• Tartalom

1997. évi CXI. törvény

1997. évi CXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról1

1997.12.05.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY, az Országgyűlésnek a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY, az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 45/1996. (V. 24.) OGY, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított 59/1996. (VII. 4.) OGY, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY, valamint az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY határozatokban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül – 2 286 204,8 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszáznégy egész nyolctized millió forint bevétellel,

2 209 118,0 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszázkilencezer-száztizennyolc millió forint kiadással és

77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész nyolctized millió forint többlettel

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban az adósságtörlesztési számla terhére

a) 80 626,8 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 11 650,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban

a) 54 307,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot törlesztette.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1996-ban

a) 58 903,9 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 19 866,3 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát,

c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát,

d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a lejárat előtt visszavásárolt kamatmentes adósság kötvényesítésére szolgáló kötvények felhalmozott kamatának megtérítésére.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter

aa) 209 256,0 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

ab) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerződés szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel;

ba) 17 075,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

bb) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel,

bc) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

bd) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1775,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1257,2 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után előírt tartozása 518,1 millió forint.2

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 36,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 66,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 19,9 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a PM–BM R. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 190,7 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 244,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 12,2 millió forint visszafizetési kötelezettség és további 28,7 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket – az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet3 (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – 1997. március 27-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után – 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve – további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál – közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével – a Korm. rend. alapján 1997. március 28. napjától keletkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmi kamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik,

c) az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos tőketartozás visszafizetésének ütemezéséről, valamint a kamat mértékéről és ütemezéséről az a) és b) pontokban közölt fetételektől eltérően, továbbá az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága által tárgyalt egyes 1995. évi önkormányzati kamatfizetési kötelezettségekről rendelkezzenek. Az erről szóló tervezetet az Országgyűlés Számvevőszéki, valamint Önkormányzati és rendészeti bizottságának 1997. december 1-jéig bemutatják. A visszafizetési kötelezettségekről a bemutatást követően, de legkésőbb 1997. december 31-ig döntenek.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből – a tartozás erejéig – levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást – 1260,6 millió forintot – 1997. május 9-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett 215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4429,0 millió forint.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt 1685,2 millió forint befizetési kötelezettségből 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa.

10. § (1) Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a és a Költségvetési Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendő támogatást e törvény hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Vilmány Község Önkormányzata 16 999 998,0 forint tartozását az 1997. évi működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének részeként mint visszafizetési kötelezettséget szerepeltetheti.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3 millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti alaptőke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok ugyanezen célra 1500–1500 millió forint értékű értékpapírt kaptak.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE,
KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.4), majd megszűnését követően a Kincstár által kezelt, az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melyből 5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következők miatt változtak:

a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995. évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetőleg Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely adósoknál, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő adósnál,

b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakításáról rendelkező 3530/1992. Korm. határozat 1.3. pontja alapján – igazodva a felszámolási eljárás menetéhez – az Oroszlányi Szénbányáknál 3000,0 millió forint tőkekövetelés azonos névértékű részvénnyé került átalakításra,

c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege 1289,7 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8907,5 millió forintot tettek ki,

d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történő elszámolása miatt,

e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány a Kincstár által az ÁFI Rt.-től átvett olyan követelések miatt, melyek az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebből származó bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe,

f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelésállomány a korábban már állománycsökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett

a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és 441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása,

b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése,

c) 545,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat,

d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben kibocsátott kötvények a Mezőbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének rendezését szolgálták.

17. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (8) bekezdésének alapján 417 101,4 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3 millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság csökkentésére.

18. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a költségvetési törvény 4. §-a (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre előre jelzett 58 100,0 millió forint összegű veszteségét.

19. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi költségvetést megillető, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét, és

b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét

az Országgyűlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi.

(2) Az Ny. Alap és az E. Alap hiányának fennmaradó részét a likviditási tartalékuk 1996. december 31-i záróállományának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdésében előírt felhasználása fedez.

(3) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi költségvetés megtéríti.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992–1996. évi zárszámadásai szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése ellenében:

a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal

b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény5 4. §-a és az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti rendezését.

(2) A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Rendőrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a továbbiakban: Alapok) szemben 1996. december 31-én, továbbá a Rendőrségnek a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az 1997. év folyamán szeptember 30-ig fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozásai – az Alapok nyilvántartásaiból történő törlésük mellett – 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak.6

(3) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott – a központi költségvetést megillető – tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1996. ÉVI CXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

21. § (1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló – 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított – 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Költségvetési Törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés az 1997. évi központi költségvetés)

a) kiadási főösszegét – a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény visszavásárlási kiadások nélkül – 2 564 381,2 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhatvannégyezer-háromszáznyolcvanegy egész kéttized millió forintban,
b) bevételi főösszegét – a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül – 2 254 669,7 millió forintban, azaz kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszázhatvankilenc egész héttized millió forintban,”

(állapítja meg.)

(2) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék a Magyar Rádió Rt.-nél és a Magyar Televízió Rt.-nél együttesen 500 millió forint, a Magyar Távirati Iroda Rt.-nél 120 millió forint összegig, a költségvetési intézmények átalakulásából származó, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését is szolgálja. Szükség esetén a Kormány ezen összegek túllépéséhez is hozzájárulhat.”

(3) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11. számú melléklet a következők szerint módosul: a közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint, amelyből a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technikai kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 millió forint értékig ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága – a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett – összesen 12 500 millió forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére 16 700 millió forint fordítható.

„(7) A fejezetért felelős szervek, amennyiben kezelésükben levő ingatlant térítésmentesen adnak át a KVI-nek, az ingatlanok elidegenítéséből származó bevételből, az értékesítés után, meg kell téríteni az ingatlant átadó szerveknek:
a) az ingatlan átadásától 1998. december 31-ig terjedő időre, a szerződések szerinti bérleti díj összegét,
b) az elidegenítésből származó bevételnek az a) pontban meghatározott összegével csökkentett része 10%-át, amely összeg beszerzésekre fordítható.”

(5) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a helyi önkormányzat a 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást tévesen, jogtalanul vagy a tervezettet meghaladó mértékben vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben haladéktalanul, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni, és az igénybe vett napokra számítva a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresének megfelelő mértékű, továbbá a (4) bekezdés szerinti kamatot fizetni a központi költségvetés javára. Az évközi visszafizetés esetén a visszafizetéssel egyidejűleg az önkormányzat a területileg illetékes Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton, illetve a Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton (a továbbiakban együtt: TÁKISZ7) keresztül kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az előirányzat módosítását.”

22/A. § (1) A helyi önkormányzat a TÁKISZ útján a 19. § (1) bekezdésben meghatározott normatív állami hozzájárulások és a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások körében többlettámogatást igényelhet.

(2) Azon helyi önkormányzat esetében, amelynél az 1997. év folyamán a 19. § (2) bekezdés szerinti rendelet 1. számú mellékletében meghatározott normatív állami hozzájárulásokat – az (1) bekezdés szerinti igénylés alapján – a ténylegesen folyósított költségvetési hozzájárulás meghaladja, az év végi elszámolás során a következők szerint kell eljárni:

a) ha a helyi önkormányzat számára folyósított összeg meghaladja az elszámolás feltételei szerint számítható tényleges igényjogosultság alapján járó hozzájárulások – a 22. § (1) bekezdés szerinti – együttes összegének 90%-át, akkor a különbözet – de legfeljebb az (1) bekezdésben megjelölt rendelet 1. számú mellékletében megállapított hozzájárulások, támogatások és a ténylegesen folyósított összeg különbözete – után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget köteles befizetni a központi költségvetésbe,

b) az így számított különbözetre nem alkalmazható a 22. § (1) bekezdése szerinti kamatfizetési feltételrendszer.”

(7) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 41. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok évközbeni megváltoztatására:)

c) Az I–VIII. fejezeteknél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést, valamint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt előirányzat-módosítást,”

(8) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:

[Az e törvény 2. §-a (1)–(2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:]

u) a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. és 12. kiemelt előirányzat) a totó játékadója 100%-a, illetve a sorsolásos játékok játékadója 12%-a tényleges teljesülése mértékéig”

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím rendes előirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik.

(10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet 5. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások rendkívüli kiemelt előirányzat összege 1807,0 millió forintra, továbbá a 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 355,0 millió forintra, az 1–22. cím rendkívüli kiadási előirányzat összesen 15 684,4 millió forintra, a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 69 624,4 millió forintra változik.

(11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím rendes előirányzat összege 628 288,4 millió forintra, a 21. cím, 4. Lakossági illeték alcím rendes előirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet rendes bevételei összesen 1 794 295,8 millió forintra változik.

(12) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek, Játékadó előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Általános forgalmi adó összege 628 288,4 millió forintra, az Illeték befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi főösszeg privatizációs bevételek nélkül 2 204 669,7 millió forintra, a bevételi főösszeg 2 254 669,7 millió forintra, a Kiadások Különféle jogcímen adott térítések előirányzata 16 500,0 millió forintra, a Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadási előirányzata 510 137,0 millió forintra, az általános tartalék összege 13 835,3 millió forintra, a kiadási főösszeg 2 564 381,2 millió forintra változik.

(13) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím „A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés” 4. alcím „Különféle jogcímen adott térítések” 1. előirányzat-csoport „Közgyógyellátás” rendes előirányzat összege 11 500,0 millió forintra, a 10. cím összesen végösszege 206 500,0 millió forintra változik, és ezzel egyidejűleg a 9. cím „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 3. alcím „Korábbi években indított célelőirányzatok” új előirányzat-csoporttal egészül ki, 10. előirányzat-csoport „Energiaár-emelés lakossági terheinek részleges ellentételezése” jogcímen 500,0 millió forint előirányzattal, és az 1–9. cím rendkívüli előirányzat összesen végösszege 29 882,0 millió forintra változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 26. §-ában foglalt rendelkezés 1998. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e törvény 21. §-ának (6) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi önkormányzatok e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül igényelhetik.8

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló – az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított – 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b) pontja.

23. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul

a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forint,

b) a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forint,

c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint,

d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint

összegű, a leállított Bős–Nagymarosi Vízlépcső rendszer központi nagyberuházás megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul a Rendőrségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1997. szeptember 30-án nyilvántartott 380,0 millió forint összegű köztartozás elengedéséhez.

24. § Az Országgyűlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a tőketartozásaikat 1997. december 31-ig megfizetik.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt,9

(1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a

a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én 960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió forint) összegű,

b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvénytársaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998. május 29-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 10 millió DEM (1019,550 millió forint) összegű,

c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött 026-0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött 026-588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a 201-3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én létrejött 201-3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 3000 millió forint összegű,

g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án létrejött, jelenleg a DK-24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró devizahitel szerződés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és 4,917 millió USD – összesen 2950 millió forint – összegű,

h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 2500 millió forint összegű,

j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1500 millió forint összegű

hitelt átvállalja;

(2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybalépését követően átvállalja.

26. § Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok – Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs – adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követő két éven túli határidőre felfüggessze.

27. § Az e törvény 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a

a) (1) bekezdésében, a felvehető hitelek és kötvények együttes állománya felső határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot,

b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felső határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot,

c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok biztosítása felső határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500 millió forintot vett igénybe.

1. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
    Millió forintbanCím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG


M707115_1

 

1

 

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

58,4

 

105,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

23,7

 

21,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

24,8

 

41,4

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

61,0

 

63,9

 

 

2

 

 

 

Köztársasági Elnök Katonai Irodája

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1,7

 

1,7

-0,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

0,6

 

0,6

-0,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3,9

 

3,9

0,9

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Állami kitüntetések

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. fejezet kiadásai összesen:

244,1

237,9

0,3

II. ORSZÁGGYŰLÉS


M707115_2

 

1

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Képviselő-testület

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1265,3

 

1 271,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

421,3

 

404,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

256,0

 

226,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

14,7

 

42,1

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai

 

23,0

 

 

2

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

469,2

 

517,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

189,3

 

189,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

689,2

 

719,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

13,0

 

12,1Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

127,5

 

161,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

132,0

 

217,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

7,1

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése

10,0

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Észak Atlanti Központ kiadásai

5,0

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Alkotmányozással kapcsolatos kiadások

40,0

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Európai parlamenti elnökök találkozója

 

20,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Országház rekonstrukciója

 

110,0

 

 

3

 

 

 

Országgyűlési Könyvtár

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

55,4

 

66,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

22,7

 

25,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

38,0

 

44,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

0,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

1,5

 

2,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

0,5

 

0,4

 

 

4

 

 

 

Közbeszerzések Tanácsa

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

22,2

 

27,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

9,5

 

11,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

23,3

 

37,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

10,0

 

12,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

3,0

 

 

6

 

 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása

65,0

 

65,0

 

 

7

 

 

 

Pártok támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

FIDESZ–Magyar Polgári Párt

129,4

 

129,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt

148,1

 

148,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

129,5

 

129,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Magyar Demokrata Fórum

178,6

 

178,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Szocialista Párt

400,3

 

400,3

 

 

 

 

6

 

 

 

Szabad Demokraták Szövetsége

262,0

 

262,0

 

 

 

2

 

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkáspárt

33,4

 

33,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Köztársaság Párt

26,5

 

26,3

 

 

 

 

6

 

 

 

Magyar Igazság és Élet Pártja

16,6

 

16,6

 

 

 

 

7

 

 

 

Agrárszövetség

22,0

 

22,0Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése

 

 

8

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Társadalmi szervezetek működésének támogatása

390,0

 

390,0

 

 

 

2

 

 

 

Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

293,0

 

293,0

 

 

 

3

 

 

 

Társadalmi szervezetek címzett támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Vöröskereszt támogatása

300,0

 

300,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Magyarok Világszövetségének támogatása

180,0

 

220,0

 

 

 

 

4

 

 

 

MTESZ támogatása

72,0

 

72,0

 

 

 

 

5

 

 

 

TIT intézmények támogatása

61,3

 

61,3

 

 

 

4

 

 

 

Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Magyar–Máltai Szeretetszolgálat

125,0

 

125,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása

30,0

 

30,0

 

 

9

 

 

 

Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

258,1

 

258,1

 

 

10

 

 

 

Magyar Rádió Közalapítvány támogatása

 

 

27,5

 

 

11

 

 

 

Magyar Televízió Közalapítvány támogatása

 

935,8

 

958,4

 

 

12

 

 

 

Országos Rádió és Televízió Testület

 

 

850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. fejezet kiadásai összesen:

6650,2

1375,0

7592,0

1404,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG


M707115_7

 

1

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

155,3

 

147,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

63,1

 

61,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

91,2

8,0

111,1

11,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

4,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

11,5

 

15,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

0,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

0,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

10,0

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet kiadásai összesen:

309,6

29,5

319,7

42,3

 

 

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

 

 

1

 

 

 

Legfelsőbb Bíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

408,0

 

426,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

173,6

 

174,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

113,8

 

120,4Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

11,8

 

12,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

56,0

 

67,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

60,0

 

61,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. fejezet kiadásai összesen:

695,4

127,8

721,3

141,5

 

 

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

 

 

1

 

 

 

Ügyészségek

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2943,3

 

3066,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1256,1

 

1269,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

604,7

 

613,4

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

0,5

 

45,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

10,0

 

30,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

37,5

 

38,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

3,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

100,0

 

112,8

 

 

2

 

 

 

Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

36,5

 

43,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

15,6

 

15,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

7,9

 

9,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

6,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. fejezet kiadásai összesen:

4864,6

147,5

5070,0

186,8

 

 

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

 

 

1

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

544,1

 

550,9

1,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

229,9

 

221,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

186,5

 

179,4

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

2,4

 

2,5Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_11

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

25,0

 

17,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

23,2

 

32,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

4,6

 

2,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

65,7

 

64,1

 

2

 

 

 

Továbbképzési Intézet és Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

13,6

 

14,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5,7

 

6,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

18,3

 

20,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

1,0

 

1,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

1,0

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet kiadásai összesen:

1 000,5

120,5

996,3

120,1

 

 

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

 

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

386,5

 

415,6

18,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

161,8

 

162,7

0,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

85,9

 

128,9

160,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

65,9

 

97,1

0,2

 

 

2

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

160,4

 

160,5

0,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

64,4

 

62,7

0,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

537,6

 

533,8

65,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

2,7

 

2,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

48,9

 

66,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

75

 

84,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

1,2

 

12,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

90,0

 

415,2

 

2

 

 

 

Magyar Közigazgatási Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

46,0

 

35,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

14,1

 

12,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

14,6

 

20,6

1,0

 

5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

0,4Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_13

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

1,1

 

3

 

 

 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

36,7

 

40,8

0,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

14,8

 

16,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

43,7

 

44,3

0,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

1,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

4,2

 

3,1

 

4

 

 

 

Üdülők

 

 

1

 

 

 

Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

17,7

 

24,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

7,8

 

10,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

138,4

 

132,7

4,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

50,0

 

62,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,1

 

 

2

 

 

 

MEH Hivatali Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

22,4

 

22,4

1,7

 

5

 

 

 

Határon Túli Magyarok Hivatala

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

73,9

 

80,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

26,0

 

31,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

71,0

 

94,5

0,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

6,3

0,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

11,7

 

1,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,7

 

6

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

 

389,0

 

389,0

 

 

 

2

 

 

 

Új Kézfogás Közalapítvány támogatása

 

300,0

 

300,0

 

 

 

3

 

 

 

Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása

 

 

50,0

 

50,0

 

 

 

4

 

 

 

Illyés Közalapítvány támogatása

 

450,0

 

450,0

 

 

 

5

 

 

 

Teleki László Alapítvány támogatása

 

70,0

 

70,0

 

 

 

6

 

 

 

Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

 

40,0

 

19,8

55,8

 

 

 

7

 

 

 

Kisebbségi kompenzációs keret

 

 

500,0

 

221,3Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_15

 

 

 

8

 

 

 

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és

 

 

 

 

 

 

 

Kutatóintézete Közalapítvány támogatása

 

50,0

 

50,0

 

 

 

9

 

 

 

Politikatörténeti Alapítvány támogatása

 

 

30,0

 

38,0

 

 

 

10

 

 

 

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása

 

150,0

 

150,0

 

 

 

11

 

 

 

Nagy Imre Alapítvány támogatása

 

 

 

 

10,0

 

 

 

13

 

 

 

"Szeretet és Támogatás '96" kezdeményezés támogatása

 

 

 

 

30,0

 

 

 

18

 

 

 

X-400-as rendszer üzemeltetése

 

 

50,0

 

10,5

 

 

 

20

 

 

 

Balatoni kutatások támogatása

 

 

125,0

 

1,6

 

 

3

 

 

 

Beruházási célprogramok

 

 

 

 

1

 

 

 

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése

 

 

450,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Kormányzati távközlési célprogram

 

 

265,6

 

 

 

 

3

 

 

 

EXPO'96 lemondásával összefüggő feladatok

 

 

 

 

74,9

 

 

4

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

203,7

 

247,2

59,6

 

7

 

 

 

Biztonsági Szolgálatok

 

 

1

 

 

 

Nemzetbiztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 276,4

 

1 102,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

932,5

 

424,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 137,1

22,2

554,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

260,3

 

37,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

75,0

 

107,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

775,0

 

327,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

55,0

 

25,0

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

Az új azonosító kódok bevezetéséhez

 

 

30,4

 

 

2

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

670,6

 

697,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

272,0

 

274,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 039,6

 

1 064,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

38,4

 

1,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

8,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

153,5

 

195,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

16,5

 

14,1

 

 

3

 

 

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

1 200,3

77,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

 

 

479,9

31,8Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_17

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

883,9

47,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

1,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

209,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

37,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

 

 

397,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

 

 

30,0

 

8

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

85,0

 

89,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

37,8

 

36,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

37,1

 

50,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

0,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

3,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

3,5

 

10,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1,7

 

9

 

 

 

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

6,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

 

 

2,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

19,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

379,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

7,7

 

10

 

 

 

Tartalékok

 

 

1

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

 

15 764,0

 

 

2

 

 

 

Céltartalékok

 

 

 

 

1

 

 

 

Bérpolitikai keret

 

 

15 873,0

 

11

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

1

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás

 

 

2 400,0

 

 

 

1

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire

 

 

 

 

2 426,0

 

 

 

2

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire

 

 

200,0

 

200,0

 

 

3

 

 

Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása

 

 

1 000,0

 

1 000,0

 

 

6

 

 

Egyházi nemzetközi rendezvények

 

 

300,0

 

186,1

 

 

7

 

 

Egyéb rendkívüli kiadások

 

 

3 000,0

 

3 000,0

 

 

8

 

 

Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása

 

 

1 500,0

 

1 068,5

 

 

11

 

 

Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása

 

 

 

 

 

az M3-as autópálya építésének gyorsítására

 

 

1 500,0

 

1 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. fejezet kiadásai összesen:

25 897,5

28 962,5

11 082,0

12 396,5Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM


M707115_19

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

636,1

 

721,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

236,3

 

220,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

274,2

 

448,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

6,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

65,7

 

139,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

94,2

 

85,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

18,0

 

 

 

3

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

Rendészeti attasé működtetése

 

8,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira

 

50,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó

 

 

 

 

 

 

 

 

feladatokra

 

40,0

 

 

2

 

 

 

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

137,9

 

137,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

57,5

 

53,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

29,4

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire

 

30,0

 

2

 

 

 

Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

733,0

 

787,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

293,9

 

305,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

204,6

 

313,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

42,0

 

44,1

0,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

4,4

 

36,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

1,1

 

2,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

0,8

 

1,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

10,0

 

10,0

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése

 

40,0Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_21

 

3

 

 

 

Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 799,9

 

1 893,6

11,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

731,8

 

742,3

6,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

623,4

 

920,9

7,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

13,5

 

28,1

6,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

146,6

 

266,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

50,8

 

29,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

2,0

 

1,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

10,0

 

10,0

 

4

 

 

 

Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

197,5

 

200,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

81,8

 

79,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

358,9

 

599,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

0,2

 

0,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

178,0

 

313,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

3,3

 

7,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

3,6

 

0,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

50,0

 

18,6

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Menekültellátás közvetett feladatai

 

165,1

 

5

 

 

 

Rendőrség

 

 

1

 

 

 

Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 850,7

 

3 195,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1 230,5

 

1 065,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 840,9

 

3 666,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

25,0

 

356,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

1 703,3

 

1 906,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

611,0

 

223,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

296,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

300,0

 

30,2

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Gazdasági rendőrség

 

250,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki hitel ÁFA

 

32,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Rendőrképzés fejlesztése

 

460,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Gépjárművek cseréje

 

210,0Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_23

 

 

 

 

6

 

 

 

Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása

 

50,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Technikai fejlesztés

 

 

250,0

 

 

2

 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

6 282,3

 

5 704,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

2 510,0

 

1 927,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 622,6

 

2 658,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

3,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

133,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

90,7

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

 

 

69,0

 

 

3

 

 

 

Megyei Rendőr-főkapitányságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

15 012,9

 

15 980,5

16,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

6 149,2

 

5 594,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

4 796,7

 

5 839,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,9

 

8,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

199,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

388,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

5,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

 

 

184,8

 

 

4

 

 

 

Rendőri Ezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 757,0

 

1 888,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

725,3

 

655,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

502,9

 

720,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

23,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

66,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

94,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

 

 

16,0

 

 

5

 

 

 

Köztársasági Őrezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

891,7

 

918,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

364,7

 

316,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

197,5

 

183,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

33,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

8,2Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

Országház védelmi rendszer megerősítése

 

25,0

 

 

6

 

 

 

Híradástechnikai Szolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

201,0

 

206,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

83,9

 

80,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

811,0

 

898,4

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

21,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

31,0

 

6

 

 

 

Határőrség

 

 

1

 

 

 

Határőrség Országos Parancsnokság és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

839,1

 

731,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

366,3

 

244,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

937,1

 

1 207,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

2,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

418,2

 

533,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

461,8

 

423,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

240,0

 

240,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

43,0

 

43,0

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Toloncegyezményből adódó feladatok

 

100,0

 

 

2

 

 

 

Budapesti Határőrigazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

625,3

 

566,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

191,5

 

190,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

456,1

 

577,5

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Sorállomány élelmezése

 

34,0

 

 

3

 

 

 

Határőrigazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

4 996,1

 

5 406,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

1 877,7

 

2 018,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 700,7

 

1 984,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

0,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,1Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_27

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Határvadász századok

 

110,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Sorállomány élelmezése

 

71,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Hivatásos határőrizet

 

320,0

 

7

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelem

 

 

1

 

 

 

Tűzoltóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

910,6

 

1 039,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

282,4

 

379,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

365,3

 

662,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

1,9

 

14,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

191,7

 

189,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

45,0

 

49,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

0,1

 

259,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

775,0

 

767,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

12,0

 

12,0

 

 

2

 

 

 

Polgári Védelem

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

628,9

 

628,9

76,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

260,4

 

260,4

–11,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

166,0

 

166,0

159,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

1,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

17,8

 

90,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

50,0

 

42,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

6,0

 

6,0

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Polgári védelmi fejlesztési feladatok

 

120,0

 

 

3

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelmi Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

158,9

 

172,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

62,8

 

63,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

105,3

 

138,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

2,7

 

2,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

31,0

 

14,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

8,0

 

7,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

93,0

 

76,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

2,0

 

2,0Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_29

 

8

 

 

 

BM Művelődési Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

97,2

 

98,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

39,0

 

36,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

76,5

 

76,7

10,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,9

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

7,0

 

8,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

1,2

 

9

 

 

 

Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

142,9

 

181,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

60,8

 

65,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

90,0

 

162,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,3

 

22,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

4,0

 

394,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,0

 

7,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

4,5

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek

 

 

 

 

 

 

 

 

megteremtése

 

119,7

 

10

 

 

 

Rendőrtiszti Főiskola

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

500,4

 

469,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

199,3

 

180,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

176,0

 

250,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

2,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

11,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

10,8

 

10,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

14,1

 

11

 

 

 

BM Központi Kórház és intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

654,9

 

738,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

258,8

 

300,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

616,0

 

825,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,7

 

2,4Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_31

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

40,1

 

84,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

45,0

 

47,5

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

Alapellátás fenntartása

 

35,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok

 

20,0

 

12

 

 

 

Központi Gazdasági Háttérintézmények

 

 

1

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

947,1

 

931,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

368,3

 

351,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 017,9

 

1 238,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

2,5

 

200,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

44,8

 

126,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

134,6

 

135,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

60,0

 

67,0

 

 

2

 

 

 

Központi Beszerző Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

86,6

 

99,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

34,3

 

40,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

48,4

 

1 852,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

9,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

15,8

 

16,1

 

 

3

 

 

 

BM Kiadó

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

26,0

 

29,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

8,2

 

7,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

20,7

 

31,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

0,6

 

13

 

 

 

Adatfeldolgozó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

400,6

 

410,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

175,2

 

164,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

838,9

 

500,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

7,4Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése


M707115_33

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

125,7

 

138,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

0,9

 

1,3

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Útlevél kitöltő gépek cseréje

 

110,0

 

14

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

44,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

14,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

168,3

 

66,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

16,0

 

301,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

61,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

1 103,0

 

1 613,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

7,0

 

 

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Gépjárműkorszerűsítési program

 

41,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai

 

45,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

korszerűsítése

 

200,0

 

30,0

 

 

 

 

6

 

 

 

Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

 

260,0

 

258,0

 

 

 

 

8

 

 

 

NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai)

 

19,0

 

 

 

 

10

 

 

 

Az új azonosító kódok bevezetéséhez

 

 

882,5

 

 

2

 

 

 

Társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

1

 

 

 

UTE támogatása

 

135,0

 

135,0

 

 

 

2

 

 

 

Rendőr és Határőr SE támogatása

 

8,8

 

8,8

 

 

 

3

 

 

 

Szakszervezetek támogatása

 

5,0

 

5,0

 

 

 

4

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

Közösségszolgálat Alapítvány

 

0,4

 

0,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért

 

5,0

 

5,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány

 

0,6

 

0,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Nemzeti Panteon Alapítvány

 

 

39,0

 

39,0

 

 

 

 

6

 

 

 

Szabadságharcosokért Alapítvány

 

 

 

10,0

 

 

3

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

4,4

 

 

4

 

 

 

Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása

 

 

 

1

 

 

 

Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete

 

200,0

 

 

 

3

 

 

 

Beruházási célprogramok

 

 

 

 

1

 

 

 

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz igénye

 

 

100,0Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Cím-Alcím-

Elő-
irány-
zat


KIADÁSOK

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított

1996. évi
LXXVIII.tv.-vel
módosított


1996. évi
rendes


1996. évi
rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

név

név

cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve

1995. évi
CXXI. tv.
rendes előirányzat

1995. évi
CXXI. tv.
rendkívüli előirányzat

előirányzat
teljesítése

előirányzat
teljesítése

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. november 20.

4

Az Állami Fejesztési Intézet Rt. az 1992: XXXVIII. törvényt módosító 1995: CV. törvény 107. §-a folytán szünt meg.

5

Az 1992: LX. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte az 1999: LXI. törvény 1. §-a .

8

A Magyar Közlöny 1998. évi 13. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

10

A 11. számú melléklet Kiadások oszlop Agrárpiaci támogatása során az 1996. évi teljesítési adat a Magyar Közlöny 1998. évi 5. számában közzétett helyesbítés szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére