• Tartalom
Oldalmenü

1997. évi CXII. törvény

az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről1

1999.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A KT 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § „Az Országgyűlés az E. Alap
a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,
c) hiányát 40 673 millió forintban
állapítja meg.”

3. § A KT 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.
(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető.”

4. § A KT 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § „(1) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek – a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében – csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.
(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.
(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is.”

5. § A KT 14. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatából)

a) 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,”

(fordítható összeg.)

6. § A KT 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.
(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is.”

7. § Az AT 5/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

5/A. § „(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen
a) a kintlévőségek behajtásából eredő – az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára – járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási,
b) a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kirovás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a – legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg – a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) behajtási, illetve járulékellenőrzési
tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.
(2) A bevételből
a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a – legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig – a Nyugdíjbiztosítási Alap,
b) a kintlévőség behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a – legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig – az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi,
c) az APEH és OEP ellenőrei az (1) bekezdés b) pont szerinti tevékenységük során feltárt és kiróható járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak az arányában részesülnek a Nyugdíjbiztosítási Alap (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételéből.
(3) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan – a 4–5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.”

8. §2

9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a „3. alcím és 4. alcím” szövegrész helyébe a „3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím” szövegrész lép.

1. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat
cso-
port

Ki-
emelt
elő-
irány-
zatCím-
névAlcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve1997. évi
előirányzat1997. évi módo-
sított előirányzat

BEVÉTELEK

    1                Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai     481 004     460 046

        1                Munkáltatói járulék     298 852     308 456

            1                Költségvetési szervek munkáltatói járuléka     92 465     87 606

            2                Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka     176 860     185 524

            3                Társas vállalkozások munkáltatói járuléka     16 766     18 005

            4                Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka     12 761     17 322

        2                Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

        3                Egészségügyi hozzájárulás     97 901     71 000

            1                Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása     90 072     70 323

            2                Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás     7 829     677

        4                Munkanélküli ellátás után fizetett járulék     5 163     4 800

        5                Baleseti járulék     487     990

            1                Költségvetési szervek     487     890

            2                Gazdálkodó szervek     0     100

        6                Munkáltatói táppénz-hozzájárulás     8 000     7 000

            1                Költségvetési szervek     3 000     2 350

            2                Gazdálkodó szervek     5 000     4 650

        7                Egyéni egészségbiztosítási járulék     70 602     67 800

            1                Egyéni járulék     70 602     67 800

    2                Behajtási tevékenység     13 733     19 000

        1                Kintlévőség behajtása     13 733     16 000

        2                APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás         3 000

    3                Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel     14 479     11 574

            1                Terhességmegszakítás egyéni térítési díja     700     390

            2                Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés     800     800

            3                Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések     2 600     1 496

            4                Késedelmi pótlék, rendbírság     9 179     8 200

            5                Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek     1 200     688

    4                Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési

                     hozzájárulás         2 500     2 500

    5                Központi költségvetés működési célú térítése     1 180     1 180

    6                Egyéb bevételek     800     820

        1                Kamat és egyéb hozambevételek     250     150

        2                Befektetések hozama tartalék bevonásából     200     100

        3                Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel     350     570

    7                Működési célú bevételek     100     1 525

            1                Egyéb működési bevétel     100     220

            2                Előző évi pénzmaradvány felhasználása         1 305

    8                Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából     6 285     8 200

    9                Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel     1 000     1 000

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen     521 081     505 844

KIADÁSOK

    1                Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai

        1                Természetbeni ellátások     365 372     382 678

            1                Gyógyító-megelőző ellátás     260 649     265 903

                 1                Háziorvosi ellátás finanszírozása     24 900     25 847

                 2                Feladatfinanszírozás összesen     31 775     32 169

                 3                Járóbeteg-szakellátás összesen     50 641     49 383

                 4                Aktív fekvőbeteg-ellátás     132 080     138 041

                 5                Krónikus fekvőbeteg-ellátás     15 631     15 933

                 6                Végkielégítés     2 000     1 000

                 7                Ügyeleti díj többletkiadása     3 000     3 000

                 8                Orvosspecifikus vények kiadása     370     300

                 9                Felülvizsgáló orvosok díja     252     230

            2                Gyógyfürdő-szolgáltatás     1 500     1 800

            3                Anyatejellátás     200     150

            4                Gyógyszertámogatás     86 683     94 265

                 1                Speciális szerződés szerint támogatott magasárú

                                 gyógyszerkiadás     0     6 566

                 2                Vérzékenység kezelése     1 300     0

            5                Gyógyászati segédeszköz-támogatás     14 340     15 700

            6                Utazási költségtérítés     2 000     2 600

            7                Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri

                             jövedelemkiegészítése         2 260

        2                Pénzbeli ellátások     141 065     141 195

            1                Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások     92 035     98 200

            2                Terhességi-gyermekágyi segély     7 900     6 000

            3                Táppénz     39 430     35 235

            4                Betegséggel kapcsolatos segélyek     800     860

            5                Kártérítési járadék     900     900

    2                Egyéb kiadások     18 490     22 644

        1                Postaköltség és egyéb kiadások     1 509     1 506

        2                Működésre fordított kiadások     16 455     18 157

            1                Folyamatos működési kiadások     14 311     14 411

            2                Behajtás ösztönzése     500     722

            3                Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési

                             rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása     750     750

            4                Beruházás     394     394

            5                Informatikai fejlesztés     500     500

            6                Világbanki program hazai költsége         0

            7                APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése         75

            8                Előző évi pénzmaradvány         1 305

        3                Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással

                         kapcsolatos kiadások     6     6

        4                Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés     500     400

        5                A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás     20     2 500

        6                APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg         75

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen     524 927     546 517

Egyenleg                             -3 847     -40 673

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

7. számú melléklet az 1996. CXXV. évi törvényhez
A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai
Millió forintban

Megnevezés

1996. évi
módosított
előirányzat,
törvény
szerint

1996. évi
előirányzat,
24%-os
szinten-
tartással

Módosítás

1996. évi
módosított
előirányzat

Szakmai
fejlesztés
szintezése

Kiadások
színvonal-
tartásának
szintezése
(1996. évi
átlag 24%-os
alapján
4 hó – 5%
színv.tartás)

1996. évi
szintreho-
zott bázis-
előirányzat

Szerkezeti
változás

1996. évi
módosított
szintreho-
zott bázis-
előirányzat

Kapacitás-
szűkítés

Összesen
(1996. évi
mód.
szintreho-
zott báziselő-
irányzat +
Kapacitás
szűkítés)

Szintentar-
tás össz.

1997. évi
előirányzat

1997. évi
módosított
előirányzat

Index
%
14–15/1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

I.

Háziorvosi ellátás finanszírozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– fix összeg

4 996

5 222

–378

4 844

 

272

5 116

–212

4 904

 

4 904

96

5 000

5 000

100,0

 

– területi pótlék

428

387

–5

382

 

0

382

 

382

 

382

18

400

400

100,0

 

– eseti ellátás díjazása

202

182

7

189

 

0

189

 

189

 

189

11

200

200

100,0

 

– teljesítmény díjazása

15 843

16 583

376

16 959

 

1 073

18 032

212

18 244

 

18 244

756

19 000

19 998

105,3

 

– új háziorvosi praxisok létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

249

 

 

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

21 469

22 374

0

22 374

0

1 345

23 719

0

23 719

0

23 719

1 181

24 900

25 847

103,8

II.

Feladatfinanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Egyéb alapellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– iskolaegészségügyi ellátás

797

822

6

828

 

23

851

–95

756

 

756

59

815

795

97,5

 

– védőnői szolgálat

3 231

3 410

0

3 410

 

184

3 594

95

3 689

 

3 689

194

3 883

4 118

106,1

 

– ügyeleti szolgálat

2 643

2 643

–83

2 560

 

0

2 560

 

2 560

 

2 560

204

2 764

2 966

107,3

 

– kiegészítő alapellátási feladat

298

270

–10

260

 

0

260

 

260

 

260

–160

100

99

99,0

 

– fogorvosi szolgáltatás

7 080

7 310

–754

6 556

1 250

659

8 465

170

8 635

 

8 635

–589

8 046

7 308

90,8

 

– anya-, gyermek- és csecsemő-
  védelem


717


750


–1


74940


789789789


56


845

874


103,4

 

Egyéb alapellátás összesen

14 766

15 205

–842

14 363

1 250

906

16 519

170

16 689

0

16 689

–236

16 453

16 160

98,2

 

2. Járóbeteg-szakellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– gyermekgyógy. MSZ SZ

44

39

0

39

 

0

39

 

39

 

39

3

42

45

107,1

 

– nőgyógy. MSZ SZ

36

32

0

32

 

0

32

 

32

 

32

2

34

37

108,8

 

– nemibeteg-gondozás

515

539

–2

537

 

29

566

 

566

 

566

41

607

652

107,4

 

– tüdőgondozás

1 743

1 829

2

1 831

 

99

1 930

 

1 930

 

1 930

142

2 072

2 267

109,4

 

– ideggyógy. gondozás

962

1 009

2

1 011

 

55

1 066

 

1 066

 

1 066

78

1 144

1 270

111,0

 

– onkológiai gondozás

488

510

1

511

 

28

539

 

539

 

539

38

577

615

106,6

 

– alkohológiai és drogellátás

382

399

1

400

 

21

421

 

421

 

421

29

450

415

92,2

 

Járóbeteg-szakellátás összesen

4 170

4 357

4

4 361

0

232

4 593

0

4 593

0

4 593

333

4 926

5 301

107,6

 

3. Vérellátás

1 109

1 102

0

1 102

0

45

1 147

0

1 147

 

1 147

52

1 199

1 500

125,1

 

4. Mentés betegszállítás

6 539

6 854

100

6 954

0

369

7 323

0

7 323

 

7 323

1 225

8 548

8 548

100,0

 

5. Egyéb

586

611

–38

573

0

33

606

0

606

 

606

43

649

660

101,7

 

– Rekonstrukció miatti kiesés

 

 

74

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatfinanszírozás összesen

27 170

28 129

–702

27 427

1 250

1 585

30 188

170

30 358

0

30 358

1 417

31 775

32169

101,2

III.

Járóbeteg-szakellátás finanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– járóbeteg-szakrendelés

23 175

24 266

–455

23 811

 

1 311

25 122

–90

25 032

 

25 032

4 010

29 042

29 209

100,6

 

– járóbeteg-szakambulancia

6 407

6 710

109

6 819

 

361

7 180

–80

7 100

 

7 100

425

7 525

7 271

96,6

 

– speciális finansz. feladatok

851

872

–237

635

 

42

677

 

677

 

677

147

824

179

21,7

 

– CT MRI

4 091

4 204

372

4 576

 

226

4 802

 

4 802

 

4 802

698

5 500

5 412

98,4

 

– művesekezelés

5 000

5 122

248

5 370

 

243

5 613

 

5 613

 

5 613

887

6 500

6 312

97,1

 

– házi szakápolás

600

600

–580

20

 

0

20

 

20

 

20

1 230

1 250

1 000

80,0

 

Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
összesen

40 124

41 774

–543

41 231

0

2 183

43 414

–170

43 244

0

43 244

7 397

50 641

49 383

97,5

IV.

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– aktív ellátás

109 637

106 453

8 409

114 862

0

6 946

121 808

 

121 808

–8 005

113 803

12 707

126 510

132 471

104,7

 

– speciális finanszírozású feladat

3 665

3 753

435

4 188

 

180

4 368

 

4 368

 

4 368

1 202

5 570

5 570

100,0

 

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

113 302

110 206

8 844

119 050

0

7 126

126 176

0

126 176

–8 005

118 171

13 909

132 080

138 041

104,5

 

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

13 841

13 423

343

13 766

0

848

14 614

0

14 614

–950

13 664

1 967

15 631

15 933

101,9

 

– drogfüggők rehabilitációja,
  utókezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


100

 

 

 

3. Kórházi ügyeleti díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

3 000

3 000

 

 

Fekvőbeteg-szakellátás összesen

127 143

123 629

9 187

132 816

0

7 974

140 790

0

140 790

–8 955

131 835

18 876

150 711

156 974

104,2

 

KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV)

215 906

215 906

7 942

223 848

1 250

13 087

238 111

0

238 111

–8 955

229 156

28 871

258 027

264 373

102,5

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés
  végkielégítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000

2 000

1 000

 

 

2. Háziorv. szolg. kieg. tám. (vény)

370

370

0

370

 

0

0

 

0

 

0

370

370

300

81,1

 

3. Felülvizsgáló orvosok díja

252

252

–22

230

 

0

0

 

0

 

0

252

252

230

91,3

 

4. Egyéb célelőirányzat (kock.kez.,
ifj. és szab.sp., alk. prev.,
mentálhig.)725725–365360

 00

 0

 000

  

5. Újszerű eljárások és technikák
bevezetése és elterjesztése és
egynapos kórházi kezelések220220–2200

 00

 0

 000

 

 

 

6. E. raktár

27

27

0

27

 

0

0

 

0

 

0

0

0

 

 

 

Célelőirányzatok összesen

1 594

1 594

–607

987

0

0

0

0

0

0

0

2 622

2 622

1 530

58,4

 

Mindösszesen

217 500

217 500

7 335

224 835

1 250

13 087

238 111

0

238 111

–8 955

229 156

31 493

260 649

265 903

102,0

A kórházi ügyeleti díj az aktív és a krónikus fekvőbeteg-ellátásra kerül felosztásra.
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.”

3. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat
cso-
port

Ki-
emelt
elő-
irány-
zatCím-
névAlcím
-név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve1997. évi
előirányzat1997. évi módo-
sított előirányzat

BEVÉTELEK

    9                Központosított előirányzatok     16 455     18 157

            1                Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett

                             pénzeszköz     13 031     13 031

            2                A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak

                             megtérítése     1 180     1 180

            3                GYES rendszer átalakítása

            4                Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

            5                Működés saját bevételei     100     100

            6                Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         1 305

            7                Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett

                             pénzeszköz         0

            8                Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz     500     500

            9                Behajtás ösztönzés fedezete     500     722

            10                Beruházásokra átvett pénzeszköz     394     394

            11                Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek

                             fejlesztése, mintarégió támogatása     750     750

            12                Családi pótlék ellenőrzés         100

            13                 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzésére         75

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen     16 455     18 157

KIADÁSOK

    1                Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása     2 925     2 925

        1                Egészségbiztosítási Önkormányzat     90     90

            1                Működési költségvetés     90     90

                 1                Személyi juttatások     72     72

                 2                Társadalombiztosítási járulék     15     15

                 3                Dologi kiadások     3     3

        2                Országos Egészségbiztosítási Pénztár     2 835     2 835

            1                Működési költségvetés     2 823     2 823

                 1                Személyi juttatások     1 057     1 057

                 2                Társadalombiztosítási járulék     432     432

                 3                Dologi kiadások     1 311     1 311

                 4                Pénzeszközátadás, egyéb támogatás     23     23

            2                Felújítások

            3                Felhalmozási kiadások     12     12

                1                Egyéb intézményi beruházások     12     12

    2                Egészségbiztosítási Alap Területi szervei     10 993     10 993

        1                Területi Egészségbiztosítási Bizottságok     18     18

            1                Működési költségvetés     18     18

                 1                Személyi juttatások     11     11

                 2                Társadalombiztosítási járulék

                 3                Dologi kiadások     7     7

        2                Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak     10 975     10 975

            1                Működési költségvetés     10 328     10 328

                 1                Személyi juttatások     5 300     5 300

                 2                Társadalombiztosítási járulék     2 225     2 225

                 3                Dologi kiadások     2 800     2 800

                 4                Pénzeszközátadás, egyéb támogatás     3     3

            2                Felújítások     281     281

            3                Felhalmozási kiadások     366     366

                1                Egyéb intézményi beruházások     366     366

    3                Országos Orvosszakértői Intézet     787     787

            1                Működési költségvetés     751     751

                 1                Személyi juttatások     458     458

                 2                Társadalombiztosítási járulék     191     191

                 3                Dologi kiadások     102     102

                 4                Pénzeszközátadás

            2                Felújítások     20     20

            3                Felhalmozási kiadások     16     16

                 1                Egyéb intézményi beruházások     16     16

    9                Központosított előirányzatok     1 750     3 452

        1                Központosított intézményi előirányzatok     1 250     1 472

            1                Működési költségvetés     1 128     1 350

                 1                Személyi juttatások     590     714

                 2                Társadalombiztosítási járulék     249     347

                 3                Dologi kiadások     289     289

                 4                Pénzeszközátadás

            2                Felújítások

            3                Felhalmozási kiadások     122     122

                 1                Egyéb intézményi beruházások     122     122

        2                Egészségbiztosítási célfeladatok     500     600

            1                Informatikai fejlesztések     500     500

            2                Informatikai fejl. üzemeltetési többlete

        3                Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások         0

        4                Családi pótlék ellenőrzés         100

        3                Előző évi pénzmaradvány         1 305

        4                Működési maradvány

        5                APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése         75

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen     16 455     18 157

4. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege
Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat
cso-
port

Ki-
emelt
elő-
irány-
zatCím-
névAlcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
névKiemelt előirányzat neve1997. évi
előirányzat1997. évi módo-
sított előirányzat

BEVÉTELEK

    1                Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai     481 004     460 046

        1                Munkáltatói járulék     298 852     308 456

            1                Költségvetési szervek munkáltatói járuléka     92 465     87 606

            2                Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka     176 860     185 524

            3                Társas vállalkozások munkáltatói járuléka     16 766     18 005

            4                Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka     12 761     17 322

        2                Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék     0     0

        3                Egészségügyi hozzájárulás     97 901     71 000

            1                Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása     90 072     70 323

            2                Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás     7 829     677

        4                Munkanélküli ellátás után fizetett járulék     5 163     4 800

        5                Baleseti járulék     487     990

            1                Költségvetési szervek     487     890

            2                Gazdálkodó szervek     0     100

        6                Munkáltatói táppénz-hozzájárulás     8 000     7 000

            1                Költségvetési szervek     3 000     2 350

            2                Gazdálkodó szervek     5 000     4 650

        7                Egyéni egészségbiztosítási járulék     70 602     67 800

            1                Egyéni járulék     70 602     67 800

    2                Behajtási tevékenység     13 733     19 000

        1                Kintlévőség behajtása     13 733     16 000

        2                APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás         3 000

    3                Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel     14 479     11 574

            1                Terhességmegszakítás egyéni térítési díja     700     390

            2                Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés     800     800

            3                Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések     2 600     1 496

            4                Késedelmi pótlék, rendbírság     9 179     8 200

            5                Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek     1 200     688

    4                Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési

                     hozzájárulás         2 500     2 500

    5                Központi költségvetés működési célú térítése     1 180     1 180

    6                Egyéb bevételek     800     820

        1                Kamat és egyéb hozambevételek     250     150

        2                Befektetések hozama tartalék bevonásából     200     100

        3                Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel     350     570

    7                Működési célú bevételek     100     1 525

            1                Egyéb működési bevétel     100     220

            2                Előző évi pénzmaradvány felhasználása         1 305

    8                Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából     6 285     8 200

    9                Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel     1 000     1 000

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen     521 080     505 844

    10                Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi

                     költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen     146 700     144 400

        1                Családi támogatások     134 300     134 300

            1                Családi pótlék     102 300     102 300

            2                Anyasági támogatás     2 000     2 000

            3                Gyermekgondozási díj     10 000     10 000

            4                Gyermekgondozási segély     20 000     20 000

        2                Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások     400     400

            1                Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése     400     400

        3                Különféle jogcímen adott térítések     12 000     9 700

            1                Közgyógyellátás     12 000     9 700

    11                A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés     1 400     1 400

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen     148 100     145 800

Bevételek mindösszesen                 669 181     651 644

KIADÁSOK

    1                Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai

        1                Természetbeni ellátások     365 372     382 678

            1                Gyógyító-megelőző ellátás     260 649     265 903

                 1                Háziorvosi ellátás finanszírozása     24 900     25 847

                 2                Feladatfinanszírozás összesen     31 775     32 169

                 3                Járóbeteg-szakellátás összesen     50 641     49 383

                 4                Aktív fekvőbeteg-ellátás     132 080     138 041

                 5                Krónikus fekvőbeteg-ellátás     15 631     15 933

                 6                Végkielégítés     2 000     1 000

                 7                Ügyeleti díj többletkiadása     3 000     3 000

                 8                Orvosspecifikus vények kiadása     370     300

                 9                Felülvizsgáló orvosok díja     252     230

            2                Gyógyfürdő-szolgáltatás     1 500     1 800

            3                Anyatejellátás     200     150

            4                Gyógyszertámogatás     86 683     94 265

                 1                Speciális szerződés szerint támogatott magasárú

                                 gyógyszerkiadás     0     6 566

                 2                Vérzékenység kezelése     1 300     0

            5                Gyógyászati segédeszköz-támogatás     14 340     15 700

            6                Utazási költségtérítés     2 000     2 600

            7                Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri

                             jövedelemkiegészítése         2 260

        2                Pénzbeli ellátások     141 065     141 195

            1                Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások     92 035     98 200

            2                Terhességi-gyermekágyi segély     7 900     6 000

            3                Táppénz     39 430     35 235

            4                Betegséggel kapcsolatos segélyek     800     860

            5                Kártérítési járadék     900     900

    2                Egyéb kiadások     18 490     22 644

        1                Postaköltség és egyéb kiadások     1 509     1 506

        2                Működésre fordított kiadások     16 455     18 157

            1                Folyamatos működési kiadások     14 311     14 411

            2                Behajtás ösztönzése     500     722

            3                Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek

                             fejlesztése     750     750

            4                Beruházás     394     394

            5                Informatikai fejlesztés     500     500

            6                Világbanki program hazai költsége         0

            7                APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése         75

            8                Előző évi pénzmaradvány         1 305

        3                Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással

                         kapcsolatos kiadások     6     6

        4                Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés     500     400

        5                A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás     20     2 500

        6                APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg         75

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen     524 927     546 517

Az Egészségbiztosítási Alap Egyenlege         -3 846     -40 673

    3                Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi

                     költségvetésből finanszírozott ellátások összesen     146 700     144 400

        1                Családi támogatások     134 300     134 300

            1                Családi pótlék     102 300     102 300

            2                Anyagsági támogatás     2 000     2 000

            3                Gyermekgondozási díj     10 000     10 000

            4                Gyermekgondozási segély     20 000     20 000

        2                Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások     400     400

            1                Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése     400     400

        3                Különféle jogcímen adott térítések     12 000     9 700

            1                Közgyógyellátás     12 000     9 700

    4                A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás     1 400     1 400

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen     148 100     145 800

Egyenleg                             0     0

Kiadások mindösszesen                 673 027     692 317

Egyenleg mindösszesen                 -3 847     -40 673

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.
1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. november 20.

2

A 8. §-t az 1998: XCI. törvény 39. §-a (3) bekezdésének o) pontja hatályon kívül helyezte.

_