• Tartalom

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi bírságról1

2011.03.16.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Tűzvédelmi bírság szabható ki

a)2 tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az

aa) közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetve tüzet idézett elő,

ab) veszélyezteti az építményt, a létesítményt vagy a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket,

ac) az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket,

ad) gátolja, nehezíti a tűzoltóság beavatkozását,

ae) akadályozza, veszélyezteti az oltóvíz ellátást vagy annak felhasználását;

b)3 a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóvízen kívüli egyéb oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetve rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért;

c) létesítményi tűzoltóság létszámával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megszegéséért;

d)4 a tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő végzéséért, vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetéséért;

e)5 ha külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően nem kérték meg a tűzvédelmi hatóság engedélyét;

f) ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező, illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot adott;

g) ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodott;

h) ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik;

i)6 ha a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (,,A''), a tűz- és robbanásveszélyes (,,B''), valamint a tűzveszélyes (,,C'') tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény üzemeltetője nem gondoskodik megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről;

j)7 ha a kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatot nem készíti el, nem gondoskodik annak megismertetéséről, betartatásáról.

k)8 jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban előírt időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért.

2. §9 (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására – az 1. § d) és e) pontjában foglaltak kivételével – az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság jogosult.

(2) Az 1. § d) és e) pontjában foglalt esetben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) jogosult a tűzvédelmi bírság kiszabására.

(3) Másodfokon a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, illetőleg az 1. § d) és e) pontok kivételével a főváros területén az OKF jár el.

(4)10 Az 1. § d)–e) pontban meghatározott esetekben másodfokon a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jár el.

3. § (1)11 Ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, a tűzvédelmi bírság alsó határa a tűzrendészeti szabálysértésért kiszabható bírság felső határának megfelelő összeg, a felső határa – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – hárommillió forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegek kiszabásánál a következőket kell figyelembe venni:

a) az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban meghatározott tűzvédelmi létesítési szabály megszegésével valósították meg, akkor a létesítés költségének legalább 10%-a;

b)12 az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban rögzített a tűzvédelmi használati szabály megszegésével valósították meg, akkor

ba) tűz esetén legfeljebb 2 000 000 Ft,

bb) veszélyhelyzet előidézése esetén legfeljebb 1 000 000 Ft,

bc) tömegtartózkodás céljára szolgáló létesítmény esetén legfeljebb 3 000 000 Ft;

c)13 az 1. § b) pontjában meghatározott szabályszegés esetén legalább 200 000 Ft;

d)14 az 1. § c) pontjában meghatározott esetben a külön jogszabályban előírt létesítményi tűzoltóság legkisebb létszámából hiányzó vagy kiképzetlen személyek száma és a bírság kiszabásakor érvényes havi minimálbér szorzatának megfelelő összege) az 1. § d) és e) pontjában meghatározott szabályszegés elkövetése esetén legalább 100 000 Ft;

f) az 1. § f) pontjában meghatározott szabályszegés esetén a tervezői, illetőleg a kivitelezői díj legalább 10%-a;

g)15 az 1. § g) és h) pontjaiban meghatározott esetben az érintett munkavállalók létszáma, valamint a bírság kiszabásakor érvényes havi minimálbér szorzatának megfelelő összeg;

h)16 az 1. § i)k) pontjaiban meghatározott esetekben legalább százezer forint.

4. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(2) A tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ismételten kiszabható tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság kiszabásának feltételei még fennállnak.

(3)17 A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot – a 2. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – az OKF-fel is közölni kell.

(4)18 A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

5. § Ez a rendelet 1996. október 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § b) pontja a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § d) pontja a 141/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § e) pontja a 141/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § i) pontját a 177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § j) pontját a 177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

Az 1. § k) pontját újonnan a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 93. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 3. § (1) bekezdése a 177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdésének d) pontja a 177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdésének g) pontja a 177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdésének h) pontját a 177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

17

A 4. § (3) bekezdése a 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 93. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 4. § (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 92. §-a iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére