• Tartalom

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet

a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

2010.05.06.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a víz beszerzését, kezelését, tárolását, szállítását, elosztását szolgáló egységes műszaki rendszerként kialakított (kialakítani tervezett) azokra a köz- vagy saját célú vízi létesítményekre (a továbbiakban együtt: vízmű) terjed ki, amelyek megvalósításához és üzemeltetéséhez a külön jogszabály1 szerint vízjogi engedély szükséges (Vgtv. 28. §), továbbá az igénybe vett, igénybe venni tervezett vízkészlet gázveszélyes.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. felmérő pontosságú vizsgálat: amelynek eredménye a technológiai pontosságú vizsgálat eredményétől legfeljebb 20%-kal tér el;

2. fogyasztási hely: a külön jogszabály2 szerinti szolgáltatási pont;

3. gázmentes víz: amelynek az 1. számú melléklet szerinti vizsgálat eredménye alapján gáztartalma nincs;

4. gázos víz: amelynek az 1. számú melléklet vizsgálata alapján szénhidrogén-tartalma van;

5. gázveszélyes vízkészlet: a felszín alatti vizek, a parti szűrésű és a fedetlen karsztvizek kivételével;

6. szolgáltatott víz: a vízműből a vízfelhasználónak átadott víz;

7. technológiai pontosságú vizsgálat: amely a vizsgált mintákat, illetőleg paramétereket valóságos állapotuktól legfeljebb 5%-os eltéréssel határozza meg;

8. termelt víz: a vízmű vízbeszerző műveivel a víznyerő helyen kitermelt víz;

9. a víz gáztartalom szerinti fokozata: az 1. számú melléklet szerinti vizsgálat alapján 1013 millibar nyomáson és 20 °C-on számítva:

a) a 0,8 l/m3 határérték alatt ,,A'';

b) 0,8–10 l/m3 között ,,B'',

c) 10 l/m3 fölött ,,C''.

(3)3

(4) A gáztartalom vizsgálatát a Nemzeti Akkreditációs Testület által arra feljogosított laboratórium végezheti.

A gáztartalom vizsgálata

2. § (1) A vízjogi engedélyezési eljárás során az engedélyes köteles a vízművel kitermelhető és a szolgáltatásra szánt víz gáztartalmát a vízbeszerző és vízellátó művek létesítésekor a műszaki átadás és a próbaüzem keretében megvizsgáltatni, szükség esetén a létesítési engedély módosítását kezdeményezni, illetőleg a vizsgálat eredményét a külön jogszabály4 szerinti kérelemhez csatolni.

(2) A vizek gáztartalmának vizsgálatát

a) a meglévő vízmű esetén felmérő pontosságú vizsgálattal,

b) új kutak létesítésekor technológiai pontosságú vizsgálattal

kell elvégezni.

A gázmentesítés

3. § (1) A gázmentesítés érdekében a vízmű területén gondoskodni kell olyan műszaki biztonsági intézkedések meghozataláról, amelyek a robbanás veszélyét a vízmű területén és a fogyasztási helyeken kizárják. A szükséges műszaki intézkedéseket, illetve a berendezések üzemeltetésének a módját a külön jogszabály5 alapján készített üzemeltetési szabályzatnak tartalmaznia kell.

(2) A víz gáztartalom szerinti ,,A'' fokozata esetén nem kell gázmentesítést végezni.

(3) A víz gáztartalom szerinti ,,B'' fokozata esetén a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek és biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni.

(4) A víz gáztartalom szerinti ,,C'' fokozata esetén az MSZ–10–226. nemzeti szabvány előírásai szerinti gázmentesítő berendezés telepítéséről és üzemeltetéséről kell gondoskodni, kivéve, ha

a) a teljes vízfelhasználás legfeljebb 5 m3/nap, vagy

b) a kitermelt vizet szabadtéren használják fel, de a biztonságtechnikai védelemről (így például fürdőmedence bevezető szakaszán) ez esetben is gondoskodni kell.

(5) A gázmentesítést a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőinek figyelembevételével úgy kell végrehajtani, hogy az vízminőségromlást ne okozzon.

A gáztartalom ellenőrző vizsgálata

4. § (1) A vízművel termelt és szolgáltatott gázos víz gáztartalmát az engedélyes rendszeres vizsgálatokkal ellenőrizni, a vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között megőrizni, és a hatósági ellenőrzés során az azt végzőnek bemutatni köteles. A vizsgálatot legalább a következő gyakorisággal

a) ,,A'' fokozatban ötévenként,

b) ,,B'' fokozatban háromévenként,

c) ,,C'' fokozatban kétévenként

kell elvégezni.

(2) A vizsgálat eredményének adatait a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványok kitöltésével kell dokumentálni. A dokumentumok ,,C'' és ,,B'' fokozat esetében nem, ,,A'' fokozatban 15 év után selejtezhetők.

(3)6 Ha a vizsgálat szerint a vízművel termelt vagy szolgáltatott víz veszélyességi fokozata megváltozott, a változást az engedélyes haladéktalanul köteles a vízügyi hatóságnak bejelenteni.

(4) A gáztartalom szerint ,,B'' és ,,C'' fokozatba sorolt vizek termelése, illetve szolgáltatása esetén a víz gáztartalmának ellenőrzését

a) a víztermelő kutaknál a kút elkészültekor és a kútszerkezet módosulását eredményező felújítás, rekonstrukció, átépítés esetén,

b) telepített gázmentesítő berendezés beszabályozása és üzembe helyezése után a berendezést követő szakaszon, valamint a szolgáltatott víz gáztartalmát befolyásoló vagy befolyásolható beavatkozásokat, valamint a gázmentesítési technológiában bekövetkezett változást követően

kell elvégezni.

(5) A gáztartalom ellenőrzését telepített gázmentesítő hiányában akkor is el kell végezni, ha a víz gáztartalma az ,,A'' fokozatra megadott első értéket nem éri el, illetve a szolgáltatott víz gáztartalmát módosító beavatkozásra kerül sor.

(6) Az (5) bekezdés szerinti ellenőrzést a vízvezeték-hálózat szűkítése, illetve hidraulikai magaspontjai melletti kijelölt fogyasztói ponton kell elvégezni.

(7) A vízügyi hatóság a vízművel termelt és szolgáltatott víz gáztartalmát bármikor ellenőriztetheti, illetőleg soronkívüli gáztartalom-vizsgálatot rendelhet el, beleértve a technológiai pontosságú vizsgálat elvégzését is.

Záró és átmeneti rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a közhasználatú vízművekkel termelt és szolgáltatott víz gáztartalmának határértékéről, vizsgálatáról és gázmentesítéséről szóló 7/1981. (IX. 5.) OVH rendelkezés, valamint az egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi jogszabályok módosításáról szóló 8/1990. (IV. 30.) KVM rendelet 1. §-a hatályát veszti.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő vízjogi engedélyezési eljárás során alkalmazni kell.

(3)7

(4) Ha a vízügyi hatóság az engedélyest a víz gázmentesítésére kötelezi, a gázmentesítés megoldására ideiglenes intézkedéshez kötötten legfeljebb 2 év időtartamú határidőt állapíthat meg.

1. számú melléklet a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelethez

A gázveszélyes vízkészletek vizsgálata

1. A vizsgálat tárgya: a termelt és a szolgáltatott víz, valamint a víztermeléssel és a -szolgáltatással összefüggő létesítmények légtere gáztartalmának meghatározása.

2. A vizsgálat esetei

2.1. A kút

2.1.1. létesítésekor,

2.1.2. felújításakor (kialakításakor, átépítésekor),

2.1.3. javításakor, tisztításakor, regenerálásakor.

2.2. A kút, valamint az azzal összefüggő egyéb gyűjtő- és tároló létesítmények légterében a munkavégzést megelőzően.

2.3. A kezelő épület légterében folyamatosan.

2.4. A gázmentesítő berendezés utáni szakaszon (a beszabályozást követően, a berendezés hatásfokának ellenőrzésére)

2.4.1. üzembe helyezésekor,

2.4.2. a víztermelésben beállott változást követően,

2.4.3. a kút műszaki kialakításában beállott változást követően,

2.4.4. a szolgáltatott víz gáztartalmát befolyásoló egyéb beavatkozást követően.

2.5. A szolgáltatott víz gáztartalmának ellenőrzésére általában a vízvezeték-hálózat fojtása, szűkítése, illetőleg a magasabb fogyasztói leágazás utáni vízvételi ponton, minden olyan beavatkozást követően, amely a szolgáltatott víz gáztartalmát módosítja.

3. A vizsgálat pontossága

3.1. A víz és az azzal összefüggő légtér gáztartalmának esetében technológiai pontosságú vizsgálat.

3.2. Felmérő pontosságú vizsgálat

3.2.1. a meglevő kutaknál, ha azok nem gázveszélyes vizekre települtek,

3.2.2. a gázmentesítő berendezések szabályozásánál,

3.2.3. a szolgáltatott víz gáztartalmának ellenőrzésénél, ha az korábbi vizsgálat eredménye szerint gázmentes volt.

3.3. A technológiai pontosságú vizsgálat előfeltételei:

3.3.1. üzemi körülmények közötti termelés,

3.3.2. a gáz fázisállapotát nem módosító mintavétel,

3.3.3. a teljes áramú szeperálás, esetenként átfolyó rendszerű mélységi mintavétel,

3.3.4. az előírás szerinti mintavételi és vizsgálati rendszer alkalmazása,

3.3.5. a kútnál búvárszivattyús vagy szabadkifolyású üzemmód alkalmazása,

3.3.6. a nyomás alatti vezeték vizének vizsgálata esetén a fojtás nélküli vízmintavétel mellett, a szállított teljes vízmennyiségnek a szeparátorba történő vezetése (így például tűzcsapon keresztül;

3.3.7. a gravitációs vízszállításnál az erre kiképzett csap segítségével történő mintavétel,

3.3.8. gyűjtőakna, medence vizének vizsgálata átfolyó rendszerű mélységi mintavevővel vagy a leürítő gravitációs vezetéknek a szeparátorra való csatlakozásával.

3.4. Felmérő pontosságú vizsgálatnál előfeltétel a részáramos szeparálás.

4. A mintavétel

4.1. A mintavétel történhet:

4.1.1. mélységi mintavétellel,

4.1.2. teljesáramú szeparálással,

4.1.3. részáramú, legalább 10 liter térfogatú szeparálással.

4.2. Megkívánt mérési pontosság:

4.2.1. vízmennyiség mérésnél +- 5%

4.2.2. gázmennyiség mérésnél +- 3%

4.2.3. hőfokmérésnél +- 0,5 °C

4.2.4. barometrikus nyomás mérésénél +- 0,1 bar.

4.3. A szeparálás művelete általában:

4.3.1. a víz tartózkodási ideje a szeparátorban minimum 2 perc,

4.3.2. legalább 10-szeres szeparátor térfogatnak megfelelő vízmennyiség keresztülbocsátásával (ha a gázmennyiség nem mérhető folyamatosan),

4.3.3. a folyamatos szeparálás időtartama 2 óra (kevés, de mérhető gázmennyiség esetén),

4.3.4. a szeparátortérben az atmoszférikusnál kisebb nyomással,

4.3.5. vizsgálat üzemi vízhozammal,

4.3.6. légmentes csővezetéket és szerelvényeket.

4.4. A vizsgálatra alkalmas minta legkisebb mennyisége:

4.4.1. szabad gázra 0,2 liter

4.4.2. oldott gázra 2 X 1,0 liter.

4.5. Légmentesen zárt szállító és tároló mintaedény.

4.6. A mintavétel helye:

4.6.1. kútnál a szivattyú nyomóoldalán, legfeljebb 2 m távolságban,

4.6.2. gázmentesítő hatásfok vizsgálatánál e berendezés után, legfeljebb 2 m-re (a vezetéket lefelé megnyitó vízvételi hely kialakításával),

4.6.3. nyersvíznél közvetlenül a gázmentesítő előtt,

4.6.4. a szolgáltatott víz ellenőrzésénél a hálózat első megcsapolási helyén.

4.7. A légtér vizsgálata metángáztartalom mérésére alkalmas mérővel, vagy gázpipettába vett és laboratróiumban feldolgozott mintával.

4.8. A metángáztartalom mérésére alkalmas mérő

4.8.1. méréstartománya 0–4 térfogat%,

4.8.2. pontossága 0–1 térfogat%.

5. A vizsgálat egyéb szempontjai

5.1. Általános szempontok:

5.1.1. a gázvizsgálat során a O2, N2, CH4, CO2 mennyiséget legfeljebb + 5%-os relatív hibával, ezek közül a CH4-et 0,2 térfogat% érzékenységgel meghatározva;

5.1.2. a buborékpontnyomást a metán-, oxigén- és nitrogéntartalom figyelembevételével a Henry-törvény alapján kiszámítva,

5.1.3. összehasonlító technológiai vizsgálatok esetén a legnagyobb eltérés az egyes komponenseknél max 5%.

5.2. Minták fogadása:

5.2.1. minták a mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül beszállítva a vizsgálatot végző laboratóriumba,

5.2.2. a mintavétel adatai az 1. számú mintanyomtatványnak megfelelően rögzítve,

5.2.3. a mintavételről és a mintákról a vizsgáló laboratóriumban naprakész nyilvántartást vezetve.

5.3. A minták tárolás ideje:

5.3.1. a lehető legrövidebb időre csökkentve,

5.3.2. a gázpipettába vett gázminták szobahőmérsékleten, egy sorban, fektetett helyzetben tárolva,

5.3.3. az oldott gázokat tartalmazó vákuumos mintavevő edények álló helyzetben, törés, ütődés ellen védve, szobahőmérsékleten; egy sorban tárolva,

5.3.4. az átfolyásos módszerrel vett mintákat + 4 °C hőmérsékleten, nyakkal lefelé tárolva.

2. számú melléklet a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelethez

1. számú adatlap


Kelt: ...................

Nyilvántartási szám: ....

Hivatkozási szám: .......


GÁZVIZSGÁLATI ADATLAP
kút felmérő/technológiai* vizsgálatához8

1. számú adatlap

 

Kelt: …………………………………………..
Nyilvántartási szám: ………………………….
Hivatkozási szám: …………………………….

GÁZVIZSGÁLATI ADATLAP
kút felmérő/technológiai* vizsgálatához

1.

A kút száma:
helye:
kataszteri száma:
Üzemeltető:
Tulajdonos:
Kútadatok eredete:

Mélység:
Szűrőzés(ek):
Építési nyugalmi vízszint:
Megengedett üzemi vízhozam:
Vízkivételi mód:

m
m
m
l/min.

2.

A vizsgálat célja: (üzembe helyezés, ellenőrzés, üzemállapot-változás, egyéb)
módja: üzemi rendszer részleges/teljes* felhasználásával
időpontja:

3.

A szeparátor csatlakozási helye, mintavétel helye:
Szeparátor térfogat (m3)
A kút vizsgálat előtti üzemi teljesítménye (l/min.)

4.

Vízhozam a vizsgálat közben
Vízhőmérséklet
Szeparátor nyomás
Gázhőmérséklet
Teljes szabad gázhozam
Teljes szabad gáztartalom
(1013 mbar 20 oC-ra számítva)

l/min
oC
kPa
oC
l/min
1/ m3

I.

II.

III.

5.

Gázelemzési eredményből számított adatok: (2. sz. adatlap szerint):

 


Szabad gázhozam, levegőmentes
Szabad gáztartalom, levegőmentes
(1013 mbar 20 oC-ra számítva)
Szabad metántartalom

l/min
1/ m3
1/ m3

I.

II.

III.

6.

Megjegyzés:

 

 

 

 

* Nem megfelelő törlendő.

 

 

 

 

 

mintavevő

felelős vezető

_______

* Nem megfelelő törlendő.

2. számú adatlap


Kelt: ...................

Nyilvántartási szám: ....

Hivatkozási szám: .......


GÁZVIZSGÁLATI ADATLAP
vízműrendszer felmérő/technológiai* vizsgálatához9

2. számú adatlap

 

Kelt: …………………………………………..
Nyilvántartási szám: ………………………….
Hivatkozási szám: …………………………….

GÁZVIZSGÁLATI ADATLAP
vízműrendszer felmérő/technológiai* vizsgálatához

Az üzemelő vízbázis minőségi adatai:

Kút
száma

Fe
mg/l

Ammónia
mg/l

CaO
mg/l

Hőmérséklet
oC

Szabad szénsav
(CO2 mg/l)

Vizsgálta

Időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevert víz

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üzemelő vízbázis gázvizsgálati adatai:

Kevert víz

 

 

 

 

 

Kút
száma

Össz. szabad gáz
l/m3

Össz. oldott gáz
l/m3

Szabad CH4
l/m3

Oldott CH4
l/m3

A vizsgálat

 

 

 

 

 

jellege

időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevert víz:

 

 

 

 

 

 

A vízelvezető rendszer ⎯gázmentesítő⎯leírása (teljesítmény, típus, műszerezettség):

* Nem megfelelő törlendő

_______

* Nem megfelelő törlendő.

3. számú adatlap


Kelt: ...................

Nyilvántartási szám: ....

Hivatkozási szám: .......


GÁZELEMZÉSI ADATLAP10

Az 1. számú adatlappal érvényes


M705273A_0

3. számú adatlap

 

Kelt: …………………………………………..

Nyilvántartási szám: ………………………….

Hivatkozási szám: …………………………….

GÁZELEMZÉSI ADATLAP

Az 1. számú adatlappal érvényes

1.

A kút, vízmű helye, megnevezése:

Mintavétel helye:

Mintavétel időpontja:

Vizsgálat időpontja:

2.

Szabad gáz elemzési adatai:

 

Vízhozam

Teljes szabad gáztartalom

l/min

 

 

 

l/m3

 

 

 

 

 

nyers

levegőmentes

nyers

levegőmentes

nyers

levegőmentes

 

Metán

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

Nitrogén

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

Oxigén

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

Szén-dioxid

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

%

 

 

 

 

 

 

 

Levegőmentes szabad gáztartalom

(1013 mbar 20 oC) l/m3

Szabad metántartalom l/m3

 

 

 

 

 

 

3.

Oldott gáz elemzési adatai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyers

CO2

mentes

levegő-

mentes

nyers

CO2

mentes

levegő-

mentes

nyers

CO2

mentes

levegő-

mentes

 

Metán

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrogén

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxigén

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szén-dioxid

térfogat %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldott gáztartalom

Oldott metántartalom

l/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l/m3

4.

Összes gáztartalom

Összes metántartalom

l/m3

 

 

 

l/m3

5.

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizsgáló

felelős vezető

4. számú adatlap11


M705274A_0

4. Számú adatlap

A vízműrendszer folyamatábrája, mintavételi hely és a műszer állásai:

Vizsgálat célja: (üzembe helyezés, ellenőrző, hatásfok, beszabályozás, egyéb)

időpontja:

Mintavétel helye:

Mintavétel módja:

Mért adatok

Légnyomás

Hálózati nyomás

Vízhozam

Mintavételi hely nyomásak

Vízhőmérséklet

mbar

kPa

l/min

Pa

oC

Vizsgálati eredmények

Szabad gáz hőmérséklete

Szabad gáz mennyisége (1013 mbar 30 oC)

Szabad metán mennyisége (1013 mbar 20 oC)

oC

l/m3

l/m3

 

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

mintavevő

felelős vezető

3

Az 1. § (3) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 94. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § (3) bekezdése a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az 5. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Lásd 1997. MK 75. szám 5271. oldal.

9

Lásd 1997. MK 75. szám 5272. oldal.

10

Lásd 1997. MK 75. szám 5273. oldal.

11

Lásd 1997. MK 75. szám 5274. oldal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére