• Tartalom

1997. évi CLIII. törvény

1997. évi CLIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről1

2020.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (1) bekezdése alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1998. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó

a) bevételi főösszegét 1 359 564 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 381 654 millió forintban,

c) hiányát 22 090 millió forintban

állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlegét e törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1998. évi összesített költségvetési mérlegét e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK A KÖLTSÉGVETÉSE

Az Ny. Alap költségvetése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap

a) bevételi főösszegét 786 390 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 786 390 millió forintban,

c) egyenlegét nullszaldóban

állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetési mérlegét e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az Ny. Alapból finanszírozott Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek működési költségvetését e törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Ny. Alap és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét e törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

Az E. Alap költségvetése

5. § Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 573 174 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 595 264 millió forintban,

c) hiányát 22 090 millió forintban

állapítja meg.

6. § (1) Az E. Alap költségvetési mérlegét e törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás kiadási előirányzata nem tartalmazza a felújítások és beruházások fedezetét.

(3) A 6. számú melléklet kiadások, 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1–11. kiemelt előirányzatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az E. Alapból finanszírozott Egészségbiztosítási Önkormányzat és az egészségbiztosítási igazgatási szervek működési költségvetését e törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az E. Alap, valamint a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét e törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) az E. Alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére – amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki – kérelemre 1998. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az OEP 1998. február 1-jétől 5 havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. § A 3. számú melléklet bevételek 1. cím, 5. alcímnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (8) bekezdése szerinti támogatási előirányzata a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: KT) 28. §-a szerint használható fel.

11. § (1)2 A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 1600 millió forinttal, ezen belül a tényleges kiadások összegével és a 8. kiemelt előirányzatszám, végkielégítés előirányzata és a 7. számú melléklet IV. fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás, 1. aktív fekvőbeteg-ellátás, – aktív ellátás végösszege, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátás összesen sora, valamint a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen és a kasszák összesen (I–IV.) végösszeg, továbbá a célelőirányzatok 1. sorának előirányzata, a célelőirányzatok összesen, valamint a mindösszesen előirányzat a tényleges kiadások összegével túlléphető.

(2) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoportszám, 1. kiemelt előirányzatszám speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás előirányzatból 1172 millió forint összegű keret a fekvőbeteg-ellátásban, 5123 millió forint összegű keret pedig a járóbeteg-szakellátásban használható fel.

(3) A 6 . számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzat járóbeteg-szakellátás, továbbá a 7. számú melléklet III. járóbeteg szakellátás finanszírozása CT–MRI előirányzatának felhasználása során a finanszírozó a nyilvántartásokban elkülönítetten kezeli a járó-, illetve fekvőbetegek részére elvégzett vizsgálatok elszámolását.

(4) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat működési költség előlegkeret terhére folyósított működési költség előleg törlesztése címen bevételként elkönyvelt összeggel a kiadási előirányzat túlléphető.

(5) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 8. kiemelt előirányzata kizárólag a tartós megtakarítást eredményező kapacitásleépítéssel vagy belső struktúraátalakítással együttjáró létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások fedezetére használható fel.

(6) A 6. számú melléklet kiadások 6. cím előirányzata az adósságuk rendezésére önerőből képtelen kórházat fenntartó önkormányzatok részére nyújtható, maximum 3 évi részletfizetéssel visszatérítendő hozzájárulás fedezetére szolgál. A visszatérítendő támogatás folyósítása az OEP, a Népjóléti Minisztérium3 és a Pénzügyminisztérium együttes döntése alapján az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. A támogatás igénybevételének feltételeit és a visszatérítésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg

(7) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1–6. kiemelt előirányzatszám alatti előirányzatok 1998. január és február hónapban – a 22. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – az 1997. évi azonos kassza előirányzatokból folyósított havi átlagos kifizetés összegének bérhányada változatlanul, dologi hányada 10,5%-kal megemelten kerül az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása során felosztásra.

12. § (1) A Ny. Alap 65 000 millió forint, az E. Alap 40 000 millió forint összegig – a KT 28. § (1)–(2) bekezdései szerint – bevételeik és kiadásaik évközi időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiányuk miatt kamatmentes, e mérték fölött pedig a jegybanki alapkamattal megegyező kamat mellett hitelt vehetnek igénybe a Kincstári Egységes Számláról. Ha a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatt a Ny. Alap kieső nyugdíjjárulék bevétele év közben meghaladja a központi költségvetés ,,A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása'' (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím) előirányzatból a 20 000 millió forintot, az Ny. Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba e címen ténylegesen befizetett tagdíjak különbözetének az összegével növekszik.''

(2) A nyugdíjbiztosítási, illetve az egészségbiztosítási szervek által folyósított, de nem az Alapokból finanszírozott ellátásokat a folyósításukra vonatkozó jogszabályok alapján a folyósító szerv által készített finanszírozási tervvel összhangban, az ellátások esedékességekor finanszírozza 1998-ban a Magyar Államkincstár az 1998. évi központi költségvetési törvény 28. § (6) bekezdése alapján.

13. § E törvény 3. számú melléklete kiadások 1. cím, 1. alcím, nyugellátások és a 6. számú melléklete kiadások 1. cím, 2. alcím, 3. előirányzat-csoportszám korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások előirányzatának együttes összegéből az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szervei – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-ára hivatkozással – különös méltánylást érdemlő körülmények esetén nyugellátás (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére 600 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre pedig 300 millió forintot használhatnak fel.

14. § (1) A 6. számú melléklet kiadások 2. cím működésre fordított kiadások, 2. alcím behajtás ösztönzése, valamint az 5. alcím APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése előirányzat a tényleges bevételek mértéke, a 3. számú melléklet kiadások 2. cím, 2 alcím ellenőrzési tevékenység ösztönzése előirányzat a járulékellenőrzés során ténylegesen feltárt, illetve kirótt járulék arányában túlléphető.

(2) Ha a 3. számú melléklet kiadások 2. cím, 2. alcím ellenőrzési tevékenység ösztönzése, 3. alcím felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatának, valamint a 6. számú melléklet kiadások 2. cím, 2., 3., 4., alcím behajtás ösztönzése, ellenőrzési rendszerek fejlesztése és a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatok tényleges kiadása kevesebb mint az előirányzat, azt a tárgyévben nem lehet felhasználni.

(3)4 A 3. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím és a 6. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzatait a felhasználás igényeihez igazodóan a Kormány az Alapok között átcsoportosíthatja az érintett kiadási előirányzatok azonos összegű és egyidejű módosítása mellett.

15. § (1) A vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek (3. számú melléklet, 1. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport és 6. számú melléklet 1. cím, 6. alcím, 1. előirányzat-csoport) előirányzata túlléphető.

(2) A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása bevételi előirányzat és a működési célú bevételek, valamint a működésre fordított kiadásokon belül a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata az (1) bekezdés szerint elért többletbevétel mértékéig, de legfeljebb

a) az Ny. Alapnál (3. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím, kiadások 2. cím és 3. alcím,) 787 millió forinttal,

b) az E. Alapnál (6. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím, kiadások 2. cím és 4. alcím) 4571 millió forinttal

túlléphető.

(3) A felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatán felüli (3. számú melléklet 2. cím, 3. alcím, 6. számú melléklet 2. cím, 4. alcím) az (1) bekezdés szerinti többletbevétel felhasználása a Kormány egyetértésével történhet.

16. § (1) A tényleges kiadások mértékéig túlléphetőek a 3. számú melléklet kiadások

a) 1. cím,

1. alcím 1, 2, 3 előirányzat-csoportszám (korhatár feletti sajátjogú nyugdíjak, hozzátartozói ellátások, korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj I–II. csoportos) – ideértve a nyugellátások szükséges emelését –,

2. alcím postaköltségek és egyéb kiadások,

3. alcím a KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás,

b) 3. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

előirányzatai.

(2) A 3. számú melléklet kiadások 4. cím Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése előirányzat a garanciavállalással összefüggő szerződéses kötelezettségek mértékéig túlléphető.

17. § A felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata (3. számú melléklet 2. cím, 3. alcím és 6. számú melléklet, 2. cím, 4. alcím) a társadalombiztosítás világbanki kölcsönből megvalósított informatikai fejlesztési programjának és az ehhez kapcsolódó hazai kiadásoknak – ideértve a kölcsön 1998. évben esedékes törlesztő részletét is – egyéb beruházásoknak, felújításoknak a fedezetére fordítható.

18. § (1) A tényleges kiadások mértékéig túlléphetőek a 6. számú melléklet kiadások

1. cím 1. alcím, 2–6. előirányzat-csoport szám (gyógyfürdő-szolgáltatás, anyatejellátás, gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás, utazási költségtérítés),

2. alcím pénzbeli ellátások, 1–5. előirányzat-csoport (terhességi-gyermekágyi segély, táppénz, korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék),

3–4. alcím (kifizetőhelyeket megillető költségtérítés, postaköltség és egyéb kiadások,

5. alcím a KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás,

b) 3. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos,

c) 5. cím APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

előirányzata.

(2) A 6. számú melléklet kiadások 4. cím Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése előirányzat a garanciavállalással összefüggő szerződéses kötelezettségek mértékéig túlléphető.

19. § Jogszabályban meghatározott feltételek szerint az Ny. Alap és az E. Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló célfeladatok megvalósításában részt vevő köztisztviselőknél a személyi juttatások és ezek munkáltatót terhelő járulékai a teljesítmény figyelembevételével legfeljebb 6%-kal eltérhetnek a

a) 4. számú melléklet kiadások

1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt,

– 2 cím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt,

b) 8. számú melléklet kiadások

1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt,

2. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt

előirányzattól.

20. § (1) Az állam által az Ny. Alapnak vissztehermentesen átadott BHG ingatlan hasznosításából, illetve ezt kiváltó egyéb – az ÁPV Rt. és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat megállapodásán alapuló – vagyonkonverzióból származó bevétel kizárólag a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság elhelyezését szolgáló Budapest, Fiumei úti épület felújítására fordítható.

(2) Ha a Budapest, Fiumei úti épület rekonstrukciójának tényleges kiadása kevesebb, mint az (1) bekezdésben említett ügyletből származó bevétel, azt más célra nem lehet felhasználni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevétel teljesülése esetén, annak összegével

a) a 3. számú melléklet

– bevételek 2. cím, működési célú bevételek,

– kiadások 2. cím, működésre fordított kiadások valamint

b) a 4. számú melléklet

– bevételek 9. cím központosított előirányzatok, és

– kiadások 9. cím, és 1. alcím, 2. előirányzat-csoportszám

előirányzat túlteljesül.

21. § A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és a Kormány megállapodhatnak a 3. számú melléklet bevételek 1. cím 4. alcím, 1. előirányzat-csoportszám vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzat arányos csökkentésében, amennyiben a 3. számú melléklet

a) 1. cím, 1. alcím a Nyugdíjbiztosítási Alap járulék bevételei és hozzájárulásai előirányzat 1998. I. félévi teljesüléséből valószínűsíthető az Ny. Alap tervezettnél kedvezőbb egyensúlyi helyzete, és a

b) 4. alcím, 1. előirányzat-csoportszám vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzat féléves teljesülése eléri az előirányzat 50%-át.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának általános szabályai

22. §5

23. §6 (1) A háziorvosi ellátás finanszírozására szolgáló előirányzatokat együttesen kell kezelni.

(2)7

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók a 22. § (2) bekezdésében foglalt előirányzat tekintetében.

24. §8 A háziorvosi ellátás finanszírozása korcsoportos fejkvóták megállapításával, a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek tételes elszámolásával, valamint a szakképesítés, az ellátott feladatok, a területi viszonyok és a területi ellátási kötelezettség figyelembevételével olyan rendszerben történik, amely az ellátás szakmai színvonalát veszélyeztető mértékű teljesítményre irányuló érdekeltséget degressziós szorzók útján csökkenti.

25. §9 (1) A járóbeteg-szakellátás a nyújtott ellátások teljesítmény-pontértéke és/vagy az általuk ellátott feladat alapján kerül finanszírozásra.

(2) A fogászati alapellátás finanszírozása a lakosságszámot figyelembe vevő korcsoportos pontszámrendszer, valamint a jelentett teljesítményekkel arányos teljesítménydíjazás alapján történik. A fogászati szakellátás finanszírozása a járóbeteg-szakellátás finanszírozási szabályai szerint történik.

26. §10 (1) A fekvőbeteg-szakellátás intézményeiben az aktív minősítésű osztályokon nyújtott ellátás finanszírozása a) az ellátást indokoló fődiagnózis,

b) a fődiagnózis által indikált beavatkozások,

c) a főbetegséghez társult betegségek,

d) a beteg életkora,

e) az a)–d) pont alapján indokolt ráfordítások

alapján képzett súlyszámok figyelembevételével történik.

(2)11 Az országos és regionális szakfeladatot ellátó intézmények bevétele – a progresszív betegellátásból eredő többletfeladatok fedezetéül – megemelhető, azonban ez a korrekció nem haladhatja meg az aktív fekvőbeteg-ellátás előirányzatának 2,5%-át.

(3)12 Az egészségügyi ellátó rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében az egészségügyi intézetek az egymás számára végzett ellátások (vér és vérkészítmények díja, orvosi beavatkozások) szerződés szerinti árát kötelesek 30 napon belül kiegyenlíteni.

27. §13 A fekvőbeteg-szakellátás intézményei a krónikus minősítésű osztályokon nyújtott ellátás után a teljesített ápolási napok alapján szakmai csoportonként országos egységes ápolási díj alapján részesülnek finanszírozásban.

28. §14

28/A. §15 (1)16 A körzeti védőnői ellátás finanszírozása korcsoportos fejkvóták megállapításával és az ellátandó terület viszonyai figyelembevételével, az iskola-egészségügyi ellátás és az alapellátási ügyelet finanszírozása fejkvóták megállapításával történik.

(2) A gondozóintézeti gondozás és szűrés a rögzített alapdíj és a nyújtott szolgáltatások teljesítmény-pontértéke alapján kerül finanszírozásra.

(3) Az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem, a mozgó szakorvosi szolgálatok, valamint a büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozása az általuk ellátott feladatok alapján történik.

29. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás és a betegszállítás finanszírozása a végzett teljesítményen alapul.

(2) Az országosan általánosan nem elterjedt, korlátozott számban nyújtható ellátások finanszírozása az ellátott esetek számbavételével történik.

30. §17 A egyes finanszírozási technikák bevezetésének előkészítése céljából az Egészségügyi Minisztérium szakmai-fejlesztési programjában részt vevő egészségügyi szolgáltatók szerződés szerinti finanszírozása mellett az OEP az egészségügyi miniszter felkérése alapján ellátja a szakmai programmal kapcsolatos, a finanszírozási rendszerhez történő illesztés lehetőségét biztosító elemzési, adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat is.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési előirányzatainak megalapozását szolgáló törvénymódosítások

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

31. § Az AT 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap az öregségi nyugdíj, az 5. § (1) bekezdésében fel nem sorolt hozzátartozói nyugellátások, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, személyek rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíja, valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek I–II. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíja kiadásainak fedezetére szolgál.''

32. § Az AT 4. §-a (3) bekezdésének a)–c) és g) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

,,a) a társadalombiztosításhoz befolyt
aa) társadalombiztosítási járulékok 61,54%-a (a társadalombiztosítási járulékon – 39% – belül a 24%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék részaránya), valamint a szolgálati idő megszerzésére kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjbiztosítási járulék teljes összege,
ab) a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a keresetpótló juttatás, a munkanélküli járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli segély utáni, továbbá a szolgálati idő megszerzésére kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék teljes összege, valamint a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személy által fizetett egyéni járulék 70,00%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén – 10% – belül a nyugdíjjárulék – 7% – részaránya) és a magánnyugdíjpénztár tagja által fizetett egyéni járulék 25,00%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén – 4% – belül a nyugdíjjárulék – 1% – részaránya);
b) egyéb járulék, ideértve az egyházi személyként és szerzetesrendi tagként szerzett szolgálati idő nyugdíjköltségeinek fedezetére, valamint a gyermekgondozási segélyen lévők után a központi költségvetés által fizetett nyugdíjbiztosítási járulékot, továbbá az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Amt.) 7. §-a alapján a Magyar Államkincstár által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalt összeget is;
c) a késedelmi pótlék, bírság, valamint a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül
ca) a késedelmi pótlék, bírság 56,91%-a,
cb) a Nyugdíjbiztosítási Alapból fizetett – jogalap nélküli felvétel, vagy más ok miatt – visszaérkezett, bevételként elszámolt összegek teljes egészében,
cc) az egyéb tételek – ide nem értve a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítésének összegét –, valamint eltérő rendelkezés hiányában a társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 56,91%-a;''
,,g) törvényben meghatározott egyéb bevétel, ideértve a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja, továbbá 123. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a pénztár által a pénztártag egyéni számláján lévő összeg átutalását a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, ha a pénztártag eszerint döntött;''

33. § Az AT 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az Egészségbiztosítási Alap az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek
a) III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíja,
b) III. csoportos rokkantságra tekintettel megállapított hozzátartozói nyugellátása, hozzátartozói baleseti nyugellátása,
c) a jogszerzőnek üzemi baleset, illetve foglalkozási betegség következtében történő elhalálozására tekintettel, 1998. január 1-jét megelőző időponttal megállapított hozzátartozói baleseti nyugellátása,
d) egyéb baleseti ellátása
fedezetére, valamint a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a külön jogszabályban meghatározott gyógyító-megelőző ellátások, a gyógyászati szolgáltatások (gyógyfürdő-szolgáltatások, anyatejellátás) a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ártámogatás és egyéb betegségi ellátások (kártérítési járadék, útiköltség térítés, segélyek) kiadásainak fedezetére szolgál.''

34. § Az AT 5. §-a (3) bekezdésének a)–d) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

,,a) a társadalombiztosításhoz befolyt
aa) társadalombiztosítási járulékok 38,46%-a (a társadalombiztosítási járulékon – 39% – belül a 15%-os mértékű egészségbiztosítási járulék részaránya), valamint a 11,5%-os mértékű egészségbiztosítási járulék, a baleseti járulék, az egészségügyi szolgáltatások biztosítására kötött megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulék teljes összege,
ab) a nem a Nyugdíjbiztosítási Alap kizárólagos bevételét képező egyéni járulékok közül a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személy által fizetett egyéni járulék 30,00%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén – 10% – belül az egészségbiztosítási járulék – 3% – részaránya) és a magánnyugdíjpénztár tagja által fizetett egyéni járulék 75,00%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén – 4% – belül az egészségbiztosítási járulék – 3% – részaránya);
b) az Amt. 7. §-a alapján a Magyar Államkincstár által az Egészségbiztosítási Alapnak átutalt összeg;
c) egyéb járulékok, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény szerinti egészségügyi hozzájárulás, továbbá a munkáltatói táppénzhozzájárulás;
d) a késedelmi pótlék, bírság, valamint a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül
da) a késedelmi pótlék, bírság 43,09%-a,
db) a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj, és központi költségvetési térítés, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése, valamint az Egészségbiztosítási Alapból fizetett – jogalap nélküli felvétel, vagy más ok miatt – visszaérkezett, bevételként elszámolt összegek teljes egészében,
dc) az egyéb bevételek, valamint – eltérő rendelkezés hiányában – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényben meghatározott további bevételek 43,09%-a;''

35. §18

36. § Az AT 11. §-a (11) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(11) A Kormány]

,,
b) kijelölt tagja útján, a (10) bekezdés szerinti hatáskörben, illetve keretek között szakértőt küldhet ki a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelőihez a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási önkormányzat központi hivatali és igazgatási szerveihez.''

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

37. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alapján biztosított az, aki]

,,
a) munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban áll, fegyveres erők és a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy teljes vagy részmunkaidőben történik a foglalkoztatása,''
,,
d) a keresetpótló juttatásban, munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben (a továbbiakban: munkanélküli ellátásban) részesülő személy, továbbá az a személy, akinek munkanélküli járadékra való jogosultságát 1998. január 1-je előtt megállapították és a járadék folyósítása a munkaadótól kapott végkielégítés miatt későbbi időpontban történik, feltéve, hogy a munkanélküli ellátást folyósító szerv a halasztás időtartamára a társadalombiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot megfizette,''

38. § A Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – a biztosítottakon túl – az, aki]

,,
o) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult személy és erről a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állított ki.''

39. § A Tbj. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki. Egyidejűleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik és a következők szerint módosul:

,,(1) A 4. § a) pont 4–5 alpontjában megjelölt foglalkoztatót a munkanélküli ellátás után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége, a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj összege után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége terheli.
(2) A munkanélküli ellátást folyósító szerv az olyan személy után, akinek munkanélküli járadékra való jogosultságát 1998. január 1-jét megelőzően megállapították és a járadék folyósítása a munkaadótól kapott végkielégítés miatt későbbi időpontban történik, a halasztás időtartamára a munkanélküli járadék megállapított összege után társadalombiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet.''

40. § A Tbj. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,32. § Amennyiben a biztosított foglalkoztatása egyik jogviszonyában eléri a heti 36 órát, a további jogviszonyából származó, járulékalapot képező jövedelme után – a 24., 27., 29. és a 31. §-okban foglaltaktól eltérően – a biztosítottnak nem kell egészségbiztosítási járulékot fizetnie.''

41. § A Tbj. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A 39. § (2) bekezdésében említett személy az egészségbiztosítási ellátások megszerzése végett 18%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.''

42. § A Tbj. 50. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A foglalkoztató a biztosítottnak juttatott, a járulék alapját képező tárgyhavi kifizetések után köteles a járulékok alapját és összegét megállapítani, a biztosítottat terhelő járulékot levonni és arról a (2) bekezdésben foglaltak szerint a bevallást benyújtani, és a tárgyhót követő hó 10. napjáig az igazgatási szervnek megfizetni. A kifizetéssel egyidejűleg a foglalkoztató a biztosítottat írásban tájékoztatja az utána fizetett társadalombiztosítási járulékról, baleseti járulékról és az egészségügyi hozzájárulásról, valamint a tőle levont nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékról, valamint tagdíj összegéről.''

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény módosítása

43. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 12. §-a a következő (6)–(7) bekezdésekkel egészül ki:

,,(6) Az öregségi nyugdíj összegét – ha a biztosított kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot, vagy a magánnyugdíjpénztárban az egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz átutalták – az (1) bekezdés szerint kell meghatározni.
(7) Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénztárban az egyéni számláján lévő összeget saját döntése alapján nem utalták át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, az öregségi nyugdíj összege a (6) bekezdés szerint kiszámított összeg hetvenöt százaléka.''

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló
1996. évi LXXXVIII. törvény módosítása

44. §19

45. §20

46. §21

47. §22

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása

48. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban Szaz.) 3. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazása során:]

,,
e) társadalombiztosítási szerv: a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény 16–17. §-aiban meghatározott szerv, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján a Kormány rendeletében meghatározott társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek.''

49. § A Szaz. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódja a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ szám), melynek képzési szabályait a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.''

50. § A Szaz. 23. §-ának a) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)

,,
a) a társadalombiztosítási szerv, a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi. LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tbj. tv.), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban Tny. tv.), a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi. LXXXII. törvényben (a továbbiakban Mpt. tv.), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, (a továbbiakban: Eb.tv.), valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Alk. tv.) előírt adatszolgáltatásra kötelezett szerv (foglalkoztató, polgár vagy intézmény) az e törvényekben meghatározott nyilvántartásokkal, járulékok levonásával, bevallásával, befizetésével, behajtásával, a társadalombiztosítási szervek által folyósított pénzbeli ellátásokra való jogosultsággal, azok kifizetésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatban;''
,,f) a munkaügyi igazgatás szerve a munkanélküli ellátással, a foglalkoztatást elősegítő támogatással és munkaerő-piaci szolgáltatással kapcsolatos, valamint a foglalkoztatottakkal összefüggő, jogszabályban meghatározott egyéb tevékenysége, valamint ellenőrzési eljárása során, továbbá a munkaügyi adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztató e tevékenysége körében.''

51. § A Szaz. 24. §-ának a) pontja a következők szerint módosul:

(A TAJ szám továbbítására jogosultak:)

,,
a) a társadalombiztosítási szervek egymás között, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató, illetve a 23. § a) pontja alapján adatszolgáltatásra kötelezett szerv (foglalkoztató, polgár és intézmény) a társadalombiztosítási szerv részére a törvényekben meghatározott nyilvántartások, a járulékok bevallásával és egyéb követelések befizetésével, behajtásával, a társadalombiztosítási szervek által folyósított pénzbeli ellátásra való jogosultsággal, annak kifizetésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából.''

52. § A Szaz. 26. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A társadalombiztosítási szerv kapcsolati kódot képezhet az ugyanazon polgárra vonatkozó, rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatás igénylése, teljesítése, valamint az adatszolgáltatást kérő nyilvántartásának karbantartása céljából. Ugyanazon polgárra adatkérőnként más-más kapcsolati kódot kell képezni.
(2) A kapcsolati kód tartalmát és képzési szabályait a társadalombiztosítási szerv határozza meg. A kapcsolati kód nem lehet azonos az adóazonosító jellel, a TAJ számmal és a személyazonosító jellel, továbbá nem származtatható azokból.
(3) A kapcsolati kód kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célra használható, azt az adatkezelés céljának teljesülése után mind társadalombiztosítási szerv, mind az adatkérő nyilvántartásából törölni kell. A kapcsolati kódot csak a társadalombiztosítási szerv, valamint az adatszolgáltatást kérő kezelheti és továbbíthatja.''

53. § A Szaz. 37. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:]

,,
b) a társadalombiztosítási szervnek, az egészségbiztosítási nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének (nők esetében beleértve a leánykori családi és utónevet is), anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, ideiglenesen külföldön tartózkodásának tényéről vagy az onnan való visszatéréséről, továbbá az érintett elhalálozásáról, az ország végleges elhagyásáról, továbbá az Nytv. hatálya alá tartozó újszülöttek nyilvántartásában szereplő adatairól;
c) a társadalombiztosítási szervnek, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének (nők esetében beleértve a leánykori családi és utónevet is), anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének – ennek hiányában tartózkodási helyének – változásáról, ideiglenesen külföldön tartózkodásának tényéről vagy az onnan való visszatéréséről, továbbá az érintett elhalálozásáról, az ország végleges elhagyásáról.''

54. § A Szaz. 39. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A foglalkoztató és kifizető a személyazonosító jelet az Art.-ban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti, és az állami adóhatóságnak továbbíthatja.''

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény módosítása

55. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A 17. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt adatok igénylésére jogosult:]

,,
a) a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény 16–17. §-aiban meghatározott szerv, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján a Kormány rendeletében meghatározott, társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek – a családi állapottal kiegészítve – a járulékfizetéssel, a nyilvántartással, az adatszolgáltatással kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségük teljesítése, továbbá e szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak (szolgáltatásoknak) a jogosultak részére történő megállapítása és folyósítása (szolgáltatása), valamint ezeknek ellenőrzése céljából.''

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

56. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,54. § (1) A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a polgármester hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás érvényességi idejét. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít a társadalombiztosítási igazgatási szerv felé.''

Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a törvény – a 60. §-ának (1) bekezdése a 44–47. §-ok rendelkezéseire vonatkozó befizetési kötelezettség kivételével – 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 60. §-ának (1) bekezdése a 44–47. §-ok rendelkezéseire vonatkozó befizetési kötelezettség 1998. február 1-jén lép hatályba.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 4. §-ának (2) bekezdésében az ,,54,51%-ának'' szövegrész helyébe az ,,56,91%-ának'' szövegrész, 5. §-ának (2) bekezdésében a ,,45,49%-ának'' szövegrész helyébe a ,,43,09%-ának'' szövegrész, 11. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az ,,a csődeljárásban'' szövegrész helyébe az ,,a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvényben szabályozott eljárásokban'' szövegrész lép.

(4) Az AT-nek e törvénnyel megállapított, a bevételek Ny. Alap és E. Alap közötti megosztási arányait meghatározó rendelkezéseit első ízben az 1998. január hónapra vonatkozóan befizetett összegekre kell alkalmazni.

(5) Az Ny. Alappal és az E. Alappal szemben 1998. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont a tartozás keletkezésekor hatályban volt, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.

58. §23

59. §24

60. § (1) A Tbj. 4. §-a k) pontjának 1. alpontja szövege kiegészül a ,,továbbá a hivatásos nevelőszülői díj,'' szövegrésszel, a 16. §-a (1) bekezdésének k) pontjában az ,,eltartott hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]'' szövegrész ,,eltartott közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] és élettársa'' szövegrészre változik, egyidejűleg a 26. §-ának (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: ,,… (ideértve a tagdíjat is).'' A Tbj. 29. §-ának (3) bekezdésében a ,,járulékfizetési felső határ havi összegének'' szövegrész ,,járulékfizetési felső határ összegének'' szövegrészre változik. A Tbj. 50. §-ának (2) bekezdésében a ,,tárgyhavi bevallás szerinti összeg'' szövegrész ,,a tárgyhót megelőző hónap bevallása szerinti'' szövegrészre változik. A 44–47. §-ok rendelkezéseit első ízben az 1998. február hónapra vonatkozó befizetésekre kell alkalmazni. 1998. február 1-jétől hatályát veszti az Eht. 4. §-ának (2)–(3) bekezdése és 5. §-ának b) pontja, valamint az Eht. 7. §-ának (3) bekezdéséből az ,,és a 4. § (1) bekezdésében'', valamint az Eht. 8. §-ában a ,,a T. 105/C. § (2) bekezdésének alkalmazásánál pedig a biztosítottat terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot'' szövegrész, továbbá a Tbj. 47. §-ának (3) bekezdéséből az ,,A foglalkoztató a levont tagdíjról negyedévenként ad elszámolást a biztosítottnak, amelyen nyilatkozik arról is, hogy a levont tagdíjat a biztosított által megjelölt pénztárnak megfizette.'' szövegrész, a Tbj. 50. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 53. §-ának (3) bekezdése és 57. §-ának (2) bekezdése.

(2) A Tbj. 50. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, az összesítő bevallás mellékleteként benyújtandó bejelentési kötelezettséget teljesíteni első ízben az 1999. január hónapra vonatkozó összesítő bevallás benyújtásakor kell.

(3)25

(4) Egyidejűleg hatályát veszti az Szt. 55. §-a és 124. §-ának (3) bekezdése.

61. § (1)26

(2) Az E. Alap költségvetési mérlegében a 6. számú melléklet kiadási oldalon 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 7. előirányzat működési költség előlegkeret felhasználásának szabályait kormányrendelet határozza meg.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy meghatározza

a) az Ebtv. 25. §-ának (5) bekezdése alapján külön jogszabályban meghatározott részleges térítési díj megfizetésével igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások részleges térítési díját, illetve a térítési díj mértékét,

b) a biztosítottak által is csak teljes térítési díj mellett igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját,

c) a 6. számú melléklet kiadások 2. cím, működésre fordított kiadások 2. alcím, behajtás ösztönzése, valamint a 3. számú melléklet kiadások 2. cím, 2. alcím, ellenőrzési tevékenység ösztönzése előirányzat felhasználásának részletes feltételeit.

62. § Ahol jogszabály a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényt, vagy a végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletet említi, azon – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában –

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultak, valamint az ellátások fedezete, a társadalombiztosítási nyilvántartások, továbbá az adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettség teljesítése, valamint ezen szabályok ellenőrzése és az előírt kötelezettségek elmulasztásának vonatkozásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt,

b) a társadalombiztosítási nyugellátás vonatkozásában, ideértve az öregségi, rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíjat, valamint a hozzátartozói nyugellátásokat, a nyugdíjak évenkénti emelését, a nyugellátási iránti igény érvényesítését, az ezekkel összefüggő felelősségi szabályokat, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt,

c)27 az egészségbiztosítási ellátások – ideértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a pénzbeli ellátásokat, ezen belül a csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat, a táppénzt; továbbá a baleseti ellátásokat, ezen belül a baleseti egészségügyi szolgáltatást, a baleseti táppénzt és a baleseti járadékot – vonatkozásában a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint

d) az a)–c) pontokban említett törvények felhatalmazása alapján kiadott szabályokat kell érteni.

63. §28 Ahol e törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

1. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez


A Társadalombiztosítási Alapok 1998. évi összesített költségvetési mérlege

    Millió forintban

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve


M709485_1

 

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei

 

1 257 927

 

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási munkáltatói járulék

 

922 824

 

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi

 

 

 

 

 

 

 

költségvetési térítés

 

8 000

 

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

12 570

 

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

 

187 066

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

182 466

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék után fizetett járulék

 

2 100

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 500

 

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalása

 

0

 

 

 

6

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 496

 

 

 

7

 

 

 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

 

9 000

 

 

 

8

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

96 171

 

 

 

9

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

 

20 800

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

 

52 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

 

6 405

 

 

4

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi

 

 

 

 

 

 

költségvetési hozzájárulás

 

2 500

 

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

 

2 000

 

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

visszatérítése az (1996. évi CXX. tv. alapján)

 

2 000

 

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

13 627

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek

 

13 627

 

 

7

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti támogatás

 

20 100

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

5 005

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 980

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

 

65

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései

 

35

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb működési célú térítések

 

30

 

 

3

 

 

 

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

2 780

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

180

 

 

 

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen

 

1 359 564

 

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve


M709485_3

 

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

766 538

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak

 

640 410

 

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

 

102 469

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

 

23 659

 

 

2

 

 

 

Természetbeni ellátások

 

423 704

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

298 300

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő szolgáltatás

 

1 950

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

 

300

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

 

102 580

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz-támogatás

 

17 593

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

 

2 981

 

 

3

 

 

 

Pénzbeli ellátások

 

146 942

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

 

7 200

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

 

42 068

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági

 

 

 

 

 

 

 

nyugellátások és baleseti ellátások

 

95 822

 

 

 

4

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

 

930

 

 

 

5

 

 

 

Kártérítési járadék

 

922

 

 

4

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

 

500

 

 

5

 

 

 

Posta és egyéb kiadások

 

4 730

 

 

6

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

0

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

37 430

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

29 760

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

 

 

3

 

 

 

Behajtás ösztönzése

 

500

 

 

4

 

 

 

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek

 

 

 

 

 

 

fejlesztése

 

 

750

 

 

5

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra

 

5 078

 

 

6

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

 

100

 

 

7

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

 

469

 

 

8

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

260

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

450

 

5

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

 

100

 

6

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

 

1 000

 

 

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen:

 

1 381 654

 

 

 

 

 

Egyenleg:

 

 

 

−22 090

2. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alapok és a Társadalombiztosítási Alapokat nem terhelő ellátások 1998. évi összesített költségvetési mérlege

Millió forintban


M709487_1

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei

1 257 927

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási munkáltatói járulék

922 824

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés

8 000

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

12 570

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

187 066

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

182 466

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék után fizetett járulék

2 100

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2 500

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

0

 

 

6

 

 

 

Baleseti járulék

1 496

 

 

7

 

 

 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

9 000

 

 

8

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

96 171

 

 

9

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

20 800

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

52 000

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

6 405

 

4

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

2 000

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

2 000

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

13 627

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

13 627

 

7

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti támogatás

20 100

2

 

 

 

Működési célú bevételek

5 005

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

1 980

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

65

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak közalapítványának megtérítései

35

 

 

2

 

 

 

Egyéb működési célú térítések

 

 

3

 

 

 

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

2 780

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

180

 

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen

1 359 564

4

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

168 400

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

167 000

 

2

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

1 400

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

0

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

117 570

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

78 270

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

14 000

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]

10 000

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

2 300

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

5 000

 

 

 

 

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei:

285 970

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

1 645 534M709487_2

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

766 538

 

 

1

 

 

 

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

640 410

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

102 469

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

23 659

 

2

 

 

 

Természetbeni ellátások

423 704

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

298 300

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 950

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

300

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

102 580

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz-támogatás

17 593

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

2 981

 

3

 

 

 

Pénzbeli ellátások

146 942

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

7 200

 

 

2

 

 

 

Táppénz

42 068

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások

95 822

 

 

4

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

930

 

 

5

 

 

 

Kártérítési járadék

922

 

4

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

 

5

 

 

 

Posta és egyéb kiadások

4 730

 

6

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

0

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

37 430

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

29 760

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

 

3

 

 

 

Behajtás ösztönzése

500

 

4

 

 

 

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

 

5

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

5 078

 

6

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

 

7

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

469

 

8

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

260

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

450

5

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

100

6

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

1 000

 

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen:

1 381 654

 

 

 

 

Egyenleg:

22 090

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai

168 400

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

167 000

 

2

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1 400

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

0

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

117 570

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

78 270

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

14 000

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]

10 000

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

2 300

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

5 000

 

 

 

 

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai:

285 970

 

 

 

 

Egyenleg:

0

 

 

 

 

Kiadások mindösszesen:

1 667 624

 

 

 

 

Egyenleg mindösszesen:

22 090

3. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


M709490_1

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

718 048

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

564 945

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés

8 000

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

7 608

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék

125 495

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

120 895

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

2 100

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2 500

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági transzfer

 

 

 

 

2

 

 

 

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

 

 

 

6

 

 

 

Késedelmi pótlék és bírság

12 000

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

32 000

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

2 247

 

 

1

 

 

 

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

2 247

 

4

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

11 830

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

11 830

 

5

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti támogatás

20 100

2

 

 

 

Működési célú bevételek

2 165

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

680

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

65

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak közalapítványa költségtérítése

35

 

 

2

 

 

 

ÁPV Rt. költségtérítése

30

 

3

 

 

 

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

1 390

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

30

 

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen:

786 390M709490_2

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai

769 538

 

1

 

 

 

Nyugellátások

766 538

 

 

1

 

 

 

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

640 410

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

102 469

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (I−II. csoportos)

23 659

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

3 000

 

3

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

16 280

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

12 419

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

 

3

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 619

 

4

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

469

 

5

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

252

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

320

 

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen:

786 390

 

 

 

 

Egyenleg:

0

4. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban


M709491_1

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételei

95

 

 

2

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

11 644

 

 

3

 

 

 

A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

680

 

 

4

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 619

 

 

5

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

 

 

6

 

 

 

Adatszolg-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz

469

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

 

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

16 280M709491_2

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

1 440

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

152

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése

132

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

49

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

18

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

65

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felügyelő Bizottság működési költségvetése

20

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

10

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5

 

2

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

1 288

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1 288

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

554

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

242

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

477

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

12

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

2

 

 

 

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

6 540

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

6 000

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 474

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

1 340

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 186

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

540

3

 

 

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

2 790

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

2 539

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 120

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

452

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

967

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

251

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

5 510

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

1 649

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1 471

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

187

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

65

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 211

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

8

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

178

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

3 861

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 619

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

 

 

3

 

 

 

Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásai

469

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

 

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:

16 280

5. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1998. évi költségvetési mérlege
Millió forintban

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve


M709493_1

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

 

718 048

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

564 945

 

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi

 

 

 

 

 

 

 

költségvetési térítés

 

8 000

 

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

7 608

 

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék

 

125 495

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

120 895

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

 

2 100

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 500

 

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági transzfer

 

 

 

 

2

 

 

 

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

 

 

 

6

 

 

 

Késedelmi pótlék és bírság

 

12 000

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

 

32 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

 

2 247

 

 

 

1

 

 

 

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

 

2 247

 

 

4

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

11 830

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek

 

11 830

 

 

5

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti átutalás

 

20 100

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 165

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

680

 

 

 

1

 

 

 

Népjóléti Minisztérium fejezet költségtérítése

 

600

 

 

 

2

 

 

 

PM fejezet költségtérítése (életjáradék személyi kárpótlás alapján)

 

80

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

 

65

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

 

35

 

 

 

2

 

 

 

ÁPV Rt. költségtérítése

 

30

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

1 390

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

30

 

 

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen:

 

786 390

 

 

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

 

78 270

 

 

 

1

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

 

63 770

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági járadék

 

2 800

 

 

 

 

2

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek járadékai

 

30 800

 

 

 

 

3

 

 

 

Egészségkárosodási járadék

 

1 230

 

 

 

 

4

 

 

 

Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság

 

 

 

 

 

 

 

 

kiegészítése

 

3 000

 

 

 

 

5

 

 

 

Mezőgazdasági járadékok

 

7 000

 

 

 

 

6

 

 

 

Vakok személyi járadéka

 

3 300

 

 

 

 

8

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

 

9 170

 

 

 

 

9

 

 

 

Házastársi pótlék

 

5 920

 

 

 

 

10

 

 

 

Cukorbetegek támogatása

 

50

 

 

 

 

11

 

 

 

Lakbértámogatás

 

250

 

 

 

 

12

 

 

 

Katonai családi segély

 

250

 

 

 

2

 

 

 

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

 

14 500

 

 

 

 

1

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás

 

13 000

 

 

 

 

2

 

 

 

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

 

1 500

 

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

14 000

 

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból

 

 

 

 

 

 

finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

 

 

[5/1990. (I. 18.) MT rend.]

 

8 000

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

 

 

[52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]

 

10 000

 

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék

 

 

 

 

 

 

tulajdoni kárpótlás alapján

 

2 300

 

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék

 

5 000

 

 

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen:

 

117 570

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

 

903 960

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve


M709493_3

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai

 

769 538

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

766 538

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

 

640 410

 

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

 

102 469

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

 

 

 

 

 

 

 

(I-II. csoportos)

 

23 659

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

 

3 000

 

 

3

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

16 280

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

12 419

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 619

 

 

4

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

 

469

 

 

5

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

252

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

320

 

 

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen:

 

786 390

 

 

 

 

 

Egyenleg:

 

 

 

0

 

 

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

 

78 270

 

 

 

1

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

 

63 770

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági járadék

 

2 800

 

 

 

 

2

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek járadékai

 

30 800

 

 

 

 

3

 

 

 

Egészségkárosodási járadék

 

1 230

 

 

 

 

4

 

 

 

Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság

 

 

 

 

 

 

 

 

kiegészítése

 

3 000

 

 

 

 

5

 

 

 

Mezőgazdasági járadékok

 

7 000

 

 

 

 

6

 

 

 

Vakok személyi járadéka

 

3 300

 

 

 

 

8

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

 

9 170

 

 

 

 

9

 

 

 

Házastársi pótlék

 

5 920

 

 

 

 

10

 

 

 

Cukorbetegek támogatása

 

50

 

 

 

 

11

 

 

 

Lakbértámogatás

 

250

 

 

 

 

12

 

 

 

Katonai családi segély

 

250

 

 

 

2

 

 

 

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

 

14 500

 

 

 

 

1

 

 

 

Pénzbeni kárpótlás

 

13 000

 

 

 

 

2

 

 

 

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

 

1 500

 

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

14 000

 

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott

 

 

 

 

 

 

korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

 

8 000

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

 

 

[52/1995. (V.10.) Korm. rend.]

 

10 000

 

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék

 

 

 

 

 

 

tulajdoni kárpótlás alapján

 

2 300

 

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék

 

5 000

 

 

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen:

 

117 570

 

 

 

 

 

Egyenleg:

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Kiadások mindösszesen:

 

903 960

 

 

 

 

 

Egyenleg mindösszesen:

 

0

6. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi költségvetési mérlege
Millió forintban

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve


M709495_1

 

1

 

 

 

A Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei

 

539 879

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

357 879

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

4 962

 

 

 

3

 

 

 

Egyéni járulék

 

61 571

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni egészségbiztosítási járulék

 

61 571

 

 

 

4

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 496

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társas vállalkozások

 

1 496

 

 

 

5

 

 

 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

 

9 000

 

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek

 

2 820

 

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervek

 

6 180

 

 

 

6

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

96 171

 

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

 

95 320

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

 

851

 

 

 

7

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

 

8 800

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

 

20 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

 

4 158

 

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

 

800

 

 

 

2

 

 

 

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

 

300

 

 

 

3

 

 

 

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

 

2 000

 

 

 

4

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

 

1 058

 

 

4

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési

 

 

 

 

 

 

hozzájárulás

 

2 500

 

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

 

2 000

 

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

visszatérítése az (1996. évi CXX. tv. alapján)

 

2 000

 

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

1 797

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

 

1 797

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 840

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 300

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

1 390

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevételek

 

150

 

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen:

 

573 174

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve


M709495_3

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai

 

 

1

 

 

 

Természetbeni ellátások

 

423 704

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

298 300

 

 

 

 

1

 

 

 

Háziorvosi ellátás finanszírozása

 

29 401

 

 

 

 

2

 

 

 

Feladatfinanszírozás összesen

 

28 088

 

 

 

 

3

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás összesen

 

56 519

 

 

 

 

4

 

 

 

Aktív fekvőbeteg-ellátás

 

159 516

 

 

 

 

5

 

 

 

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

 

18 357

 

 

 

 

6

 

 

 

Ügyeleti díj

 

4 630

 

 

 

 

7

 

 

 

Működési költség előleg keret

 

1 000

 

 

 

 

8

 

 

 

Végkielégítés

 

100

 

 

 

 

9

 

 

 

Orvosspecifikus vények kiadása

 

332

 

 

 

 

10

 

 

 

Felülvizsgáló orvosok díja

 

267

 

 

 

 

11

 

 

 

Méltányossági alapon történő térítések

 

90

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

 

1 950

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

 

300

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

 

102 580

 

 

 

 

1

 

 

 

Speciális szerződés szerint támogatott

 

 

 

 

 

 

 

 

magas árú gyógyszerkiadás

 

6 295

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

 

17 593

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

 

2 981

 

 

2

 

 

 

Pénzbeli ellátások

 

146 942

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

 

7 200

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

 

42 068

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági

 

 

 

 

 

 

 

nyugellátások és baleseti ellátások

 

95 822

 

 

 

4

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

 

930

 

 

 

 

1

 

 

 

Külföldi gyógykezelés

 

550

 

 

 

 

2

 

 

 

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

 

120

 

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadásokra

 

10

 

 

 

 

4

 

 

 

Méltányossági támogatások

 

250

 

 

 

5

 

 

 

Kártérítési járadék

 

922

 

 

3

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

 

500

 

 

4

 

 

 

Postaköltség és egyéb kiadások

 

1 730

 

 

5

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

21 150

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

17 341

 

 

2

 

 

 

Behajtás ösztönzése

 

500

 

 

3

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

 

750

 

 

4

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 459

 

 

5

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

 

100

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

8

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

130

 

5

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

 

100

 

6

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

 

1 000

 

 

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen:

 

595 264

 

 

 

 

 

Egyenleg:

 

 

 

−22 090

7. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1998. évi kiadási előirányzatai
Millió forintban

Megnevezés

1997. évi módosított előirányzat — törvény szerint

Szerkezeti változás

Szerkezeti változással módosított 1997. évi előirányzat

Bér
16%-os
növekmény

Dologi 10,5%-os növekmény

Előirány-
zat-
növekmény

Bér és
dologi nö-
vekményt tartalmazó 1998. évi előirányzat

Fejleszté-
sek és
szerkezeti változások

1998. évi előirányzat

Index
%-ban
9/3

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása

— fix összeg

5 000

120

5 120

492

215

707

5 827

—2 170

3 657

71,4

— területi pótlék

400

0

400

 

42

42

442

 

442

110,5

— eseti ellátás díjazása

200

0

200

19

9

28

228

 

228

113,8

— teljesítmény díjazása

19 998

—120

19 878

1 908

835

2 743

22 621

2 170

24 791

124,7

— új háziorvosi praxisok létesítése

249

0

249

24

10

34

283

 

283

113,8

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

25 847

0

25 847

2 443

1 111

3 554

29 401

0

29 401

113,8

 

II. Feladatfinanszírozás

1. Egyéb alapellátás

— iskola-egészségügyi ellátás

795

0

795

86

33

119

914

 

914

114,9

— védőnői szolgálat

4 118

0

4 118

454

173

627

4 745

273

5 018

121,9

— ügyeleti szolgálat

2 966

0

2 966

313

124

437

3 403

 

3 403

114,7

— kiegészítő alapellátási feladat

99

—99

0

0

0

0

0

 

0

 

— fogorvosi szolgáltatás

7 308

0

7 308

753

307

1 060

8 368

 

8 368

114,5

— anya-, gyermek- és csecsemővédelem

874

0

874

76

37

113

987

—273

714

81,7

Egyéb alapellátás összesen

16 160

—99

16 061

1 682

674

2 356

18 417

0

18 417

114,7

 

2. Járóbeteg-szakellátás

— gyermekgyógy. MSZ.SZ

45

0

45

5

2

7

52

 

52

116,0

— nőgyógy. MSZ.SZ

37

0

37

5

2

7

44

 

44

117,9

— nemibeteg-gondozás

652

0

652

66

27

93

745

 

745

114,3

— tüdőgondozás

2 267

0

2 267

227

95

322

2 589

 

2 589

114,2

— ideggyógy. gondozás

1 270

0

1 270

126

54

180

1 450

 

1 450

114,2

— onkológiai gondozás

615

0

615

63

26

89

704

 

704

114,5

— alkohológiai és drogellátás

415

0

415

43

15

58

473

 

473

113,9

Járóbeteg-szakellátás összesen

5 301

0

5 301

535

221

756

6 057

0

6 057

114,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vérellátás

1 500

—1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

4. Mentés betegszállítás

8 548

—6 028

2 520

242

116

358

2 878

 

2 878

114,2

5. Egyéb

660

0

660

48

28

76

736

 

736

111,5

Feladatfinanszírozás összesen

32 169

—7 627

24 542

2 507

1 039

3 546

28 088

0

28 088

114,4

 

III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás

— járóbeteg-szakrendelés

29 209

—531

28 678

2 687

1 205

3 892

32 570

400

32 970

115,0

— járóbeteg-szakambulancia

7 271

630

7 901

758

332

1 090

8 991

 

8 991

113,8

— speciális finansz. feladatok

179

—179

0

0

0

0

0

 

0

 

— CT. MRI

5 412

0

5 412

477

127

604

6 016

200

6 216

114,9

— művesekezelés

6 312

0

6 312

605

265

870

7 182

 

7 182

113,8

— fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást
  kiváltó otthoni szakápolás

1 000

0

1 000

118

42

160

1 160

 

1 160

116,0

Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
 összesen

49 383

—80

49 303

4 645

1 971

6 616

55 919

600

56 519

114,6

 

IV. Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

— aktív ellátás

132 471

—4

132 467

12 904

5 562

18 466

150 933

2 550

153 483

115,9

speciális finanszírozású feladat

5 570

—93

5 477

526

30

556

6 033

 

6 033

110,1

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

138 041

—97

137 944

13 430

5 592

19 022

156 966

2 550

159 516

115,6

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

15 933

4

15 937

1 530

670

2 200

18 137

220

18 357

115,2

— drog-, alkoholfüggők rehabilitációja,
   utókezelése

 

100

100

11

4

15

115

 

115

114,6

3. Kórházi ügyeleti díj

3 000

0

3 000

480

 

480

3 480

1 150

4 630

154,3

4. Működési költség előlegkeret

 

 

0

 

 

 

0

1 000

1 000

 

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás
  összesen

156 974

—93

156 881

15 440

6 262

21 702

178 583

4 920

183 503

117,0

KASSZÁK ÖSSZESEN (I—IV)

264 373

—7 800

256 573

25 035

10 383

35 418

291 991

5 520

297 511

116,0

 

Célelőirányzatok:

1. Kórház-átalakítással és létszám-
racionalizálással összefüggő végkielégí-
téssel és felmentési időre járó
illetménnyel kapcsolatos kiadások

1 000

—1 000

0

 

 

0

0

100

100

 

2. Hsz. kieg. támogatás (vény)

300

 

300

 

32

32

332

 

332

110,7

3. Felülvizsgáló orvosok díja

230

 

230

37

 

37

267

 

267

116,1

4. Méltányossági alapon történő térítések

 

 

0

 

 

 

0

90

90

 

Célelőirányzatok összesen

1 530

—1 000

530

37

32

69

599

190

789

148,9

Mindösszesen

265 903

—8 800

257 103

25 072

10 415

35 487

292 590

5 710

298 300

116,0

8. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban


M709499_1

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz

15 891

 

 

2

 

 

 

A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

1 300

 

 

3

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

 

 

 

4

 

 

 

Működés saját bevételei

150

 

 

5

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 459

 

 

6

 

 

 

Behajtás ösztönzés fedezete

500

 

 

7

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

 

 

8

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

 

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

21 150M709499_2

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

3 636

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat

100

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése

70

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

31

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

30

 

 

2

 

 

 

Felügyelő Bizottság működési költségvetése

30

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

17

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

8

 

2

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

3 536

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

3 506

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 366

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

577

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 520

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

43

 

 

2

 

 

 

Felújítások

30

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Területi szervei

12 829

 

1

 

 

 

Területi Egészségbiztosítási Bizottságok

18

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

18

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

11

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

7

 

2

 

 

 

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

12 811

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

12 511

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

6 657

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

2 938

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 913

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

3

 

 

2

 

 

 

Felújítások

300

3

 

 

 

Országos Orvosszakértői Intézet

876

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

861

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

529

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

241

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

91

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

15

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

3 809

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási célfeladatok

3 809

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 459

 

 

2

 

 

 

Behajtás ösztönzése

500

 

 

3

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

 

 

4

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése és eü. struktúra átalakítása

750

 

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:

21 150

9. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1998. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


M709500_1

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

BEVÉTELEK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei

539 879

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

357 879

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

4 962

 

 

3

 

 

 

Egyéni járulék

61 571

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni egészségbiztosítási járulék

61 571

 

 

4

 

 

 

Baleseti járulék

1 496

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók

0

 

 

 

2

 

 

 

Társas vállalkozások

1 496

 

 

5

 

 

 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

9 000

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek

2 820

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervek

6 180

 

 

6

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

96 171

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

95 320

 

 

 

2

 

 

 

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

851

 

 

7

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

8 800

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel

20 000

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

4 158

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

 

 

2

 

 

 

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

300

 

 

3

 

 

 

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

2 000

 

 

4

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

1 058

 

4

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

2 000

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

2 000

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

1 797

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

1 797

2

 

 

 

Működési célú bevételek

2 840

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

1 300

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítvány költségtérítése

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

1 390

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevételek

150

 

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen:

573 174

4

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései

167 000

 

 

1

 

 

 

Családi támogatások

156 600

 

 

 

1

 

 

 

Családi pótlék

117 900

 

 

 

2

 

 

 

Anyasági támogatás

2 000

 

 

 

3

 

 

 

Gyermekgondozási díj

2 000

 

 

 

4

 

 

 

Gyermekgondozási segély

34 700

 

 

2

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

 

 

 

1

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

400

 

 

3

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

10 000

 

 

 

1

 

 

 

Közgyógyellátás

10 000

 

2

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

1 400

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

0

 

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen:

168 400

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

741 574
M709500_2

Cím

Alcím

Elő
irány-
zat
cso-
port
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port
név

KIADÁSOK

1998. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai

 

 

1

 

 

 

Természetbeni ellátások

423 704

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

298 300

 

 

 

1

 

 

 

Háziorvosi ellátás finanszírozása

29 401

 

 

 

2

 

 

 

Feladatfinanszírozás összesen

28 088

 

 

 

3

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás összesen

56 519

 

 

 

4

 

 

 

Aktív fekvőbeteg-ellátás

159 516

 

 

 

5

 

 

 

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

18 357

 

 

 

6

 

 

 

Ügyeleti díj

4 630

 

 

 

7

 

 

 

Működési költség előleg keret

1 000

 

 

 

8

 

 

 

Végkielégítés

100

 

 

 

9

 

 

 

Orvosspecifikus vények kiadása

332

 

 

 

10

 

 

 

Felülvizsgáló orvosok díja

267

 

 

 

11

 

 

 

Méltányossági alapon történő térítések

90

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 950

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

300

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

102 580

 

 

 

1

 

 

 

Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás

6 295

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

17 593

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

2 981

 

2

 

 

 

Pénzbeli ellátások

146 942

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

7 200

 

 

2

 

 

 

Táppénz

42 068

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások

95 822

 

 

4

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

930

 

 

 

1

 

 

 

Külföldi gyógykezelés

550

 

 

 

2

 

 

 

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

120

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások

10

 

 

 

4

 

 

 

Méltányossági támogatások

250

 

 

5

 

 

 

Kártérítési járadék

922

 

3

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

 

4

 

 

 

Postaköltség és egyéb kiadások

1 730

 

5

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

21 150

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

17 341

 

2

 

 

 

Behajtás ösztönzése

500

 

3

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

 

4

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra

2 459

 

5

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

8

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

130

5

 

 

 

APEH−OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

100

6

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

1 000

 

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen:

595 264

 

 

 

 

Egyenleg:

22 090

4

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai

167 000

 

 

1

 

 

 

Családi támogatások

156 600

 

 

 

1

 

 

 

Családi pótlék

117 900

 

 

 

2

 

 

 

Anyasági támogatás

2 000

 

 

 

3

 

 

 

Gyermekgondozási díj

2 000

 

 

 

4

 

 

 

Gyermekgondozási segély

34 700

 

 

2

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

 

 

 

1

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

400

 

 

3

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

10 000

 

 

 

1

 

 

 

Közgyógyellátás

10 000

 

2

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1 400

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

0

 

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen:

168 400

 

 

 

 

Egyenleg:

0

 

 

 

 

Kiadások mindösszesen:

763 664

 

 

 

 

Egyenleg mindösszesen:

22 090

10. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A járóbeteg-szakellátás heti rendelési összórájának felső határértéke tízezer lakosra
1. Általános szakrendelés szakorvosi órái: 266
2. Országos, regionális és speciális feladatot ellátó szakrendelés többlet szakorvosi órái: 210
3. Gondozó intézeti gondozás többlet szakorvosi órái: 34
4. Nem szakorvosi órák*: 80
____
* Felsőfokú végzettségű (vegyész, pszichológus, gyógytornász, logopédus stb.) által irányított rendelés.''

11. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

-------------------------
Terület Ágyszám
-------------------------
BUDAPEST 3 779
BARANYA 449
BÁCS-KISKUN 87
BÉKÉS 40
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 300
CSONGRÁD 597
FEJÉR 101
GYŐR-MOSON-SOPRON 211
HAJDÚ-BIHAR 638
HEVES 40
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 52
SOMOGY 124
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 40
VAS 197
VESZPRÉM 219
ZALA 275
ORSZÁG ÖSSZESEN 7 149
Az orvostudományi, egészségtudományi egyetemek
és speciális intézetek minimális területi ellátási kötelezettsége
------------------
Egyetemek Ágyszám
------------------
SOTE 740
HIETE 160
POTE 290
SZOTE 362
DOTE 448
EGYÜTT: 2 000
------------------
Speciális Ágyszám
------------------
MÁV KÖZPONTI KÓRHÁZ 285
BUDAI MÁV KÓRHÁZ 92
BM KÖZPONTI KÓRHÁZ 211
KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ 297
BALATONFÜREDI HONVÉD SZÍVSZANATÓRIUM 30
HÉVÍZI HONVÉD SZANATÓRIUM 61
PÉCSI HONVÉD KÓRHÁZ 62
KECSKEMÉTI REPÜLŐ KÓRHÁZ 55
MÁV KÓRHÁZ SZOLNOK 90
EGYÜTT 1 183
IM BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÓRHÁZAI 688
ORSZÁG MINDÖSSZESEN: 11 020
1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. december 23.

2

A 11. § (1) bekezdése az 1998: LXX. törvény 18. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 14. § (3) bekezdése az 1998: XCI. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

5

A 22. §-t a 2012: CCXII. törvény 119. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 23. § az 1998: XCI. törvény 39. §-a (3) bekezdésének l) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 23. § (2) bekezdését a 2000: CXXXIII. törvény 110. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 24. § a 2002: LXII. törvény 99. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 25. § az 1998: XCI. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

10

A 26. § az 1998: XCI. törvény 39. §-a (3) bekezdésének l) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 26. § (2) bekezdése a 2002: LXII. törvény 99. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 26. § (3) bekezdését az 1998: XCI. törvény 20. §-a iktatta be.

13

A 27. § az 1998: XCI. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

14

A 28. §-t a 2000: CXXXIII. törvény 110. §-ának (2) bekezdése 2002. január 1-jével hatályon kívül helyezte.

15

A 28/A. §-t a 2000: CXXXIII. törvény 105. §-a iktatta be.

16

A 28/A. § (1) bekezdése a 2000: CXXXIII. törvény2002: LXII. törvény 101. § (7) bekezdésével megállapított – 108. § (6) bekezdése alapján 2003. július 1-jén lépett hatályba.

17

A 30. § az 1998: XCI. törvény 22. §-ával megállapított szöveg.

18

A 35. §-t az 1998: XCI. törvény 39. §-a (3) bekezdésének o) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 44. § az 1998: LXVI. törvény 12. §-a (1) bekezdése értelmében hatályát veszti azzal, hogy az 1998. december 31. napján hatályos rendelkezések szerinti fizetési kötelezettséget az 1996. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni.

20

A 45. § az 1998: LXVI. törvény 12. §-a (1) bekezdése értelmében hatályát veszti azzal, hogy az 1998. december 31. napján hatályos rendelkezések szerinti fizetési kötelezettséget az 1996. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni.

21

A 46. § az 1998: LXVI. törvény 12. §-a (1) bekezdése értelmében hatályát veszti azzal, hogy az 1998. december 31. napján hatályos rendelkezések szerinti fizetési kötelezettséget az 1996. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni.

22

A 47. § az 1998: LXVI. törvény 12. §-a (1) bekezdése értelmében hatályát veszti azzal, hogy az 1998. december 31. napján hatályos rendelkezések szerinti fizetési kötelezettséget az 1996. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni.

23

Az 58. §- t a 2000: CXXXIII. törvény 110. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 59. §-t a 2001: XXXIV. törvény 13. § (6) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 60. § (3) bekezdése az 1998: LXVI. törvény 12. §-a (1) bekezdése értelmében hatályát veszti azzal, hogy az 1998. december 31. napján hatályos rendelkezések szerinti fizetési kötelezettséget az 1996. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni.

26

A 61. § (1) bekezdését a 2001: XXXIV. törvény 13. § (6) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 62. § c) pontja a 2018: CXVII. törvény 74. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 63. §-t az 1998: XCI. törvény 39. §-a (3) bekezdésének l) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: CXI. törvény 135. § (1) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére