• Tartalom

21/1996. (VIII. 31.) BM rendelet

21/1996. (VIII. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló titkos információgyűjtésre feljogosított szervek adatkezelésének egyes szabályairól1

2008.05.16.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya az Rtv. VII. fejezetében szabályozott titkos információgyűjtés során beszerzett adatok kezelését illetően kiterjed:

a) a rendőrség központi, területi és helyi szerveire,

b)2

c) a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára.

2. § Az 1. §-ban felsorolt szervek

a) végzik a titkos információgyűjtés útján beszerzett információk, adatok rögzítését, értékelését;

b) önálló adattárat (nyilvántartást) tartanak fenn az a) pontban megjelölt adatok kezelésére;

c) jogszabályban meghatározott esetekben az arra jogosultak részére adatot (információt) szolgáltatnak;

d) végrehajtják az Rtv. VIII. fejezetében meghatározott bűnüldözési célú adatkezelési előírásokat.

3. § (1) Az 1. §-ban felsorolt szervek adatkezelése az Rtv. 84. §-ának i) és r) pontjában foglalt adatok körében kiterjed

a) az Rtv. 63. §-ában említett, a titkos információgyűjtésben együttműködő természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az ezekkel kapcsolatos intézkedések adataira;

b) a titkos információgyűjtés céljára igénybe vett objektumokra vonatkozó információkra és adatokra.

(2) A titkos információgyűjtésben résztvevők adatainak kezelésére az Rtv. 84. §-ának i) pontjában meghatározott határidő irányadó.

(3) A titkos információgyűjtésben együttműködők [(1) bekezdés] adatai kezelésének törvényi határidejét – ha az együttműködés több ügyben is megvalósul – a legutolsó ügy befejezésétől kell számítani.

4. § Az Rtv. 64. §-ában és 67. §-ában említett titkos együttműködési megállapodásban vagy az azzal egyidejűleg kötött külön megállapodásban rögzíteni kell a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltétel fennállását is.

5. § (1) Ez a rendelet 1996. október 1-jén lép hatályba.

(2)3

1

A rendeletet a 21/2018. (VI. 29.) BM rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. július 1. napjával.

2

Az 1. § b) pontját a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 14. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 212. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére