• Tartalom

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

2024.01.01.

A Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek, a nemzetközileg védett személyek, valamint a kijelölt létesítmények védelmének szabályairól, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 A A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja

a)3 a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész állandó védelmét,

b) az a) pontban meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges,

c) az Rtv. 46. § (6) bekezdése szerint elrendelt, az a) pontban meghatározott feladatkörhöz kapcsolódóan szükségessé váló, ideiglenes védelemben részesített személy védelmét.

(2) A Készenléti Rendőrség megszervezi és végrehajtja

a)4 az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személyek védelmét, valamint az utóbiztosításra jogosultak védelmét,

b)5

c) a Magyarországon tartózkodó nemzetközileg védett személy védelmét,

d)6 az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel az Rtv. 46. § (6) bekezdése szerint elrendelt ideiglenes védelemben részesített személy védelmét,

e) a viszonosság alapján – a c) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelően – magánlátogatása alatti védelmét,

f)7 viszonosság hiányában a rendészetért felelős miniszter döntése alapján a Magyarország érdekei szempontjából jelentős – a c) és e) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelően – magánlátogatása alatti védelmét,

g) az 1. melléklet 2. pontjában létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek (a továbbiakban: kijelölt létesítmény) védelmét,

h)8 az 1. melléklet 1. pont 1.4. és 1.5. alpontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges [az (1) bekezdésben és az a), c)–f) és h) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy].

(3)9 A (2) bekezdés a), c)–f) és h) pontjában meghatározott személyvédelmi feladatok végrehajtását a rendészetért felelős miniszter ideiglenesen, eseti jelleggel a Terrorelhárítási Központ hatáskörébe utalhatja.

1/A. §10 (1) Az 1. melléklet 1. pont 1.4. és 1.5. alpontjában meghatározott állandó védelemben részesülő személy a rendészetért felelős miniszter felé tett írásos nyilatkozatával az e rendeletben biztosított állandó védelemről meghatározott időre ideiglenesen vagy előre meg nem határozott időre lemondhat.

(2) Ha az 1. melléklet 1. pont 1.4. és 1.5. alpontjában meghatározott állandó védelemben részesülő személy az (1) bekezdés szerint az e rendeletben biztosított állandó védelemről előre meg nem határozott időre lemondott, a rendészetért felelős miniszter felé tett írásos nyilatkozatával az e rendeletben biztosított állandó védelemre újra jogosult.

2. §11 A személy- és létesítményvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség különösen a következőket hajtja végre:

a)12 gyűjti, rendszerezi, ellenőrzi és értékeli a védett személy, a kijelölt létesítmény veszélyeztetettségére vonatkozó, valamint az ellenük irányuló erőszakos cselekmények megelőzését szolgáló adatokat, megteszi a 3. §-ban felsorolt feladatokhoz kapcsolódó megelőző védelmi intézkedéseket.

b) összehangolja és irányítja a biztosítási feladatok megszervezésében, végrehajtásában közreműködő szervezetek, személyek tevékenységét;

c)13 szükség esetén az Rtv. 46. §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően intézkedik a tűzszerészeti, élelmiszerbiztonsági, továbbá a vegyi, biológiai vagy nukleáris veszélyek felderítésére és elhárítására irányuló, valamint az egyéb technikai eszközöket igénylő ellenőrzés lefolytatására.

A személyek védelme

3. § (1) A védelem kiterjed a védett személy

a) életének, testi épségének megóvására;

b)14 munkahelye, lakása vagy egyéb tartózkodási helye őrszemélyzettel, illetve technikai eszközzel biztosított védelmére;

c) indokolt esetben közlekedési útvonalára;

d) a részvételével lebonyolított hivatalos programok helyszínére;

e) belföldi utazására;

f)15 hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosítására.

(2)16 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a köztársasági elnök és a miniszterelnök védelme kiterjed

a) állandó szálláshelyének (rezidencia), illetve ideiglenes szállásának őrszemélyzettel történő biztosítására;

b) külföldi utazására;

c)17 belföldi utazása során – veszélyeztetettségének megfelelően – közúton oszlopvezető és utánfutó gépjármű, vasúton előfutó mozdony, vízi úton kísérő rendőrségi vízi jármű alkalmazására.

(3)18 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az Alkotmánybíróság elnökének és a Kúria elnökének védelme állandó szálláshelyének (rezidencia), illetve ideiglenes szállásának őrszemélyzettel történő biztosítására is kiterjed.

(3a)19 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – ha az alapos okból szükséges – az 1. melléklet 1. pont 1.1–1.3. alpontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának és gyermekének védelme kiterjed a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott védelmi intézkedésre is.

(3b)20 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a külpolitikáért felelős miniszter védelme külföldi utazására is kiterjed.

(4)21 A védett személy védelmének rendjét – feladatkörének megfelelően – a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség határozza meg.

(5)22 A védett személy magánprogramjának időtartamára a személyvédelem egyes elemeiről előzetesen írásban lemondhat.

(6)23 A köztársasági elnök és a miniszterelnök a részvételével bonyolított hivatalos programhoz kapcsolódó személyvédelem egyes elemeiről – előzetesen és írásban – lemondhat, feltéve, hogy a hivatalos programon nem vesz részt

a) a Kormány tagjai közé nem tartozó védett személy,

b) nemzetközileg védett személy,

c) viszonosság alapján védett személynek tekintendő külföldi.

(7)24

(8)25 Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy személyvédelmének elrendelése indokolt, a Terrorelhárítási Központ határozza meg, hogy az (1) és (3a) bekezdésben meghatározott védelmi intézkedések közül melyeket kell alkalmazni.

(9)26 Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott személy személyvédelmének szükségességéről, az ott meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személy személyvédelmét ellátó javaslata alapján, a rendészetért felelős miniszter dönt.

3/A. §27 (1) Ha az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személy a személyvédelem egyes elemeiről a 3. § (5) vagy (6) bekezdése alapján lemondott, a lemondás hatálya alatt őt a Terrorelhárítási Központ által biztosított – személyvédelemnek nem minősülő – logisztikai háttértámogatás illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti logisztikai háttértámogatás keretében különösen a védett személy közlekedésének a támogatásáról, valamint utazásának a koordinálásáról szükséges gondoskodni. Az e körben jelentkező közfeladatok végrehajtását a védett személynek a logisztikai háttértámogatás igénybevételére vonatkozó tájékoztatása alapján kell megszervezni.

4. §28 (1)29 Ideiglenes védelem elrendelésének indokoltsága esetén az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében a Terrorelhárítási Központ, egyéb esetben a Készenléti Rendőrség a rendészetért felelős miniszter részére előterjesztésben javaslatot tesz az ideiglenes védelem szükséges időtartamára, valamint arra, hogy a 3. §-ban meghatározott védelmi intézkedések közül melyeket kell alkalmazni.

(2)30 A Készenléti Rendőrség – az 1. § (1) bekezdés c) pontjában vagy az 1. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az ideiglenes védelmet ellátó Terrorelhárítási Központ – az elrendelt ideiglenes védelem indokoltságát szükség szerint, de legalább három havonta felülvizsgálja és annak eredményétől függően javaslatot tesz a rendészetért felelős miniszter részére az ideiglenes védelem

a) megszüntetésére, vagy

b) folytatásának elrendelésére változatlan vagy szükség esetén más tartalommal, amennyiben az a miniszter által elrendelt ideiglenes védelem lejártát követően is indokolt, azzal, hogy az ideiglenes védelem a tizenkét hónapot nem haladhatja meg.

5. § (1)31 A személyvédelmet a Készenléti Rendőrség, illetve a Terrorelhárítási Központ elsősorban az ilyen tevékenység végrehajtására kiképzett hivatásos állományú rendőr szolgálatba állításával, felső kategóriájú és megfelelő biztonsági berendezéssel ellátott gépjármű rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

(2)32 A kijelölt létesítmények kivételével a védett személy munkahelyét, valamint lakását vagy egyéb tartózkodási helyét az adott célnak megfelelő biztonságtechnikai berendezésekkel kell védeni. Ezek beszerzésével, fel- és leszerelésével, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, továbbá a személyvédelemmel kapcsolatban felmerült költségek a Készenléti Rendőrséget, illetve a Terrorelhárítási Központot terhelik.

(3)33 A Készenléti Rendőrség a személyvédelmi feladatok ellátása keretében – a külpolitikáért felelős miniszter kivételével – a miniszterek részére felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági gépjárművezetőt biztosít, amelyek igénybevételéről az érintett miniszter lemondhat.

(4)34 A Készenléti Rendőrség a rendészetért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít, és gondoskodik lakásuk technikai védelméről.

(5)35 A (3) és (4) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségek a Készenléti Rendőrséget terhelik.

(6)36 A Készenléti Rendőrség a Kúria elnöke részére felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági gépjárművezetőt biztosít, amelyek igénybevételéről a Kúria elnöke lemondhat. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségek a Készenléti Rendőrséget terhelik.

6. § (1)37 A személyvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében a védelemért felelős parancsnok biztonsági szempontból véleményezi a védett személy programját, véleményét a program szervezéséért felelős szervezetek, szervek, személyek kötelesek figyelembe venni.

(2) A program során a védett személy biztonsága érdekében a következők szerint kell eljárni:

a) ha a védett személy a programtól eltérően tömegben, vagy a tervezetthez képest más útvonalon szándékozik mozogni, ezt a szándékát kellő időben jelzi a biztosítás parancsnokának, aki közreműködik a megváltozott program meghatározásában;

b)38 a biztosítás parancsnoka váratlan helyzet vagy közvetlen fenyegetettség esetén menekítéssel gondoskodik a védett személy biztonságba helyezéséről, és – ha az ezzel okozott késedelem veszéllyel nem jár – a védett személy részére a szükséges tájékoztatást megadja;

c)39 ha a rendelkezésre álló információk alapján a védett személy ellen intézett támadás valószínűsíthető, a biztosítás parancsnoka védőruházatról (különösen lövedékálló mellényről) gondoskodik, viselésének szükségességére a védett személy figyelmét felhívja, és elrendeli a védőruházat használatát. A védőruházat viselését a védett személy írásban visszautasíthatja.

7. §40 Vasúton, légi és vízi járművön történő utazás esetén a Készenléti Rendőrség, illetve a Terrorelhárítási Központ a vasúttársasággal, a légitársasággal, a vízi jármű üzemeltetőjével, illetve más, az utazás lebonyolításában közreműködő szervezetekkel egyeztetve gondoskodik az útvonal megfelelő ellenőrzéséről és a vasúti, légi, vízi jármű megfelelő biztonságos őrzéséről, közlekedéséről.

A nemzetközileg védett személyek védelme41

8. § (1)42 Az 1. § (2) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott személy védelmét a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló nemzetközi egyezményben foglaltak figyelembevételével, a nemzetközi gyakorlat, valamint a viszonosság elvei szerint kell előkészíteni és végrehajtani.

(2)43 A védelem érdekében szükséges intézkedéseket a védelem ellátásáért felelős szerv vezetője – a nemzetközileg védett személy biztonságáért felelős külföldi szervezettel együttműködve – határozza meg az Rtv. és e rendelet szabályai szerint.

(3)44 A nemzetközileg védett személy a magánprogramja időtartamára a védelemről a 3. § (5) bekezdése szerint előzetesen írásban lemondhat.

A védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosítása

8/A. §45 A védett személy számára nyújtott egészségügyi ellátás biztosítása kiterjed a hivatalos program idején

a) szükség esetén nyújtandó egészségügyi ellátás szervezésére és koordinálására,

b) a rohamkocsi szintű mentési készenlét biztosítására, valamint egyéb egészségügyi készültség fenntartására, és

c)46 a 2. mellékletben meghatározott egészségügyi intézmény (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) és az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház (a továbbiakban: ÉPC-HK) kijelölt osztályain ügyelet tartására.

8/B. §47 A védett személy hivatalos programja során a rohamkocsi szintű mentési készenlét biztosításáról – feladatkörének megfelelően – a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség, akadályoztatásuk, valamint kapacitásukat meghaladó feladat esetén a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség felkérésére az ÉPC-HK kijelölt osztálya vagy az Országos Mentőszolgálat kijelölt egysége gondoskodik.

8/C. §48 (1)49 A védett személy gyógyintézeti ellátását az ÉPC-HK végzi.

(2)50 A védett személy gyógyintézeti ellátásának biztosítása érdekében – ha az (1) bekezdésben meghatározotton túl további egészségügyi intézmény bevonása indokolt – a Terrorelhárítási Központ, illetve a Készenléti Rendőrség

a) közvetlenül kérhet fel egészségügyi intézményt arra, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon a védett személy egészségügyi ellátásának biztosítására, vagy

b) az a) pont szerinti felkérés eredménytelensége esetén javaslatot tesz – az egészségügyi intézmény rendelkezésre állásának biztosítása érdekében – valamely egészségügyi intézmény kijelölésére

ba)51 a nem kiemeltként kezelt rendezvény esetén a rendezvény helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei tisztifőorvosnak,

bb)52 a kiemeltként kezelt rendezvény esetén az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) A védett személy egészségügyi ellátásának biztosításáért

a) az (1) bekezdés szerinti esetben a honvédelemért felelős miniszter,

b)53 a (2) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben az érintett fővárosi és vármegyei tisztifőorvos,

c) a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben az egészségügyért felelős miniszter

a felelős.

(4) A védett személy ellátása érdekében az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézményeken túl indokolt esetben más egészségügyi szolgáltató is igénybe vehető.

(5)54 Az ÉPC-HK és az igénybe vett egészségügyi intézmény (a továbbiakban együtt: igénybe vett egészségügyi intézmények) a szükséges egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb ellátást is nyújthat, ha a védett személy ezt igényli, és ehhez

a)55 Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú védett személy esetén a külpolitikáért felelős miniszter,

b)56 az ideiglenes védelemben részesített magyar állampolgárságú védett személy esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter

hozzájárult.

8/D. §57 (1) Az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy az igénybe vett egészségügyi intézmények

a) a rendelkezésére álló körülmények között biztosítsák

aa) a védett személy szükség szerinti ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, és

ab) a személyi védelmet ellátók tevékenységének intézményi feltételeit, valamint

b) dolgozói a védett személy védelmét ellátók utasításainak figyelembevételével és a biztonsági előírások maradéktalan betartásával végezzék munkájukat.

(2) Az igénybe vett egészségügyi intézmények területén – a védett személy ott-tartózkodásával összefüggésben – a rendészeti tevékenység felügyeletét a védett személy védelméért felelős személy látja el.

(3) A védett személy egészségügyi ellátása az igénybe vett egészségügyi intézményekben kezelt betegek ellátását nem hátráltathatja.

(4)58 Az (1) és (3) bekezdés végrehajtásában a fővárosi és vármegyei tisztifőorvos ellenőrzési jogkört gyakorol az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői felett. Ha az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői nem látják el az (1) és (3) bekezdés végrehajtása érdekében szükséges feladatokat, erről haladéktalanul értesíti az igénybe vett egészségügyi intézmények felett fenntartói jogokat gyakorló szervet és az egészségügyért felelős minisztert.

8/E. §59 (1)60 A védett személy egészségügyi állapotára vonatkozó tájékoztatást – ideértve a közvetlen hozzátartozók részére adott tájékoztatást is – kizárólag a kezelést irányító vagy végző orvos adhat az érintett hozzájárulásával. Egyéb célú tájékoztatás csak a védett személy, vagy a védett személy akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén

a)61 ideiglenes védelem időtartama alatt a rendészetért felelős miniszter,

b)62 Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú védett személy esetén a külpolitikáért felelős miniszter,

c) más esetben a védett személy hivatala vezetőjének az

engedélye alapján adható.

(2)63 A külpolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadását megelőzően – ha a külföldi állampolgárságú védett személy országa Magyarországon külképviselettel rendelkezik – beszerzi a külképviselet vezetőjének hozzájárulását.

(3) Az (1) bekezdés c) pont alkalmazásában a védett személy hivatala

a)64 a köztársasági elnök esetében a Sándor-palota,

b)65 a miniszterelnök esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetetett minisztérium,

c)66

d) az Alkotmánybíróság elnöke esetében az Alkotmánybíróság Hivatala,

e)67 a Kúria elnöke esetében a Kúria Kabinet,

f)68 a legfőbb ügyész esetében a Legfőbb Ügyészség Kabinet,

g)69 az ideiglenes védelemben részesített személy esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetetett minisztérium,

h)70 az e rendelet alapján utóbiztosításra jogosult esetében – megszűnt tisztségétől függően – az a)–b) pontban meghatározott hivatal.

8/F. §71 A védett személy egészségügyi ellátásának biztosításával kapcsolatos – az egészségbiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátáson túl felmerült – költségtérítési igényeket

a)72 a 8/C. § (1) bekezdés szerinti esetben az ÉPC-HK vezetője,

b)73 a 8/C. § (2) bekezdés a) pontja és a 8/C. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben a fővárosi és vármegyei tisztifőorvos útján az egészségügyi intézmény vezetője,

c) a 8/C. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben az egészségügyért felelős miniszter

a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek, nemzetközileg védett személy vonatkozásában a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg.

Az utóbiztosításra való jogosultság és az utóbiztosítás végrehajtásának szabályai

9. § (1)74 A köztársasági elnök és a miniszterelnök tisztségének megszűnését követően utóbiztosításra jogosult.

(2) Az utóbiztosítás időtartama egy év.

(3)75 Az utóbiztosítás során a jogosultat a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott védelem illeti meg.

(4)76 Az utóbiztosításra jogosultnak a rendészetért felelős miniszterhez intézett írásbeli lemondó nyilatkozata alapján az utóbiztosítást vagy annak egyes elemeit meg kell szüntetni.

10. § (1)77 Az utóbiztosításra jogosultat hivatalos és magáncélra egyaránt hivatásos állományú gépjárművezető által vezetett, felső középkategóriájú gépjármű használata illeti meg. A gépjárműveket a védelmi feladatokhoz igazodóan a rendészetért felelős miniszter az országos rendőrfőkapitány útján biztosítja, ennek költségei a Készenléti Rendőrséget terhelik.

(2)78 A védett személy lakásába felszerelt biztonságtechnikai eszközöket a védelemre (utóbiztosításra) való jogosultság megszűnésével egyidejűleg le kell szerelni. Ha a védelemben részesült személy arra igényt tart és vállalja a fenntartással és az üzemeltetéssel járó költségeket, a biztonságtechnikai berendezések az amortizáció figyelembevételével meghatározott térítés ellenében átadhatók részére.

A létesítmények védelme

11. §79 (1)80 A kijelölt létesítmények folyamatos őrzését és védelmét a Készenléti Rendőrség végzi.

(2) A kijelölt létesítmény védelme

a) a létesítmény technikai biztosítására,

b) a be- és kilépő személyek, valamint csomagjaik ellenőrzésére,

c) a létesítmény közvetlen környezetének, továbbá az érkező szállítmányok és küldemények biztonsági ellenőrzésére, és

d) a külső-belső őrzésre

terjed ki.

(3)81 A kijelölt létesítményt a létesítmény kezelője (használója) az őrzés biztonságához szükséges biztonságtechnikai eszközökkel és berendezésekkel szerelteti fel, és biztosítja az őrzést ellátó állomány megfelelő szintű elhelyezését. A létesítmény kezelője (használója) költségére a biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmasságának elbírálását, azok felszerelését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és szükség esetén cseréjét a Készenléti Rendőrség végzi.

(4) Az Információs Hivatal központi objektuma esetében

a) a létesítmény technikai biztosítása kizárólag a külső biztosításra terjed ki, továbbá

b) a biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmasságának elbírálását, azok felszerelését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és szükség esetén cseréjét az Információs Hivatal végzi.

12. §82 (1)83 A Készenléti Rendőrség megelőző-védelmi tevékenysége körében végzett veszélyeztetettség-értékelés alapján a rendészetért felelős miniszter – a használóval egyetértésben – más létesítmény Készenléti Rendőrség által történő, ideiglenes jellegű őrzését és védelmét is elrendelheti a veszélyeztetettség fennállásának időtartamára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti őrzés és védelem a rendészetért felelős miniszter döntése szerint

a) a be- és kilépő személyek, valamint csomagjaik ellenőrzésére,

b) az épület munkaidőn kívüli technikai biztosítására, vagy

c) a 11. § (2) bekezdésben foglalt intézkedések egyidejű alkalmazására

terjed ki.

(3)84 A veszélyeztetettség fennállását a Készenléti Rendőrség folyamatosan értékeli, és megszűnése esetén javaslatot tesz az (1) bekezdés szerinti őrzés és védelem megszüntetésére.

Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1)85 Az 1. § (2) bekezdés f) pontja szerint védelemben részesülő külföldi védett személy, valamint a nemzetközi gyakorlat és a viszonosság alapján az 1. § (2) bekezdés c) és e) pontja alapján védelemben részesülő külföldi védett személy magyarországi tartózkodása alatti védelmének költségeit a fogadó szerv megtéríti a védelem ellátásáért felelős szervnek.

(2)86 Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érintett személy

a)87 hazájában közjogi méltóságot tölt be, és az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott védett személy vagy az Országgyűlés elnöke vendégeként tartózkodik Magyarországon,

b)88 miniszter meghívására érkezik, és a meghívóval legalább azonos beosztású, illetve rangú, valamint hazájában is védett személynek minősül,

c) az ENSZ főtitkára,

d) az Európai Unió Elnöke, az Európai Bizottság Elnöke, az Európai Parlament Elnöke,

e) az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője,

f) az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés elnöke,

g)89 a NATO főtitkára, a NATO Európai Haderők Főparancsnoka, a NATO Átalakítási Parancsnokság Főparancsnoka, a NATO Katonai Bizottságának elnöke, vagy

h) az Amerikai Egyesült Államok Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának Elnöke.

(3)90

(4)91 A rendészetért felelős miniszter személy vagy létesítmény ideiglenes védelmének elrendelése esetén a védett személyt foglalkoztató szervezet, illetve a létesítmény használója által fizetendő teljes vagy részleges költségtérítést határozhat meg.

(4)92 A védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosításában közreműködő egészségügyi szervezetek részvételét a népjóléti miniszter93 a belügyminiszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza.94

(5)95

13/A. §96 E rendelet alkalmazásában a gépjárművek kategóriába sorolását a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján kell elvégezni.

14. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő biztosításoknál is alkalmazni kell.

(2)97 A köztársasági elnök személyvédelmének ellátását szolgáló – a 2014. december 31-én használt – kényszerítő eszközöket és tárgyi eszközöket a Terrorelhárítási Központtól a Készenléti Rendőrség veszi át.

(3)98 A legfőbb ügyész személyvédelmének ellátását szolgáló – a 2014. december 31-én használt – kényszerítő eszközöket és tárgyi eszközöket a Készenléti Rendőrségtől a Terrorelhárítási Központ veszi át.

(4)99 Az egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról szóló 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő,

a) a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával és e feladatot ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárásokban a Terrorelhárítási Központ jogutódja a Készenléti Rendőrség,

b) a legfőbb ügyész személyvédelmének ellátásával és e feladatot ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárásokban a Készenléti Rendőrség jogutódja a Terrorelhárítási Központ.

15. §100 (1) A köztársasági elnököt érintően az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkör ellátását szolgáló – az egyes kormányrendeleteknek a terrorizmust elhárító szerv feladatkörét érintő módosításáról szóló 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépéséig101 használt – kényszerítő eszközöket és tárgyi eszközöket a Készenléti Rendőrségtől a Terrorelhárítási Központ veszi át.

(2) A Módr. hatálybalépésekor102 folyamatban lévő, a köztársasági elnököt érintően az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkör ellátásával és az e feladatokat ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárásokban a Terrorelhárítási Központ a Készenléti Rendőrség jogutódja.

1. melléklet a 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelethez103

1.104 Állandó személyvédelemben részesülő személyek
1.1. A köztársasági elnök
1.2. A miniszterelnök
1.3. A külpolitikáért felelős miniszter
1.4. Az Alkotmánybíróság elnöke
1.5. A Kúria elnöke
1.6. A legfőbb ügyész

2.105 Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek
a) a Szent Koronához tartozó jelvények közül a koronázási palást,
b)106 a Sándor-palotának a köztársasági elnök elhelyezését biztosító épülete,
c) az Alkotmánybíróság épülete,
d)107 az Állami Számvevőszék Apáczai Csere János utcai és Lónyay utcai épületei,
e) a Kúria épülete,
f) a Legfőbb Ügyészség épülete,
g)108 a Miniszterelnökségnek a Miniszterelnökséget vezető miniszter elhelyezését biztosító épülete,
h) a Belügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
i)109 a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
j) az Agrárminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
k) az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
l) a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,
m)110 a közigazgatási és területfejlesztési miniszter elhelyezését biztosító épület,
n)111 a nemzetgazdasági miniszter elhelyezését biztosító épület,
o) az Információs Hivatal központi objektuma,
p)112 a miniszterelnök elhelyezését biztosító épület, valamint az annak megközelítését és elhagyását biztosító kiszolgálólétesítmény.
q)113 az építési és közlekedési miniszter elhelyezését biztosító épület.

r)114 az energiaügyi miniszter elhelyezését biztosító épület.

s)115 az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának a miniszter elhelyezését biztosító épülete.

t)116 a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete.

2. melléklet a 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelethez117

A védett személy gyógyintézeti ellátására kijelölhető intézmények

1. Budapest, Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

2. Budapest, Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

3. Budapest, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

4. Budapest, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

5. Budapest, Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

6. Budapest, Semmelweis Egyetem

7. Ajka, Magyar Imre Kórház

8. Baja, Bajai Szent Rókus Kórház

9. Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

10. Balatonfüred, Állami Szívkórház

11. Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház

12.118 Békéscsaba, Békés Vármegyei Központi Kórház

13. Cegléd, Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

14. Csorna, Csornai Margit Kórház

15. Debrecen, Debreceni Egyetem Klinikai Központ

16. Debrecen, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

17. Dombóvár, Dombóvári Szent Lukács Kórház

18. Dunaújváros, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

19. Eger, Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

20. Esztergom, Vaszary Kolos Kórház

21.119 Fehérgyarmat, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

22. Gyöngyös, Bugát Pál Kórház

23.120 Győr, Petz Aladár Vármegyei Oktató Kórház

24.121 Gyula, Békés Vármegyei Központi Kórház

25. Hatvan, Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

26.122 Hódmezővásárhely, Csongrád Vármegyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó

27. Jászberény, Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

28.123 Kalocsa, Bács-Kiskun Vármegyei Kórház

29.124 Kaposvár, Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház

30. Karcag, Kátai Gábor Kórház

31. Kazincbarcika, Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.

32.125 Kecskemét, Bács-Kiskun Vármegyei Kórház

33. Keszthely, Keszthelyi Kórház

34.126 Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun Vármegyei Kórház

35. Kiskunhalas, Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

36. Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház

37. Komárom, Selye János Kórház

38.127 Makó, Csongrád Vármegyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó

39.128 Marcali, Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház

40.129 Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

41. Mezőtúr, Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

42.130 Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

43. Mohács, Mohácsi Kórház

44. Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház-Rendelőintézet

45. Nagyatád, Nagyatádi Kórház

46. Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya Kórház

47.131 Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

48. Orosháza, Orosházi Kórház

49. Ózd, Almási Balogh Pál Kórház

50. Pápa, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

51. Pécs, Pécsi Tudományegyetem

52.132 Salgótarján, Szent Lázár Vármegyei Kórház

53. Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

54. Siófok, Siófoki Kórház-Rendelőintézet

55. Sopron, Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

56. Szeged, Szegedi Tudományegyetem

57.133 Szekszárd, Tolna Vármegyei Balassa János Kórház

58.134 Székesfehérvár, Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

59.135 Szentes, Csongrád Vármegyei Dr. Bugyi István Kórház

60.136 Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

61. Szombathely, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

62. Tatabánya, Szent Borbála Kórház

63. Vác, Jávorszky Ödön Kórház

64. Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház

65.137 Zalaegerszeg, Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

2

Az 1. § (1) bekezdése a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 179/20. (V. 4.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés b) pontját a 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

Az 1/A. §-t a 483/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 2. § a) pontja a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. § c) pontja a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdésének b) pontja a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (1) bekezdés f) pontját a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

16

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (2) bekezdésének c) pontja a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 3. § (3b) bekezdését a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

22

A 3. § (5) bekezdése a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

23

A 3. § (6) bekezdését a 144/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 364/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 3. § (7) bekezdését a 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet 4. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

25

A 3. § (8) bekezdését a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

26

A 3. § (9) bekezdését a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

27

A 3/A. §-t a 154/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

28

A 4. § 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

30

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § b) pontja, a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdése az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

34

Az 5. § (4) bekezdését a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

35

Az 5. § (5) bekezdését a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 5. § (6) bekezdése az 591/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

37

A 6. § (1) bekezdése a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

38

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

39

A 6. § (2) bekezdésének c) pontja a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított, a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 8. §-t megelőző alcím a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 8. § (1) bekezdése a 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 8. § (3) bekezdése a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 8/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

47

A 8/B. §-t a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 8/C. §-t a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

49

A 8/C. § (1) bekezdése az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 8/C. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 8/C. § (3) bekezdés b) pontja a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § k) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 8/C. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 8/C. § (5) bekezdés a) pontja a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

56

A 8/C. § (5) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 170. § a) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 8/D. §-t a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

58

A 8/D. § (4) bekezdése a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § k) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 8/E. §-t a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

60

A 8/E. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 8/E. § (1) bekezdés a) pontja a 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

62

A 8/E. § (1) bekezdés b) pontja a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

63

A 8/E. § (2) bekezdése a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

64

A 8/E. § (3) bekezdés a) pontja a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

65

A 8/E. § (3) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 170. § b) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 8/E. § (3) bekezdés c) pontját a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 8/E. § (3) bekezdés e) pontját az 591/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 483/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

68

A 8/E. § (3) bekezdés f) pontja a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 8/E. § (3) bekezdés g) pontja a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 170. § b) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 8/E. § (3) bekezdés h) pontját a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

71

A 8/F. §-t a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, záró szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 170. § c) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 8/F. § a) pontja az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 9. § (1) bekezdése a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

75

A 9. § (3) bekezdése a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 12. § g) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 9. § (4) bekezdése a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított és a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 64. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 10. § (1) bekezdése a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 10. § (2) bekezdése a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 11. § (1) bekezdése a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 11. § (3) bekezdése a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 12. § a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

83

A 12. § (1) bekezdése a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 12. § (3) bekezdése a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 13. § új (2) bekezdését a 203/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatta. A (2) bekezdés a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

87

A 13. § (2) bekezdés a) pontja a 304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

88

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a 10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

89

A 13. § (2) bekezdés g) pontja a 267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

90

A 13. § új (3) bekezdését a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre módosította. [A módosító rendelet nem rendelkezett a 13. § (4) – eredeti (3) – bekezdésének átszámozásáról.] A 13. § (3) bekezdését a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 13. § (3) – eredeti (2) – bekezdésének számozását a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. §-a (4) bekezdésre változtatta. A (4) bekezdés a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 64. pontja szerint módosított szöveg.

92

A 13. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 203/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. §-a (4) bekezdésre változtatta. A 13. § új (3) bekezdését a 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre módosította. [Ez utóbbi módosító rendelet nem rendelkezett a 13. § (4) – eredeti (3) – bekezdésének (5) bekezdésre történő átszámozásáról. Utóbb feltehetően ezt a bekezdést, (5) bekezdéskénet megjelölve, a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1371. pontja hatályon kívül helyezte.

95

A 13. § (5) bekezdését a 231/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 11. § d) pontja.

96

A 13/A. §-t a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

98

A 14. § (3) bekezdését a 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

99

A 14. § (4) bekezdését a 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

100

A 15. §-t a 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

101

A hatálybalépés időpontja 2022. május 10.

102

A hatálybalépés időpontja 2022. május 10.

103

A melléket megjelölését 1. mellékletre változtatta és szövegét megállapította a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése.

104

Az 1. melléklet 1. pontja a 483/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

105

Az 1. melléklet 2. pontja a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

106

Az 1. melléklet 2. pont b) alpontja a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

107

Az 1. melléklet 2. pont d) alpontja a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

108

Az 1. melléklet 2. pont g) alpontja a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

109

Az 1. melléklet 2. pont i) alpontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

110

Az 1. melléklet 2. pont m) alpontját a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

111

Az 1. melléklet 2. pont n) alpontját a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

112

Az 1. melléklet 2. pont p) alpontját a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

113

Az 1. melléklet 2. pont q) alpontját a 322/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

114

Az 1. melléklet r) alpontját a 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

115

Az 1. melléklet s) alpontját a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

116

Az 1. melléklet t) alpontját az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

117

A 2. mellékletet a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

118

A 2. melléklet 12. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

119

A 2. melléklet 21. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

120

A 2. melléklet 23. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 2. melléklet 24. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 2. melléklet 26. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

123

A 2. melléklet 28. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

124

A 2. melléklet 29. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

125

A 2. melléklet 32. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

126

A 2. melléklet 34. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

127

A 2. melléklet 38. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 2. melléklet 39. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 2. melléklet 40. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 2. melléklet 42. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

131

A 2. melléklet 47. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

132

A 2. melléklet 52. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

133

A 2. melléklet 57. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

134

A 2. melléklet 58. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

135

A 2. melléklet 59. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

136

A 2. melléklet 60. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

137

A 2. melléklet 65. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére