• Tartalom

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet

a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról

2019.04.06.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 67. §-ának (3) bekezdésében, valamint a 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A természetvédelmi feladatok ellátásához, a védett természeti területek, illetve védett természeti értékek mint a nemzeti vagyon részeinek számbavételéhez, továbbá a társadalom természetvédelemmel kapcsolatos adatigényének biztosításához szükséges adatok kezelése céljából a védett természeti területekről, valamint a védett természeti értékekről és azok földrajzi előfordulásáról az e rendeletben szabályozott országos nyilvántartást kell vezetni.

(2) A barlangok nyilvántartásáról külön jogszabály rendelkezik.

(3)2 A nyilvántartás – az államtitoknak, szolgálati titoknak és üzleti titoknak, illetve személyes adatnak minősülő adatok kivételével – nyilvános, valósághűen tanúsítja a benne feltüntetett természetvédelmi adatok fennállását.

A védett természeti területek nyilvántartása

2. § (1)3 Az országos jelentőségű és a helyi jelentőségű védett természeti területekről a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Védett Természeti Területek Törzskönyvét (a továbbiakban: Területek Törzskönyve) mint országos nyilvántartást vezet.

(2) A Területek Törzskönyvében elkülönítetten kell nyilvántartani az országos jelentőségű és a helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó adatokat.

3. §4 (1) A Területek Törzskönyve a védett természeti területek alapadataiból és a mellékletből áll.

(2) A védett természeti területek alapadatait, valamint az (1) bekezdésben meghatározott melléklet adatait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A védett természeti értékek nyilvántartása

4. §5 (1) A miniszter a védett természeti értékekről Védett Természeti Értékek Törzskönyve (a továbbiakban: Értékek Törzskönyve) néven országos nyilvántartást vezet, amely a védett természeti értékek alapadataiból és a mellékletekből áll.

(2) Az Értékek Törzskönyvét az alábbi védett természeti értékcsoportok szerint elkülönítve kell vezetni:

a) védett (fokozottan védett) élő szervezetek,

b) élő szervezetek védetté (fokozottan védetté) nyilvánított életközösségei, élőhelytípusai,

c) védetté (fokozottan védetté) nyilvánított ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok.

(3) A védett természeti értékek alapadatait, valamint az (1) bekezdésben meghatározott mellékletek adatait e rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A védett természeti területek és értékek nyilvántartásának a vezetése, az adatszolgáltatás rendje

5. §6 (1) A Területek Törzskönyvét és az Értékek Törzskönyvét (a továbbiakban együtt: Törzskönyvek) számítógépes nyilvántartási rendszerben, a Természetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) kell vezetni.

(2) A Törzskönyvek adatait a nemzeti park igazgatóság a működési területén gyűjti, nyilvántartja a TIR által meghatározott struktúrában, és továbbítja az országos nyilvántartás számára.

6. §7

7. §8 A Törzskönyvekben foglalt adatokkal kapcsolatos adatkezelési intézkedést kizárólag a számítógépes nyilvántartás kezelésével megbízott kormánytisztviselő tehet.

8. §9 (1)10 A Törzskönyvekbe új adatot bejegyezni, továbbá bejegyzett adatot módosítani, illetve törölni csak jogszabályban, végleges hatósági határozatban foglalt rendelkezés, adat vagy hatósági iratban rögzített, tény, adat alapján szabad. Adat bejegyzése, módosítása, törlése alkalmával be kell jegyezni a nyilvántartásba az annak alapjául szolgáló jogszabály számát, hatálybalépésének időpontját vagy a végleges határozatot kiállító hatóság nevét, a határozat számát és véglegessé válásának időpontját.

(2) A Törzskönyvek adatállományát folyamatosan felül kell vizsgálni a TakarNet [109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet] rendszer, a digitális vektoros ingatlan-nyilvántartási alaptérkép, a digitális erdészeti üzemtervi térkép, az állami topográfiai térkép és a magyar közigazgatási határok adatbázisa (a továbbiakban együtt: digitális adatbázis) alapján. Gondoskodni kell továbbá az adatok valósághűségének ellenőrzéséről, a változások átvezetéséről, a hiányzó adatok pótlásáról, valamint a számítógépes informatikai rendszer fejlesztéséről.

9. §11

10. §12 (1)13 A Törzskönyveket – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – bárki megismerheti, kérelemre a 7. §-ban meghatározott kormánytisztviselő jelenlétében megtekintheti, tartalmáról feljegyzést készíthet.

(2)14 A Törzskönyvek tartalmát képező adatokról – az Infotv. 28. § (1) bekezdésében és 29. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – bárki másolatot, adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) kérhet.

(3) Az adatszolgáltatásért a miniszter vagy a megbízása alapján az 5. § (2) bekezdés szerinti nemzeti park igazgatóság – legfeljebb a másolat készítésével kapcsolatban felmerült költség mértékéig – költségtérítést állapíthat meg. A kérelmező kérésére a költség összegét előre közölni kell.

(4) A védett természeti területek és értékek nyilvántartásának adataihoz a miniszter a TIR-en keresztül hozzáférést biztosít.

11. § (1)15

(2) A Területek Törzskönyvében szereplő és a kincstári vagyoni körbe tartozó védett természeti területek nyilvántartási adatai és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által vezetett kincstári vagyonnyilvántartás adatai közötti adategyezőséget biztosítani kell.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)16

1. számú melléklet a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelethez17

1. A védett természeti területek alapadatai tartalmazzák a védett természeti terület

a) törzskönyvi számát,

b) nevét,

c)18 a védetté nyilvánítását kimondó jogszabály [Tvt. 82. § (5) bekezdés] számát, hatálybalépésének (kiadásának) időpontját, valamint annak valamennyi módosítását és/vagy a védettséggel érintett földterületek felsorolását tartalmazó végleges hatósági határozat számát,

d) a védettségének jellegét [Tvt. 23. § (2) bekezdése, 28. § (1) és (8) bekezdései, valamint 29. § (1)–(3) bekezdései szerint],

e) kiterjedését, valamint külön az ebből fokozottan védetté nyilvánított terület kiterjedését hektárban, forrás, víznyelő esetén annak középponti koordinátáját.

2. A védett természeti területekről vezetett Területek Törzskönyve mellékletének adatai:

a) a törzskönyvi szám,

b) a védett természeti terület neve,

c)19 a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály és annak valamennyi módosítása és/vagy a védettséggel érintett földterületek felsorolását tartalmazó végleges hatósági határozat száma,

d) a védett természeti területen található valamennyi földrészlet helyrajzi száma, területe, fokozottan védett területe, művelési ága, szektor száma, a védettség jellege (országos, helyi, nemzetközi, közösségi jelentőségű), tulajdoni jellege (állami/magán), vagyonkezelője (állami tulajdon esetén),

e) nemzeti park esetében az övezeti kategória megjelölése,

f) a védett természeti területen található földrészletek helyszínrajza a digitális térképi adatok alapján.

2. számú melléklet a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelethez20

1. Védett (fokozottan védett) élő szervezetekre vonatkozó Értékek Törzskönyve alapadatai tartalmazzák a védett természeti érték

a) nevét (faj esetén magyar és tudományos nevét),

b) a védelem fokát (védett vagy fokozottan védett, nemzetközi egyezmény hatálya alatt álló, közösségi jelentőségű),

c) pénzben kifejezett természetvédelmi értékét,

d) a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály(ok), valamint módosításaik számát, hatálybalépésének időpontját,

e) élő szervezetek védetté (fokozottan védetté) nyilvánított életközösségei, élőhelytípusai esetén magyar és szükség szerint latin nevét.

2. Védett (fokozottan védett) élő szervezetekre vonatkozó Értékek Törzskönyve mellékletének adatai:

a) név (faj esetén magyar és tudományos név),

b) a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály(ok) és módosításainak szövege,

c) a védett természeti értéket vagy annak jellegzetességeit bemutató fénykép, rajzos ábra vagy leírás,

d) térbeli előfordulásának földrajzi adatai,

e) élő szervezetek védetté (fokozottan védetté) nyilvánított életközösségei, élőhelytípusai esetén az azokra jellemző fajok.

3. melléklet a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelethez21

1. Védetté (fokozottan védetté) nyilvánított ásványokra, ásványtársulásokra, ősmaradványokra vonatkozó Értékek Törzskönyve alapadatai tartalmazzák a védett természeti érték

a) nevét,

b) a védelem fokát (védett vagy fokozottan védett),

c) pénzben kifejezett természetvédelmi értékét,

d) a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály(ok), valamint módosításaik számát, hatálybalépésének időpontját,

e) ásványok esetében a kémiai összetételét (képletét) és védettségének milliméterben megadott mérethatárát.

2. Védetté (fokozottan védetté) nyilvánított ásványokra, ásványtársulásokra, ősmaradványokra vonatkozó Értékek Törzskönyve mellékletének adatai:

a) név,

b) a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály és annak valamennyi módosítása,

c) a védett természeti értéket vagy annak jellegzetességeit bemutató fénykép, rajzos ábra vagy leírás,

d) ismert magyarországi lelőhelyeinek megnevezése.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított, szövege a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. §-t a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 8. § a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdése a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. §-t a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 10. § a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 10. § (1) bekezdése a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. § (2) bekezdése a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (1) bekezdését a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 12. § (2)–(3) bekezdését a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. számú melléklet a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 1. számú melléklet 1. pont c) alpontja a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. számú melléklet 2. pont c) alpontja a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 2. számú melléklet a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. számú mellékletet a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére