• Tartalom

26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet

26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2022.07.01.

(Az Egyezmény 1995. szeptember 8. napján lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Finn Köztársaság Kormányával a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:


,,EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Finn Köztársaság Kormánya között
a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
– tekintettel a magyar– finn kulturális kapcsolatok hosszú múltra visszatekintő hagyományaira, amelyek folytatása mindkét Fél érdekeit szolgálja, és hivatkozva az 1937-ben és 1959-ben megkötött kulturális egyezményekre,
– attól a kívánságtól vezérelve, hogy erősítsék és továbbfejlesszék a két ország közötti baráti kapcsolatokat, valamint a kölcsönös együttműködést a kultúra, az oktatás és a tudomány területén,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezményben foglaltak szerint fejlesztik a kölcsönös együttműködést a kultúra, az oktatás és a tudományos kutatás területén, beleértve az ifjúsági ügyek és a sport területét is.
Az együttműködés elősegítése céljából a Magyar Fél Kulturális és Tudományos Központot tart fenn Helsinkiben.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a közvetlen együttműködést a jelent Egyezmény illetékességi körébe tartozó szervezetek, intézmények és közösségek között, azok hatáskörének és a két ország törvényes rendelkezéseinek megfelelően.

3. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az állampolgári szervezetek és az állampolgárok közvetlen kapcsolattartását és öntevékeny együttműködését a jelen Egyezménybe foglalt területeken.

4. Cikk

A Szerződő Felek lektorok és más oktatók cseréjével elősegítik a magyar nyelv oktatását Finnországban és a finn nyelv oktatását Magyarországon, továbbá bátorítanak a másik ország irodalmának fordítására.

5. Cikk

A Szerződő Felek fejlesztik együttműködésüket a finnugor népek nyelveinek és kulturális hagyományainak kutatása és ápolása terén.

6. Cikk

A Szerződő Felek különleges figyelmet fordítanak a kulturális örökség ápolását szolgáló együttműködésre.

7. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a szerzői jog, illetve az ehhez közelálló jogok terén az együttműködést.

8. Cikk

A Szerződő Felek készek bátorítani az írott és az elektronikus sajtó területén az együttműködést, különös tekintettel annak oktatási és kutatási vonatkozására.

9. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a mozgáskultúra és a sporttevékenység terén a hivatalos szervek és az intézmények közti együttműködést, bátorítják a testnevelési és sportszervezeteket kapcsolataik továbbfejlesztésére.

10. Cikk

A Szerződő Felek támogatják az ifjúsággal foglalkozó kormányzati és más szervezetek és intézmények közti együttműködést, és bátorítják mindkét ország fiataljainak és ifjúsági szervezeteinek kapcsolattartását.

11. Cikk

Az Egyezmény rendelkezéseinek megvalósulását közös munkacsoport kíséri figyelemmel, amely az érintett minisztériumok és hivatalok képviselőiből, valamint különböző szakterületek szakértőiből áll. A munkacsoport szükség szerint vagy a Szerződő Felek valamelyikének kérésére ülést tart felváltva Magyarországon és Finnországban. Ezeken az üléseken értékelik az együttműködés megvalósulását és annak továbbfejlesztése érdekében meghatározott időre szóló munkaterveket készítenek, amelyekben megállapodnak a pénzügyi feltételekben, a személycserékben és más, gyakorlati kérdésekben. A munkacsoport alcsoportokat hozhat létre egyes területek együttműködése érdekében.

12. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével hatályukat vesztik a két ország között 1937. október 22-én és 1959. június 10-én aláírt kulturális egyezmények.

13. Cikk

A jelen Egyezmény 30 nappal azután lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez előírt alkotmányos rendelkezéseiknek.
A jelen Egyezmény meghatározatlan ideig marad hatályban, mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél írásban fel nem mondja. Az Egyezmény az írásbeli felmondás kézhezvételétől számított hat hónapot követően veszti hatályát.
Készült Budapesten, 1995. március hó 9. napján, két-két példányban, magyar és finn nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya részéről
Dr. Fodor Gábor s. k.,
művelődési és közoktatási miniszter
A Finn Köztársaság Kormánya részéről
Dr. Tytti Isohookana-Asunmaa
kulturális miniszter''

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. szeptember 8. napjától kell alkalmazni.

(2)1 A rendelet végrehajtásáról a köznevelésért felelős miniszterrel, a szakképzésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével egyetértésben a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére