• Tartalom

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról1

2012.01.01.

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. § (1) bekezdésének b)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1)2 E rendeletet

a) a Gyvt. 5. § s) pont sa) alpont szerinti állami fenntartó,

b) ha az ellátást normatív állami hozzájárulás igénybevételével biztosítja

ba) a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpont szerinti egyházi fenntartó,

bc) a Gyvt. 5. § s) pont sc)–se) alpont szerinti nem állami fenntartó

által fenntartott intézményben a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért fizetendő térítési díjak megállapítására kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a)3 a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) fenntartásában működő javítóintézetek által nyújtott utógondozói ellátásért fizetendő térítési díjra,

b)4 az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-a alapján az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a 115. §-a alapján a térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.

(3)5

Általános szabályok

2. § (1)6 Az ellátást igénybe vevő nagykorú, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: kötelezett) az ellátásért a Gyvt.-ben, az e rendeletben, valamint a helyi önkormányzat rendeletében foglaltak vagy a megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó) által meghatározottak szerint köteles térítési díjat fizetni (a továbbiakban: személyi térítési díj).

(2)7 A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapján az intézményvezető állapítja meg – az e rendeletben meghatározott kivételektől eltekintve – a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint a családban nevelkedő gyermekek száma figyelembevételével.

(3)8 E rendelet alkalmazásában intézményvezetőn a helyettes szülői hálózat, a nevelőszülői hálózat, valamint az önálló helyettes szülői ellátás működtetőjét is érteni kell.

(4)9 A Minisztérium fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a miniszter állapítja meg.

(5)10 A megyei fenntartó fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a megyei fenntartó állapítja meg.

(6)11 Az egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásában működő intézmény esetében az intézményi térítési díjat a fenntartó vezető testülete vagy a képviseletre jogosult személy állapítja meg.

3. §12 Az intézményi térítési díjat – a házi gyermekfelügyelet, valamint a bölcsőde kötelező feladatain túl nyújtott szolgáltatásai kivételével – ellátási napra vetítve kell megállapítani.

4. § (1)13 A települési és fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény intézményi térítési díjának összegéről a jegyző, a főjegyző az intézmény ellátási területén élő lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(2) Ha az intézmény ellátási területe több települési önkormányzat működési területére terjed ki, az intézmény fenntartója az intézményi térítési díjról értesíti a megyei, fővárosi önkormányzat főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.

(3)14 Ha az intézmény ellátási területe több megyére vagy az ország egész területére kiterjed, az intézmény fenntartója gondoskodik az intézményi térítési díj összegének a Minisztérium hivatalos lapjában való közzétételéről.

(4)15 A Minisztérium által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a miniszter a Minisztérium hivatalos lapjában közleményként közzéteszi.

(4a)16 A megyei fenntartó által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni, valamint arról értesíteni kell a megyei önkormányzat főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.

(5)17 Az (1)–(3) bekezdés rendelkezései értelemszerűen irányadók akkor is, ha az intézményt egyházi vagy nem állami fenntartó tartja fenn.

5. § (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.

(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1) bekezdésben szabályozott értesítés kézhez vételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

(3)18 Ha a személyi térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára nem az intézmény vezetője jogosult, a megállapításhoz, felülvizsgálathoz szükséges iratokat az intézmény vezetője – az ellátás igénybevételétől, illetőleg a felülvizsgálat kezdetétől számított 15 napon belül – megküldi az arra jogosult szervnek [7. §].

(4) Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezető térítésidíj-előleg fizetését kérheti.

(5) A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az (4) bekezdés szerinti előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjék.

6. § (1) Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat

a) gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre,

b) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén havonta utólag

kell megfizetni.

(2) Ha a személyi térítési díjat előre kell megfizetni és az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

(3) Ha az ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, akkor – a házi gyermekfelügyelet kivételével – a személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vehető rendszeres havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni úgy, hogy a rendszeres havi jövedelem összegét harminccal kell osztani. Ebben az esetben az ellátásért fizetendő napi személyi térítési díj a napi jövedelemnek a Gyvt. 149–151. §-ában meghatározott mértékét nem haladhatja meg.

7. §19 A nem állami szerv által fenntartott intézményben ellátásban részesülő személyi térítési díját a fenntartó állapítja meg és vizsgálja felül.

8. §20 (1) Az intézményvezető az ellátást igénybe vevő személy térítésidíj-fizetési kötelezettségéről – a gyermekétkeztetés kivételével – az 1. számú melléklet szerinti nyilvántartást vezeti.

(2) Azon ellátásoknál, amelyeknél a távollét nyilvántartása indokolt, az intézményvezető a 2. számú melléklet szerinti nyilvántartást vezeti.

Átmeneti gondozást és utógondozói ellátást nyújtó intézményekre vonatkozó általános szabályok

9. § (1) Átmeneti gondozást nyújtó elhelyezés, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén a napi intézményi térítési díj mellett havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a harmincszorosa. Ha az átmeneti elhelyezésre, illetve az utógondozói ellátásra jogosult az intézményi ellátást egész hónapban igénybe veszi, a havi térítési díjat az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül kell megállapítani.

(2) Az ellátások intézményi térítési díját a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja.

(3) Az intézményi térítési díjak megállapításához az egy ellátottra jutó önköltség napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett működési kiadásokat kell figyelembe venni.

(4)21

10. § (1) Ha az ellátásban részesülő az intézmény vezetőjének engedélye alapján egybefüggő, 6 napnál hosszabb időre az intézményből távozik, vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben az egy napra jutó személyi térítési díj megállapítása az intézmény vezetőjének a feladata.

Gyermekek napközbeni ellátása

11. § (1) A Gyvt. gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni

a) családi napközi keretében,

b) bölcsődében, hetes bölcsődében,

c) óvodában,

d) nyári napközis otthonban, napközis táborban,

e)22 az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,

f)23 az általános iskolai menzai ellátás, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

g)24 fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben, illetve a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében

nyújtott étkeztetésre.

(2) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

(3)25 Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a házirend vagy a szabályzat kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(4) A (1) bekezdés szerinti intézmények közül a családi napközi, bölcsőde és hetes bölcsőde alapellátáson túli gyermeknevelést segítő szolgáltatásáért (speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel stb.) legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető.

(5)26 A gyermekek napközbeni ellátásai körében a személyi térítési díj megállapításánál a kötelezett jövedelmi viszonya csak a fenntartó által biztosított, személyes rászorultság alapján adható kedvezmény elbírálása során vizsgálható.

(6)27 Nevelőszülőnél vagy helyettes szülőnél elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a nevelőszülő vagy a helyettes szülő fizeti meg.

(7)28 Az intézményvezető gyermekétkeztetés igénybevétele esetén a 3. számú melléklet szerinti nyilvántartást vezeti.

Házi gyermekfelügyelet

12. § (1) A házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított óradíj. Az óradíj nem haladhatja meg az adott évben a házi gyermekfelügyeletre a helyi önkormányzat hatályos költségvetési rendeletében szereplő éves kiadásoknak egy munkaórára és egy gondozóra jutó összegét. Az évi munkaórák száma a munkanapok és a napi teljes munkaidő [1992. évi XXII. tv. 117. § (1) bek.] szorzata.

(2) Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető figyelembe.

(3) A házi gyermekfelügyelet igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj – függetlenül az ellátásban részesülő gyermekek számától – nem haladhatja meg a Gyvt.-be foglalt 15%-os, illetve 20%-os mértéket.

(4) Ha a családban egyidejűleg több gyermek részesül házi gyermekfelügyeletben, a második és minden további gyermek után fizetendő térítési díj összege – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az egy gyermek után fizetendő személyi térítési díj 25%-a.

(5)29 A házi gyermekfelügyelet keretében ellátásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani A gondozási napló formáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6)30 Ellátásra fordított időnek számít a lakásban töltött időn kívül a gyermekkel egyéb helyen eltöltött, illetve a gyermek érdekében végzett tevékenységre fordított idő is.

Gyermekek átmeneti gondozása31

13. § (1) Gyermekek átmeneti gondozása esetén a térítési díjat a Gyvt. 150. §-a szerint kell megállapítani.

(2)32 Személyi térítési díjként a szolgáltatást kérelmező kötelezett havi jövedelmének legfeljebb 25%-a állapítható meg

a) egy gyermek átmeneti gondozása esetén,

b) ha a kötelezett a gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.

(3)33 Személyi térítési díjként a szolgáltatást kérelmező kötelezett havi jövedelmének legfeljebb 50%-a állapítható meg

a) több gyermek átmeneti gondozása esetén,

b) ha a kötelezett több gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát.

(4)34 Ha a gyermekek vagy a családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek számára a gyermekétkeztetést más intézmény biztosítja, a gyermekek vagy családok átmeneti otthona az ellátás költségeit megtéríti a szolgáltatást nyújtó intézmény számára az ott fizetendő személyi térítési díj mértékéig.

Utógondozói ellátás

14. § (1)35 Utógondozói ellátás igénybevétele esetén az intézményi térítési díjat a Gyvt. 151. §-ának (1) bekezdése szerint kell megállapítani.

(2) A Gyvt. 151. §-ának (2) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegű személyi térítési díj megfizetésére akkor sem kötelezhető az utógondozói ellátásra jogosult fiatal felnőtt, ha az ellátást gyermekével együtt veszi igénybe.

A térítési díj befizetése és ellenőrzése

15. § (1) Ha az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik, a személyi térítési díjat havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.

(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

(4)36

Az ellátások igényléséhez, valamint a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok köre

16. §37 A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított szolgáltatásért az e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő személyi térítési díj megállapításához valamennyi kötelezett egy hónapnál nem régebbi, az 5. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.

17. § (1) A Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése szerinti normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát be kell szerezni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a fizetésre kötelezettel közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett

a)38 18 éven aluli,

b) 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint

c)39 tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermekeinek számát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni.

(3) Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változást követő hónap első napjától kell megfizetni.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 1997. november 1-jén lép hatályba.

(2)40

1. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez41


A TÉRÍTÉSI DÍJ NYILVÁNTARTÁSA A .... . ÉVBEN
Az ellátásra jogosult neve:     
Beutaló határozat számakelte: .................................................. Az ellátás kezdete:     

Az intézményi térítési díj

A személyi térítési díj

havi összege

napi összege

dátum

havi összege

napi összege

dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fizetésre kötelezett neve

Címe

Összeg

 

 

 

 

 

 

Hónap

Havi
jövedelme*

Havi
térítési díj

A befizetés

Túlfizetés
vagy hátralék

Megjegyzés

kelte

naplószáma

összege

Hátralék

X

X

X

 

X

 

01.

 

 

 

 

 

 

 

02.

 

 

 

 

 

 

 

03.

 

 

 

 

 

 

 

04.

 

 

 

 

 

 

 

05.

 

 

 

 

 

 

 

06.

 

 

 

 

 

 

 

07.

 

 

 

 

 

 

 

08.

 

 

 

 

 

 

 

09.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

Hátralék

X

X

X

 

X

 

Ellenőrizte:     
__________
* Csak akkor, ha a fizetésre kötelezett maga az ellátott.

2. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez42


NYILVÁNTARTÁS AZ ELLÁTÁSI NAPOKRÓL
Az intézmény neve, címe: ..............………………........................................................... Év, hónap: ................................................................................ Ellenőrizte: ...............................

Sor-
szám

Név

Napok

Havi
összes

Megjegyzés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jelen

Távol

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez43


NYILVÁNTARTÁS AZ ÉTKEZÉST IGÉNYBE VEVŐKRŐL
Év, hónap: .......................................

Sorszám

Név

Napok

Havi étkezési napok

Előre befizetett napok

Napi térítési díj

Havi előleg

Előző havi

Havi összes befizetés

Tárgyhavi

Megjegyzés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

túlfizetés

hátralék

túlfizetés

hátralék

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

4. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez44


GONDOZÁSI NAPLÓ

Sor-
szám

Dátum

Az ellátott neve

Az ellátás

A tevékenység leírása

Ráfordított
idő

A törvényes képviselő
aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVI ZÁRÁS

Az ellátásra jogosultak száma a hónap folyamán

 

Az ellátással kapcsolatos látogatások száma

 

Az ellátásra fordított összes idő fél órára kerekítve

 

.....................................................................     ..........................................................................................
a gondozó aláírása     az ellátást nyújtó szervezet vezetőjének aláírása

5. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez45


JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Az ellátást igénybe vevő neve:     
A fizetésre kötelezett neve:     
Leánykori neve:     
Címe:     

A rendszeres havi jövedelem összetevői

Havi összege

1.

Munkaviszonyból, munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyból, valamint egyéb jogviszonyból (pl. táppénz)

 

2.

Társas és egyéni vállalkozásból

 

3.

Saját jogú nyugdíjszerű és egyéb rendszeres ellátásból (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyes, gyermektartásdíj)

 

4.

Az önkormányzatok és a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásból
(pl. munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, kiegészítő családi pótlék, jövedelem-
pótló támogatások)

 

5.

Egyéb forrásból (pl. ösztöndíj, bérbeadás)

 

6.

Összes rendszeres bruttó jövedelem (1+2+3+4+5)

 

7.

A személyi jövedelemadó, az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és a munkavállalói járulék összege

 

8.

Összes rendszeres nettó jövedelem (6–7)

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..............................................................................
.........................................................................
a fizetésre kötelezett aláírása
1. A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a feltüntetett jövedelmekről a típusuknak megfelelő igazolást vagy azok fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás stb.).
2. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók esetében a gondnok aláírása, a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állók esetében
a gondnok és a gondnokolt együttes aláírása szükséges.
3. A jövedelemszámításnál irányadó időszak hosszát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. §
(1)–(2) bekezdése
alapján kell meghatározni.
1

A rendeletet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 13. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 61. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

Az 1. § (2) bekezdésnek b) pontja a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdését a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (1) bekezdése a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 44. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

9

A 2. § (4) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 51. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 61. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

A 2. § (5) bekezdését a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 2. § (6) bekezdését a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdése a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének c) pontja, a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 61. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15

A 4. § (4) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének c) pontja, a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 61. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16

A 4. § (4a) bekezdését a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § (5) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 44. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 8. § a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 9. § (4) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 11. § (1) bekezdésének e) pontja a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 11. § (1) bekezdésének f) pontja a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 11. § (1) bekezdésének g) pontja a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

25

A 11. § (3) bekezdésének második mondata a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 11. § (5) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

27

A 11. § (6) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

28

A 11. § (7) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

29

A 12. § (5) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 12. § (6) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

31

A 13. §-t megelőző cím a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 13. § (2) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 13. § (3) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

34

A 13. § (4) bekezdését a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

35

A 14. § (1) bekezdése a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

36

A 15. § (4) bekezdését a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 63. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 61. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

37

A 16. § a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

38

A 17. § (1) bekezdésének a) pontja a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

39

A 17. § (1) bekezdésének c) pontja a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

40

A 18. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1326. pontja hatályon kívül helyezte.

41

Az 1. számú melléklet a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

42

A 2. számú melléklet a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

43

A 3. számú melléklet a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

44

A 4. számú mellékletet a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta a szövegbe.

45

Az 5. számú mellékletet a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a melléklet szerinti jövedelemnyilatkozat benyújtása a 2003. január 1-jén már biztosított intézményi ellátás esetén a kötelezettől legkorábban a személyi térítési díj felülvizsgálata során kérhető.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére