• Tartalom

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet

a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

2013.04.16.

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy – külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén – a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állategészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.

(2) A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állategészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást. A marhalevél-mintát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A marhalevelet az állat szállításakor, hajtásakor, az állattal együtt, illetőleg mindenkori tartási helyén kell őrizni.

(4) A marhalevél fajtái:

a) belföldi egyedi marhalevél: amelyet az állatról egyedenként állítanak ki,

b) belföldi közös marhalevél: amelyet több állatról, állatcsoportról állítanak ki,

c) külföldi marhalevél: amelyet más országban állítottak ki, és igazolja legalább az állat(ok) tulajdonjogát, valamint azt, hogy szállításának, állategészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya,

d)1

e)2

(5)3 A belföldi marhalevél-nyomtatványt térítés ellenében a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) rendeli meg.

2. §4 Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására marhalevelet váltani:

a)5

b)6 a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére – korukra való tekintet nélkül –, ha

c)7

d) a külföldi marhalevéllel továbbtartásra vagy tenyésztésre behozott állat(ok) részére – a külföldi marhalevél egyidejű bevonásával – beérkezésüktől számított nyolc napon belül;

e) a közös marhalevélen jelzett állatokból azokra, amelyek értékesítése egyedenként vagy kisebb csoportokban történik.

3. §8 A jegyző az állattartó kérelmére egyedi vagy közös marhalevelet állít ki, és azon irányítási intézkedést, állategészségügyi igazolást jegyez fel, illetőleg az alábbiak szerint lejegyzést végez (a továbbiakban: marhalevél-kezelés):

a) minden esetben egyedi marhalevelet állít ki, ha az állat tartási helye egyedenként változik;

b) közös marhalevelet állít ki a szállító jármű(vek) befogadóképességére figyelemmel, de legfeljebb harmincöt állatig a 2. § b) pontjában felsorolt állatok esetén, ha az állatok vágóállatként kerülnek eladásra és levágásuk magán- vagy közvágóhídon történik, valamint, ha az állat(ok) irányítása ugyanazon tartási helyre és tulajdonoshoz szól;

c)9 jogosult az állategészségügyi igazolást a marhalevélen kiállítani, kivéve, ha az állategészségügyi hatóság (hatósági állatorvos) az illetékességi területén állategészségügyi okból forgalmi korlátozást rendelt el, és azt a marhalevelek kiadásáról, kezeléséről vezetett nyilvántartásba feljegyezte;

d) a marhalevél ,,állategészségügyi igazolás'' című része a kiállítástól számított hat napig érvényes, amelynek lejárta után a 2. § b) pontjában leírt esetekben megújítását kell kérni a jegyzőtől;

e) az állat tulajdonjogának vagy tartási helyének megváltoztatása esetén ,,irányítási intézkedéssel'' feltüntetni a marhalevélen az új tartási helyet, illetőleg az új tulajdonos nevét;

f) a marhalevélen szereplő állatlétszám egy részének elidegenítése, elhullása esetén ezeket a marhalevélről lejegyzi.

4. § (1)10 A jegyző a marhalevelet csak abban az esetben állítja ki, ha az állattartó az állatát, állatait az állategészségügyi és az állattenyésztési jogszabályoknak megfelelő, külön jogszabály11 szerint meghatározott jelöléssel látta el, vagy jelöltette meg.

(2) Az állat tulajdonát a marhalevél kiállításához az állattartónak az alábbiak szerint kell igazolnia:

a) marhalevéllel még el nem látott állat esetén

1. üzemszerűen működő gazdaságok a saját nyilvántartásuk kivonatával,

2. mezőgazdasági kistermelő esetében a kistermelő nyilatkozatával,

3. fegyveres erők és testületek, rendészeti szervek állatainál az általuk kiállított és az állat leírását is tartalmazó nyilatkozattal,

4. örökség vagy hagyományozás útján szerzett állat esetében az e tényt bizonyító okirattal;

b) marhalevéllel már ellátott állat esetén

1. az előző marhalevéllel,

2. a külföldi marhalevéllel.

(3) A jelölés igazolására

a) a marhalevél kiállításának kérelmezésekor a 2. § a) pontjában felsorolt állatoknál a kérelemhez csatolni kell a megjelölést végző szakember, tenyésztő szervezet, illetőleg állatorvos nyilvántartásán alapuló igazolását, hogy az állat megjelölése megtörtént és milyen jelölést alkalmazott;

b) a 2. § b) pontjában felsorolt állatok esetében a megjelölést az állattartó saját maga is elvégezheti. Ez esetben jegyzőkönyvben köteles nyilatkozni a jelölés megtörténtéről és az alkalmazott jelről.

5. § (1)12 A kiállított marhalevelekről, az azokra jegyzett irányítási és egyéb intézkedésekről a jegyző köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A marhalevél-kezelést és az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást a hatósági állatorvos jogosult ellenőrizni.

6. § (1) Az állattartónak új marhalevél kiállítását és az állatoknak az eredetiről való lejegyzését kell kérnie a 2. § b) pontjában felsorolt esetekben, ha a közös marhalevélen feltüntetett állatok egy részét kívánja csak forgalomba hozni.

(2) Marhalevél-másodlat kiállítását kell kérni, ha a korábban kiállított marhalevélen további kezelési intézkedésre már nem áll rendelkezésre hely.

(3)13

7. § (1) Az állattartónak az alábbi esetekben nem kell az állat részére marhalevelet váltani, illetőleg marhalevél-kezelési intézkedést kérni:

a) ha az állatot kényszervágásra, gyógykezelésre, a jogszabályban meghatározott fertőző betegség miatt karanténba szállítja;

b) ha az állatot a szomszédos község területére, de legfeljebb harminc kilométeres távolságra nem közlegelőn történő legeltetésre, vagy időleges munkavégzésre hat napnál nem hosszabb időre hajtja vagy szállítja.

c) Azok a 4. § (2) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott gazdaságok, amelyeknek összefüggő működési területe több településre terjed ki, e települések között, de legfeljebb a telephelytől számított harminc kilométeres távolságon belül, a 2. § a) pontjában felsorolt és marhalevéllel ellátott állataikat további marhalevél-kezelési intézkedés nélkül, 2. § b) pontjában felsorolt állataikat marhalevél kiváltása nélkül hajthatják vagy szállíthatják, amennyiben az állatok mozgatása nem közfogyasztásra vagy magánfogyasztásra való levágás céljából történik.

(2)14

(3) A szállítmánylevél, illetőleg származási bizonyítvány kiállításáról a tulajdonosi jogot gyakorló köteles gondoskodni.

8. § (1) A külföldi marhalevéllel vagy azzal egyenértékű származási és egészségügyi bizonyítvánnyal ellátott állatot csak a bizonyítványban megjelölt belföldi rendeltetési helyére szabad szállítani.

(2) A külföldi marhalevél csak a belföldi rendeltetési helyen történő levágásra és a rajta leírt több állat egy részének elhullása vagy leölése esetén szükséges lejegyzésre jogosít.

(3) A marhalevél kizárólag a belföldi állatforgalomban érvényes. Amennyiben a marhalevéllel rendelkező állatot külföldre szállítják, a marhalevelet az országhatárig a szállítmány indítási helye szerint illetékes hatósági állatorvos által kiállított exportbizonyítvány helyettesíti. Marhalevelet az országból kivinni tilos.

9. § (1) A marhalevél-kötelezettség alá eső állatok tulajdonjogában bekövetkezett bármely jogcímen történő változást annak helye szerint illetékes jegyzőnél a tulajdonjogot átruházó köteles bejelenteni.

(2) Ha az állatot megbízott vásárolja meg, a tulajdonjogot a jegyző az igazolt megbízó nevére írja át, kivéve akkor, ha a megbízott az állatot előzőleg – három napnál hosszabb ideig – saját gyűjtőtelepén kívánja tartani. Ez esetben a tulajdonjogot a megbízott a saját nevére köteles átíratni.

(3) A közös marhalevéllel ellátott állatok több tulajdonosra való átruházásánál mind az elidegenítő, mind a tulajdonszerző felelős a tulajdonváltozás bejelentéséért, illetőleg a marhalevélről történő lejegyeztetéséért és az új marhalevél kiváltásáért.

10. § (1) Az érvényes ,,állategészségügyi igazolással'' rendelkező állat tulajdonosa köteles újabb irányítást kérni, amennyiben az ,,állategészségügyi igazolás'' érvényességi ideje alatt az állatot a marhalevélen utolsóként feltüntetett településről más településre kívánja hajtani vagy szállítani.

(2) Ha az ,,állategészségügyi igazolás'' érvényességi ideje hajtás vagy szállítás közben jár le, azt az irányítási intézkedéssel megjelölt rendeltetési helyre történő érkezéséig érvényesnek, illetőleg meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3) Az állatvásáron el nem adott állat(ok), valamint a kiállításon részt vett állat(ok) a vásárt vagy kiállítást követő két napon belül újabb ,,állategészségügyi igazolás'' vagy irányítás nélkül tartási helyükre visszaszállítható(k).

(4) Az ,,állategészségügyi igazolás'' azonos településen belül az érvényességi idő letelte után is érvényes.

11. § A 2. § b) pontjában felsorolt állatok közös marhaleveleiről az elhullottakat, a hatósági rendelkezésre leöletetteket, a köz- és magánfogyasztásra levágottakat az elhullás, a leölés, a levágás igazolása mellett nyolc napon belül le kell jegyeztetni. A lejegyzést a leölés, elhullás, levágás helye szerint illetékes jegyzőtől kell kérni.

12. § (1) Az az állattartó, akinek a birtokában levő marhalevélen szereplő valamennyi állatra vonatkozó tulajdonjoga megszűnt, a marhalevelet köteles a megszűnés helye szerinti község jegyzőjénél megsemmisítésre, illetőleg a nyilvántartásból való törlésre benyújtani.

(2) Ha a tulajdonjog megszűnésének helye nem azonos a tartás vagy a legutolsó irányítás helyével, a jegyzőnek a marhalevelet három napon belül a tulajdonátruházás, illetőleg az utolsó irányítás (kezelés) helye szerint illetékes jegyzőhöz kell továbbítania.

(3) Az állatnak közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágása esetén a vágóhíd a marhalevelet az állattal, állatokkal együtt átveszi, és az átvett marhalevelekről a 3. számú mellékletben foglaltak szerint nyilvántartást vezet. A vágóhíd a marhalevelet minden év június 30-ig és december 31-ig a (2) bekezdés szerint illetékes jegyzőhöz köteles megküldeni. A vágóhíd által a 3. számú melléklet szerint vezetett nyilvántartást az állategészségügyi hatóság (hatósági állatorvos) jogosult ellenőrizni.

(4)15 Ha a belföldi marhalevéllel ellátott szarvasmarha külön jogszabályban előírt megjelölése és nyilvántartásba vétele megtörtént, akkor az állat marhalevelét, mint funkcióját vesztett hatósági bizonyítványt az állat tartója köteles a területileg illetékes jegyzőnek, az igazolólap átvételét követő három munkanapon belül leadni.

(5)16

13. § (1) Az elveszett vagy megsemmisült marhalevél pótlását, az eredeti marhalevelet kiállító vagy a tulajdonátruházási nyilatkozatot rávezető jegyzőtől kell kérni.

(2) A marhalevél-másodlatot, pótlást – jellegének és funkciójának feltüntetése mellett – marhalevél-nyomtatványon kell kiállítani.

(3) Ha az állat tulajdonosa nem tudja megnevezni azt a települést, ahol az eredeti marhalevelet kiállították, vagy a tulajdonátruházási nyilatkozatot rávezették, új marhalevelet kell kiállítani.

14. § (1)17 Ha a marhalevél kiállítása után az állat azonosítását akadályozó lényeges változás történt (pl. ivartalanítás, színváltozás, új számozás,) vagy a marhalevélbe téves adatot jegyeztek be, az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles a marhalevél kiigazítását kérni.

(2) Az állat egészségügyi állapotára vonatkozó – külön jogszabályban elrendelt – vizsgálat(ok) eredményét a vizsgálatot végző állatorvos is jogosult a marhalevélre rávezetni.

(3) A kiigazításra a marhalevelet kiállító, illetőleg az állat tartási helye szerinti jegyző jogosult.

15. § (1) A 3. §-ban meghatározott marhalevél-kezelést és a 13. § szerinti pótlást az állattartó a jegyzőtől kérheti.

(2)18

16. § Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás adatait – külön jogszabályban meghatározott módon – statisztikai célokra is fel lehet használni.

17. § (1) A marhalevél-kezelést

a) a jegyző,

b) a hatósági állatorvos, és

c) a közúti igazoltatást végző rendőri szervek

jogosultak ellenőrizni. Az a), c) pontban megjelöltek az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokról értesítik a területileg illetékes hatósági állatorvost.

(2) A hatósági állatorvos a marhalevél-kezelés hiánya miatt – az (1) bekezdésben írt értesítés vagy saját észlelés alapján – a külön jogszabályban foglaltak szerint intézkedik.

(3) A marhalevél kiváltására, kezelésére vonatkozó kötelezettség megszegése miatt indult szabálysértési eljárásról a jegyző haladéktalanul értesíti a területileg illetékes hatósági állatorvost, egyidejűleg intézkedik az eljárással érintett állatok marhalevéllel történő ellátásáról, illetőleg a marhalevél kezeléséről.

18. § A marhalevél, a marhalevél-másodlat kiállítására, pótlására és kezelésére az 1981. évi I. törvénnyel módosított, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1996. július 1. napjától kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelethez19


M604597A_0

LEJEGYZÉSEK

 

 

MINTA!

1.    A túloldalon leírt állatok közül …………..-t
……………………………………………..
miatt lejegyezetem.
Kelt………………………………………...

P. H.

…………………………………………
(jegyző)

4.

 

 

……………………………………
település polgármesteri hivatala

Sorszám: 0 000 000

Iktatószám: ………………………

MARHALEVÉL

(Egyedi. Közös. Eredeti. Másodlat.)*

BIZONYÍTVÁNY

Az állattulajdonos neve és lakhelye:

 

2.

5.

 

 

A megbízott neve és lakhelye:

 

 

 

 

 

Az állat(ok)*

Tartási helye
(megye, város, község, utca, házszám):

 

 

 

 

 

Egyedszáma:

 

 

 

 

 

Faja:

 

3.

6.

 

 

Fajtája:

 

 

 

 

 

Színe:

 

 

 

 

 

Ivara:

 

 

 

 

 

Születési ideje (év, hó, nap):

 

 

 

 

 

Egyedi jelölése:

 

AZ ÁLLATORVOSI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYE:

 

 

Leírása (ismertető jegyei):

 

 

 

 

A tulajdonjog igazolása:

 

 

 

Kelt ………………………………………………

 

 

 

P. H.

* A felesleges szó törlendő!

 

 

 

……………………………………………….
(jegyző)

― 4 ―

 

 

― 1 ―
M604597A_1

Sorszám: 0 000 000

TULAJDONOS-VÁLTOZÁSOK

IRÁNYÍTÁSOK

 

 

IRÁNYÍTÁSOK

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁSOK

1.

A túloldalon

leírt*
leírtak közül ………..

állat

1. A túloldalon szereplő

állat*
állatok közül

….-t

 

 

7. A túloldalon szereplő

állat*
állatok közül

….-t

1. A túloldalon leírt

állat*
állatok

forgalomba hoza-

 

 

    tulajdonjoga……………………………-ra

    ………………………………………….....-ba

 

 

    ………………………………………..….-ba

    talának nincs állat-egészségügyi akadálya

 

száll át. Az

állat*
állatok

új tartási helye:

    irányítottam.

    Kelt………………………………………..

P. H.

…………………………
(jegyző)

 

 

    irányítottam.

    Kelt………………………………………..

P. H.

…………………………
(jegyző)

    Kelt………………………………………..

P. H.

…………………………
(jegyző)

    …………………………………………….
    Kelt………………………………………..

P. H.

…………………………
(jegyző)

 

 

2.

2.

 

 

8.

2.

3.

3.

 

 

9.

3.

4.

4.

 

 

10.

4.

5.

5.

 

 

11.

5.

6.

6.

 

 

12.

6.

― 2 ―

 

 

― 3 ―

1/a. számú melléklet a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelethez20

2. számú melléklet a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelethez


MINTA!
MARHALEVÉL-NYILVÁNTARTÓ LAP

Iktatószám:

A marhalevél vagy marhale-
vél-másodlat
sorszáma

A tulajdonos neve és lakhelye

Az állat

Irányítás

Lejegyzés

A bejegyzés
időpontja

A bevonás
időpontja

A tartás helye

darabszáma

faja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/a. számú melléklet a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelethez21

3. számú melléklet a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelethez


MINTA!
VÁGÓHÍDI MARHALEVÉL-NYILVÁNTARTÓ LAP

Iktatószám

A marhalevél vagy marhalevél-
másodlat
sorszáma

A marhalevél

Az állat

A marhalevél

kiállításának
helye

utolsó irányítási vagy tulajdonos-
változási intézke-
dés helye

darabszáma

faja

átvételének
időpontja

a jegyző részére való visszakül-
dés időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/a. számú melléklet a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelethez22

1

Az 1. § (4) bekezdésének d) pontját a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § a) pontját a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés b) pont bd) alpontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § b) pontja a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § c) pontját a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés b) pont bd) alpontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § c) pontja a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 42. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a 62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 29. §-a (5) bekezdésének e) pontjával megállapított szöveg.

11

Jelenleg az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 36. § (2) bekezdése.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 42. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § (3) bekezdését a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 7. § (2) bekezdését a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés b) pont bf) alpontja hatályon kívül helyezte.

15

A 12. § (4) bekezdését a 62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 29. §-a (5) bekezdésének h) pontja iktatta a szövegbe.

16

A 12. § (5) bekezdését a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 14. § (1) bekezdése a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés b) pont bg) alpontja szerint módosított szöveg.

18

A 15. § (2) bekezdését a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1. számú melléklet a Magyar Közlöny 1996. évi 72. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

20

Az 1/a. mellékletet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 2/a. mellékletet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 3/a. mellékletet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 43. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére