• Tartalom

21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2020.12.20.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet tárgya

1. § Ez a rendelet szabályozza

a)1

b)2

c)3

d)4

e) a földmérési és térképészeti munkarészek selejtezésének rendjét, valamint

f)5

Az együttműködés rendje

2–4. §6

5. §7

6–7. §8

A földmérési és térképészeti szakképzettség

8–9. §9

Az ingatlanrendező földmérői minősítés

10. §10

Az ingatlanrendező földmérői minősítés eljárási rendje

11–12. §11

Az Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság

13. §12

A földmérő igazolvány

14. §13

Mérési jogosultság

15. § (1)14

(2)15 A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti tevékenység végzési jogosultságot e rendelet 4. számú melléklete szerinti ,,PARANCS'' igazolja. A ,,PARANCS'' kiadásáról az MH TÉSZ gondoskodik.

A földmérési munka végzése

16. §16

A földmérési és térképészeti munkák minőségbiztosítása

17. §17

Az állami topográfiai térképek készítésének
és állami átvételének követelményei

18. §18

Az állami topográfiai térképek állami átvétele
és készítésük minőségbiztosítása

19. §19

Az állami topográfiai térképek kezelése és szolgáltatása

20. §20

A mérőkamarás légifényképezés feltételei

21. §21

21/A. §22 Az ezen alcímben foglaltak nem alkalmazhatóak az állami alapadatok selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó iratokra.

A földmérési és térképészeti munkarészek
selejtezési rendje

22. § (1)23 Az Fttv. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott állami alapadatokat tartalmazó eredeti munkarészek és termékek akkor sem selejtezhetők, ha a forgalomból történő kivonásuk megtörtént.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott anyagok másolati példányainak selejtezéséről a kezelésüket végző szakigazgatási szervezet dönt.

(3) Az (1) bekezdéshez nem tartozó anyagok selejtezését a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján kell a kezelésükkel megbízott szakigazgatási szervnek végrehajtani.

(4)24

(5)25 A földmérő szervezet átszervezése vagy jogutóddal történő megszüntetése esetén az átszervezett (megszűnő) szerv földmérési és térképészeti anyagainak további tárolási helyéről a jogutód tájékoztatja az ingatlanügyi hatóságot, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervet.

23. §26

24. § (1) Állami alapadatok előállításához felhasznált eredeti távérzékelési alapanyagok (légifelvétel, űrfelvétel stb.) nem selejtezhetők, kivéve, ha további felhasználásra alkalmatlanok. A távérzékelési anyagokról készült másolatok selejtezhetők, ha további tárolásukról jogszabály, szakmai szabályzat vagy utasítás nem rendelkezik, és további megőrzésük a későbbi felhasználás céljából nem indokolt.

(2)27 A katonai földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett közbenső munkarészek megőrzéséről, illetve selejtezéséről a Honvédelmi Minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezet ügyvezetője intézkedik.

A Térképellátási Koordinációs Bizottság

25–27. §28

Átmeneti és záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)29 A rendelet 17. §-át és a 19. § (1) bekezdését a két miniszter külön rendelettel lépteti hatályba, e rendeletek hatálybalépéséig a szakmai szabályzatokban meghatározott minőségi követelményeket kell betartani.

(3)30 A Honvédelmi Minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezet földmérési és térképészeti tevékenysége feletti szakfelügyeleti ellenőrzést a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv látja el.

1–3. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelethez31

4. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelethez32

Sorszám: ……………


MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKSÁGA

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG


PARANCS

a védelmi célú földmérési és térképészeti munkák végzésére, ellenőrzésére


A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény alapján


………………………………………………………………-t


térképészeti munkák végzésével, ellenőrzésével megbízzuk.


Utasítjuk a Magyar Honvédség és a Rendőrség szerveinek parancsnokait, hogy nevezettet a parancsban foglalt feladatai végzésében támogassák.


Nevezett jogosult:

1. A hozzá beosztott gépkocsivezetővel és segédmunkásokkal együtt Magyarország egész területén – államhatárának vonaláig – földmérési és térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.

2. A Magyar Honvédség objektumaiba (laktanyák, katonai táborok, repülőterek, lőterek stb.), továbbá a Magyar Honvédséghez nem tartozó őrzött területekre (külön engedély hiányában a védett és zárt körletek kivételével) belépni, térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.

3. A vasúti és közúti pályatestek területén térképezni, fényképezni és geodéziai méréseket végezni.

4. Az állami, helyi önkormányzati és magántulajdonban (kezelésben) lévő ipari, illetve erdő- és mezőgazdasági területeken térképezést, térképellenőrzést végezni.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatal, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., továbbá a vízügyi igazgatóságok és a Nemzeti Földügyi Központ térképészeti anyagaiba betekinteni, és az adatokat a katonai térképezési munkákhoz kikérni.


Ezen parancs a …………………………… számú szolgálati (személyi) igazolvány egyidejű felmutatása mellett, 20……………………-ig érvényes.


Budapest, 20……………………-n


……………………………

a Magyar Honvédség parancsnoka


……………………………

országos rendőrfőkapitány

1

Az 1. § a) pontját a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § b) pontját a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § c) pontját a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § d) pontját a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § f) pontját a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2–4. §-t a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. §-t a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6–7. §-t a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 8–9. §-t a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 10. §-t az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

11

A 11–12. §-t az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

12

A 13. §-t az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

13

A 14. §-t az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

14

A 15. § (1) bekezdését az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

15

A 15. § (2) bekezdése a 102/2003. (VIII. 22.) FVM-HM együttes rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 16. §-t az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

17

A 17. §-t a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 18. §-t a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 19. §-t a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 20. §-t a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 21. §-t a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 21/A. §-t a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 10. §-a iktatta be.

23

A 22. § (1) bekezdése a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 22. § (4) bekezdését a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 23. §-t az 58/1999. (VI. 18.) FVM—HM együttes rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 25–27. §-t a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 28. § (2) bekezdése a 102/2003. (VIII. 22.) FVM-HM együttes rendelet 9. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 1–3. számú mellékletet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

32

A 4. számú melléklet a 9/2020. (VI. 26.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére