• Tartalom

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

2024.01.23.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél, valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál és járási hivataloknál (a továbbiakban együtt: intézmény) az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. § (1)2 A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2) Az 1. számú mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3)3 A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézmény 3. és 3/A. számú mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az intézmény házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4)4 A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézmény bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény, a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)5 A jogorvoslati díjat – amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6)6 Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézmény az első fokon eljárt intézmény részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézményt új eljárás lefolytatására utasítja.

(7)7 Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképesség-vizsgálati engedélyének módosítása során minden egyes önálló, külön jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem díjköteles, függetlenül attól, hogy a kérelmet egyedileg vagy több vizsgálatra vonatkozóan csoportosítva egyidejűleg nyújtják be.

(8)8

(9)9

(10)10 Mentesül az 1. számú melléklet I. pont I.6. és I.7. alpontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól az illetékekről szóló törvény alapján személyes illetékmentességre jogosult kérelmező, valamint a személyes illetékmentességre jogosult végfelhasználó részére történő beszerzést végző.

(11)11

3. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)12 E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b)13 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2), (4)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén – a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(3)14

(4)15 A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5)16

(6)17

(7)18

(8)19

(9)20

(10)21

4. §22 Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet módosító 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §-ában szabályozott működési engedély módosítási kérelmek elbírálásáért az egészségügyi szolgáltató e rendelet 1. számú mellékletében a működési engedélyek cseréjére meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 40%-át köteles megfizetni.

5. §23 (1) E rendeletnek az egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. melléklet II.11. sorát a Módr. hatálybalépését24 követően megindult, klinikai vizsgálat engedélyezésére irányuló eljárásokban, valamint azon klinikai vizsgálat jelentős módosításának engedélyezésére irányuló eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben a módosítással érintett klinikai vizsgálat engedélyezése iránt a Módr. hatálybalépését követően nyújtották be a kérelmet.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának és a vizsgálat lényeges módosításának engedélyezésére irányuló eljárásokban a Módr. hatálybalépését25 megelőző napon hatályos 2. § (8) bekezdését és 1. melléklet II.11. sorát kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 2. § (8) bekezdése szerinti átutalást az Országos Kórházi Főigazgatóság részére kell elvégezni.

6. §26 E rendelet

a) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 111. cikkének,

b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet 104. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez27

3X11512M.docx

I.

Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások


I.1.

Gyógyászati tevékenységi engedély első kiadása, felújítása

300 000 Ft

I.2.

Gyógyászati tevékenységi engedély módosítása

60 000 Ft

I.3.

Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása, módosítása

12 000 Ft

I.4.

Ipari mák éves termesztetési engedély kiadása

60 000 Ft

I.5.

Eseti kutatási engedély kiadása

12 000 Ft

I.6.

Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként

60 000 Ft

I.7.

Ipari vagy étkezési mákszalma, díszítőmák, kannabisznövény, valamint ipari mák és magas THC tartalmú kender vetőmagja, továbbá biológiai minták, standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének kiadása szállítmányonként

12 000 Ft

I.8.

Becslésmódosítási kérelem, tételenként

60 000 Ft

I.9.

Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló, mákszalmát tároló, továbbá kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve új pszichoaktív anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele során hatósági bizonyítvány kiadása

12 000 Ft

I.10.

Megsemmisíttetési engedély kiadása

12 000 Ft


II.

Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével és megfelelőségértékelési eljárásaival, azokkal kapcsolatos szakvélemények kialakításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások


II.1.

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2009. EüM rendelet) 17. § (1) és – a II.2. sorban nevesített esetet ide nem értve – (2) bekezdése szerinti bejelentések, a 17. § (2) bekezdése szerinti bejelentés esetében a teljes gyártási folyamatot végrehajtó gyártóhelyenként és tevékenységi körönként, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 8/2003. ESzCsM rendelet) 7/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentés

71 900 Ft/regisztráció

II.2.

Rendelésre készített orvostechnikai eszköz gyártók és az eszközök nyilvántartásba vétele, ha azt a gyártó a II.4. sorban előírt igazolás kiállításával egy időben kéri

6 000 Ft/regisztráció

II.3.

Megfelelőség értékelő szervezetek kijelölése kérelmenként, a kijelölések felügyelete és az időszakos felülvizsgálat végzésére jogosult szervezetek kijelölése a 4/2009. EüM rendelet 13. melléklete szerinti eszköztípusonként

124 000 Ft/eset

II.4.

Az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására előírt követelmények meglétének igazolása


1–5 fős telephely esetén
6–10 fős telephely esetén
10 fő feletti telephely esetén

140 000 Ft
205 000 Ft
377 000 Ft

II.5.

A II.1–2. és II.12. sorok szerinti bejelentésekben, valamint a II.4. sor szerinti határozatban szereplő adatokban bekövetkező változások átvezetése (kivéve eszközök törlése)

16 000 Ft

II.6.II.7.

Igazolás kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz EU-n kívül történő forgalmazásához angol nyelven, az igazolásban maximum 60 termék (maximum 60 sorban) feltüntetésével

35 000 Ft

II.8.

Szakvélemény kiállítása az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet és az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 8/2003. ESzCsM rendelet és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet követelményeinek való megfelelés tekintetében

40 000 Ft

II.9.II.10.

A megfelelőségértékelési eljárásoktól való eltéréssel érintett orvostechnikai vagy in vitro diagnosztikai eszköz forgalomba hozatalának vagy használatba vételének engedélyezése engedély kiállítása

60 600 Ft

II.11.

Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképesség-vizsgálatának – ide nem értve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 160/A. § (10) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálatokat – engedélyezése, a vizsgálati terv jelentős módosításának engedélyezése

180 000 Ft/kérelem

II.11a.

Ionizáló sugárzást alkalmazó orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, a vizsgálati terv jelentős módosításának engedélyezése

294 700 Ft/kérelem

II.12.

A 4/2009. EüM rendelet 17. § (3) és (5) bekezdése szerinti bejelentés, valamint a 8/2003. ESzCsM rendelet 7/A. § (2) bekezdése és 16. § (1g) bekezdése szerinti bejelentés.

66 000 Ft/kérelem


III.

Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve TAJ-számot igazoló okmány kiadással kapcsolatos igazgatási szolgáltatás


III.1.

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. §-ának (12) bekezdése szerinti esetben

díj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével

III.2.

TAJ-számot igazoló okmány kiadása a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10. §-a szerinti esetben

díj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével


IV.

A keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a munkavállaló keresőképtelensége felülvizsgálatának munkáltató általi kezdeményezése

15 800 Ft


V.

Gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minősítése

252 100 Ft

VI.

A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatás


VI. 1.

A tevékenységi engedély kiadás

168 000 Ft
(ebből a szakhatósági eljárás díja: 84 000 Ft)2. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez28

3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez29

A

B

1.

Intézmény

Számlaszám

2.

Belügyminisztérium

10032000-01483305

3.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

10032000-01301005-00000000

4.

Országos Kórházi Főigazgatóság

10320000-00362241-00000000

5.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

10032000-00290438-00000000

3/A. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez30

1

Intézmény

Számlaszám

2

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10025004-00301181-00000000

3

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

10024003-00301019-00000000

4

Békés Vármegyei Kormányhivatal

10026005-00302845-00000000

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

10027006-00302852-00000000

6

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10028007-00302584-00000000

7

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

10029008-00305350-00000000

8

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301253-00000000

9

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

10033001-00301655-00000000

10

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

10034002-00301954-00000000

11

Heves Vármegyei Kormányhivatal

10035003-00302113-00000000

12

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

10045002-00301947-00000000

13

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

10036004-00304270-00000000

14

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

10037005-00302144-00000000

15

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10039007-00301129-00000000

16

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

10044001-00302285-00000000

17

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

10046003-00306014-00000000

18

Vas Vármegyei Kormányhivatal

10047004-00301459-00000000

19

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

10048005-00301703-00000000

20

Zala Vármegyei Kormányhivatal

10049006-00303066-00000000

4. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez31

5. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez32

3

A 2. § (3) bekezdése a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdése a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (8) bekezdését újonnan a 2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § (9) bekezdését a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet 4. §-a.

10

A 2. § (10) bekezdését a 29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 2. § (11) bekezdését a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 5. § (3) bekezdése.

12

A 3. § (2) bekezdése a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (3) bekezdését a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 3. § (4) bekezdése az 52/1997. (XII.20.) NM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. § (5) bekezdését a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 3. § (6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 3. § (7) bekezdését a 71/2004. (VIII. 11.) ESZCSM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 3. § (8) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 3. § (9) bekezdését a 4/1997. (II. 21.) NM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése 1997. április hó 30. napjával hatályon kívül helyezte.

21

A 3. § (10) bekezdését a 27/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 4. §-t a 14/2004. (III. 4.) ESZCSM rendelet 3. §-a ikatta a szövegbe.

24

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 17.

25

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 17.

28

A 2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 3. számú melléklet a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

30

A 3/A. számú mellékletet a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 4. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

32

Az 5. számú mellékletet a 49/1999. (X. 15.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 51/2007. (XI. 30.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére