• Tartalom

156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

2022.11.03.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a tudományos fejlesztés állami feladatainak meghatározására és az ezek megvalósulásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó feladatkörében, az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 16. § (4) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal vagy külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozattal rendelkezik.

(2) Posztdoktorként való foglalkoztatás felsőoktatási intézményekben, tudományos kutatóintézetekben és egyéb tudományos kutatóhelyeken (a továbbiakban: intézményekben) önálló munkatervre alapozott tudományos tevékenység folytatására szervezhető.

2. § (1) Posztdoktorként való foglalkoztatásra pályázat alapján kerülhet sor, határozott időtartamra, legfeljebb 3 évre.

(2) A határozott idő elteltét követően posztdoktorként csak ismételt pályázat alapján folytatható a foglalkoztatás.

(3)2 A posztdoktorként való első foglalkoztatást a tudományos fokozat megszerzését követő öt éven belül, legkésőbb a pályázó 40. életévének betöltése előtt kell megkezdeni.

(3a)3 Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a (3) bekezdésben meghatározott ötéves határidő és a pályázati korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült, ide nem értve a táppénzt.

(4) Posztdoktorként való foglalkoztatásra nem magyar állampolgár is pályázhat.

(5)4 A posztdoktorként való foglalkoztatás egyéb munkajogi kérdéseiről a pályázati kiírásban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában vagy a kollektív szerződésben kell rendelkezni.

3. § (1) Posztdoktorként való foglalkoztatás az intézményekben a foglalkoztatási feltételek megújításával létesíthető a következő intézménykorszerűsítési feladatok megoldására:

a) a kutatói pályájukat kezdő doktorok – kutatócsoportok, intézmények közötti – mobilitásának fokozása;

b) a kutatás-oktatás-fejlesztés személyi utánpótlási körének folyamatos megújítása és a tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, főiskolai tanár, főmérnök elnevezésű munkakörök betöltésére való felkészítés;

c) az intézmények nemzetközi nyitottságának kialakítása a foglalkoztatott kutatók kiválasztásával.

(2)5

(3)6 A posztdoktori foglalkoztatás és a posztdoktori javadalmazás központi költségvetésből történő támogatását a Kormány elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján valósítja meg.

4. § (1) A kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére a Kormány e rendelettel létrehozza a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj). Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda.

(2)7 Az ösztöndíj egytől három évig terjedő időtartamra nyerhető el. Az ösztöndíj fedezetét a központi költségvetés elkészítése során az MTA fejezet költségvetésében kell tervezni.

(3)8

(4) Az ösztöndíjban részesíthetők számát évente, a (2) bekezdésben foglaltak szerint az éves központi költségvetésben meghatározott előirányzat ismeretében kell meghatározni és nyilvánosan meghirdetni.

(5)9 Az MTA doktora címmel rendelkező személyek kivételével az ösztöndíjra pályázhat minden 45. életévét még be nem töltött, az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozattal vagy az Nftv. 101. § (9) bekezdése szerinti művészeti díjjal rendelkező személy.

(5a)10 Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén az (5) bekezdésben meghatározott pályázati korhatár gyermekenként két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy a gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásában részesült, ide nem értve a táppénzt.

(6)11 Az ösztöndíj tudományos munka megírására vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésére, valamint további tudományos cím elnyerésére való felkészülés elősegítésére,

továbbá művészeti alkotás létrehozására ítélhető oda.

(7)12 Az ösztöndíjra – a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra – határon túli (külföldi) magyar kutatók is pályázhatnak, amennyiben az ösztöndíjas kutatómunkát magyarországi tudományos intézménnyel kötött megállapodás alapján végzik.

(8)13 Az ösztöndíj pályázatának részletes szabályait a felsőoktatásért felelős miniszter egyetértésével az MTA elnöke állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. §14 A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 4. § (5a) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépését15 követően meghirdetett pályázatok esetében kell alkalmazni.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3a) bekezdését a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 2. § (5) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdését a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdését a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (5) bekezdése a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (5a) bekezdését a 434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 4. § (6) bekezdése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (7) bekezdése a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. §-t a 434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A hatálybalépés időpontja 2022. november 3.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére