• Tartalom

201/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet

a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközmű vagyon használatba adásáról1

1997.12.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 10. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, a használatba adható víziközmű vagyon köre

1. § A rendelet hatálya a kizárólagos állami tulajdonban lévő, külön jogszabály2 szerinti közcélú vízilétesítmények (víziközmű vagyon) szerződéssel való használatba adására, a szerződés előkészítésére, megkötésére és annak alapján történő használatára terjed ki.

A használatba adási szerződés előkészítése,
megkötése, valamint az azzal összefüggő feladatok meghatározása

2. § (1) Az 1. § szerinti vízilétesítmény (víziközmű vagyon) – vagyonleltár és vagyonértékelés alapján – annak adható használatba, aki a közművagyon üzemeltetésével kapcsolatos külön jogszabályban3 előírt feltételeknek megfelel.

(2) A víziközmű használatba adási szerződést írásba kell foglalni.

(3) A használati jog nem idegeníthető el, és más gazdasági társaságba nem vihető.

(4) A használatba vett közmű vagyont a használónál a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény4 21. §-a szerint kell a mérlegben kimutatni.

3. § (1) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a használatba adó és a használó pontos megjelölését,
b) a szerződés tárgyát,
c) a szerződés időtartamát,
d) a szerződő feleknek az üzemeltetéssel, fenntartással, fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségeit,
e) a használatba adásra – ideértve a fejlesztés, létesítés útján létrejött új vagyontárgyak átadására – az üzembe helyezésre és a visszaszolgáltatásra vonatkozó előírásokat,
f) a közmű vagyon működtetésének pénzügyi biztosítékait,
g) a teljesítés garanciáit, a nem vagy nem megfelelő teljesítés szankcióit,
h) a használatba adó ellenőrzési jogát és az ellenőrzés módját,
i) a használathoz szükséges dokumentáció felsorolását,
j) a szavatossági jogokat és kötelességeket,
k) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízbázisvédelmi követelmények meghatározását,
l) a kockázat és kárveszély viselésének módját és a vagyonvédelmi előírásokat,
m) a szerződés érvényességének feltételeit (így pl. a szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettségét),
n) a szerződés módosításának és megszűnésének feltételeit.
(2) A használó javára az ingatlan-nyilvántartásba használati jogot kell bejegyezni.
Záró rendelkezés

4. § E rendelet 1997. december 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 101. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. március 1. napjával.

2

Az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízilétesítmények jegyzékének közzétételéről szóló 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelet.

4

A törvényt a 2000: C. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére