• Tartalom

1996. évi CIX. törvény

1996. évi CIX. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról1

1996.12.15.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló — módosított — 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,

1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,

133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben

a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára;

b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől.

4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben

a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített;

b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.

5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására

a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől,

2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,

továbbá

d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése,

e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,

f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel,

g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része

szolgált.

6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter — a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így — a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve — 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.2

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat — a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján — megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:3

a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint,

c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást — saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján — az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.4

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot — figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára — a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi.5

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján — figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára — 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.6

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket — az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet7 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján — 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után — 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve — további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000-01031496 ,,Önkormányzatok előző évről származó befizetései'', valamint az MNB 10032000-01034004 ,,Különleges bevételek'' bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből — a tartozás erejéig — levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást — 517,3 millió forintot — 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat — jogcímenként részletezve — az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét — jogcímenként részletezve — a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE
ÉS VÁLTOZÁSA

12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt.8 (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest — a különböző tényezők összhatásaként — 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak:

a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;

b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor;

c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;

d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki;

e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár).

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy

a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt;

b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt;

c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre.

13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra:

a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését,

b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését,

c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét

szolgálta.

14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.

15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli.

16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992—1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.

17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b)1. pontjában foglalt hitelfelvételek,

b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások,

c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b)2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések,

d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások,

e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,

f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése,

g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,

h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya.

(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.

(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.

18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét.

(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén

a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére

1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,

2. az E. Alapnak 112 millió forintot;

b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992—1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer;

c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt.

20. § Az Országgyűlés hozzájárul

a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési kara, Kaposvár 160,267 millió forint,

b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint,

c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint

összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól.

22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát — vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva — mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól.9

23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG


96TV109A_1

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

48,9

101,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

20,4

20,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

16,5

35,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

55,0

58,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

0,5

 

 

2

 

 

 

Köztársasági Elnök Katonai Irodája

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2,1

1,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

0,8

0,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

3,6

4,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

0,3

0,2

 

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Állami kitüntetések

 

62,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. fejezet kiadásai összesen:

210,1

221,6

II. ORSZÁGGYŰLÉS


96TV109A_2

 

1

 

 

 

Országgyűlés

 

 

1

 

 

 

Képviselő-testület

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

978,9

988,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

321,2

328,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

205,8

362,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

24,8

 

 

2

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

421,6

445,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

168,4

185,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

619,1

685,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

9,0

21,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

105,6

176,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

90,0

146,7

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

NATO közgyűlés

 

50,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Törvényhozás szakmai feltételeinek kor-

 

 

 

 

 

 

 

 

szerűsítése

 

10,0

 

2

 

 

 

Közbeszerzések Tanácsa

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

1,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

 

0,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

2,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

2,7

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_4

 

3

 

 

 

Országgyűlési Könyvtár

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

47,4

53,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

19,6

25,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

28,8

31,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

0,4

0,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

0,4

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–3. cím összesen:

3 076,2

3 483,0

 

5

 

 

 

Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének

 

 

 

 

 

támogatása

 

 

 

320,0

320,0

 

6

 

 

 

Pártok támogatása

 

 

1

 

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

FIDESZ – Magyar Polgári Párt

 

97,8

97,7

 

 

 

2

 

 

 

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt

112,0

112,0

 

 

 

3

 

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

 

97,9

97,9

 

 

 

4

 

 

 

Magyar Demokrata Fórum

 

135,0

135,0

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Szocialista Párt

 

302,7

302,7

 

 

 

6

 

 

 

Szabad Demokraták Szövetsége

 

198,1

198,1

 

 

2

 

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

2

 

 

 

Munkáspárt

 

25,2

25,2

 

 

 

5

 

 

 

Köztársaság Párt

 

20,0

20,0

 

 

 

6

 

 

 

Magyar Igazság és Élet Pártja

 

12,5

12,5

 

 

 

7

 

 

 

Agrárszövetség

 

16,6

16,6

 

8

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása

400,0

400,0

 

 

 

3

 

 

 

Magyar Vöröskereszt támogatása

 

300,0

300,0

 

 

 

4

 

 

 

Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi

 

 

 

 

 

 

 

szervezetek együttesen

 

34,0

34,0

 

 

 

5

 

 

 

Hallássérültek Országos Szövetsége

 

68,0

68,0

 

 

 

6

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos

 

 

 

 

 

 

 

Szövetsége

 

60,0

60,0

 

 

 

7

 

 

 

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

82,0

82,0

 

 

 

9

 

 

 

Magyarok Világszövetségének támogatása

 

180,0

180,0

 

 

 

10

 

 

 

Magyar–Máltai Szeretetszolgálat

 

120,0

120,0

 

 

 

11

 

 

 

MTESZ támogatása

 

62,0

62,0

 

 

 

12

 

 

 

TIT intézmények támogatása

 

60,0

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–8. cím összesen:

2 703,8

2 703,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. fejezet kiadásai összesen:

5 780,0

6 186,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG


96TV109A_5

 

1

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

120,7

117,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

47,3

53,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

85,5

92,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

11,5

11,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_7

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet kiadásai összesen:

280,0

290,3

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG


96TV109A_8

 

1

 

 

 

Legfelsőbb Bíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

365,3

365,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

155,6

155,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

95,9

99,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

4,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

30,0

31,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. fejezet kiadásai összesen:

656,8

665,7

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE


96TV109A_9

 

1

 

 

 

Legfőbb Ügyészség

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

390,9

395,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

164,5

166,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

124,3

146,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,7

5,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

5,0

5,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

4,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

45,0

45,0

 

2

 

 

 

Területi ügyészségek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 324,2

2 329,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

994,7

981,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

313,7

485,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

25,0

21,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

10,0

9,6

 

3

 

 

 

Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

35,9

35,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

15,4

14,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

6,5

21,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. fejezet kiadásai összesen:

4 455,8

4 671,0

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK


96TV109A_10

 

1

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

440,4

436,6

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_12

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

186,4

185,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

144,5

152,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

3,4

3,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

24,0

21,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

42,0

43,4

 

2

 

 

 

Továbbképzési Intézet és Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

13,4

14,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

5,4

5,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

11,6

19,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

0,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet kiadásai összesen:

871,1

882,7

VII. MINISZTERELNÖKSÉG


96TV109A_13

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

271,7

300,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

113,1

118,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

83,1

125,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

64,8

78,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

6,3

 

 

2

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

155,0

149,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

62,0

60,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

448,2

538,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

1,4

24,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

60,0

65,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

2,8

38,7

 

 

3

 

 

 

Tárca nélküli miniszterek igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,4

 

2

 

 

 

Magyar Közigazgatási Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

45,7

57,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

14,0

16,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

14,5

23,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

0,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

1,9

1,9

 

3

 

 

 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

35,4

36,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

14,2

14,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

41,1

44,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

1,8

1,8

 

9

 

 

 

Üdülők

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_15

 

 

1

 

 

 

Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

48,9

26,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

19,5

10,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

75,8

143,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

40,0

43,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

5,7

 

 

2

 

 

 

MEH Hivatali Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

8,2

0,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

3,4

0,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

18,1

16,3

 

11

 

 

 

Biztonsági Szolgálatok

 

 

1

 

 

 

Nemzetbiztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 034,8

2 033,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

826,2

823,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 054,2

1 178,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

4,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

60,0

136,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

208,2

165,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

300,0

300,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

82,0

82,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

50,0

50,0

 

 

2

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

594,1

594,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

238,4

240,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

871,3

882,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

6,5

14,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

30,7

52,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

125,0

122,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

15,0

15,0

 

13

 

 

 

Határon Túli Magyarok Hivatala

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

63,9

70,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

23,8

24,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

76,0

86,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

6,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

11,7

10,3

 

14

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

70,4

78,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

31,4

31,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

37,5

46,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

2,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

6,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

3,1

3,9

 

25

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_17

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

70,0

70,0

 

 

 

6

 

 

 

Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

 

 

 

 

1

 

 

 

Központi kormányzati informatikai

 

 

 

 

 

 

 

 

infrastruktúra fejlesztése

 

400,0

393,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Kormányzati távközlési célprogram

 

180,0

87,0

 

 

 

7

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

59,8

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek

 

 

 

 

 

 

 

Közalapítványa

 

470,0

400,0

 

 

 

2

 

 

 

Kisebbségi koordinációs keret

 

43,7

34,0

 

 

 

3

 

 

 

Kézfogás Alapítvány

 

200,0

200,0

 

 

 

6

 

 

 

Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

Alapítvány támogatása

 

 

50,0

 

 

 

7

 

 

 

lllyés Alapítvány

 

300,0

312,0

 

 

 

8

 

 

 

Teleki László Alapítvány

 

66,8

66,8

 

 

 

15

 

 

 

Kisebbségi intervenciós keret

 

20,0

20,0

 

 

 

31

 

 

 

Kisebbségi kompenzációs keret

 

500,0

266,7

 

 

 

33

 

 

 

Házat Hazát Alapítvány

 

41,0

41,0

 

 

 

44

 

 

 

1956. Tudományos Alapítvány támogatása

 

10,0

50,0

 

 

 

46

 

 

 

Nemzeti ellenállás résztvevőinek segélyezésére

 

10,0

 

 

 

47

 

 

 

ROM SOM Cigány Világfesztivál

 

 

40,0

 

 

 

48

 

 

 

Nagy Imre Társaság

 

 

5,0

 

 

 

52

 

 

 

Balatoni kutatások támogatása

 

 

33,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–25. cím összesen:

10 767,1

11 145,4

 

27

 

 

 

Céltartalékok

 

 

1

 

 

 

A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete

 

16 400,0

 

 

2

 

 

 

Energia-áremelés részleges kompenzációja

 

9 000,0

 

 

3

 

 

 

Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó

 

 

 

 

 

 

létszámleépítés többletkiadásai

 

3 325,8

 

29

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

 

19 100,0

 

30

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

2

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás

 

2 500,0

1 200,0

 

 

5

 

 

 

Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított

 

 

 

 

 

 

kártalanítás

 

 

100,0

18,8

 

 

10

 

 

 

Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás

4 000,0

4 000,0

 

 

11

 

 

 

„NATO Békepartnerségi program” kiadásai

 

493,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. fejezet kiadásai összesen:

65 685,9

16 364,2

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM


96TV109A_18

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

616,7

705,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

227,4

236,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

307,5

394,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

18,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

75,4

104,2

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_20

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

51,7

42,1

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Polgármesterek képzése

 

20,0

 

 

2

 

 

 

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

38,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

 

16,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

3,0

 

2

 

 

 

Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

716,2

793,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

280,9

296,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

249,7

291,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

16,9

144,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

4,7

14,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

6,3

33,8

 

3

 

 

 

Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 793,4

1 822,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

720,4

736,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

675,9

780,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

17,9

34,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

45,8

45,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

124,5

156,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

13,0

13,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonkataszteri felmérés

 

10,0

 

5

 

 

 

Rendőrség

 

 

1

 

 

 

Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 352,0

2 416,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

964,8

972,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

3 882,9

2 861,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

25,0

182,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

276,0

217,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

1 471,3

1 401,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

300,0

300,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gazdasági rendőrség

 

250,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki hitel áfa

 

150,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Rendőrség titkos információgyűjtő

 

 

 

 

 

 

 

 

tevékenységének feltételei megteremtése

150,0

 

 

2

 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

5 558,2

5 070,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

2 252,2

2 184,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 289,2

2 556,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

8,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

10,0

132,6

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_22

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

348,2

 

 

3

 

 

 

Megyei Rendőr-főkapitányságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

13 267,0

12 835,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

5 376,1

5 332,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

3 717,0

4 865,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,9

70,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

1,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

280,0

308,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

11,5

524,6

 

 

4

 

 

 

Rendőri Ezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 559,7

1 507,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

647,9

664,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

463,6

709,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

45,0

17,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

184,0

 

 

5

 

 

 

Köztársasági Őrezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

740,6

725,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

300,0

314,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

140,7

187,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

2,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

3,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

9,9

81,7

 

 

 

5

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Védett vezetők utóbiztosítása

 

15,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Országház védelmi rendszer megerősítése

100,0

 

 

6

 

 

 

Híradástechnikai Szolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

193,2

165,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

78,3

72,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

804,0

752,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

10,6

32,0

 

6

 

 

 

Határőrség

 

 

1

 

 

 

Határőrség Országos Parancsnokság és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

869,6

627,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

347,8

246,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

918,8

1 567,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

38,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

461,8

341,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

418,2

448,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

224,0

179,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

106,0

150,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

40,0

40,0

 

 

2

 

 

 

Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_24

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

344,6

472,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

96,9

144,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

308,4

518,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

2,5

 

 

3

 

 

 

Határőr-igazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

4 579,2

4 568,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1 726,1

1 686,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 798,1

1 946,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

2,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

0,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

5,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

19,6

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Határvadász századok

 

220,0

 

7

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelem

 

 

1

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és

 

 

 

 

 

 

központi szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

434,2

472,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

160,8

173,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

580,8

811,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

2,7

447,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

69,5

32,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

115,7

120,9

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

20,0

2,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

50,0

16,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

8,0

8,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő

 

400,0

 

 

2

 

 

 

Tűzoltó-parancsnokságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 901,8

2 918,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1 121,1

1 122,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

496,7

822,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

2,0

138,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

0,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

65,5

36,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

46,5

65,3

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

150,0

85,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

81,0

51,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

29,0

29,0

 

 

3

 

 

 

Polgári Védelmi Parancsnokságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

498,4

511,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

203,5

201,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

36,5

134,8

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_26

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

1,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

0,3

1,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

1,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

6,5

 

9

 

 

 

Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

189,6

201,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

76,9

78,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

298,5

376,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,6

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

2,9

7,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

2,6

30,8

 

10

 

 

 

BM Művelődési Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

95,8

98,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

38,4

39,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

64,3

76,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

3,4

 

11

 

 

 

Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

131,0

148,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

55,7

57,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

56,7

130,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,3

3,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

3,0

3,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

16,5

 

13

 

 

 

Főiskolák

 

 

2

 

 

 

Rendőrtiszti Főiskola

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

444,4

483,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

175,9

194,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

175,4

190,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

20,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

1,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

8,6

10,6

 

15

 

 

 

BM Központi Kórház és intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

654,5

708,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

258,6

294,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

610,0

744,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,7

0,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

45,0

59,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

40,1

78,6

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Kórházépület helyreállítása

 

50,0

 

16

 

 

 

Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

1,8

 

17

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

 

 

1

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_28

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

613,2

643,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

233,7

267,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

569,4

469,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

214,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

120,4

80,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

32,3

73,3

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

50,0

50,0

 

 

3

 

 

 

Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

175,4

182,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

70,5

73,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

180,5

225,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

6,0

12,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

3,8

3,4

 

 

7

 

 

 

Üdülők

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

176,0

179,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

69,7

75,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

284,6

315,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

1,7

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

24,0

40,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

8,7

4,7

 

 

8

 

 

 

Központi Beszerző Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

85,5

88,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

33,9

36,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

48,2

66,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

14,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

14,4

 

 

9

 

 

 

BM Kiadó és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

21,0

21,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

8,2

7,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

12,9

27,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

0,1

 

 

10

 

 

 

Választás, népszavazás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

7,8

10,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

3,9

5,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

34,0

71,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

34,0

162,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

44,0

 

18

 

 

 

Adatfeldolgozó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

387,1

403,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

170,2

163,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

667,9

529,2

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_30

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

6,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

0,9

1,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

70,0

428,4

 

22

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

80,0

0,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

6,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

118,7

54,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

107,0

839,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

58,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

45,1

2,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

546,0

561,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

196,0

177,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

10,0

10,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Lakásépítés

 

7,0

7,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gépjármű-korszerűsítési program

 

500,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Állami ünnepek előkészítése

 

45,0

 

 

2

 

 

 

UTE támogatása

 

119,0

119,0

 

 

3

 

 

 

Rendőr és Határőr SE támogatása

 

7,8

7,8

 

 

4

 

 

 

Szakszervezetek támogatása

 

4,3

4,3

 

 

5

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Nemzeti Panteon Alapítvány

 

39,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

39,0

 

 

 

2

 

 

 

Közösségszolgálat Alapítvány

 

0,4

0,4

 

 

 

3

 

 

 

Alapítvány a választásokért

 

1,2

1,2

 

 

 

4

 

 

 

Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati

 

 

 

 

 

 

 

Informatikáért

 

1,2

1,2

 

 

 

5

 

 

 

Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány

0,6

0,6

 

 

 

6

 

 

 

Szabadságharcosokért Alapítvány

 

 

13,2

 

23

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

1

 

 

 

Menekülteket Támogató Alap

 

1 000,0

1 000,0

 

24

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal

 

 

1

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

252,0

260,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

98,2

104,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

123,1

144,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,5

44,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

4,0

4,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

1,8

8,4

 

 

3

 

 

 

Központi sportintézmények és sportlétesítmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

508,2

508,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

210,7

211,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

947,3

815,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

78,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

1,1

1,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

68,6

58,0

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_32

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

4,9

77,4

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Ingyenes igénybevétel miatti részleges

 

 

 

 

 

 

 

 

kompenzáció

 

48,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Nemzetközi előírásoknak megfelelő

 

 

 

 

 

 

 

 

sportfelszerelések biztosítása

 

9,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Működési tartalék

 

10,0

 

 

5

 

 

 

OTSH kezelésű előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

2,4

3,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

397,0

408,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

61,0

49,0

 

 

 

5

 

 

 

OTSH kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Verseny- és élsport

 

595,9

641,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Utánpótlás-nevelés, diáksport

 

109,7

103,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Szabadidősport

 

20,0

17,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Sporttudomány

 

8,0

7,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Olimpiai Bizottság

 

148,8

148,8

 

 

 

 

6

 

 

 

Nemzetközi kongresszusok, konferenciák

54,0

54,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Egyéb ágazati szakmai célfeladatok

 

88,3

75,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–24. cím összesen:

86 892,6

91 762,9

 

25

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

 

 

1

 

 

 

Normatív hozzájárulások

 

 

 

 

1

 

 

 

Községek általános támogatása

 

5 862,0

5 862,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Településüzemeltetéshez

 

40 151,8

40 151,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Gazdasági-társadalmi szempontból elma-

 

 

 

 

 

 

 

 

radott települések kiegészítő támogatása

1 675,2

1 675,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Lakásgazdálkodási tevékenységhez

 

9 255,8

9 255,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Üdülőhelyi feladatokhoz

 

1 381,6

1 366,8

 

 

 

 

6

 

 

 

Szociálpolitikai feladatokhoz

 

25 185,2

25 185,2

 

 

 

 

7

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz

5 617,9

5 602,7

 

 

 

 

8

 

 

 

Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményi ellátáshoz

 

6 590,4

6 584,2

 

 

 

 

9

 

 

 

Nappali szociális intézményi ellátáshoz

1 256,2

1 219,6

 

 

 

 

10

 

 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi

 

 

 

 

 

 

 

 

ellátáshoz

 

265,4

263,3

 

 

 

 

11

 

 

 

Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz

 

251,2

250,1

 

 

 

 

12

 

 

 

Fogyatékos gyermekek ápoló-,

 

 

 

 

 

 

 

 

gondozóotthoni és gyógypedagógiai

 

 

 

 

 

 

 

 

intézeti ellátásához

 

2 901,0

2 901,0

 

 

 

 

13

 

 

 

Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-,

 

 

 

 

 

 

 

 

gondozóotthoni ellátásához

 

1 722,9

1 713,1

 

 

 

 

14

 

 

 

Óvodai ellátáshoz

 

10 497,6

10 489,4

 

 

 

 

15

 

 

 

Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi

 

 

 

 

 

 

 

 

és etnikai óvodai ellátáshoz

 

194,1

193,8

 

 

 

 

16

 

 

 

Általános iskolai oktatáshoz

 

39 011,6

38 937,2

 

 

 

 

17

 

 

 

Alapfokú művészet oktatáshoz

 

2 607,4

2 593,4

 

 

 

 

18

 

 

 

Fogyatékos gyermekek oktatásához

 

3 016,8

3 006,2

 

 

 

 

19

 

 

 

Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz

 

9 803,4

9 794,2

 

 

 

 

20

 

 

 

Szakközépiskolai oktatáshoz

 

13 510,9

13 503,6

 

 

 

 

21

 

 

 

Szakmunkásképzés elméleti oktatásához

6 769,2

6 768,5

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_34

 

 

 

 

22

 

 

 

Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi

 

 

 

 

 

 

 

 

oktatásához

 

2 248,8

2 247,9

 

 

 

 

23

 

 

 

Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi,

 

 

 

 

 

 

 

 

etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz

 

1 719,3

1 713 9

 

 

 

 

24

 

 

 

Kollégiumi ellátáshoz

 

5 021,9

5 021,5

 

 

 

 

25

 

 

 

Sportfeladatokhoz

 

525,5

525,5

 

 

 

 

26

 

 

 

Helyi közművelődési feladatokhoz

 

2 627,7

2 627,7

 

 

 

 

27

 

 

 

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási

 

 

 

 

 

 

 

 

és közművelődési feladataihoz

 

5 150,4

5 150,4

 

 

 

 

28

 

 

 

Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

évi előirányzata

 

28 058,4

28 046,1

 

 

2

 

 

 

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

 

2 574,5

2 574,5

 

 

3

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

33 600,0

32 637,6

 

 

4

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel

 

 

 

 

 

 

 

 

összefüggő támogatás

 

4 000,0

1 744,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint

 

 

 

 

 

 

 

 

a határnyiladék tisztításának támogatása

150,0

150,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Szociális követelményeknek meg nem

 

 

 

 

 

 

 

 

felelő telepek felszámolásának támogatása

20,0

20,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek

 

 

 

 

 

 

 

 

átvételéhez egyszeri támogatás

 

200,0

199,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Színházi tevékenység támogatása

 

240,0

240,0

 

 

 

 

6

 

 

 

Körjegyzők illetményének és társadalombiz-

 

 

 

 

 

 

 

 

tosítási járulékának támogatása

 

210,0

204,9

 

 

 

 

7

 

 

 

Települési folyékony hulladék ártalmatlaní-

 

 

 

 

 

 

 

 

tásának támogatása

 

200,0

238,5

 

 

 

 

8

 

 

 

Hamvasztásos temetés és hatósági

 

 

 

 

 

 

 

 

halottszállítás támogatása

 

160,0

194,9

 

 

 

 

9

 

 

 

Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

500,0

500,0

 

 

 

 

10

 

 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

2 000,0

1 949,4

 

 

 

 

11

 

 

 

Kompok, révek fenntartásának,

 

 

 

 

 

 

 

 

felújításának támogatása

 

100,0

100,0

 

 

 

 

12

 

 

 

Fővárosi tömegközlekedés támogatása

2 300,0

2 300,0

 

 

 

 

13

 

 

 

Nevelési segély kiegészítés

 

1 850,0

1 835,4

 

 

 

 

14

 

 

 

Gyermeknevelési támogatás

 

2 575,0

5 362,4

 

 

 

 

15

 

 

 

Egyes közoktatási feladatok támogatása

1 200,0

1 202,3

 

 

 

 

16

 

 

 

Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok

 

 

 

 

 

 

 

 

és énekkarok támogatása

 

150,0

150,0

 

 

 

 

18

 

 

 

A közalkalmazotti törvény végrehajtásával

 

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolatos kamattámogatás

 

100,0

87,9

 

 

 

 

19

 

 

 

A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatás

 

1 500,0

1 407,4

 

 

 

 

20

 

 

 

Kényszer lakásbérletek felszámolásának

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

100,0

45,3

 

 

 

 

21

 

 

 

Területi honvédelmi igazgatás támogatása

5,0

5,0

 

 

 

 

22

 

 

 

Helyi kisebbségi önkormányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

működésének általános támogatása

 

80,0

149,9

 

 

 

 

23

 

 

 

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

9 500,0

9 445,5

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_36

 

 

 

 

24

 

 

 

Gyermek- és ifjúsági feladatok

 

75,0

75,0

 

 

 

 

25

 

 

 

Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez

 

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolódó szociális célú hozzájárulás

 

5 000,0

4 983,0

 

 

 

 

26

 

 

 

Hozzájárulás a települési, a megyei és a

 

 

 

 

 

 

 

 

fővárosi önkormányzati közművelődési

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményeknél, valamint a színházaknál a

 

 

 

 

 

 

 

 

honoráriumok és a tiszteletdíjak után

 

 

 

 

 

 

 

 

fizetendő társadalombiztosításijárulék-

 

 

 

 

 

 

 

 

többlet kiadásaihoz

 

360,0

 

 

5

 

 

 

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok

 

 

 

 

 

 

kiegészítő támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

Vis maior esetében támogatás

 

500,0

478,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

 

 

 

 

 

 

 

 

(forráshiányos) helyi önkormányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

4 920,9

6 369,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Saját hibából tartós fizetésképtelenség

 

 

 

 

 

 

 

 

helyzetébe került helyi önkormányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

1 000,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Saját hibájából átmeneti fizetésképtelenség

 

 

 

 

 

 

 

 

helyzetébe került helyi önkormányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

 

172,3

 

 

6

 

 

 

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

2 560,9

2 560,8

 

 

7

 

 

 

Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál

 

 

 

1

 

 

 

Önkormányzati intézmények energia-áremelés

 

 

 

 

 

 

 

miatti részleges kompenzációja

 

 

1 380,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli jövedelempótló támogatásban

 

 

 

 

 

 

 

részesülők részleges kompenzálása

 

 

754,2

 

 

 

3

 

 

 

Lakásfenntartási támogatás kiegészítése

 

 

494,9

 

 

8

 

 

 

A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete

 

 

6 106,0

 

 

9

 

 

 

Fejezetektől átvett pénzeszközök

 

 

 

1

 

 

 

Tankönyvvásárlás támogatása

 

 

1 243,6

 

 

 

2

 

 

 

Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás

 

8,2

 

 

10

 

 

 

Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az

 

 

 

 

 

 

önkormányzati költségvetési szerveknél

 

 

178,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. cím összesen:

310 610,9

320 199,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. fejezet kiadásai összesen:

397 503,5

411 962,8

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM


96TV109A_37

 

1

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

1

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

331,0

320,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

136,6

130,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

192,7

231,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

4,5

24,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

0,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

10,0

23,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

20,0

19,9

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_39

 

 

2

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

371,6

456,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

120,6

158,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

133,5

226,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

1,1

2,2

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

90,0

3,8

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

5,3

11,6

 

2

 

 

 

Magyar Honvédség

 

 

1

 

 

 

Magyar Honvédség igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

866,9

982,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

373,0

421,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

154,8

137,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

18,0

25,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

3,4

 

 

2

 

 

 

Magyar Honvédség katonai közigazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 365,4

1 279,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

441,1

406,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

756,6

733,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

9,5

11,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

1,4

 

 

3

 

 

 

Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

7 808,6

7 528,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

2 933,8

2 961,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

5 381,5

4 656,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

55,2

59,4

 

 

 

3

 

 

 

Felújítás

 

 

4,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

2,9

10,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

37,7

37,7

 

 

4

 

 

 

Budapesti Katonai Kerületparancsnokság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 024,3

1 039,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

403,0

426,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

687,0

693,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

2,6

7,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

2,2

 

 

5

 

 

 

Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

4 374,1

4 287,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1 718,8

1 739,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 750,9

2 536,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

28,6

34,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

6,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

0,9

10,4

 

 

6

 

 

 

Katonai Felderítő Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 174,7

1 228,4

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_41

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

489,1

438,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

724,9

723,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

3,5

6,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

3,0

3,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

78,0

133,1

 

 

7

 

 

 

Katonai Biztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

297,1

288,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

126,9

120,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

48,1

56,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,7

1,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

0,1

 

 

8

 

 

 

Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

5 383,8

5 346,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

2 200,4

2 120,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

12 678,4

14 001,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

252,7

505,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

1 651,9

1 833,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

278,9

953,8

 

3

 

 

 

Békefenntartó Erők Kiképző Központja

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

151,6

137,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

63,9

57,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

21,6

6,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

0,5

0,6

 

4

 

 

 

MH Katonai Ügyészségek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

151,1

156,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

56,7

64,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

16,4

16,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,4

 

5

 

 

 

MH Katonai Tanintézetek

 

 

1

 

 

 

MH Felsőfokú Tanintézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 029,3

1 965,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

762,6

731,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

984,0

1 138,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

14,7

11,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

0,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

1,7

61,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

200,0

200,0

 

 

2

 

 

 

MH Középfokú Tanintézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

356,7

365,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

137,5

139,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

310,2

191,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

4,0

2,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

0,4

0,4

 

6

 

 

 

MH kiemelt sportlétesítmények

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_43

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

29,4

34,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

12,2

14,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

70,9

77,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

3,3

0,6

 

7

 

 

 

MH Kulturális intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

244,2

286,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

96,4

114,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

204,3

224,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

2,0

3,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

3,5

7,6

 

8

 

 

 

MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

320,5

311,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

137,1

132,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

387,9

407,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

3,2

2,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

16,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

1,5

3,8

 

9

 

 

 

MH Egészségügyi intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 632,3

1 637,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

692,3

709,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 386,7

1 923,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9,1

11,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

1,4

2,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

27,0

65,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

80,0

9,9

 

10

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

82,3

72,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Lakástámogatás

 

300,0

450,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Lakásépítés

 

750,0

680,0

 

 

 

7

 

 

 

Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Honvédség Központi Honvédkórház

350,0

350,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Kecskeméti Katonai Repülőtér

 

620,0

620,0

 

 

3

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

866,9

344,1

 

 

6

 

 

 

Társadalmi szervek támogatása

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

2

 

 

 

Honvéd Sportegyesületek támogatása

 

130,0

130,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása

4,5

4,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása

5,4

5,4

 

 

 

 

6

 

 

 

Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

20,0

20,0

 

 

7

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Hadirokkantak Közalapítványa

 

3 500,0

3 500,0

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_45

 

11

 

 

 

Frekvenciagazdálkodási Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

46,9

22,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

19,6

8,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

30,1

39,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

0,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

8,1

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. fejezet kiadásai összesen:

75 346,1

76 937,5

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM


96TV109A_46

 

1

 

 

 

Népjóléti Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

365,0

389,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

132,7

146,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

281,4

409,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

3 691,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

13,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

27,8

63,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

25,0

25,0

 

2

 

 

 

Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

4 470,1

4 607,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1 838,2

1 877,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 444,7

3 268,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

1,0

98,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

0,1

0,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

101,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

59,6

303,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

10,0

10,0

 

3

 

 

 

Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs

 

 

 

 

 

központok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

291,4

223,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

113,6

85,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

221,2

288,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

127,9

404,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

0,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

1,0

15,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

4,1

17,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

815,0

803,6

 

4

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

4 699,2

5 058,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

2 009,3

2 096,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

5 973,4

7 989,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

2,6

83,7

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés


96TV109A_48

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

1,5

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

7,1

426,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

102,8

843,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

200,0

199,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

300,0

298,7

 

5

 

 

 

Állami szociális intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

204,5

207,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

89,2

89,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

109,0

167,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

0,4

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

5,1

 

6

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 694,0

3 054,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1 108,2

1 274,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 295,4

1 567,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 

 

46,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

39,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

28,2

31,6

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

271,0

271,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Mentőgépkocsik cseréje

 

424,0

424,0

 

7

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

413,2

410,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

180,3

180,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

229,9

347,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

6,4

7,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

57,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

0,7

8,3

 

9

 

 

 

Népjóléti Minisztérium üdülője

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

4,0

4,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1,7

1,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

7,1

9,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

2,9

 

10

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

960,0

390,6

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

 

2 897,0

2 893,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

40,0

39,8

 

 

2

 

 

 

Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai

 

 

 

5

 

 

 

Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

150,0

37,0

 

 

 

11

 

 

 

Családvédelmi hálózat kialakításának indítása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

20,0

 

 

 

15

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

40,0

40,0

 

 

 

22

 

 

 

Ifjúsági és szabadidősport

 

30,0

30,0

 

 

 

24

 

 

 

Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

25,0

25,0

 

 

 

26

 

 

 

Háziorvosképzés

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

60,0

28,4

 

 

 

28

 

 

 

Ápolásfejlesztési programok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

150,0

113,5

 

 

 

29

 

 

 

Egészségfejlesztési célok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

895,1

405,1

 

 

 

30

 

 

 

Hajléktalanok ellátása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

120,0

112,2

 

 

 

33

 

 

 

Szociális képzés, kutatás

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

25,0

23,1

 

 

 

34

 

 

 

Térségi válságkezelő programok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

328,0

328,0

 

 

 

37

 

 

 

Jóléti Szolgálat Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

45,0

45,0

 

 

 

38

 

 

 

Gyorssegély Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

45,0

45,0

 

 

 

39

 

 

 

Hajléktalanokért Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

10,0

10,0

 

 

 

40

 

 

 

Mocsáry Lajos Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

25,0

25,0

 

 

 

41

 

 

 

ADDETUR Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

15,0

15,0

 

 

 

42

 

 

 

Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

110,0

140,0

 

 

 

43

 

 

 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

800,0

800,0

 

 

 

47

 

 

 

Szociális szakellátások fejlesztése

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

450,0

448,2

 

 

 

48

 

 

 

Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése

295,0

286,2

 

 

 

50

 

 

 

Magyar PET Alapítvány támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

8,0

8,0

 

 

 

51

 

 

 

ALTERNATAL Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

5,0

5,0

 

 

 

52

 

 

 

Peter Cherny Alapítvány támogatása

 

20,0

20,0

 

 

 

64

 

 

 

Diagnosztikai műszerprogramok

 

180,0

71,9

 

 

 

65

 

 

 

Koraszülött ellátás feltételeinek javítása

 

30,0

1,5

 

 

 

66

 

 

 

Terápiás műszer programok

 

40,0

40,0

 

 

 

67

 

 

 

Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek

 

 

 

 

 

 

 

kialakítása

 

50,0

32,5

 

 

 

68

 

 

 

Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása

49,0

 

 

 

69

 

 

 

Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása

350,0

 

 

 

72

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi programok

 

60,0

48,0

 

 

 

73

 

 

 

Szociális oktatási programok

 

25,0

19,0

 

 

 

74

 

 

 

PHARE-programmal kapcsolatos hozzájárulás

30,0

24,2

 

 

 

75

 

 

 

Ágazati informatikai programok

 

20,0

12,8

 

 

 

76

 

 

 

Oltóanyag beszerzés

 

300,0

 

 

 

80

 

 

 

Egészségügyi tartalékolási feladatok

 

150,0

150,0

 

 

Elő-

Ki-

 

 

Elő-

KIADÁSOK

 

 


Cím-
szám


Alcím-
szám

irány-
zat
cso-
port-
szám

emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név

irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi LXXII. törvény előirányzat


1995. évi teljesítés

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. november 30.

2

Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.

4

Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.

5

Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.

6

Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.

8

Az Állami Fejlesztési Intézet utóbb megszünt az 1992: XXXVIII. törvény 123/A. §-a értelmében.

9

Lásd az 1060/1997. (V. 30.) Korm. határozat 4. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére