• Tartalom
Oldalmenü

5/1996. (I. 26.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

2020.11.25.

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (4) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1-je előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezésére a következőket rendelem el:

1. §1 A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az állam azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtására vállal kötelezettséget, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemények időpontjában hatályos jogszabályok szerint még nem teljesítettek.

2. § (1)2 Az 1. §-ban meghatározott állami kötelezettségeket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) teljesíti.

(2)3 A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében ellátja:

a) a károsultak írásos igénybejelentésének fogadását,

b) a járadékfolyósításhoz és egyéb (függő) károk rendezéséhez szükséges dokumentumok bekérését, azok felülvizsgálata alapján az igényjogosultságok elbírálását és folyósítását,

c) a kártérítéssel kapcsolatos peres eljárásokban a magyar állam perbeli képviseletét, valamint a visszkereseti igényeknek a belföldi és külföldi károkozókkal, illetve a károkozók felelősségbiztosítójával szembeni érvényesítését,

d) a kárfizetési és járadékfizetési kötelezettségek körébe tartozó társadalombiztosítási szolgáltatások megtérítése tárgyában az e feladat ellátására jogosult társadalombiztosítási szervvel szerződés megkötését,

e) a járadékfolyósítás folyamatos bonyolításával kapcsolatos valamennyi teendőt.

2/A. §4 A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2021. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2020. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 3,0 százalékkal emelkednek.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az 1996. január 1-jét követően esedékes kötelezettségek és szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

(2)5

(3)6 A Kincstár a nemzetközi kárfizetési és járadékszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, valamint a kifizetett kártérítésnek a külföldi biztosítókkal történő elszámolásával biztosítóintézetet bízhat meg.

1

Az 1. § a 40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 30/2009. (XII. 9.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január hónapra fizetendő baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

3

A 2. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 30/2009. (XII. 9.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január hónapra fizetendő baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

4

A 2/A. §-t a 40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 11/2020. (XI. 24.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdését a 30/2009. (XII. 9.) PM rendelet 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január hónapra fizetendő baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

6

A 3. § (3) bekezdése a 2/1997. (I. 31.) PM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 30/2009. (XII. 9.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január hónapra fizetendő baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

_