• Tartalom

57/1996. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1994. október 28-án aláírt vasúti határforgalomról szóló egyezmény kihirdetéséről

1996.04.13.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. év július hó 25. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1994. október 28-án aláírt vasúti határforgalomról szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a vasúti határforgalomról
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy a vasúti határforgalmat szabályozzák és meggyorsítsák az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
Általános rendelkezések
(1) A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között az utasok, poggyászok, expresszáruk, áruk és postai küldemények vasúti határforgalma az alábbi megjelölt vasútvonalakon bonyolódik le:
1. Murakeresztúr–Kotoriba
2. Gyékényes–Koprivnica
3. Magyarbóly–Beli Manastir
(2) A Szerződő Felek az (1) bekezdésben feltüntetett vasútvonalak tekintetében a következőket határozták el:
Közös határállomások:
– Gyékényes
– Murakeresztúr
Határállomások:
– Magyarbóly
– Beli Manastir
– Koprivnica
– Kotoriba.
(3) A határforgalom ellenőrzésének szabályait külön államközi szerződés tartalmazza.
(4) A közös határállomásokon, illetve határállomásokon bonyolódik le a teljes átmeneti vasúti szolgálat és határforgalom ellenőrzés. A határforgalom ellenőrzését végző szervek külön megállapodás alapján ettől eltérhetnek.
(5) A Szerződő Felek vasútigazgatásai határozzák meg, hogy az üzemváltás mely állomásokon bonyolódik le.
(6) A közös határállomás, illetve a határállomás területe magában foglalja a bejárati jelzők közötti teret, amelyen a vasúti létesítmények, berendezések, szolgálati és állomás helyiségek vannak.
2. Cikk
Fogalommeghatározások
Ezen Egyezmény értelmében
a) területi állam: annak a Szerződő Félnek az állama, amelynek területén a közös határállomás, illetve határállomás van;
b) szomszédos állam: a másik Szerződő Félnek az állama,
c) területi vasútigazgatás: a területi állam vasútigazgatása;
d) szomszédos vasútigazgatás: a szomszédos állam vasútigazgatása;
e) átmeneti vasúti szolgálat: mindkét szomszédos állam vasútigazgatásának mindazon tevékenysége, amely a vasúti határforgalom lebonyolításához szükséges;
f) határvonalszakasz: az államhatártól a közös határállomásig, illetve a határállomásig terjedő vonalszakasz;
g) üzemváltás: a vasútigazgatások között a vonatok, kocsik, poggyászok, expresszáruk, áruk és postaküldemények átadásával és átvételével kapcsolatos eljárást jelenti.
3. Cikk
Általános rendelkezések az átmeneti vasúti szolgálat ellátására
(1) A Szerződő Felek vasútigazgatásai egyetértésben szabályozzák az átmeneti vasúti szolgálat ellátását a határvonalszakaszokon, a közös határállomásokon, illetve azokon az állomásokon, ahol az üzemváltás történik.
(2) A közös határállomásokon, illetve azokon a határállomásokon, ahol az üzemváltás történik, a területi vasútigazgatás szabályai érvényesek. A vasútigazgatóságok azonban megállapodhatnak, hogy a vasúti szolgálat meghatározott munkáinak ellátására a szomszédos vasútigazgatás szabályait alkalmazzák.
(3) A forgalom biztonságára vonatkozó részletesebb utasításokat a vasútigazgatások egymás között egyetértően rögzítik.
4. Cikk
A szolgáltatások elszámolása
(1) A Szerződő Felek vasútigazgatásai állapodnak meg azon szolgáltatások kiegyenlítésének módjáról, amelyeket a területi vasútigazgatás a szomszédos vasútigazgatás részére nyújt.
(2) A teljesítményeket a vasútigazgatások az évenként megtartásra kerülő vasúti határforgalmi értekezletek keretében számolják el az előző naptári év időszakára vonatkozóan.
(3) A vasútigazgatások megállapodhatnak abban, hogy a vonatok vontatását a szomszédos vasútigazgatás a közös határállomáson és határállomáson túl is végezze egyik vagy mindkét irányban.
(4) A vontatási, illetőleg a tolatási teljesítmények értékét a kedvezményezett vasútigazgatás a teljesítést végző vasútigazgatás javára tengelykilométerben egyenlíti ki.
(5) A tengelykilométerben ki nem egyenlített vontatási, illetve tolatási teljesítmények értékének pénzügyi rendezése évente egyszer történik.
(6) A díjszabási metszőpont valamennyi határvonalszakasznál az államhatár.
5. Cikk
Létesítmények, berendezések és szolgálati helyiségek
(1) A területi állam a közös határállomásokon és a határállomásokon a szomszédos állam szervei rendelkezésére bocsátja a szolgálat ellátásához szükséges létesítményeket, berendezéseket.
(2) Mindegyik vasútigazgatás saját területén a saját költségére végzi, illetve végezteti a létesítmények és berendezések fenntartását és felújítását a közös határállomásokon, illetve a határállomásokon, ahol az üzemváltás történik.
(3) A szomszédos állam szervei részére az (1) bekezdésben foglaltak szerint kizárólagos használatra átadott létesítményekért, berendezésekért és helyiségekért felszámítandó díjakat a két vasút megállapodása alapján kell meghatározni és az elismerést követően folyószámlába állítani.
(4) A Szerződő Felek vasútigazgatásai tartoznak a saját államuk területén lévő közös határállomásokon, vagy azokon a határállomásokon, ahol az üzemváltás történik, úgyszintén a két szomszédos határállomás közötti forgalomban, közvetlen hírközlési berendezéseket rendelkezésre bocsátani. Ezeket a hírközlési berendezéseket a szomszédos vasútigazgatás és egyéb szervek alkalmazottai – akik a szomszédos állam állomásain teljesítenek szolgálatot – megállapodás szerinti térítés mellett használhatják.
6. Cikk
A szomszédos állam vasúti képviselete
(1) A szomszédos vasútigazgatás a közös határállomásokon, határállomásokon, illetve azokon az állomásokon, ahol az üzemváltás történik, saját képviseletet létesíthet. A képviselet létesítéséről és tevékenységének közelebbi meghatározásáról, valamint az alkalmazottak létszámáról a vasútigazgatások külön állapodnak meg.
(2) A képviselet költségeit a szomszédos állam vasútigazgatása viseli.
(3) A szomszédos vasútigazgatás képviseletének vezetője a szolgálat teljesítése során felmerült vitás eseteket közvetlenül vitatja meg a területi vasútigazgatás illetékes szervének vezetőjével, de nem jogosult, hogy a területi vasútigazgatás alkalmazottainak utasításokat adjon, vagy szolgálatukba bármilyen módon beleavatkozzon.
(4) A területi vasútigazgatás köteles a szomszédos vasútigazgatás alkalmazottjai részére lakóhelyiségeket rendelkezésre bocsátani, amennyiben ezt a szolgálat ellátása szükségessé teszi. Erről a két vasútigazgatás külön állapodik meg, és meghatározzák a helyiségek használatára vonatkozó feltételeket.
7. Cikk
A biztonság és rend fenntartása a határvonalszakaszokon
A szomszédos vasútigazgatás személyzete köteles a határvonalszakaszokon haladó vonatokon, a szolgálat ellátása közbeni baleset, a vasúti forgalom akadályoztatása vagy a biztonság és a vasúti forgalom rendjének veszélyeztetése esetén a területi állam vasútállomását értesíteni.
8. Cikk
Az államhatár átlépése és a másik Szerződő Fél területén való tartózkodás
(1) Az államhatár jelen egyezmény szerinti szolgálat céljából való átlépése csak olyan személy részére engedélyezhető, aki a határátlépésre vonatkozó hatályos Egyezmény szerinti úti okmánnyal rendelkezik.
(2) Az úti okmányon a Szerződő Felek államának hivatalos megnevezése és jelképei alkalmazhatók.
9. Cikk
Az áruk vámkezelése és vámellenőrzés
(1) A közös határállomásokon az áruk vámkezelését és a vámellenőrzést a Szerződő Felek vámszervei a saját államuk előírásainak megfelelően végzik.
(2) Azoknak az áruknak a másik államba történő visszaszállítását nem lehet megtagadni, amelyeknek behozatalát a területi állam illetékes szervei jogszabályi feltétel hiánya, vagy ilyen tilalom miatt nem engedélyezik.
10. Cikk
Vámkönnyítések
(1) Mentesek a behozatali vámok, illetékek és adók alól
a) a hivatali helyiségek bútorzata és berendezései, a vontató és vontatott járművek javításához szükséges alkatrészek, valamint a közös határállomáson a szolgálat ellátásához szükséges szerszámok;
b) a szolgálat ellátásához szükséges tárgyak és fogyóeszközök, az alkalmazottak szolgálati felszerelése és a személyes használatra szolgáló tárgyak, beleértve az élelmiszereket is, amelyeket az alkalmazottak szolgálatuk ellátása céljából a szomszédos állam területére magukkal visznek;
c) a másik Szerződő Fél területén lévő közös határállomáson állandó szolgálatot teljesítő alkalmazottak, valamint ezek családtagjainak átköltözési ingóságai.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) alpontjában felsorolt tárgyakról két példányban jegyzéket kell készíteni, amelyből egy példányt át kell adni a másik Szerződő Fél vámszervének.
Az (1) bekezdés a) és c) alpontja alatt felsorolt tárgyak az egyik szomszédos állam területéről a másik szomszédos állam területére a visszaviteli kötelezettséggel ideiglenesen vihetők be.
(3) Ezen Egyezmény alapján a szomszédos állam területén szolgálatot teljesítő alkalmazottak minden külön engedély nélkül, valamint vám, adó és egyéb illeték fizetése nélkül vihetik át saját államuk területére a menetjegy eladásából, fuvardíjból, vámból vagy más adóból és illetékből származó fizetőeszközeiket; a szolgálatuk ellátása közben lefoglalt tárgyakat és árukat, valamint növényvédelmi és állat-egészségügyi célból vett mintákat. Ezekről szóló megfelelő bizonylatokat szükség szerint kilépéskor a területi állam szerveinek be kell mutatni.
11. Cikk
Az egyenruha-viselés feltételei
Ezen Egyezmény alapján a szomszédos állam területén szolgálatot teljesítő alkalmazottak jogosultak mind a szolgálat ideje alatt, mind szolgálaton kívül egyenruhájukat és szolgálati jelvényeiket viselni.
12. Cikk
Állat- és növény-egészségügyi vizsgálat
(1) A küldemények állat- és növény-egészségügyi vizsgálatát az illetékes szervek a közös határállomásokon és határállomásokon saját államuk előírásai és a nemzetközi egyezményeknek megfelelően végzik.
(2) A közös határállomásokon a küldemények állat- és növény-egészségügyi vizsgálatát először a küldeményt kiléptető állam szervei végzik.
(3) Ha a küldeményeket állat- és növény-egészségügyi okból vagy az ehhez szükséges okmányok elégtelensége miatt nem továbbítják, erről a Szerződő Felek állat- és növény-egészségügyi határszolgálatot ellátó szervei egymást kölcsönösen a helyszínen azonnal értesítik.
(4) A Szerződő Felek állat- és növény-egészségügyi szervei megállapodnak a közös határállomáson végzendő állat- és növény-egészségügyi szolgálat részletes szabályozásáról.
13. Cikk
A küldemények vizsgálata
(1) A Szerződő Felek illetékes szervei a közös határállomásokon és határállomásokon elsőbbséget biztosítanak a gyorsan romló áruk, élő állatok, továbbá a soron kívül továbbítandó áruk, vonatok vám-, állat-egészségügyi és növényvédelmi ellenőrzésének.
(2) A közös határállomásokon a területii állam vasútigazgatása köteles a szomszédos állam szerveinek szolgálatuk folyamatos ellátásához szükséges időt és a műszaki feltételeket biztosítani.
14. Cikk
Postaküldemények cseréje
(1) A Szerződő Felek közötti forgalomban a postaküldeményeket tartalmazó indított és átmenő levélpostai, -csomag és EMS zárlatok kicserélését a magyar és a horvát postaigazgatások között megkötött megállapodások szerint végzik.
(2) Amennyiben a postaigazgatások másképp nem állapodnak meg, a postai zárlatok kicserélését a közös határállomásokon és azokon a határállomásokon végzik, ahol üzemváltás van.
(3) A zárlatok kicserélését postai alkalmazottak vagy vasúti alkalmazottak végezhetik.
(4) A postai zárlatok szállítására posta-, szolgálati és teherkocsik használhatók.
(5) A Szerződő Felek illetékes postaigazgatásai egyetértően határozzák meg, hogy melyik viszonylatban milyen kocsit használnak, valamint azt, hogy postai vagy vasúti alkalmazottak végzik azok átadását.
15. Cikk
Segítség és büntetőjogi védelem
(1) A területi állam szervei és hivatalos alkalmazottai a szomszédos állam szerveinek és hivatalos alkalmazottainak kötelesek a szolgálatuk ellátásához szükséges segítséget és védelmet nyújtani.
(2) A szomszédos állam hivatalos alkalmazottja által a területi államban elkövetett bűncselekményekről, valamint az ilyen cselekmény miatt vele szemben foganatosított személyes szabadságától történő megfosztásáról a területi állam illetékes szerve haladéktalanul köteles a szomszédos állam illetékes szervét értesíteni.
(3) Az egyik Szerződő Fél illetékes szerve köteles a másik Szerződő Fél illetékes szervének kívánságára saját alkalmazottját visszahívni. A visszahívás iránti megkeresést indokolni nem szükséges.
16. Cikk
Felelősség a károk megtérítésére
Azokért a károkért, amelyeket ezen Egyezmény értelmében a vasúti határforgalomban végzett szolgálat során szenvednek el az alkalmazottak halálozás vagy sérülés folytán, vagy ezeknél az alkalmazottaknál lévő vagy magukon hordott holmik és tárgyak megsérüléséért, valamint a berendezésekben, eszközökben és egyéb javakban okozott károkért viselendő felelősség kérdését a Szerződő Felek illetékes szervei egymás között külön megállapodásban szabályozzák.
17. Cikk
Orvosi segítségnyújtás
Azok az alkalmazottak, akik ezen Egyezmény alapján szolgálatuk végzése céljából tartózkodnak a másik Szerződő Fél területén, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaik is, a Szerződő Felek között kötött hatályban lévő társadalombiztosítási egyezmény alapján orvosi ellátást a területi államtól kapnak.
18. Cikk
Hivatalos alkalmazottak utazási kedvezménye
A Szerződő Felek illetékes szerveinek alkalmazottait, akik hivatalos feladataik ellátása céljából ezen Egyezmény 1. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott vonalakon utaznak, a vonatokon és egyéb vasúti járműveken díjmentesen szállítják. Az utazási igazolványt annak az országnak a vasútigazgatása adja ki, amelyhez az alkalmazottak tartoznak.
19. Cikk
Nyelvhasználat
(1) Ezen Egyezmény alapján a szomszédos állam területén szolgálatot teljesítő alkalmazottak szóbeli érintkezésük alkalmával a területi állam nyelvét használják. Ebből a célból a szomszédos állam alkalmazottai a területi állam nyelvét a szolgálat ellátásához szükséges mértékben ismerniük kell.
(2) A Szerződő Felek vasútigazgatásai a közös iratokat magyar és horvát nyelven készítik el.
(3) A szomszédos államok határállomásai közötti szolgálati nyelv használatára a két vasút megállapodása a mérvadó.
20. Cikk
Munkaidő
A munkaidőt az alkalmazottak részére a határállomási technológia figyelembevételével – a határállomási tartózkodási idők csökkentése érdekében – kell megállapítani.
21. Cikk
A szolgálati helyiségek megjelölése
(1) A Szerződő Felek illetékes szervei jogosultak a szomszédos állam területén rendelkezésre bocsátott hivatali helyiségeket saját államuk címerével, nemzeti színekkel és feliratokkal megjelölni. A hivatali helyiségek feliratait mindkét állam nyelvén kell elkészíteni azzal, hogy első helyen a területi állam nyelvén készített feliratokat kell alkalmazni.
(2) A Szerződő Felek illetékes szervei jogosultak a közös határállomáson és határállomáson lévő szolgálati helyiségre nemzeti ünnepeik alkalmával saját országuk állami zászlaját kitűzni, és ezeket a helyiségeket feldíszíteni.
22. Cikk
Vegyesbizottság
Az Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett vitás kérdések rendezése érdekében a Szerződő Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amely a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Horvát Köztársaság esetében a Tengerhajózási, Közlekedési és Hírközlési Minisztérium képviselőiből áll. A Vegyesbizottságba szükség esetén be kell vonni a határforgalom ellenőrzését végző illetékes szervek képviselőit.
23. Cikk
Hatálybalépés és felmondás
(1) A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos előírásoknak.
(2) Az Egyezmény az e Cikk (1) bekezdésében említett későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.
(3) Az Egyezményt a Szerződő Felek meghatározatlan időre kötik.
(4) A Szerződő Felek az Egyezményt bármely naptári év vége előtt legalább hat hónappal felmondhatják, és ebben az esetben az Egyezmény az adott év leteltével hatályát veszti.
24. Cikk1
Átmeneti és záró rendelkezések
(1) A vasúti határforgalomban a személyek, a járművek, az áruk és a vasúti szállítmányok határőrségi és vámellenőrzésére a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között az e tárgyban megkötendő új szerződés hatálybalépéséig Budapesten, 1972. évi március hó 16. napján aláírt, Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a vasúti határforgalomról (a továbbiakban: Vasúti Határforgalmi Egyezmény) 9., 10. és 24. Cikkek rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.
(2) Jelen Egyezmény hatálybalépésével a Vasúti Határforgalmi Egyezmény az (1) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között nem kerül alkalmazásra.
Készült Budapesten, 1994. évi október hó 28. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, és mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében
Dr. Lotz Károly s. k.,
A Horvát Köztársaság Kormánya nevében
Ivica Mudrinic s. k.,''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. július 25. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.

1

Az Egyezmény 24. Cikkének módosítására lásd a 337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Megállapodás 23. Cikkének (7) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére