• Tartalom

25/1996. (II. 14.) Korm. rendelet

25/1996. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1996.02.29.

(Az Egyezmény 1995. szeptember 15-én lépett hatályba.)

1. § A Kormány az Ukrajna Kormányával megkötött, a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,Egyezmény
Ukrajna Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről
Ukrajna Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),
az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányának határozataitól, a Párizsi Chartától az Új Európáért és más európai együttműködési dokumentumoktól vezérelve,
Ukrajna és a Magyar Köztársaság között, a jószomszédságról és az együttműködés alapjairól 1991. december 6-án létrejött Szerződés megállapításaiból kiindulva,
Ukrajna és Magyarország népei barátságának és kulturális együttműködésének történelmi hagyományaira alapozva,
meggyőződve, hogy a kultúra, a tudomány, az oktatás és a tájékoztatás terén való együttműködés a két ország népei között jószomszédi viszonyok fejlesztésében és erősödésében kitüntetett szerepet játszik,
a következőkben állapodtak meg:
1. Cikk
A Felek a két ország életmódjának, kulturális örökségének, mai kulturális és tudományos vívmányainak kölcsönös megismertetése céljából fejlesztik és erősítik a kulturális, az oktatási, az információs, az ifjúsági, a sport és turisztikai, valamint a szakmai tapasztalatcserét.
2. Cikk
A Felek ösztönzik az együttműködést és a közvetlen kapcsolatokat a megfelelő minisztériumok, hivatalok és más állami szervezetek, a felső- és középfokú oktatási intézmények, a tudományos és kutatóintézetek, az alkotói szövetségek társadalmi ifjúsági és más, nem kormányzati szervezetek, valamint az ezen Egyezmény előirányozta együttműködésben részt vevő állampolgárok között. Ez különösen érvényes a határ menti területekre.
3. Cikk
A Felek az oktatás és a tudomány területén a következőképp ösztönzik az együttműködést:
– tanárok, tudományos dolgozók és hallgatók cseréjével, tudományos és ismeretszerző tanulmányutakkal, előadások tartásával, valamint közös kutatómunkát célzó cserékkel;
– kollokviumok, szemináriumok és konferenciák rendezésével,
– tudományos és pedagógiai információk cseréjével,
– a másik ország nyelvének, irodalmának és művészetének tanulmányozásához nyújtott támogatással,
– új, esetleg közös tananyagok, tudományos publikációk készítésével.
Ezenkívül a Felek ösztönzik a két ország egyetemei és tudományos intézményei olyan közvetlen megállapodásait, amelyek konkrét tervet rögzítenek, például kutatási projektumok, tanárok, tudományos dolgozók, aspiránsok és hallgatók cseréjét és ezek finanszírozását.
4. Cikk1
A Felek megállapodtak, hogy a diplomák, a bizonyítványok és a tudományos fokozatok kölcsönös elismerésével kapcsolatos kérdéseket szabályozzák azzal a céllal, hogy azok egyenértékűségéről megállapodást kössenek.
5. Cikk
A Felek elősegítik a kölcsönösen előnyös kétoldalú kulturális együttműködést.
E végett ösztönzik:
– az országaik kulturális életéről tájékoztató információcserét,
– kereskedelmi és nem kereskedelmi cseréket az előadóművészet, a dráma, az opera, a balettművészet, a zene-, a cirkusz- és az esztrádművészet terén; a képzőművészeti, a tudományos és a fotókiállítások cseréjét,
– a két ország múzeumainak együttműködését,
– a közvetlen kapcsolatok és az együttműködés megteremtését az írói, a képzőművészeti, a zeneszerzői, a színházi és a filmes szövetségek, valamint nemzeti UNESCO bizottságok között,
– a másik ország szakembereinek meghívását olyan sok- és kétoldalú rendezvényekre, mint konferenciák, fesztiválok, vásárok vagy versenyek.
6. Cikk
A Felek törekednek a másik országban kiadott kulturális, oktatási, tudományos és műszaki vonatkozású könyvek és publikációk minél szélesebb körű megismertetésére.
Ösztönzik a területükön rendezett nemzetközi könyvvásárokon való kölcsönös részvételt, könyvek és könyvkiállítások cseréjét.
A Felek hangsúlyozzák érdekeltségüket a kiadók között a fordítások s azok kiadási lehetőségeit bővítő együttműködés fejlesztésében.
7. Cikk2
A Felek ösztönzik a két ország könyvtárai és levéltárai közötti együttműködést, valamint a szakember- és információcserét. Megnyitják gyűjteményeiket egymás kutatói számára, elősegítik a hungarika, illetve az ukrán vonatkozású anyagok feltárását, számbavételét.
8. Cikk
A Felek együttműködnek a szerzői és az ahhoz kapcsolódó jogok védelmében.
9. Cikk
A Felek ösztönzik a két ország együttműködését a filmművészet terén mozifilmek kereskedelmi alapon is történő cseréjével, filmfesztiválok rendezésével, valamint közös filmkészítéssel.
10. Cikk
A Felek bátorítják a televíziós és rádiós szervezeteik, a távirati irodák, a sajtó, valamint az újságírói szervezetek közti szabad információáramlást és az újságírók szakmai színvonalának emelését biztosító együttműködést.
11. Cikk
A Felek támogatják a két ország fiataljainak kölcsönös cseréjét, különös figyelmet fordítva az ifjúság és az ifjúsági szervezetek vezető munkatársainak szakmai képzésére.
12. Cikk
A Felek országaik illetékes szervezeteinek segítésével elősegítik sportkapcsolataik fejlődését sportolók, edzők és sportvezetők cseréjével, valamint sportversenyek szervezésével.
13. Cikk
A Felek ösztönzik az egyéni, és a csoportos turistautazások fejlesztését, valamint a turisztikai tapasztalat- és információcserét.
14. Cikk
A Felek együttműködnek az Ukrajna területén élő magyar és a Magyar Köztársaság területén élő ukrán nemzetiségű állampolgárok kulturális és vallási igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtésében, valamint nyelvük és nemzeti hagyományaik megőrzésében. Ösztönzik a nemzeti kisebbségek társadalmi, kulturális szervezeteinek tevékenységét, az érvényben lévő jogszabályok szerint biztosítva számukra a másik országból érkező segítség elfogadásának jogát.
15. Cikk
Mindkét Fél gondoskodik a területén lévő és a másik ország történelméhez és kultúrájához kötődő emlékművek megőrzéséről, és biztosítja az azokhoz való hozzáférés jogát.
16. Cikk3
A Felek megállapodtak abban, hogy területükön fellelhető elveszett vagy jogtalanul elhurcolt műkincseket visszaszolgáltatják a származási országnak. E tevékenység megszervezésére a Felek képviselőket jelölnek ki.
17. Cikk
A Felek megegyeztek abban, hogy területükön kölcsönösen megnyitják a másik országnak a jelen Egyezmény megvalósítását elősegítő kulturális központját.
Ezen központok jogi státusát és tevékenységük feltételeit külön Jegyzőkönyv szabályozza.
18. Cikk
Jelen Egyezmény megvalósítására a Felek egyenrangú alapon Vegyes Bizottságot hívnak életre, amely szükség szerint kétévenként legalább egyszer ülésezik, felváltva Ukrajnában és a Magyar Köztársaságban, s amelynek feladata az együttműködés tapasztalatainak összegzése és a konkrét csereprogramok kidolgozása.
Emellett nem kizárt más, ezen Egyezmény szellemével megegyező, de a munkatervbe fel nem vett rendezvények megvalósítása sem.
19. Cikk
Jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez a nemzeti törvényhozásuk által előírt kötelezettségeknek.
20. Cikk
Ez az Egyezmény 5 éves időtartamra köttetik. Hatálya automatikusan meghosszabbodik a következő 5 éves időszakra, ha legalább 6 hónappal az esedékes határidő lejárta előtt a Felek egyike sem nyilvánítja ki ezen Egyezmény felmondására irányuló szándékát.
Készült Kijevben, 1995. év április 4-én, két eredeti példányban, ukrán és magyar nyelven. Mindkét szöveg hiteles.
Ukrajna Kormánya nevében
Ivan F. Kurasz s. k.,
miniszterelnök helyettes
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében
Dr. Fodor Gábor s. k.,
művelődési és közoktatási miniszter''

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. szeptember 15-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter4 gondoskodik.

1

A Magyar Közlöny 1996. évi 16. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

A Magyar Közlöny 1996. évi 16. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

A Magyar Közlöny 1996. évi 16. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére