• Tartalom

3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

a rendbírságról1

2017.11.10.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 56/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:2

1. §3 (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) rendbírság fizetésére kötelezi

a) az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott azt a munkaadót, aki a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 74. és 75. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában előírtaknak megfelelően, a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban, a kormányhivatal részére történő tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;

b) azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, egyéni vállalkozót, aki

ba) az Flt. 6. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,

bb) a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;

c) azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.

(2) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendbírság fizetésére kötelezi

a) azt a munkaadót, aki az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendeletben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem, illetve nem az előírt időpontban teljesítette,

b) az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a kormányhivatalnak az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.

2. § (1) A rendbírság összegét az eljárás során elbírált kötelezettségszegés súlyának, az elkövetés körülményeinek figyelembevételével, a fokozatosságot szem előtt tartva kell megállapítani.

(2) Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a rendbírságot előfordulása gyakoriságának figyelembevételével kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a rendbírságnak az Flt. 56/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésenként4 kell alkalmazni.

(3) A rendbírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a rendbírság újból kiszabható.

3. § (1)5

(2)6 Az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetekben a rendbírság kiszabására a magán-munkaközvetítő székhelye szerinti kormányhivatal jogosult.

4. §7

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendeletben meghatározott rendbírság a hatálybalépést követően elkövetett kötelezettségszegésért szabható ki.

1

A rendeletet a 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet 4. § a) pontja hatályon kíül helyezte 2018. március 1. napjával.

2

A hatáskör a hivatkozott jogszabályhely alapján a gazdasági miniszterhez került.

3

Az 1. § a 35/2017. (X. 26.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A Magyar Közlöny 1996. évi 65. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdését a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 46. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 4. §-t a 66/2013. (XII. 23.) NGM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére