Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

751,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

291,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

784,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

6,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

30,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

9,6

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

30,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

EK-hoz való csatlakozásból adódó szakigazgatási felada-

 

 

 

 

1

 

 

 

tok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása

40,0

 

5

 

 

 

Kárpótlási hivatalok

 

 

1

 

 

 

Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

179,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

66,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

770,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

9,0

 

 

2

 

 

 

Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

747,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

289,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

112,5

 

6

 

 

 

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

552,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

232,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

605,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

6,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

120,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

43,6

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

130,0

 

9

 

 

 

Közművelődési intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

79,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

31,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

74,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

20,0

 

10

 

 

 

Agrárkutató intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 134,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

418,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 166,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

25,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

50,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

38,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

20,0

 

11

 

 

 

FM kiemelt sportlétesítmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

63,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

25,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

128,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

50,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

30,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

13,9

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

80,0

 

12

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

50,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

22,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

113,2

 

 

2

 

 

 

Ágazati és célfeladatok

 

 

 

2

 

 

 

Kutatási feladatok támogatása

114,7

 

 

 

8

 

 

 

Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása

142,0

 

 

 

11

 

 

 

Mezőgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás

30,0

 

 

 

12

 

 

 

Élelmiszerkönyv kiadása

12,7

 

 

 

13

 

 

 

Erdei vasutak működtetésére

51,0

 

 

 

14

 

 

 

Jóléti és parkerdő-fenntartásra

68,0

 

 

 

15

 

 

 

Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése

200,0

 

 

3

 

 

 

Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

 

 

 

 

1

 

 

 

Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

1 000,0

 

 

4

 

 

 

Fejezeti tartalék

100,0

 

13

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

1

 

 

 

Mezőgazdasági és Erdészeti Alap

9 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. fejezet kiadásai összesen:

37 892,9XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Munkaügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

249,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

100,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

18,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

62,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,9

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

36,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbank Emberi erőforrások program — Ifjúsági komponens

589,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Szakmunkásképzés

84,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi tagdíj (ILO)

55,8

 

2

 

 

 

Érdekegyeztető Tanács Titkársága

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

8,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

5,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,2

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése

10,0

 

3

 

 

 

Nemzeti Szakképzési Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

79,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

25,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

84,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

30,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbank Emberi erőforrások program — Ifjúsági komponens

82,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Szakmunkásképzés

341,9

 

5

 

 

 

Munkaügyi Kutatóintézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

24,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

9,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

9,2

 

6

 

 

 

Regionális átképző központok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

406,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

161,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

811,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

234,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

77,8

 

9

 

 

 

Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

8,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

3,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

9,6

 

10

 

 

 

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

326,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

122,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

46,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

24,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

2,0

 

11

 

 

 

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

17,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

7,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

11,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1,3

 

12

 

 

 

Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

54,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

21,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

75,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

2,0

 

13

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

6,0

 

 

3

 

 

 

Polgári szolgálat

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

17,0

 

14

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

1

 

 

 

Foglalkoztatási Alap

 

 

 

1

 

 

 

Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás

3 000,0

 

 

 

2

 

 

 

Címzetlen támogatás

1 000,0

 

 

2

 

 

 

Szolidaritási Alap

 

 

 

2

 

 

 

Költségvetésből finanszírozott SzA járulék

9 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. fejezet kiadásai összesen:

17 371,0XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. július 14.

2

A 18. §-t az Alkotmánybiróság 66/1995. (XI. 24.) AB határozatával megsemmisítette.

3

A 19. §-t a 2001: XL. törvény 103. § (8) bekezdésének n) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 26. § (1) bekezdésének d) pontját a 2005: CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése b) pontjának bc) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére