• Tartalom

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

az otthoni szakápolási tevékenységről

2017.01.01.

Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról szóló 114/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 (1) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.

(2) Az otthoni hospice ellátás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakellátás.

(3) Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatokat az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

(5) Otthoni szakápolási és otthoni hospice ellátási tevékenységet a 2. számú melléklet szerinti feltételek megléte esetén lehet végezni.

2. § (1) Szakápolási feladatokat az az ápoló láthat el, aki rendelkezik az alábbi szakképesítések valamelyikével:

a) diplomás ápoló vagy más egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező személy, amennyiben ápolói szakképesítése és ápolásban szerzett legalább 3 éves gyakorlata van,

b) ápoló (OKJ 60 4 3210 12 1 0 04),

c) szakápoló.

(2)2 Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói vagy egészségügyi főiskolán szerzett intézményvezetői, szakoktatói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel rendelkező ápoló lehet, aki legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője palliatív jártassággal rendelkező szakorvos is lehet.

(3)3 Orvos által előírt

a)4 gyógytornát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytornász,

b)5 ultrahang- és elektroterápiás kezelést legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező fizioterápiás asszisztens és/vagy gyógytornász,

c) beszédterápiát logopédus,

d)6 dietoterápiát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus

e)7

végezhet.

(4)8 Az otthoni hospice ellátás – a (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túli – személyi feltételeit külön jogszabály tartalmazza.

3. §9 (1) Az otthoni szakápolást és az otthoni hospice ellátást végzőt a működtető a 3. számú melléklet szerinti arcképes igazolvánnyal látja el. A tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) Az otthoni szakápolási tevékenységet és az otthoni hospice ellátási tevékenységet végző ápoló feladatai ellátása során az általa ellátott személyekről a 4. számú melléklet szerinti ápolási dokumentációt vezeti (otthoni hospice ellátás esetén a logopédiai dokumentációs lap, otthoni szakápolás esetén a fájdalom felmérő lap kivételével).

(3) Az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat vezetője és az elrendelő orvos kiállítja az 5. számú melléklet szerinti otthoni szakápolást/otthoni hospice ellátást lezáró lapot, amelynek egy példányát a beteg részére átadja.

(4)10 Otthoni parenterális táplálás végzése esetén az ellátást végző orvos, illetve ápoló a 6. számú mellékletben meghatározott tartalommal vezeti az otthoni parenterális táplálás felmérő és követő lapját.

4. § Ez a rendelet 1996. augusztus 22. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok

1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.

2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.

3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.

4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.

5.11 Baleseti- és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.

6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

7.12 Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.

8.13 Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

– gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,

– mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,

– hely- és helyzetváltoztatás segítése.

9.14 Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:

– UH inhalálás, légzésterápia,

– szívó alkalmazása,

– oxigénterápia.

10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.

12.15 Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.

13.16 A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:

– a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,

– ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,

– rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

14.17 Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.


A szakápolás során:

– a beteg pszichés vezetése, és mindazon tevékenységek megtanítása, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet az egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,

– ápolási anamnézis felvétel, az ápolási folyamat dokumentálása és jelentési kötelezettség teljesítése,

– rendszeres kommunikáció a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

1/A. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez18

Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok

1. Alap- és szakápolási tevékenységek

2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok

3. Gyógytorna

4. Fizioterápia

5. Szociális tevékenységek szervezése

6. Diétás gondozás, tanácsadás

7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra)

8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)

2. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez19

Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésének tárgyi feltételei

1. Működtetés központja:

1.1. irodahelyiség a legszükségesebb bútorokkal ellátva,

1.1.1. kommunikációs lehetőség: telefon vagy személyhívó,

1.1.2. számítógép, nyomtatóval,

1.2. védőruha.

2. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás során használt anyagok és eszközök

2.1. Nővértáska tartozékai

2.1.1. Vérnyomásmérő

2.1.2. Phonendoscop

2.1.3. Garatlámpa (pupilla lámpa)

2.1.4. Steril egyszerhasználatos fecskendők

2.1.5. Streil tűk, szárnyas tűk, perifériás véna katéterek

2.1.6. Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz dezinficiensek

2.1.7. Steril kötszerek

2.1.8. Steril ollók

2.1.9. Steril anatómiai csipesz

2.1.10. Stranguláló gumi

2.1.11. Ragtapasz

2.1.12. Vatta

2.1.13. Testhőmérő

2.1.14. Spatula

2.1.15. Mérőszalag

2.1.16. Vesetál

2.1.17. Védőruha, védőkötény, védősapka, cipővédő

2.1.18. Arcmaszk

2.1.19. Steril és nem steril gumikesztyű, fólia kesztyű

2.1.20. Egyszer használatos kéztörlő

2.1.21. Elsődleges veszélyes hulladék gyűjtő doboz

2.2. A szolgáltatónak rendelkeznie kell a következő eszközökkel:

2.2.1. Steril infúziós szerelékek

2.2.2. Steril szondák

2.2.3. Steril hólyag- és váladék leszívó katéterek

2.2.4. Steril katéter csúsztató

2.2.5. Steril beöntő felszerelés vagy beöntő felszerelés steril beöntő csővel

2.2.6. Infúziós pumpa (parenterális táplálás és hospice ellátás esetén)

2.2.7. Vizeletvizsgálati tesztcsík

2.2.8. Vércukorszintmérő tesztcsíkkal

2.2.9. Hajmosó felszerelés

2.2.10. Elektroterápiás készülékek: hordozható ingeráram készülék, hordozható terápiás UH készülék és kombinált készülékek – amennyiben a szolgáltató gyógytorna, fizioterápia szolgáltatást nyújt

2.2.11. Inhalátor

2.2.12. Hordozható váladékszívó

2.2.13. A használt sterilizálandó eszközök szállítására, mechanikus tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló eszközök, tárolók – amennyiben a szolgáltató alkalmaz sterilizálandó eszközöket

2.2.14. Logopédiai eszközök – logopédiai szolgáltatás nyújtása esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

2.2.15. Szögmérő és a gyógytornászok egyéb eszközei, amennyiben a szolgáltató gyógytorna, fizioterápia szolgáltatást nyújt

3. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez20

 

SZOLGÁLTATÓ:

NÉV:

fénykép

Szakképesítés:

Működési engedély száma:

NEAK szerződés száma:

Dátum ...........................................

........................................

aláírás

4. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez21

I/1.

ÁPOLÁSI ANAMNÉZIS

2K38932_0

Beteg neve:             TAJ:            

A beteg legközelebbi hozzátartozója:*    ……………………………... telefonszáma:     

Háziorvos neve: ………………………………………………………… telefonszáma:     

GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG: ………………………………………………………………………………………..

ALLERGIA:         

ALKAT    FNO b530O**

    □ arányos     □ túltáplált    □ hiányos-csonkolt    □ sovány

RR: …………… HGMM     PULZUS:     …/PERC HŐMÉRSÉKLET: O C

BŐR        FNO b810**

□ ép □ kiütés □ decubitus □ seb □ oedema/lymphoe egyéb:     .    

LÉGZÉS     FNO b440o腧**


□ normál    □ tachypnoe    □ bradypnoe    □ apnoe

□ cyanosis     □ dyspnoe:     □ nincs    □ van    □ nyugalmi ortopnoe


KÖHÖGÉS:
    □ van     □ nincs    □ improduktív     □ produktív köpet:    


□ Tracheostoma     □ oxigén készülék használata

MOZGÁS         FNO b710**


helyzetváltoztatás:
□ járóképes □ segítséggel □ járóképtelen □ segédeszköz □ egyensúlyzavar □ fekvő

végtagok:     □ fiziológiás mozgás □ mozgáskorlátozott □ paresis j, b kéz; j, b láb □ plégia j, b kéz; j, b láb

□ orthostaticus hypotonia


* Szükség esetén a hozzátartozó beleegyezésével tölthető ki.

ÉRZÉKELÉS     látás:FNO b210** hallás: FNO b230**
látás         normál        csökkent:……………………          □ vak
hallás        □ normál         □ csökkent                □ siket

TÁPLÁLKOZÁS FNO b510o腧**
étvágy:     kielégítő/normális □ fokozott    □ csökkent     □ nincs
fogazat:      saját    □ hiányos: részben, teljesen, protézis szájüreg állapota:…………………………...
étrend:    □ normál        diéta:     
nyelési, rágási nehézség:     □ nincs    □ van         
étkezés:      önálló    □ segítéssel    □ csak etetéssel     □ szondatáplálás □     parenterális táplálás
emésztés: □ fiziológiás     □ hányinger     □ hányás     □ puffadás         egyéb:
stoma:     nincs    □ van, helye:        


I/2.

2K38932_2

MENTÁLIS ÁLLAPOT     FNO b139**

beszéd:     □ jól érthető    □ nehezen érthető     □ beszédhiba     □ nem érthető    □ aphonia

beszéd megértés:    □ jó     □ részleges    □ nem érti

tájékozódás térben/időben:    □ igen     □ nem    □ esetenként

emlékezet:      jó     □ gyengült    □ rossz

érzelmi állapot:     □ nyugodt     □ közömbös     □ változó     □ zárkózott    □ nyugtalan

    □ feszült     □ agresszív     □ elkeseredett    □ befelé forduló □ elutasító

tudatállapot:      □ éber     □ zavart     □ aluszékony □ eszméletlen

ALAPÁPOLÁSI IGÉNY    

mosakodás d510□** WC használat d530□** öltözködés d540□** étkezés d550□**

□ önálló     □ segítséggel      □ teljes ellátást igényel

FÁJDALOM     FNO b280**

    □    □    □ □ □

0 – nincs fájdalom     1 – kissé fáj      2 – mérsékelt fájdalom    3 – nagyon fáj     4 – elviselhetetlenül fáj

(Keele-féle skála)

EMÉSZTÉS    FNO b520o腧**

□ hányinger     □ hányás     □ hasmenés     □ székrekedés     □ puffadás     egyéb:     

KIVÁLASZTÁS/ÜRÍTÉS    vizelet: FNO b620**    széklet: FNO b525**

vizelet:    □ fiziológiás     □katéter     □incontinens

széklet:     fiziológiás □ incontinens □ szorulás

□ hasmenés

ALVÁS     FNO b134**

o腧 fiziológiás     □ nehezen alszik el     □ alvásideje rövid     □ csak gyógyszerrel     egyéb:     

KOMMUNIKÁCIÓ FNO d310**

    □ jól kommunikál     □ nehezen fejezi ki magát     □ nem tudja kifejezni magát


** FNO jelölésnél az üres négyzetbe: 0 – nincs probléma; 1 – enyhe probléma; 2 – mérsékelt probléma; 3 – súlyos probléma; 4 – teljes probléma

Dátum:

.......................................................

II. SZAKÁPOLÁS/HOSPICE ELLÁTÁS TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

(Kitöltése felvételkor és állapotváltozás esetén kötelező)

Terápiás
rendelkezések*

gyógyszerek (neve, adagja, gyakorisága, a bejuttatás módja):


kezelési utasítások:

Ápolási diagnózis
és ápolási szükséglet

Várható eredmények

A tervezett ápolás
megoszlása és gyakorisága

szakápolás:
....................................................................................................................................

gyógytorna:
...................................................................................................................................

elektroterápia:
...................................................................................................................................

logopédia:
...................................................................................................................................

Otthoni hospice ellátás esetén kitöltendő (a fentieken túl)

fájdalomcsillapítás:
...................................................................................................................................

mentálhigiénés gondozás, tanácsadás:
...................................................................................................................................

diétás gondozás, tanácsadás:
...................................................................................................................................

szociális tevékenységek szervezése:
...................................................................................................................................


Dátum:

.......................................................

P. H.

..................................

..................................

szakápoló

elrendelő orvosÁPOLÁSI LAP

Azonosítószám: ............................................

sorszáma: ......................

 

(vagy a beteg neve)

 

 

Dátum

Elvégzett tevékenységek és gyógyszerelés

A beteg aktuális állapota, mért paraméterek, észrevételek

Érkezés/távozás ideje

aláírás

ápoló

beteg/hoz-
zátartozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEBÁLLAPOT FELMÉRŐ LAP
Beteg neve:
TAJ:
Decubitus lokalizáció:

2K38932_6

1.    Tarkócsont

2.    Lapocka

3.    Processus spinosus (csigolya)

4.    Könyök

5.    Csípőtaréj

6.    Keresztcsont

7.    Ülőcsont

8.    Achilles-ín

9.    Sarok

10.    Talp

11.    Fül

12.    Váll

13.    Elülső sípcsonttüske

14.    Tompor

15.    Comb

16.    Belső térd

17.    Külső térd

18.    Lábszár

19.    Belboka

20.    Külboka

21.    A lábfej külső éle

22.    A térd hátsó felszíneJ: jobb oldal        B: bal oldal        M: mindkét oldal
2K38932_7

állapotváltozás dátumai

DECUBITUS RIZIKÓ FELMÉRÉS (Bővített Norton-skála)

Összes pontszám:

Kooperációs készség, motiváció

Élet-

kor

Bőr állapota

Kísérő betegségek

Általános állapot

Mentális státusz

Aktivitás

Mobilitás

Inkontinen-cia

Jó (4)

10 év alatt

(4)

Ép, sértetlen (4)

Nincs (4)

Jó (4)

Éber (4)

Járóképes (4)

teljes (4)

nincs (4)

Kissé csökkent (3)

11-30 év (3)

Száraz, hámló (3)

Könnyebb (3)

Kielégítő (3)

Fásult (3)

Járás segítséggel (3)

kissé akadályozott (3)

alkalom-
szerű (3)

Részleges (2)

31-60 év (2)

Nedves nyirkos (2)

Középsúlyos (2)

Rossz (2)

Zavart (2)

Kerekes szék szükséges (2)

nagyon akadályozott (2)

gyakori -vizelet (2)

Nincs (1)

61 év felett (1)

Sérült, repedezett, allergiás

(1)

Súlyos (1)

Nagyon rossz (1)

Kábult, öntudat-
lan (1)

Ágyban fekvő (1)

immobil (1)

teljes

vizelet -
széklet (1)

Orvosi diagnózis:

Felvétel ideje:

Decubitus kialakulásának helye:

Otthonában

Más intézményben

Decubitus kialakulásának időpontja:

Dátum, aláírás

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Lokalizáció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stádium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seb mérete (hossz x szélesség)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seb mélysége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebfelszín jellemzői:

Necrotikus (fekete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepedékes (sárga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarjadzó (piros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hámosodó (rózsaszín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gombával fert. bűzös seb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertőzött seb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váladék jellemzői:

Serosus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haemo-serosus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purulens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szagtalan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűzös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váladék mennyisége:

Nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimális

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közepes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebszél jellege:

Aláterjedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üreges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oedemás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekzemás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperaemiás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norton pontszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiológiai vizsgálat:

 

Mintavétel ideje:

 

Mintavétel helye:

 

Vizsgálat eredménye:

 

Alkalmazott terápia:

 

Kezelőorvos aláírása: ……………………………
FIZIOTERÁPIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP

A beteg neve: ................................................................... nyilvántartási szám: ........................................

TAJ száma: ......................................................................

Elrendelése: .....................................................................

Gyógytorna elrendelését indokoló diagnózis: ...........................................................................................

Elrendelt tevékenység: ..............................................................................................................................

vizit száma: ........................................................... gyakorisága: ..............................................................

Elektroterápia elrendelését indokoló diagnózis: .......................................................................................

Elrendelt tevékenység:

....................................................................................................................................................................

vizit száma: .......................................................... gyakorisága: ...............................................................

Kísérőbetegség/szövődmény diagnózisa (diagnózisai): ............................................................................

Sebészeti beavatkozás dátuma: .................................................................................................................

diagnózisa: .................................................................................................................................................

Megengedett terhelés mértéke: ..................................................................................................................

/nincs megkötés

Fájdalom helye: ..................................................... jellege: ......................................................................

erősség: gyenge 1, közepes 2, erős 3.

Segédeszközök, protézisek:

Járási segédeszköz: nem szükséges/szükséges, fajtája ..............................................................................

Protézisek:

külső protézis (protézisek): .......................................................................................................................

belső protézisek: ........................................................................................................................................

sínek: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

egyéb: ........................................................................................................................................................

Alkalmazandó fizioterápiás eljárások:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Dátum: ...................................

...............................................................

elrendelő orvos

Ízületi mozgásvizsgálat

Vizsgált ízület neve

Vizsgálat iránya, mértéke fokokban
(flex., ext., abd., add., rot.)

Korlátozottság oka
(fájd. kontr., pszich. stb.)

Elért eredmény

Izomtónus vizsgálat

Érintett terület

Hypotonia

Normális tónus

Hypertonia

Elért eredmény

Izomerő vizsgálat

Érintett izom neve

0

1

2

3

4

5

Elért eredmény

0 = nincs működés, 1 = nonproduktív működés, 2 = gravitáció kikapcsolásával, 3 = gravitáció ellenében,
4 = ellenállással, 5 = teljes értékű működés
Rehabilitációs felmérés és értékelés

Helyzetváltoztatás

Önállóan

Segédeszközzel

Külső segítséggel

Elért eredmény

ágyban helyzetváltoztatás

fekvésből felülés

ülésből felállás

lakáson belül

lépcsőn

lakáson kívül

közlekedési eszközzel

étkezés

személyi higiéne (fürdés, WC, öltözködés)


Alsó végtag funkció: normális/kóros: sántítás, iránytartás, egyéb járáshiba:
.................................................................................................................................................................
Felső végtag funkció: normális/kóros: fogáserősség, minőség, szenzibilitás:
.................................................................................................................................................................
Egyéb funkcionális vizsgálathoz fűződő megjegyzések (izomtónus):
.................................................................................................................................................................
Mozgásterápia célja:
.................................................................................................................................................................
Gyógytornász/fizioterapeuta vizitlap
Beteg neve: .............................................................................................................................................
Azonosító száma: .......................................................... lapsorszám: ....................................................

Dátum

Időráfordítás

Végzett tevékenység leírása

Észrevételek

Aláírás

szakdolgozó

beteg

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:* ..........................................
........................................................
gyógytornász aláírása

* Folyamatos ellátás lezárásának dátuma.


LOGOPÉDIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP
(csak otthoni szakápolási ellátás során)
A beteg neve/azonosító száma:
....................................................................................................................................................................
Felvétel dátuma:
....................................................................................................................................................................
Logopédus neve:
....................................................................................................................................................................
telefonszáma: .............................................................................................................................................
Az agyi történés időpontja:
....................................................................................................................................................................
Vizsgálati dokumentumok
(A csatolt dokumentum aláhúzandó)
A logopédiai vizsgálati dokumentumok:
anamnézis - Token-teszt - WAB-teszt - jelen állapot leírása - írásminta - rajzminta - hangfelvétel
Az orvosi vizsgálatok dokumentációja:
zárójelentés - konzulens szakorvosi vélemények - neuropszichológus, pszichológus véleménye
Kiegészítő vizsgálatok dokumentumai:
környezettanulmány - kontaktusteremtés - figyelmi állapot
Érzékelés - észlelés: hallás - látás
Mozgásállapot:
nagymozgások: mozgás térben - egyensúlyérzék
finommozgások: kézmotorika - diszpraxia
Kísérő tünetek: ..........................................................................................................................................
Logopédiai diagnózis*
(Western Aphasia Battery alapján)
Nonfluens: globális afázia, Broca afázia, transzkortikális motoros afázia, izolációs afázia
Fluens: vezetéses afázia, Wernicke afázia, transzkortikális szenzoros afázia, anómikus afázia

* A megfelelő aláhúzandó.


Logopédiai munkanapló
Beteg neve: ...................................................................................... lapsorszám: .....................................
Azonosító száma: ......................................................................................................................................

Dátum

A foglalkozás anyaga

Megjegyzés

Időráfordítás

Aláírás

logopédus

beteg

 

 

Dátum:* ...........................................
...............................................................
logopédus aláírása

* A folyamatos ápolási eset lezárásának dátuma.

Elért eredmények összefoglalása
Teljesített vizitek száma: ...........................................................................................................................
Javult funkciók, utógondozás:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................
...............................................................
logopédus aláírása

IV. FÁJDALOM FELMÉRŐ LAP

(csak otthoni hospice ellátás során)

Beteg neve: ......................................................................................................................................................................................

TAJ: ......................................................................................................................................................................................

Fájdalom mérő skála

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nincs fájdalom

Elvisel-
hetetlen fájdalom

A fájdalom jellemzői

Mi okozza/fokozza a fájdalmat?

 

Fájdalom

Kezdete:

Időtartama:

Gyakoriság:

Fájdalom osztályozása

Akut

Krónikus

Áttöréses fájdalma van-e?

Igen

Nem

Jellemezze a fájdalmat

Felszínes

Lüktető

Zsibbadt

Mély

Sajgó

Szúró

Kisugárzó

Égető

Éles

Görcsös

Hasogató

Tompa

Befolyásolja-e a fájdalom

Étvágyát

Fizikai aktivitását

Figyelmét

Érzelmét

Kapcsolatait

Alvását

A fájdalom helye

Milyen fájdalomcsillapítót szed?

 


A gyógyszerek milyen mértékben csökkentik a fájdalmat?

Nem hat

Mérsékeli

Megszünteti

Megjegyzés/észrevétel

Dátum: .....................................................
..................................................
Aláírás

5. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez22

OTTHONI SZAKÁPOLÁST/OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁST LEZÁRÓ LAP
Beteg neve: ................................................................................. TAJ: .....................................................
A teljesített napok megoszlása: .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Az ápolás során bekövetkezett változások, elért eredmények: .................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Javult funkciók: .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Állapotromlás oka: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kórházba kerülés oka, időpontja: ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Exitus oka, időpontja: ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ápolás befejezésének oka, időpontja: .......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................Igazolom, hogy a fent nevezett és általam kezelt beteg számára az előírt szakápolás/otthoni hospice szolgáltatások teljesítése megtörtént, végrehajtását rendszeresen ellenőriztem.


Dátum: ...................................


...............................................................
az ápolásért felelős szolgálat
vezetőjének aláírása

Ellenőriztem, jóváhagyom:
Dátum: ...................................

P. H.
...............................................................
az elrendelő orvos aláírása
.........................................................
beteg (törvényes képviselő) aláírása

6. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez23

OTTHONI PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS FELMÉRŐ ÉS KÖVETŐ LAP tartalmi szempontok

1. A tápláltsági állapot felmérése

2. Táplálkozás felmérése

3. Ápolási anamnézis, szükséglet felmérése

4. Környezet felmérése

5. Családi támogatottság felmérése

6. A beteg együttműködő készségének felmérése

7. Terápiás terv:

a) Napi energiaszükséglet, alapanyagok aránya, speciális szükséglet

b) Enterális (napi kalória bevitel, mennyiség, minőség, napi beosztás)

c) Parenterális (alkalmankénti kalóriabevitel, összetétel: alapanyagok, vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok)

d) Tápláltsági állapot ellenőrzésének tervezett gyakorisága

e) Centrális vénás kanül ellenőrzésének gyakorisága

f) Centrális vénás kanül okozta lehetséges fertőzés ellenőrzésének gyakorisága és módja

8. Megvalósítás:

a) Alkalmanként bevitt tápoldat + kiegészítő vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok, infúziók

b) Ellenőrzés:

Testsúly

Egyéb tápláltsági paraméterek

Táplálkozás

Széklet

Vizelet

Laboratóriumi vizsgálatok: vér-, vizeletcukor, vérkép, albumin, kreatinin, carbamid, cholesterin, triglicerid, májenzimek, alvadási faktorok, alkalikus phosphatase, cholinesterase, kreatin kinase, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CRP, egyéb akut fázis fehérje

Csontdensitometria

Centrális vénás kanül

- Átjárhatóság

- A kanül bemenet környéke

- Haemocultura (feltételezett fertőzés esetén)

9. Tervezett vizitszám:Dátum: ...........................................

P. H.

.....................................

..........................................

szakápoló

elrendelő orvos

1

Az 1. § a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdését a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet5/2010. (II. 16.) EüM rendelet 17. §-a szerint módosított – 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés a) pontja az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés e) pontját a 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § (4) bekezdését a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (4) bekezdése a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 2010. március 1-jén lépett hatályba.

11

Az 1. számú melléklet 5. pontja a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. számú melléklet 7. pontja a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. számú melléklet 8. pontja a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 1. számú melléklet 9. pontja a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. számú melléklet 12. pontját a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

16

Az 1. számú melléklet 13. pontját a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

17

Az 1. számú melléklet 14. pontját a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

18

Az 1/A. számú mellékletet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 2. számú melléklet az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. számú melléklet az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 4. számú melléklet az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. számú mellékletet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be, szövege az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. számú mellékletet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdése iktatta be, szövege az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére