• Tartalom

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

2023.01.01.

1. §1 E rendelet hatálya

a)2 munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra – ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat –, és

b)3 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal)), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és

c)4 a szakmai képzés szervezőjére és

d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra

terjed ki.

2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.

(2)5

(3)6

(4)7

(5)8 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat – egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel – a foglalkozás egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.

(6)9

(7)10

(8)11 Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. számú melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.

3. §12 (1)13 A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakmai képzés szervezője az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében – külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában – az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.

4. § (1)–(2)14

(3)15 A szolgálat alapfeladatainak ellátásához — a 3. számú mellékletben meghatározott létszámok esetén — legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.

5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

(2)16 Amennyiben egy munkahelyen az ,,A'' és ,,B'' foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását — beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is — írhatja elő.

6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2)17 Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el.

(3)18 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal gyakorolja.

7. § (1)19 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)20

1. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez


1.1.21 A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak

1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:
,,D'' foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 5 000 Ft/fő/év,
,,C'' foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 6 800 Ft/fő/év,
,,B'' foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 8 400 Ft/fő/év,
,,A'' foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 10 000 Ft/fő/év.
1.1.2.22 Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint szakmai képzés szervezője által – eltérő megállapodás hiányában – fizetendő díjak: Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint szakmai képzés szervezője által beutalt személy
1.23
2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2500 Ft/fő/eset;
3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2800 Ft/fő/eset;
4.24

1.1.3.25

1.2. Munkahigiénés vizsgálatok

1.2.1. Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:

a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés)
— mennyiségi,
— minőségi
vizsgálata;

b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül
— zajszint,
— infra- és ultrahang szintek
— (egészt test) rezgésterhelés,
— kéz-kar rezgésterhelés,
— a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek,
— elektromágneses tér jellemzői,
— magas légköri nyomáson végzett munka,
— ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek
meghatározása;

c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása;

d) fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.

1.2.2.26 A biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendeletben meghatározott expozíciós mutatók és határértékek alapján történik.

2. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez


Jelentés a munkavállalói létszámról

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
neve:
címe:
orvosok száma: főállású:
részállású:
ápolók száma:
alkalmazott egyéb személyek száma:

_______________________________________________
Osztály Jelenleg ellátott Várható növekedés(+)
létszám 199… év illetve csökkenés(—)
…… hó … naptól 199… év …… hó … naptól
…… hó … napig …… hó … napig
_______________________________________________
A
B
C
D
_______________________________________________
szabad kapacitás (fő) várható kapacitás (fő)
_______________________________________________

_______________________________________________


Kelt:…………………………

………………………………
a szolgálat vezetője

3. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez


A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátandó munkavállalói létszámok

A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét:

a) ,,A'' foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként,
b) ,,B'' foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként,
c) ,,C'' foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként,
d) ,,D'' foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként.

Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani:

Ae Be Ce De
( -- + -- + -- + -- ) x 100 = F,
A B C D

ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A—D foglalkozás-egészségi osztályokból, A, B, C, D az A—D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak számértékei.
Ha F = 100+-20, akkoregy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell biztosítani.27

4. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása
,,A'' foglalkozás-egészségi osztály
gazdasági tevékenységek ágazati számjelek

1. Bányászat C 10—14
2. Kohászat D 27
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az ,,A'' foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:
3.1. rákkeltőkkel exponáltak,
3.2. sugárzó anyagokkal,
3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,
3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,
3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,
3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,
3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,
függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

,,B'' foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek

ágazati számjelek

1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás

A 01–02

2. Építőipar

F 45

3. Élelmiszerek és italok gyártása

D 15

4. Dohánytermékek gyártása

D 16

5. Textíliák gyártása

D 17

6. Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés

D 18

7. Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása

D 19

8. Fafeldolgozás

D 20

9. Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás

D 23

10. Vegyi alapanyagok és termékek gyártása

D 24

11. Gumi és műanyag termékek gyártása

D 25

12. Nemfém ásványi termékek gyártása

D 26

13. Nyersanyag visszanyerése hulladékból

D 37

14. Szárazföldi és csővezetékes szállítás

I 60

15. Vízi szállítás

I 61

16. Légi szállítás

I 62

17. Bútorgyártás

D 361

18. *Egészségügyi és szociális ellátás

N 85

19. Állategészségügyi tevékenység

N 852

20. Nyomdaipari termékek gyártása

D 2221


fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
______
* Indokolt esetben az ÁNTSZ illetékes intézetének egyedi elbírálása alapján az orvosok, illetve állatorvosok is besorolhatók a B kategóriába.

,,C'' foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az ,,A'' foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat
1. ipari,
2. szolgáltató,
3. kutató,
4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a ,,C'' foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.


,,D'' foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a
1. kutatás-szervezési,
2. kulturális,
3. oktatási,
4. egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az ,,A'', a ,,B'' és a ,,C'' foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.
1

Az 1. § a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § c) pontja a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdését a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § új (3) bekezdését a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a.

7

A 2. § új (4) bekezdését a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a.

8

A 2. § új (5) bekezdését a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta.

9

A 2. § eredeti (3) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. A 2. § (6) bekezdését a 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § új (4) bekezdését a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, s egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta. A 2. § (4) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. A 2. § (7) bekezdését a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése. A 2. § (5) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése.

14

A 4. § (1)–(2) bekezdését a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 4. § (3) bekezdése a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával módosított szöveg.

19

A 7. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1411. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1411. pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 1. számú melléklet 1.1. pontja a 9/1999. ( I. 27.) Korm. rendelet mellékletével, az 1.1. pont címe a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet 1.1.2. pont 1. alpontját a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 1. melléklet 1.1.2 pont 4. alpontját a 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

Az 1. számú melléklet 1.1.3. pontját a 64/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § c) pontja.

26

Az 1. számú melléklet 1.2. pont 1.2.2. alpontja a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 3. számú melléket utolsó mondata a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére