• Tartalom
Oldalmenü

2/1997. (II. 26.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál más kereső foglalkozást nem folytatható vezetők körének meghatározásáról, a más kereső foglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárás rendjéről1

2015.07.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 22. §-a (1) bekezdésének e), f) pontjaira – az alábbiakat rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed az Információs Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Hivatal hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban: ht. állomány tagja).

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) más kereső foglalkozásnak minősül a munkavégzéssel járó, valamint a munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony;

b)3 munkavégzéssel járó egyéb jogviszonynak minősül a ht. állomány tagjának szolgálati viszonyával párhuzamosan fennálló, személyes közreműködési kötelezettséget magába foglaló, kifejezetten munkavégzésre irányuló – közalkalmazotti, közszolgálati és munkajogi jogviszonya (ideértve a bedolgozói jogviszonyt is), vagy polgári jogi jogviszony alapján végzett – tevékenysége, továbbá egyéni vállalkozás működtetése;

c)4 munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszonynak minősül a ht. állomány tagjának szolgálati viszonyával párhuzamosan fennálló, személyes közreműködési kötelezettséggel járó, de kifejezetten munkavégzésre nem irányuló, továbbá személyes közreműködési kötelezettséggel nem járó, más kereseti lehetőséget biztosító tevékenysége, valamint a sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya;

d) gazdálkodó szervezetnek minősülnek a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott szervezetek;

e) gazdálkodó szervezetnél végzett tevékenységnek minősül az államnál, helyi önkormányzatnál, költségvetési szervnél, egyesületnél, köztestületnél, valamint a külföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervek képviseleteinél vagy szerviz- és információs irodáinál folytatott más kereső foglalkozás is;

f)5 kisebbségi üzletrésztulajdonnak minősül a korlátolt felelősségű társaság tagját megillető, 10%-os részesedést meg nem haladó és kisebbségi tulajdonosi jogokat nem biztosító üzletrész tekintetében fennálló tulajdonosi érdekeltség.

Munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthető vezetők köre

3. § Munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet és nem folytathat a Hivatal főigazgatója, főigazgató-helyettese és igazgatója.

Engedélyezés munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése esetén

4. § A ht. állomány tagja munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt csak a szolgálati időn túl, az állományilletékes parancsnok előzetes, írásbeli engedélye alapján létesíthet.

5. § (1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó engedélyt írásban meg kell tagadni (összeférhetetlenség), amennyiben e tevékenység

a) a szolgálati viszonyhoz méltatlan tevékenység folytatására irányul,

b) veszélyezteti a ht. állomány tagja által betöltött beosztás kifogástalan ellátását,

c) sérti vagy veszélyezteti a ht. állomány tagjának pártatlanságát, befolyásmentességét,

d) a ht. állomány tagja szolgálati tevékenységével érintett szervvel létesítendő, illetve a szolgálati viszonnyal összefüggésben szerzett információkkal való visszaélésre adhat alkalmat,

e) egyébként sérti vagy veszélyezteti a szolgálat érdekeit.

(2) A szolgálati viszonyhoz méltatlan a tevékenység különösen, ha

a) a ht. állomány tagjának alkalmazási feltétele a Hivatalhoz való tartozás meglétének nyílt hirdetése,

b) információ gyűjtésére irányul,

c) magánszemély őrzésével, biztosításával kapcsolatos feladatokra terjed ki,

d) követelések behajtására vonatkozik,

e) a Hivatal vagy a rendőrség nyilvántartásai ahhoz felhasználhatók lennének, illetve olyan ügyekkel kapcsolatos, amelyekben a Hivatal mint hatóság jár el,

f) a Hivatal társadalmi megbecsülését hátrányosan befolyásolhatja.

Bejelentés munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony létesítése esetén6

6. §7 A ht. állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak előzetesen írásban bejelenteni a munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony létrehozására irányuló szándékát, így

a) sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését,

b) gazdálkodó szervezetben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem minősülő, de személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelő bizottsági tagsági, kuratóriumi stb., vagy a gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői viszony folytatását, valamint

c)8 gazdasági társaságban vagyonával közvetlenül érdekeltté válást, ide nem értve a kisebbségi üzletrésztulajdont és a nem meghatározó arányú részvényt.

7. § (1)9 A munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony létesítését írásban meg kell tiltani, amennyiben ez az 5. § (1) bekezdésének a), illetve c)–e) pontjaiba ütközik.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított szabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha a ht. állomány tagja olyan gazdálkodó szervezettel áll személyes közreműködést nem igénylő jogviszonyban, amely gazdálkodó szervezet az 5. § (2) bekezdésének b)f) pontjaiba ütköző tevékenységet folytat.

Engedélyezés, illetve bejelentés esetén követendő eljárás rendje

8. § (1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére irányuló engedélyezési kérelmet, illetve a munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony létesítésére irányuló bejelentést e rendelet 1., illetve a 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell – két példányban – előterjeszteni. Az engedélyezési kérelemhez csatolni kell annak a munkáltatónak a tervezett munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére és a végzendő feladatra vonatkozó nyilatkozatát, amellyel a kérelmező szerződést kíván kötni. Megbízási jogviszony létesítése esetén a kérelmező nyilatkozatának a megbízás tartalmát kell magába foglalnia.

(2)10 Az engedélyezési kérelemben, illetve a bejelentésben foglaltaknak a kérelmező (bejelentő) szolgálati elöljárója mérlegeli, és a kérelem (bejelentés) benyújtását követő 15 napon belül állásfoglalásával záradékolva felterjeszti az állományilletékes parancsnokhoz.

(3)11 Az állományilletékes parancsnok köteles az engedélyezési kérelmet 30 napon belül elbírálni, illetve, amennyiben a munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony létesítését a 7. § alapján meg kell tiltani, ezt 30 napon belül megtenni.

Felülvizsgálat

9. § (1) A kiadott engedélyeket, továbbá az elfogadott bejelentéseket évente felül kell vizsgálni; amennyiben ezek feltételei már nem állnak fenn, az engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni, illetve a munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony folytatását meg kell tiltani.

(2) Az engedélyt év közben is vissza kell vonni, illetve a munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszony folytatását meg kell tiltani, amennyiben ez az (1) bekezdés alapján szükséges.

Jogorvoslat

10. § A ht. állomány tagja szolgálati panasszal élhet, ha a 4. §-ban meghatározott engedély megtagadását, illetve a 6. §-ban meghatározott bejelentés el nem fogadását (a jogviszony létesítésének megtiltását) sérelmesnek tartja.

Nyilvántartás

11. § (1) A ht. állomány tagja által benyújtott engedélyezési kérelem, illetve bejelentés első példányát az állományilletékes parancsnok, második példányát a Hivatal humánpolitikai szerve (a továbbiakban: humánpolitikai szerv) kapja.

(2) A ht. állomány tagja munkavégzéssel járó egyéb jogviszonya létesítéséhez szükséges engedélyt, vagy annak megtagadását 3 példányban kell kiadni; az 1. példányt a kérelmező kapja, 1-1 példányát pedig az állományilletékes parancsnok, illetve a humánpolitikai szerv rakja le. Ugyanez az eljárás követendő a munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszonnyal kapcsolatos bejelentések esetén is.

(3) A ht. állomány tagja más kereső foglalkozása létesítéséről, valamint folytatásáról a Hivatal (1) bekezdésben meghatározott szerve nyilvántartást vezet.

Az összeférhetetlenség megszüntetése és tilalma megszegésének következményeivel kapcsolatos eljárás

12. § A ht. állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak haladéktalanul írásban jelenteni, ha vele szemben az 5. §-ban, illetve a 7. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel. Az állományilletékes parancsnok köteles a bejelentéssel kapcsolatos körülményeket megvizsgálni, s indokolt esetben a bejelentéstől számított 30 napon belül a ht. állomány tagját az összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítani, illetve köteles annak kizárására a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

13. § Ha a ht. állomány tagja az összeférhetetlenségi okot a felszólítástól számított 30 napon belül nem szünteti meg, szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

Vegyes rendelkezések

14. § (1) Az állományilletékes parancsnok az engedélyezési kérelem, illetve a bejelentés elbírálásának, a 9. §-ban megjelölt éves felülvizsgálat lefolytatásának, valamint a 16. §-ban meghatározott egyszeri felülvizsgálat lefolytatásának jogát a helyettesére átruházhatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt vezetők esetén a bejelentés elbírálásának jogát az állományilletékes parancsnok nem ruházhatja át.

(3) A főigazgatók és a főigazgató-helyettesek bejelentéseit a miniszter bírálja el.

Záró rendelkezések

15. § A ht. állomány tagja részére az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a más kereső foglalkozás végzésére jogosító engedélyeket, illetve hozzájárulásokat e rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon belül felül kell vizsgálni.

16. § A rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 2/1997. (II. 26.) TNM rendelethez

………………………………………………
a Hivatal, illetve szervének megnevezése
ENGEDÉLYEZÉSI KÉRELEM
…………………………………………………… (a hivatásos állomány tagjának neve, rendfokozata …………………… születési helye, ………………………………………… ideje, ……………………………………………………… lakcíme, …………………………… szolgálati viszonyának kezdete, …………………………… beosztása)
kérem,
hogy ……………év, ………………………hó, …………napjától a …………………………………… (munkáltató, gazdasági társaság, egyéni vállalkozás stb. megnevezése) ……………………………… (címe, székhelye, telephelye) ……………………………… (főtevékenységének meghatározása) ……………………………… (leendő beosztás, munkakör megjelölése) munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt létesíthessek a szolgálati időn túl.
Budapest, …………év ……………………hó …………nap
…………………………………
kérelmező aláírása
A szolgálati elöljáró állásfoglalása:
Budapest, …………év ……………………hó …………nap
…………………………………
név, rendfokozat, beosztás
Engedélyezem:
…………………………………
állományilletékes parancsnok

2. számú melléklet a 2/1997. (II. 26.) TNM rendelethez12

.............................................................
a Hivatal, illetve szervének megnevezése
BEJELENTÉS
     (a hivatásos állomány tagjának neve,
rendfokozata     ,
születési helye: ……………………………………………., ideje:     ,
lakcíme     ,
szolgálati viszonyának kezdete: ……………………………, beosztása     )
bejelentem,
hogy .............. év .......................... hó ........... napjától a     
(gazdálkodó szervezet megnevezése)       (főtevékenységének
meghatározása) ................................................................... (leendő beosztás, tagsági viszony, tulajdoni viszony) munkavégzéssel nem járó egyéb jogviszonyt kívánok létesíteni.
Budapest, ............ év ........................ hó ............ nap
.................................................................
bejelentő aláírása
A szolgálati elöljáró állásfoglalása:
Budapest, ............ év ........................ hó ............ nap
.................................................................
név, rendfokozat, beosztás
Az állományilletékes parancsnok záradéka:
Budapest, ............ év ........................ hó ............ nap
.................................................................
név, rendfokozat
1

A rendeletet a 31/2017. (XI. 28.) MvM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2017. november 29. napjával.

2

Az 1. § a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 96. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § b) pontja a 6/2001. (XI. 23.) TNM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § c) pontja a 6/2001. (XI. 23.) TNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § f) pontját a 6/2001. (XI. 23.) TNM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

6

A 6. §-t megelőző alcím a 18/2007. (VII. 2.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § bevezető szövegrésze a 18/2007. (VII. 2.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § c) pontja a 6/2001. (XI. 23.) TNM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdése a 18/2007. (VII. 2.) MeHVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (2) bekezdése a 6/2001. (XI. 23.) TNM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (3) bekezdése a 18/2007. (VII. 2.) MeHVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. számú melléklet a 18/2007. (VII. 2.) MeHVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.