• Tartalom

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről1

2020.04.28.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.

(2) Tartós próbaüzem esetén – legfeljebb hat hónapos időtartamra – ideiglenes Szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában kiadni.

2. § (1)3 A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

(2)4 A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.

(3) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

3. §5 A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;

c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;

e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

f) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;

g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;

h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;

j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint

k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

4. § (1)6 A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

a) épületrészre, épületre, ha az

aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,

ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy

ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

bb)7 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

(2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

a) a tűzjelzés módját;

b)8 a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;

c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);

d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);

e)9 a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a (2) bekezdés d) pontja szerinti veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a 3. § h) pontja szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

(3)10 Épületrészre vonatkozó Tűzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és az épületre kidolgozott Tűzriadó Tervet is figyelembe kell venni.

(4)11 A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

(5)12 A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.

(6)13 Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.

4/A. §14 (1)15 A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2)16 A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza

a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,

b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,

c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,

d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,

e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,

f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,

g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,

h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és

i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

(2a)17 A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A Szabályzatokat a hatálybalépést követő hat hónapon belül kell elkészíteni.

6. §18 A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni.

7. §19 E rendeletnek az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VI. 1.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit – a 2. §-ban, a 4. § (4) és (5) bekezdésében, a 4/A. § (2a) bekezdésében foglaltak kivételével – a Módr1. hatálybalépését20 követően készített vagy módosított Tűzvédelmi Szabályzat vagy Tűzvédelmi Házirend esetében kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 10/2020. (IV. 27.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdését a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdését a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (6) bekezdését a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

14

A 4/A. §-t a 74/2015. (XII. 21.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 4/A. § (1) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4/A. § (2) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (2a) bekezdését a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 4. § (6) bekezdése iktatta be.

18

A 6. §-t a 74/2015. (XII. 21.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

19

A 7. §-t a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés időpontja 2017. június 16.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére