• Tartalom

85/1995. (VII. 12.) Korm. rendelet

85/1995. (VII. 12.) Korm. rendelet

az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képviselő jogoknak a Magyar Köztársaság Oroszországgal szembeni követeléseinek törlesztése keretében történő behozataláról1

1995.07.12.

A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény 29.˙§-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Köztársaság Oroszországgal szemben fennálló követeléseinek törlesztése keretében áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok (a továbbiakban: áruk) behozatalára kizárólag külön eseti engedéllyel kerülhet sor.

2. § (1) Áruknak az 1. § szerinti behozatala iránti kérelmet a volt Szovjetunióval szemben transzferábilis rubelben keletkezett, Oroszország által átvállalt követelések érvényesítésével kapcsolatos hazai feladatok koordinálására létrehozott Tárcaközi Bizottság egyetértése esetén lehet benyújtani.

(2) A behozatal iránti kérelem benyújtásának rendjére megfelelően alkalmazni kell az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendeletet.

3. § A Gazdasági2 Minisztérium által kiadott vagy meghosszabbított importengedélyen fel kell tüntetni — e rendeletre hivatkozással —, hogy az áru a Magyar Köztársaság Oroszországgal szembeni követeléseinek törlesztése terhére kerül beszállításra.

4. § Az e rendelet előírásai szerint behozott áru mentes a vám, a vámkezelési díj, az eljárási és statisztikai illeték fizetési kötelezettség alól, és nem tartozik a fogyasztási cikk importkvóta hatálya alá.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Folyamatban lévőnek kell tekinteni az 1995. május 1-jét követően a Magyar Köztársaság Oroszországgal szembeni követeléseinek törlesztése keretében beérkezett áruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését.

1

A rendeletet a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 16. pontja hatályon kívül helyezte 2010. május 29. napjával.

2

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére