• Tartalom

83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről1

1996.07.01.

(A Magyar Köztársaság elnöke megerősítő okiratának letétbe helyezése az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán 1996. május 28. napján megtörtént. Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1996. július 1. napján lép hatályba.)

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Egységes Árutovábbítási Eljárásra vonatkozó 1987. május 20-án, Interlakenben kelt Egyezményt e kormányrendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

,,Egyezmény
az Egységes Árutovábbítási Eljárásról
Az Osztrák Köztársaság,
a Finn Köztársaság,
az Izlandi Köztársaság,
a Norvég Királyság,
a Svéd Királyság,
a Svájci Államszövetség
(a továbbiakban: EFTA-országok) és
az Európai Gazdasági Közösség (a továbbiakban: Közösség)
figyelembe véve a Közösség és az egyes EFTA-országok között meglévő Szabadkereskedelmi Egyezményt,
figyelembe véve az EFTA-országok miniszterei és a Közösség Tagországai, valamint az Európai Közösségek Bizottságainak 1984. április 9-én, Luxemburgban elfogadott Közös Nyilatkozatát, amely felhívást tartalmazott egy Európai Gazdasági Tér kialakítására, különösképpen a határátlépések és a származási szabályok egyszerűsítésére,
figyelembe véve az EFTA-országok és a Közösség között megkötött, az áruforgalom formalitásainak egyszerűsítését célzó egyezményt, amely ezen áruforgalom számára egy egységes adminisztratív okmányt vezet be,
azon óhajtól vezérelve, hogy ezen egységes okmány alkalmazása egy egységes árutovábbítási eljárás során a Közösség és az EFTA-országok, valamint az egyes EFTA-országok között egyszerűsítse az áruszállítást,
meggyőződve arról, hogy ez a cél a legkönnyebben azáltal érhető el, ha azon árutovábbítási eljárást, amelyet jelenleg alkalmaznak az áruk Közösségen belüli szállítására, a Közösség és Ausztria, illetve Svájc, valamint Ausztria és Svájc között, kiterjesztik azon EFTA-országokra is, amelyek ezt az eljárást még nem alkalmazzák,
figyelembe véve, hogy Finnország, Norvégia és Svédország között az Északi Tranzitszabályozást is alkalmazzák,
az alábbi egyezményt kötik:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
(1) Ez az Egyezmény a Közösség és az EFTA-országok között, valamint az egyes EFTA-országok között lebonyolított áruszállításra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza; bevezet egy egységes árutovábbítási eljárást, amely egyaránt érvényes az adott esetben átrakodott, továbbított vagy raktározott árukra is, anélkül, hogy azok fajtáját vagy származását érintené.
(2) Tekintettel ezen Egyezmény előírásaira – különösen a biztosítéknyújtásról szóló rendelkezésekre – a Közösségen belül lebonyolított áruszállítások úgy minősülnek, mintha Közösségi árutovábbítási eljárásban bonyolódtak volna le.
(3) Fenntartva a 7–12. Cikkeket, ezen egységes árutovábbítási eljárás rendelkezéseit az ezen Egyezményhez tartozó I. és II. Mellékletek tartalmazzák.
(4) Az egységes árutovábbítási eljárás bejelentőinek és továbbítási okmányainak meg kell felelniük a III. Melléklet mintáinak, a kitöltésüket pedig a III. Mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni.
2. Cikk
(1) Egységes árutovábbításnak nevezendő a továbbiakban – az adott esettől függően – a T1 vagy a T2 eljárás.
(2) A T1 eljárást lehet alkalmazni minden, az 1. Cikk (1) bekezdés szerint szállított árura.
(3) A T2 eljárás az 1. Cikk (1) bekezdés szerint szállított árukra csak a következő feltételek megléte esetén érvényes:
a) A Közösségben csak akkor, ha Közösségi árukról van szó.
Közösségi áruknak számítanak:
– azok az áruk, amelyeket teljes mértékben a Közösség vámterületén termeltek vagy állítottak elő, anélkül, hogy ezekhez Harmadik országokból, vagy nem a Közösség vámterületéhez tartozó országból származó árut adtak volna hozzá,
– azok az áruk, amelyek nem a Közösség vámterületéhez tartozó országból vagy területről származnak, de valamely Tagországban a belföldi forgalomban megtalálhatók,
– azok az áruk, amelyeket a Közösség vámterületén, vagy kizárólag a második gondolatjel alatt megnevezett árukból, vagy az első és a második gondolatjel alatt megnevezett árukból nyertek, vagy állítottak elő.
Nem érinti ezt az Egyezményt, vagy más, a Közösséggel kötött megállapodást az, hogy azok az áruk, amelyek a fenti három gondolatjelben foglaltaknak eleget tesznek, de a Közösség vámterületéről történt kiszállításuk után ismét visszakerültek ezen vámterületre, nem tekintendők Közösségi áruknak.
b) Egy EFTA-országban csak akkor, ha az áruk egy ilyen országba T2 eljárással érkeztek meg, és a 9. Cikk különleges feltételei szerint szállítják őket tovább.
(4) Az ebben az Egyezményben meghatározott, az áruk T2 eljárással való szállításával kapcsolatos különleges feltételek vonatkoznak az áruk Közösségi jellegét igazoló okmányok kitöltésére is; azok az áruk, amelyek tekintetében ilyen okmányt állítottak ki, azonos módon kezelendők a T2 eljárásban szállított árukkal, bár az áruk Közösségi jellegét igazoló okmánynak nem kell az árukat kísérnie.
3. Cikk
(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában
a) árutovábbítási eljárás: olyan eljárás, amelynek során az árukat az egyik Szerződő Fél egyik vámhivatalától – az illetékes hatóság felügyelete alatt – ugyanezen Szerződő Fél másik vámhivataláig, vagy egy másik Szerződő Fél vámhivataláig szállítják oly módon, hogy legalább egy határátlépés történik;
b) ország: minden EFTA-ország, minden Közösségi Tagország és minden más állam, amely ezen Egyezményhez csatlakozott;
c) Harmadik ország: minden olyan állam, amely ezen Egyezmény szerint nem Szerződő Fél.
(2) Azon időponttól, amelytől a 15/a. Cikk alapján egy új Szerződő Fél csatlakozása érvénybe lép, minden – kizárólag ezen Egyezmény céljaival kapcsolatos – EFTA-országokra történő hivatkozás értelemszerűen erre az országra is vonatkozik.2
(3) Az ezen Egyezményben meghatározott, a T1 vagy T2 eljárásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának szempontjából az EFTA-országoknak, valamint a Közösségnek és Tagországainak azonos jogaik és kötelezettségeik vannak.
4. Cikk
(1) Ez az Egyezmény hatályban tart minden más, egyéb árutovábbításról szóló nemzetközi egyezményt, fenntart azonban olyan esetleges korlátozásokat, amelyek ezen egyezményeknek a Közösség két helysége között történő áruszállításokra, valamint az áruk Közösségi jellegét igazoló okmányok kiállítására vonatkoznak.
(2) Ez az Egyezmény nem érinti továbbá
a) az előjegyzéses eljárás alá vont áruk szállítását, valamint
b) a határforgalomról szóló megállapodásokat.
5. Cikk
Amennyiben a Szerződő Felek és egy Harmadik ország között nincs olyan egyezmény, amely alapján a Szerződő Felek között az áruk T1 vagy T2 eljárással ezen Harmadik országon keresztül lennének szállíthatók, akkor egy ilyen eljárást ezen Harmadik országon keresztül történő áruszállításra csak akkor lehet alkalmazni, ha azt egyetlen – valamely Szerződő Fél területén kiállított – szállítási okmánnyal hajtják végre; az érintett eljárás a Harmadik ország területén felfüggesztődik.
6. Cikk
Amennyiben az árukra adott esetben vonatkozó intézkedések végrehajtását biztosították, akkor az országoknak lehetőségük van egymás között – két- vagy többoldalú szerződésekkel – a T1 vagy T2 eljárás keretében olyan egyszerűsített eljárásokat bevezetni, amelyek megfelelnek azoknak az ismérveknek, amelyek a II. Mellékletben szerepelnek, és meghatározott szállítási módokra, vagy meghatározott vállalatokra érvényesek. Az ilyen megállapodásokat az Európai Közösségek Bizottságával és a többi országgal közölni kell.
AZ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS VÉGREHAJTÁSA
7. Cikk
(1) Fenntartva ezen Egyezmény különleges rendelkezéseit, az EFTA-országok illetékes vámhivatalai jogosultak az indító hivatalok, átléptető vámhivatalok, rendeltetési hivatalok és a kezességnyújtás helye szerinti hivatalok feladatait felvállalni.
(2) A Közösség Tagországainak illetékes vámhivatalai jogosultak T1 és T2 továbbítási okmányt az EFTA-országok rendeltetési vámhivatalai felé kiállítani. Jogosultak továbbá – fenntartva ezen Egyezmény különleges rendelkezéseit – valamely EFTA-országba továbbítandó árukra vonatkozóan Közösségi származást igazoló okmányokat kiállítani.
(3) Amennyiben több áruküldeményt állítanak össze, és azt mint gyűjtőszállítmányt egyetlen szállítóeszközzel – az I. Melléklet 12. Cikk (2) bekezdése szerint – T1 vagy T2 eljárással, egy főkötelezett által, egy indító vámhivataltól egy rendeltetési vámhivatalig szállítják, hogy aztán egy és ugyanazon címzetthez szállítsák ki, akkor az egyik Szerződő Fél kérheti, hogy ezekre a küldeményekre – megalapozott kivételektől eltekintve – egyetlen egy T1 vagy T2 árutovábbítási bejelentőt adjanak le, amelyhez megfelelő rakományjegyzéket mellékelnek.
(4) Azon kötelezettség fenntartásával, amely megköveteli adott esetben az áruk Közösségi jellegének igazolását, lehetőség van egy olyan személyt, aki egy Szerződő Fél határvámhivatalánál a kiviteli vámformalitásokat teljesíti, az alól mentesíteni, hogy az árukat a T1 vagy T2 eljárásba bejelentse, függetlenül attól, mely vámeljárásba kívánja azokat a szomszédos határvámhivatalnál bevonni.
(5) Azon kötelezettség fenntartásával, amely megköveteli adott esetben az áruk Közösségi jellegének igazolását, az egyik Szerződő Fél határvámhivatala – ahol a kiviteli formalitásokat végrehajtják – megtagadhatja az áruknak a T1 vagy T2 eljárás szerinti vámkezelését, amennyiben az eljárást a szomszédos határvámhivatalnál fejezik be.
8. Cikk
A T1 vagy T2 árutovábbítási okmányokkal történő áruszállítás esetén – különösen a szállítmányok megbontásánál, átrakodásánál vagy összeállításánál – tilos bármilyen árut hozzárakodni, lerakodni vagy kicserélni.
9. Cikk
(1) Azokat az árukat, amelyeket T2 eljárásban azért szállítanak egy EFTA-országba, hogy adott esetben onnan majd ebben az eljárásban szállítsák tovább, az érintett EFTA-országban állandó vámhivatali felügyelet alatt kell tartani, azért, hogy az áruk azonossága és változatlan állapota biztosítva legyen.
(2) Amennyiben az ilyen árukat egy EFTA-országból, ahol az áruk árutovábbítási eljáráson vagy raktározási eljáráson kívüli vámeljárásba kerültek, továbbszállítják, akkor a T2 eljárást nem lehet alkalmazni.
Ez nem vonatkozik azonban azokra az árukra, amelyeket kiállításra vagy hasonló nyilvános rendezvényre bemutatás céljából ideiglenes behozatalban vámkezeltek, és csak olyan kezelés alá estek, amelyek állagmegóvásukhoz szükségesek voltak, vagy a szállítmány megosztásából álltak.
(3) Amennyiben az árukat vámraktározási eljárást követően egy EFTA-országból továbbszállítják, a T2 eljárás csak az alábbi feltételek megléte esetén alkalmazható:
– a raktározási idő nem haladta meg az öt évet; ez az időtartam a Vámtarifa Nómenklatúra 1–24. árucsoportjának áruinál (Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Egyezménye, 1983. június 14.) hat hónapra korlátozódik;
– az árukat külön raktározták, és csak olyan kezelést kaptak, amelyek az állagmegóvásukhoz szükséges volt, vagy a küldemény megosztásából állt, anélkül, hogy kicserélték volna a csomagolásukat;
– a kezeléseket vámhivatali felügyelet alatt kell elvégezni.
(4) Minden T2 továbbítási okmánynak, vagy az áruk Közösségi jellegét igazoló okmánynak, amelyeket valamely EFTA-ország illetékes vámhivatala állított ki, utalnia kell a megfelelő T2 továbbítási okmányokra vagy az áruk Közösségi jellegét igazoló okmányokra, amelyekkel az áruk az érintett EFTA-országba beérkeztek; ezenkívül az összes többi különleges megjegyzést is át kell vezetni.
10. Cikk
(1) Amennyiben a (2) bekezdés, vagy a Melléklet nem rendelkezik ellentétesen, minden T1 vagy T2 eljárásra biztosítékot kell nyújtani; ez minden – ilyen szállításban érintett – Szerződő Félre érvényes.
(2) Az (1) bekezdés nem ellentétes a Szerződő Felek azon jogával, hogy
a) egymás között megállapodjanak, hogy – csak az ő területüket érintő T1 vagy T2 eljárásoknál – a biztosítéknyújtástól eltekintenek;
b) a T1 vagy T2 eljárásnak az indító vámhivatal és az első átléptető vámhivatal közötti szállítási útvonalára ne kérjenek biztosítékot.
(3) Az átalánykezesség I. és II. Melléklet szerinti alkalmazásánál az ,,ECU'' a következő összegek összességét jelenti:
0,6242 német márka
0,08784 angol font
1,332 francia frank
151,8 olasz líra
0,2198 holland gulden
3,301 belga frank
0,130 luxemburgi frank
0,1976 dán korona
0,008552 ír font
1,440 görög drachma
6,885 spanyol peseta
1,393 portugál escudo
Az ECU értéke valamely valutában megfelel a fentiekben megadott valutaösszeg ellenérték összegének.
11. Cikk
(1) Az áruk azonosságát alapvetően vámzárral kell biztosítani.
(2) Vámzárnak minősül:
a) a raktárzár, ha a szállítóeszközt már más vámelőírások alapján engedélyezték, vagy az indító vámhivatal zárbiztosnak ismerte el;
b) egyéb esetekben a csomagzár.
(3) Azok a szállítóeszközök ismerhetők el zárbiztosnak,
a) amelyekre egyszerűen és hatásosan helyezhetők fel a vámzárak,
b) amelyek olyan kialakításúak, hogy azokba vagy azokból árukat nem lehet se berakni, se kirakni anélkül, hogy ne lenne látható a feltörés nyoma, vagy a vámzár megsérülése;
c) amelyekben nincs rejtekhely az áruk elrejtésére;
d) amelyek raktere az illetékes hatóságok ellenőrzése szempontjából könnyen megközelíthető.
(4) Az indító vámhivatal eltekinthet a vámzártól, ha az áruk azonossága a T1 vagy T2 bejelentőben, vagy a csatolt okmányokban található leírás segítségével, vagy az esetleges egyéb, az azonosság biztosítására szolgáló intézkedések figyelembevételével megállapítható.
12. Cikk
(1) A statisztikai adatcsere eljárására vonatkozó megállapodás létrejöttéig, amely majd biztosítja, hogy az EFTA-országok és a Közösség államai számára a szükséges adatok az átszállításokra vonatkozó statisztikai adatgyűjtéshez rendelkezésre álljanak, a T1 vagy T2 árutovábbítási okmány 4. példányának egy másik példányát statisztikai célokból a következő vámhivatalokban le kell adni, kivéve, ha valamely Szerződő Fél ezek benyújtását nem kéri:
a) minden EFTA-ország első átléptető vámhivatalánál;
b) a Közösség első átléptető vámhivatalánál, ha az árukat olyan T1 vagy T2 eljárásban szállítják, amely egy EFTA-országban kezdődött.
(2) Nem szükséges az előzőekben említett 4. példány második példánya, ha az árukat a II. Melléklet IV. Cím I. Fejezete szerint szállítják.
(3) A főkötelezett vagy meghatalmazott képviselője megad a tranzit statisztikai adatok gyűjtésére illetékes nemzeti hatóságok kérésére minden olyan – a T1 vagy T2 árutovábbítási okmánnyal összefüggő – felvilágosítást, amely a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges.
JOGSEGÉLY
13. Cikk
(1) Az érintett országok illetékes hatóságai átadnak egymásnak minden rendelkezésükre álló felvilágosítást, amelyek az Egyezmény szabályos alkalmazásának felülvizsgálatához szükségesek.
(2) Amennyiben szükséges, az érintett országok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást minden megállapításról, iratokról, jelentésekről, leírásokról és információkról, amelyek a T1 vagy T2 eljárás keretében történt szállításokra vonatkoznak, valamint az ilyen eljárásokkal kapcsolatos szabálytalanságokról és visszaélésekről.
Amennyiben szükséges, tájékoztatják továbbá egymást mindazokról a megállapításokról azon árukkal kapcsolatban, amelyek jogsegély-rendelkezések hatálya alá tartoznak, és amelyek vámraktározási eljárásban voltak.
(3) Amennyiben valamilyen szabálytalanság vagy visszaélés gyanúja merül fel olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket egy országból való kiszállítást követően, vagy valamely országon át történő szállítást követően, vagy vámraktárban történő raktározás után szállítottak egy másik országba, akkor az érintett országok illetékes hatóságai megkeresés alapján felvilágosítást adnak egymásnak:
a) az árutovábbítás részleteiről, ha az érintett áruk:
– T1 vagy T2 árutovábbítási okmánnyal, vagy az áruk Közösségi jellegét igazoló okmánnyal érkeztek a megkeresett országba – függetlenül továbbszállításuk módjától
– vagy azokat onnan – függetlenül az ezen országba történt beszállításuktól – T1 vagy T2 szállítási okmánnyal, vagy az áruk Közösségi jellegét igazoló okmánnyal szállították tovább;
b) a vámraktárban történt raktározás részleteiről, ha az érintett áruk T2 árutovábbítási okmánnyal, vagy az áruk Közösségi jellegét igazoló okmánnyal érkeztek ebbe az országba, vagy azokat onnan T2 árutovábbítási okmánnyal, vagy az áruk Közösségi jellegét igazoló okmánnyal szállították tovább.
(4) Az (1)–(3) bekezdések szerinti megkeresésben fel kell tüntetni, hogy melyik esetről vagy esetekről van szó.
(5) Amennyiben egy ország vámhatósága megkeresés útján kér olyan jogsegélyt, amelyet ő maga nem tudna nyújtani, ha őt ilyen jogsegéllyel keresnék meg, akkor erre a körülményre a megkeresésében rámutat. A megkeresett illetékes hatóság mérlegelhet, hogy egy ilyen megkeresésnek eleget tesz-e.
(6) Az (1)–(3) bekezdések szerint kapott felvilágosításokat csak ezen Egyezmény céljaira szabad felhasználni, és azok élvezik mindazt a védelmet, amelyet az ország belső állami joga az ilyen jellegű, kapott felvilágosítások számára nyújt. Az ilyen felvilágosításokat csak az azt kiadó illetékes hatóság írásbeli beleegyezésével, és az ezen hatóság által elrendelt korlátozások fenntartásával szabad másra felhasználni.
A KÖVETELÉS VÉGREHAJTÁSA
13/a. Cikk
Az érintett országok illetékes hatóságai a IV. Melléklet rendelkezéseinek megfelelően jogsegélyt nyújtanak egymásnak a követelések végrehajtásánál, amennyiben ezek a T1 vagy T2 eljárásban történő szállítás folyamán keletkeztek.
A VEGYES BIZOTTSÁG
14. Cikk
(1) Vegyes Bizottságot kell felállítani, amelyben ezen Egyezmény minden Szerződő Fele képviselteti magát.
(2) A Vegyes Bizottság kölcsönös egyetértés alapján jár el.
(3) A Vegyes Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ül össze. Bármely Szerződő Fél javasolhatja az ülés összehívását.
(4) A Vegyes Bizottság meghatározott ügyrend alapján működik, amely többek között az ülések összehívását, valamint az elnök kinevezését és hivatali idejének időtartamát is szabályozza.
(5) A Vegyes Bizottság Albizottságokat és Munkacsoportokat hozhat létre, amelyek segítik a Bizottságot munkájában.
15. Cikk
(1) A Vegyes Bizottság feladata, hogy ezt az Egyezményt érvényre juttassa, és biztosítsa szabályszerű végrehajtását. Ezért a Bizottságot a Szerződő Feleknek szabályos időközönként az Egyezmény végrehajtásának gyakorlati tapasztalatairól tájékoztatniuk kell; a Vegyes Bizottság ajánlásokat tesz, és a (3) bekezdés szerinti esetekben határozatokat hoz.
(2) A Vegyes Bizottság ajánlásai különösen:
a) ezen Egyezmény változtatásaira irányulnak a (3) bekezdés c) pontja szerinti változtatások kivételével;
b) minden olyan más intézkedésre vonatkoznak, amely az Egyezmény végrehajtásához szükséges.
(3) A Vegyes Bizottság dönt:
a) a Mellékletek megváltoztatásáról;
b) a 10. Cikk (3) bekezdés szerinti ECU meghatározás megváltoztatásáról;
c) ezen Egyezmény egyéb változtatásairól, amelyek a Mellékletek megváltozása miatt válnak szükségessé;
d) az I. Melléklet 28. Cikk (3) bekezdése szerinti intézkedésekről;3
e) a Közösségbe belépő új Tagországok esetén az átmeneti intézkedésekről;
f) a 3. Cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Harmadik országok meghívásáról, hogy azok ehhez az Egyezményhez a 15/a. Cikkben foglalt eljárással csatlakozzanak.
Az a)e) pontok alapján hozott határozatokat a Szerződő Felek saját jogszabályaik alapján végrehajtják.
(4) Amennyiben a Vegyes Bizottságban valamely Szerződő Fél képviselője egy határozatot az alkotmányjogi feltételek teljesülésének kikötésével fogadott el, akkor a határozat, amennyiben nem tartalmaz dátumot, a kikötés visszavonásának közlésétől számított második hónap első napján lép hatályba.
(5) A Vegyes Bizottság a (3) bekezdés f) pontja szerinti határozatait, amelyekkel egy Harmadik országot hívnak meg, hogy csatlakozzon ehhez az Egyezményhez, az Európai Közösségek Tanácsának Főtitkárságához juttatja el, amely azt közli az érintett Harmadik országgal az Egyezménynek az eljuttatás napján hatályos szövegével együtt.
(6) Az (5) bekezdés szerinti időponttól kezdve az érintett Harmadik ország megfigyelők révén képviseltetheti magát a Vegyes Bizottságban, az Albizottságokban és a Munkacsoportokban.
HARMADIK ORSZÁGOK CSATLAKOZÁSA
15/a. Cikk
(1) Minden Harmadik ország, amely a Vegyes Bizottság határozata alapján az Egyezmény letéteményesétől megfelelő meghívót kapott, Szerződő Fele lehet ezen Egyezménynek.
(2) A csatlakozásra felkért Harmadik ország akkor válik ezen Egyezmény Szerződő Felévé, ha az Európai Közösségek Tanácsának Főtitkárságánál letétbe helyezi a csatlakozási okiratot. Ehhez az okirathoz mellékelni kell a belépő Harmadik ország hivatalos nyelvén/nyelvein az Egyezmény fordítását.
(3) A csatlakozás a csatlakozási okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.
(4) A letéteményes írásban közli a Szerződő Felekkel a csatlakozási okirat letétbe helyezésének napját, valamint a csatlakozás hatálybalépésének dátumát.
(5) A Vegyes Bizottság 15. Cikk (2) és (3) bekezdései szerinti ajánlásairól és határozatairól, amelyeket az ezen Cikk (1) bekezdésében megjelölt időpont és a csatlakozás hatálybalépése közötti időszakban fogadtak el, az Európai Közösségek Tanácsának Főtitkársága tájékoztatja a csatlakozásra felkért országot.
Ezen dokumentumok elfogadása a csatlakozási okiratban vagy egy külön okiratban egy olyan nyilatkozattal történik, amelyet az Európai Közösségek Tanácsának Főtitkárságán a közlést követő hat hónapon belül kell letétbe helyezni. Amennyiben a nyilatkozatot ezen határidőn belül nem helyezik letétbe, akkor a csatlakozás eredménytelennek minősül.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
16. Cikk
Minden Szerződő Fél megfelelő intézkedéseket tesz, hogy ezáltal biztosítsa az Egyezmény eredményes és zökkenőmentes végrehajtását; ezek során figyelembe veszik annak szükségszerűségét, hogy – a lehetőségekhez mérten – az érintetteket terhelő formalitásokat csökkentsék, valamint, hogy az ezen rendelkezések alkalmazásából adott esetben fakadó nehézségekre általánosan kielégítő megoldást találjanak.
17. Cikk
A Szerződő Felek értesítik egymást azokról az utasításaikról, amelyeket ezen Egyezmény végrehajtására adnak ki.
18. Cikk
Ezen Egyezmény rendelkezései nem állnak ellentétben azokkal a behozatali, kiviteli és átszállítási tilalmakkal vagy korlátozásokkal, amelyeket a Szerződő Felek vagy a Közösség Tagországai jogosnak ítélnek a közerkölcs, a közrend és a közbiztonság, az emberek, az állatok vagy a növények egészségének és életének, a művészi, történelmi vagy régészeti értékű nemzeti kincsek, az ipari és kereskedelmi tulajdonok védelmében.
19. Cikk
A Mellékletek és a Kiegészítő Jegyzőkönyv ezen Egyezmény részét képezik.
20. Cikk
(1) Ez az Egyezmény egyrészről azon területekre érvényes, ahol az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló szerződés hatályban van – méghozzá azon szerződésnek megfelelően –, másrészről az EFTA-országok területeire érvényes.
(2) Az Egyezmény hatálya kiterjed Liechtenstein Hercegségre is, ameddig a Hercegséget vámuniós szerződés köti a Svájci Államszövetséghez.
21. Cikk
Bármely Szerződő Fél elállhat ettől az Egyezménytől egy tizenkét hónapos felmondási határidő betartásával; az írásbeli felmondással a letéteményeshez kell fordulni, aki a többi Szerződő Felet értesíti.
22. Cikk
(1) Jelen Egyezmény 1988. január 1-jén lép hatályba, amennyiben a Szerződő Felek 1987. november 1-jéig elfogadási okirataikat az Európai Közösségek Tanácsánál letéteményesként működő Titkárságon letétbe helyezik.
(2) Amennyiben ez az Egyezmény nem lép 1988. január 1-jén hatályba, akkor az utolsó elfogadási okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.
(3) A letéteményes minden egyes Szerződő Féllel közli azt a dátumot, amikor egy elfogadási okiratot letétbe helyeznek, valamint jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontját.
23. Cikk
(1) Jelen Egyezmény hatálybalépésével hatályukat vesztik az 1972. november 30-án, illetve 1972. november 23-án Ausztria, illetve Svájc és a Közösség között kötött Közösségi Árutovábbítási Eljárás Rendelkezéseinek alkalmazásáról, valamint az 1977. július 12-én a Közösség és a fenti két ország között a Közösségi Árutovábbítási Eljárásról szóló Rendelkezések Alkalmazásának Kibővítéséről kötött szerződések.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződések azonban továbbra is érvényesek azokra a T1 vagy T2 eljárásokra, amelyek jelen Egyezmény hatálybalépése előtt kezdődtek.
(3) Az Északi Tranzitszabályozás Finnország, Norvégia és Svédország között hatályát veszti jelen Egyezmény hatálybalépésével.
24. Cikk
Jelen Egyezmény eredetijét megfogalmazták dán, német, angol, francia, görög, olasz, holland, portugál, spanyol, finn, izlandi, norvég és svéd nyelven, mely szövegek mindegyike egyaránt kötelező érvényű; az Egyezményt az Európai Közösségek Tanácsa Titkárságának Archívumában helyezik el. Az Archívum minden Szerződő Félnek átad egy hitelesített másolatot.''
I. Melléklet
I. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
(1) A jelen Egyezményben szabályozott árutovábbítási eljárás az Egyezmény 1. Cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint érvényes az áruszállításokra.
(2) T1 vagy T2 eljárásról az Egyezmény 2. Cikkének fenntartásával beszélhetünk.
2. Cikk
Ez a cikk nem tartalmaz a) és b) pontot.
Jelen Egyezmény értelmében:
c) „illetékes hatóságok”: a vámhatóságok vagy bármely más hatóság, amelyet a jelen Egyezmény alkalmazásával megbíznak;
d) „főkötelezett”: az a személy, aki személyesen vagy meghatalmazott útján megfelelő bejelentés leadásával kinyilvánítja, hogy árutovábbítási eljárást akar végezni;
e) „szállítóeszközök” különösen:
– a közúti járművek, a pótkocsik, a nyergesvontatók,
– a vasúti kocsik,
– a vízi járművek,
– a légi járművek,
– azok a tartályok, amelyek a tartályokra vonatkozó vámegyezmény szerint annak minősülnek;
f) „indító vámhivatal”: az illetékes hatóság azon hivatala, ahol az árutovábbítási eljárás megkezdődik;
g) „átléptető vámhivatal”:
– beléptető vámhivatal egy másik Szerződő Fél területén, mint ahonnan az áruk elindultak,
– a Szerződő Fél kiléptető vámhivatala, ha a szállítmány árutovábbítási eljárás során ezen Szerződő Fél területét egy Szerződő Fél és egy Harmadik ország közötti határon át hagyja el;
h) „rendeltetési hivatal”: annak az illetékes hatóságnak a hivatala, ahol az árutovábbítási eljárással szállított árukat a továbbítási eljárás befejezésekor be kell mutatni;
i) „garancia nyújtás helye szerinti hivatal”: annak az illetékes hatóságnak a hivatala, ahol az összgaranciát vagy az átalánygaranciát nyújtják;
j) „belső határ”: két Szerződő Fél közötti közös határ.
Az egyik Szerződő Fél tengeri kikötőjében berakodott és egy másik Szerződő Fél tengeri kikötőjében kirakodott áruk olyan áruknak tekintendők, mint amelyek egy belső határt lépnek át, amennyiben a behajózást egyetlen szállítási okmánnyal hajtották végre.
A Harmadik országokból tengeri úton érkező és egy Szerződő Fél tengeri kikötőjében abból a célból átrakodott áruk, hogy azokat majd egy másik Szerződő Fél tengeri kikötőjében rakodják ki, nem tekintendők belső határt átlépett áruknak.
3–9. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz II–IV. Címeket, illetve 3–9. Cikkeket.
V. CÍM
A T1 ELJÁRÁS
Az eljárás
10. Cikk
(1) Amennyiben az árukat T1 eljárás alapján továbbítják, akkor a továbbítást a jelen Egyezménynek megfelelően T1 továbbítási bejelentővel kell kérni. A T1 árutovábbítási bejelentő az áruknak egy olyan formanyomtatványon történő bejelentése, amely megfelel a III. Melléklet mintáinak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány adott esetben kiegészíthető egy vagy több olyan pótlappal, amely megfelel a III. Melléklet pótlapnyomtatvány mintáinak.
(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti nyomtatványokat a Szerződő Felek olyan hivatalos nyelvén kell nyomtatni és kitölteni, amelyet a kiindulási ország illetékes hatóságai jóváhagytak. Ha szükséges, a T1 eljárásban érintett ország illetékes hatóságai megkövetelhetik ezen ország hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelvei közül az egyikre történő fordítást.
(4) A T1 továbbítási bejelentőt a főkötelezettnek alá kell írnia; a bejelentőt az indító hivatalnál legalább három példányban be kell mutatni.
(5) A T1 továbbítási bejelentőhöz mellékelt kiegészítő dokumentumok a bejelentő részét képezik.
(6) A T1 továbbítási bejelentőhöz a szállítási okmányt mellékelni kell.
Az indító hivatal a vámformalitások teljesítése esetén a szállítási okmány mellékelésétől eltekinthet. A szállítási okmányt azonban a szállítás alatt a vámhivatalok vagy bármely más illetékes hatóság kérésére bármikor be kell mutatni.
(7) Ha az indító országban a T1 eljárás csatlakozik egy másik vámeljáráshoz, a T1 továbbítási bejelentőben utalni kell erre az eljárásra, illetve a megfelelő vámokmányokra.
11. Cikk
(1) A főkötelezett köteles:
a) az árukat és a T1 továbbítási okmányt az előírt határidőn belül az illetékes hatóságok által az azonosság biztosításának érdekében hozott intézkedések figyelembevételével változatlan állapotban a rendeltetési vámhivatalnál bemutatni;
b) az egységes árutovábbítási eljárásra vonatkozó előírásokat betartani;
c) megfizetni azokat a vámokat és egyéb adókat, amelyek az egységes árutovábbítási eljárás folyamán vagy alkalmával elkövetett rendellenesség vagy szabálysértés során váltak esedékessé.
(2) A főkötelezett (1) bekezdés szerinti kötelezettségeitől függetlenül, az áruszállító, vagy az, aki az árukat átveszi, és tudja, hogy azok az egységes árutovábbítási eljárás hatálya alá tartoznak, szintén köteles az árukat az előírt határidőn belül az illetékes hatóságok által az azonosság biztosításának érdekében tett intézkedések figyelembevételével a rendeltetési vámhivatalnál változatlan állapotban bemutatni.
12. Cikk
(1) Ugyanazon szállítóeszköz alkalmazható az áruknak több indítóhivatalnál történő felrakodásához, illetve, ha az árukat több rendeltetési vámhivatalnál rakodják le.
(2) Egy T1 továbbítási bejelentőn csak azokat az árukat lehet feltüntetni, amelyeket egy szállítóeszközbe raktak be, vagy fognak berakni, és amelyeket a bejelentőn szereplő indítóhivataltól az azon szereplő rendeltetési hivatalhoz továbbítanak.
A fentiek szerint az alábbi szállítóeszközök egyetlen szállítóeszköznek minősülnek, amennyiben velük olyan árukat szállítanak, amelyek együtt maradnak:
a) a közúti jármű egy vagy több pótkocsival, illetve nyergesvontatóval,
b) több összekapcsolt vasúti vagon,
c) az egységet alkotó hajók,
d) azok a tartályok, amelyeket e Cikk szerint egy szállítóeszközre rakodtak.
13. Cikk
(1) Az indító hivatal elfogadja és nyilvántartásba veszi a T1 továbbítási bejelentőt, meghatározza azt a határidőt, amelyen belül az árukat a rendeltetési hivatalban be kell mutatni, és a szükséges módon biztosítja az azonosságot.
(2) Az indító hivatal a T1 árutovábbítási okmányra rávezeti a szükséges adatokat, megtartja a neki rendelt példányt, a többi példányt pedig visszaadja a főkötelezettnek vagy képviselőjének.
14. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 14. Cikket.
15. Cikk
(1) Az indító hivatal által a főkötelezett vagy képviselője részére visszaadott T1 továbbítási okmány példányainak kísérniük kell az árukat a szállítás során.
(2) A felügyelet biztosítása céljából minden EFTA-ország szállítási útvonalakat jelölhet ki a saját területén.
16. Cikk
Minden ország átadja az Európai Közösségek Bizottságának a T1 továbbítási eljárásra illetékes szolgálati helyeket és a nyitvatartási idejüket tartalmazó listát. A Bizottság ezeket az adatokat közli a többi országgal.
17. Cikk
A T1 továbbítási okmányok példányait az illetékes hatóságok kérésére be kell mutatni.
18. Cikk
(1) A szállítmányt a T1 továbbítási okmány példányaival együtt minden egyes átléptető vámhivatalnál be kell mutatni.
(2) A szállítónak minden egyes átléptető vámhivatalnál határátlépési igazolást kell leadnia. A határátlépési igazolás mintáját a II. Függelék tartalmazza.
(3) Az átléptető vámhivatalok nem vizsgálják át az árukat, kivéve, ha olyan szabálytalanság gyanúja merül fel, amely visszaélésekhez vezethetne.
(4) Amennyiben a T1 továbbítási okmányban szereplő átléptető vámhivatal helyett egy másik átléptető vámhivatalon keresztül történik a szállítás, akkor ez a vámhivatal haladéktalanul megküldi a határátlépési igazolást a T1 továbbítási okmányon szereplő átléptető vámhivatalnak.
Amennyiben a Közösség két Tagállama között a Közösségi Árutovábbítási Eljárás keretében használt átléptetési vámhivatal egy EFTA-ország területén van, akkor ez a vámhivatal megőrzi a határátlépési igazolást.
19. Cikk
Amennyiben az árukat közbeeső illetékes hatóságok jelenlétében rakodják be, vagy rakodják ki, akkor a T1 továbbítási okmányoknak az indító hivatalok által visszaadott példányait be kell mutatni ezeknek a hatóságoknak.
20. Cikk
(1) A T1 továbbítási okmányon feltüntetett áruk új bejelentés nélkül átrakodhatók más szállítóeszközre azon ország illetékes hatóságának felügyelete alatt, amelynek területén az átrakodást végzik. Az illetékes hatóságok ebben az esetben a T1 továbbítási okmányra ráírják a megfelelő megjegyzést.
(2) Az illetékes hatóságok az általuk meghatározott feltételekkel engedélyezhetik a felügyelet nélküli átrakodást. Ilyen átrakodásnál a szállítónak a megfelelő megjegyzéssel kell ellátnia a T1 továbbítási okmányt, és értesítenie kell az átrakodás országának illetékes hatóságait, hogy az átrakodást hivatalosan is igazolják.
21. Cikk
(1) Ha a szállítás során a szállító szándéka ellenére megsérül a vámzár, a szállítónak a lehető legrövidebb időn belül fel kell vetetnie egy jegyzőkönyvet azon ország illetékes hatóságaival, amelyek területén a szállítóeszköz található. Ha lehetséges, új vámzárakat kell felrakni.
(2) Ha balesetek következtében szükségessé válik a szállítmány átrakodása másik szállítóeszközre, akkor a 20. Cikk szerint kell eljárni.
(3) Ha közvetlenül fenyegető veszély miatt a teljes szállítmányt vagy annak egy részét azonnal ki kell rakodni, a szállító saját felelősségére intézkedhet; ezt a tényt a T1 továbbítási okmányon rögzítenie kell. Ebben az esetben az (1) bekezdés előírásai érvényesek.
(4) Amennyiben a szállítás közben előforduló balesetek, illetve egyéb esetek következtében a szállító nem tudja betartani a 13. Cikk szerinti határidőt, akkor a lehető legrövidebb időn belül köteles erről értesíteni az (1) bekezdés szerinti illetékes hatóságot, amely a megfelelő megjegyzést bejegyzi a T1 továbbítási okmányra.
22. Cikk
(1) Az árut és a T1 továbbítási okmányt a rendeltetési hivatalnál kell bemutatni.
(2) A rendeltetési hivatal rögzíti a T1 továbbítási okmány példányain vizsgálatának eredményét, és egy példányt haladéktalanul eljuttat az indító hivatalnak. A másik példány a rendeltetési hivatalnál marad.
(3) A T1 eljárás a T1 továbbítási okmányon feltüntetett hivataltól eltérő hivatalban is befejeződhet. Ebben az esetben ez a hivatal válik rendeltetési hivatallá.
(4) Ha az árukat csak az indító hivatal által meghatározott határidő lejárta után mutatják be a rendeltetési hivatalnál, akkor a határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendeltetési hivatal bizonyítottnak látja, hogy a határidők be nem tartása a szállítón vagy a főkötelezetten kívüli körülményekre vezethető vissza.
(5) Amennyiben a rendeltetési hivatal (3) bekezdés szerinti megváltozása esetén az új rendeltetési hivatal egy másik, a T1 továbbítási okmányon szereplőtől eltérő rendeltetési hivatal lesz, akkor az új rendeltetési hivatalnak a T1 továbbítási okmány visszpéldányának „Rendeltetési vámhivatal által végzett vizsgálat” rovatába az egyéb szokásos rendeltetési hivatali megjegyzéseken kívül még az alábbiak valamelyikét is fel kell tüntetnie:
– Diferencias mercancías presentadas en la oficina, ……… (mombre y país)
– Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt, ……… (navn og land)
– Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte, ……… (Name und Land)
4
– Differences: office where goods were presented, ……… (name and country)
– Différences: marchandises présentées au bureau, ……… (nom et pays)
– Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci, ……… (nome e paese)
– Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange-bracht, ……… (naam en land)
– Direrencas: mercadorieas apresentadas na estancia, ……… (nome e país)
– Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty, ……… (nimi ja maa)
– Breying: tollstjoraskriftstofa oar sem vôrum var framvisad, ……… (Nafn og land)
– Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt, ……… (navn og land)
– Avvikelse: tullanstalt dôr varorna anmäldes, ……… (namn och land)
– Nesrovnalosti: úrad, kterému bylo zbozí dodáno ……… (název a zeme)
– Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént, ……… (név és ország)
– Niezgodnosci: urzad w którym przedstawiono towar ……… (nazwa i kraj)
– Nesrovnalosti: úrrad, ktorému bol tovar predlo zeny ……… (názov a krajina)
(6) Amennyiben az (5) bekezdés esete fennáll, a T1 továbbítási okmányon szerepelnie kell a következő megjegyzések valamelyikének. Ekkor az áru az új rendeltetési hivatal felügyelete alatt marad, és ennek a rendeltetési hivatalnak a kifejezett engedélye nélkül nem lehet egyéb rendelkezést végrehajtani, csak olyan Szerződő Félhez szállítani, amelyhez az indító hivatal tartozik.
– Salida de ………(1) sometida a restricciones
– Udforsel fra ………(1) undergivet restriktioner
– Ausgang aus ………(1) Beschränkungen unterworfen
5
– Export from ………(1) subject to restrictions
– Sortie de ………(1) soumise ŕ des restrictions
– Uscita dalla (dall') ………(1) assoggettata a restrizioni
– Verlaten van ………(1) aan beperkingen onderworpen
– Saida da ………(1) sujeita a restricoes
– Vienti ………(1) rajoitusten alista
– Utflutningur fra ………(1) haour takmörkunum
– Utfřrsel fra ………(1) underlagt restriksjoner
– Utförsel frĺn ………(1) underkastad restriktioner
– Vyvoz z ………(1) podléhá omezením
– Indult ………(1) korlátozások alá esik
– Wywóz z ………(1) podlega organiczeniom
– Vyvoz z ………(1) podlieha obmedzeniam
– Salida de ………(1) sujeta a pago de derechos
– Udfřrsel fra ………(1) betinget at afgiftsbetaling
– Ausgang aus ………(1) Abgabenerhebung unterworfen
6
– Export from ………(1) subject to duty
– Sortie de ………(1) soumise ŕ imposition
– Uscita dalla (dall') ………(1) assoggettata a tassazione
– Verlaten van ………(1) aan belastingheffing onderworpen
– Saida da ………(1) sjueita a pagamento de imposicoes
– Vienti ………(1) maksujen alaista
– Gjaldskyldur atflutningur fra ………(1)
– Utfřrsel fra ………(1) belagt med avgifter
– Utförsel frĺn ………(1) underkastad avgifter
– Vyvoz z ………(1) podléhá clu, daním a poplatkúm
– Indult ………(1) vám, adóköteles
– Wywóz z ………(1) podllega oplatom
– Vyvoz z ………(1) podlieha poplatkom
(7) Az indító hivatal a T1 továbbítási okmányt akkor tekinti elintézettnek, miután a rendeltetési hivatal megváltozásából adódott valamennyi kötelezettség teljesült. Az indító hivatal adott esetben értesíti a biztosítéknyújtót az el nem intézésről.
____
(1) Megjegyzésként az esetnek és a megjegyzés nyelvének megfelelően a „Közösség”, „Magyarország”, „Izland”, „Norvégia”, „Lengyelország”, „Szlovákia”, „Svájc” vagy „Cseh Köztársaság” szavakat kell feltüntetni.
23. Cikk
Az egységes árutovábbítási eljárás akkor fejeződik be, ha az árukat és a T1 továbbítási okmányt a rendeltetési hivatalnál bemutatják.
Biztosítéknyújtás
24. Cikk
(1) A 33. Cikk rendelkezéseinek fenntartásával, a főkötelezettnek biztosítékot kell nyújtania, hogy azon vámok és egyéb adók beszedése biztosított legyen, amelyeket egy ország olyan áruk után igényelhet, amelyeket a területén T1 eljárásban szállítanak át.
Az említett biztosítéknak minden T1 eljárásban érintett Szerződő Fél területén érvényesnek kell lennie.
(2) A biztosítékot több T1 árutovábbítási eljárásra összkezességként vagy T1 árutovábbítási eljárásonként egyenként is nyújthatják.
(3) Fenntartva a 29. Cikk (2) bekezdése szerintieket, a biztosíték nyújtása csak olyan természetes vagy jogi harmadik személy készfizető kezességét jelenti, aki:
– azon Szerződő Fél területén, ahol a biztosítékot nyújtják, székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, és akit
– ezen Szerződő Fél illetékes hatóságai – tekintettel a területükön hatályos előírásokra és adott esetben az e hatóságok által meghatározott feltételekre – engedélyeztek.
25. Cikk
(1) A 24. Cikk (3) bekezdése szerinti kezességet a II. Melléklet mintáinak megfelelő okmányon kell nyújtani.
(2) Ha az egyes államok jogi és igazgatási előírásai vagy kereskedelmi szokásai megkövetelik, bármely ország engedélyezheti, hogy a kezességet egyéb okmányszerű formában nyújtsák, amennyiben azzal ugyanolyan jogi hatás érhető el, mint a minta szerinti kezességgel.
26. Cikk
(1) Az összkezességet a kezességnyújtás helye szerinti hivatalban kell nyújtani.
(2) A kezességnyújtás hivatala meghatározza a kezesség összegét, átveszi a kezességi nyilatkozatot és kiadja a főkötelezettnek az engedélyt, hogy a kezesség keretében T1 eljárást bármely indító hivataltól indíthasson.
(3) Minden személy, akinek engedélyt adtak, ezen túlmenően kap még az érintett országok illetékes hatóságai által meghatározott feltételek mellett egy kezességi tanúsítványt egy vagy több példányban. A kezességi tanúsítvány mintáját a II. Melléklet tartalmazza.
(4) Minden egyes T1 továbbítási bejelentőben utalni kell erre az igazolásra.
27. Cikk
A kezességnyújtás hivatala visszavonhatja az engedélyt, ha a kiadáshoz megkövetelt feltételek már nem állnak fenn.
28. Cikk
(1) Minden ország megengedheti, hogy a 24. Cikk szerinti kezességet – függetlenül a főkötelezett kilététől – bejelentőnként egy okmánnyal, a II. Mellékletben meghatározott átalányösszegben nyújtsák azért, hogy azok a vámok és egyéb adók biztosítva legyenek, amelyek a főkötelezett kötelezettsége keretében végrehajtott T1 eljárás során adott esetben követelhetők. Az átalányösszeget az indító hivatal nagyobb összegben is megállapíthatja, ha az áruk szállítása nagyobb veszélyt rejt magában; ezek során különösen azokat a vámokat és egyéb adóterheket kell figyelembe venni, amelyek az árut egy vagy több országban terhelik. Az említett kezességet a II. Melléklet mintája szerinti okmánnyal kell nyújtani.
(2) Az átalánykezességet a kezességnyújtás hivatalánál kell nyújtani.
29. Cikk
(1) A T1 eljárásra vonatkozó biztosítékot az indító hivatalnál kell nyújtani. Az indító hivatal meghatározza a kezesség összegét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti biztosíték készpénzben is nyújtható az indító hivatalnál. Ebben az esetben a biztosítékot akkor térítik vissza, ha a T1 továbbítási okmányt az indító hivatal elintézettnek tekinti.
(3) A 34. Cikk szerint a vámok és egyéb adók behajtását kérő ország illetékes hatóságának kérelmére az indító hivatal országának illetékes hatósága haladéktalanul átutalja a megkereső hatóságnak a (2) bekezdés szerint letétbe helyezett összeget a végrehajtási jogcím előterjesztésével. Nem utalják át az összeget, ha a követelést és/vagy a végrehajtási jogcímet megtámadják.
30. Cikk
Nem érintve azon előírásokat, amelyek további esetekre mentességet írnak elő, az érintett országok illetékes hatóságai mentesítik a főkötelezettet a vámok és egyéb adók megfizetése alól:
a) ha az áruk igazolhatóan vis major vagy véletlen esemény következtében semmisültek meg,
b) azon hatóságilag elismert hiánymennyiségek után, amelyek az áruk sajátossága miatt keletkeztek.
31. Cikk
A biztosítéknyújtó mentesül kötelezettsége alól, ha a T1 árutovábbítási okmányt az indító hivatal elintézettnek tekinti.
A biztosítéknyújtó akkor is mentesül kötelezettségei alól a T1 továbbítási okmány nyilvántartásba vételét követő tizenkét hónapos határidő lejártát követően, ha az indító ország illetékes hatóságai nem közlik vele, hogy a T1 továbbítási okmányt nem tekintik elintézettnek.
Amennyiben a biztosítéknyújtót az illetékes hatóságok a T1 továbbítási okmány nyilvántartásba vételét követő 12 hónapos határidőn belül értesítik, hogy az okmányt nem tekintik elintézettnek, akkor az értesítést követően tájékoztatni kell a biztosítéknyújtót arról is, hogy azon összegeket meg kell fizetnie, vagy adott esetben majd meg kell hogy fizesse, amelyekre az érintett T1 eljárással kapcsolatban kezességet vállalt. Ezt az tájékoztatót a biztosítéknyújtónak legkésőbb a T1 árutovábbítási bejelentő nyilvántartásba vételét követő három éven belül meg kell kapnia. Ha az előzőekben említett határidőn belül a biztosítéknyújtót nem tájékoztatják, akkor szintén mentesül a kötelezettségei alól.
Mentesség a biztosítéknyújtás alól
32. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 32. Cikket.
33. Cikk
(1) Azokon az eseteken kívül, amelyek szükség esetén a II. Mellékletben szabályozandók, nem kell biztosítékot nyújtani:
a) a tengeri, illetve légi úton történő szállításhoz;
b) a Rajnán, illetve a rajnai vízi utakon történő áruszállításhoz;
c) a csővezetékeken történő szállításhoz;
d) az országok vasúttársaságai által végzett szállításokhoz.
(2) Bármely ország eltekinthet a biztosítéknyújtás adásától az országa területén fekvő, de az (1) bekezdés b) pontja szerinti vízi utaktól eltérő vízi utakon történő szállítás esetén. Az országok közlik az ezzel kapcsolatos intézkedéseiket az Európai Közösségek Bizottságával; a Bizottság értesíti a többi országot.
Szabálytalanságok
34. Cikk
(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a T1 eljárás során egy meghatározott ország területén szabálytalanságok történtek, az ezáltal esedékessé vált vámok és egyéb adók kivetése – függetlenül a büntetőeljárástól – ezen ország jogszabályai és vámigazgatási szabályai szerint történik.
(2) Ha a szabálytalanság bekövetkezésének helye nem ismert, azt bekövetkezettnek kell tekinteni
a) azon Szerződő Fél területén, amelyet a szállítóeszköz, vagy az áruk utoljára elhagytak: ha a T1 eljárás során a szabálytalanságot egy belső határ átléptető hivatalánál állapítják meg,
b) azon Szerződő Fél területén, amelyhez az adott vámhivatal tartozik: ha a T1 eljárás során a szabálytalanságot az átléptető vámhivatalnál a 2. Cikk g) pontjának második gondolatjelében írtak szerint állapítják meg,
c) azon országban, ahol ezt szabálytalanságot megállapították: ha ezt egy ország területét érintő T1 eljárás során nem az átléptető vámhivatalnál, hanem egy másik hivatalnál állapítják meg,
d) azon legutolsó Szerződő Félnél, amelynek vámterületére a szállítóeszköz vagy az áruk a határátlépési igazolás szerint utoljára beléptek: ha a szállítmányt a rendeltetési hivatalnál nem mutatták be,
e) abban az országban, ahol a szabálytalanságot megállapították: ha ezt a T1 eljárás végrehajtása után állapítják meg.
(3) Ez a cikk nem tartalmaz (3) bekezdést.
Jogkövetkezmények
35. Cikk
(1) Valamely ország illetékes hatóságai által szabályszerűen kiállított T1 továbbítási okmányok, illetve az ezen hatóságok által az azonosság biztosítására hozott vagy elfogadott intézkedések a többi országban ugyanolyan joghatással bírnak, mint az ezen országok illetékes hatóságai által szabályszerűen kiállított T1 továbbítási okmányok, illetve az ezen hatóságok által az azonosság biztosítására hozott vagy elfogadott intézkedések.
(2) Valamely ország illetékes hatóságainak a T1 eljárás keretében folytatott vizsgálatokkal kapcsolatos megállapításai a többi országban ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek, mint ezen országok illetékes hatóságainak megállapításai.
36. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 36. Cikket.
VI. CÍM
A T2 ELJÁRÁS
37. Cikk
(1) Amennyiben az árukat T2 eljárással szállítják, akkor a jelen Egyezmény szerinti T2 árutovábbítási bejelentővel kell őket a továbbításhoz bejelenteni. A T2 árutovábbítási bejelentő a III. Melléklet valamely mintája szerinti árubejelentő nyomtatvány.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány adott esetben kiegészíthető a III. Melléklet pótlapnyomtatvány-mintája szerinti egy vagy több pótlapnyomtatvánnyal.
(3) Az V. Cím rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak a T2 eljárásra is.
VII. CÍM
EGYES SZÁLLÍTÁSI MÓDOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
38. Cikk
(1) A 18. Cikk nem vonatkoznak a vasúti forgalomban történő áruszállításra.
(2) Ha a 18. Cikk (2) bekezdés szerinti határátlépési igazolást kell leadni, akkor a vasúttársaságok nyilvántartásai határátlépési igazolásnak számítanak.
39. Cikk
(1) A T1 vagy T2 eljárást nem kötelező a légi áruszállításra alkalmazni, ha az árukra nem vonatkoznak olyan intézkedések, amelyek felhasználásukra vagy rendeltetésükre felügyeletet írnak elő.
(2) A T1 vagy T2 eljárást nem kötelező alkalmazni az áruknak csővezetékeken történő szállításakor.
40. Cikk
(1) Olyan árukra, amelyek szállítás során egy belső határt a 2. Cikk j) pontjának 2. fordulata szerint lépnek át, nem kell T1 vagy T2 eljárást alkalmazni, mielőtt azok a nevezett határt átlépnék.
(2) Nem érvényes az (1) bekezdés, ha az áruk tengeri úton egy szállítási szerződés keretében történő szállítását a kirakodási kikötőbe történő kikötés után, közúton vagy belső vízi úton továbbítási eljárással történő szállítás követ, ha ebből a kikötőből történő továbbszállítás nem egy Rajnai Manifest alapján történik.
(3) A T1 vagy T2 eljárás hatálya szünetel a tengeri úton történő szállítás alatt azokra az árukra, amelyeket a belső határok átlépése előtt ilyen eljárásokkal szállítottak.
VIII. CÍM
A POSTAI KÜLDEMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
41. Cikk
(1) Eltérően az 1. Cikktől, a postai küldeményekre (beleértve a postai csomagküldeményeket is) a T1 vagy T2 eljárás szabályai nem érvényesek.
(2) Ez a cikk nem tartalmaz (2) bekezdést.
IX. CÍM
42–44. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 42–44. Cikkeket.
X. CÍM
45–46. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 45–46. Cikket.
XI. CÍM
47. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 47. Cikket.
II. Melléklet
I. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
Ez a Melléklet az Egyezmény és az Egyezmény I. Mellékletének végrehajtási utasításait tartalmazza.
II. CÍM
2. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 2. Cikket.
III. CÍM
AZ ÁRUK KÖZÖSSÉGI JELLEGE
Általános rendelkezések
3. Cikk
A nem T2 eljárással szállított áruk Közösségi jellegének bizonyítására jelen Cím II. vagy III. Fejezete szerinti okmányok szolgálnak.
Tárgyi hatály
4. Cikk
(1) A 6–11. Cikkek szerinti okmányok vagy formalitások nem alkalmazhatók, illetve nem tölthetők ki az alábbi áruk esetén:
a) ha azokat a Szerződő Felek területéről kell kiszállítani, vagy
b) ha azok olyan göngyölegbe vannak csomagolva, amelyeknek nincs Közösségi jellegük, vagy
c) amelyeket a nemzetközi áruszállításban TIR Carnet fedezete mellett szállítanak, kivéve, ha
– azokat az árukat, amelyeket az egyik Szerződő Fél területén kell kirakodni, olyan árukkal szállítják együtt, amelyeket egy Harmadik országban kell kirakodni, vagy
– az árukat az egyik Szerződő Fél területéről egy Harmadik ország területén át szállítják egy másik Szerződő Fél területére.
(2) Az e Cím II. Fejezete szerinti árutovábbítási okmányok olyan postai küldeményekhez is kiállíthatók (beleértve a csomagküldeményeket is), amelyeket az egyik Szerződő Fél területén lévő postahivataltól egy másik Szerződő Fél területén lévő postahivatalig továbbítanak.
A Közvetlen szállítás feltételei
5. Cikk
A 6–11. Cikkek szerinti okmányok vagy formalitások csak akkor igazolják az érintett áruk Közösségi jellegét, ha azokat az egyik Szerződő Féltől közvetlenül egy másik Szerződő Félhez szállítják.
Az egyik Szerződő Féltől egy másik Szerződő Félhez közvetlenül szállított áruknak minősülnek:
a) azok az áruk, amelyek a szállításuk során nem érintik Harmadik ország területét,
b) azok az áruk, amelyek a szállításuk során egy vagy több Harmadik ország területét érintik, de az ezeken a területeken történő átszállításuk egyetlen Szerződő Fél számára kiállított egyetlen szállítási okmánnyal történik.
Az okmányok használata
6. Cikk
A Közösségi jelleg igazolása az alábbi feltételek szerint, egy T2L továbbítási okmány benyújtásával történik.
7. Cikk
(1) A T2L árutovábbítási okmányt olyan nyomtatványon kell kiállítani, amely megfelel a III. Melléklet I. Függeléke szerinti nyomtatványminta 4. példányának, vagy a III. Melléklet II. Függeléke szerinti nyomtatványminta 4/5. példányának.
Ezt a nyomtatványt adott esetben ki lehet egészíteni egy vagy több olyan nyomtatvánnyal, amely megfelel a III. Melléklet III. és IV. Függelékei szerinti 4. vagy 4/5. nyomtatványmintáknak. Azokban az esetekben, amikor a bejelentők feldolgozására számítógépes adatfeldolgozó rendszert alkalmaznak, és a III. Melléklet III. és IV. Függelékének nyomtatványait nem kiegészítő-nyomtatványként használják, akkor a T2L árutovábbítási okmányt egy vagy több olyan nyomtatvánnyal egészítik ki, amely megfelel a III. Melléklet I. és II. Függelékei szerinti 4. vagy 4/5. nyomtatványmintáknak.
(2) Az érdekeltnek a nyomtatvány 1. rovatának jobb alrovatába a „T2L” jelzést kell beírnia, valamint adott esetben a felhasznált pótlapok 1. rovatának jobb alrovatába a „T2L BIS” jelzést.
(3) Amennyiben olyan szállítmányra kell T2L okmányt kiállítani, amely kettő vagy több árufajtából áll, az adott árukra vonatkozó adatokat egy vagy több rakományjegyzékben is lehet rögzíteni a 17. Cikk (2) bekezdése és a 23–26. Cikkek szerint, ahelyett, hogy a T2L továbbítási okmány kiállításához felhasznált nyomtatványon kitöltenék a 31. „Csomagok és árumegjelölés”, 32. „Tétel sorszám”, 35. „Bruttó tömeg (kg)”, és adott esetben a 33. „Vámtarifaszám”, 38. „Nettó tömeg (kg)”, 44. „Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/igazolások és engedélyek” rovatokat.
Ha rakományjegyzéket alkalmaznak, akkor a T2L árutovábbítási okmány kiállításához használt nyomtatvány fent említett rovatait ki kell húzni.
(4) A 24. Cikk b) pontja szerinti rovat felső része a „T2L” jelzés beírására szolgál, az alsó rész pedig a 8. Cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti illetékes hatóságok láttamozásának a helye. A rakományjegyzék „Indító/kiléptető ország” hasábját nem kell kitölteni.
(5) A rakományjegyzéket a hozzá tartozó T2L árutovábbítási okmánnyal azonos számú példányban kell benyújtani.
(6) Amennyiben két vagy több rakományjegyzéket csatolnak ugyanahhoz az árutovábbítási okmányhoz, akkor azokat az érdekeltnek sorszámmal kell ellátnia. A csatolt rakományjegyzékek számát a T2L árutovábbítási okmány 4. „Rakományjegyzék” rovatába kell beírni.
8. Cikk
(1) Fenntartva a 123. Cikk rendelkezéseit, a T2L árutovábbítási okmányt egy példányban kell kiállítani.
(2) Az érdekelt kérelmére az indító ország illetékes hatóságai a T2L árutovábbítási okmányt, valamint adott esetben a T2L BIS kiegészítő nyomtatványt, vagy nyomtatvány(t)okat láttamozzák. A láttamozásnak a következő adatokat kell tartalmaznia, amelyeket lehetőség szerint az alábbi okmányok C (Indító vámhivatal) rovatába kell beírni:
a) a T2L árutovábbítási okmányon az indító vámhivatal megnevezését, bélyegzőjét, az illetékes tisztségviselő aláírását, a láttamozás dátumát, és ha szükséges, akkor vagy a nyilvántartási számot, vagy az árutovábbítás, vagy a kiviteli nyilvántartás számát,
b) a T2L BIS kiegészítő okmányon a T2L árutovábbítási okmány számát. Ezt a számot bélyegzővel – amely egyúttal az indító ország hatóságának nevét is tartalmazza – vagy kézírással kell bejegyezni. Az utóbbi esetben a hatóság szolgálati bélyegzőjének használata is szükséges.
Ezeket a okmányokat az érdekelt visszakapja, amennyiben az áruk rendeltetési országba történő továbbításának formalitásai teljesültek.
9. Cikk
(1) Nem érintve a 6–8. Cikkek előírásait, az áruk Közösségi jellegét az alábbi feltételek esetén számlával vagy szállítási okmány benyújtásával kell igazolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számlán vagy szállítási okmányon legalább a feladó/exportőr vagy a bejelentő – amennyiben ez nem a feladó/exportőr – nevét, pontos címét, a csomagok mennyiségét, fajtáját, jelét, számát, az árumegnevezést, a bruttó tömeget kg-ban és adott esetben a konténerek számát kell feltüntetni.
A bejelentőnek a fent nevezett okmányon jól láthatóan fel kell tüntetnie az aláírásával ellátott „T2L” jelzést.
(3) Ha a formalitások teljesítéséhez állami vagy magán adatfeldolgozó-rendszereket használnak, akkor az illetékes hatóságok kérelemre engedélyezhetik, hogy az érdekeltek a (2) bekezdés szerinti aláírást valamilyen más összehasonlítható műszaki megoldással helyettesítsék, amely adott esetben valamilyen kód használatán alapszik, és ugyanolyan joghatással bír, mint a saját kezű aláírás. Ezt az egyszerűsítést csak akkor engedélyezik, ha az illetékes hatóságok által megkövetelt technikai és eljárási feltételeket teljesítik.
(4) A számlát vagy a szállítási okmányt a bejelentőnek teljesen ki kell töltenie, alá kell írnia, valamint a bejelentő kérésére az indító ország illetékes hatóságainak láttamozniuk kell. Ennek a láttamozásnak tartalmaznia kell az indító vámhivatal nevét, bélyegzőjét, az illetékes tisztségviselő aláírását, a láttamozás dátumát, valamint vagy a nyilvántartási számot, vagy – amennyiben szükséges – az árutovábbítás vagy a kivitel számát.
(5) Ezen cikk rendelkezései csak akkor érvényesek, ha a számla vagy a szállítási okmány csak Közösségi árukra vonatkozik.
(6) Jelen Egyezmény értelmében a számla vagy szállítási okmány T2L árutovábbítási okmánynak tekintendő, ha megfelel a (2)–(5) bekezdések szerinti feltételeknek és előírásoknak.
(7) Az Egyezmény 9. Cikk (4) bekezdése értelmében egy EFTA-ország illetékes hatósága a vámterületére T2L árutovábbítási okmánynak minősülő számlával vagy szállítási okmánnyal érkező árukhoz csatolhatja a számláról vagy a szállítási okmányról készült másolatot az ezen árukhoz kiállított T2 vagy T2L árutovábbítási okmányokhoz.
Az okmányok utólagos kiállítása
10. Cikk
Ha az áruk Közösségi jellegének igazolására szolgáló okmányt utólag állítják ki, akkor azt pirossal írva a következőképpen kell láttamozni:
– Expedido a posteriori
– Udstedt efterfolgende
– Nachträglich ausgestellt
7
– Issued retroactively
– Delivré a posteriori
– Rilasciato a posteriori
– Achteraf afgegeven
– Emitido a posteriori
– Annettu jälkikäteen
– Útgefid eftir á
– Utstedt i etterhand
– Utfärdat i efterhand
– Vystaveno dodatecne
– Utólag kiállítva
– Wystawiony z mocza wsteczna
– Vystavené dodatecne
Különleges alakszerűségek meghatározott árutovábbítási eljárások vagy meghatározott áruk esetén
TIR vagy ATA Carnet-val történő szállítás
11. Cikk
(1) Ha az áruszállítások jelen Melléklet 4. Cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti esetek valamelyikében TIR vagy ATA Carnet-val történnek, a bejelentő – fenntartva a 4. és 5. Cikkeket – beírhatja az áruk Közösségi jellegének igazolásához a „T2L” rövid jelzést jól láthatóan, aláírásával igazolva a felhasznált Carnet érintett szelvényének az árumegnevezés céljára fenntartott rovataiba, mielőtt még a Carnet-t láttamozásra benyújtaná az indító hivatalhoz. A „T2L” rövid jelzést minden egyes szelvényen, ahol az szerepel, az indító hivatal bélyegzőlenyomatával és az illetékes tisztségviselő aláírásával hitelesíteni kell.
(2) Azokban az esetekben, amikor Közösségi és nem Közösségi árukat ugyanazzal a TIR vagy az ATA Carnet-val szállítanak, mindkét árufajtát egymástól elkülönítve kell feltüntetni; a „T2L” jelzést úgy kell beírni, hogy az egyértelműen csak a Közösségi árukra vonatkozzék.
12–14. Cikkek
Ez a Melléklet nem tartalmaz 12–14. Cikkeket.
Utasforgalomban vagy útipoggyászként
szállított áruk
15. Cikk
(1) Nem kötelező T1 vagy T2 eljárást alkalmazni az utasforgalomban vagy útipoggyászként szállított árukra, amennyiben ezeket nem kereskedelmi forgalomra szánják.
(2) Ha az utasforgalomban vagy útipoggyászként szállított áruk Közösségi jellegét igazolni kell, akkor az áruk Közösséginek minősülnek mindaddig, amíg nem kereskedelmi forgalomra szánják azokat, és
a) a bejelentőben azt nyilatkozzák, hogy Közösségi árukról van szó, és a nyilatkozat valóságtartalmát illetően nem merül fel semmilyen kétség;
b) egyéb esetekben, jelen Cím II. és III. Fejezeteinek rendelkezései szerint.
Kölcsönös segítségnyújtás
16. Cikk
Az országok illetékes hatóságai segítséget nyújtanak egymásnak azon okmányok valódiságának és helyességének, valamint a formalitások előírásszerű teljesítésének ellenőrzésében, amelyekkel jelen Cím II. és III. Fejezetei szerint az áruk Közösségi jellegét igazolják.
IV. CÍM
A T1 ÉS T2 ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az eljárás
1. RÉSZ
A nyomtatványok
17. Cikk
(1) A T1 vagy T2 bejelentőket a III. Melléklet I–IV. Függelékeinek mintái szerinti nyomtatványon kell leadni. A bejelentőket a jelen Egyezménynek megfelelően kell elkészíteni.
(2) A 25–29. Cikkeknek megfelelően az árutovábbítási bejelentők leíró részeként jelen Melléklet I. Függelékének mintája szerinti rakományjegyzéket lehet alkalmazni. Ennek alkalmazása nem érinti azonban azokat a kötelezettségeket, amelyek minden indításra/kiléptetésre vagy a rendeltetési országban valamennyi eljárás formalitásaira, valamint az ezekhez kapcsolódó nyomtatványokra vonatkoznak.
2. RÉSZ
T1 és T2 bejelentők
Kiállítás és felhasználás
18. Cikk
(1) Ha az árukat T1 eljárás szerint szállítják, akkor a főkötelezett a felhasznált nyomtatvány 1. rovatának jobb alrovatába a „T1” jelzést írja. Pótlapnyomtatványok használatakor a főkötelezett a felhasznált pótlapnyomtatvány(ok) 1. rovatának jobb alrovatába a „T1 BIS” jelzést írja.
Azokban az esetekben, amikor a bejelentők feldolgozására adatfeldolgozó-rendszert alkalmaznak, és a III. Melléklet I. és II. Függelékeiben szereplő minták szerinti pótlapnyomtatványokat használnak, akkor az említett nyomtatványok 1. rovatának jobb alrovatába a „T1 BIS” jelzést kell beírni.
(2) Ha az árukat a T2 eljárás szerint szállítják, akkor a főkötelezettnek a felhasznált nyomtatvány 1. rovatának jobb alrovatába a „T2” jelzést kell beírnia. Pótlapnyomtatványok használatakor a főkötelezettnek a felhasznált pótlapnyomtatvány(ok) 1. rovatának jobb alrovatába a „T2 BIS” jelzést kell beírnia.
Azokban az esetekben, amikor a bejelentők feldolgozására számítógépes rendszert alkalmaznak, és az említett Melléklet I. és II. Függelékeiben szereplő minták szerinti pótlapnyomtatványokat használnak, akkor az említett nyomtatványok 1. rovatának jobb alrovatába a „T2 BIS” jelzést kell beírni.
T1 és T2 eljárással továbbított
szállítmányok
19. Cikk
(1) Ha a szállítmányok T1 eljárás alapján szállítandó áruk mellett egyidejűleg olyan árukat is tartalmaznak, amelyeket T2 eljárás szerint kellene szállítani, akkor a III. Melléklet III. és a IV. Függelékek, vagy adott esetben az I. és II. Függelékek szerinti „T1 BIS”, illetve „T2 BIS” jelzést tartalmazó pótlapokat lehet csatolni a III. Melléklet I. és II. Függelékében szereplő minták szerinti nyomtatványhoz.
Ebben az esetben a fent említett nyomtatvány 1. rovatának jobb alrovatába a „T” jelzést kell beírni; a „T” jelzés mögötti szabad területet át kell húzni; ezenkívül a 32. „Tételsorszám”, 33. „ Vámtarifaszám”, a 35. „Bruttó tömeg (kg)”, a 38. „Nettó tömeg (kg)”, és a 44. „Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/igazolások és engedélyek” rovatokat át kell húzni. A „T1 BIS” és a „T2 BIS” jelzéssel ellátott kiegészítő nyomtatványok sorszámát a felhasznált nyomtatvány 31. „Csomagok és áru megjelölés” rovatában kell feltüntetni, a III. Melléklet I. és II. Függelékeinek mintája szerint.
(2) Ha a 18. Cikk szerinti rövid jelzések egyike sem szerepel a felhasznált nyomtatvány 1. rovatának jobb alrovatában, vagy olyan szállítások történtek, amelyek egyidejűleg tartalmaztak T1 és T2 eljárás szerint szállítandó árukat, és a szállítás nem az (1) bekezdés vagy a 28. Cikk szerint történt, akkor az ilyen okmányokkal szállított áruk úgy tekintendők, mintha azokat T1 eljárásban szállították volna.
Az indítás/kiléptetés
és az árutovábbítási eljárás bejelentőinek egyidejű benyújtása
20. Cikk
Nem érinti az esetleg alkalmazandó egyszerűsítési intézkedéseket, hogy az áruk továbbítására, illetve újbóli kiszállítására alkalmazott vámokmányokat, vagy az áruk exportjára, illetve reexportjára szolgáló vámokmányokat, vagy bármely más azonos jogi hatással bíró okmányt az árutovábbítási eljáráshoz megfelelő bejelentővel együtt kell benyújtani az indító hivatalhoz.
Erre a célra – nem érintve az Egyezmény 7. Cikk (3) bekezdése szerintieket – egyrészről a kivitel vagy az újrakivitel bejelentőit, vagy a kiszállítás vagy az újrakiszállítás bejelentőit, másrészről az árutovábbítási eljárás bejelentőit egyetlen nyomtatványon lehet összevonni.
T1 vagy T2 bejelentők benyújtása
21. Cikk
(1) A bejelentőt az illetékes hatóságnál a hivatali órák idején kell benyújtani. Az illetékes hatóság azonban a bejelentő személy kérésére és költségére engedélyezheti a bejelentő benyújtását a hivatali órákon kívül is.
(2) A hatóság egy másik helyen lévő hivatalának tisztségviselőjéhez benyújtott bejelentő egyenértékű a bejelentőnek az illetékes hivatalnál történő benyújtásával, ha ezt ennek céljából az illetékes hatóság és az érdekeltek megállapodás útján rendezték.
Áruvizsgálat
22. Cikk
(1) Az áruvizsgálat az arra a célra kijelölt helyen és időben történik.
(2) A bejelentő személy kérelmére azonban az illetékes hatóság az áruvizsgálatot egy másik helyen, vagy az (1) bekezdés szerinti időtől eltérő időpontban is elvégezheti. Minden ezzel kapcsolatos költség a bejelentő személyt terheli.
3. RÉSZ
Rakományjegyzékek
Fogalommeghatározás
23. Cikk
A 17. Cikk (2) bekezdése szerinti rakományjegyzéknek tekintendő minden olyan kereskedelmi okmány, amely teljesíti a 24–29., illetve a 60–63. Cikkekben meghatározott feltételeket.
A rakományjegyzékek formája
24. Cikk
A rakományjegyzékeknek tartalmazniuk kell:
a) a „Rakományjegyzék” feliratot;
b) egy 70 X 55 mm-es rovatot, amelynek felső része egy, a „T” jel bejegyzésére szolgáló 70 X 15 mm-es részre, valamint egy, a 18. Cikk (1) és (2) bekezdései szerinti adatok számára szolgáló részre, és egy alsó, 70 X 40 mm-es, a 27. Cikk (3) bekezdése szerinti adatok számára szolgáló részre van felosztva;
c) az alábbi sorrendben a következő fejlécű hasábokat:
– sorszám,
– csomagok jelzése, száma, mennyisége és típusa, áruleírás,
– indító/kiléptető ország,
– bruttó tömeg( kg),
– hivatali bejegyzések rovata.
Az érdekeltek az oszlopok szélességét igényeiknek megfelelően alakíthatják; „A hivatal megjegyzései” feliratú hasábnak azonban legalább 30 mm szélesnek kell lennie. Ezenkívül az érdekeltek az a), b) és c) pontokkal jelzett rovatokon kívüli szabad részt is felhasználhatják saját céljaikra.
A rakományjegyzékek kitöltése
25. Cikk
(1) Rakományjegyzékként kizárólag a nyomtatványok előlapja használható.
(2) A rakományjegyzéken feltüntetett minden egyes árutételt sorszámmal kell ellátni.
(3) Ez a cikk nem tartalmaz (3) bekezdést.
(4) Az utolsó bejegyzés után közvetlenül vízszintes vonalat kell húzni. Az üres mezőket – a későbbi bejegyzések számára való használhatatlanná tétel érdekében – át kell húzni.
A rakományjegyzékek egyszerűsítése
26. Cikk
(1) Minden ország illetékes hatóságai engedélyezhetnek a 17. Cikk (2) bekezdése szerinti olyan rakományjegyzékeket, amelyek a 23–24., valamint a 60–63. Cikkek nem minden feltételének tesznek eleget.
Ilyen jegyzékek csak akkor engedélyezhetők, ha
a) azokat olyan vállalatok állítják ki, amelyek könyvelési nyilvántartásaikat elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozás útján készítik;
b) azokat úgy állítják és töltik ki, hogy az illetékes hatóságok és a statisztikai hivatalok által nehézség nélkül értékelhetők;
c) minden egyes árutételre tartalmazzák a csomagok mennyiségének, jelzésének, számának és típusának adatait, az áru leírását, az indító/kiléptető ország nevét, illetve a bruttó tömeget kilogrammokban kifejezve.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rakományjegyzékekként olyan jegyzékek is engedélyezhetők, amelyeket az indítási/kiléptetési formalitások teljesítésének céljából állítottak ki, még akkor is, ha ezeket a jegyzékeket olyan vállalatok állítják ki, amelyek üzleti dokumentumaikat nem elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozás útján készítik.
A rakományjegyzékek alkalmazása
27. Cikk
(1) Amennyiben a főkötelezett rendszeresen él azzal a lehetőséggel, hogy egy szállítmányra, amely több árufajtából áll, rakományjegyzékeket alkalmaz, akkor a 15. „indító/kiléptető ország”, a 33. „vámtarifaszám”, a 35. „bruttó tömeg (kg)”, a 38. „nettó tömeg (kg)”, és adott esetben a 44. „Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, bizonyítékok és engedélyek” rovatokat a T1 vagy T2 eljárásra alkalmazott nyomtatványon ki kell húzni, és ezen okmány 31. „csomagok és árumegjelölés” rovatát nem szabad a csomagok jeleinek, számainak, mennyiségének fajtáinak adataira és az árumegjelölésre felhasználni. Ezt a nyomtatványt nem szabad kiegészítő nyomtatványokkal kiegészíteni.
(2) A rakományjegyzéket ugyanannyi példányban kell benyújtani, mint azt az árutovábbítási eljárásra használt nyomtatványt, amelyhez a rakományjegyzék tartozik.
(3) A bejelentő nyilvántartásba vételekor a rakományjegyzékeket ugyanazzal a nyilvántartásbavételi számmal kell ellátni, mint azokat az árutovábbítási eljárásra használt nyomtatványokat, amelyekre a rakományjegyzékek vonatkoznak. Ezt a számot az indító vámhivatal nevét is tartalmazó bélyegzővel vagy kézírással kell bejegyezni. Ez utóbbi esetben az indítóhivatal szolgálati bélyegzőjét is alkalmazni kell. Ezenkívül az indítóhivatal tisztviselőjének aláírása is feltüntethető.
(4) Ha több rakományjegyzék egy T1 vagy T2 árutovábbítási eljárásban használt nyomtatványt egészít ki, akkor ezeket a főkötelezettnek sorszámokkal kell ellátnia. A mellékelt rakományjegyzékek számát a nevezett árutovábbítási nyomtatvány 4. „rakományjegyzék” rovatában kell feltüntetni.
(5) A III. Melléklet I. és II. Függelékeinek mintája szerinti nyomtatványon kiállított bejelentőt, amelyet az 1. rovat jobb alrovatában feltüntetett „T1” vagy „T2” jelzéssel nyújtottak be, és amelyhez egy vagy több rakományjegyzéket mellékeltek, az I. Melléklet 10. vagy 37. Cikke szerinti T1 vagy T2 bejelentőnek kell tekinteni.
Gyűjtőszállítmányok
28. Cikk
Ha a szállítmányok egyidejűleg T1 és T2 eljárással szállítandó árukat tartalmaznak, akkor osztott rakományjegyzékeket kell kiállítani; ezeket a T1 és T2 eljárás bejelentőjének egyetlen nyomtatványához lehet csatolni.
Ebben az esetben az utolsó nyomtatvány 1. rovatának jobb alrovatába „T” jelzést kell írni, a „T” jelzést követő üres részt át kell húzni. Ezenkívül a 15. „indító/kiléptető ország”, a 32. „tételsorszám” a 33. „vámtarifaszám”, a 35. „bruttó tömeg (kg)”, a 38. „nettó tömeg (kg)”, és adott esetben a 44. „Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek” rovatokat át kell húzni. A felhasznált nyomtatvány 31. „csomagok és árumegjegyzés” rovatában azoknak a mindenkori rakományjegyzékeknek a sorszámát kell feltüntetni, amelyek mindkét árufajtára vonatkoznak.
Kizárólag egyfajta áruból álló szállítmányok
29. Cikk
Bármely ország illetékes hatóságai engedélyezhetik, hogy azok a vállalatok, amelyek könyvelési nyilvántartásaikat elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozás útján készítik, és amelyeknek a 26. Cikk alapján a különleges minta szerinti rakományjegyzékek használatát engedélyezték, ezeket a jegyzékeket azokra a T1 vagy T2 eljárásra is felhasználják, amelyek csak egy árufajtát foglalnak magukba, amennyiben ezen vállalatok adatfeldolgozási programjai ezt szükségessé teszik.
4. RÉSZ
Formalitások az indító vámhivatalnál
Az áruk vámhivatalnál történő bemutatásának
határideje
30. Cikk
Az indító vámhivatal által meghatározott határidő, amelyen belül a szállítmánynak a rendeltetési hivatalhoz meg kell érkeznie, kötelező érvényű azon országok hatóságai számára, amelyek területét az áruk a T1 vagy T2 árutovábbítási eljárás során érintik. A megállapított határidőt ezek a hatóságok nem változtathatják meg.
5. RÉSZ
Formalitások az átléptető vámhivatalnál
31. Cikk
Az I. Melléklet 18. Cikk szerinti határátlépési igazolás nyomtatványának meg kell felelnie a II. Mellékletben szereplő mintának.
6. RÉSZ
Formalitások a rendeltetési vámhivatalnál
Megérkezési igazolás
32. Cikk
(1) A megérkezési igazolást azon személy kérelmére állítják ki, aki a rendeltetési hivatalnál az áruszállítmányt a hozzátartozó T1 vagy T2 árutovábbítási okmánnyal bemutatta.
(2) A megérkezési igazolás nyomtatványának – amelylyel igazolják, hogy a T1 vagy T2 árutovábbítási okmányt, és ezzel egy időben az abban megjelölt áruszállítmányt a rendeltetési hivatalnál bemutatták – meg kell felelnie a III. Függelék mintájának. A T1 vagy T2 árutovábbítási okmányoknál azonban a visszpéldány hátoldalán lévő rész is felhasználható.
(3) A megérkezési igazolást az érdekeltnek előre ki kell töltenie. Az igazolás a rendeltetési hivatal számára fenntartott rész mellett tartalmazhat még más, az áruszállítmányt érintő adatokat is. A rendeltetési hivatal által kiállított megérkezési igazolás kötelező érvénye azonban csak azokra az adatokra terjed ki, amelyeket a rendeltetési hivatal számára fenntartott részek tartalmaznak.
AZ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI OKMÁNYOK VISSZAKÜLDÉSE
Központi helyek
33. Cikk
Minden ország megnevezhet központi hivatalokat, ahová a rendeltetési ország illetékes hivatalai visszaküldik az okmányokat. Azok az országok, amelyek kijelöltek ilyen hivatalokat, közlik ezt az Európai Közösség Bizottságával is, és egyúttal meghatározzák az ezen hivatalokhoz visszaküldendő árutovábbítási okmányok fajtáját is. A Bizottság tájékoztatja erről a többi országot.
A biztosítéknyújtás
1. RÉSZ
Kezességi okmányok
34. Cikk
Az I. Melléklet 25. Cikk (1) bekezdése szerinti kezességi okmánynak meg kell felelnie a következő mintáknak:
– a IV. Függelék mintájának, ha összkezességről van szó,
– az V. Függelék mintájának, ha egyedi kezességről van szó,
– a VI. Függelék mintájának, ha átalánykezességről van szó.
2. RÉSZ
Összkezesség
Kizárás az összkezesség rendszeréből
34/a. Cikk
Ha a T1 vagy T2 eljárás során bizonyos árukkal kapcsolatban különösen nagy csalási veszély áll fenn, akkor egy vagy több Szerződő Fél kérelmére az összkezesség ezen árukra a Vegyes Bizottság határozata alapján ideiglenesen megtiltható.
A Vegyes Bizottság tiltó határozatát gyorsított írásbeli eljárással hozza meg, és az akkor tekintendő elfogadottnak, ha legkésőbb a határozattervezet kézhezvételétől számított öt munkanapon belül egyik Szerződő Fél sem emel kifogást.
A Szerződő Felek a fenti írásos eljárás kezdetétől foganatosítják a szükséges intézkedéseket, hogy a javasolt határozatban kijelölt célt elérjék.
Az áruknak az összkezesség rendszeréből történő kizárása hat hónapos időtartamra korlátozódik, kivéve, ha a Vegyes Bizottság ennek meghosszabbításáról dönt.
Az összkezesség nagysága
34/b. Cikk
Nem érinti jelen Melléklet 34/a. Cikkét az, hogy az összkezességet a következő módon határozzák meg:
1. Az összkezességet a 4. pont szerinti eljárással vagy másik azonos eredményre vezető számítási eljárással úgy kell meghatározni, hogy az összkezesség a fizetendő vámok és egyéb adók legalább 30%-át képezze.
2. Az összkezességet a 4. pont szabályainak megfelelően vagy másik azonos eredményre vezető számítási eljárással olyan összegben állapítják meg, amely az esedékes vámok és egyéb adók összegének megfelel, ha az összkezességet a T1 vagy T2 eljárásban szállított olyan árukkal kapcsolatban kell igénybe venni, amelyek a Vegyes Bizottság gyorsított írásbeli eljárással hozott határozatának tárgyát képezik, és ennélfogva a Szerződő Felek megegyeztek, hogy az árutovábbítási eljárások szabályai nagy csalási veszélyt rejtenek magukban. A Szerződő Felek a fenti írásos eljárás kezdetétől foganatosítják a szükséges intézkedéseket, hogy a javasolt határozatban kijelölt célt elérjék. Az érintett országok illetékes hivatalai azonban az alábbi esetekben az összkezesség összegét a megállapítandó vámok és egyéb adók 50%-ában is meghatározhatják azon személyekre, akik
– a kezességnyújtás országában lakhellyel rendelkeznek,
– az egységes árutovábbítási eljárást nem csak alkalmanként veszik igénybe,
– pénzügyi helyzetükből adódóan képesek kötelezettségeiket teljesíteni,
– a vám- és adóelőírások ellen nem követtek el súlyos szabálytalanságot.
A fenti esetekben a kezességnyújtás helye szerinti hivatal a 35. Cikk alapján a kezességi tanúsítvány 7. sz. rovatába a következő megjegyzések egyikét jegyzi be:
– aplicación del equndo apartado del punto 2 del articulo 34 ter del Apendice II del Convencio de mayo de 1987
– andelse af artikel 34 b, stk. 2, andet afsnit af tillae II til konventionen af 20. maj 1987
– Anwendung von Artikel 34 b. Absatz 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommen vom 20 Mai 1987
8
– application of the second subpharagraph of Article 34 B ( 2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987
– application article 34 ter, paragraphe 2, deuxiéme alinéa de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987
– applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, secondo comma dell'appendice II della Convenzione del 20 Maggio 1987
– toepassing artikel 34 ter, lid 2, tweede alinea van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987
– aplicaço do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34-B do apendice II da Conveno de 20 Maio de 1987
– 20. päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu
– Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II.vióbétis vis samninginn frá 20. mai 1987
– anvendelse av Artikkel 34 b, paragrapf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensionen av 20. mai 1987
– tilllômpning av artikel 34b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. maj 1987
– Pouzití cl. 34 b, bod 2. druhy pododstavec prílohy II Úmluvy z 20. kvetna 1987
– az 1987. május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34/b. Cikk (2) bekezdés második fordulatának alkalmazása
– zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podusep Zal. II Kowencji z dn. 20. maja 1987.
– Uplatnenie clánku 34 b, odsek 2, druhy pododsek prílohy II Dohovoru z 20. mája 1987
3. Amennyiben az Egységes Árutovábbítási Eljárás bejelentő okmánya a 2. pont alkalmazási területe szerinti árukon kívül más árukat is tartalmaz, akkor az összkezesség nagyságára vonatkozó előírásokat úgy kell alkalmazni, mintha mindkét árukategória külön bejelentő okmányokon szerepelne.
Azon árukategóriához tartozó árukat azonban, amelyek mennyisége vagy értéke viszonylag kicsi, figyelmen kívül kell hagyni.
4. E cikk alkalmazásához a kezességnyújtás teljesítésének hivatala az alábbi becslést végzi el egy hétre vetítve:
– a végrehajtott szállítások;
– az érintett országokban alkalmazott, a legnagyobb tételek figyelembevételével esedékes vámok és egyéb adók.
Ez a becslés az érdekeltek azon kereskedelmi és könyvelési okmányain alapszik, amelyek az előző évben végrehajtott áruszállításokra vonatkoznak; az eredményt 52-vel osztják.
Azon érdekeltek esetében, akik üzleti tevékenységüket csak rövid ideje kezdték meg, a kezességnyújtás teljesítésének hivatala az érdekelttel együtt megbecsüli az egy adott időszakban szállított áruk mennyiségét, értékét és adóját; ennek során a már meglévő adatokra támaszkodnak. A kezességnyújtás hivatala kerekítés útján meghatározza azon áruk értékét és valószínű adóterhét, amelyeket egyhetes időtartam alatt szállítanak. A kezességnyújtás hivatala évente felülvizsgálja az összkezesség összegét; ennek során különösen figyelembe veszi az indító hivatalok tájékoztatásait és adott esetben a kezesség összegének nagyságát újra meghatározza.
5. A Vegyes Bizottság évente legalább egyszer dönt, hogy a 2. pont szerinti intézkedések folytatódjanak-e vagy sem.
Kezességi tanúsítvány
35. Cikk
Az I. Melléklet 26. Cikk (3) bekezdése szerinti kezességi tanúsítvány nyomtatványának meg kell felelnie a VII. Függelék szerinti mintának. A kezességi tanúsítványt a 36–39. Cikk alapján állítják ki és alkalmazzák.
A meghatalmazottak
36. Cikk
(1) A főkötelezett saját felelősségére megnevezi a kezességi tanúsítvány kiállításakor vagy annak érvényessége ideje alatt bármikor az igazolás hátoldalán azokat a személyeket, akiket meghatalmazott, hogy nevében a T1 vagy T2 árutovábbítási eljárás bejelentőit aláírják. A megnevezés a meghatalmazott családi és utónevének megadásából, valamint a meghatalmazott aláírásmintájából áll. Minden egyes meghatalmazott megnevezését a főkötelezett aláírásával igazolja. A főkötelezett jogosult áthúzni azokat a rovatokat, amelyeket nem akar használni.
(2) A főkötelezett valamely meghatalmazott személy nevének bejegyzését a tanúsítvány hátoldalán bármikor érvénytelenítheti.
A meghatalmazott képviselő
37. Cikk
Az indító hivatalnál bemutatott kezességi tanúsítvány hátoldalára bejegyzett személyek a főkötelezett meghatalmazott képviselőinek tekintendők.
AZ ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ
Az érvényességi idő meghosszabbítása
38. Cikk
A kezességi tanúsítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a két évet. Ez az időtartam azonban azon hivatal által, ahol a kezességet nyújtották, egyszer, maximum két évvel meghosszabbítható.
Felmondás
39. Cikk
Ha a kezességi szerződést felbontják, a főkötelezettnek az összes részére kiadott még érvényes kezességi igazolást haladéktalanul vissza kell adnia a kezesség nyújtásának helyén.
Minden ország megküldi az Európai Közösségek Bizottságának a bevonás után még érvényes, és még vissza nem adott igazolások azonosító adatait. A Bizottság tájékoztatja erről a többi országot.
3. RÉSZ
Átalánykezesség
A kezesség összege
40. Cikk
Nem érinti a 41. Cikk (2) és (3) bekezdése szerintieket, hogy az a kezességi összeg, amelynek nagyságáig a kezes az I. Melléklet 28. Cikk (1) bekezdése szerint T1 vagy T2 bejelentőnként kezeskedik, 7000 ECU.
Az átalánykezesség összegének növekedése
41. Cikk
(1) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetek kivételével az indító hivatal nem követelhet T1 vagy T2 bejelentőnként biztosítékként 7000 ECU-nál nagyobb átalányösszeget, függetlenül attól, hogy az egy bejelentővel szállított árukra vonatkozó vámok és egyéb adók összege milyen magas.
(2) Olyan különleges egyedi esetekben, amikor az áruk szállítása nagyobb kockázattal jár, és ezért a 7000 ECU átalánykezesség összeg nem elegendő, az indító hivatal olyan magasabb biztosítékot követel, amely az egész szállítandó árumennyiség vámjának és egyéb adójának fedezetéül szolgáló 7000 ECU többszörösének felel meg.
Egy szállítás különösen akkor tekintendő magasabb kockázattal járónak, ha olyan árukat érint, amelyekre az összkezesség keretében a 34/a. Cikk vagy a 34/b. Cikk 2. pontja vonatkozik.
(3) A VIII. Függelékben felsorolt áruk szállításakor a biztosítékot fel kell emelni, ha a szállítandó áruk meghaladják a 7000 ECU átalányösszeghez rendelt mennyiséget.
Ebben az esetben az átalányösszeget a szükséges biztosítéknak megfelelően a szállítandó áruk mennyiségének megfelelően a 7000 ECU többszörösében állapítják meg.
(4) A főkötelezettnek a (2) és a (3) bekezdés szerinti esetekben az indító vámhivatalnál a 7000 ECU átalányösszeg többszörösének megfelelő mennyiségű átalánydíjas garanciajegyet kell leadnia.
Érzékeny és nem érzékeny árukból álló
szállítmányok
42. Cikk
(1) Ha a T1 vagy T2 bejelentők a 41. Cikk (3) bekezdésének listájában szereplő árukon kívül más árukat is tartalmaznak, akkor az átalánykezességre vonatkozó előírásokat úgy kell alkalmazni, mintha mindkét árufajta külön árutovábbítási bejelentőben szerepelne.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően egy árufajta azon áruit, amelyek mennyisége vagy értéke viszonylag jelentéktelen, figyelmen kívül kell hagyni.
Garanciajegy
43. Cikk
(1) A kezességnyújtási nyilatkozatnak a kezességnyújtás helye szerinti hivatalban történő elfogadásával a biztosítéknyújtó felhatalmazást kap, hogy a kezességnyújtási nyilatkozatban meghatározott feltételek szerint és azok keretében a szükséges átalánydíjas garanciajegyeket azon személyeknek átadja, akik főkötelezettként kívánnak fellépni egy általuk választott indító hivataltól történő T1 vagy T2 eljárás végrehajtása során.
(2) Az átalánykezesség keretében kiállított átalánydíjas garanciajegy nyomtatványának meg kell felelnie a IX. Függelék mintájának. A minta hátoldalán lévő adatok megelőzhetik a kitöltő adatait a másik oldal felső részén; a további szövegrész változatlan marad.
(3) A kezes 7000 ECU összegig kezeskedik minden egyes átalánydíjas garanciajegyért.
(4) Nem érintve a 41. és 44. Cikkeket, a főkötelezett minden egyes átalánydíjas garanciajeggyel egy T1 vagy T2 eljárást hajthat végre. Az átalánydíjas garanciajegyet az indító hivatalhoz kell benyújtani, amely azt megőrzi.
Korlátozott érvényű átalánydíjas garanciajegy
44. Cikk
A biztosítéknyújtó olyan átalánydíjas garanciajegyeket adhat ki, amelyek
– nem érvényesek a VIII. Függelékben felsorolt fajtájú áruk T1 vagy T2 eljárással történő továbbítására,
– az első gondolatjel alatt nem említett árukra vonatkoznak, és amelyekre szállítóeszközönként az I. Melléklet 12. Cikk (2) bekezdése szerinti maximum hétszeres jogcím alkalmazható.
Erre a célra a biztosítéknyújtó a kiadandó biztosítéki jogcím(ek)re – utalva ezen Cikkre – átlósan nagy betűkkel az alábbi megjegyzések valamelyikét írja:
– VALIDEZ LIMITADA
– BEGREANSET GLYDIGHED
– BESCHRÄNKTE GELTUNG
9
– LIMITED VALIDITY
– VALIDITÉ LIMITÉE
– VALIDITR LIMITATA
– BEPERKTE GELDIGHEID
– BALIDADE LIMITADA
– VOIMASSA RAJOITETUSTI
– TAKMARKAD GILDISSVID
– BEGRENSET GYLDIGHET
– BEGRENSAD GILTIGHET
– OMEZENÁ PLATNOST
– KORLÁTOZOTT ÉRVÉNYŰ
– OGRANICZONA WAZNOSC
– OBMEDZENÁ PLATNOST
Felmondás
45. Cikk
A kezességi szerződés felmondásáról az az ország, amelyhez a kezességnyújtás helye tartozik, haladéktalanul értesíti a többi országot.
4. RÉSZ
Egyedi biztosíték
A biztosítéknyújtás nagysága
45/a. Cikk
Az egyedi biztosíték összegét, amely a T1 eljárásban szállított azon árukra vonatkozik, amelyeket a 34/a. Cikk alapján az összkezességből kizártak, és amelyeket e Melléklet VIII. Függeléke tartalmaz, a VIII. Függelék szerint számítják ki.
46–48. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 46–48. Cikkeket.
Szabálytalanságok
A rendeltetési hivatalban be nem mutatott szállítmányok
49. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 49. Cikket.
A T1 és T2 eljárások szabályos végrehajtásának igazolása
50. Cikk
Az I. Melléklet 34. Cikk (2) bekezdés d) pontja szerinti esetekben a T1 vagy T2 árutovábbítási eljárások szabályos végrehajtását az illetékes hatóságok számára a következő módon kell igazolni:
a) az illetékes hatóságok által igazolt okmányok bemutatásával, amelyekből kitűnik, hogy az adott árukat a rendeltetési hivatalnál, vagy a 111. Cikk szerinti esetekben az engedélyezett címzettnél bemutatták. E dokumentumnak az áruk azonosításához adatokat kell tartalmaznia, vagy
b) egy Harmadik országban a belföldi forgalom számára kiállított vámokmány bemutatásával, vagy ezen okmány másolatával vagy fotókópiájával; a másolatot vagy a fotókópiát annak a vámhivatalnak kell hitelesítenie, aki a az eredetit lemásolta, vagy az érintett Harmadik ország hatóságának, vagy más ország hatóságának. E dokumentumnak adatokat kell tartalmaznia az érintett áruk azonosításához.
V. CÍM
AZ ECU ELLENÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
51. Cikk
(1) A jelen Mellékletben ECU-ben kifejezett összegeket az október első munkanapján érvényes átszámítási árfolyammal számolják át az egyes országok nemzeti valutájába, és ez a következő év január 1-jével lép hatályba.
Ha egy bizonyos valutára nincs átszámítási árfolyam, akkor azon első nap árfolyama érvényes, amelyet október első munkanapját követően utoljára tettek közzé. Amennyiben október első munkanapja után nem tettek közzé átszámítási árfolyamot, akkor az ezen időpont előtti azon utolsó nap átszámítási árfolyamát kell alkalmazni, amelyet közzétettek.
(2) Fentiek alkalmazása esetén az ECU azon ellenértéke irányadó, amely a 41. Cikk szerinti biztosítéki jogcímmel(ekkel) benyújtott T1 vagy T2 bejelentők nyilvántartásba vételének időpontjában érvényes.
VI. CÍM
MEGHATÁROZOTT SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK
Légi forgalomban történő szállítások
52. Cikk
(1) Ha az I. Melléklet 39. Cikk (1) bekezdése szerint a T1 vagy T2 eljárást az egyik Szerződő Fél repülőteréről légi úton szállított árukra alkalmazzák, akkor az ehhez alkalmazott Manifest – amelynek tartalma megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény 9. Melléklet 3. Függelékében meghatározottaknak – T1 vagy T2 bejelentőnek tekintendő.
(2) A T1 és T2 eljárás alá tartozó áruk együttes szállítása esetén ezeket az árukat osztott Manifesteken kell felsorolni.
(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti Manifest(ek)et a légitársaságoknak keltezéssel és aláírással kell záradékolniuk, ami azokat T1 vagy T2 árutovábbítási bejelentőkké minősíti.
A megfelelően kitöltött és aláírt Manifestek az esettől függően T1 vagy T2 bejelentőnek számítanak.
Az (1) és (2) bekezdések szerinti Manifestek(ek)nek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:
– azon légitársaság nevét, amely az árukat szállításra átvette,
– a járatszámot,
– a járat dátumát,
– a berakodás (indító) és kirakodás (rendeltetési) repülőterének neveit, és ezenkívül minden a Manifestben szereplő áruküldemény tekintetében meg kell adni:
– a légi szállítólevél számát,
– a csomagok számát,
– az áruk általános leírását vagy amennyiben szükséges a „consolidated” („gyűjtőszállítmány”) jelzést, adott esetben rövidített formában,
– a bruttó tömeget.
(4) Az a légitársaság, amely az (1)–(3) bekezdések szerinti Manifesteken felsorolt árukat szállításra átveszi, ezen szállítások tekintetében főkötelezetté válik.
(5) Azon eseteket kivéve, amikor a légitársaság a 103. Cikk szerint engedélyezett feladó, az (1)–(3) bekezdésekben említett Manifesteket az indító repülőtér illetékes hatóságaihoz legalább két példányban kell benyújtani, amelyeket az illetékes hatóságok záradékolnak, és egy példányt megőriznek.
Ezen hatóságok ellenőrzés céljából bekérhetnek minden légi szállítólevelet, amelyek a Manifestekben felsorolt áruszállítmányokra vonatkoznak.
(6) Az árukat szállító légitársaság közli a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságaival az indító repülőtér(ek) nevét (neveit).
A rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai eltekinthetnek ezen értesítési kötelezettségtől olyan légitársaságok vonatkozásában, amelyeknél a repült járatkapcsolatok természete és földrajzi helyzete miatt nem merül fel kétség az indító repülőtér(ek) tekintetében.
(7) Az (1)–(5) bekezdések szerinti Manifestek egy példányát a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságainak át kell adni.
(8) Tekintet nélkül a (7) bekezdés rendelkezéseire, a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai ellenőrzés céljából megkövetelhetik a repülőtéren kirakodott összes áru Manifestjének bemutatását.
Ezek a hatóságok – szintén ellenőrzési célokból – megkövetelhetik minden olyan légi teherfuvarlevél bemutatását, amely a Manifestekben felsorolt áruküldeményekre vonatkozik.
(9) A rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai minden indító repülőtér illetékes hatóságának megküldik havonta a légitársaságok által az (1)–(3) bekezdések szerinti Manifestekről készített listát, amelyet hozzájuk az előző hónapban benyújtottak. Ezt a listát a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai jóváhagyják.
Ezen Manifestek mindegyikénél fel kell tüntetni:
– a Manifestek hivatkozási számát,
– a légi közlekedési vállalat nevét (adott esetben rövidítve), amely az árukat szállította,
– a járatszámot,
– a járat dátumát.
Az illetékes hatóságok két-, illetve többoldalú egyezmények alapján engedélyezhetik a légitársaságok számára, hogy a fent nevezett információkat közvetlenül küldjék meg az indító repülőterek hatóságainak. Az illetékes hatóságok ezen engedélyről tájékoztatják a többi országot.
Ha az említett lista Manifestjeinek adataival kapcsolatban szabálytalanságokat állapítanak meg, akkor a rendeltetési hivatal értesíti a indító hivatalt, hivatkozva különösen a légi teherfuvarlevélen (air waybill) szereplő azon árukra, amelyekre ezek a megállapítások vonatkoznak.
(10) Az (1) bekezdés szerinti Manifest alkalmazása helyett az országok illetékes hatóságai azon érdekelt légitársaságok kérésére, amelyek két-, illetve többoldalú egyezmények alapján adatcsererendszereket alkalmaznak, engedélyezik az egységes árutovábbítási eljárás egyszerűsített eljárását.
(11) a) Olyan nemzetközi légitársaságok javára, amelyeknek vagy a székhelye vagy a regionális képviselete a Szerződő Felek területén van, és amelyek
– adatcsererendszereket alkalmaznak a Szerződő Felek területén lévő indító, illetve rendeltetési repülőterek között az információk továbbítására, és
– teljesítik a b) pont követelményeit,
kérelmükre az (1)–(9) bekezdések szerinti T1 vagy T2 eljárásokat egyszerűsíteni kell.
A kérelem kézhezvétele után azon ország illetékes hatóságai, amelyek területén az adott légitársaság székhellyel rendelkezik, megküldik ezt a kérelmet azon országoknak, amelyek területén azon indító és rendeltetési repülőterek találhatók, amelyek adatcsererendszerrel össze vannak kapcsolva.
Amennyiben a megküldés dátumától számított 60 napon belül nem érkezik kifogás, akkor az illetékes hatóságok az Egyezmény 6. Cikkének fenntartásával engedélyezik a c) pont szerinti egyszerűsített eljárást.
Ez az engedély minden érintett országban érvényes, és minden olyan T1 és T2 eljárásra alkalmazni kell, amelyek a nevezett engedélyben megjelölt repülőterek között folynak.
b) A c) pont szerinti egyszerűsített eljárás azon légitársaságok számára engedélyezhető, amelyek
– az országok között jelentős számú járatot üzemeltetnek,
– gyakran küldenek és fogadnak árukat,
– manuális vagy adatfeldolgozási rendszeren nyugvó nyilvántartást vezetnek, amely az illetékes hatóságok számára lehetővé teszi a folyamatok ellenőrzését az indító és a rendeltetési helyeken,
– nem sértették meg súlyosan vagy több esetben a vám- és adóelőírásokat,
– minden nyilvántartásukat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják,
– beleegyeznek, hogy a minden szabálytalanság és eltérés felderítésével és feltárásával kapcsolatos kötelezettségeik gyakorlásakor az illetékes hatóságok felé teljes mértékben felelnek.
c) Az egyszerűsített eljárást az alábbiak szerint hajtják végre:
– a légitársaságnak minden egyes szállítmány státuszának igazolását könyvelési nyilvántartásába be kell vezetnie,
– az adatcsererendszeren megküldött indító repülőtéri Manifest lesz a rendeltetési repülőtér Manifestje is,
– a légitársaságnak meg kell adnia a Manifesten minden árutétel T1, T2, TE (megfelel a T2ES-nek), TP (megfelel a T2PT-nek) és C (megfelel a T2L-nek) státuszát,
– a T1 vagy T2 eljárás elintézettnek minősül, ha az adatcsere révén megküldött Manifest a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságainak rendelkezésére áll, és ezeknek az árut bemutatták,
– az adatcsererendszerrel továbbított Manifest egy példányát kérésre az indító és a rendeltetési repülőterek illetékes hatóságainak be kell mutatni,
– az indító repülőtér illetékes hatóságai a kockázatelemzések alapján a könyvelések felülvizsgálatának segítségével ellenőrzést végeznek,
– a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai a kockázatelemzések alapján a könyvelések felülvizsgálatának segítségével ellenőrzést végeznek, és az adatcsererendszeren keresztül megkapott Manifestek részleteit utóvizsgálatra megküldik az indító repülőtér illetékes hatóságainak, amennyiben az szükséges,
– a légitársaság felel azért, hogy minden a rendeltetési repülőtéren megállapított eltérést és szabálytalanságot azonosítsanak, és erről az illetékes hatóságot tájékoztassák,
– a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai elfogadható határidőn belül közlik az összes eltérést és szabálytalanságot az indító repülőtér illetékes hatóságaival,
– ezek az eltérések és szabálytalanságok a légitársaság és az indító, illetve rendeltetési repülőterek illetékes hatóságai közötti megállapodással rendezhetők.
53. Cikk
Ha az I. Melléklet 39. Cikk (1) bekezdés szerinti olyan árukra alkalmazzák a T1 vagy T2 eljárást, amelyeket az egyik Szerződő Fél repülőteréről légi úton szállítanak, akkor az 52. Cikk nem zárja ki azt, hogy minden érdekelt igénybe vehesse az I. Melléklet szerinti T1 vagy T2 eljárást. Ilyen esetekre az 52. Cikk szerinti eljárások nem érvényesek.
Tengeri forgalomban történő szállítások
54. és 55. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 54. és 55. Cikkeket.
56. Cikk
(1) Ha az I. Melléklet 40. Cikke szerint a T1 vagy a T2 eljárást egy ország tengeri kikötőjéből tengeri úton szállított árukra alkalmazzák, akkor az illetékes hatóságok az érintett hajózási vállalat kérésére az I. Melléklet szerinti T1 vagy T2 eljárást a (2)–(9) bekezdések szerinti feltételek megléte esetén oly módon egyszerűsíthetik, hogy az adott árukra vonatkozó Manifesteket T1 vagy T2 bejelentőkként hagyják jóvá.
(2) A kérelem kézhezvételekor azon ország illetékes hatóságai, ahol az érintett hajózási vállalatok székhellyel rendelkeznek, megküldik a kérelmet azon országoknak, ahol a tervbe vett indító vagy rendeltetési tengeri kikötők fekszenek.
Amennyiben a kérelem kézhezvételének dátumát követő 60 napon belül nem érkezett kifogás, az illetékes hatóságok megadják a hajózási társaságnak a kért engedélyt.
Ez az engedély minden érintett országban olyan érvénnyel bír, mint az Egyezmény 6. Cikke szerinti egy- vagy többoldalú egyezmények.
Ilyen engedély hiányában a Melléklet szerinti T1 vagy T2 eljárást kell végrehajtani.
E cikk előírásai nem zárják ki, hogy bármely személy – beleértve ezek hajózási társaságait is – az I. Melléklet szerinti azon T1 vagy T2 eljárást végrehajtsa, amelyre nézve egy ilyen jellegű engedély számításba jöhet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt csak azon hajózási társaságoknak adják meg, amelyek
– nyilvántartási rendszere lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára az árumozgások ellenőrzését,
– nem sértették meg súlyosan vagy több alkalommal a vám- vagy adóelőírásokat,
– olyan Manifesteket használnak, amelyek
= tartalmazzák legalább a hajózási társaság nevét és pontos címét, a hajó azonosítását, a berakodás, a kirakodás kikötőjét, a hajóraklevélre való utalást (Konnossement), valamint – minden egyes küldeményre – a csomagok jelölését, számát, mennyiségét és fajtáját, az árumegjelölést, a kilogrammokban kifejezett bruttó tömeget, és adott esetben a konténerek azonosító számait,
= az illetékes hatóságok számára nehézség nélkül értékelhetők és ellenőrizhetők,
= az illetékes hatóságoknak megfelelően kitöltve és aláírva az adott hajó kifutása előtt bemutathatók.
(4) Az (1) bekezdés szerinti engedély meghatározza, hogy a T1 és T2 eljárással szállítandó áruk együttes szállítását osztott Manifesteken kell feltüntetni.
(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti Manifesteknek tartalmazniuk kell egy olyan láttamozást, amely a hajózási társaság aláírását és a dátumot tartalmazza, és amely a Manifestet T1 vagy T2 bejelentővé teszi. Az ily módon kiegészített és aláírt Manifestek az esettől függően T1 vagy T2 bejelentőnek tekintendők.
(6) A hajózási társaság, amely a szállításokat az (1)–(4) bekezdésekben említett Manifestekkel hajtja végre, ezen szállítások tekintetében főkötelezetté válik.
(7) Azon esetek kivételével, amelyekben a hajózási társaság a 103. Cikk szerinti engedélyezett feladóvá válik, az (1)–(4) bekezdésekben említett Manifesteket két példányban köteles az indító kikötő illetékes hatóságainak jóváhagyásra benyújtani; az illetékes hatóságok a láttamozást követően az egyik példányt megőrzik.
(8) Az (1)–(4) bekezdés szerinti Manifesteket a rendeltetési kikötő illetékes hatóságainak hitelesítésre át kell adni. Ezek a hatóságok egy példányt maguknál tartanak, ha ez az áruk vámhivatali felügyeletéhez szükséges.
(9) Nem érinti a (8) bekezdésben foglaltakat az, hogy a rendeltetési kikötő illetékes hatóságai ellenőrzés céljából elrendelhetik minden egyes, az adott kikötőben kirakodott áru Manifestjének és rakományjegyzékének (Konnossemente) bemutatását.
(10) A rendeltetési kikötő illetékes hatóságai havonta megküldik minden egyes indító kikötő illetékes hatóságának a hajózási társaság vagy annak képviselője által készített az (1)–(4) bekezdések szerinti Manifestek azon listáját, amelyet hozzájuk az előző hónap folyamán nyújtottak be. Ezt a listát a rendeltetési kikötő illetékes hatóságainak igazolniuk kell.
A Manifestek listájának a következő adatokat kell tartalmazniuk:
– a Manifest hivatkozási számát,
– annak a hajózási társaságnak a nevét, amely az árukat szállította (adott esetben rövidítve),
– a szállítás időpontját.
Ha a listán szereplő Manifestek adataival kapcsolatban szabálytalanságokat állapítanak meg, a rendeltetési hivatal értesíti az indító hivatalt, hivatkozva különösen a rakományjegyzéken (Konnossemente) szereplő azon árukra, amelyekre a megállapítások vonatkoznak.
(11) a) Az olyan nemzetközi hajózási társaságok javára, amelyek a Szerződő Fél területén székhellyel vagy képviselettel rendelkeznek, és megfelelnek a b) pont feltételeinek, kérelmükre a (1)–(10) bekezdések szerinti T1 vagy T2 eljárást tovább lehet egyszerűsíteni.
A kérelem kézhezvételét követően azon ország illetékes hatósága, amelynek területén az adott hajózási társaság székhellyel rendelkezik, értesíti azon többi országot, amelyek területén a tervezett indító és rendeltetési kikötők fekszenek.
Amennyiben az értesítés elküldésének dátumától számított 60 napon belül nem érkezik kifogás, akkor az illetékes hatóságok az Egyezmény 6. Cikkének fenntartásával engedélyezik a c) pont szerinti egyszerűsített eljárást.
Az engedély minden érintett országban érvényes, és minden olyan T1 és T2 eljárásra alkalmazni kell, amely az engedélyben megnevezett kikötők között folyik.
b) A c) pont szerinti egyszerűsített eljárást csak azon hajózási társaságok számára engedélyezik, amelyek
– engedéllyel rendelkeznek az e Cikk szerinti Manifestek használatára,
– az engedélyezett útvonalakon az országok között rendszeresen jelentős számú járatot üzemeltetnek,
– gyakran küldenek és fogadnak árukat,
– beleegyeznek, hogy a minden szabálytalanság és eltérés felderítésével és feltárásával kapcsolatos kötelezettségeik gyakorlásakor az illetékes hatóságok felé teljes mértékben felelnek.
c) Az egyszerűsített eljárást a következőképpen hajtják végre:
– a hajózási társaságnak minden egyes szállítmány státuszának igazolását könyvelési nyilvántartásába és a kiállított Manifestekbe be kell vezetnie,
– a hajózási társaság az összes szállított árura egy Manifestet használhat; ebben az esetben minden árutételre a megfelelő T1, T2, TE (megfelel a T2ES-nek), TP (megfelel a T2PT-nek) és C státuszát (megfelel a T2L-nek) a Manifesten jelölni köteles,
– a T1 vagy T2 eljárás akkor minősül elintézettnek, ha a Manifestet és az árukat a rendeltetési kikötő illetékes hatósága elé állítják,
– az indító kikötő illetékes hatóságai a kockázatelemzések alapján, a könyvelések felülvizsgálatának segítségével ellenőrzést végeznek,
– a rendeltetési kikötő illetékes hatóságai a kockázatelemzések alapján a könyvelések felülvizsgálatának segítségével ellenőrzést végeznek, és amennyiben szükséges az indító kikötő illetékes hatóságainak megküldik a Manifestek részleteit utóvizsgálatra,
– a hajózási társaság felel azért, hogy minden, a rendeltetési kikötőben felfedezett eltérést és szabálytalanságot azonosítsanak, és erről az illetékes hatóságot tájékoztassák,
– a rendeltetési kikötő illetékes hatóságai minden tisztázatlan eltérést, szabálytalanságot és rendellenességet közölnek az indító kikötő illetékes hatóságával.
57. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 57. Cikket.
Csővezetékeken történő szállítások
58. Cikk
(1) Ha a T1 vagy T2 eljárást az I. Melléklet 39. Cikk (2) bekezdése szerint alkalmazzák, akkor az ezen eljárással kapcsolatos formalitásokat a csővezetékes szállításra vonatkozóan a (2)–(5) bekezdések előírásainak megfelelően kell teljesíteni.
(2) A csővezetéken szállított áruk T1 vagy T2 eljárással szállítottnak tekintendők, ha
– az egyik Szerződő Fél vámterületére csővezetékes szállítással érkeznek meg,
– azokat bevezetik csővezetékekbe, feltéve, hogy az áruk már megtalálhatók az egyik Szerződő Fél területén.
Adott esetben az áruk Közösségi jellegének bizonyítása a III. Cím rendelkezései szerint történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti áruk tekintetében a csővezeték üzemeltetője, aki telephellyel rendelkezik abban az országban, amelyen keresztül az árut átszállítják, vagy ahol a szállításuk megindul, főkötelezetté válik.
(4) Az I. Melléklet 11. Cikk (2) bekezdésének végrehajtása esetén a csővezeték üzemeltetője, aki abban az országban telephellyel rendelkezik, amelynek területén a csővezetéken szállított áruk keresztülhaladnak, az áruk szállítójának tekintendő.
(5) Nem érinti a (8) bekezdés rendelkezéseit, hogy a T1 vagy T2 eljárás befejezettnek tekintendő a csővezetéken szállított áruk megérkezésével a címzett berendezéseibe vagy elosztó hálózatába, és ha ezt a címzett könyvelési nyilvántartásaiba bejegyzik.
(6) Ha két Szerződő Fél között T1 vagy T2 eljárásban a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően csővezetéken folyik az áruszállítás egy olyan Szerződő Fél területén keresztül, ahol a T1, illetve a T2 eljárást nem alkalmazzák, akkor a T1 vagy a T2 eljárást nem alkalmazzák az áruk adott területen történő átszállításáig.
(7) Ha olyan árukat szállítanak megállapodás alapján csővezetéken egy olyan Szerződő Fél területéről, amely a T1 vagy a T2 eljárást nem alkalmazza, egy olyan Szerződő Félhez, amely az eljárást alkalmazza, akkor ezen nevezett eljárás abban a pillanatban kezdődik, amikor az áruk ezen utóbbi Szerződő Fél területére érnek.
(8) Ha árukat szállítanak csővezetékeken egy olyan Szerződő Fél területéről, amely a T1 vagy T2 eljárást alkalmazza, egy olyan Szerződő Fél területére, amely ezen eljárást nem alkalmazza, akkor az eljárás abban a pillanatban fejeződik be, amikor az áruk elhagyják azon Szerződő Fél területét, amely a T1 vagy T2 eljárást alkalmazza.
(9) Az áruk szállításával foglalkozó vállalatoknak könyvelési nyilvántartásokat kell vezetniük, és ezt az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk ellenőrzés céljából a (2)–(4) bekezdések szerinti T1 és T2 eljárások kapcsán.
(10) Az a Szerződő Fél, amely a T1 vagy T2 eljárást csővezetékes szállításokra nem alkalmazza, értesíti erről az Európai Közösségek Bizottságát.
VII. CÍM
59. Cikk
E Melléklet nem tartalmaz 59. Cikket.
VIII. CÍM
AZ EGYSÉGOKMÁNY MELLETT ALKALMAZANDÓ NYOMTATVÁNYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A papír fajtája és színe
60. Cikk
(1) A rakományjegyzékek (I. Függelék), beléptetési igazolások (II. Függelék) és bemutatási igazolások nyomtatványához (III. Függelék) olyan írópapírt kell alkalmazni, amelynek súlya legalább 40 g/m2, és olyan erősségű, hogy normál használat során nem szakad el és nem gyűrődik.
(2) Az átalánydíjas garanciajegyek nyomtatványához (IX. Függelék) famentes írópapírt kell használni, amelynek súlya legalább 55 g/m2. A papírt piros színű gilos felületnyomással kell ellátni, amelyen minden mechanikus vagy vegyi úton előállított hamisítás láthatóvá válik.
(3) A kezességi tanúsítványok nyomtatványához (VII. Függelék) famentes papírt kell alkalmazni, amelynek súlya legalább 100 g/m2. A papírt mindkét oldalán olyan zöld gilos felületnyomással kell ellátni, amelyen minden mechanikai vagy vegyi úton előállított hamisítás láthatóvá válik.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdések szerint alkalmazott papírok fehérek, kivéve a 17. Cikk (2) bekezdése szerinti rakományjegyzék papírját, amelynek színét az érdekeltek választják meg.
A nyomtatványok mérete
61. Cikk
A nyomtatványok az alábbi méretűek:
a) 210 X 297 mm a rakományjegyzékeknél, a hosszúságnál –5-től +8 mm-es eltérés engedélyezett,
b) 210 X 148 mm a határátlépési igazolásoknál és a kezességi tanúsítványoknál,
c) 148 X 105 mm a bemutatási igazolásoknál és az átalánydíjas garanciajegyeknél.
Az engedélyezett nyelvek
62. Cikk
A bejelentőket és az okmányokat a Szerződő Felek valamelyik olyan hivatalos nyelvén kell kitölteni, amelyet az indító ország illetékes hatóságai engedélyeztek. Ez azonban nem vonatkozik az átalánydíjas garanciajegyekre.
Azon másik ország illetékes hivatalai, amelyeknek a bejelentőket és az okmányokat be kell mutatni, szükség esetén megkövetelhetik azok lefordítását ezen ország hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére.
A kezességi tanúsítvány hivatalos nyelvét azon ország illetékes hatóságai határozhatják meg, amelyhez a kezesség benyújtásának helye tartozik.
A nyomtatványok nyomtatása és kitöltése
63. Cikk
(1) Az átalánydíjas garanciajegy nyomtatványain fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét vagy azonosító jelzését; az átalánydíjas garanciajegyet ezenkívül megkülönböztetés céljából egy sorozatszámmal látják el.
(2) A kezességi tanúsítványok nyomtatványainak nyomtatása a Szerződő Felek feladata. Minden tanúsítványnak tartalmaznia kell egy megkülönböztető számot.
(3) A kezességi tanúsítványok, valamint az átalánydíjas garanciajegy nyomtatványait írógéppel, vagy mechanografikai eljárással, vagy ehhez hasonló eljárással kell kitölteni.
(4) A rakományjegyzékek, határátlépési igazolások és bemutatási igazolások nyomtatványait írógéppel, vagy egyéb mechanografikai eljárással, vagy ezekhez hasonló eljárással, vagy olvasható kézírással, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
(5) A nyomtatványokat nem szabad sem radírozni, sem átfesteni. A javításokat a hibás bejegyzések áthúzásával, és adott esetben a helyes adatok beírásával kell végrehajtani. Minden ilyen javítást igazolnia kell az azt elvégző személynek és az illetékes hatóságnak.
IX. CÍM
64–71. Cikk
E Melléklet nem tartalmaz 64–71. Cikkeket.
X. CÍM
EGYSZERŰSÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK
A vasúti forgalomban történő áruszállítások
továbbítási eljárásai
1. RÉSZ
A vasúti forgalomban történő áruszállításokra vonatkozó általános rendelkezések
Alkalmazási terület
72. Cikk
A formalitásokat azon áruszállítások esetén, amelyeket a vasúttársaságok „(CIM) fuvarlevél és expresszáru” (a továbbiakban: CIM fuvarlevél) kíséretében hajtanak végre, a 73–84., a 100. és 101. Cikkek szerint egyszerűsítik.
A felhasznált okmányok jogi ereje
73. Cikk
A CIM fuvarlevél az igényeknek megfelelően T1 vagy T2 bejelentőnek vagy árutovábbítási okmánynak tekintendő.
A nyilvántartások ellenőrzése
74. Cikk
Minden ország vasúttársasága a központi elszámolási hivatalában (hivatalaiban) vezetett nyilvántartásait ellenőrzési célokra országa illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátja.
A főkötelezett
75. Cikk
(1) Az a vasúttársaság, amely T1 vagy T2 bejelentőként vagy árutovábbítási okmányként tekintendő CIM fuvarlevél által kísért árut vesz át, a szállítás tekintetében főkötelezetté válik.
(2) Azon ország vasúttársasága, amelynek területén át a szállítmány egy Szerződő Fél területére érkezett, azon áruk szállítása tekintetében, amelyeket egy Harmadik ország vasúttársaságától vett át szállításra, főkötelezetté válik.
Az öntapadós címke
76. Cikk
A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy a T1 vagy T2 eljárással szállított szállítmányok a XIV. Függelék mintája szerinti öntapadóval el legyenek látva.
Az öntapadós címkét a CIM fuvarlevélre, valamint a vasúti kocsira ragasztják – amennyiben a szállítmány zárt –, egyéb esetekben azonban magukra a csomag(ok)ra.
A szállítási szerződés módosítása
77. Cikk
A szállítási szerződés olyan megváltozásakor, aminek az a következménye, hogy
– a szállítás, amelynek eredetileg valamely Szerződő Fél területén kívül kellett volna végződnie, mégis a Szerződő Fél területén belül ér véget,
– a szállítás, amelynek eredetileg valamely Szerződő Fél területén kellett volna végződnie, mégis a Szerződő Fél területén kívül ér véget,
akkor a vasúttársaságok a megváltozott szerződést csak az indító hivatal előzetes engedélyével teljesíthetik.
Minden más esetben teljesíthetik a vasúttársaságok a módosított szerződést; a vasúttársaságok a módosításról az indító hivatalt haladéktalanul értesítik.
ÁRUFORGALOM A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTT
Az áruk vámjogi helyzete
A CIM fuvarlevél alkalmazása
78. Cikk
(1) Ha T1, illetve T2 eljárással történő szállítás a Szerződő Felek területén indul és azon belül is ér véget, akkor a CIM fuvarlevelet az indító hivatalnál kell bemutatni.
(2) Ha az árukat a Közösségből egy EFTA-országba, vagy a Közösség egyik helységéből egy másik helységébe egy vagy több EFTA-ország területén keresztül szállítják, akkor az indító hivatal a CIM fuvarlevél 1., 2. és 3. példányain a vámhatóság részére fenntartott rovatba jól olvashatóan bejegyzi:
– a „T1” jelzést, ha az árukat T1 eljárással szállítják,
– a „T2”, „T2ES” vagy „T2PT” jelek valamelyikét a követelményektől függően, ha az árukat a Közösségi rendelkezések alapján szállítják, és a rövidítések bejegyzése előírás.
A „T2”, „T2ES” vagy „T2PT” jeleket az indító hivatal bélyegzőjével hitelesíti.
(3) Ha az árukat a Közösségből egy EFTA-országba szállítják, akkor az indító hivatal a CIM fuvarlevél 1., 2. és 3. példányain a vámhatóság részére fenntartott rovatba jól olvashatóan bejegyzi:
– a „T1” jelzést, ha az árukat a T1 eljárással szállítják,
– a „T2ES”, „T2PT” jelzést a követelményektől függően, ha az árukat „T2PT” vagy „T2ES” eljárással szállítják.
A „T2ES” vagy „T2PT” jeleket az indító hivatal bélyegzőjével hitelesíti.
(4) A (2) és (3) bekezdések szerinti esetektől eltekintve, ha a Közösségből egy EFTA-országba, vagy a Közösség egy helységéből a Közösség egy másik helységébe az árut egy vagy több EFTA-ország területén keresztül szállítják, akkor az áruk a Tagországok által meghatározott követelmények alapján T2 eljárás alá esnek az útvonal összességére az indító pályaudvartól a rendeltetési pályaudvarig, anélkül, hogy az árukra a CIM fuvarlevelet az indító hivatalnál be kellene nyújtani. Ha az árukat a Közösség egy helységéből a Közösség egy másik helységébe szállítják egy vagy több EFTA-ország területén keresztül, a 76. Cikk szerinti öntapadós címke felhelyezésétől el lehet tekinteni.
(5) Azok az áruk, amelyeknek szállítása egy EFTA-országban kezdődik, T1 eljárással szállítottnak tekintendők. Ha azonban az árukat az Egyezmény 2. Cikk (3) bekezdés b) pontja szerint T2 eljárással szállítják, akkor az indító hivatal a CIM fuvarlevél 3. példányán jelzi, hogy az árukat, amelyekre a fuvarlevél vonatkozik, T2 eljárással szállítják; ennek megfelelően a „T2” jelet az indító hivatal pecsétjével, valamint a felelős tisztviselő aláírásával együtt jól olvashatóan fel kell tüntetni a 25. rovatban. Ha az árukat T1 eljárással szállítják, a „T1” jelzést nem kell a fuvarlevélen feltüntetni.
(6) A CIM fuvarlevél minden egyes példányát vissza kell adni az érdekelteknek.
(7) Bármely EFTA-ország megengedheti, hogy a T1 eljárással szállítandó áruk T1 eljárásba kerüljenek anélkül, hogy ehhez a CIM fuvarlevelet be kellene mutatni az indító hivatalnál.
(8) A (2), (3) és (5) bekezdések szerinti áruk esetén a rendeltetési hivatal feladatait az az illetékes hatóság veszi át, amelynek a területéhez a rendeltetési pályaudvar tartozik. Ha azonban az árukat a belföldi forgalom számára vagy egy más vámeljárás alapján kezelik valamely közbülső pályaudvaron, akkor azon pályaudvar illetékes hatósága veszi át a rendeltetési hivatal feladatát, amelynek területén ezen pályaudvar található.
Azokra az árukra vonatkozóan, amelyeket a Közösség egy helységéből a Közösség egy másik helységébe egy vagy több EFTA-ország területén keresztül a (4) bekezdés feltételei szerint szállítanak, semmilyen formalitást nem kell teljesíteni a rendeltetési hivatalnál.
Az azonosság biztosítása
79. Cikk
Tekintettel a vasúttársaságok által az azonosság biztosítására tett intézkedésekre, az indító hivatal általában nem helyez fel a szállítóeszközökre vagy a csomagokra vámzárakat.
A CIM fuvarlevél egyes példányainak használata
80. Cikk
(1) Eltekintve azoktól az esetektől, amelyek során az árukat a Közösség egyik helységéből a Közösség másik helységébe egy vagy több EFTA-ország területén keresztül szállítják, azon ország vasúttársasága, amely területén a rendeltetési hivatal fekszik, benyújtja ezen hivatalhoz a CIM fuvarlevél 2. és 3. példányát.
(2) A példányok láttamozását követően a rendeltetési hivatal haladéktalanul visszaadja a vasúttársaságnak a 2. példányt, a 3. példányt pedig maga őrzi meg.
SZÁLLÍTÁS HARMADIK ORSZÁGOKBA
ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBÓL
Szállítás harmadik országokba
81. Cikk
(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kezdődik és a Szerződő Felek területén kívül kell véget érnie, akkor a 78. és a 79. Cikkek érvényesek.
(2) Az a vámhivatal, amelynek területén az a határpályaudvar fekszik, amelyen keresztül a szállítmány elhagyja a Szerződő Felek területét, a rendeltetési hivatal feladatait látja el.
(3) A rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.
Szállítás harmadik országokból
82. Cikk
(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kívülről indul, és a Szerződő Felek területén kell befejeződnie, az a vámhivatal veszi át az indító hivatal feladatát, amelyhez az a határpályaudvar tartozik, ahol a szállítmány belép a Szerződő Felek területére.
A indító hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.
(2) Az a vámhivatal, amelynek területéhez a rendeltetési pályaudvar tartozik, átveszi a rendeltetési hivatal feladatát. Ha azonban az árukat valamely közbülső pályaudvaron a belföldi forgalom számára vagy egy más vámeljárás alapján vámkezelik, akkor a rendeltetési hivatal feladatát az a vámhivatal veszi át, amelynek területén ez a pályaudvar található.
A rendeltetési hivatalnál a 80. Cikk szerinti formalitásokat teljesíteni kell.
Átszállítás a szerződő felek területén
83. Cikk
(1) Ha a szállítás a Szerződő Felek területén kívül kezdődik és azon kívül is kell befejeződnie, akkor a 82. Cikk (1) bekezdés és a 81. Cikk (2) bekezdés szerinti vámhivatalok veszik át az indító és rendeltetési hivatalok feladatait.
(2) Az indító és rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.
Átszállított áruk és harmadik országok áruinak vámjogi helyzete
84. Cikk
Azok az áruk, amelyeket a 82. Cikk (1) bekezdése vagy a 83. Cikk (1) bekezdése szerint szállítanak, T1 eljárásban szállított áruknak tekintendők, kivéve, ha ezen áruk Közösségi jellegét a III. Cím szerint igazolják.
Konténerekben szállított árukra vonatkozó
rendelkezések
Alkalmazási terület
85. Cikk
A T1 vagy a T2 eljárásra vonatkozó megfelelő formalitásokat a 86–101. Cikkek szerint egyszerűsítik az olyan konténeres áruszállítások esetére, amelyeket vasúttársaságok hajtanak végre szállítási vállalatok révén olyan átadási jegyzék használatával, amelyet ebben a Mellékletben „TR átadási jegyzék”-nek neveznek. Ezek a szállítások adott esetben a sínen történő szállításon kívül más szállítási módokat is magukba foglalnak az indító ország indító hivataláig, valamint a rendeltetési ország rendeltetési pályaudvarától. Ezek a szállítások magukba foglalhatják a nevezett pályaudvarok közötti tengeri úton történő szállítást is.
Fogalmak
86. Cikk
A 85–101. Cikkek alkalmazásában:
1. „szállítási vállalat”: a vasúttársaság által az áruknak konténerekben, átadási jegyzékkel történő szállítására alapított társasági formában működő vállalat, amelynek társasági tagja maga a vasúttársaság,
2. „konténer”: áruk szállítására szolgáló eszköz, amely
– tartós minőségű,
– kifejezetten azért készült, hogy az áruk egy vagy több szállítóeszközzel történő szállítását azok tartalmának átrakodása nélkül megkönnyítse,
– úgy készült, hogy biztosan és/vagy könnyen átrakható legyen,
– úgy készült, hogy a vámzárakat hatásosan fel lehessen rá helyezni. Ennek azonban csak akkor van jelentősége, ha a vámzár a 94. Cikk szerint szükséges,
– mérete olyan, hogy az alaplap négy külső sarka által bezárt terület legalább 7 m2.
3. „TR átadási jegyzék”: a szállítási szerződés megkötésekor kiállított okmány, amely alapján a szállítási vállalat egy vagy több konténert a határt átlépő forgalomban egy feladótól egy címzettig szállíthat.
Minden TR átadási jegyzék jobb felső sarkában megkülönböztetés céljából egy sorozatszám található. A szám nyolc számjegyből áll, amelyeket TR betűk előznek meg. A TR átadási jegyzék az alábbi példányokból áll a sorszámozásának megfelelő sorrendben:
Nr.1: a szállítási vállalat vezérigazgatóságának példánya,
Nr.2: a rendeltetési pályaudvaron működő szállítási vállalat nemzeti képviselőjének példánya,
Nr.3A: a vámhatóságok példánya,
Nr.3B: a címzett példánya,
Nr.4: a szállítási vállalat vezérigazgatóságának példánya,
Nr.5: az indító pályaudvaron működő szállítási vállalat nemzeti képviselőjének példánya,
Nr.6: a feladó példánya.
A 3A példány kivételével a TR átadási jegyzék minden példányának jobboldali szélét kb. 4 cm széles zöld színű csíkkal kell ellátni.
4. „TR átadási jegyzék pótlap” (a továbbiakban: pótlap): a TR átadási jegyzékhez csatolt okmány, amely annak elválaszthatatlan része, és amellyel több nagy konténert ugyanazon indító pályaudvartól ugyanazon rendeltetési pályaudvarig szállítanak, ahol a vámformalitásokat teljesíteni kell.
A pótlapokat a hozzájuk tartozó TR átadási jegyzékekkel azonos példányszámban kell kiállítani.
A pótlapok darabszámát a TR átadási jegyzék jobb felső sarkában az igazolók darabszámainak adatára fenntartott rovatban kell feltüntetni.
Ezenkívül fel kell tüntetni minden, a pótlaphoz tartozó TR átadási jegyzék sorozatszámát a pótlap jobb felső sarkában.
Az alkalmazott okmányok jogi hatása
87. Cikk
A szállítási vállalat által alkalmazott TR átadási jegyzék az igényeknek megfelelően T1, illetve T2 bejelentőnek vagy T1, illetve T2 továbbítási okmánynak tekintendő.
A NYILVÁNTARTÁSOK ELLENŐRZÉSE
Kiadandó információk
88. Cikk
(1) A szállítási vállalat minden Szerződő Fél területén országa illetékes hatóságainak ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátja saját nemzeti képviselője (képviselői) által a központi elszámoltatási helyen (helyeknél) vagy a saját nemzeti képviselőjénél (képviselőinél) vezetett nyilvántartásokat.
(2) Az illetékes hatóságok megkeresésére a szállítási vállalat, vagy annak nemzeti képviselője a lehetőségekhez képest haladéktalanul megküldi az összes okmányt, nyilvántartást vagy információt, amelyek a végrehajtott vagy még folyamatban lévő szállításokkal kapcsolatosak, és amelyekről megítélésük szerint ezen hatóságoknak tudniuk kell.
(3) Azokban az esetekben, amelyekben a 87. Cikk szerint a TR átadási jegyzékek T1 vagy T2 árutovábbítási bejelentőnek vagy árutovábbítási okmánynak tekintendők, a szállítási vállalat vagy annak nemzeti képviselője tájékoztatja:
a) a rendeltetési hivatalt, ha olyan TR átadási jegyzéket kapott, amelynek Nr.1 példányáról a vámhivatali láttamozás hiányzik,
b) az indító vámhivatalt, ha a TR átadási jegyzék Nr.1 példányát nem küldték vissza, és ha a szállítóvállalat nem tudja megállapítani, hogy az érintett szállítmány szabályszerű bemutatása megtörtént-e a rendeltetési hely hivatalánál vagy hogy a 96. Cikk szerinti esetekben a szállítmány elhagyta-e a Szerződő Felek területét Harmadik országbeli rendeltetéssel.
A főkötelezett
89. Cikk
(1) Azon ország vasúttársasága, ahol a 85. Cikk szerinti szállítmányt a szállítási vállalat átvette, főkötelezetté válik.
(2) Azon ország vasúttársasága, amelynek területén a szállítmány beérkezett a Szerződő Felek területére a 85. Cikk szerinti áruszállítási módon végrehajtott szállítások tekintetében, amelyeket a szállítási vállalat egy Harmadik országban vett át, főkötelezetté válik.
Vámformalitások nem vasúti forgalomban végrehajtott szállítás esetén
90. Cikk
Ha nem vasúti forgalomban végrehajtott szállítás során kell teljesíteni a vámhivatali formalitásokat az indító pályaudvarig vagy a rendeltetési pályaudvartól, akkor a TR átadási jegyzékre mindig csak egy szállított konténert kell felírni.
Öntapadós címke
91. Cikk
A szállítási vállalat gondoskodik arról, hogy a T1 vagy a T2 eljárás szerint szállított szállítmányokat a XIV. Függelék mintájának megfelelő piktogramos öntapadós címkével jelölje meg. Az öntapadós címkéket a TR átadási jegyzékre és a konténerre kell felragasztani.
A szállítási szerződés megváltozása
92. Cikk
A szállítási szerződés olyan megváltozásánál, amelynek az a következménye, hogy
– egy szállítás, amelynek a Szerződő Felek területén kívül kellett volna végződnie a Szerződő Fél területén belül végződik,
– egy a szállítás, amelynek a Szerződő Fél területén belül kellett volna végződnie a Szerződő Fél területén kívül végződik,
akkor a szállítási vállalat a megváltozott szerződést csak az indító hivatal előzetes hozzájárulásával teljesítheti. A szállítási vállalat minden más esetben teljesítheti a megváltozott szerződést; a szállító vállalat a tervezett változásról haladéktalanul értesíti az indító hivatalt.
ÁRUFORGALOM A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTT
Az áruk vámjogi helyzete
Igazolások
93. Cikk
(1) Ha a T1 vagy T2 árutovábbítási eljárással történő szállítás a Szerződő Felek területén kezdődik és ott is kell végződnie, akkor az indító hivatalban kell bemutatni a TR átadási jegyzéket.
(2) Ha az árukat a Közösség egyik helyéről a Közösség másik helyére egy vagy több EFTA-ország területén át szállítják, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék Nr.1, 2, 3A és 3B példányainak a vámhatóság számára fenntartott rovatába jól láthatóan az alábbi jelzéseket írja:
– „T1” jelzést, ha az árukat T1 eljárással szállítják,
– „T2”, „T2ES” vagy „T2PT” jelzéseket a követelményeknek megfelelően, ha az árukat olyan Közösségi rendelkezések szerint szállítják, amelyek e jelzés feltüntetését rendelik el.
A „T2”, vagy „T2ES” vagy „T2PT” jelzéseket az indító hivatal bélyegzőjével igazolja.
(3) Ha az árukat a Közösségből egy EFTA-országba szállítják, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék Nr.1, 2, 3A és 3B példányainak a vámhatóság számára fenntartott rovatába jól láthatóan bejegyzi:
– a „T1” jelzést, ha az árukat T1 eljárással szállítják,
– a „T2ES” vagy „T2PT” jelzések valamelyikét a követelményektől függően, ha az árukat „T2ES” vagy „T2PT” eljárás szerint szállítják.
A „T2ES” vagy „T2PT” jelzéseket a indító hivatal bélyegzőjével igazolja.
(4) A (2) és (3) bekezdések szerinti esetek kivételével azon áruk, amelyeket a Közösségből egy EFTA-országba vagy a Közösség egyik helyéről a Közösség másik helyére egy vagy több EFTA-ország területén keresztül szállítanak, a Közösség országai által meghatározott feltételek szerint a szállítás teljes útvonalára a T2 eljárás hatálya alá kerülnek, anélkül, hogy a rájuk vonatkozó TR átadási jegyzéket az indító hivatalnál be kellene mutatni. Ha az árukat a Közösség egyik helyéről a Közösség egy másik helyére egy vagy több EFTA-ország területén keresztül szállítják, akkor a 91. Cikk szerinti öntapadós címkék felhelyezésétől el lehet tekinteni.
(5) Azok az áruk, amelyek szállítása egy EFTA-országban kezdődik, T1 eljárással szállított áruknak tekintendők. Ha azonban az árukat az Egyezmény 2. Cikk (3) bekezdés b) pontja szerint T2 eljárással szállítják, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék 3A példányán jelzi, hogy az árukat, amelyekre az átadási jegyzék vonatkozik, T2 eljárással szállítják; ennek megfelelően a „T2” jelzést jól láthatóan fel kell tüntetni a TR átadási jegyzék 3A példányának a vámhatóság részére fenntartott rovatában az indító hivatal bélyegzőjével és az illetékes tisztségviselő aláírásával együtt. Ha az árukat T1 eljárással szállítják, a „T1” jelzést nem kell az átadási jegyzéken feltüntetni.
(6) Ha a TR átadási jegyzék egyszerre vonatkozik T1 és T2 eljárásban konténerrel szállított árukra, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék 1, 2, 3A és 3B példányának a vámhatóság részére fenntartott rovatában külön hivatkozik a konténerekre úgy, hogy az azokban lévő áruk típusától függően feltünteti a „T1”, illetve „T2” vagy „T2ES” vagy „T2PT” jelzéseket (a megfelelő konténerekre való hivatkozás mellett).
(7) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben pótlapokat alkalmaznak, akkor a konténerek minden fajtájára osztott pótlapokat kell alkalmazni; a TR átadási jegyzék 1, 2, 3A és 3B példányának vámhatóság számára fenntartott rovatába utalásként a pótlapokra a pótlapok sorozatszámait jegyzik be. A pótlapok sorozatszámai mellett a konténerek fajtája szerint, amelyekre a pótlapok vonatkoznak, „T1” vagy „T2ES vagy „T2PT” jelzéseket írnak be.
(8) A TR átadási jegyzék minden példányát visszaadják az érdekelteknek.
(9) Minden EFTA-ország lehetővé teheti, hogy T1 eljárás szerint szállítandó árukat T1 eljárással szállítsanak anélkül, hogy a TR átadási jegyzéket az indító hivatalnál be kellene mutatni.
(10) A (2), (3) és (5) bekezdések szerinti árukra vonatkozó TR átadási jegyzéket azon rendeltetési hivatalnál kell bemutatni, ahol az árukat a belföldi forgalom számára vámkezelték vagy azok másik vámeljárásba kerültek. Amennyiben az árukat a Közösség egyik helyéből a Közösség másik helyére egy vagy több EFTA-ország területén keresztül szállítják, akkor a (4) bekezdés szerinti áruk tekintetében a rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.
Az azonosság biztosítása
94. Cikk
Az áruk azonosítása az Egyezmény 11. Cikke szerint történik. Tekintettel a vasúttársaság által az azonosítás biztosítása érdekében tett intézkedésekre, az indító hivatal a konténerekre rendszerint nem tesz vámzárat. Amennyiben tesznek vámzárat, akkor ezt a tényt a TR átadási jegyzék 3A és 3B példányainak a vámhatóság számára fenntartott rovatába bejegyzik.
A TR átadási jegyzék egyes példányainak
használata
95. Cikk
(1) Eltekintve azoktól az esetektől, amikor árukat a Közösség egyik helyéről a Közösség egy másik helyére egy vagy több EFTA-ország területén keresztül szállítják, a szállítási vállalat a TR átadási jegyzék 1, 2 és 3A példányait nyújtja be a rendeltetési hivatalhoz.
(2) A rendeltetési hivatal az 1 és 2 példányt láttamozás után haladéktalanul visszaadja a szállítási vállalatnak, a 3A példányt pedig megtartja.
SZÁLLÍTÁS HARMADIK ORSZÁGOKBA VAGY HARMADIK ORSZÁGOKBÓL
Szállítás harmadik országokba
96. Cikk
(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kezdődik, és a Szerződő Felek területén kívül kell befejeződnie, akkor a 93. Cikk (1)–(9) bekezdése és 94. Cikk rendelkezései érvényesek.
(2) Azon vámhivatal veszi át a rendeltetési hivatal feladatát, amelyhez tartozó határpályaudvaron keresztül hagyja el a szállítmány a Szerződő Felek területét.
(3) A rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.
Szállítás harmadik országokból
97. Cikk
(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kívül kezdődik, és a Szerződő Felek területén belül kell befejeződnie, akkor az a vámhivatal jár el indító hivatalként, amelynek területén az a határpályaudvar található, amelyen keresztül az áruk beérkeznek a Szerződő Felek területére. A indító hivatalnál semmilyen formalitást nem kel teljesíteni.
(2) Az a vámhivatal, ahol az árukat bemutatták, átveszi a rendeltetési hivatal szerepét.
A rendeltetési hivatalnál a 95. Cikk szerinti formalitásokat kell teljesíteni.
A Szerződő Felek területén történő átszállítás
98. Cikk
(1) Amennyiben egy szállítás a Szerződő Felek területén kívül kezdődik, és ott is kell végződnie, akkor a 97. Cikk (1) bekezdésében és a 96. Cikk (2) bekezdésében megjelölt hivatalok veszik át az indító és a rendeltetési hivatalok feladatát.
(2) Az indító és rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.
Harmadik országok áruinak és az átszállított áruknak
a vámjogi helyzete
99. Cikk
A 97. Cikk (1) bekezdés vagy a 98. Cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően szállított áruk T1 eljárás alatt szállítottnak tekintendők, kivéve, ha ezen áruk Közösségi jellegét a III. Cím szerint igazolják.
3. RÉSZ
Egyéb rendelkezések
Rakományjegyzékek
100. Cikk
(1) A 23–26. Cikkek rendelkezései azon rakományjegyzékekre vonatkoznak, amelyeket adott esetben CIM fuvarlevél vagy TR átadási jegyzék kísér. Ezen rakományjegyzékek számát a CIM fuvarlevél vagy a TR átadási jegyzék azon rovatában kell feltüntetni, ahová a mellékletek számait kell beírni.
A rakományjegyzéken ezenkívül fel kell tüntetni a vagonszámot is, amelyre a CIM fuvarlevél vonatkozik, vagy adott esetben az árukat tartalmazó konténer jelzését is.
(2) Olyan szállítási eljárások esetén, amelyek a Szerződő Felek területéről indulnak és egyaránt vonatkoznak T1 és T2 eljárás alatt szállított árukra is, osztott rakományjegyzékeket kell alkalmazni; a konténerekben, TR átadási jegyzékek kíséretében szállított áruk esetén minden egyes konténerhez, amely mindkét árukategóriához tartozó árukat tartalmaz, osztott rakományjegyzékeket kell készíteni.
A mindkét árukategóriára vonatkozó rakományjegyzékek sorszámát a CIM fuvarlevél vagy a TR átadási jegyzék áruk megjelölésére fenntartott rovatába kell beírni.
(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti esetekben azok a rakományjegyzékek, amelyeket a CIM fuvarlevélhez vagy a TR átadási jegyzékhez csatolnak – tekintettel a 72–101. Cikkek szerinti eljárásokra – a nevezett okmányok részét képezik, és azonos joghatással bírnak.
Ezen rakományjegyzékek eredeti példányait a feladó pályaudvar láttamozza.
A normál eljárások
és az egyszerűsített eljárások hatálya
Kombinált forgalom sínen és közúton
101. Cikk
(1) A 72–100. Cikkek nem zárják ki az I. Mellékletben meghatározott eljárások alkalmazását. A 74. és 76. vagy 88. és 91. Cikkek azonban továbbra is változatlanul érvényesek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a CIM fuvarlevél vagy a TR átadási jegyzék kitöltésekor a felhasznált T1 vagy T2 bejelentőkre tett utalást jól láthatóan kell beírni az ezen okmányok mellékleteinek adatai számára fenntartott rovatba. Ezen utalásnak tartalmaznia kell minden felhasznált továbbítási okmányra vonatkozóan azok fajtáját, kiállító hatóságát, kiállításának dátumát és nyilvántartási számát.
Ezenkívül a CIM fuvarlevél 2. példányát vagy a TR átadási jegyzék 1. és 2. példányát a T1 vagy T2 eljárás végrehajtásában utoljára érintett pályaudvar illetékes vasúttársasága láttamozza. Ez a vasúttársaság akkor láttamozza az említett okmányt, ha megbizonyosodott arról, hogy az áruk szállítása a nevezett árutovábbítási okmánnyal (okmányokkal) történik.
Amennyiben az (1) bekezdés és a jelen bekezdés első fordulata szerinti T1 vagy T2 eljárás egy EFTA-országban végződik, akkor ez az ország előírhatja, hogy a CIM fuvarlevél 2. példányát vagy a TR átadási jegyzék 1. és 2. példányát azon vámhivatalnál mutassák be, amelynek területén a T1 vagy T2 eljárás végrehajtásában utolsóként érintett pályaudvar található. Ez a vámhivatal miután megbizonyosodott arról, hogy az áruk szállítása a nevezett árutovábbítási okmánnyal (okmányokkal) történik, láttamozza ezeket az okmányokat.
(3) Amennyiben T1 vagy T2 eljárást a 85–99. Cikkek szerint TR átadási jegyzékkel hajtanak végre, akkor a 72–84. Cikkeket és a 101. Cikk (1) és (2) bekezdéseit nem alkalmazzák az eljáráshoz felhasznált CIM fuvarlevéllel kapcsolatban. A CIM fuvarlevél mellékletek számára biztosított rovatában jól láthatóan utalni kell a TR átadási jegyzékre. Ezen utalásnak tartalmaznia kell a „TR átadási jegyzék” adatot, valamint ezt követően a sorozatszámot.
(4) Amennyiben kombinált forgalomban vasúton – közúton, egy vagy több árutovábbítási bejelentővel szállított áruküldeményt vesz át a vasút egy pályaudvaron, és szállít vasúti kocsikban tovább, akkor a vasútigazgatások felelnek a vámok és egyéb adók megfizetéséért, ha a vasúti szállítás során szabálytalanságok történtek, és abban az országban, ahol a szabálytalanságokat elkövették, illetve valószínűsíthetően elkövették, nem áll rendelkezésre érvényes vámbiztosíték, és ha az összegeket nem lehet a főkötelezettől vagy kezesétől követelni.
2. RÉSZ
A formalitások egyszerűsítése
az indító és a rendeltetési hivataloknál
Általános rendelkezések
102. Cikk
A T1 és T2 eljárásokkal kapcsolatos formalitásokat jelen Rész rendelkezései szerint egyszerűsítik.
FORMALITÁSOK AZ INDÍTÓ HIVATALNÁL
Az engedélyezett feladó
103. Cikk
Minden ország illetékes hatósága engedélyezheti egy személynek, aki a 104. Cikk szerinti feltételeket teljesíti, és aki az árukat T1 vagy T2 eljárással akarja szállítani (a továbbiakban: „engedélyezett feladó”), hogy az indító hivatalban ne mutassa be az árukat, valamint az ezekre vonatkozó T1 vagy T2 eljárás bejelentőit ne nyújtsa be.
Az engedélyezés feltételei
104. Cikk
(1) A 103. Cikk szerinti engedélyt csak azon személyek kapják meg, akik
a) rendszeresen szállítanak árut,
b) nyilvántartásai lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára, hogy az árumozgásokat ellenőrizzék,
c) összkezességet nyújtottak, amennyiben a T1 vagy T2 eljárásra vonatkozó előírások alapján a biztosíték szükséges,
d) nem sértették meg súlyosan vagy több alkalommal a vám- és adóelőírásokat.
(2) Az illetékes hatóságok visszavonhatják az engedélyt, ha az engedélyezett feladó az (1) bekezdés szerinti feltételeket már nem teljesíti, vagy a jelen Rész vagy az engedély előírásait nem tartja be.
Az engedély tartalma
105. Cikk
Az illetékes hatóság által kiadandó engedélyben meghatározzák:
a) azokat az illetékes hatóságokat, amelyek az árutovábbítás indító hivatalaiként illetékesek,
b) az engedélyezett feladó által szállítani kívánt küldeményekre vonatkozó értesítés határidejét és egyéb részleteit, hogy az indító hivatal adott esetben az áruk szállításának megindítása előtt ellenőrzéseket végezhessen,
c) azt a határidőt, amelyen belül az árukat be kell mutatni a rendeltetési hivatalnál,
d) az azonosítás biztosításának érdekében foganatosítandó intézkedéseket. Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy a szállítóeszközöket vagy a csomagokat az engedélyezett feladó különleges, az illetékes hatóság által engedélyezett vámzárakkal lássa el.
Az előzetes kitöltés
106. Cikk
(1) Az engedélyben meghatározzák, hogy a T1 vagy a T2 bejelentő nyomtatványának elülső oldalán a bejelentés bejegyzésére fenntartott rovatot:
a) lássák el előre az indító hivatal bélyegzőlenyomatával és ezen hivatal valamely tisztségviselőjének aláírásával, vagy
b) az engedélyezett feladó lássa az illetékes hatóság által engedélyezett, a XV. Függelék mintájának megfelelő különleges fémbélyegző lenyomatával; ezt a bélyegzőlenyomatot már korábban rá lehet nyomtatni a nyomtatványokra, ha a nyomtatást egy erre a tevékenységre engedélyt kapott nyomda végzi el.
Az engedélyezett feladónak az árutovábbítás napjának megadásával kell kiegészítenie a bejelentőn ezt a rovatot, és az engedélyezés szabályainak megfelelően egy számmal kell ellátnia.
(2) Az illetékes hatóságok olyan nyomtatványok használatát írhatják elő, amelyek mindegyike megkülönböztető jellel van ellátva.
Formalitások az áruk elindításakor
107. Cikk
(1) Az engedélyezett feladó legkésőbb az áruk továbbításának időpontjáig kiegészíti a szabályosan kitöltött T1 vagy T2 bejelentőt, amelybe bejegyzi az 1. és 4. példányok elülső oldalán az „Indító vámhivatal vizsgálata” nevű rovatba a határidőt, amelyen belül az árukat a rendeltetési hivatalnál be kell mutatni, beírja az azonosítás biztosítása érdekében tett intézkedéseket, valamint az alábbi megjegyzések valamelyikét:
– Procedimiento simplificado
– Forenklet procedure
– Vereinfachtes Verfahren
10
– Simplified procedure
– Procédure simplifiée
– Procedura semplificata
– Vereenvoudigde regeling
– Procedimento simplificado
– Yksinkertaistettu menettely
– Einföldu afgrei sla
– Forenklet prosedyre
– Förenklat förfarande
– Zjednodu seny postup
– Egyszerűsített eljárás
– Procedura uproszczona
– Zjednodu seny rezim
(2) Az árutovábbítás megkezdése után az 1. példányt haladéktalanul el kell küldeni az indító hivatalhoz. Az illetékes hatóságok az engedélyben megengedhetik, hogy az 1. példányt közvetlenül a T1 vagy T2 bejelentő kitöltését követően küldjék el az indító hivatalba. A többi példány az I. Melléklet előírásai szerint kíséri az árukat.
(3) Amennyiben az indító ország illetékes hatóságai a szállítmány elindulásakor ellenőrzést végeznek, ezt a tényt a T1 vagy T2 bejelentő 1. és 4. példányának elülső oldalán az „Indító vámhivatal vizsgálata” rovatban rögzítik.
A főkötelezett
108. Cikk
A 107. Cikk (1) bekezdés szerint szabályosan kitöltött és kiegészített T1 vagy T2 bejelentő T1 vagy T2 okmányként kezelendő; az engedélyezett feladó, aki a bejelentőt aláírta, főkötelezetté válik.
Mentesség az aláírási kötelezettség alól
109. Cikk
(1) Az illetékes hatóságok megengedhetik az engedélyezett feladónak, hogy ne írja alá az elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozás útján kiállított bejelentőket, amennyiben ezeket a XV. Függelék szerinti különleges bélyegzővel lebélyegezték. Ezt az engedélyt azzal a feltétellel adják meg, hogy az engedélyezett feladó előzőleg írásban kötelezte magát az illetékes hatóságok felé, hogy minden olyan T1 vagy T2 eljárás során főkötelezettként jelenik meg, amelyeket a különleges bélyegzőlenyomattal ellátott T1 vagy T2 okmányokkal hajtanak végre.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított T1 vagy T2 okmányoknak tartalmazniuk kell a főkötelezett aláírása számára fenntartva az alábbi megjegyzések egyikét:
– Dispensa de firma
– Fritaget for underskrift
– Freistellung von der Unterschriftsleistung
11
– Signature waived
– Dispense de signature
– Dispensa dalla firma
– Van ondertekening vrijgesteld
– Dispensada a assinatura
– Vapautettu allekirjoituksesta
– Undanbegio undirskrift
– Fritatt for underskrift
– Befriad fran underskrift
– Osvobození od podpisu
– Aláírás alóli mentesség
– Zwolniony ze skladania podpisu
– Oslobodenie od podpisu
Az engedélyezett feladó felelőssége
110. Cikk
(1) Az engedélyezett feladó köteles:
a) betartania jelen Rész és az engedély előírásait,
b) biztosan megőrizni a különleges bélyegzőt, vagy az indító hivatal bélyegzőlenyomatával vagy a különleges bélyegzővel ellátott előre lepecsételt nyomtatványokat.
(2) Az indító hivatal bélyegzőjével vagy a különleges bélyegzővel előre ellátott nyomtatványok visszaélésszerű felhasználásakor az engedélyezett feladó felel – függetlenül attól, ki követte el a visszaélést, és függetlenül a büntetőjogi következményektől – a vámok és egyéb adók megfizetéséért, amelyek abban az országban váltak esedékessé, ahol ezekkel a nyomtatványokkal az árukat szállították, amennyiben nem bizonyítja be az engedélyt megadó illetékes hatóságoknak, hogy ő az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedéseket megtette.
FORMALITÁSOK
A RENDELTETÉSI HIVATALNÁL
Az engedélyezett címzett
111. Cikk
(1) Minden ország illetékes hatóságai engedélyezhetik, hogy a T1 és T2 eljárás szerint szállított árukat ne mutassák be a rendeltetési hivatalnál, ha azok egy olyan személy (a továbbiakban: „engedélyezett címzett”) részére érkeznek, aki a 112. Cikk szerinti feltételeket teljesíti, és akinek azon ország illetékes hatóságai, amelyhez a rendeltetési hivatal tartozik, engedélyt adtak ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a főkötelezett akkor teljesítette a számára az I. Melléklet 11. Cikk a) pontjában meghatározott kötelezettségeket, amikor az árukat kísérő T1 vagy T2 okmányok példányait, valamint az árukat változatlan állapotban az előírt határidőn belül az engedélyezett címzettnek a telephelyén vagy az engedélyben pontosabban megjelölt helyen átadja, és ha az áruk azonosításának biztosítása érdekében tett intézkedésekre figyelmet fordított.
(3) A szállító kérésére az engedélyezett címzett a (2) bekezdés szerinti feltételek mellett átadott szállítmányokra kiállít egy megérkezési igazolást, amelyben nyilatkozik, hogy az árutovábbítási okmányt és az árukat átadták.
Az engedélyezés feltételei
112. Cikk
(1) A 111. Cikk szerinti engedélyt csak azon személyeknek adják meg, akik
a) rendszeresen kapnak T1 és T2 eljárással szállított árukat,
b) nyilvántartásai lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára az árumozgások ellenőrzését,
c) nem sértették meg súlyosan vagy több alkalommal a vám- és adóelőírásokat.
(2) Az illetékes hatóságok visszavonhatják az engedélyt, ha az engedélyezett címzett az (1) bekezdés szerinti feltételeket már nem teljesíti, vagy a jelen Rész vagy az engedély előírásait nem tartja be.
Az engedély tartalma
113. Cikk
(1) Az illetékes hatóságok által kiadandó engedélyben meghatározzák:
a) az illetékes hatóságokat, amelyek az engedélyezett címzett számára érkező küldemények tekintetében illetékes rendeltetési hivatalok,
b) a szállítmányok megérkezéséről szóló azon értesítés határidejét, valamint egyéb részleteit, amelyet az engedélyezett címzettnek kell a rendeltetési hivatallal közölnie, hogy a rendeltetési hivatal adott esetben a megérkező árukat ellenőrizhesse.
(2) Fenntartva a 116. Cikk előírásait, az illetékes hatóságok meghatározzák az engedélyben, hogy az engedélyezett címzett a rendeltetési hivatal közreműködése nélkül a megérkezett áruk érkezését követően rendelkezhet-e azokkal.
Az engedélyezett címzett kötelezettségei
114. Cikk
(1) Az engedélyezett címzett a telephelyére vagy az engedélyben közelebbről megjelölt helyekre érkező szállítmányokkal kapcsolatban köteles:
a) haladéktalanul értesíteni a rendeltetési hivatalt az engedélyben szereplő előírások szerint az esetleges nagyobb mennyiségekről, hiányokról, fel- vagy összecserélésekről vagy egyéb rendellenességekről, mint pl. megsérült vámzárak,
b) haladéktalanul elküldeni a rendeltetési hivatalhoz a T1 és T2 okmányok szállítmányt kísérő példányait, és egyúttal közölni az érkezés időpontját és az esetlegesen elhelyezett zárak állapotát.
(2) A rendeltetési hivatal a T1 vagy T2 okmányok példányait az előírásnak megfelelően záradékolja.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Ellenőrzések
115. Cikk
Az illetékes hatóságok minden általuk szükségesnek tartott ellenőrzést elvégezhetnek az engedélyezett feladóknál és címzetteknél. Az engedélyezett feladók és címzettek kötelesek az ellenőrzések során közreműködni és minden szükséges felvilágosítást megadni.
Bizonyos áruk kizárása
116. Cikk
Az indító vagy rendeltetési ország illetékes hatóságai kizárhatnak bizonyos árufajtákat a 103. és 111. Cikkek szerinti lehetséges egyszerűsítésekből.
Vasúti forgalomban történő szállítások
különleges esete
117. Cikk
(1) Amennyiben érvényes a T1 vagy T2 eljárás bejelentőjének bemutatási mentessége az indító hivatalnál a 72 – 101. Cikkek szerint CIM fuvarlevéllel vagy TR átadási jegyzékkel szállított árukra, akkor az illetékes hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsák, hogy a CIM fuvarlevél 1., 2. és 3. példányait, vagy a TR átadási jegyzék 1., 2., 3A és 3B példányait „T1” vagy „T2” jelzéssel ellássák.
(2) Amennyiben a 72–101. Cikkek rendelkezései szerint szállított áruk az engedélyezett címzett részére érkeznek, akkor a hatóságok a 111. Cikk (2) bekezdéstől és a 114. Cikk (1) bekezdés b) pontjától eltérően megengedhetik, hogy a CIM fuvarlevél 2. és 3. példányait, vagy a TR átadási jegyzék 1., 2. és 3A példányait a vasúttársaság vagy a szállítási vállalat közvetlenül a rendeltetési hivatalnak nyújtsa be.
3. RÉSZ
Egyszerűsített eljárás az áruk Közösségi jellegének igazolására használt okmányok kiállításakor
118. Cikk
Egy ország illetékes hatóságai minden olyan személy számára engedélyezhetik (a továbbiakban: „engedélyezett feladó”), aki a 119. Cikk követelményeit teljesíti, és az áruk Közösségi jellegét a 6. Cikk szerint T2L vagy a 9. Cikk szerinti okmányokkal (a továbbiakban: „kereskedelmi okmányok”) kívánja igazolni, hogy alkalmazza ezen okmányokat anélkül, hogy ezeket az indító ország illetékes hatóságának láttamozásra benyújtaná.
Az engedélyezés feltételei
119. Cikk
(1) A 118. Cikk szerinti engedélyt csak azoknak a személyeknek adják meg, akik
a) rendszeresen küldenek árukat,
b) nyilvántartásai lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára az árumozgások ellenőrzését, és
c) nem sértették meg súlyosan vagy több alkalommal a vám- és adóelőírásokat.
(2) Az illetékes hatóságok visszavonhatják az engedélyt, ha a meghatalmazott feladó az (1) bekezdés szerinti feltételeket már nem teljesíti, vagy a jelen Rész vagy az engedély előírásait nem tartja be.
Az engedély tartalma
120. Cikk
(1) Az illetékes hatóság által kiadandó engedélyben meghatározzák különösen:
a) azt a hatóságot, amely a 121. Cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az okmányok kiállításához felhasznált nyomtatványokat előre kitölti,
b) azt a nyilvántartási módot és eljárást, amely szerint az engedélyezett feladónak igazolnia kell ezen nyomtatványok felhasználását.
(2) Az illetékes hatóságok meghatározzák, hogy milyen határidőn belül és milyen módon tájékoztatja az engedélyezett feladó az illetékes hatóságot azért, hogy a hatóság adott esetben az áruk elindulása előtt ellenőrzést hajthasson végre.
Előzetes kitöltés és formalitások
az áruk elindításakor
121. Cikk
(1) Az engedélyben meghatározzák, hogy a T2L továbbítási okmány, és adott esetben a T2L BIS pótlapokhoz felhasznált nyomtatványok első oldalán a C „indító vámhivatal” rovatot, vagy a nevezett kereskedelmi okmányok kitöltéséhez felhasznált nyomtatványok első oldalát
a) a 120. Cikk (1) bekezdés a) pontjában megnevezett hivatal bélyegzőlenyomatával és ezen hivatal tisztségviselőjének aláírásával előre ellátják, vagy
b) az illetékes hatóságok egyike által engedélyezett, a XV. Függelék mintájának megfelelő fémből készült különleges bélyegzőlenyomattal az engedélyezett feladó elláthatja; ezt a bélyegzőlenyomatot ilyen tevékenységre engedélyt kapott nyomda már korábban is rányomtathatja a nyomtatványokra.
(2) Az engedélyezett feladónak a nyomtatványt legkésőbb az árutovábbítás megkezdésének időpontjáig ki kell töltenie és alá kell írnia. Ezenkívül a feladó köteles a T2L árutovábbítási okmányon az indító hivatal által végzett vizsgálat részére fenntartott rovatban vagy a felhasznált kereskedelmi okmányon, egy jól látható helyen az illetékes hivatalt, a kitöltés dátumát, valamint az alábbi megjegyzések valamelyikét beírni:
– Procedimiento simplificado
– Forenklet procedure
– Vereinfachtes Verfahren
12
– Simplified procedure
– Procédure simplifiée
– Procedura semplificata
– Vereenvoudigde regeling
– Procedimento simplificado
– Yksinkertaistettu menettely
– Einföldu afgreisla
– Forenklet prosedyre
– Förenklat förfarande
– Zjednodu seny postup
– Egyszerűsített eljárás
– Procedura uproszczona
– Zjednodu seny rezim
(3) A kitöltött, (2) bekezdés adatai szerint kiegészített, és az engedélyezett feladó által aláírt nyomtatvány az áruk Közösségi jellegét igazoló okmánynak tekintendő.
122. Cikk
(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik az engedélyezett feladónak, hogy ne írja alá a XV. Függelékben említett különleges pecséttel ellátott, elektronikus vagy automatikus adat-feldolgozórendszerrel készített kereskedelmi okmányokat vagy a T2L árutovábbítási okmányokat. Ilyen engedélyt azzal a feltétellel adnak meg, hogy az engedélyezett feladó előzőleg írásban kötelezi magát ezen hatóságokkal szemben, hogy a különleges bélyegzőlenyomatot tartalmazó összes kereskedelmi vagy T2L árutovábbítási okmány kiállításának következményeiért felel.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított T2L továbbítási okmányoknak vagy kereskedelmi okmányoknak tartalmazniuk kell az engedélyezett feladó aláírására fenntartott rovatban az alábbi megjegyzések valamelyikét:
– Dispensa de firma
– Fritaget for underskrift
– Freistellung von der Unterschriftsleistung
13
– Signature waived
– Dispense de signature
– Dispensa dalla firma
– Van ondertekening vrijgesteld
– Dispensada a assinatura
– Vapautettu allekirjoituksesta
– Undanbegio undirskrift
– Fritatt for underskrift
– Befriad fran underskrift
– Osvobození od podpisu
– Aláírás alóli mentesség
– Zwolniony ze skladania podpisu
– Oslobodenie od podpisu
Másolatkészítési kötelezettség
123. Cikk
Az engedélyezett feladó köteles minden T2L árutovábbítási papírról vagy az e Résznek megfelelően kiállított kereskedelmi papírról másolatot készíteni. Az illetékes hatóságok meghatározzák azokat a részleteket, amelyek alapján a másolatokat ellenőrzésre bemutatják, és amelyek alapján azokat legalább 2 évig megőrzik.
Ellenőrzések az engedélyezett feladónál
124. Cikk
Az illetékes hatóságok minden általuk szükségesnek ítélt ellenőrzést elvégezhetnek az engedélyezett feladóknál. Az említett feladók kötelesek az ellenőrzés során közreműködni, és a szükséges információkat a hatósággal közölni.
Az engedélyezett feladó felelőssége
125. Cikk
(1) Az engedélyezett feladó köteles:
a) jelen Rész és az engedély előírásait betartani,
b) megtenni minden szükséges intézkedést azért, hogy a különleges bélyegzőt vagy a 120. Cikk (1) bekezdés a) pontjában megnevezett hivatal bélyegzőlenyomatával ellátott, vagy a különleges bélyegzőlenyomattal ellátott nyomtatványokat biztonságosan megőrizze.
(2) Azon T2L árutovábbítási okmányok vagy kereskedelmi okmányok kiállításához szükséges nyomtatványok visszaélésszerű alkalmazásakor, amelyeket előre ellátnak a 120. Cikk (1) bekezdés a) pontjában nevezett hivatal bélyegzőlenyomatával, vagy a különleges bélyegzőlenyomatával, az engedélyezett feladó felel – függetlenül attól, hogy ki követte el a szabálytalanságot, és mik a büntetőjogi következmények –, hogy az országban a visszaélésszerű felhasználás következtében esedékessé vált vámokat és egyéb adókat megfizesse, amennyiben az engedélyező illetékes hatóságoknak nem igazolja, hogy az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedéseket megtette.
Bizonyos áruk kizárása
126. Cikk
Az indító ország illetékes hatóságai kizárhatnak bizonyos árukategóriákat és árumozgásokat az e Rész által megnevezett egyszerűsítésekből.
XI. CÍM
127–131. Cikk
Ez a Melléklet nem tartalmaz 127–131. Cikkeket.
I. FÜGGELÉK

RAKOMÁNYJEGYZÉK

 

 

 

Sorszám

Jelek, számok, a csomagok fajtája, száma;
az áruk megnevezése

Feladó/kiléptető
ország

Bruttó tömeg
(kg)

A hivatal
megjegyzései

 

 

 

 

 

II. FÜGGELÉK

TC 10 – Határátlépési igazolás

 

A szállítóeszköz megnevezése:

 

TOVÁBBÍTÁSI OKMÁNY

Tervezett határátlépési
hivatal (és orszég)

Fajtája
(T1, T2, T2ES vagy T2PT) és száma

Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

CSAK A VÁMHIVATAL
TÖLTHETI KI!

A határátlépés kelte:

aláírás

 

A hatóság
bélyegzőjének
helye

 

 

III. FÜGGELÉK

 

TC11 – Bemutatási igazolás

 

A rendeltetési hivatal igazolja, hogy az ………………………………………-án/én
a …………………………………………… hatóság által Nr. …………………………… számon
nyilvántartásba vett T1, T2, T2ES, T2PT továbbítási okmányt (1)T5 ellenőrző példányt (1)átadták, és eddig az abban megjelölt áruszállítmánnyal kapcsolatban semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg.

 

A hatóság
bélyegzőjének
helye

(Hely) ………………………………, 19………………………………………-án/én

 

…………………………………………………………………………………

aláírás

 

 

 

(1) A nem megfelelő kihúzandó.

IV. FÜGGELÉK

I. MINTA

EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

KEZESSÉGVÁLLALÁSI OKMÁNY
(Összkezesség több árutovábbítási eljárásra az Egységes Árutovábbítási Egyezmény keretében/több Közösségi
Árutovábbítási Eljárásra az idevonatkozó Közösségi előírások keretében)

I. KEZESSÉGI NYILATKOZAT

1. Alulírott1

lakhely(székhely)2

a kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál

 

maximum összegig készfizető kezességet nyújt

az Európai Gazdasági Közösség, azaz a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia Egyesült Királysága és Észak-Írország, a Magyar Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Cseh Köztársaság3 felé azon összegek erejéig, amellyel a főkötelezett4

 

a nevezett országoknak az Egységes Árutovábbítási

Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezményének keretében a főkötelezett által végrehajtott árutovábbítási eljárás visszaélései miatt vámokkal, adókkal, lefölözésekkel, egyéb adókkal — kivéve a pénzbüntetést, vagy a pénzbírságot — tartozik, vagy fog tartozni, különös tekintettel a fő- vagy mellékkötelezettségekre, költségekre és pótlékokra.

2. Alulírott kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban nevezett országok illetékes hatóságainak első írásbeli felszólítását követő harminc napon belül a követelt összeget a bejegyzett maximumösszeg erejéig haladéktalanul kifizeti, amennyiben ő vagy egy másik érdekelt ezen határidő lejárta előtt az illetékes hatóságoknak nem bizonyította, hogy az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezményének keretében történt árutovábbítási eljárás során nem történt az 1. pont szerinti visszaélés.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő harminc napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat, úgy kell kiszámítani, hogy azok azon összegnek feleljenek meg, amelyet ezért a mindenkori államok pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

Ez a maximumösszeg csak akkor csökkenthető azon összegekkel, amelyeket e kezességi nyilatkozat alapján már kifizettek, ha alulírottat az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezménye szerinti árutovábbítási eljárás keretében igénybe veszik, és ez az eljárás az előző fizetési felszólítás kézhezvétele előtt vagy a kézhezvételt követő harminc napon belül kezdődött meg.

3. Ez a kezességi nyilatkozat a kezességnyújtás hely által történő elfogadás napjától kötelező érvényű.

A kezességi viszonyt alulírott, valamint azon állam, melynek területén a kezesség nyújtás helye fekszik, bármikor felbonthatja.

A felbontás a többi érdekelttel történt közlés utáni 16. napon lép hatályba.

Alulírott felel továbbá azon összegek kifizetéséért, amelyek az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezménye szerinti árutovábbítási eljárás kötelezettségei keretében válnak esedékessé, ha ezek a továbbítási eljárások a kezességi viszony felbontásának hatálybalépése előtt kezdődtek meg; ez akkor is érvényes, ha a fizetést csak később követelik.


1 Teljes név, illetve a cég neve.

2 Pontos cím.

3 Azon Szerződő Fél vagy Szerződő Felek nevét ki kell húzni, amelyek területét nem érinti.

4 A főkötelezettnek, illetve cégének teljes neve és pontos címe.

4. Ezen kezességi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy „meghagyott címet”5

 

-ban/ben,6 valamint minden más, az 1. pontban nevezett országban:

Ország

Vezeték- és utónév, illetve cég és pontos cím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden formalitás vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezességi nyilatkozatot érinti, és amelyet a „meghagyott címek” egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényűek.

Alulírott illetékesnek ismeri el a „meghagyott címek” bíróságának helyét.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja a „meghagyott címeket”, vagy ezen „meghagyott címek” közül egyet, vagy többet csak a kezességnyújtás helyének előzetes tájékoztatása után változtat meg.

(Hely)

, (dátum)

 

 

 

(aláírás)7

 

II. A KEZESSÉGNYÚJTÁS HELYE SZERINTI HIVATAL ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁS

A kezesség nyújtás helye

A kezességi nyilatkozat elfogadva

-án/én.

 

 

 

(aláírás és bélyegző)

 


5 Amennyiben egy ország jogi rendelkezései nem ismerik a „meghagyott cím (Wahldomizil)” fogalmát, akkor a kezesnek az 1. pontban nevezett országok mindegyikében meg kell neveznie egy a „kezes részére címzett hivatalos értesítések átvételére felhatalmazott személyt”. Ezen kezességből fakadó jogviták eldöntésében a kezes lakhelyének (székhelyének) bírósága, valamint a „kezes részére címzett hivatalos értesítések átvételére felhatalmazott személy” lakhelyének (székhelyének) bírósága az illetékes. Ezen 4. pont 2. és 4. fordulatai szerinti kötelezettségeket megfelelő megállapodás alapján kell teljesíteni.

6 Pontos cím.

7 Alulírottnak az aláírása előtt kézírással a következőket kell leírnia: „A kezesség átvállalása ……………………… (az összeg betűkkel) összegben.”

V. FÜGGELÉK

II. MINTA

EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

KEZESSÉGVÁLLALÁSI OKMÁNY
(Kezesség egyedi árutovábbítási eljárásra az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás
Egyezménye alapján)

I. KEZESSÉGI NYILATKOZAT

1. Alulírott1

lakhely(székhely)2

az indító hivatalnál, mint a kezesség nyújtás helyénél

 

maximum összegig készfizető kezességet nyújt az Európai Közösségnek, amelynek az alábbi országok a tagjai:

a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia Egyesült Királysága és Észak-Írország, valamint a Magyar Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Cseh Köztársaság javára3 azokra az összegekre,

melyeket a főkötelezett4

a nevezett országokban szabálytalanságok esetén az

általa végrehajtott árutovábbítás során az alábbiakban megjelölt áruk esetén az

indító

hivataltól a

rendeltetési hivatalig az általa végrehajtott azon árutovábbítási eljárásban,

az egységes árutovábbítási eljárás keretében/a Közösségi árutovábbítási eljárás keretében, melynek során szabálytalanságok történtek, tartozik, vagy majd tartozni fog az összes vámok, adók, lefölözések és egyéb adók – kivéve a pénzbüntetés és a pénzbírság – megfizetését teljesíteni, nevezetesen a fő- és melléktartozásokra a költségekre és a pótlékokra.

2. Alulírott kötelezi magát, hogy az 1. pont alatt nevezett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítását követő harminc napos határidőn belül a követelt összegeket halasztás nélkül megfizeti, amennyiben alulírott vagy egy másik érintett a határidő lejárta előtt nem bizonyította az illetékes hatóságnak, hogy az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezménye keretében folytatott árutovábbítási eljárás során nem történt az 1. pont értelmében szabálytalanság.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érintett(ek) kérelme alapján az írásos felszólítás harminc napos határidejét, melyen belül az aláíró(k)nak a követelt összeget ki kell fizetni, meghosszabbíthatják. Azok a költségek, kiváltképp a kamatok, melyek ebből a határidő-meghosszabbításból adódnak úgy számítandók ki, hogy megfeleljenek annak az összegnek, melyet a mindenkori hazai pénz- és tőkepiac követel meg.

3. Ez a kezességi nyilatkozat a kezességnyújtás helyén történő elfogadás napjától kötelező érvényű.


1 Teljes név, illetve a cég neve.

2 Pontos cím.

3 Azon Szerződő Fél vagy Szerződő Felek nevét ki kell húzni, amelyek területét nem érinti.

4 A főkötelezettnek, illetve cégének teljes neve és pontos címe.

4. Ezen kezességi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy „meghagyott címet”5

 

6 cím alatt, valamint az 1. pontban nevezett minden országban:

Ország

Vezeték- és utónév, illetve cég és pontos cím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden formalitás vagy eljárási intézkedés, mely ezt a kezességi nyilatkozatot érinti, és a meghagyott cím részére írott formában eljuttatják, különösen a postai küldemények és postai kézbesítések, számára kötelező érvénnyel bírnak.

Alulírott elismeri a meghagyott cím székhelyének bíróságát illetékes bíróságként.

Alulírott kötelezi magát, hogy tartja magát az általa választott meghagyott címhez, vagy azt/azokat csak a kezességnyújtás helyének előzetes tájékoztatása után változtatja meg.

(Hely)

, (dátum)

 

 

 

(aláírás)7

 

II. AZ INDÍTÓ HIVATALNÁL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁS

Indító hivatal

A kezességi nyilatkozat elfogadva

(dátum) a következő számon.

 

és

(dátum) kiállított T1/T2 (a nem kívánt

rész áthúzandó) árutovábbítási eljárásra.

 

 

 

(aláírás és pecsét)

 


5 Amennyiben egy ország jogi rendelkezései nem ismerik a „meghagyott cím (Wahldomizil)” fogalmát, akkor a kezesnek az 1. pontban nevezett országok mindegyikében meg kell neveznie egy a „kezes részére címzett hivatalos értesítések átvételére felhatalmazott személyt”. Ezen kezességből fakadó jogviták eldöntésében a kezes lakhelyének (székhelyének) bírósága, valamint a „kezes részére címzett hivatalos értesítések átvételére felhatalmazott személy” lakhelyének (székhelyének) bírósága az illetékes. Ezen 4. pont 2. és 4. fordulatai szerinti kötelezettségeket megfelelő megállapodás alapján kell teljesíteni.

6 Pontos cím.

7 Alulírottnak az aláírása előtt kézírással a következőket kell leírnia: „A kezesség átvállalása ……………………… (az összeg betűkkel) összegben.”

VI. FÜGGELÉK

III. MINTA

EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

KEZESSÉGI BIZONYÍTVÁNY
(Az átalánykezesség rendszere)

I. KEZESSÉGI NYILATKOZAT

1. Alulírott1

lakhely(székhely)2

ezennel a kezesség nyújtás helyén készfizető kezességet nyújtanak az Európai Közösségnek, melynek az alábbi országok a tagjai:

az Európai Gazdasági Közösség, azaz a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia Egyesült Királysága és Észak-Írország, valamint a Magyar Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Cseh Köztársaság javára azon összegekre, melyet a főkötelezettnek a nevezett országoknak azon szabálytalanságok esetén kell fizetnie, melyek az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezménye keretén belül végrehajtott árutovábbítási eljárások során történtek és amelyekre az aláíró(k) egy kezességi cím kiállításával kezességet vállaltak, összességében a vámok, adók, lefölözések és egyéb adók tekintetében — kivétel a pénzbüntetés vagy pénzbírság — azok kifizetését teljesíteni, nevezetesen a fő- és melléktartozásokra, a költségekre és a pótlékokra 7000 ECU maximális összegben biztosítéki címenként.

2. Alulírott kötelezi magát, hogy az 1. pont alatt nevezett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítását követő harminc napos határidőn belül a követelt összegeket 7000 ECU maximális összegben, biztosítéki címenként, halasztás nélkül megfizeti, amennyiben ő vagy egy másik érintett a határidő lejárta előtt nem bizonyította az illetékes hatóságnak, hogy az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezménye keretében folytatott árutovábbítási eljárás során nem történt az 1. pont értelmében szabálytalanság.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érintett(ek) kérelme alapján az írásos felszólítás harminc napos határidejét, melyen belül az aláíró(k)nak a követelt összegeket ki kell fizetni, meghosszabbíthatják. Azok a költségek, kiváltképp a kamatok, melyek ebből a határidő-meghosszabbításból adódnak úgy számítandók ki, hogy megfeleljenek annak az összegnek, melyet a mindenkori hazai pénz- és tőkepiac követel meg.

3. Ez a kezességi nyilatkozat a kezességnyújtás helyén történő elfogadás napjától kötelező érvényű.

A kezességi viszony az alulírott, valamint azon állam részéről — ahova a kezességnyújtás helye tartozik — bármikor felbontható.

A felbontás a közzétételét követő 16. napon lép hatályba a többi érintett irányába.

Alulírott köteles továbbá azon összegek kifizetését rendezni, amelyek az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezményének kötelezettségei alá eső árutovábbítás eljárás során válnak esedékessé, ha ezen eljárások a kezességi viszony felbontásának hatálybalépése előtt kezdődtek meg; ez akkor is érvényes, ha a kifizetésre történő felszólítás csak később történik.


1 Teljes név, illetve a cég neve.

2 Pontos cím.

4. Ezen kezességi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy „meghagyott címet”3

 

4 cím alatt, valamint az 1. pontban nevezett minden országban:

Ország

Vezeték- és utónév, illetve cég és pontos cím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden formalitás vagy eljárási intézkedés, mely ezt a kezességi nyilatkozatot érinti, és a meghagyott cím részére írott formában eljuttatják, különösen a postai küldemények és postai kézbesítések, számára kötelező érvénnyel bírnak.

Alulírott elismeri a meghagyott cím székhelyének bíróságát illetékes bíróságként.

Alulírott kötelezi magát, hogy tartja magát az általa választott meghagyott címhez, vagy azt (azokat) csak a kezességnyújtás helyének előzetes tájékoztatása után változtatja meg.

(Hely)

, (dátum)

 

 

 

(aláírás)5

 

II. A KEZESSÉGNYÚJTÁS HELYE SZERINTI HIVATAL ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁS

A kezesség nyújtás helye

A kezességi nyilatkozat elfogadva

(dátum).

 

 

 

(aláírás, pecsét)

 


3 Amennyiben egy ország jogi rendelkezései nem ismerik a „meghagyott cím (Wahldomizil)” fogalmát, akkor a kezesnek az 1. pontban nevezett országok mindegyikében meg kell neveznie egy a „kezes részére címzett hivatalos értesítések átvételére felhatalmazott személyt”. Ezen kezességből fakadó jogviták eldöntésében a kezes lakhelyének (székhelyének) bírósága, valamint a „kezes részére címzett hivatalos értesítések átvételére felhatalmazott személy” lakhelyének (székhelyének) bírósága az illetékes. Ezen 4. pont 2. és 4. fordulatai szerinti kötelezettségeket megfelelő megállapodás alapján kell teljesíteni.

4 Pontos cím.

5 Alulírottnak az aláírása előtt kézírással a következőket kell leírnia: „A kezesség átvállalása ……………………… (az összeg betűkkel) összegben.”

VII. FÜGGELÉK

 

TC 31 – Kezességi tanúsítvány

Figyelem! A kezességi szerződés felmondása esetében a Kezességi tanúsítványt haladéktalanul vissza kell adni a kezességnyújtás helye szerinti hivatalnak

1. Érvényes

 

Nap

Hónap

Év

2. Száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Főkötelezett
(név és utónév, ill. cég neve, teljes cím és ország)

 

4. Kezes
(név és utónév, ill. cég neve, teljes cím és ország)

 

5. Kezességnyújtás helye szerinti
hivatal
(megnevezés, teljes cím és ország)

 

6. kezesség összege
(nemzeti pénznemben)

Számmal

Betűvel

7. A kezességnyújtás helye szerinti hivatal igazolja, hogy a fent nevezett főkötelezettnek az engedélyt megadta arra, hogy T1 / T2 / T2ES / T2PT
eljárásokat végrehajtson, a következő azon országokban, melyeknek a neve áthúzással nincs érvénytelenítve.

Európai Közösség

Magyarország

Izland

Norvégia

Lengyel Köztársaság

Szlovákia

Svájc

Cseh Köztársaság

8. Érvényesség meghosszabbítva

 

(hely)

,

 

 

Nap

Hónap

Év

- ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hely)

,

(A kezességnyújtás helye szerinti hivatal aláírása és bélyegzője)

(A kezességnyújtás helye szerinti hivatal aláírása és bélyegzője)

 

0666 számú Kezességi tanúsítvány

A VPOP engedélyével gyártott és forgalmazott nyomtatvány – VIVA – 79610 – Állami nyomda Rt. 280-0451

 

9. Személyek, akik jogosultak arra, hogy a T1, T2, T2ES vagy T2PT árutovábbítási bejelentőt főkötelezett nevében és helyett aláírják

(*) Ha a főkötelezett egy jogi személy, úgy a 11. rovatban az aláírónak a nevét, utónevét és a cégen belüli beosztását is meg kell adni.

10. A meghatalmazott személy
neve és aláírásmintája

11. A főkötelezett aláírása (*)

10. A meghatalmazott személy
neve és aláírásmintája

11. A főkötelezett aláírása (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. FÜGGELÉK
AZON ÁRUK JEGYZÉKE, AMELYEK TOVÁBBÍTÁSA SORÁN SZÁMÍTÁSBA JÖHET
AZ ÁTALÁNYKEZESSÉG ÖSSZEGÉNEK MEGEMELÉSE

1

2

3

A KN
Vámtarifaszáma

Árumegnevezés

Mennyiség,
amely a 7000 ECU
átalányösszegnek
felel meg

ex 01.02

Élő szarvasmarhák, egyéb nem fajtiszta tenyészállatok

4 000 kg

ex 01.03

Élő sertések, egyéb nem fajtiszta tenyészállatok

5 000 kg

ex 01.04

Élő juhok és kecskék, egyéb nem fajtiszta tenyészállatok

6 000 kg

02.01

Szarvasmarhák húsa, frissen vagy hűtve

2 000 kg

02.02

Szarvasmarhák húsa mélyhűtve

3 000 kg

02.03

Sertések húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva

4 000 kg

02.04

Juhok, kecskék húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva

3 000 kg

ex 02.10

Szarvasmarhafélék húsa sózott, pácolt, szárított vagy füstölt

3 000 kg

04.02

Tej, tejszín, sűrítve vagy cukrozva vagy egyéb édesítőszerrel

5 000 kg

04.05

Vaj, egyéb tejalapú zsiradékok

3 000 kg

04.06

Sajt és túró

3 500 kg

ex 09.01

Kávé, nem pörkölt, koffeines vagy koffeinmentes

3 000 kg

ex 09.01

Kávé, pörkölt, koffeines vagy koffeinmentes

2 000 kg

09.02

Tea

3 000 kg

10.01

Búza és kétszeres búza

900 kg

10.02

Rozs

1 000 kg

10.03

Árpa

1 000 kg

10.04

Zab

850 kg

ex 16.01

Kolbász és hasonló termékek húsból, házi sertés vágóhídi melléktermékéből vagy véréből

4 000 kg

ex 16.02

Hús, vágóhídi melléktermékek vagy vér házi sertésből, máshogy elkészítve vagy tartósítva

4 000 kg

ex 16.02

Hús, vágóhídi melléktermékek vagy vér szarvasmarhából, máshogy elkészítve vagy tartósítva

3 000 kg

ex 21.01

Kávékivonatok, esszenciák és koncentrátumok

1 000 kg

ex 21.01

Teakivonatok, esszenciák és koncentrátumok

1 000 kg

ex 21.06

Máshol nem meghatározott vagy felsorolt élelmiszerkészítmények 18% tejzsírtartalomtól

3 000 kg

22.04

Bor friss szőlőből, beleértve az alkohollal erősített borokat; szőlőmust, kivéve a 20.09 alá tartozót

15 hl

22.05

Vermutbor és más borok friss szőlőből, növényi vagy egyéb anyagokkal aromásítva

15 hl

ex 22.07

Nem denaturált etil-alkohol min. 80 vagy több alk.% tartalommal

3 hl

ex 22.08

Nem denaturált etil-alkohol 80 vagy kevesebb alk.% tartalommal

3 hl

ex 22.08

Tömény égetett szeszes italok, likőrök

5 hl

ex 24.02

Cigaretta

70 000 db

ex 24.02

Szivarka

60 000 db

ex 24.02

Szivar

25 000 db

ex 24.03

Vágott dohány

100 kg

ex 27.10

Könnyű és közepes olaj és gázolaj

200 hl

33.03

Parfümök és kölnivizek

5 hl

IX. FÜGGELÉK
(elülső oldal)

TC 32 – Átalánydíjas garanciajegy

A 000 000

Kiállító:

 

 

(Név vagy cég és címe)

 

 

A kezességi nyilatkozat elfogadásának dátuma:

 

 

a következő benyújtási hivatalnál:

 

 

Ezen garanciajegy 7000 ECU összeghatárig szól egy T1, T2, T2ES, T2PT eljárásra, mely

 

 

legkésőbb

megkezdődik, és ennek során

 

 

 

(név vagy cég és címe)

 

 

mint főkötelezett lép fel.

 

 

 

 

 

A főkötelezett aláírása(1)

 

A kiállító aláírása és pecsétje

 

 

 

 

(1) Nem kötelező

(hátoldal)

Az indító hivatal tölti ki!

Árutovábbítási Eljárás, melynek végrehajtása T1/T2/T2ES/T2PT árutovábbítási okmánnyal történt,

 

nyilvántartásba véve 19

 

 

a következő szám:

alatt

 

 

a

nevű hivatalban.

 

 

 

 

 

P. H.

 

aláírása

 

X. FÜGGELÉK
E Melléklet nem tartalmaz X. Függeléket.
XI. FÜGGELÉK
E Melléklet nem tartalmaz XI. Függeléket.
XII. FÜGGELÉK
E Melléklet nem tartalmaz XII. Függeléket.
XIII. FÜGGELÉK
E Melléklet nem tartalmaz XIII. Függeléket.
XIV. FÜGGELÉK
ÖNTAPADÓS PIKTOGRAM
(75. ÉS 91. CIKKEK)

színe: zöld alapon

fekete

 

XV. FÜGGELÉK
KÜLÖNLEGES BÉLYEGZŐ
55 mm

 

1

2

 

 

3

4

 

 

5

6

 

1. Az ország címere, egyéb jele vagy betűje
2. Indító hivatal
3. Az árutovábbítási okmány száma
4. Dátum
5. Engedélyezett feladó
6. Engedély
XVI. FÜGGELÉK
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

 

Az egykori II. Melléklet
(eltörölve)

Jelenlegi II. Melléklet

 

 

1

7, 17, 31, 32, 35 és 43

 

 

2

60, 61, 62 és 63

 

 

3

18 és 19

 

 

4

20

 

 

5

23, 27 és 28

 

 

6

24

 

 

7

25

 

 

8

26

 

 

8 (a)

29

 

 

9

100

 

 

9 (a)

30

 

 

10

32

 

 

11

33

 

 

11 (b)

50

 

 

12

36

 

 

13

37

 

 

14

38

 

 

15

39

 

 

16

 

 

17

43, 44 és 45

 

 

18

41 és 51

 

 

19

42

 

 

28

 

 

29

72

 

 

30

73

 

 

31

74

 

 

32

75

 

 

33

76

 

 

34

77

 

 

35

78

 

 

36

79

 

 

37

80

 

 

38

81

 

 

39

82

 

 

40

83

 

 

41

84

 

 

42

 

 

43

 

 

44

85

 

 

45

86

 

 

46

87

 

 

47

88

 

 

48

89

 

 

49

90

 

 

50

91

 

 

51

92

 

 

52

93

 

 

53

94

 

 

54

95

 

 

55

96

 

 

56

97

 

III. Melléklet
A MINTÁK
1. Cikk
(1) Azoknak a nyomtatványoknak, amelyeken T1 vagy T2 árutovábbítási bejelentőket állítanak ki, meg kell felelniük jelen Melléklet I–IV. Függelékeinek.
(2) A nyomtatványokon szereplő adatoknak a következő példányokon másodlatként kell megjelenniük:
a) az I. és III. Függelékek esetében az V. Függelékben megadott példányokon;
b) a II. és IV. Függelékek esetében a VI. Függelékben megadott példányokon.
(3) A nyomtatványokat a következők szerint töltik ki és alkalmazzák:
a) T1 vagy T2 árutovábbítási bejelentőként, figyelembe véve a VII. Függelék útmutatását;
b) T2L árutovábbítási okmányként, figyelembe véve a VIII. Függelék útmutatását.
Fentiek alkalmazása során adott esetben a IX. Függelék megjegyzéseit is figyelembe kell venni.
2. Cikk
(1) A nyomtatványokat olyan önmásoló írópapírra kell nyomtatni, amelynek súlya legalább 40 gramm/m2. Ennek a papírlapnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy az elülső oldalon lévő adatok ne rontsák a hátoldali adatok olvashatóságát, és a papírlap a rendeltetésszerű használat során ne szakadjon be, és ne gyűrődjön össze. Minden példány előállításához fehér papírt kell használni. Az árutovábbításhoz alkalmazott példányokon (1, 4, 5 és 7) azonban az 1 (kivéve a rovat középső részét), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (az első alrovat balra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 és 56 rovatoknak zöld az alapja. A nyomtatványokat zöld színűre kell nyomtatni.
(1a) A nyomtatványok egyes példányait a következő színekkel jelölik:
a) az I. és III. Függelékek mintái szerinti nyomtatványokon
– az 1., 2., 3. és 5. példányok jobb szegélyét folyamatos piros, zöld, sárga, illetve kék csíkkal kell ellátni;
– a 4., 6., 7. és 8. példányok jobb szegélyét szaggatott kék, piros, zöld, illetve sárga csíkkal kell ellátni;
b) a II. és IV. Függelék mintái szerinti nyomtatványokon az 1/6, 2/7, 3/8 és 4/5 példányok jobb szegélyét folyamatos, és attól jobbra szaggatott piros, zöld, sárga, illetve kék csíkkal kell ellátni.
Ezek a csíkok kb. 3 mm szélesek. A szakaszolt csíkok 3 mm hosszú szakaszok sorozatából állnak, a köztük lévő nem színes szakasz hossza ugyancsak 3 mm.
(2) A nyomtatványok mérete A4, 210 X 297 mm, a hosszmérettől történő megengedett eltérés –5 +8 mm lehet.
(3) A Szerződő Felek előírhatják, hogy a nyomtatványok tartalmazzák a nyomda nevét és címét vagy ismertetőjelét.
(4) A nyomtatvány bal felső sarkába a Szerződő Felek egy rövid jelzést nyomtathatnak az érintett Szerződő Félre vonatkozó adattal. Ezenkívül a nyomtatás során az eddigi „Közösségi Árutovábbítási Eljárás” szavakat az „Egységes Árutovábbítási Eljárás” szavakkal helyettesíthetik. Az ilyen jelzéssel, vagy az ezen adatok egyikével ellátott okmányokat a többi Szerződő Félnek el kell fogadnia.
3. Cikk
(1) Amennyiben a formalitások teljesítéséhez köz- vagy magán adatfeldolgozó rendszereket alkalmaznak, akkor az illetékes hatóságok kérelemre engedélyezhetik, hogy az érdekeltek kézírásos aláírásukat olyan hasonló hatású technikai eljárással helyettesítsék, amely adott esetben egy kód felhasználásán alapul, és azonos joghatással bír, mint a kézírással történő aláírás. Ezt az egyszerűsítést csak akkor engedélyezik, ha az illetékes hatóságok által megkövetelt technikai és eljárási feltételeket teljesítették.
(2) Amennyiben a formalitások teljesítéséhez olyan köz- vagy magán adatfeldolgozó rendszereket alkalmaznak, amelyek bejelentőket is kinyomtatnak, akkor az illetékes hatóságok engedélyezhetik, hogy a vámhivatal bélyegzőjének és az illetékes tisztségviselő aláírásának kézzel vagy mechanikai úton történő megjelenítése helyett a fentiek szerint készített bejelentők igazolása közvetlenül ezen a rendszeren keresztül történjen.
I. FÜGGELÉK

A T1 VAGY T2 ÁRUTOVÁBBÍTÁSI BEJELENTŐ NYOMTATVÁNYÁNAK MINTÁJA

 

MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT

 

A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL

1 B E J E L E N T É S

1

2 Feladó/Exportőr Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indító/kiléptető ország példánya

 

3 Lapszám

4 Rak. jegyz.

 

 

 

5 Tételszám

6 Összes csg. sz.

7 Hivatkozási szám

8 Címzett Nr.

9 A fizetés bonyolításáért felelős Nr.

10 Első rend.

11 Szerződő

 

13 K. A. P.

 

orsz.

 

orsz.

14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr.

15 Indító/kiléptető ország

15 Ind./kilépt. o. kód

17 Rend. orsz. kód

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor

 

19 KTR.

20 Szállítási feltételek

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága

22 A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg

23 Átváltási árfolyam

24 Ügylet típusa

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Fuvarozási mód a határon

26 Fuvarozási mód belföldön

27 Rakodás helye

 

28 Pénzügyi és banki adatok

 

 

 

 

 

 

1

29 Kiléptető vámhivatal

30 Az áru tárolási helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Csomagok
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténerszám – mennyiség és fajta

32 Tétel

33 Vámtarifaszám

 

 

 

 

 

 

sorsz.

 

 

 

 

 

 

34 Szárm. orsz. kód

35 Bruttó tömeg (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

37 Eljáráskód

38 Nettó tömeg (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

41 Különös mértékegység

 

 

 

 

44

Különleges
megjegyzé-
sek/benyúj-
tott okmány-
ok/igazolás-
ok és
engedélyek

 

 

P.l. Kód

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Vámteher
kiszámítás

Fajta

A kiszabás alapja

Tétel

Összeg

FM

48 Fizetési könnyítés

49 Raktár/vámszabadterület megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ADATOK KÖNYVELÉSI CÉLRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett Nr. Aláírás:

C INDÍTÓ VÁMHIVATAL

KIVITELI IRÁNYÚ
VÁMKEZELÉS
ÉS ÁRUTOVÁBBÍTÁS
CÉLJÁRA

51

Tervezett
határátlé-
pési helyek,
(és országok)

által képviselve
Hely és dátum:

 

 

 

 

 

 

 

52

Biztosíték
nem érvényes

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

D

INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző:
Eredménye:
Alkalmazott zárak: Darabszáma:
Jele:
Szállítási (bemutatási) határnap:
Aláírás:

54 Hely és dátum:

A bejelentő/képviselő aláírása és neve:

0151 – A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága engedélyével gyártott és forgalmazott nyomtatvány © – VIVA – Állami Nyomda Rt. Tel.: 260-0904

ÁFÁS ÁRA: 80,– Ft

Utalás: Az 5. példány 15. és 17. rovata alatti területbe finn, izlandi, norvég és svéd nyelven „Visszaküldendő ………-hoz/hez” szöveg nyomtatható.

E INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA

 

 

 

MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT

 

A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL

1 B E J E L E N T É S

2

2 Feladó/Exportőr Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai példány – Indító/kiléptető ország

 

3 Lapszám

4 Rak. jegyz.

 

 

 

5 Tételszám

6 Összes csg. sz.

7 Hivatkozási szám

8 Címzett Nr.

9 A fizetés bonyolításáért felelős Nr.

10 Első rend.

11 Szerződő

 

13 K. A. P.

 

orsz.

 

orsz.

14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr.

15 Indító/kiléptető ország

15 Ind./kilépt. o. kód

17 Rend. orsz. kód

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor

 

19 KTR.

20 Szállítási feltételek

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága

22 A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg

23 Átváltási árfolyam

24 Ügylet típusa

 

 

 

 

 

 

 

25 Fuvarozási mód a határon

26 Fuvarozási mód belföldön

27 Rakodás helye

 

28 Pénzügyi és banki adatok

 

 

 

 

 

 

2

29 Kiléptető vámhivatal

30 Az áru tárolási helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Csomagok
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténerszám – mennyiség és fajta

32 Tétel

33 Vámtarifaszám

 

 

 

 

 

 

sorsz.

 

 

 

 

 

 

34 Szárm. orsz. kód

35 Bruttó tömeg (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

37 Eljáráskód

38 Nettó tömeg (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

41 Különös mértékegység

 

 

 

 

44

Különleges
megjegyzé-
sek/benyúj-
tott okmány-
ok/igazolás-
ok és
engedélyek

 

 

P.l. Kód

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Vámteher
kiszámítás

Fajta

A kiszabás alapja

Tétel

Összeg

FM

48 Fizetési könnyítés

49 Raktár/vámszabadterület megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ADATOK KÖNYVELÉSI CÉLRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett Nr. Aláírás:

C INDÍTÓ VÁMHIVATAL

KIVITELI IRÁNYÚ
VÁMKEZELÉS
ÉS ÁRUTOVÁBBÍTÁS
CÉLJÁRA

51

Tervezett
határátlé-
pési helyek,
(és országok)

által képviselve
Hely és dátum:

 

 

 

 

 

 

 

52

Biztosíték
nem érvényes

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

D

INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző:
Eredménye:
Alkalmazott zárak: Darabszáma:
Jele:
Szállítási (bemutatási) határnap:
Aláírás:

54 Hely és dátum:

A bejelentő/képviselő aláírása és neve:

0151 – A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága engedélyével gyártott és forgalmazott nyomtatvány © – VIVA – Állami Nyomda Rt. Tel.: 260-0904

ÁFÁS ÁRA: 80,– Ft

 

MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT

 

A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL

1 B E J E L E N T É S

3

2 Feladó/Exportőr Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladó/Exportőr példánya

 

3 Lapszám

4 Rak. jegyz.

 

 

 

5 Tételszám

6 Összes csg. sz.

7 Hivatkozási szám

8 Címzett Nr.

9 A fizetés bonyolításáért felelős Nr.

10 Első rend.

11 Szerződő

 

13 K. A. P.

 

orsz.

 

orsz.

14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr.

15 Indító/kiléptető ország

15 Ind./kilépt. o. kód

17 Rend. orsz. kód

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor

 

19 KTR.

20 Szállítási feltételek

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága

22 A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg

23 Átváltási árfolyam

24 Ügylet típusa

 

 

 

 

 

 

 

25 Fuvarozási mód a határon

26 Fuvarozási mód belföldön

27 Rakodás helye

 

28 Pénzügyi és banki adatok

 

 

 

 

 

 

3

29 Kiléptető vámhivatal

30 Az áru tárolási helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Csomagok
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténerszám – mennyiség és fajta

32 Tétel

33 Vámtarifaszám

 

 

 

 

 

 

sorsz.

 

 

 

 

 

 

34 Szárm. orsz. kód

35 Bruttó tömeg (kg)

 

 

 

 

 

a

 

b

 

37 Eljáráskód

38 Nettó tömeg (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

41 Különös mértékegység

 

 

 

 

44

Különleges
megjegyzé-
sek/benyúj-
tott okmány-
ok/igazolás-
ok és
engedélyek

 

 

P.l. Kód

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Vámteher
kiszámítás

Fajta

A kiszabás alapja

Tétel

Összeg

FM

48 Fizetési könnyítés

49 Raktár/vámszabadterület megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ADATOK KÖNYVELÉSI CÉLRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett Nr. Aláírás:

C INDÍTÓ VÁMHIVATAL

KIVITELI IRÁNYÚ
VÁMKEZELÉS
CÉLJÁRA

51

Tervezett
határátlé-
pési helyek,
(és országok)

által képviselve
Hely és dátum:

 

 

 

 

 

 

 

52

Biztosíték
nem érvényes

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

D

INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző:
Eredménye:
Alkalmazott zárak: Darabszáma:
Jele:
Szállítási (bemutatási) határnap:
Aláírás:

54 Hely és dátum:

A bejelentő/képviselő aláírása és neve:

0151 – A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága engedélyével gyártott és forgalmazott nyomtatvány © – VIVA – Állami Nyomda Rt. Tel.: 260-0904

ÁFÁS ÁRA: 80,– Ft

 

MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT

 

A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL

1 B E J E L E N T É S

4

2 Feladó/Exportőr Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendeltetési vámhivatal példánya

 

3 Lapszám

4 Rak. jegyz.

 

 

 

5 Tételszám

6 Összes csg. sz.

 

8 Címzett Nr.

FONTOS MEGJEGYZÉS    

Amennyiben ezt a példányt NEM KÖZÖSSÉGI TOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSBAN KIZÁRÓLAG AZ ÁRUK KÖZÖSSÉGI JELLEGÉNEK
BIZONYÍTÁSÁRA HASZNÁLJÁK, úgy e célból csak az 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 és esetlegesen a 4, 33, 38, 40 és 44. rovatok
adattartalmának a kitöltésére van szükség.

14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr.

15 Indító/kiléptető ország

 

 

17 Rendeltetési ország

18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor

 

19 KTR.

 

 

 

21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága

 

 

25 Fuvarozási mód a határon

 

27 Rakodás helye

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

31

Csomagok
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténerszám – mennyiség és fajta

32 Tétel

33 Vámtarifaszám

 

 

 

sorsz.

 

 

 

 

35 Bruttó tömeg (kg)

 

 

38 Nettó tömeg (kg)

 

 

40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

 

 

 

 

 

 

Különleges
megjegyzé-
sek/benyúj-
tott okmány-
ok/igazolás-
ok és
engedélyek

 

 

P.l. Kód

 

 

 

 

55

Átrakodások

Hely és ország:

Hely és ország:

Új szállítóeszköz rendszáma és honossága:

Új szállítóeszköz rendszáma és honossága:

KTR.

 

(1) Új kont. azonosító jele:

KTR.

 

(1) Új kont. azonosító jele:

(1) kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0, ha NINCS

(1) kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0, ha NINCS

F

AZ ILLETÉ-
KES HATÓ-
SÁGOK
MEGJEGY-
ZÉSEI

Új vámzárak: Darabszáma: Jele:

Új vámzárak: Darabszáma: Jele:

 

 

Aláírás: Bélyegző:

Aláírás: Bélyegző:

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett Nr. Aláírás:

C INDÍTÓ VÁMHIVATAL

ÁRUTOVÁBBÍTÁS
CÉLJÁRA

51

Tervezett
határátlé-
pési helyek,
(és országok)

által képviselve
Hely és dátum:

 

 

 

 

 

 

 

52

Biztosíték
nem érvényes

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

D

INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző:
Eredménye:
Alkalmazott zárak: Darabszáma:
Jele:
Szállítási (bemutatási) határnap:
Aláírás:

54 Hely és dátum:

A bejelentő/képviselő aláírása és neve:

0161 – A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága engedélyével gyártott és forgalmazott nyomtatvány © – VIVA – Állami Nyomda Rt. Tel.: 260-0451

ÁFÁS ÁRA: 100,– Ft

56 A szállítás alatt történt egyéb esemény
Részletek és foganatosított intézkedések

G AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK MEGJEGYZÉSEI

H UTÓLAGOS VIZSGÁLAT (Amennyiben ez a példány az áruk közösségi jellegének az igazolására szolgál)

UTÓLAGOS VIZSGÁLATI KÉRELEM
Kérem ezen okmány valódiságát és adatainak helyességét utólag igazolni.

UTÓLAGOS VIZSGÁLAT EREDMÉNYE
Ezen okmány (1)

 

 

 

az alább megnevezett vámhivatal vizsgálata alapján valódi, adatai helyesek

 

 

 

 

 

 

 

nem felel meg a valódiság és helyesség követelményeinek (lásd az alábbi megjegyzést).

Hely és dátum:
Aláírás: Bélyegző:

Hely és dátum:
Aláírás: Bélyegző:

Megjegyzések:
(1) A megfelelő választ X-szel kell jelölni.

I RENDELTETÉSI VÁMHIVATAL ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLAT (KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁS)

Érkezés napja:
Zárak vizsgálata:
Megjegyzések:

5. példány visszaküldve
________________________________________________ -n.
az alábbi számon
Nr.
Aláírás: Bélyegző:

 

MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT

 

1 B E J E L E N T É S

5

2 Feladó/Exportőr Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszaértesítés – Közösségi árutovábbítás

 

3 Lapszám

4 Rak. jegyz.

 

 

 

5 Tételszám

6 Összes csg. sz.

8 Címzett Nr.

 

14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr.

15 Indító/kiléptető ország

 

 

17 Rendeltetési ország

18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor

 

19 KTR.

Tilbagesendes til:
εποτρεπεοειξ
:
Renvoyer à:
Terugzenden aan:

Zurücksenden an:
Return to:
Rinviare a:
Devolver a:

Palautetaan:
Ti
lbagesendes til:
Endursendist til:
Återsendast till:

Odoslat do:
Odeslat do:
Odeslac do:
Visszaküldendő:

 

 

 

21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága

 

 

25 Fuvarozási mód a határon

 

27 Rakodás helye

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Csomagok
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténerszám – mennyiség és fajta

32 Tétel

33 Vámtarifaszám

 

 

sorsz.

 

 

 

35 Bruttó tömeg (kg)

 

38 Nettó tömeg (kg)

40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

 

 

 

 

 

Különleges
megjegyzé-
sek/benyúj-
tott okmány-
ok/igazolás-
ok és
engedélyek

 

 

P. l. Kód

 

 

 

 

55

Átrakodások

Hely és ország:

Hely és ország:

Új szállítóeszköz rendszáma és honossága:

Új szállítóeszköz rendszáma és honossága:

KTR.

 

(1) Új kont. azonosító jele:

KTR.

 

(1) Új kont. azonosító jele:

(1) kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0, ha NINCS

(1) kockába 1 kerül, ha VAN, vagy 0, ha NINCS

F

AZ ILLETÉ-
KES HATÓ-
SÁGOK
MEGJEGY-
ZÉSEI

Új vámzárak: Darabszáma: Jele:

Új vámzárak: Darabszáma: Jele:

 

 

Aláírás: Bélyegző:

Aláírás: Bélyegző:

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett Nr. Aláírás:

C INDÍTÓ VÁMHIVATAL

ÁRUTOVÁBBÍTÁS
CÉLJÁRA

51

Tervezett
határátlé-
pési helyek,
(és országok)

által képviselve
Hely és dátum:

 

 

 

 

 

 

 

52

Biztosíték
nem érvényes

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

D

INDÍTÓ VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA Bélyegző:
Eredménye:
Alkalmazott zárak: Darabszáma:
Jele:
Szállítási (bemutatási) határnap:
Aláírás:

 

0161 – A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága engedélyével gyártott és forgalmazott nyomtatvány © – VIVA – Állami Nyomda Rt. Tel.: 260-0451

ÁFÁS ÁRA: 100,– Ft

56 A szállítás alatt történt egyéb esemény
Részletek és foganatosított intézkedések

G AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK MEGJEGYZÉSEI

I RENDELTETÉSI VÁMHIVATAL ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLAT (KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁS)

Érkezés napja:
Zárak vizsgálata:
Megjegyzések:

5. példány visszaküldve
________________________________________________ -n.
az alábbi számon
Nr.
Aláírás: Bélyegző:

 

KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁS: A MEGÉRKEZÉS IGAZOLÁSA (Kitöltendő az érdekelt által a rendeltetési vámhivatalnál történő bemutatás előtt)
Ezúton igazolom, hogy a ________________________________ vámhivatal (indító vámhivatal és ország) által a
Nr. _____________________ szám alatt kiállított ________________ okmányt bemutatta, és az azon jelölt áruküldeményt illetően ez ideig szabálytalanságot nem állapítottam meg.
Rendeltetési
Dátum: Aláírás: vámhivatal
bélyegzője:

 

MAGYARORSZÁG EGYSÉGES VÁMÁRUNYILATKOZAT

 

A INDÍTÓ/KILÉPTETŐ VÁMHIVATAL

1 B E J E L E N T É S

6

2 Feladó/Exportőr Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendeltetési ország példánya

 

3 Lapszám

4 Rak. jegyz.

 

 

 

5 Tételszám

6 Összes csg. sz.

7 Hivatkozási szám

8 Címzett Nr.

9 A fizetés bonyolításáért felelős Nr.

10 Utolsó küldő

11 Szerződő (gyártó)

12 Érték adatok

13 K. A. P.

 

orsz.

 

orsz.

 

14 Vámkezelést kérő/képviselő Nr.

15 Indító/kiléptető ország

15 Ind./kilépt. o. kód

17 Rend. orsz. kód

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 

b

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

 

18 Szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor

 

19 KTR.

20 Szállítási feltételek

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága

22 A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg

23 Átváltási árfolyam

24 Ügylet típusa

 

 

 

 

 

 

 

25 Fuvarozási mód a határon

26 Fuvarozási mód belföldön

27 Kirakodás helye

 

28 Pénzügyi és banki adatok

 

 

 

 

 

6

29 Beléptető vámhivatal

30 Az áru tárolási helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Csomagok
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténerszám – mennyiség és fajta

32 Tétel

33 Vámtarifaszám

 

 

 

 

 

 

sorsz.

 

 

 

 

 

 

34 Szárm. orsz. kód

35 Bruttó tömeg (kg)

36 Preferencia

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

 

37 Eljáráskód

38 Nettó tömeg (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

 

 

40 Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

41 Különös mértékegység

42 Tételsor érték

43 É.M. kód

 

 

 

44

Különleges
megjegyzé-
sek/benyúj-
tott okmány-
ok/igazolás-
ok és
engedélyek

 

 

 

 

P.l. Kód

45 Helyesbítés

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

48 Fizetési könnyítés

49 Raktár/vámszabadterület megnevezése

47

Vámteher
kiszámítás

Fajta

A kiszabás alapja

Tétel

Összeg

FM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ADATOK KÖNYVELÉSI CÉLRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

50 Főkötelezett Nr. Aláírás:

C INDÍTÓ VÁMHIVATAL

BEHOZATALI IRÁNYÚ
VÁMKEZELÉS
ÉS RAKTÁROZÁS
CÉLJÁRA

51

Tervezett
határátlé-
pési helyek,
(és országok)

által képviselve
Hely és dátum:

 

 

 

 

 

 

 

52

Biztosíték
nem érvényes

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

J

RENDELTETÉSI VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA

54 Hely és dátum:

A bejelentő/képviselő aláírása és neve:

0151 – A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága engedélyével gyártott és forgalmazott nyomtatvány © – VIVA – Állami Nyomda Rt. Tel.: 260-0451

ÁFÁS ÁRA: 80,– Ft

J RENDELTETÉSI VÁMHIVATAL VIZSGÁLATA

 

 

1

Megjelent a Magyar Közlöny 1996. évi 48/II. számában.

3

A rendelkezés az I. Melléklet újrafogalmazása miatt az 1/92-es Határozattal elavult.

4

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 10. oldal.

5

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 11. oldal.

6

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 11. oldal.

7

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 15. oldal.

8

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 20. oldal.

9

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 22. oldal.

10

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 35. oldal.

11

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 36. oldal.

12

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 38. oldal.

13

A görög nyelvű szöveget lásd 1996. MK 48/II. szám 39. oldal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére