• Tartalom

16/1997. (III. 5.) FM rendelet

16/1997. (III. 5.) FM rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról1

2013.04.24.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet tárgya

1. § Ez a rendelet szabályozza

a) a földmérés és térképészet szakigazgatási szerveinek feladatait és hatáskörüket, valamint a szakfelügyelet tartalmát és rendjét;

b)2

c) az állami földmérési alaptérkép és átnézeti térképei készítésének szakmai követelményeit;

d) az állami alapadatok minőségbiztosítási előírásait;

e) a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység általános előírásait.

Értelmező rendelkezések

2. §3

A szakigazgatási szervezetek földmérési és térképészeti feladatai és hatásköre

A földhivatal

3–5. §4

A központi földmérési szervezet

6–8. §5

A földmérési és térképészeti szakfelügyelet

9. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését a szakigazgatási szervezetek a földmérési szakfelügyelet útján biztosítják.

(2)6 A szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozik különösen

a) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság,

b)7 az Fttv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt bejelentési és nyilvántartási kötelezettség teljesítésének,

c) a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának,

d) a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának (ideértve a minőségbiztosítási előírások betartását is),

e)8 a földmérési adatok és az állami földmérési alaptérképek, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, továbbá a földhivatali adatbázisból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése;

f) a sajátos célú, bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartása;

g) az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) állami átvételi vizsgálata;

h) az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai véleményezés;

i) indokolt esetben az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonásának kezdeményezése.

(3)9 Több megye területén földmérési tevékenységet végző jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek és természetes személyek (a továbbiakban: földmérő szervezetek) szakfelügyeleti ellenőrzése a telephely szerint illetékes megyei földmérési szakfelügyelő hatáskörébe tartozik.

(4)10 Amennyiben a földmérő szervezetek telephelyükön kívül végeznek a szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, az ellenőrzésbe a munkavégzés helye szerint illetékes megyei szakfelügyelő – megkeresés útján – bevonható.

10. § (1)11 A 9. §-ban meghatározott szakfelügyeleti tevékenységet – a körzeti földhivatal eseti közreműködésével – a megyei földhivatal a megyei földmérési szakfelügyelő útján látja el.

(2)12 A szakfelügyeleti ellenőrzés kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységet folytató, valamint az állami alapadatokat felhasználó jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre és a természetes személyekre.

(3)13 A megyei szakfelügyeleti hatósági ügyekben másodfokon a FÖMI jár el.

(4)14 A szakfelügyeletet ellátó szervezet a (2) bekezdésben foglalt szervezetet, illetve személyt az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok megszüntetésére kötelezi, indokolt esetben szabálysértési eljárást kezdeményez.

(5)15 A megyei földhivatal a szakfelügyeleti tevékenységéről készített éves beszámoló jelentését a tárgyévet követő év március 10-éig a FÖMI-nek küldi meg.

11. § (1) A FÖMI – a 7. § (1) bekezdésének b) és e) pontjaiban foglalt tevékenységeken túl – első fokú szakfelügyeleti ellenőrzést csak a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter16 által esetenként kijelölt jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, továbbá természetes személyre kiterjedően végez.

(2) A FÖMI által ellátott első fokú szakfelügyeleti hatósági ügyekben másodfokon a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jár el.

(3) A FÖMI ellátja a földhivatalok szakfelügyeleti és minőségbiztosítási tevékenységének központi ellenőrzését.

(4)17 A FÖMI összesíti a földhivatalok szakfelügyeleti tevékenységéről szóló beszámolókat, az erről készített jelentését a tárgyévet követő év április 30-áig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak terjeszti fel.

Alapponthálózatok létesítése és fenntartása

Vízszintes alapponthálózat

12. § (1) Az egységes országos vízszintes alapponthálózat (a továbbiakban: EOVA) pontjait – a szakmai szabályzatok előírásainak megfelelően – olyan sűrűségben és pontossággal kell létesíteni, illetve fenntartani, hogy azok alkalmasak legyenek földmérési és térképészeti feladatok végrehajtására.

(2) Az EOVA pontjainak koordinátáit az egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) kell meghatározni.

(3) Az EOV alapfelülete az IUGG 1967 elnevezésű ellipszoid. A síkra vetítés ferdetengelyű, redukált, konform hengervetülettel történik.

(4) Azokon a területeken, ahol az alaptérkép nem az egységes országos térképrendszerben (a továbbiakban: EOTR) áll rendelkezésre, az EOV koordinátákat a forgalomban lévő alaptérkép vetületi rendszerébe is át kell számítani.

Magassági alapponthálózat

13. § (1) Az egységes országos magassági alapponthálózatot (a továbbiakban: EOMA) – a szakmai szabályzatok előírásai alapján – olyan pontossággal és sűrűséggel kell létesíteni és fenntartani, hogy az alkalmas legyen az általános földmérési és térképészeti feladatok végrehajtására.

(2)18 A 0-ad rendű kéregmozgási hálózattal azonos EOMA I. rendű hálózat pontjainak – a föld feletti szakaszvégpontok kivételével – és a II–III. rendű hálózat mélyalapozású pontjainak alkalmasnak kell lenniük a függőleges földkéregmozgás vizsgálatára.

(3) Az EOMA viszonyítási rendszere a BALTI alapszint.

Háromdimenziós hálózat

14. § (1) Az alapponthálózatok nemzetközi egységesítésének és a mesterséges holdak segítségével történő helymeghatározási (a továbbiakban: GPS) technológia alkalmazhatóságának érdekében háromdimenziós alapponthálózatot kell létesíteni és fenntartani.

(2) A háromdimenziós alapponthálózatot – az országos GPS hálózatot (a továbbiakban: OGPSH) – az EOVA pontjaiból egyenletes sűrűségben kiválasztva, GPS technológiával, EUREF–89 vonatkozási rendszerben meghatározva kell kialakítani.

(3) Az európai aktív GPS hálózat keretében nemzetközi hálózat fenntartási, illetve a kontinens geodinamikai ellenőrzése érdekében folyamatosan üzemelő (permanens) GPS állomást kell működtetni.

(4) A GPS technológiával végzett földmérési és térképészeti munkákhoz az OGPSH koordinátáit kell használni, de az állami átvételre leadott munkarészeknek az EOV koordinátákat is tartalmazniuk kell. A transzformáció elvégzése a munkát végző feladata.

(5) A GPS technológiával végzett BALTI alapszint feletti magasság meghatározáshoz a GPS–gravimetriai geoid adatait kell használni. A GPS–gravimetriai geoid az OGPSH szoros tartozéka.

15. § (1) Mesterséges holdak folyamatosan üzemelő GPS állomásokon vett jeleinek országos vagy regionális rádiósugárzásához – amennyiben a sugárzás EOV koordinátákkal, illetve EOV koordináták számítására alkalmas transzformációs paraméterkészlettel együtt történik (differenciális GPS technológia) – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter engedélye, továbbá a felhasználás részletes szabályait rögzítő, vele kötött szerződés szükséges.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt transzformációs paraméterkészletet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter határozza meg.

(3) A differenciális GPS technológia alkalmazását lehetővé tevő, GPS és EOV adatokat sugárzó rendszer fenntartója az EOV koordináta-rendszer használatáért a felhasználók számával és a rendszer bérletének idejével arányos adatszolgáltatási díjat fizet. A transzformációs paraméterkészlettel kapcsolatos működtető program (software) árát egy alkalommal, a használatbavétellel egy időben kell megfizetni.

Alapponthálózatok karbantartása

16. § (1) Az alaphálózati pontokat – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a megyei földhivatalok a szakmai szabályzatok szerint rendszeresen helyszínelik és karbantartják.

(2) A kizárólag a katonai tájékozási hálózat célját szolgáló pontokat, illetve a honvédségi területre eső alaphálózati pontokat a honvédség térképész szolgálata helyszíneli és tartja karban.

(3) Amennyiben a kizárólag a katonai tájékozási hálózat célját szolgáló pontok rongálódásáról vagy pusztulásáról a földhivatal tudomást szerez, közvetlenül tájékoztatja a honvédség térképész szolgálatát.

(4) A helyszínelő és karbantartó szervezet az elvégzett munkáról és az alappontok állapotával kapcsolatos megállapításairól éves beszámoló jelentést küld a FÖMI-nek.

(5) Pontpusztulás esetén a megyei földhivatal haladéktalanul értesíti a FÖMI-t, amely szükség szerint intézkedik annak helyreállításáról, pótlásáról, valamint az új pont adatainak a megyei földhivatalhoz történő megküldéséről.

17. § (1) Az alapponthálózatok – kivéve a katonai tájékozási hálózat – pontjainak áthelyezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos engedélyt

a) az EOVA I–III. rendű pontjainak, valamint az EOMA I–II. rendű kéregmozgási pontjainak vonatkozásában – a FÖMI megkeresése alapján – a Földművelésügyi Minisztérium,

b)19 az EOVA IV. rendű pontjai, az OGPSH pontjai, az ún. Bendefy-féle magassági alapponthálózat még nyilvántartásban lévő I–II. rendű pontjai és az EOMA I–III. rendű szakaszvégpontjai vonatkozásában a FÖMI előzetes állásfoglalása alapján a megyei földhivatal adja meg.

(2) A katonai tájékozási hálózat azon pontjainak áthelyezéséhez vagy megszüntetéséhez, amelyek egyúttal EOVA pontok is, a honvédség térképész szolgálatának és

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Földművelésügyi Minisztérium,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a FÖMI

együttes előzetes állásfoglalása szükséges.

(3) A kizárólag a katonai tájékozási hálózat célját szolgáló pontok áthelyezéséhez, illetve megszüntetéséhez a honvédség térképész szolgálatának engedélye szükséges. A pontok pótlásáról is ez a szervezet gondoskodik.

Az államhatár földmérési jelei és munkái

18. §20

Az állami földmérési alaptérkép és átnézeti térképe

19. §21

Az állami földmérési alaptérkép

20–21. §22

A közszemle

22. §23

A felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítása

23. §24

A változások vezetése a nyilvántartási térképen

24. §25

25. §26

A földrészlet határvonalának megállapítása és kitűzése

26–27. §27

Közigazgatási és igazgatási határvonalak megállapításával, azonosításával, illetve térképi ábrázolásával kapcsolatos hatósági eljárás

28. §28

Térképi határkiigazítás

29–30. §29

Minőségbiztosítási előírások

31–32. §30

A sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység

33. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő sajátos célú földmérési és térképészeti munkákat vizsgálat, a minőségtanúsítás ellenőrzése, illetve a változás átvezetése céljából a földhivatalhoz be kell nyújtani. A vizsgálatért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A vizsgálat által megállapított hibák kijavítása a munkát végző feladata. A javítás elvégzésére a földhivatal határidőt állapít meg.

(2) Jogszabály előírásai alapján megvalósulási térkép készítésére kötelezett beruházó a változási vázrajzot a beruházás befejezésétől számított hat hónapon, illetve egyéb esetben (épületfeltüntetés) a használatbavételi engedély kézbesítését követő harminc napon belül az illetékes földhivatalhoz nyújtja be.

(3) Az Fttv. 16. § (4) bekezdésében foglalt munkarészeket a földhivatal megvizsgálja, és az állami alapadatok közé történő beillesztésükről saját hatáskörében dönt.

(4) A sajátos célú földmérési és térképészeti munkák során keletkezett munkarészek egy példányát a munkát végző tíz évig köteles megőrizni.

A földmérési és térképészeti munkák kötelező
bejelentése és nyilvántartása31

34–35. §32

Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)33

Melléklet a 16/1997. (III. 5.) FM rendelethez34

1

A rendeletet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. május 7. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 21. §-át.

2

Az 1. § b) pontját a 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 93. § a) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 94. §-át.

3

A 2. §-t a 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 93. § a) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 94. §-át.

4

A 3–5. §-t a 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 93. § a) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 94. §-át.

5

A 6–8. §-t a 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 93. § a) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 94. §-át.

6

A 9. § (2) bekezdésének felvezető szövege a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 9. § (2) bekezdésének b) pontja a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. § (2) bekezdésének e) pontja az 50/1999. (V. 26.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 9. § (3) bekezdését a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

10

A 9. § (4) bekezdését a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

11

A 10. § (1) bekezdése az 50/1999. (V. 26.) FVM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. § (2) bekezdése a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. § (3) bekezdése az 50/1999. (V. 26.) FVM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. § (3) bekezdésének első mondatát a 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet 25. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § (4) bekezdését a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

15

A 10. § (5) bekezdését a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

17

A 11. § (4) bekezdése a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 13. § (2) bekezdése az 50/1999. (V. 26.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 17. § (1) bekezdésének b) pontja a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 18. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

21

A 19. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

22

A 20–21. §-t a 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 93. § a) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 94. §-át.

23

A 22. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

24

A 23. §-t a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 68. § b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 66. §-a alapján azokat az eljárásokat, amelyekben a sajátos célú földmérési és térképészeti munkához szükséges állami alapadatok szolgáltatása 2010. május 5. előtt már megtörtént, az adatszolgáltatás időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

25

A 24. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

26

A 25. §-t a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 68. § b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 66. §-a alapján azokat az eljárásokat, amelyekben a sajátos célú földmérési és térképészeti munkához szükséges állami alapadatok szolgáltatása 2010. május 5. előtt már megtörtént, az adatszolgáltatás időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

27

A 26–27. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

28

A 28. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

29

A 29–30. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

30

A 31–32. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

31

A 34. § előtti cím a 31/2003. (III. 21.) FVM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 34–35. §-t a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

33

A 36. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 7. §-ának 12. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A mellékletet a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 63. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 62. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére