• Tartalom

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról1

2013.08.01.

A Kormány a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (3) bekezdésének e) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatásról szóló törvény 19. §-ának (2) és (3) bekezdésében és 122. §-ának (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:

A Pedagógus igazolvány

1–3. §2

A kormányhivatal által kiállított pedagógus igazolványokról3

3/A. §4

A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás

4–7. §5

A pedagógusok fővárosi, megyei állandó helyettesítési rendszere

8. §6

9. §7

10. §8

10/A. §9

A közoktatási információs rendszer

11. §10

12. §11

A közoktatási intézménytörzs, OM azonosító12

12/A. §13

12/B. §14

A közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszere

12/C. §15

Az azonosító szám igénylése és kiadása16

12/D. §17

12/E. §18

A közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatok19

12/F. §20

12/G. §21

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség22

12/H. §23

12/I. §24

A költségvetési támogatás igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése25

13. §26 (1)27 A köznevelési intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat, valamint az egyházi köznevelési intézmény fenntartója, a magán köznevelési intézmény fenntartója, továbbá iskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó köznevelési intézményt fenntartó települési, területi nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: fenntartó) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatások és a nemzetiségi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai (a továbbiakban együtt a két támogatás: költségvetési támogatás) iránti igényét a Magyar Államkincstár – fenntartó székhelye szerint – illetékes megyei igazgatóságnál (a továbbiakban: Igazgatóság) jelenti be.

(2)28 Költségvetési támogatás – a külön jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével – az után a gyermek, tanuló után vehető igénybe,

a) aki szerepel a felvételi és mulasztási vagy beírási naplóban,

b) akiről kiállították a törzslapot, kollégiumban a törzskönyvet,

c) akinek jelenlétéről, távolmaradásáról külön jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetnek,

d)29 aki rendelkezik oktatási azonosító számmal.

(3)30 Költségvetési támogatás – a külön jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével – az után az alkalmazott után vehető igénybe,

a) akit a képesítésének megfelelő munkakörben, munkaviszonyban foglalkoztatnak,

b)31 aki rendelkezik oktatási azonosító számmal.

(4)32 A költségvetési támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a köznevelési intézménnyel létesített óvodai, tanulói és alkalmazotti jogviszony szerepeljen a KIR-ben.

(5)33 A fenntartó ügyviteli feladatot ellátó intézményi feladatellátási helyenként és fenntartói szinten összesített formában nyújtja be a költségvetési támogatás iránti igényét.

(6)34 A tárgyévi igénylési adatlapot, amelynek formáját a Magyar Államkincstár az oktatásért felelős miniszterrel közösen határozza meg, az Igazgatóság a nyilvántartásában szereplő fenntartónak a márciusi igényléshez február 25-ig, az októberi igényléshez október 5-ig küldi meg.

(7) A kitöltött igénylési lapot valamennyi fenntartó

– október 20-ig – a tárgyév október 1-jei tényleges létszám alapján –, és

– március 12-ig – a tárgyév február 1-jei tényleges létszám alapján –

megküldi az Igazgatóságnak. Az igénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

(8)35 A fenntartó a nem havi rendszerességgel folyósított költségvetési támogatásokat a márciusban benyújtott igénylési lapon igényli. Ha a fenntartó a márciusi igénylést követő szeptembertől válik jogosulttá a nem havi rendszerességgel folyósított költségvetési támogatásra, elszámolásakor érvényesítheti igényét, ha az erre való jogosultsága az elszámoláskor is fennáll.

(9)36 Az új fenntartó, amely első alkalommal nyújt be költségvetési támogatás iránti igényt, az igénylési laphoz köteles csatolni:

a)37 közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát – a (9a) bekezdés kivételével –, adószámát, valamennyi bankszámlaszerződésének hiteles másolatát,

b)38 az intézmény nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős határozatot, a jogerős működési engedélyét, alapító okiratát, fizetési számlájának számát, adószámát,

c)39 az e bekezdés szerinti valamennyi fizetési számlára vonatkozó felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására,

d) nyilatkozatát arról, hogy sem neki, sem az intézménynek harminc napon túli köztartozása nincs,

e)40 a finanszírozás időtartamára szóló hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Igazgatóság a fenntartóval és az általa fenntartott köznevelési intézménnyel kapcsolatban, azoknak adótartozásáról az illetékes adóhatóságtól adatot kérjen.

(9a)41 Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az Igazgatóság az iratot elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(10)42 Ha a fenntartó több fizetési számlával rendelkezik, meg kell jelölnie azt a fizetési számlát, amelyre a költségvetési támogatás folyósítását kéri. Az OM azonosítót az Igazgatóság a KIR nyilvános felületén ellenőrzi, az igénylésekkel összefüggő új és módosított adatokat a KIR-ből átveszi. Ha a fenntartó a KIR-ben tárolt okiratokat nem küldi meg, azokat az Igazgatóság a KIR adatkezelőjétől megkéri.

(11)43 Ha a fenntartó új intézményt, új feladatellátási helyet létesít, új alaptevékenységgel bővíti az intézmény feladatát, az igénylési laphoz csatolnia kell a (9) bekezdésben meghatározott okiratok közül azokat, amelyeket a változás érintett. Új intézmény, új feladatellátási hely, új alaptevékenység az az intézmény, az a feladatellátási hely, az az alaptevékenység, amelyre vonatkozóan a fenntartó első alkalommal nyújt be igénylést költségvetési támogatásra.

(12)44 A fenntartó a költségvetési támogatás igénylésének benyújtásakor csatolja a székhelye, továbbá a köznevelési intézmény székhelye és telephelye szerint illetékes települési önkormányzat által kiállított harminc napnál nem régebbi hatósági igazolást arról, hogy sem neki, sem a köznevelési intézményének nincs a települési önkormányzatnál lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása.

13/A. §45 Nem lehet a költségvetési támogatás igénylésénél figyelembe venni azt a nem tanköteles tanulót, akinek a tanulói jogviszonya félévkor megszűnt, vagy a tanulói jogviszony megszűnését – jogszabály alapján – meg kellett volna állapítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a nem tanköteles tanuló a mulasztások miatt félévkor nem volt osztályozható, és az osztályozó vizsgán nem jelent meg, távolmaradását öt napon belül nem igazolta; ezáltal igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulasztott.

13/B. §46 (1) Az Igazgatóság a fenntartó szeptember 5-ig előterjesztett kérelme alapján előleget folyósít szeptember–november hónapokra, a fenntartó által újonnan átvett köznevelési intézményével vagy az átvett köznevelési feladat ellátásával összefüggésben, ha a fenntartónak

a) és az átvett köznevelési intézménynek nincs esedékes és meg nem fizetett köztartozása,

b) nincs az Igazgatóság által megállapított esedékes és nem teljesített fizetési kötelezettsége.

(2) A fenntartó az előleg megállapításához csatolja

a) az átadó fenntartó által összeállított és hitelesített

aa) a települési önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulása esetén a lemondásában figyelembe vett,

ab) a nem állami, nem az aa) pont szerinti fenntartó esetén az augusztus havi költségvetési támogatás alapjául szolgáló

létszámokról szóló kimutatást;

b) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, a fenntartó által kitöltött igénylőlapot,

c) új fenntartó esetén a 13. § (9) bekezdés szerinti okiratokat.

(3) A fenntartó a (2) bekezdés b) pontja szerinti igénylőlapon – jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével – megadott létszámba azt az óvodás gyermeket, tanulót, alkalmazottat veheti figyelembe, akivel a köznevelési intézmény a tárgyév szeptember első tanítási vagy nevelési napján jogviszonyban állt.

(4) Az október 20-ig történő igénylés alapján megállapított költségvetési támogatás, továbbá a folyósított előleg közötti korrekcióra tárgyév december hónapjában kerül sor.

(5) Az Igazgatóság a megállapított előleget, annak utalványozását követő öt munkanapon belül folyósítja.

14. §47 (1)48 Az Igazgatóság – a rendelkezésre álló okiratokban leírtakra és adatokra figyelemmel –

a) az októberi igénylés alapján a szeptember–december hónapokra,

b) az elszámolásban közölt október 1-jei ténylétszám, valamint – szükség esetén – az új jogcímekre vonatkozó kiegészítő felmérés adatai alapján január hónapra,

c) a márciusi igénylés alapján február–augusztus hónapokra

megállapítja, hogy a fenntartó milyen alapfeladat ellátásáért, milyen jogcímen, hány gyermek, tanuló, alkalmazott után és milyen összegben veheti igénybe a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatást.

(2)49 Az Igazgatóság a határozatában a gyermekek, tanulók számát úgy állapítja meg, hogy az feladat-ellátási helyenként, intézményenként ne haladja meg a működési engedélyben meghatározott létszámot. Az Igazgatóság költségvetési támogatás megállapításával kapcsolatos döntése ellen benyújtott fellebbezést az oktatásért felelős miniszter bírálja el.

(3)50 A Magyar Államkincstár az október 1-jei tényleges létszámadatokról december 15-ig, a február 1-jei tényleges létszámadatokról május 5-ig fenntartónkénti, intézményfenntartó típusonkénti bontásban, egyházi köznevelési intézmények esetében bevett egyházanként összesítve, fővárosi, megyei összesítésben, jogcím szerinti részletezéssel tájékoztatja az oktatásért felelős minisztert. A Magyar Államkincstár biztosítja az oktatásért felelős miniszter, valamint az iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények adatai tekintetében a szakképzésért felelős miniszter részére is az adatbázis adataihoz való hozzáférést, a statisztikai célú adatok lekérdezésének lehetőségét.

(4)51 Ha év közben az igénylési létszám az egyes feladatellátási helyek (székhely, telephely) szintjén 10%-ot meghaladó mértékben lecsökken, a fenntartónak erről az illetékes Igazgatóságot nyolc napon belül értesítenie kell. Az e bekezdés szerinti 10%-os szabályt augusztus 31-ét követő naptól kell alkalmazni azoknál a tanulóknál, akiknek általános iskolában vagy középfokú iskolában az adott iskolatípus utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításával a tanulói jogviszonya a szorgalmi időszak utolsó napján – kivéve a keresztféléves oktatásban részt vevő tanulókat – szűnik meg. Az Igazgatóság az értesítés alapján módosítja az érintett fenntartók pénzellátását, melyről határozatban értesíti a fenntartót.

(5)52 A fenntartó nyolc napon belül változásjelentést küld az Igazgatóság részére abban az esetben is, ha az általa fenntartott intézmény feladataiban vagy más nyilvántartott adataiban változás következett be. Ha az Igazgatóság a nyilvántartásában tárolt adatokban az igénylést érintő változtatást tapasztal, adategyeztetést kezdeményez a fenntartóval és az Oktatási Hivatallal. Ha a változtatás mértéke e rendelet szerinti jogosulatlan igénybevételhez vezethet, az igénylés módosítására hívja fel a fenntartót.

(6)53 A változásjelentéshez mellékelni kell az alapító okirat módosításának hiteles másolatát, és szükség szerint a működési engedély módosítása tárgyában hozott határozat jogerősítő záradékkal ellátott példányának hiteles másolatát. Ha az Igazgatóság olyan okiratot kap, amelyet a KIR-ben is tárolni kell, eltérés esetén az eltérés okának megadásával tájékoztatja az Oktatási Hivatalt.

(7)54 Ha a fenntartó székhelye év közben megváltozik, akkor a korábbi székhely szerint illetékes Igazgatóság folyósítja a költségvetési támogatást december 31-éig, és a fenntartó a korábbi székhely szerint illetékes Igazgatósághoz nyújtja be – a 16. § (1) bekezdésbe foglaltaknak megfelelően – az elszámolását. Az új székhely szerint illetékes Igazgatóság a következő költségvetési év január 1-jétől kezdi meg a költségvetési támogatás folyósítását a korábbi székhely szerint illetékes Igazgatóság a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozott határozata alapján.

(8)55

15. §56 (1)57 A költségvetési támogatást az Igazgatóság havi ütemezésben, a tárgyhó 5-ig folyósítja a fenntartónak. A nem havi rendszerességgel folyósított költségvetési támogatást a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott időpontban kell folyósítani.

(2)58 A fenntartót megillető költségvetési támogatás megállapításáig az Igazgatóság előleget folyósít

a) szeptember–november hónapokra – a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntés rendelkezésének megfelelően – az előző időszak utolsó érvényes létszámadata és a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatások,

b) január–április hónapokra – a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés rendelkezésének megfelelően – az előző időszak utolsó érvényes létszámadata és a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatások alapján.

(3)59 A határozatban megállapított költségvetési támogatás és a folyósított előleg közötti korrekcióra tárgyév december, illetve május hónapokban kerül sor.

(4)60 Új fenntartó részére az igénylési határidő lejártát követő második hónaptól kezdődik a folyósítás. A finanszírozási körben már szereplő fenntartó új intézményének, új feladatellátási helyének, új alaptevékenységének finanszírozása a korrekció keretében kezdődik meg.

15/A. §61 Amennyiben a fenntartónak két egymást követő hónapban lejárt köztartozása van, és e tartozás mértéke nagyobb a fenntartónak megállapított hat havi költségvetési támogatás összegénél, az Igazgatóság erről tájékoztatja a működést engedélyező szervet és az oktatásért felelős minisztert.

16. §62 (1)63 A fenntartó a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a Magyar Államkincstár és az oktatásért felelős miniszter által közösen meghatározott és az Igazgatóság által a fenntartó részére megküldött adatlapon intézmény feladat-ellátási helyenkénti, valamint összesített adatokkal, a tárgyévet követő év január 31-ig számol el.

(2)64 A fenntartó az elszámoló adatlap benyújtásával egyidejűleg – figyelemmel a 14. § (4) bekezdésében foglaltakra – a tárgyévet megelőző év október 1-jén, illetve február 1-jén a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló pedagógus, óvodás gyermek és tanuló oktatási azonosító számát – székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint összesített táblázatban – az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja.

(3)65 Az elszámolás során a fenntartót megillető költségvetési támogatás 1/12, 7/12, illetve 4/12 részekben kerül kiszámításra. A 14. § (4) bekezdése szerinti esetben elszámoláskor a változással érintett időszaktól függően az október 1-jei vagy a február 1-jei létszám helyett a változással érintett időszakban a hó végi létszámadatok átlagát kell figyelembe venni.

(4)66 Ha a fenntartó az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az Igazgatóság nyolc napos határidő kitűzésével felhívja az elszámolási kötelezettség teljesítésére. Ha a fenntartó a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a költségvetési támogatás folyósítását az Igazgatóság felfüggeszti és az elszámolással érintett évben, valamint a tárgyévben folyósított támogatás visszafizetésére és a 16/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamat megfizetésére kötelezi.

(5) Az elszámolás egyenlegét az Igazgatóság határozatban állapítja meg. Az elszámolásról hozott határozatban rögzített visszafizetési kötelezettségét a fenntartó a határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül köteles teljesíteni. A határozatban rögzített többlettámogatás összegéről a Magyar Államkincstár március 20-ig tájékoztatja az oktatásért felelős minisztert, aki gondoskodik a támogatás – május havi korrekciós utalással egyidejűleg történő – átutalásáról. Az éves elszámoláskor felmerülő ezer forint alatti többlettámogatási igényt az Igazgatóság nem utalja át, illetve a visszafizetési, kamatfizetési kötelezettséget a fenntartónak nem kell teljesítenie.

(6) Az Igazgatóság legfeljebb egy évre – az írásbeli kérelemben benyújtott indokok mérlegelésével – a visszafizetendő összeg vonatkozásában a kérelem benyújtását megelőző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat mértékével terhelten részletfizetést engedélyezhet. Az Igazgatóság a részletfizetésről szóló kérelemről soron kívül dönt.

(7) Ha a fenntartó visszafizetési vagy részletfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a napi jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni addig a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(8)67 Amennyiben a fenntartó a részletfizetést engedélyező döntésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszafizetési és igénybevételi kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik.

(8a)68 Ha a fenntartó tartozása nem haladja meg a fenntartót megillető egy havi támogatás összegét és az esedékessé válását követő öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság a fenntartót megillető soron következő havi költségvetési támogatás összegéből visszatartja a tartozás összegét, valamint a késedelmi kamatot.

(8b)69 Ha a fenntartó tartozása meghaladja a fenntartót megillető következő havi támogatás összegét és az esedékessé válását követő öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság felfüggeszti a támogatások kifizetését és beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számlájára.

(9)70 A Magyar Államkincstár a költségvetési támogatás elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési támogatásokról és az előző évi ténylegesen igénybe vett költségvetési támogatásról a tárgyévet követő év március 20-ig adatszolgáltatást nyújt az oktatásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter részére általuk meghatározott és a Magyar Államkincstár részére március 1-jéig megküldött formában. Az adatszolgáltatást fenntartónként, intézményfenntartó típusonként, egyházi köznevelési intézmények esetében bevett egyházanként is összesítve, fővárosi, megyei összesítésben jogcím szerinti részletezéssel kell elkészíteni a fenntartó részére kiutalt támogatás mértékéről, az ellátottak számáról, meghatározva a feladatot ellátó fenntartók, intézmények, feladatellátási helyek számát is.

(10)71 A köznevelési feladatok ellátását megszüntető, szüneteltető fenntartói döntés meghozatalát követő nyolc napon belül a fenntartó köteles bejelenteni az Igazgatóságnak a megszüntetés vagy a szünetelés hatálybalépésének tervezett napját. A fenntartó a megszűnés, a szünetelés napjától számított harminc napon belül köteles a Magyar Államkincstár honlapján elérhető évközbeni elszámoló adatlap alapján elszámolni.

(10a)72 Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények nyilvántartását vezető, a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal tájékoztatja a fenntartó székhelye szerinti Igazgatóságot, ha hivatalos tudomása van köznevelési intézmény megszűnéséről vagy szüneteltetéséről, valamint fenntartóváltásról. A köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a tájékoztatással egyidejűleg közli az Igazgatósággal

a) a köznevelési intézmény megszűnéséről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a nyilvántartásból való törlésről vagy

b) a fenntartó-váltás tudomásulvételéről

szóló jogerős döntését.

(11) Ha elszámoláskor a fenntartó által közölt létszámadatok az igénylési létszámhoz képest tíz százalékot meghaladó mértékben változtak, vagy a fenntartó befizetési kötelezettsége tíz százalékkal meghaladja az őt ténylegesen megillető támogatás összegét, az Igazgatóság köteles helyszíni vizsgálatot tartani.

16/A. §73 (1)74 A fenntartó az általa jogosulatlanul igénybe vett támogatás után igénybevételi kamatot fizet, ha a fenntartó részére a költségvetési támogatást megállapító jogerős határozat alapján folyósított összeg legalább három százalékkal meghaladja a fenntartót ténylegesen megillető összeget. Jogosulatlan igénybevételnek minősül az, ha a költségvetési támogatásra való jogosultság jogszabályi feltételei részben vagy egészben nem teljesülnek, vagy a fenntartó a költségvetési támogatások teljes összegét vagy annak egy részét nem az arra jogosult intézményére, annak alaptevékenységére fordította.

(2) Az igénybevételi kamat mértéke

a)75 a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételét megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat, amennyiben a tárgyév július 31-ig a fenntartó a költségvetési támogatást megállapító határozatban foglalt létszámadatokhoz képest csökkenést jelentett, és a változással érintett időszakban kiutalt költségvetési támogatás legalább három százalékkal meghaladja a fenntartót ténylegesen megillető költségvetési támogatás összegét,

b)76 a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételét megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese, amennyiben a fenntartónak az év végi elszámolás során keletkezik visszafizetési kötelezettsége vagy helyszíni ellenőrzés állapít meg jogosulatlanul igénybe vett támogatást.

(3)77 A fenntartó a költségvetési támogatást a köznevelési alapfeladat ellátásához nem kapcsolódó beruházásra, felújításra, hitelfelvételre vagy annak törlesztésére nem használhatja fel.

17. §78 (1)79 Az Igazgatóság a megküldött iratok alapján felülvizsgálja, és a helyszínen ellenőrizheti a költségvetési támogatás igénylésének és elszámolásának jogszerűségét. Az ellenőrzés kiterjed az igénybevételi jogosultság jogszabályi feltételei teljesítésének, az igénylési lapon, a változásjelentésben, az elszámoláskor közölt adatok megalapozottságának, továbbá a költségvetési támogatások felhasználása jogszerűségének vizsgálatára.

(2)80 Az Igazgatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a fenntartónál és a köznevelési intézményekben a fenntartó által igényelt költségvetési támogatás igénylésének alapjául szolgáló – a köznevelési intézményben vezetett – nyilvántartások meglétét, vezetését, a tanügy-igazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés és az elszámolás megalapozottságát.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeképpen az Igazgatóság kezdeményezheti a kormányhivatalnál a tanügyi nyomtatványok és nyilvántartások vezetésének ellenőrzését.

(4)81 Ha az Igazgatóság a felülvizsgálata során megállapítja, hogy a fenntartó költségvetési támogatását megalapozó óvodás gyermek, tanulói és pedagóguslétszám nem egyezik meg a KIR-ben nyilvántartott október 1-jei vagy február 1-jei állapot szerinti létszámadatokkal, az Igazgatóság adategyeztetés céljából megkeresi az Oktatási Hivatalt.

(5) Ha az Igazgatóság helyszíni ellenőrzést tart, és a jegyzőkönyvben foglaltakat részben vagy egészben határozatban állapítja meg, a finanszírozási különbözet kiutalására legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő második hónap finanszírozásakor kerül sor. Az ellenőrzés során megállapított visszafizetési kötelezettségről az Igazgatóság soron kívül intézkedik a 16. § (6)–(8) bekezdésében és a 16/A. §-ban meghatározottak szerint.

(6) Az Igazgatóság az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet megküldi a működést engedélyező szerv részére, ezzel egyidejűleg az ellenőrzés során megállapított jogsértésre figyelemmel kezdeményezheti törvényességi ellenőrzés lefolytatását a vizsgált fenntartónál.

(7)82 Ha a fenntartónak az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzése során visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak a döntés kézhezvételét követő tizenhatodik naptól a visszafizetés napjáig a döntés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelt összegben való megfizetésére az Igazgatóság kötelezi a fenntartót.

(8)83 A költségvetési támogatás átadásával kapcsolatos adatokat, a költségvetési támogatások felhasználását, az ingyenesség, tandíj, térítési díj megállapításával, beszedésével kapcsolatos rendelkezéseket, okiratokat alapfeladatonkénti bontásban elkülönítetten és naprakészen kell nyilvántartani. Az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére – az ellenőrzésre nyitva álló határidő leteltéig – az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást meg kell adni, a kért dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé kell tenni. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, köznevelési intézményeknél megfelelő nyilvántartással, szakmai és pénzügyi dokumentációval kell alátámasztani. A betekintést akkor is biztosítani kell, ha az intézményi és az intézmény fenntartásával összefüggő fenntartói könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettséget intézményen és fenntartón kívüli egyéb szervezet látja el.

17/A. §84 (1) A Magyar Államkincstár minden év januárjában megküldi az oktatásért felelős miniszter részére a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési munkatervét. Az oktatásért felelős miniszter koordinálja a kormányhivatal, a Magyar Államkincstár és az Oktatási Hivatal közoktatási intézmények, fenntartók ellenőrzését megalapozó munkaterveit, a munkatervek alapján javaslatot tehet a hatóságok együttes ellenőrzésének lefolytatására.

(2) A Magyar Államkincstár és a kormányhivatal minden év november 15-ig összesítő jelentés formájában tájékoztatja az oktatásért felelős minisztert a munkaterven felüli ellenőrzésekről.

17/B. §85 (1) Az egyházi köznevelési intézmény után járó kiegészítő támogatást a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság) – feladatonkénti és egyházi köznevelési intézmény fenntartójakénti bontásban – állapítja meg az egyházi köznevelési intézmény fenntartójának székhelye szerinti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján figyelembe vehető gyermek- és tanulólétszám szerint az októberi igényléshez kapcsolódóan szeptember–december hónapokra vonatkozóan.

(2) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítő támogatást havi részletekben tárgyhó ötödik napjáig folyósítja a bevett egyház részére.

(3) A kiegészítő támogatásra első alkalommal jogosulttá váló bevett egyház az Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság számára megküldi

a) a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,

b) képviselőjének aláírási címpéldányát, adószámát, a kiegészítő támogatással összefüggő valamennyi bankszámlaszerződésének hiteles másolatát, bankszámlaszámát.

(4) A bevett egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi köznevelési intézmény fenntartója mely települési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú nyilatkozatot. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítő támogatás megállapítása, elszámolása és ellenőrzése során bekérheti a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése céljából.

(5) Az elszámolás és ellenőrzés során a költségvetési támogatás elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási intézmény normatív hozzájárulásának és támogatásának igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése

17/C. §86

A kormányhivatal illetékessége a közoktatási intézmény engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatok ellátásában87

17/D. §88

A nem állami térségi integrált szakképző központok központi képzőhelyei89

17/E. §90 (1)91 A térségi integrált szakképző központ keretei között működő központi képzőhely nem állami fenntartója – feltéve, hogy a központi képzőhely olyan jogi személy részeként jött létre, amely gazdasági tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében folytatja – a (2) bekezdésben meghatározott feltételek esetén és a 13. § (1) bekezdés szerinti fenntartóval kötött megállapodás alapján jogosult a szakmai gyakorlati képzéshez nyújtott költségvetési támogatásra (a továbbiakban: szakképzési támogatás).

(2) A szakképzési támogatást a megállapodásban meghatározott, 13. § (1) bekezdése szerinti fenntartó az Igazgatóság útján igényelheti azzal, hogy a szakképzési támogatást átadja a központi képzőhely nem állami fenntartójának. A megállapodásban kell rögzíteni a szakképzési támogatás átadásának idejét, módját, a nyilvántartással, a szakmai ellenőrzéssel, adatszolgáltatással és a felhasználással kapcsolatos szabályokat. A szakképzési támogatással az igénylést benyújtó, 13. § (1) bekezdése szerinti fenntartó számol el azzal, hogy az elszámolást megalapozó nyilvántartást mindkét fenntartónál ellenőrizheti az Igazgatóság.

(3) Az igényléshez csatolni kell

a) a szakképzésben részt vevő felek között létrejött megállapodást,

b) a megállapodással érintett valamennyi szakképző iskola OM azonosítóját, nevét, székhelyét, intézményenként a gyakorlati képzésben részt vevő tanulók számát, azonosító számát, az oktatás munkarendjét,

c) a térségi integrált szakképző központ külön jogszabályban meghatározott regisztrációs kódját, nevét, székhelyét, a nem állami fenntartó létesítő és a nyilvántartásba vételről szóló okiratait,

d)92 a szakképző iskolák fenntartóinak nyilatkozatát arról, hogy a megállapodásban rögzítettek szerint, a képzésre fordított idő arányában osztják meg a tanulók létszámát, továbbá e létszám alapján veszik igénybe a szakmai gyakorlati képzéshez nyújtott költségvetési támogatást. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakképző iskola OM azonosítóját, a gyakorlati képzésben részt vevő tanulóknak a képzésre fordított idő arányában megosztott létszámát az oktatás munkarendje szerinti bontásban.

(4) Ha a helyi önkormányzati intézményfenntartó az (1) bekezdés szerinti központi képzőhely nem állami fenntartójával láttatja el a szakképzési feladatokat és a megállapodásuk alapján a központi képzőhely nem állami fenntartója – külön jogszabály alapján – jogosult a támogatás igénylésére, a (3) bekezdésben foglaltak mellett az igényléshez csatolni kell a központi képzőhely nem állami fenntartójának:

a)93 a képviselője aláírási címpéldányát, kivéve, ha a központi képzőhely nem állami fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, mert ebben az esetben az Igazgatóság az iratot elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg,

b) adószámát,

c) valamennyi pénzforgalmi számlaszerződése hiteles másolatát és az azokra vonatkozó felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására,

d) a helyi önkormányzat által kiállított hatósági igazolást arról, hogy a fenntartónak nincsen az önkormányzatnál lejárt köztartozása, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgatóság az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással kapcsolatban adatot kérjen az illetékes hatóságoktól.

(5)94 Az elszámolás és az ellenőrzés során a költségvetési támogatás elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A központosított előirányzatokból folyósított támogatások elszámolása és ellenőrzése95

17/F. §96 (1) A 13. § (1) bekezdése és a 17/C. § (1) bekezdése szerinti fenntartó – külön jogszabály alapján – központosított előirányzatból folyósított támogatásokra (a továbbiakban: központosított támogatás) válhat jogosulttá.

(2)97 A központosított támogatást más állami támogatással, pályázattal nem lehet összevonni.

(3)98 Ha a fenntartó a központosított támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelően használta fel, vagy a központosított támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a központosított támogatásról, vagy annak meghatározott részéről köteles lemondani, egyidejűleg a központosított támogatást vagy annak meghatározott részét köteles az Igazgatóság útján az utalványozásért felelős miniszter részére visszafizetni. A fenntartó a fel nem használt összeget e bekezdés szerint fizeti vissza.

(4) Visszafizetési kötelezettség esetén a központosított támogatást kamattal terhelten kell visszafizetni. A kamat mértéke a központosított támogatás jogosulatlan igénybevételét megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ha a fenntartó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az összeg után a fenntartó a visszafizetési kötelezettsége teljesítésének napjáig a napi jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet.

(5)99

(6)100

(7)101

(8)102

A köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat kiegészítő támogatása igénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének rendje103

17/G. §104 (1)105 Az intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kiegészítő támogatás megállapítását az országos nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított költségvetési támogatás igénylése és elszámolása alapján a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság országos illetékességgel végzi.

(2) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az országos nemzetiségi önkormányzatok székhelye szerinti Igazgatóságok adatszolgáltatása alapján figyelembe vehető gyermek-, tanulólétszám alapján az októberi igénylés alapján szeptember–december hónapokra határozatban – feladatonkénti bontásban – állapítja meg az országos nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartó (1) bekezdés szerinti jogosultságát.

(3)106

(4) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást havi részletekben tárgyhó ötödik napjáig folyósítja az országos nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartó számára.

(5) Az országos nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartó köteles nyilvántartást vezetni arról, hogy mely önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre vett át intézményt. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítő támogatás megállapítása, elszámolás és ellenőrzése során bekérheti a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése céljából.

(6)107 Az elszámolás és az ellenőrzés során a költségvetési támogatás elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Vegyes rendelkezések

18. §108 (1) A területi, települési nemzetiségi önkormányzat költségvetési támogatásra – az óvodai feladatokat kivéve – 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet hatálybalépését követő nyolc napon belül a 13. § (1) bekezdés szerinti Igazgatósághoz benyújtott kérelme alapján válik jogosulttá.

(2) A területi, települési nemzetiségi önkormányzat a költségvetési támogatás megállapításához csatolja

a) a 13. § (9) bekezdés szerinti dokumentumokat és

b) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 2013. februári igénylő adatlapot.

(3) A területi, települési nemzetiségi önkormányzatot januári hónapra megillető költségvetési támogatás összegét az Igazgatóság a február 1-jei intézményi létszám alapján állapítja meg.

(4) Az Igazgatóság a területi, települési nemzetiségi önkormányzatot megillető költségvetési támogatást soron kívül állapítja meg, és a megállapított összeget annak utalványozását követő öt munkanapon belül folyósítja.

(5) Az Igazgatóság a január–február hónapra a területi, települési nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartót megillető költségvetési támogatást egy összegben biztosítja.

18/A. §109

18/B. §110

18/C. §111

18/D. §112

18/E. §113

18/F. §114

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)–(5)115

1. Melléklet a 210/1997. (XI. 26.) Korm. rendelethez116

2. számú melléklet a 20/1997. (III. 13.) Korm. rendelethez117

3. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez118

4. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez119

5. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez120

6. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez121

7. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez122

8. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez123

1

A rendeletet a 353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 5. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3/A. §-t megelőző alcímet a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

5

A 4–7. §-t a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 8. §-t a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9. §-t a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 10. §-t a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 11. §-t a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 12. §-t a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 12/A. §-t megelőző alcímet a 310/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe.

15

A 12/C. §-t és az azt megelőző alcímet a 310/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, a 12/C. §-t hatályon kívül helyezte a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

16

A 12/D. §-t megelőző alcímet a 310/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

19

A 12/F. §-t megelőző alcímet a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

22

A 12/H. §-t megelőző címet a 119/2006. (V. 15.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 13. §-t megelőző alcím a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 13. § a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

27

A 13. § (1) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont aa) alpontja szerint módosított szöveg.

29

A 13. § (2) bekezdés d) pontja a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg.

30

A 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont ac) alpontja szerint módosított szöveg.

31

A 13. § (3) bekezdés b) pontja a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont ad) alpontja szerint módosított szöveg.

32

A 13. § (4) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 13. § (5) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont ae) alpontja szerint módosított szöveg.

34

A 13. § (6) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont af) alpontja szerint módosított szöveg.

35

A 13. § (8) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 13. § (9) bekezdés nyitó szövegrésze a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont ag) alpontja szerint módosított szöveg.

37

A 13. § (9) bekezdés a) pontja a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 13. § (9) bekezdés b) pontja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 54. § b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 13. § (9) bekezdés c) pontja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 54. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 13. § (9) bekezdés e) pontját a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

41

A 13. § (9a) bekezdését a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 13. § (10) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 13. § (11) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § a) pont ah) alpontja szerint módosított szöveg.

44

A 13. § (12) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 13/A. §-t a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 13/B. §-t a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

47

A 14. § a 232/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

48

A 14. § (1) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

49

A 14. § (2) bekezdése a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § c) pont ca) alpontja szerint módosított szöveg.

50

A 14. § (3) bekezdése a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdésével megállapított, a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 14. § (4) bekezdése a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

52

A 14. § (5) bekezdése a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

53

A 14. § (6) bekezdése a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

55

A 14. § (8) bekezdését a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

56

A 15. § a 232/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

57

A 15. § (1) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 15. § (2) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 15. § (4) bekezdése a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 16. § a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

64

A 16. § (2) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 16. § (8) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 16. § (8a) bekezdését a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

69

A 16. § (8b) bekezdését a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

71

A 16. § (10) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 16. § (10a) bekezdését a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 16/A. §-t a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

74

A 16/A. § (1) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § g) pont ga), gb) és gc) alpontja szerint módosított szöveg.

75

A 16/A. § (2) bekezdés a) pontja a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § g) pont gd), ge) alpontja szerint módosított szöveg.

76

A 16/A. § (2) bekezdés b) pontja a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § g) pont gf) alpontja szerint módosított szöveg.

77

A 16/A. § (3) bekezdését a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

78

A 17. § a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

79

A 17. § (1) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § h) pont ha) és hb) alpontja szerint módosított szöveg.

80

A 17. § (2) bekezdés a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § h) pont hc) és hd) alpontja szerint módosított szöveg.

81

A 17. § (4) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § h) pont he) és hf) alpontja szerint módosított szöveg.

82

A 17. § (7) bekezdése a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 53. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 17. § (8) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

85

A 17/B. §-t a 232/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

86

A 17/C. §-t és az azt megelőző alcímet a 80/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § a) pontja.

87

A 17/D. §-t megelőző alcímet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 27. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 17/E. §-t megelőző alcímet a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

90

A 17/E. §-t a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

91

A 17/E. § (1) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § j) pont ja) alpontja szerint módosított szöveg.

92

A 17/E. § (3) bekezdés d) pontja a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § j) pont jb) alpontja szerint módosított szöveg.

93

A 17/E. § (4) bekezdés a) pontja a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 17/F. §-t megelőző alcímet a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

96

A 17/F. §-t a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

97

A 17/A. § (2) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

98

A 17/A. § (3) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

99

A 17/F. § (5) bekezdését a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 17/F. § (6) bekezdését a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 17/F. § (7) bekezdését a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

102

A 17/F. § (8) bekezdését a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

103

A 17/G. §-t megelőző alcímet a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be, szövege a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

105

A 17/G. § (1) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § k) pont ka) alpontja szerint módosított szöveg.

106

A 17/G. § (3) bekezdését a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

107

A 17/G. § (6) bekezdése a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § k) pont kb) alpontja szerint módosított szöveg.

108

A 18. § a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

109

A 18/A. §-t újonnan a 310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

111

A 18/C. §-t a 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be, újból hatályon kívül helyezte a 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § d) pontja.

113

A 18/E. §-t a 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 22. § (5) bekezdése, újból a 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be, újból hatályon kívül helyezte a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

115

A 19. § (2)–(5) bekezdését a 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

116

A melléklet a rendeletnek a 210/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, 13. § (3) bekezdése értelmében került beiktatásra, számozását 1. számú mellékletre változtatta a 273/2000. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (12) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 6. §-a.

117

A 2. számú mellékletet a 273/2000. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának (12) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejűleg a melléklet eredeti szövegét 1. számú mellékletre változtatta. A 2. számú mellékletet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

118

A 3. számú mellékletet a 273/2000. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának (12) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejűleg a melléklet eredeti szövegét 1. számú mellékletre változtatta. A 3. számú mellékletet a 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

119

A 4. számú mellékletet a 78/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 38. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

120

Az 5. számú mellékletet a 310/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

121

A 6. számú mellékletet a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

122

A 7. számú mellékletet a 119/2006. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

123

A 8. számú mellékletet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés f) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére