• Tartalom

181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet

181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet

a korengedményes nyugdíjazásról1

2010.01.01.

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 124. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legkésőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti, továbbá rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által előzetesen igazolt szolgálati idővel. Nem köthető megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt életkort betöltötte vagy a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti.

(2)3 A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy

a)4 a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a – nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított – nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti;

b) a munkáltató az a) pontban foglaltakon kívül megtéríti a fizetési értesítésben foglaltak szerint az első tényleges folyósítás naptári évében irányadó összegben a postaköltségeket is annyi naptári hónapra, amennyire a korengedményes nyugdíjat folyósítani kell;

c)5

(3)6 Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a munkavállaló 6. § b) pontja szerinti jogviszonya a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig megszűnik.

2. § (1)7 A munkáltató a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek megküldi a megállapodást, és egyúttal nyilatkozik az 1. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség vállalásáról.

(2) A kifizetett nyugdíjösszeget a gazdálkodó szervezet a költségei, a költségvetési szerv megtakarításai terhére számolja el.

(3)8 Ha a dolgozó nyugdíjjogosultsága a korengedményes időtartam alatt megszűnik, akkor az előre befizetett nyugdíjösszeg és postaköltség még hátralévő arányos részét a nyugdíjbiztosítási szerv visszafizeti. A korengedményes nyugdíj folyósításának a Tny. 83/A–83/B. §-a szerinti szüneteltetése visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

(4)9 Ha a munkáltató az 1. § (2) bekezdés szerint előírt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a megállapító határozat visszavonásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kezdeményezésére az ellátást megállapító nyugdíjbiztosítási szervnek gondoskodnia kell.

3. §10

4. § (1)11 A korengedményes nyugdíj megállapítására és folyósítására a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadók.

(2)12 A megállapított nyugdíj folyósítására az 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén kerülhet sor.

(3)13 A korengedményes nyugdíjat – a születési időre tekintet nélkül – a Tny. 18/A. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.

5. §14 Az 1. § (2) bekezdésében, a 2. § (1) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a központi költségvetési szervnél – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján közszolgálati jogviszonyban – foglalkoztatott munkavállalók korengedményes nyugdíját meg kell állapítani, és folyósítani kell akkor is, ha az említett munkáltató vállalja, hogy a korengedményes nyugdíjnak az évenkénti emeléseket (kiegészítéseket) tartalmazó összegét és a postaköltséget az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak félévenként előre – minden év január 31., illetőleg június 30. napjáig – megfizeti. Ha a munkáltató az előírtak szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az a továbbiakban a központi költségvetést terheli.

6. § E rendelet alkalmazása szempontjából

a)15 ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, öregségi nyugdíjkorhatár a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár, illetve ha a munkavállaló a Tny. alapján korkedvezményre jogosult, az annak figyelembevételével meghatározott életkor;

b) munkavállaló, aki munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bedolgozói jogviszonyban, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll;

c) munkáltató az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki munkavállalót foglalkoztat.

7. § (1) E rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait azokra a munkavállalókra kell alkalmazni, akiknek a korengedményes nyugdíjazására 1996. december 31-ét követően megkötött megállapodás alapján kerül sor.

(3)16 Azokra a munkavállalókra, akiknek a korengedményes nyugdíjazására 1996. december 31-ét megelőzően megkötött megállapodás alapján került, vagy kerül sor, a korengedményes nyugdíjazásról szóló, módosított 5/1990. (I. 18.) MT rendelet szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy a megállapodás és az igénybejelentés 1997. október 31-ig az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez megérkezik (megérkezett).

(4)17

1

A rendeletet a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd a 334/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdését. Az 1953. évben született személyek tekintetében alkalmazására lásd a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés a) pontját.

3

Az 1953. évben született személyek tekintetében az 1. § (2) bekezdés alkalmazására lásd a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontját és 5. § (7) bekezdését.

4

Az 1. § (2) bekezdésének a) pontja a 251/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 17. § (5) bekezdését.

5

Az 1. § (2) bekezdésének c) pontját a 145/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (3) bekezdése a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (4) bekezdését.

7

A 2. § (1) bekezdése a 145/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdés második mondatát a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 2. § (4) bekezdése a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (5) bekezdését.

11

A 4. § (1) bekezdése a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdése a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdése a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § a) pontja a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7. § (3) bekezdése a 145/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1366. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére