• Tartalom

1996. évi LXXXV. törvény

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról1

2023.12.24.
ELSŐ RÉSZ2

1. §

2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

11. §

12. §

13. §

14. §

15. §

16. §

17. §

18. §

19. §

20. §

21. §

22. §

23. §

24. §

25. §

26. §

MÁSODIK RÉSZ

A TULAJDONILAP-MÁSOLAT IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJA

27. §3 (1) A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolatért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (a továbbiakban: díj), mely az ingatlanügyi hatóság bevétele.

(2)4 A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj). Az elektronikus adatszolgáltatási díj az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott arányban az ingatlanügyi hatóságot és a rendeletben meghatározott szervet illeti. Az elektronikus adatszolgáltatási díjon kívül egyéb fizetési kötelezettség a tulajdonilap-másolat szolgáltatással összefüggésben nem írható elő.

28. §5 (1)6 A tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 forint összegű díjat kell fizetni.

(2)7 A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3000 forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni.

(3)8

29. §9 (1) A díjat, valamint az elektronikus adatszolgáltatási díjat annak kell megfizetnie, aki a tulajdonilap-másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.

(2)10 A 28. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettség az ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, a kérelem előterjesztésével egyidejűleg bankkártyával vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással teljesíthető.

(3)11 A díj készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a tulajdonilap-másolat kiállítása iránti kérelem, megkeresés előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát.

(4) A díj megfizetésének, illetve a megfizetés igazolásának elmulasztása esetén – ha az ügyfél a hiányt felszólítás ellenére nyolc napon belül nem pótolja – az ingatlanügyi hatóság a tulajdonilap-másolat kiállítása iránti kérelmet elutasítja. A hiánypótlásra történő felszólításban az ügyfelet figyelmeztetni kell a mulasztás jogkövetkezményeire.

(5) A tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti megkeresés előterjesztésével egyidejűleg az annak alapjául szolgáló ügyben eljáró szerv igazolja a díjfizetés megtörténtét.

(6)12 Az elektronikus adatszolgáltatási díjat az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott módon, a rendeletben megjelölt szerv részére kell megfizetni.

30. §13 (1)14 Teljes személyes díjmentességben részesül elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése esetén:

a) a magyar állam, költségvetési szerv,

b) az egyházi jogi személy.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezet ingatlanonként évente egy alkalommal részesülhet a tulajdonilap-másolat díjának megfizetése alól személyes díjmentességben.

(3)15 A (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásáról a szervezet az eljárás megindulásakor írásban köteles nyilatkozni. Az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó szervezet esetén a képviseleti jogosultság igazolása tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

31. §16 (1)17 Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az

a)18 hagyatéki eljárás lefolytatásához,

b) gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz,

c) részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz,

d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez,

e) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hatósági feladatai ellátásához

szükséges, illetve ha azt

f) az eljáró szerv

fa)19 közigazgatási hatósági eljáráshoz,

fb)20 közérdekű bejelentés, elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben, valamint a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében megtett visszaélés-bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz,

fc) gondnokság alá helyezés iránti eljáráshoz,

g)21 a közigazgatási vagy polgári perben eljáró bíróság eljárásához,

h) a büntetőügyben eljáró bíróság eljárásához,

i) az ügyészség eljárásához,

j)22 a nyomozó és a szabálysértési hatóság, továbbá a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében,

k) a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez,

l)23 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott, a föld tulajdonjogának vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv,

m)24 az eljáró szerv – ideértve a bíróságot – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XXXII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés iránti perben,

n)25

o)26 a vízügyi igazgatási szerv az állami tulajdonban álló vízkészletek vagy vízilétesítmények vagyonkezelése tárgyában,

p)27 lakás építéséhez, vásárlásához vagy bővítéséhez igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatás igényléséhez az igénylő megbízásából tárgyévben ugyanazon ingatlan tulajdonilap-másolatára vonatkozóan egy alkalommal a hitelintézet,

q)28 a vízügyi hatóság és a vízvédelmi hatóság a vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági eljárással összefüggő feladatai, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az integrált hatósági ügyviteli rendszerhez kapcsolódó feladatai ellátása érdekében,

r)29 ügyfél öntözési beruházáshoz kapcsolódóan,

s)30 az ügyfél jogi képviselője a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvényben meghatározott, osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljáráshoz

kéri.

(2)31 Természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése.

(3)32 Az (1) bekezdés f) pontjának fa) alpontja nem vonatkozik arra az esetre, ha jogszabályban foglaltak szerint az ügyfél köteles az adatszolgáltatásért járó díjat megfizetni.

(4)33 Az (1) bekezdés a)–c), valamint f)–k) pontjában meghatározott eljárásokhoz szükséges elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését kezdeményezőknek – a mentességet megalapozó eljárás, az ügyszám, illetőleg a pályázati azonosító megjelölésével – a felhasználás célját hitelt érdemlően igazolni kell.

(5)34 Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább.

(6)35 Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a díjmentesség igénybevételére jogszerűtlenül került sor, továbbá az (5) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi.

(7)36 Amennyiben az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a részadat-szolgáltatás során átadott adatok felhasználására jogszerűtlenül, nem a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott céllal került sor, vagy azok harmadik személy részére továbbításra kerültek, az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére határozattal kötelezi.

(8)37 A (6) és (7) bekezdésben meghatározott jogsértések esetén a figyelmeztetés alkalmazása kizárt.

31/A. §38 Papír alapú tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti személyes költségmentesség kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosultként, kötelezettként szerepel vagy írásban igazolja, hogy a kiállított másolat joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

31/B. §39 Tárgyánál fogva díjmentes a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvényben meghatározott osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljáráshoz közvetlenül elektronikusan szerkeszthető formában szolgáltatott, a változással érintett ingatlan tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyve.

32. § (1)40 A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a tulajdonilap-másolat kiállítása iránti kérelmet elutasító döntés az ügyfél hátrányára jogszabálysértőnek bizonyult.

(2) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(3)41 A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről harminc napon belül intézkedni kell.

HARMADIK RÉSZ

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

32/A. §42 (1)43 Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért – ha e törvény másként nem rendelkezik – változással érintett ingatlanonként 6600 forint összegű díjat kell fizetni.

(2)44 A jelzálogjog bejegyzése, valamint – ide nem értve a jelzálogjog törlését – a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 12 600 forint.

(3)45 A közigazgatási- vagy fekvéshatár-változás bejegyzésének díja a változással érintett ingatlanonként az (1) bekezdésben meghatározott díj, de legfeljebb összesen 200 000 forint.

(4) Törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 46. §-ában meghatározott soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint.

(5)46

(6)47 Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolatért, illetőleg kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni.

(7)48 A társasház-alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.

(8)49 A társasházi alapító okirat módosítása esetén – ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti – a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja társasházi különlaponként 6600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.

(9)50 A (7) és (8) bekezdés rendelkezéseit a lakásszövetkezet esetén is megfelelően alkalmazni kell.

(9a)51

(10)52 Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetett díj a fővárosi, vármegyei kormányhivatalok saját bevételét képezi, amely az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter által az adópolitikáért felelős miniszterrel és a fővárosi, vármegyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározott számlaszámra fizetendő meg. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díjból származó bevétel 25%-át a fővárosi, vármegyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter a földügyi szakigazgatással kapcsolatos bevételi különbségek fővárosi, vármegyei kormányhivatalok közötti kiegyenlítésére használhatja fel.

32/B. §53 (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:

a) a Magyar Állam,

b)54 a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,

c)55

d)56

e)57 az egyházi jogi személy,

f)58

g)59

h)60

i)61

j)62

k)63 az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői – ideértve az azok alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is – kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében.

l)64

(2)65 Az (1) bekezdés e) pontjában említett szervezetet a díjmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

(3)66 A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a szervezet az eljárás megindításakor írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet – az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában – társasági adó fizetésére nem volt kötelezett.

(4) Nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik díjmentességére nézve nemzetközi szerződés, ennek hiányában a viszonosság az irányadó.

(5)67 A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.

32/C. §68 (1) Tárgyánál fogva díjmentes:

aa)–ac)69

b) a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárás;

c) a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentése;

d)70 a lakáscélú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén

da) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt,

db) a fiatalok otthonteremtési támogatását, és

dc) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönt

biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggően a Magyar Állam, mint a jelzálogjog jogosultja javára a jelzálogjog megszűnéséig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás;

e) az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható;

f) a lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére elidegenített önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, továbbá az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével vagy törlésével kapcsolatos eljárás;

g)71 a birtok-összevonási célú földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése;

h)72 a végrehajtási eljárásban az árverés, nyilvános pályázat kitűzése tényének és időpontjának feljegyzésére, valamint az árverés sikertelensége és a pályázat eredménytelensége esetén annak törlésére irányuló eljárás;

i)73 a közérdekű bejelentés, az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben, valamint a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében megtett visszaélés-bejelentés, a javaslat és a panasz elbírálására, valamint a közigazgatási hatóság és a büntetőügyben eljáró bíróság által elrendelt zárlat, az ügyész, a nyomozó hatóság és a büntető ügyben eljáró bíróság által elrendelt zár alá vétel tényének feljegyzésére és törlésére, továbbá a büntetőeljárás megindításának feljegyzésére és törlésére irányuló eljárás;

j) a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás;

k)74 a kárpótlási eljárás, a részarány-tulajdonnal kapcsolatos eljárás;

l)75 a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, devizaalapú kölcsönszerződésből származó követelés törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztése során megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény és a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló törvény alapján

la) a visszavásárlási jog bejegyzésére és törlésére irányuló eljárás,

lb) a magyar állam javára szóló jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló eljárás,

lc) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelői jogának bejegyzésére és törlésére irányuló eljárás,

ld) a magánszemély tulajdonszerzésének bejegyzésére irányuló eljárás,

le) az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonszerzésének bejegyzésére irányuló eljárás;

m)76 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XXXII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás;

n)77 a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének mint jogi jellegnek a feljegyzése,

o)78 a vízfolyás mint művelés alól kivett terület bejegyzése, valamint a parti sáv mint jogi jelleg feljegyzése,

p)79 vizek és vízilétesítmények vagyonkezelői jogának vízügyi igazgatási szerv vagy a helyi önkormányzat részére történő bejegyzése,

q)80 az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi LXXVII. törvény) 13. § (3) bekezdése szerinti új fogyasztói kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve a 2014. évi LXXVII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján felmondott fogyasztói jelzálogkölcsön szerződést biztosító jelzálogjog törlése,

r)81 a természetvédelmi jogi jellegek:

ra) a helyi jelentőségű védett természeti terület,

rb) az országos jelentőségű védett természeti terület,

rc) a törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár,

rd) a természeti terület,

re) a Natura 2000 terület,

rf) az ökológiai folyosó, valamint

rg) a barlang felszíni védőövezete

tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti eljárás,

s)82 az állandó legelő vagy állandó gyep jogi jelleg feljegyzése,

t)83 a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg feljegyzése,

u)84 a bányatelek jogi jelleg törlésére irányuló eljárás;

v)85 tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján;

w)86 haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján,

x)87 társasház esetén

xa) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke adatainak bejegyzésére, törlésére, megváltozására,

xb) a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtására és helyesbítésére

irányuló eljárás.

y)88 a kulturális örökségvédelmi jogi jellegek:

ya) műemlék vagy nyilvántartott műemléki érték,

yb) műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet),

yc) régészeti lelőhely (törvény erejénél fogva védett és rendeletben védetté nyilvánított, fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely) vagy régészeti védőövezet,

yd) helyi egyedi építészeti védelem

ye)89 védett kulturális javak körébe tartozó tartozékok, alkotórészek

ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti hatósági eljárás;

z)90 az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy fátlan állapotban tartott erdőként nyilvántartott terület erdő vagy fásított terület művelési ágának átvezetésére, ennek hiányában jogi jellegként történő feljegyzésére irányuló hatósági eljárás.

zs)91 az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes átruházáson alapuló tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.

(1a)92 Tárgyánál fogva díjmentes a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108/G. §-a szerinti, törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésére, valamint a törölt haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló eljárás megindítása tényének törlésére irányuló hatósági eljárás.

(2) A mentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles nyilatkozni.

(3)93 Az (1) bekezdés szerinti díjmentességek tekintetében a jogok bejegyzése, tények feljegyzése alatt azok törlését, illetve módosítását is érteni kell.

32/D. §94 Ha az ingatlanügyi hatóságnál ugyanazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmező többféle, egymástól különböző típusú jog vagy tény keletkezésének, módosulásának vagy megszüntetésének a bejegyzését, feljegyzését, vagy a bejegyzett ilyen jog vagy feljegyzett ilyen tény törlését egy eljárásban kéri, a díjat csak egyszer, a legmagasabb díjtételnek megfelelő összegben kell megfizetni.

32/E. §95 (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet vagy a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés, feljegyzés, vagy törlés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetni:

a) aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik, ennek hiányában

b) aki a tény feljegyzését, vagy törlését indítványozza a megkeresés alapjául szolgáló eljárásban, ennek hiányában

c) aki a törlésre kerülő joggal, ténnyel terhelt ingatlan, illetve tulajdoni hányad tulajdonosa, ennek hiányában

d) annak, aki a kérelmet, megkeresést előterjeszti.

(2) Több fizetésre kötelezett esetén a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli.

(3)96 Ha a megkeresést előterjesztő és a díj megfizetésére kötelezett nem azonos, a megkeresést előterjesztő – amennyiben a díj megfizetésére kötelezett a díj megfizetését nála igazolta – a díj megfizetését igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát a megkeresésével együtt továbbítja az eljáró ingatlanügyi hatóságnak.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak hiányában a megkeresést előterjesztő legkésőbb a megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a díj összegének, valamint az eljáró ingatlanügyi hatóságnak a megjelölésével tájékoztatja a díj megfizetésére kötelezettet, hogy a díj megfizetését a (9) bekezdés szerinti határidőben az eljáró ingatlanügyi hatóságnál igazolnia kell, és erről a tájékoztatásról a megkeresésében az ingatlanügyi hatóságot tájékoztatja.

(5) A díjfizetésre kötelezett személyének megállapításához szükséges adatok hiányában az ingatlanügyi hatóság a megkereső szervet hívja fel a (9) bekezdés szerinti hiánypótlásra.

(6)97

(7) Átutalással történő fizetési mód esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön jogszabályban meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén a készpénz-átutalási megbízás „Közlemény” rovatában fel kell tüntetni az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

(8)98 Ha e törvény másként nem rendelkezik, a díjfizetési kötelezettség az ingatlanügyi hatóságnál

a) a kérelem, megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy bankkártyával, vagy

b) az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keretszámlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással

teljesíthető.

(8a)99 Új épület építése vagy meglévő épület – ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – átalakítása esetén, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére (az épület feltüntetésére) irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját az ehhez szükséges változási vázrajz záradékolása iránt történő benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

(8b)100 Amennyiben az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja vagy a használatbavételi engedélyezési eljárást megszünteti, az ingatlanügyi hatóság az erről szóló végleges döntés kézhezvételét követő harminc napon belül intézkedik az ügyfél részére a (8a) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszatérítése iránt.

(8c)101 A külön jogszabályban meghatározott – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – engedélyköteles bontási tevékenység esetében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a (8a) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(9)102 A díj megfizetésének elmulasztása, valamint a (7) bekezdésben megjelölt adatok hiányában nem beazonosítható díjbefizetés esetén a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell megfizetni a díjat és igazolni annak megfizetését.

(10)103 Jogerős hagyatékátadó végzés, bírósági határozat, végleges hatósági döntés, illetve bírósági vagy hatósági megkeresés alapján induló eljárás esetén, amennyiben a díj fizetésére kötelezett a kérelem, illetve a megkeresés benyújtásával egyidejűleg nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének, akkor az ingatlanügyi hatóság az eljárást lefolytatja és a díj megfizetése iránt – a döntés kézhezvételétől számított 15 napos határidő tűzésével – a döntésében intézkedik.

(11)104 A végrehajtást kérő, illetve a végrehajtási jog vagy a jelzálogjog bejegyzést elrendelő hatóság az ingatlanügyi hatóságnak a végrehajtási jog vagy jelzálogjog bejegyzéséért fizetendő (előlegezendő) díjat azt követő 8 napon belül fizeti meg (utólagos díjfizetés), miután annak teljes összegét végrehajtási költségként az adóssal (ingatlantulajdonossal) szemben, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjával, vagy az általános közigazgatási rendtartáson alapuló döntésben foglalt kötelezettség behajtását kérő hatósággal szemben az eljárás eredménytelenségének megállapítását követően mint végrehajtási költséget érvényesítette, ha a követelés

a) behajtását adóigazgatási eljárás során kezdeményezték, vagy társadalombiztosítási jogviszonyból ered,

b) a büntető- és a büntetés-végrehajtási-, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, vagy vagyonelkobzásból ered (a polgári jogi igény kivételével), vagy

c) az a) és b) pontba nem tartozó más köztartozás, és

d) az a)–c) pont valamelyikében foglalt feltétel teljesülését, valamint az utólagos díjfizetésre irányuló igényt a megkeresés tartalmazza.

(11a)105 A (11) bekezdés szerinti díj megfizetésére nem kerül sor, ha a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vagy járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve e hivatalok döntései alapján foganatosított végrehajtási eljárás eredménytelenül zárul.

(12)106 A felszámolás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése esetén az eljárásért fizetendő díjat utólagosan fizeti meg a felszámolási eljárás alatt álló jogi személy. A díjfizetési kötelezettség akkor válik esedékessé, ha a felszámolási eljárás során az ingatlant érintő tulajdonosváltozás bejegyzése érdekében nyújtanak be okiratot vagy megkeresést, ilyen okirat vagy megkeresés hiányában pedig a felszámolási eljárást befejező bírósági végzés jogerőre emelkedésének napján.

(13)107 A 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott díjat a soron kívüli eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell az ingatlanügyi hatóság pénztárába befizetni, vagy amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával megfizetni, illetve a díj készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén mellékelni kell a kérelemhez a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát.

(14) A (9) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a soronkívüliség, illetve a hitelesített vagy hitelesítés nélküli iratmásolat, illetőleg kivonat iránti kérelem nem teljesíthető.

32/F. §108 (1)109 A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a megtámadott hatósági döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(2)110 Ha a kérelem és a befizetést igazoló bizonylatok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(3)111 A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről harminc napon belül intézkedni kell.

32/G. §112 (1) Az Inytv. 75. § (1) bekezdése szerinti TAKARNET engedélyezési eljárásért 3000 forint összegű díjat kell fizetni.

(2) Az Inytv. szerinti, az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért 3000 forint összegű díjat kell fizetni. A soron kívüli eljárás díja 10 000 forint.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § (1) E törvény 1997. január 1. napján lép hatályba.

(2)113 Az 1–20. és 22–26. §-ok rendelkezéseit – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint az ezt követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. A 21. § rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően igazgatási és bírósági szolgáltatási díjkötelezettséget megállapító vagy módosító jogszabályokra kell alkalmazni.

(3)114

(4)115 A 27–32. §-ok rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően kezdeményezett ingatlan-nyilvántartási eljárások esetében kell alkalmazni.

(5) Ha az e törvény kihirdetése előtt kiadott jogszabály a tulajdoni lap hiteles másolatára is kiterjedő illetékmentességről rendelkezik, azon az e törvényben meghatározott díjfizetési kötelezettség alóli mentességet is érteni kell.

(6)116

(7)117 Felhatalmazást kap az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter, hogy a díj és az elektronikus adatszolgáltatási díj megfizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalon belüli elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat a fővárosi, vármegyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg.118

33/A. §119 (1) Az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból, illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati vagy pályázati rendszeren kívüli támogatások odaítélésére irányuló eljárásban mellékletként nem lehet tulajdonilap-másolat csatolását kérni.

(2)120 Az (1) bekezdésben meghatározott, közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárásban elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatot kell felhasználni, amelynek költségét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a pályázónak kell viselnie.

33/B. §121 E törvénynek az egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2019. évi LXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 32/C. § (1) bekezdés y) és z) pontját a Módtv. hatálybalépésekor122 első fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

34. §123 E törvénynek az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXI. törvénnyel (a továbbiakban Módtv2.) megállapított 32/A. § (3) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor124 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet az 1996. évi LXXXV. törvényhez125

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. november 16. A törvényt a 2021: C. törvény 106. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. október 1. napjával.

2

Az Első részt [1–26. §-ok] a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 268. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 27. § és az azt megelőző alcím a 2009: CXII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 27. § (2) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 28. § a 2009: CXII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 28. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 128. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 28. § (2) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 28. § (3) bekezdését a 2019: CX. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 29. § a 2009: CXII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 29. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 128. § b) pontja, a 2019: CX. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 29. § (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 128. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 29. § (6) bekezdése a 2017: CLIX. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

13

A 30. § a 2009: CXII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 30. § (1) bekezdése a 2023. évi CXVI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 30. § (3) bekezdése a 2012: CCXIII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

16

A 31. § a 2009: CXII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022. évi XLVIII. törvény 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 31. § (1) bekezdés a) pontja a 2011: CCI. törvény 128. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 31. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja a 2011: CCI. törvény 128. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 31. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja a 2023. évi XXV. törvény 62. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 31. § (1) bekezdés g) pontja a 2017: CXXX. törvény 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 31. § (1) bekezdés j) pontja a 2018: CXI. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 31. § (1) bekezdés l) pontját a 2013: CCXII. törvény 133. § (1) bekezdése iktatta be.

24

A 31. § (1) bekezdés m) pontját a 2017: II. törvény 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CXXX. törvény 31. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 31. § (1) bekezdés n) pontját a 2017: II. törvény 5. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2019: LXXXI. törvény 14. §-a.

26

A 31. § (1) bekezdés o) pontját a 2017: CXXXIV. törvény 12. §-a iktatta be, szövege a 2018: CXI. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 31. § (1) bekezdés p) pontja a 2018: CXI. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 31. § (1) bekezdés q) pontját a 2018: CXI. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.

29

A 31. § (1) bekezdés r) pontját a 2019: CXIII. törvény 18. §-a iktatta be.

30

A 31. § (1) bekezdés s) pontját a 2020: LXXI. törvény 32. §-a iktatta be.

31

A 31. § (2) bekezdését a 2013: CCXII. törvény 133. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: II. törvény 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2022. évi XLVIII. törvény 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 31. § (3) bekezdése a 2017: CCV. törvény 14. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 31. § (4) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 31. § (5) bekezdése a 2012: CCXIII. törvény 27. §-a, a 2022. évi XLVIII. törvény 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 31. § (6) bekezdése a 2019: CX. törvény 25. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 31. § (7) bekezdését a 2015: XLIV. törvény 1. §-a iktatta be, szövege a 2019: CX. törvény 25. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 31. § (8) bekezdését a 2020: CLXVIII. törvény 38. §-a iktatta be.

38

A 31/A. §-t a 2013: CCXVIII. törvény 5. §-a iktatta be.

39

A 31/B. §-t a 2020: LXXI. törvény 33. §-a iktatta be.

40

A 32. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 127. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CLII. törvény 2. § (32) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

42

A 32/A. §-t és az azt megelőző címet a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének g) pontja iktatta be. E módosító törvény 53. § (1) bekezdése alapján a már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

43

A 32/A. § (1) bekezdése a 2009: CXII. törvény 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 2019: CX. törvény 25. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

44

A 32/A. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 127. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 32/A. § (3) bekezdését a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2023. évi XXI. törvény 13. §-a iktatta be.

46

A 32/A. § (5) bekezdését a 2019: CX. törvény 25. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 32/A. § (6) bekezdése a 2009: CXII. törvény 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

48

A 32/A. § új (7) bekezdését a 2006: CXXII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatva, szövege a 2009: CXII. törvény 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

49

A 32/A. § (8) bekezdését a 2006: CXXII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: CXII. törvény 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

50

A 32/A. § (9) bekezdését a 2006: CXXII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. február 4. napját követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.

51

A 32/A. § (9a) bekezdését a 2011: CCI. törvény 127. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2014: XCIII. törvény 10. § a) pontja.

52

A 32/A. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 2006: CXXII. törvény 1. § (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta, szövege a 2011: CLXVI. törvény 43. § (1) bekezdésével megállapított, a 2022: XXII. törvény 59. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 32/B. §-t a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének g) pontja iktatta be. E módosító törvény 53. § (1) bekezdése alapján a már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

54

A 32/B. § (1) bekezdés b) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: CXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2022: XXII. törvény 59. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 32/B. § (1) bekezdés c)–d) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

56

A 32/B. § (1) bekezdés c)–d) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

57

A 32/B. § (1) bekezdés e) pontja a 2013: CXXXIII. törvény 51. §-ával megállapított szöveg.

58

A 32/B. § (1) bekezdés f)–j) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

59

A 32/B. § (1) bekezdés f)–j) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

60

A 32/B. § (1) bekezdés f)–j) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

61

A 32/B. § (1) bekezdés f)–j) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

62

A 32/B. § (1) bekezdés f)–j) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

63

A 32/B. § (1) bekezdés k) pontja a 2011: CCI. törvény 127. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 32/B. § (1) bekezdés l) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

65

A 32/B. § (2) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 26. § (1) bekezdésével megállapított, a 2011: CCI. törvény 128. § f) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 32/B. § (3) bekezdése a 2009: CXII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A 32/B. (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 128. § f) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 32/B. § (5) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 29. pontja szerint módosított szöveg.

68

A 32/C. §-t a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének g) pontja iktatta be. E módosító törvény 53. § (1) bekezdése alapján a már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

69

A 32/C. § (1) bekezdésének a) pontját a 2006: CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 32/C. § aa)–ac) pontját a 2011: CXXI. törvény 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXLVII. törvény 29. § (2) bekezdése.

70

A 32/C. § (1) bekezdésének d) pontja a 2006: CXXII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. február 4. napját követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.

71

A 32/C. § (1) bekezdés g) pontja a 2013: CCXII. törvény 133. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 32/C. § (1) bekezdés h) pontja a 2009: CXII. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

73

A 32/C. § (1) bekezdés i) pontja a 2013: CLXXXVI. törvény 78. §-ával megállapított, a 2023. évi XXV. törvény 62. § b) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 32/C. § (1) bekezdés k) pontja a 2006: CIX. törvény 73. § (1) bekezdés q) pontja, a 2013: CCXII. törvény 133. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 32/C. § (1) bekezdés l) pontját a 2009: CXII. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CXLVII. törvény 25. §-a iktatta be, szövege a 2021: CXXXII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

76

A 32/C. § (1) bekezdés m) pontját újonnan a 2017: II. törvény 5. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CXXX. törvény 31. § b) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 32/C. § (1) bekezdés n) pontját a 2013: CCXLIX. törvény 10. §-a iktatta be.

78

A 32/C. § (1) bekezdés o) pontját a 2013: CCXLIX. törvény 10. §-a iktatta be.

79

A 32/C. § (1) bekezdés p) pontját a 2013: CCXLIX. törvény 10. §-a iktatta be.

80

A 32/C. § (1) bekezdés q) pontját a 2014: LXXVII. törvény 22. §-a iktatta be.

81

A 32/C. § (1) bekezdés r) pontját a 2015: XLIV. törvény 2. § (1) bekezdése iktatta be.

82

A 32/C. § (1) bekezdés s) pontját a 2015: XLIV. törvény 2. § (1) bekezdése iktatta be.

83

A 32/C. § (1) bekezdés t) pontját a 2015: XLIV. törvény 2. § (1) bekezdése iktatta be.

84

A 32/C. § (1) bekezdés u) pontját a 2019: LXXXII. törvény 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2022. évi XLVIII. törvény 11. § (1) bekezdése iktatta be.

85

A 32/C. § (1) bekezdés v) pontját a 2015: CXCIV. törvény 5. §-a iktatta be, szövege a 2022. évi XLVIII. törvény 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 32/C. § (1) bekezdés w) pontját a 2015: CXCIV. törvény 5. §-a iktatta be.

87

A 32/C. § (1) bekezdés x) pontját a 2017: CLXXXVI. törvény 20. § (2) bekezdése iktatta be.

88

A 32/C. § (1) bekezdés y) pontját a 2019: LXIV. törvény 5. §-a iktatta be.

89

A 31/C. § (1) bekzdés y) pont ye) alpontját a 2021: C. törvény 98. §-a iktatta be.

90

A 32/C. § (1) bekezdés z) pontját a 2019: LXIV. törvény 5. §-a iktatta be.

91

A 32/C. § (1) bekezdés zs) pontját a 2022. évi LI. törvény 2. §-a iktatta be.

92

A 32/C. § (1a) bekezdését a 2022. évi XLVIII. törvény 11. § (3) bekezdése iktatta be.

93

A 32/C. § (3) bekezdését a 2015: XLIV. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be.

96

[A 2010: CLII. törvény 2. § (32) bekezdésével elrendelt módosítás, amely szerint a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép, nem vezethető át.] A 32/E. § (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 128. § g) pontja szerint módosított szöveg.

97

A 32/E. § (6) bekezdését a 2019: CX. törvény 25. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 32/E. § (8) bekezdése a 2023. évi XXXIX. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

99

A 32/E. § (8a) bekezdését a 2012: CCXIII. törvény 24. §-a iktatta be.

100

A 32/E. § (8b) bekezdését a 2012: CCXIII. törvény 24. §-a iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 111. §-a szerint módosított szöveg.

101

A 32/E. § (8c) bekezdését a 2012: CCXIII. törvény 24. §-a iktatta be.

102

A 32/E. § (9) bekezdése a 2011: CCI: törvény 128. § h) pontja szerint módosított szöveg.

103

A 32/E. § (10) bekezdése a 2017: CLIX. törvény 75. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 32/E. § (11) bekezdése a 2017: CLIX. törvény 75. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 32/E. § (11a) bekezdését a 2017: CLIX. törvény 75. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2022: XXII. törvény 59. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

106

A 32/E. § (12) bekezdését a 2016: CXXVII. törvény 22. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: XLIX. törvény 42. §-a iktatta be.

107

A 32/E. § (13) bekezdése a 2011: CCI: törvény 128. § g) pontja szerint módosított szöveg.

108

A 32/F. §-t a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének g) pontja iktatta be. E módosító törvény 53. § (1) bekezdése alapján a már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

109

A 32/F. § (1) bekezdése a 2009: CXII. törvény 10. §-ával megállapított, a 2019: CXXVII. törvény 20. §-a szerint módosított szöveg.

110

A 32/F. § (2) bekezdése a 2011: CCI: törvény 128. § i) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CLII. törvény 2. § (32) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

112

A 32/G. §-t a 2011: CCI. törvény 127. § (9) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CCXIII. törvény 25. §-ával megállapított szöveg.

113

A 33. § (2) bekezdésének első mondata a 2006: CIX. törvény 83. § (5) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

114

A 33. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 268. pontja hatályon kívül helyezte.

115

A 33. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 73. § (1) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 33. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 268. pontja hatályon kívül helyezte.

117

A 33. § (7) bekezdése a 2011: CCI. törvény 127. § (10) bekezdésével megállapított, a 2014: XXXV. törvény 17. §-a, a 2022: XXII. törvény 59. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

119

A 33/A. §-t a 2009: CXII. törvény 12. §-a iktatta be, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

120

A 33/A. § (2) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 33/B. §-t a 2019: LXIV. törvény 6. §-a iktatta be.

122

A hatálybalépés időpontja 2019. július 16.

123

A 34. §-t a 2023. évi XXI. törvény 14. §-a iktatta be.

124

A hatálybalépés időpontja 2023. május 12.

125

A mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 268. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére