• Tartalom
Oldalmenü

1996. évi LXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Aradon, 1996. szeptember 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről1

1996.11.05.

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Aradon, 1996. szeptember 6-án aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban együttesen: Felek),
emlékeztetve az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet, illetve Szervezet keretében vállalt kötelezettségeikre,
törekedve arra, hogy az átláthatóság és a bizalom növelése érdekében további, kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségeket vállalnak,
meggyőződve arról, hogy a kétoldalú katonai együttműködés erősítésével a kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségek, mint a magyar–román Nyitott Égbolt Megállapodás teljesítésével hozzájárulnak a Felek közötti bizalom, a jószomszédság, valamint a közép-kelet európai térség és egész Európa biztonságának erősítéséhez,
elhatározták, hogy továbbfejlesztik a párbeszéden alapuló, bizalom- és biztonságerősítést és a katonai átláthatóságot célul tűző kétoldalú katonai együttműködést,
megállapodnak az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentuma 136. §-ában foglalt ajánlással összhangban, valamint a két állam között már létrejött megállapodások kiegészítéseképpen, az alábbi katonai együttműködési intézkedésekről:
I. Cikk
Szélesítik a katonai információcserét
és továbbfejlesztik a már meglevő bizalom-
és biztonságerősítő intézkedéseket
1. Az intézkedések hatálya kiterjed:
a) a Magyar Köztársaság és Románia között államhatára mentén mindkét ország területén elhelyezkedő 80 km-es mélységű sávra;
b) a Magyar Honvédség és a Román Hadsereg alakulataira.
2. A Felek 42 nappal korábban bejelentik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó területen végrehajtásra kerülő szárazföldi katonai tevékenységet az I/3. pont szerint. Ha a tevékenység a tevékenységbe bevont csapatok előzetes értesítése nélkül történik, úgy a bejelentést a Felek a tevékenység megkezdésekor megteszik.
3. A katonai tevékenység bejelentési kötelezettség és legfeljebb öt megfigyelő meghívásának kötelezettsége alá esik, amennyiben annak időtartama alatt bármikor a tevékenységben részt vesz:
– legalább 6000 fő, beleértve a támogató csapatokat is, vagy
– legalább 100 db harckocsi, vagy
– legalább 150 páncélozott harcjármű, vagy
– legalább 75 db 100 mm-es, vagy annál nagyobb űrméretű tüzérségi eszköz.
A Felek nem kötelesek megfigyelőket hívni a csapatok értesítése nélkül végrehajtandó bejelentésköteles tevékenységekre, amennyiben ezen bejelentésköteles tevékenységek időtartama nem haladja meg a 48 órát.
4. A bejelentési kötelezettség és a megfigyelők meghívása vonatkozik a Felek légierejének részvételére is, amennyiben a katonai tevékenység során előreláthatólag 50 vagy több repülőgép-bevetés történik, beleértve a harci helikopter-bevetéseket is.
5. Mindegyik Fél az I/3. pontban leírtakon kívül évente egy alkalommal legfeljebb öt megfigyelőt meghív a másik Fél részéről egy zászlóalj- (gépesített vagy harckocsi zászlóalj-) vagy magasabb szintű csapatgyakorlatra.
6. Egyik fél sem fog a közös határhoz 30 km-nél közelebb eső területeken zászlóaljnál magasabb szintű csapatgyakorlatot lebonyolítani.
II. Cikk
Fejlesztik a katonai együttműködést
1. Az általános kétoldalú kapcsolatok továbbjavítása érdekében a Felek a katonai kapcsolataikat az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentuma szellemében és ajánlásainak megfelelően fejlesztik és szélesítik, összhangban a Magyar Honvédség és a Román Hadsereg közötti, 1990 novemberében aláírt Keretmegállapodással és az 1994 novemberében elfogadott 15 pontos együttműködési csomaggal.
2. A Felek kölcsönösen évente 1-2 alkalommal a másik Fél területén közös alegységszintű kiképzést és gyakorlatot hajtanak végre, amelynek pontos adatait az éves együttműködési tervekben rögzítik.
3. Minkét Fél az 1994. évi Bécsi Dokumentumban előírt légitámaszponton és katonai létesítményekben történő látogatáson kívül, évente felváltva egy alkalommal katonai létesítményben (laktanyában) történő látogatást rendez a másik Fél öt fős küldöttsége számára a létesítményekben folyó katonai élet és kiképzés megismerése céljából.
4. A Felek a katonai kapcsolatok fejlesztése és a bizalomerősítés keretében kapcsolatban állnak a honvédelmi minisztériumok közötti, közvetlen, folyamatosan működő híradó összeköttetés révén.
III. Cikk
Növelik az értékelő látogatások és ellenőrzések számát
1. Mindkét Félnek joga van évente, az EBESZ 1994. évi Bécs Dokumentumában előírtakon túl, legfeljebb két értékelő látogatásra a másik állam területén.
2. Mindkét Félnek joga van évente, az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentuma 74. és 75. §-ában előírtakon kívül további, legfeljebb két ellenőrzés végrehajtására a másik Fél területén.
3. A Felek lehetővé teszik, hogy a megfigyelők, látogatók és ellenőrök tevékenységében további, legfeljebb három országgyűlési képviselő és újságíró is részt vegyen.
4. Mindkét Félnek joga van elfogadni a másik Fél által lebonyolítandó értékelő látogatást vagy ellenőrzést, vagy azt elhalasztásra javasolni, amennyiben területén egy harmadik állam végez ilyen tevékenységet.
IV. Cikk
Általános meghatározások
1. A bejelentéseknek, a megfigyeléseknek, csakúgy mint az értékelő látogatásoknak és az ellenőrzéseknek összhangban kell lenniük az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentuma vonatkozó előírásaival.
2. A Felek a fentiekhez kapcsolódó információkat – angol nyelven – az 1994. évi Bécsi Dokumentum által meghatározott formátumokon és az EBESZ kommunikációs hálózatának felhasználásával továbbíthatják egymásnak.
V. Cikk
Záró rendelkezések
1. A két Fél képviselői évente – felváltva a Magyar Köztársaságban és Romániában – értékelő találkozót tartanak, hogy elemezzék a végrehajtást, és hogy javaslatot dolgozzanak ki a jelen Megállapodás keretein belüli együttműködés továbbfejlesztésére. A Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról a Felek rendszeresen közösen tájékoztatják az EBESZ Biztonsági Együttműködési Fórumát.
2. Amennyiben vitás kérdések merülnek fel a Megállapodásban foglaltak végrehajtása során, a Felek konzultáció útján, diplomáciai csatornákon keresztül keresnek megegyezést.
3. Jelen Megállapodás 60 nappal azután lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeiknek.
4. Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kell javasolni, s azok az ezen Cikk 3. pontjában foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.
5. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Mindazonáltal jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Hatálya az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg.
6. Készült Aradon, 1996. szeptember 6-án, két eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.
A Magyar Köztársaság Kormánya részéről
Románia Kormánya részéről''

3. § (1) A törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás V. Cikkének 3. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. október 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. november 5.

_