• Tartalom

1995. évi LXXIII. törvény

1995. évi LXXIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól1

2007.01.01.

Az Országgyűlés — az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ában és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: AT.) foglaltakra, valamint a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXIV. törvény2 (a továbbiakban: Öit.) rendelkezéseire figyelemmel — az államháztartás alrendszerét képező társadalombiztosítás két biztosítási ága: a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1995. évi költségvetését 511 417 millió forint bevételi, 511 417 millió forint kiadási előirányzattal, nulla egyenleggel állapítja meg.

(2) A Ny. Alap 1995. évi költségvetési mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A járulékbevételek együttes összege 453 974 millió forint, melyből a kintlévőségek 1995. évi behajtásából eredő járulékbevételek összege 19 488 millió forint. A 434 486 millió forint rendszeres járulékbevételekből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 338 805 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék befizetés 81 321 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 10 000 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 2700 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 1660 millió forint, melyből 1125 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 275 millió forint az ellátásból levont járulék, 260 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 15. címszám, 6. alcímszám, 20. előirányzat-csoportszám előirányzata szerint.

(2) Az AT. 7. §-ának (3)—(4) bekezdése alapján 3636 millió forint a befektetések hozama tartalék, 335 millió forint a befektetett eszközök értékesítéséből, 1300 millió forint a Lakásalap fedezeti kötvény 1995. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 12 053 millió forint, melyből a késedelmi pótlék és a rendbírság 11 714 millió forint, 339 millió forint a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének összege és egyéb várható bevétel.

(4) A Ny. Alap bevételét 1 052 millió forinttal növeli az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) egyszeri bevétel átcsoportosítása.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 3200 millió forint.

(6) A Ny. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel előirányzata 35 472 millió forint.

(7) A működési célú bevételek összege 395 millió forint. Ebből a nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokra a KTv. XI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcímszám, 3. előirányzat-csoport költségtérítésének összege 155 millió forint, az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel összege 240 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 443 701 millió forint.

(2) A ténylegesen kimutatható egyéb kiadások (postaköltség és útiköltség-térítés) előirányzata 1609 millió forint.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket — ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is — akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(4) A 9223 millió forint összegű működésre fordított kiadásból

a) 7535 millió forint a Ny. Alapból fedezett összeg, amely tartalmazza a — biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan — nettó módon átadásra kerülő, az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 1500 millió forint összeget és a 2. § (7) bekezdésében előirányzott bevételből teljesített 395 millió forint összegű kiadást;

b) 1688 millió forint az (5)—(6) és (9)—(10) bekezdésekben részletezett kiadások összege.

(5) 150 millió forint a világbanki kölcsönszerződés 1995-ben esedékes nyugdíjbiztosítási kiadása. Ha a világbanki kölcsönszerződés tényleges kiadása ezt meghaladja, a különbséggel az előirányzat a befektetések hozama tartalék 2. § (2) bekezdésében előirányzott bevételi előirányzaton túl megvalósuló többlete terhére túlléphető. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, akkor azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(6) A működési célú informatikai fejlesztés előirányzata 558 millió forint. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(7) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások előirányzata 90 millió forint.

(8) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján keletkező kiadás előirányzata 56 794 millió forint.

(9) A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható kiadás előirányzata 40 millió forint.

(10) Az 1995. évi beruházások költsége 940 millió forint. Ez az összeg 930 millió forinttal túlléphető, ha a 2. § (2) bekezdésében megjelölt befektetett eszközök értékesítése bevételi előirányzatának növekedése erre fedezetet nyújt.

Működési költségvetés

4. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzata 9223 millió forint.

(2) A 9223 millió forint működési kiadás összegéből

a) 648 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, 4671 millió forint az igazgatási szerveknél működési célra felhasználható összeg, mely tartalmazza az ezen igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulékbevallási, -befizetési kötelezettség teljesítésének, az ezzel kapcsolatos nyilvántartását, adatszolgáltatási feladatok ellátását, szakellenőrzését, a területi igazgatóságok közös elhelyezésével kapcsolatos feladatokat) végzéséhez szükséges, arányos részében az E. Alapból biztosított kiadásokat;

b) a központosított kiadási előirányzat 3904 millió forint. Ebből 444 millió forint központosított intézményi előirányzat, 1964 millió forint a célfeladatok előirányzata 1500 millió forint a — biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan — nettó módon átadásra kerülő, az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg.

(3) A működési költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1995. évi költségvetését 436 019 millió forint bevételi, 436 019 millió forint kiadási előirányzattal, nulla egyenleggel állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetésének a mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

6. § (1) A járulékbevételek együttes összege 360 110 millió forint, melyből a kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevételek összege 15 912 millió forint. A rendszeres járulékbevételek összegéből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék összege (ideértve az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások egészségbiztosítási járulékát is) 269 680 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 7977 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék összege 54 349 millió forint, a baleseti járulék összege 1792 millió forint. A központi költségvetésnek a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény3 (a továbbiakban: T.) 119. §-ában megállapított járulékfizetési kötelezettsége alapján az 1995. évben esedékes járulékbevétel 10 400 millió forint.

(2) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő kiadásaira a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 12 765 millió forint. Ebből 9665 millió forint a késedelmi pótlék és a rendbírság összege, 1100 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege, 700 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1000 millió forint az E. Alap által e feladattal kapcsolatban 1994-ben megelőlegezett költségek 1995. évi — a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott — központi költségvetési megtérítése. Az egyéb bevételek 300 millió forint összegű előirányzata tartalmazza a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét.

(4) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 50 millió forint.

(5) Az államtól vissztehermentesen átvett vagyonból származó hozambevétel előirányzott összege 500 millió forint.

(6) Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel előirányzata 56 794 millió forint.

(7) 2765 millió forint a működési célú bevétel, amely a Ny. Alap 1500 millió forint összegű, az AT. 10. §-ának (9) bekezdésében meghatározott hozzájárulásából, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak 1195 millió forint összegű, a központi költségvetés általi megtérítéséből (ez az összeg a családi pótlék rendszer átalakításával összefüggő költségek fedezetére 425 millió forintot tartalmaz) és az intézmények saját folyó bevételeinek 70 millió forint nagyságú összegéből származik.

(8) Az AT. 7. §-ának (3) bekezdés alapján 535 millió forint a befektetések hozama tartalék bevonásából származó bevétel.

A kiadások részletezése

7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások előirányzata — felújítások, beruházások nélkül — 192 300 millió forint. Az előirányzat magában foglalja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló 1994. évi CIII. törvényben meghatározott intézkedések fedezetét is. Az energiaár-emelés hatásának kompenzálása címén az E. Alapba év közben a központi költségvetésből átutalandó összeggel ez az előirányzat — valamint az E. Alap bevételi előirányzata — automatikusan megemelkedik. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások részletezését a törvény 4. számú melléklete tartalmazza. Az egészségügyi ellátás területén a fekvőbeteg-ellátó intézmények átvilágításával, költséggazdálkodásuk felülvizsgálatával, a felesleges intézményi kapacitások csökkentésével elért megtakarításokat elsősorban a fekvőbeteg-ellátásban kell felhasználni.

(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 67 702 millió forint, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 7500 millió forint, 800 millió forint a vérzékenység kezelésére szolgáló kiadás előirányzata.

(3) A gyógyászati szolgáltatások kiadása 760 millió forint. Ebből 600 millió forint a gyógyfürdő-szolgáltatás, 160 millió forint az anyatejellátás kiadása.

(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadásainak előirányzata 69 616 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak összege 10 200 millió forint.

(6) A táppénzkiadás összege 34 835 millió forint.

(7) Az egyéb betegségi ellátások (utazási költségtérítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) előirányzata 3000 millió forint. A betegséggel kapcsolatos segélyek 750 millió forint összegű előirányzatából 50 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítésére, 420 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordítható összeg, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatás előirányzata, 30 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások előirányzata.

(8) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 450 millió forint.

(9) Az E. Alapot terhelő postaköltség, bankköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb kiadások előirányzata 674 millió forint.

(10) A kamat és egyéb hozambevételekkel kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzata 3 millió forint.

(11) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján keletkező kiadás előirányzata 35 472 millió forint.

(12) A (2)—(11) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket akkor is teljesíteni kell — ide nem értve a betegséggel kapcsolatos segélyek (7) bekezdés szerinti kereteit —, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(13) A 11 655 millió forint összegű működésre fordított kiadásból

a) 7583 millió forint az E. Alapból fedezett összeg;

b) 2765 millió forint a 6. § (7) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás (ebből 425 millió forint a családi pótlék rendszer átalakításával összefüggő, a megyei kifizetőhelyek költségeit fedező kiadás);

c) 1307 millió forint a (14)—(16) bekezdések szerinti kiadások összege.

(14) Az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésre fordítható kiadás előirányzata 400 millió forint.

(15) A működési célú informatikai fejlesztés előirányzata 500 millió forint. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(16) A világbanki program hazai költségeire fordítható kiadás előirányzata 407 millió forint. Az előirányzat az 1995-ben ténylegesen felmerülő költségek mértékéig használható fel, illetve léphető túl a 6. § (5) és (8) bekezdésében előirányzott bevételi előirányzaton túl megvalósuló többlet terhére. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, akkor azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(17) Az E. Alap egyszeri átcsoportosítása a Ny. Alap részére 1995-ben 1052 millió forint.

Működési költségvetés

8. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzata 11 655 millió forint.

(2) A 11 655 millió forint működési költségvetés kiadásainak összegéből az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadási előirányzata 2410 millió forint. A megyei és ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadási előirányzata 6763 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadási előirányzata 548 millió forint. A központosított előirányzatok összege 1934 millió forint. Ebből 1027 millió forint központosított intézményi előirányzat, 907 millió forint célfeladatok előirányzata.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A TERMÉSZETBENI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

9. §4

10. §5

11. §6

12. §7

13. §8

14. §9

15. §10

16. §11

17. §12

18. §13

19. §14

20. §15

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetését 852 618 millió forint bevételi, 852 618 millió forint kiadási előirányzattal, nulla egyenleggel állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

22. § (1) A Ny. Alap és az E. Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen 1995-ben a kintlévőségek behajtásából eredő — az erre a célra szolgáló célelszámolási számlára befolyó — járulékbevételnek, illetve a járulékellenőrzés során 1995-ben feltárt járuléknak (elfedett járulék kirovás) 2 százaléka fordítható a társadalombiztosítási önkormányzatok behajtási, illetve járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére.

(2) A járulékbevételből a járulékellenőrzés során 1995-ben ténylegesen feltárt járulékfizetési kötelezettség 2 százalékának megfelelő összeg a Ny. Alap, a kintlevőségek behajtásából eredő, 1995. évben ténylegesen befolyt járulékbevételből annak 2 százaléka az E. Alap bevételét képezi. A bevételeknek a Ny. Alap és az E. Alap közötti megosztására vonatkozóan az AT. 4—5. §-ában meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.

23. § A Ny. Alap és az E. Alap nyugdíjkiadási előirányzatainak együttes összegéből különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás — ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is — megállapítására, a nyugdíjak egyéni elbíráláson alapuló, a szociális rászorultságot is figyelembe vevő emelésére [a T. 13. §-a és a T. végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 1614. §-ának (2)—(3) bekezdése], valamint egyszeri szociális segélyekre 600 millió forint fordítható. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve igazgatási szervei az említett összegből 150 millió forintot egyszeri szociális segélyezésre használhatnak fel.

24. § (1) A nyugdíjbiztosítás, illetve az egészségbiztosítás által folyósított, nem nyugdíjbiztosítási, illetve egészségbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait és azok megtérítéseit a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítási alapok tartalékainak alakulását a 8. és 9. számú melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A 9—19. §-ok rendelkezéseit első ízben az 1995. október 1-jével kezdődő időszakra vonatkozóan megkötendő új finanszírozási szerződések esetében kell alkalmazni.

(2)17

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendeletben állapítsa meg

a) a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása és a szerződéskötés részletes szabályait,18

b) a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat szabályait.19

(4)20

26. § (1) Az AT. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt feladatokon túl az azokkal összefüggésben felmerült működési kiadások fedezetének biztosítására, a 10. § (9) bekezdésében meghatározott, az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésébe átutalandó összeg fedezetére, az (1) bekezdésben megjelölt ellátások finanszírozásával összefüggésben felmerült bankköltségre, postaköltségre és egyéb költségre, a bevételek beszedésével, behajtásával kapcsolatos bankköltség, postaköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb költség 56,48%-ának fedezetére, a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi tevékenységének költségeire, a 3. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott átutalás teljesítésére, valamint törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik.''

(2) Az AT. 4. §-a (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]


,,h) az Egészségbiztosítási Alapból teljesített, a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott átutalásból származó bevétel.
i) A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése a 10. § (1) bekezdésében meghatározott bevételekkel rendelkezik.''

27. § (1) Az AT. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az Egészségbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt feladatokon túl az azokkal összefüggésben felmerült működési kiadások fedezetének biztosítására, az (1) bekezdésben megjelölt ellátások finanszírozásával összefüggésben felmerült bankköltségre, postaköltségre és egyéb költségre, a bevételek beszedésével, behajtásával kapcsolatos bankköltség, postaköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb költség 43,52%-ának fedezetére, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető, az (1) bekezdésben felsorolt ellátások kifizetőhely által folyósított összegének 1%-ával azonos költségtérítésre, az Egészségbiztosítási Alap pénzügyi tevékenységének költségeire, a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott átutalás teljesítésére, valamint törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik.''

(2) Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének h) és i) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]


,,h) törvényben meghatározott egyéb bevétel (pl. a terhesgondozás költségeihez való hozzájárulásként a központi költségvetés által átadott összeg);
i) a Nyugdíjbiztosítási Alapból teljesített, a 3. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott átutalásából származó bevétel.
j) Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése a 10. § (1) és (9) bekezdésében meghatározott bevételekkel rendelkezik.''

28. § Az AT. 10. §-ának (3) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:


,,(3) A működési költségvetést terhelik az ügyvitelben kifizetett személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék kiadások, dologi kiadások, pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, a felújítási és felhalmozási kiadások, a közvetlenül a működési költségvetésbe kerülő bevételek elérése érdekében teljesített ráfordítások, továbbá törvényben meghatározott egyéb kiadások.''

,,(6) A biztosítási önkormányzatok és igazgatási szerveik működési költségvetését címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kell bemutatni.''

,,(9) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján a kölcsönös hozzájárulások egyenlegeként meghatározott, a Nyugdíjbiztosítási Alapból átutalandó, az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetését illető összeget az éves költségvetési törvény tartalmazza.''

29. § (1) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT. 5. §-a (3) bekezdésének a) pontja kiegészül a ,,a baleseti járulék teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi;'' szövegrésszel; az AT. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az ,,a társadalombiztosítási szervezet alaptevékenységen kívül folytatott tevékenységéből eredő működési ár- és díjbevétel'' szövegrész helyébe az ,,az intézmények saját folyó bevételei'' szövegrész lép, és e pont kiegészül a ,,továbbá törvényben meghatározott egyéb bevétel.'' szövegrésszel; az AT. 10. §-ának (7) bekezdésében a ,,béralapot'' szövegrész helyébe a ,,személyi juttatásokat'' szövegrész, a ,,beruházási'' szövegrész helyébe a ,,felhalmozási'' szövegrész lép; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a ,,szakfeladatok'' szövegrész helyébe a ,,finanszírozási formák és célok'' szövegrész lép; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a ,,költségvetése kiadásainak és bevételeinek fő összegét'' szövegrész helyébe a ,,költségvetését'' szövegrész lép; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének f) pontja kiegészül az ,,és a megtérítésükre befolyt összegeket.'' szövegrésszel.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az AT. 3. §-ának (1)—(3) bekezdése, továbbá (5) bekezdése a) pontjából ,,— ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat —'' szövegrész; az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében a ,,valamint átmenetileg, csak 1994-ben a mezőgazdasági szövetkezeti járadékok'' szövegrész; az AT. 4. §-ának (4) bekezdése; az AT. 5. §-a (3) bekezdésének da) alpontjában az ,,a közgyógyellátási megtérítés'' szövegrész; az AT. 5. §-ának (4) bekezdése; az AT. 9. §-a, 11. §-ának (1) bekezdésének d) pontjából a ,,3. § (2) bekezdés szerint elkészített működési költségvetést és'' szövegrész; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 21. §-a, 22. §-a, 24. §-ának (1)—(2) és (4)—(6) bekezdése, 25. §-ának (2) és (6) bekezdése, 27. §-ának (4) bekezdése, 28. §-ának (1) bekezdése, 29. §-ának (4) bekezdése, 31/A. §-ának (1)—(9) és (14) bekezdése, 32. §-ának (1)—(3) bekezdése és 33. §-a, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény 8. §-ának (1)—(2) bekezdése.

(3) Az AT. 21—33. §-ain alapuló, már megkötött finanszírozási szerződésekre az előbbiekben említett rendelkezéseket 1995. október 1-jéig vagy a szerződés ennél korábbi időpontban történő megszűnéséig továbbra is alkalmazni kell.

(4) 1995. október 1-jétől hatályát veszti az AT. 24—29. §-a, 31. §-a, 31/A. §-a és 32. §-a.

(5) Az egészségügyi intézet fenntartója e törvény kihirdetését követő 30 napon belül felülvizsgálja és a felülvizsgálatot követően az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fővárosi) intézete részére továbbítja az 1991. évi XX. törvény 132. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségét. Az ÁNTSZ a részére megküldött területi ellátási rendről szóló összefoglalót a szakmai véleményével együtt e törvény kihirdetését követő 60 napon belül továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére.

30. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,
(4) Az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. december 31. napjáig legalább 55 milliárd forint, legfeljebb azonban 65 milliárd forint értékű vagyonjuttatásban részesül.''

31. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ának (5) bekezdése.

1. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1995. évi előirányzat

 

 

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek (rendszeres)

434 486

– munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések

338 805

– egyéni nyugdíjjárulék befizetések

81 321

– munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

10 000

– munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 700

– egyes szociális ellátások után fizetett járulék

 

(önkormányzat+egyéni+egyházi)

1 660

2. Kintlévőség behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel

19 488

3. Járulékbevételek összesen (1+2. pont)

453 974

4. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

12 053

– késedelmi pótlék és rendbírság

11 714

– egyéb bevételek

339

5. Kamat- és egyéb hozambevételek

3 200

6. Befektetések hozama tartalékának bevonása

3 636

7. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése

335

8. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése

1 300

9. Alapok közötti elszámolás

36 524

– pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól

35 472

– egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alaptól

1 052

10. Működési célú bevétel

395

– központi költségvetés által térített

155

– egyéb működési bevétel

240

Bevételek összesen:

511 417

 

 

KIADÁSOK

1. Nyugellátások

443 701

– korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

380 381

– hozzátartozói ellátások

63 320

2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

1 609

ebből: posta, bank és egyéb költség

1 609

3. Működésre fordított kiadások

7 535

– közös feladatra átadott működési kiadás

1 500

– egyéb működési célú bevételből fedezett

395

4. Világbanki program hazai költsége

150

5. Informatikai fejlesztés

558

6. 1995. évi beruházások költsége

940

7. Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

40

8. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások

90

9. Nyugdíjkiadások után átadott járulék Egészségbiztosítási Alapnak

56 794

Kiadások összesen:

511 417

EGYENLEG:

0

2. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetése

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

Kiemelt előirányzat neve

1995. évi előirányzat

 

BEVÉTELEK

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működés saját bevételei

240

 

 

2

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

7 180

 

 

3

 

 

 

A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

155

 

 

4

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz

150

 

 

5

 

 

 

Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz

558

 

 

6

 

 

 

1995. évi beruházások költsége

940

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

9 223

 

KIADÁSOK

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

648

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

79

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

74

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

26

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

10

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

38

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4

 

2

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

569

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

533

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

271

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

111

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

128

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

21

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

36

2

 

 

 

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

3 267

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

3 230

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 765

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

708

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

757

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

36

3

 

 

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1 404

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1 400

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

667

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

269

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

463

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

3 904

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

440

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

222

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

88

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

30

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

104

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

218

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

1 964

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

558

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

150

 

 

3

 

 

 

Célfeladat

 

 

 

 

1

 

 

 

Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások

45

 

 

 

2

 

 

 

Folyamatos informatikai kiadások

271

 

 

 

 

 

 

 

1995. évi beruházások költsége

940

 

3

 

 

 

Nettó hozzájárulást az E. Alap által végzett, a Ny. Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz

1 500

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:

9 223

3. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1995. évi előirányzat

 

 

BEVÉTELEK

 

1. Járulékbevételek (rendszeres)

333 798

– munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések

269 680

– munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék

7 977

– egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések

54 349

– baleseti járulék

1 792

2. A központi költségvetés által fizetett járulék

10 400

3. Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

15 912

4. Járulékbevételek összesen (1–3. pont összesen)

360 110

5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

12 765

– terhességmegszakítás egyéni térítési díja

700

– terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

1 000

– baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

1 100

– késedelmi pótlék, rendbírság

9 665

– egyéb bevételek

300

7. Kamat- és egyéb hozambevételek

50

8. Befektetések hozama tartalékából

535

9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

500

10. A Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett járulék

56 794

– nyugdíjkiadások után átvett járulék

56 794

11. Működési célú bevételek

2 765

– Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett

1 500

– központi költségvetés által térített

1 195

– egyéb működési bevétel

70

Bevételek összesen:

436 019

 

 

KIADÁSOK

 

1. Természetbeni ellátások

270 412

– gyógyító-megelőző ellátások

192 300

– gyógyfürdő-szolgáltatás

600

– anyatejellátás

160

– gyógyszertámogatás

67 702

– vérzékenység kezelése (VIII. faktor)

800

– gyógyászati segédeszköz támogatás

7 500

– utazási költségtérítés

1 350

2. Pénzbeli ellátások

116 301

– korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

69 616

– terhességi-gyermekágyi segély

10 200

– táppénz

34 835

– betegséggel kapcsolatos segélyek

750

– kártérítési járadék

900

3. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

674

– egyéb költség (posta, bank)

674

4. Működésre fordított kiadások

10 348

– Egészségbiztosítási Alapot terhelő összeg

7 583

– új családipótlék-rendszer bevezetése miatti költségtérítés

425

– közös feladatra átvett összegből

1 500

– egyéb működési célú bevétel

840

5. Behajtás ösztönzése

400

6. Informatikai fejlesztés

500

7. Világbanki program hazai költsége

407

8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

450

9. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás

3

10. Alapok közötti elszámolások

36 524

– pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék

35 472

– egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alap részére

1 052

Kiadások összesen:

436 019

EGYENLEG:

0

4. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás finanszírozásának 1995. évi kiadási előirányzata feladatonként és finanszírozási módozatonként
Millió forintban

Megnevezés

1994. évi tény

Évközi szerkezeti változás

1994. évi fejlesztések
szintezése

KJT
szintezés

Szintrehozott bázis előirányzat

1995. évi KJT

Intézményi 10%

Nivelláció és pályázat

Stabilizációs intéz-
kedések

1995. évi előirányzat

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— fix összeg

4 255

 

4

168

4 427

 

 

 

 

4 427

— területi pótlék

381

 

 

 

381

 

 

 

 

381

— eseti ellátás díjazása

170

 

 

 

170

 

 

 

 

170

— teljesítmény díjazása

13 064

 

 

 

13 064

655

 

 

 

13 719

— szélsőséges helyzetűek

165

 

 

 

165

 

 

 

 

165

— felülvizsgáló orvosok díja

240

 

 

 

240

 

 

 

 

240

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen:

18 275

0

4

168

18 447

655

 

 

 

19 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Feladat finanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Egyéb alapellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— iskolaegészségügyi ellátás

563

 

1

9

573

20

 

 

 

593

— védőnői szolgálat

2 671

 

 

47

2 718

132

 

 

 

2 850

— ügyeleti szolgálat

1 395

 

 

6

1 401

61

 

 

 

1 462

— kiegészítő alapellátási feladat

286

 

 

2

288

11

 

 

 

299

— fogorvosi szolgáltatás

5 478

 

3

81

5 562

228

 

 

—820

4 970

— munkaegészségügyi szolgálat

2 008

 

 

26

2 034

93

 

 

—600

1 527

— anya-, gyermek- és csecsemővédelem

599

 

 

6

605

22

 

 

 

627

Egyéb alapellátás összesen:

13 000

0

4

177

13 181

567

 

 

—1 420

12 328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Járóbeteg-szakellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— gyermekgyógy. MSZ.SZ.

35

 

 

 

35

1

4

 

 

40

— nőgyógy. MSZ.SZ.

27

 

 

 

27

1

3

 

 

31

— sportegészségügyi ellátás

143

 

 

2

145

6

6

 

—78

79

— nemibeteg-gondozás

428

 

 

17

445

17

45

 

 

507

— tüdőgondozás

1 456

 

 

45

1 501

60

150

 

 

1 711

— ideggyógyászati gondozás

800

 

4

17

821

33

82

 

 

936

— onkológiai gondozás

417

 

 

7

424

15

42

 

 

481

— alkohológiai és drogellátás

296

 

3

4

303

9

30

 

 

342

Járóbeteg-szakellátás összesen:

3 602

0

7

92

3 701

142

362

 

—78

4 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vérellátás

2 448

—1 581

 

 

867

 

87

 

 

954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mentés, betegszállítás

4 893

 

24

55

4 972

210

477

 

—400

5 259

Mentés betegszállítás összesen:

4 893

0

24

55

4 972

210

477

 

—400

5 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— új beruházás, rekonstrukció

657

 

242

1

900

11

90

 

 

1 001

— rekonstrukció miatti kiesés

341

 

 

 

341

7

34

 

 

382

— E. raktár

29

 

 

 

29

1

 

 

 

30

— egyéb ellátás

66

345

4

2

417

13

42

 

 

472

Egyéb összesen:

1 093

345

246

3

1 687

32

166

 

 

1 885

Feladat finanszírozás összesen:

25 036

—1 236

281

327

24 408

951

1 092

 

—1 898

24 553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Feladat ++ teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— nőgyógyászati szakrendelés

971

 

 

14

985

40

98

 

 

1 123

— nőgyógyászati szakambulancia

476

 

 

4

480

14

48

 

 

542

Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen:

1 447

0

0

18

1 465

54

146

 

 

1 665

2. Egyéb járóbeteg-szakellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— egyéb járóbeteg-szakrendelés

16 373

187

247

193

17 000

635

1 682

 

78

19 395

— egyéb járóbeteg-szakambulancia

4 297

52

15

34

4 398

139

440

301

 

5 278

— speciális finanszírozású feladatok

2 728

 

277

1

3 006

11

301

 

 

3 318

Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen:

23 398

239

539

228

24 404

785

2 423

301

78

27 991

Feladat + teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás összesen:

24 845

239

539

246

25 869

839

2 569

301

78

29 656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Teljesítmény finanszírozott fekvőbeteg-szakellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— aktív ellátás

83 470

1 010

315

2 471

87 266

2 914

8 676

 

—400

98 456

— művesekezelés

2 559

—52

31

3

2 541

9

254

254

 

3 058

— speciális finanszírozású feladat

2 609

39

289

1

2 938

10

294

294

 

3 536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen:

88 638

997

635

2 475

92 745

2 933

9 224

548

—400

105 050

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

10 690

 

43

312

11 045

371

921

 

—1 000

11 337

Krónikus fekvőbeteg-ellátás összesen:

10 690

 

43

312

11 045

371

921

 

—1 000

11 337

Teljesítmény finanszírozott fekvőbeteg-szakellátás összesen:

99 328

997

678

2 787

103 790

3 304

10 145

548

—1 400

116 387

KASSZÁK ÖSSZESEN (I—IV.):

167 484

0

1 502

3 528

172 514

5 749

13 806

849

—3 220

189 698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások és gyógyszer, táppénz ösztönzési keret

1 478

 

 

 

1 478

 

 

1 349

—1 800

1 027

— ifjúsági és szabadidősport

200

 

 

 

200

 

 

 

 

200

— alkoholizmus primér prevenció

30

 

 

 

30

 

 

 

 

30

— mentálhigiénés program

192

 

 

 

192

 

 

8

 

200

— otthoni ápolás

145

 

 

 

145

 

 

 

 

145

— fejlesztési előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

1 000

Célelőirányzatok összesen:

2 045

0

0

0

2 045

 

 

2 357

—1 800

2 602

MINDÖSSZESEN:

169 529

0

1 502

3 528

174 559

5 749

13 806

3 206

—5 020

192 300

5. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

Kiemelt előirányzat neve

1995. évi előirányzat

 

BEVÉTELEK

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működés saját bevételei

70

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

7 583

 

 

3

 

 

 

A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

1 195

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

1 500

 

 

5

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz

407

 

 

6

 

 

 

Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz

500

 

 

7

 

 

 

Behajtás ösztönzés fedezete

400

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

11 655

 

KIADÁSOK

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

2 410

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat

90

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

90

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

72

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

15

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3

 

2

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 320

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

1 993

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

777

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

313

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

880

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

23

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

326

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

326

2

 

 

 

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

6 763

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

6 523

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 662

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 595

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 263

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

3

 

 

2

 

 

 

Felújítás

138

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

102

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

102

3

 

 

 

Országos Orvosszakértői Intézet

548

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

547

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

342

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

150

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

55

 

 

2

 

 

 

Felújítások

1

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

1 934

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

1 027

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

1 027

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

704

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

291

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

32

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási célfeladatok

907

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

500

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

407

Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen:

11 655

6. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1995. évi összevont költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1995. évi előirányzat

 

 

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek (rendszeres)

768 284

– munkáltatói járulékbefizetés

608 486

– munkanélküli ellátás után fizetett járulék

17 977

– egyéni járulékbefizetés

135 669

– munkanélküli járadék(segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 700

– egyes szociális ellátások után fizetett járulék

1 660

– baleseti járulék

1 792

2. Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

35 400

3. A központi költségvetés által fizetett járulék

10 400

4. Járulékbevételek összesen (1—3. pont összesen)

814 084

5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

24 818

– megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére

2 800

– késedelmi pótlék, rendbírság

21 379

– egyéb bevételek

639

7. Kamat- és egyéb hozambevételek

3 250

8. Befektetések hozama tartalékának bevonása

4 171

9. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése

335

10. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése

1 300

11. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

500

12. Működési célú bevételek

1 660

Bevételek összesen:

852 618

 

 

KIADÁSOK

1. Nyugellátás

513 316

– nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

 

ebből: átmenetileg nyugdíjbiztosítás által finanszírozott

443 700

– egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

69 616

2. Anyasági ellátások

10 200

– terhességi-gyermekágyi segély

10 200

3. Táppénz

34 836

4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

76 002

– gyógyszertámogatás

67 702

– vérzékenység kezelése

800

– gyógyászati segédeszköz támogatás

7 500

5. Gyógyító-megelőző ellátások

192 300

6. Gyógyászati szolgáltatások

760

– gyógyfürdő-szolgáltatás

600

– anyatejellátás

160

7. Egyéb ellátások

3 000

– utazási költségtérítés

1 350

– betegséggel kapcsolatos segélyek

750

– kártérítési járadék

900

8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

450

9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (posta stb.)

2 283

10. Működésre fordított kiadások

16 383

11. Behajtás, illetve az ellenőrzési tevékenység ösztönzése

440

12. Informatikai fejlesztés

1 058

13. Világbanki program hazai költsége

557

14. 1995. évi beruházások költsége

940

15. Kamat- és egyéb hozambevételekkel, valamint értékpapír-kibocsátásokkal és vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások

93

Kiadások összesen:

852 618

EGYENLEG:

0

7. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

Millió forintban


M503302_1

Megnevezés

1995. évi előirányzat

 

 

BEVÉTELEK

 

I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései

70 370

Tárgyévi kiadások megtérítései

70 370

1. Központi költségvetésből

48 770

2. Foglalkoztatási Alapból

10 500

3. Szolidaritási Alapból

5 000

4. Állami Vagyonügynökségtől

100

5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivataltól

2 500

6. Hadirokkantak Közalapítványa

3 500

 

 

II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései

136 340

Tárgyévi kiadások megtérítései

136 340

1. Központi költségvetésből

135 340

2. Helyi önkormányzatok általi közgyógyellátási kiadások megtérítése

1 000

 

 

III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítései összesen

206 710

 

 

KIADÁSOK

 

I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai

70 370

1. Központi költségvetésből finanszírozottak

48 770

– politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések és egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről

5 220

– kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok

200

– tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások

90

– nemzeti gondozotti ellátások

720

– bányásznyugdíj

1 400

– szénjárandóság pénzbeli megváltása

1 200

– lakbérhozzájárulás és -támogatás

300

– vakok személyi járadéka

2 200

– rokkantsági járadék

1 600

– egészségkárosodási járadék

500

– katonai családi segély

200

– megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok

21 100

– cukorbetegek támogatása

100

– házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz

5 700

– mezőgazdasági járadékok

5 900

– energia-áremelés részbeni kompenzálása

2 340

2. Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott

 

– foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj

10 500

3. Szolidaritási Alapból finanszírozott

 

– előnyugdíj

5 000

4. Állami Vagyonügynökség által finanszírozott

 

– életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

100

5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal által finanszírozott

 

– életjáradék személyi kárpótlás alapján

2 500

6. Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott

 

– hadigondozotti ellátások

3 500

 

 

II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai

136 340

1. Központi költségvetésből

135 340

– családi pótlék

98 000

– várandóssági pótlék

1 500

– gyermekgondozási segély

9 550

– gyermekgondozási díj

17 900

– megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

700

– közgyógyellátás

6 000

– energia-áremelés részbeni kompenzálása

1 690

2. Helyi önkormányzatok általi közgyógyellátási kiadások megtérítése

1 000

 

 

III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai összesen

206 710


Teljesítését módosítja a helyi önkormányzatok térítése.

8. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Sor-
szám

Megnevezés

 

Tartalékok

 

likviditási tartalék

befektetések hozama tartalék

tartósan befektetett eszközök

 

 

 

 

 

1.

1992. év végi – a kiadási többlet hatását nem tartalmazó – állapot

10 993

4 735

15 485

2.

Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben*

–9 617

3.

1993. évi induló állapot

1 376

4 735

15 485

4.

A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása

1 403

5.

1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény

5 000

6.

1993. évi hiány

–7 402

7.

1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően**

377

4 136

13 606

8.

1993. évi állami garancia (átutalása megtörtént)

2 053

9.

1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése

350

 

 

10.

A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása

4 700

11.

1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel 1994-ben

4 455

12.

1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV

1 148

13.

1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, állami

1 070

14.

Épületberuházás, ingatlanvásárlás

0

–500

500

15.

Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan

0

185

16.

1994. évi költségvetési hiány (előzetes)***

–22 700

17.

1994. évi zárás utáni állapot****

–8 548

3 636

14 091


* Az 1992. évi kiadási többlet fedezetét képező államkötvény-kibocsátás ellenében befolyó összeggel a likviditási tartalék visszapótlásra kerül. E művelet hatását, valamint a likviditási tartalék 1991. évi visszapótlásra vonatkozó további kötvénykibocsátás összegét (822 millió Ft) a táblázat külön soron tartalmazza.
** Az 1993. évi kiadási többlet hatását, illetve a kiadási többlet fedezetével kapcsolatos műveletek hatását a táblázat 8., 9. sorai tartalmazzák.
*** Az 1994. évi zárás előzetes adatai szerint (2 Mrd Ft hibahatár mellett).
**** A 10. soron a 3600 millió forint előirányzattal szemben mintegy 4700 millió forint teljesüléssel számol. A tartósan befektetett eszközök értékvesztését a Lupis-követelés várható leértékelése okozza.

Az Alap 1995. évi kiadási főösszege 6%-ának megfelelő likviditási tartalék 30,2 Mrd Ft lenne.
A Nyugdíjbiztosítási Alap 1994. évi összevont pénzforgalma alapján december 31-én az Ellátásmegelőlegezési számlát 14,7 Mrd Ft erejéig vette igénybe.

9. számú melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Megnevezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tartósan befektetett eszközök

Befektetések hozama tartalék

1–2. oszlopok összesen

Visszteher- mentesen átvett vagyon

3–4. oszlopok összesen

Likviditási tartalék

 

 

 

 

 

 

 

I. A tartalékok 1993. évi záró állománya

1 512

460

1 972

375

2 347

–24 782

II. A tartalékok 1994. évi megosztása

 

 

 

 

 

 

1. A tartalékok 1994. évi nyitó állománya

1 512

460

1 972

375

2 347

–24 782

2. Állományváltozás a naturális vagyonmegosztással

105

–125

–20*

–20

3. 1994. január 1-jei naturálisan tulajdonolt tartalékok

1 617

335

1 952

375

2 327

–24 782

III. A tartalékok 1994. évi záró állománya**

1 298

535

1 833

651

2 484

–36 196

IV. A tartalékok 1995. évi nyitó állománya

1 298

535

1 833

651

2 484

–36 196


_______
* Az egyes vagyonelemek biztosítási ágakhoz sorolásánál a Lupis Brókerház Rt. által forgalmazott államkötvények a várható értékvesztésre tekintettel alacsonyabb (200 millió Ft) értékűnek minősültek. Az egészségbiztosítási ághoz sorolt vagyonelemek összértéke a megosztás alapjául így megállapított vagyonösszeg 10%-a, a megosztás előttinél 20 millió forinttal alacsonyabb összeg.
** Az 1994. évi záróállománynál és az ezzel azonos 1995. évi nyitó állománynál előzetes tényadatok szerepelnek. Az 1994. évi záróállomány pontos értékét és az azt meghatározó folyamatokat az 1994. évi zárszámadás mutatja részletesen be.
1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. július 14. A költségvetés végrehajtásáról lásd az 1996: CX. törvényt.

2

Az 1991: LXXXIV. törvényt utóbb az 1998: XXXIX. törvény 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte, 10. §-ával pedig megszüntette az Egészségbiztosítási Önkormányzatot és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatot.

3

Az 1975: II. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte az 1997: LXXX. törvény.

4

A 9. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

5

A 10. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

6

A 11. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

7

A 12. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

8

A 13. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

9

A 14. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

10

A 15. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

11

A 16. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

12

A 17. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

13

A 18. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

14

A 19. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

15

A 20. §-t az 1997: LXXXIII. törvény 83. §-ának (4) bekezdése 1998. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.

17

A 25. § (2) bekezdését az 1996: CXXV. törvény 30. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

Végrehajtására lásd a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet.

20

A 25. § (4) bekezdését a 2006: CIX. törvény 173. § (1) bekezdésének l) pontja hatályon kvíül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére