• Tartalom

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

2020.10.02.

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. 1 A gyámhatóságok, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által vezetett nyilvántartások

1. §2 A gyámhatóságok, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító szervek és személyek, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok vezetői az 1. számú mellékletben meghatározott nyilvántartásokat vezetik. A nyilvántartások vezetése során gondoskodni kell a személyes adatoknak a Gyvt. 134. §-a (3) bekezdésében meghatározott védelméről.

2. § (1) A nyilvántartásokon a nyilvántartásba vétel kezdő időpontját rögzíteni kell.

(2) A nyilvántartásokat egymástól tárgykörönként el kell különíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott módon kell kezelni a megszűnt ügyek nyilvántartását is, de azt a folyamatban lévő ügyektől el kell különíteni.

(4) A nyilvántartásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan kell vezetni.

3. § (1) Személyre szóló nyilvántartás esetén a nyilvántartott személyről új nyilvántartási lapot csak akkor kell kiállítani, ha a korábbi elveszett, megsemmisült, vagy olvashatatlanná (használhatatlanná) vált.

(2) Az olvashatatlanná (használhatatlanná) vált nyilvántartási lapot – az új nyilvántartási lap kiállítása után – az iratokhoz kell csatolni az új lap kiállítására utaló feljegyzéssel.

(3) Ha a nyilvántartási lap rendszeres adatfelvételt igénylő hasábja megtelt, az adatfelvétel pótlapon folytatható tovább.

4. § Ha a nyilvántartási lapot a megszűnt ügyek nyilvántartásába helyezték, újabb nyilvántartásba vétel esetén azt a megszűnt nyilvántartásból ki kell emelni és az adatfelvételt ezen kell folytatni.

5. §3 E rendelet alkalmazásában gyámhivatal: a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal.

6. §4 A gyámhivatal értesíti a gyermek születésének anyakönyvezését végző települési önkormányzat jegyzőjét a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében tett intézkedésekről.

6/A. §5 A települési önkormányzat jegyzője értesíti a gyámhivatalt gyám nevezéséről vagy gyámságból történő kizárásról.

7. § (1) A gyámság alatt álló kiskorú személy esetén a nyilvántartásban annak a személynek az adatait is meg kell jelölni, akit a gyámhivatal a vagyonkezelés jogával feljogosított, amennyiben az nem azonos a gyámmal.

(2)6 A gondnokság alatt álló személyek nyilvántartásába fel kell venni azt a személyt is, aki részére a gyámhivatal ideiglenes gondnokot, zárgondnokot, eseti gondnokot, vagyonkezelő eseti gondnokot, ügygondnokot rendelt, továbbá aki részére a gondnokrendelés ügyei vitelében való akadályozottsága miatt vált indokolttá.

7/A. §7 A támogatott személyek nyilvántartásába fel kell venni azt a személyt, aki részére a gyámhivatal támogatót, hivatásos támogatót rendelt.

8. §8

9. §9 (1)10 A gyermekotthon, illetőleg a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény vezetője, valamint a nevelőszülői hálózat működtetője minden hónap 5. napjáig tájékoztatja az intézmény székhelye szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetőjét

a) az üres férőhelyek, azon belül a különleges, illetve speciális ellátást nyújtó férőhelyek,

b) az elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek,

c) a gondozási napok

számáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az a nem állami szerv által fenntartott nevelőszülői hálózat, amelynek ellátási területe több megyére is kiterjed, a nevelőszülői ellátás helye szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője számára adja meg.

(3)11 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat negyedévente elektronikus úton tájékoztatja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt az 1. számú melléklet X., XI., XII. és XIV. adatlapjának adatairól és az azokban bekövetkezett változásokról.

(4)–(6)12

9/A. §13

10. §14 Illetékességváltozás esetén az érintett gyermekre, illetve gondnokság alatt álló személyre vonatkozó nyilvántartást az ügy irataival együtt az illetékessé vált gyámhivatalhoz kell áttenni.

1/A. 15 A család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a gyermekek átmeneti gondozása esetén vezetendő „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer

11. §16 (1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtók a gyermek sorsának megtervezését és az ellátott feladatok értékelését – a Gyvt. 135. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott körben és célból – a 2. számú melléklet szerinti „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer szerint végzik.

(2) A gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézményben történő ideiglenes hatályú elhelyezése vagy nevelésbe vétele esetén a család- és gyermekjóléti központ másolatban továbbítja a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére a gyermek és családja vonatkozásában keletkezett, a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézmény által kitöltött adatlapokat.

2.17

11/A. §

11/B. §

11/C. §

11/D. §

2/A. 18 A bölcsődének, mini bölcsődének, a gyermekvédelmi szakellátási intézménynek és a javítóintézetnek a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos feladatai

11/E. § (1)19 Az újonnan létrejött bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője az intézmény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő véglegessé vált bejegyzését követően, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet vezetője az intézménynek a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követően, a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján keresztül kezdeményezi az intézmény számára az intézmény hatjegyű köznevelési azonosítójának kiadását, és egyidejűleg megküldi az Oktatási Hivatal számára a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetében a szolgáltatói nyilvántartásra történő bejegyzésről szóló véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet esetében az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

(2)20 Az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének véglegessé válását, az új területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet vezetője az intézménynek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül, a KIR honlapján keresztül megadja

a) az intézmény fenntartójának hivatalos nevét, székhelyének címét, képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, elérhetőségeit,

b) az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – ágazati azonosítóját,

c) az új bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet

ca) hivatalos nevét és székhelyének címét,

cb) intézményvezetője nevét, elérhetőségeit,

cc) azon feladatellátási helyének (telephelyének) esetében, ahol legalább 1 fő pedagógus munkakörben való foglalkoztatása történik, a feladatellátási hely (telephely) hivatalos nevét, címét, szolgáltató tevékenység formáját, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá ágazati azonosítóját, ha az különbözik az intézmény ágazati azonosítójától.

(3)21 Ha a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vagy a javítóintézet vezetője a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az Oktatási Hivatal a kezdeményezést követő öt napon belül felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a KIR honlapján keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a még nem közölt adatokat.

(4)22 Változásbejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az intézményvezető a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetén az adatmódosításról szóló, véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az Oktatási Hivatalnak, ha az a (2) bekezdésben meghatározott adatokban változást eredményez.

(5)23 A KIR-be szolgáltatott adatokat és az (1) bekezdés szerinti okiratokat az Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha a bejelentés megfelel az e rendeletben foglaltaknak, a bölcsődének, mini bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek és fenntartójának adatait az azok közlésétől számított nyolc napon belül a KIR honlapján hozzáférhetővé teszi.

(6)24 Az Oktatási Hivatal a KIR-ben nyilvántartott okiratok alapján és a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet tájékoztatása mellett jogosult a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet vezetője által közölt adatok helyesbítésére.

(7)25 Az Oktatási Hivatal a kiadott hatjegyű köznevelési azonosítót megküldi a bölcsődének, mini bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek, a fenntartónak és a Kincstárnak.

11/F. § (1)26 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszüntetésekor, átszervezésekor, nevének megváltoztatásakor, átalakításakor, a fenntartói jog átadásakor, a fenntartó átalakulásakor (a továbbiakban együtt: változás) a hatjegyű köznevelési azonosítóval kapcsolatban az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a szerint jár el.

(2)27 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszűnésekor, átalakításakor, megszűnés nélküli, több intézményt érintő átszervezésekor az Oktatási Hivatal az átalakítással, megszüntetéssel, átszervezéssel érintett, egymással összefüggő ügyeket együtt kezeli.

11/G. § (1) Az Oktatási Hivatal törli az intézménytörzsből

a)28 a működési engedély visszavonásáról szóló véglegessé vált határozat alapján a bölcsődét, mini bölcsődét, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt,

b) a megszüntető okirat és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló határozat alapján a javítóintézetet.

(2)29 A fenntartó a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, a javítóintézet törlését az (1) bekezdés szerinti okirat megküldésével a döntés véglegessé válását követő öt napon belül kezdeményezi.

11/H. § (1)30 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára a KIR honlapján keresztül a Gyvt.-ben meghatározott adatok megküldésével a jogszabályban meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító szám) kiadását kezdeményezi.

(2)31 Az Oktatási Hivatal az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül adja ki az oktatási azonosító számot, amelyet a kiadással egyidejűleg a KIR zárt rendszerén keresztül a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet számára elérhetővé tesz. A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott oktatási azonosító számot.

(3) Az oktatási azonosító szám a KIR-ben való megjelenésének időpontjától kezdve kezelhető és használható fel.

(4)32 Ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a kérelem napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki. Az Oktatási Hivatal az oktatási azonosító szám kiadásával egyidejűleg a KIR-en keresztül biztosítja a tájékoztatás céljául szolgáló formátumhoz való hozzáférést.

(5)33 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője – az érintett kérelemére – a (4) bekezdés szerint új tájékoztatást állít ki az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott tájékoztatás helyett.

11/I. § (1)34 Ha a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet a 11/H. § (1) bekezdésében meghatározott pedagógus munkakörben olyan személlyel létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és kiadni.

(2) Az Oktatási Hivatal felel azért, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottnak csak egy oktatási azonosító száma legyen.

(3)35 A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. A 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát érintő adatváltozás átvezetése után a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője az érintettnek a 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a megváltozott adatok alapján állítja ki.

11/J. §36 Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a jogviszony megszűnését a megszűnés időpontjától számított öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül.

2/B. 37 A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre vonatkozó általános szabályok

11/K. § (1) A Kormány a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR) adatkezelőjeként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

(2) A Kormány országos örökbefogadást elősegítő szervként a minisztert jelöli ki.

(3) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központi szerve (a továbbiakban: Központ) látja el a GYVR-rel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti a GYVR-t, gondoskodik az adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét az arra jogosultak számára. E feladatok ellátásáról a miniszter és a Központ adatfeldolgozási szerződést köt.

(4) A Központ a GYVR üzemeltetése során biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá.

(5) A GYVR-rel kapcsolatos eseményeket az informatikai rendszer folyamatosan, visszakereshető módon naplózza, ideértve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is.

(6) A GYVR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Központ a miniszter szakmai irányításával látja el.

11/L. § (1) A Központ a GYVR-ben rögzített Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban: TAJ) a Kincstár által vezetett TAJ nyilvántartásból történő elektronikus adatigénylés útján ellenőrzi, illetve – ha az adat nem vagy hibásan áll a Központ rendelkezésére – kéri meg.

(2) Ha a GYVR törzsadat alrendszerében vagy örökbefogadási alrendszerében rögzítendő személy nem rendelkezik TAJ-jal, illetve a TAJ nem ismert vagy hibás, a GYVR a TAJ rögzítéséig technikai kódot képez.

(3) Ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek nem rendelkezik TAJ-jal, a gyermekvédelmi gyámja vagy eseti gyámja a gyámrendelésről szóló határozat közlését követően haladéktalanul megigényli azt, és az erről szóló iratot megküldi a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak a GYVR dokumentumtárába történő feltöltés céljából.

2/C. 38 A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer kapcsolatai más informatikai rendszerekkel

11/M. § (1) A GYVR a finanszírozás ellenőrzése céljából elektronikus úton – külön adatigénylés nélkül – napi rendszerességgel adatot szolgáltat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: igénybevevői nyilvántartás) számára

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról,

b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára nyújtott ellátás kezdő és utolsó napjáról,

c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára nyújtott ellátást megalapozó hatósági döntés tárgyáról, számáról, keltéről, a véglegessé válás időpontjáról és a döntést hozó szerv megnevezéséről,

d) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ellátási szükségletére vonatkozó adatokról,

e) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gondozási helyére és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ellátási helyére vonatkozó adatokról,

f) a fiatal felnőtt utógondozói ellátása elrendelésének okáról,

g) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek javítóintézetbe vagy büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásának és az onnan történő elbocsátásának napjáról, és

h) az a)–g) pont szerinti adatokban bekövetkező változásokról.

(2) A GYVR törzsadat alrendszerében rögzített (1) bekezdés szerinti adatok a gyermek vagy fiatal felnőtt ellátását biztosító szolgáltató vezetőjének (a továbbiakban: gondozási hely vezetője) jóváhagyásával adhatóak át az igénybevevői nyilvántartás számára.

(3) Ha a gondozási hely vezetője a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által rögzített, (1) bekezdés szerinti adatokat vitatja, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül írásban kezdeményezi az adatok egyeztetését a hibás adat, a helyes adat és az eltérés okának megjelölésével. A gondozási hely vezetője a kezdeményezést tartalmazó irat másolatát egyidejűleg megküldi a Központ részére.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti adategyeztetés öt munkanapon belül nem vezet eredményre, a vitatott adatokat a Központ a gondozási hely vezetőjének kezdeményezésére a GYVR dokumentumtárába feltöltött iratok alapján ellenőrzi, valamint öt munkanapon belül hivatali tárhelyen keresztül felhívja a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot az általa megállapított adat rögzítésére, és a megtett intézkedéseiről értesíti a gondozási hely vezetőjét. Ha a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a közölt adatokat nem rögzíti, a Központ erről tájékoztatja a területi gyermekvédelmi szakszolgálat fenntartóját, aki a Gyvt. szerinti fenntartói ellenőrzést folytat le.

(5) A GYVR-ben a gyermekvédelmi szakellátás kezdő időpontjaként a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételét megalapozó határozatban megjelölt időpontot kell rögzíteni. Ha az azonnal végrehajtható határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, az ellátás kezdő időpontja a határozat kelte. A gyermek ellátási szükségletének és megváltozásának kezdő időpontja a gyámhatóság határozatában megállapított időpont.

(6) Ha az utógondozói ellátást elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, de az ellátást az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már igénybe vették, az utógondozói ellátás igénybevételéről szóló megállapodásban rögzített tényleges igénybevétel napját kell a kezdő időpontnak tekinteni.

(7) A gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltoztatásának időpontját a korábbi gondozási hely, utógondozói ellátási hely a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a gyermek, fiatal felnőtt tényleges elbocsátásának napját megelőző nappal rögzíti.

(8) A gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltoztatásáról szóló gyámhatósági döntés adatait, valamint az ellátás kezdő időpontját az új gondozási hely, utógondozói ellátási hely vonatkozásában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a GYVR törzsadat alrendszerében a (7) bekezdés szerinti időpont rögzítéséről szóló értesítést követően, a tényleges elbocsátás napjával egyező időponttal rögzíti.

(9) Ha a rendőrség általános védelmi intézkedés keretében a már ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket az arra kijelölt speciális gyermekotthonba szállítja, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a GYVR törzsadat alrendszerében a gyermek gondozási helyeként a kijelölt speciális gyermekotthont rögzíti. Általános védelmi intézkedés esetén a gyermek előző gondozási helye a GYVR tervező és értékelő alrendszerében megindítja a gyermek gondozási helyének megváltoztatására irányuló gyámhatósági eljárást.

11/N. § A GYVR törzsadat alrendszere, valamint a tervező és értékelő alrendszere a gyermek gondozási helyének meghatározása, az arra történő javaslattétel és a fiatal felnőtt ellátási helyének meghatározása céljából elektronikus adatigénylés útján kéri meg a szolgáltatói nyilvántartásból az ellátást nyújtó engedélyesre és fenntartóra vonatkozó adatokat.

11/O. § (1) A GYVR-ben történő adatrögzítésért, valamint az adatok hiteles szolgáltatásáért

a) a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon vezetője, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény vezetője,

b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője,

c) az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője,

d) az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szakmai vezetője,

e) az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője,

f) az örökbefogadói tanfolyam szervezője,

g) az országos örökbefogadást elősegítő szerv vezetője és

h) a nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság (a továbbiakban: a nemzetközi örökbefogadást elősegítő szerv) vezetője

felel.

(2) A GYVR-hez történő hozzáférés érdekében – a Központ honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatványának kitöltésével –

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény fenntartója,

b) az (1) bekezdés d)–h) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a miniszter

ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező e-képviselőt jelöl ki.

(3) A Központ – a honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatvány beküldését követően – jóváhagyja

a) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve (a továbbiakban: SZGYF központi szerve) által kijelölt, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjének és az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetőjének,

b) a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény fenntartója e-képviselőjének,

c) a minisztérium e-képviselőjének,

d) a gyámhivatal vezetője, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője által kijelölt, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkört ellátó szervezeti egysége vezetőjének

regisztrációját.

(4) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a (3) bekezdés szerinti szerv a kijelölő okiratot az Országos Szociális Információs Rendszer jogosultságkezelési informatikai rendszerébe (a továbbiakban: OSZIR IDM) tölti fel.

(5) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a (3) bekezdés szerinti szerv vezetője – a Központ honlapján közzétett visszavonó okirat formanyomtatványának elektronikus úton történő megküldésével – haladéktalanul bejelenti a Központnak, ha az e-képviselő, illetve a (3) bekezdés szerint kijelölt személy bejelentett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnik.

(6) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, valamint a (3) bekezdés szerint kijelölt személy az általa irányított szervezet, szervezeti egység szakmai feladatot ellátó, ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező szakemberét (a továbbiakban: szakember) felhívja a GYVR-be történő belépési jogosultság igénylésére az OSZIR IDM-ben (a továbbiakban: regisztráció). A regisztráció során a szakember megadja az ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait és megjelöli azokat a szerepköröket, amelyekben a GYVR használatához jogosultságot igényel. A szakember regisztrációját a szervezet vezetője hagyja jóvá.

(7) A Központ ellenőrizheti a (3) bekezdés szerint kijelölt személy regisztráció során megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét, valamint a kijelölő dokumentum érvényességi feltételeinek meglétét. Ha az adatok nem egyeznek meg, vagy a kijelölő dokumentum érvényességi feltételei nem állnak fenn, a Központ a kijelölést visszautasítja.

(8) A szakembereknek a GYVR használatára történő megfelelő felkészítéséről a (2) bekezdés szerinti e-képviselő, valamint a szervezet vezetője gondoskodik. A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a szervezet vezetője köteles az OSZIR IDM-ben bejelenteni, ha a szakember OSZIR IDM-ben megadott adatai megváltoztak. A szakember regisztrációja az OSZIR IDM-ben vonható vissza.

2/D. 39 A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre vonatkozó különös szabályok

11/P. § (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat a GYVR törzsadat alrendszerében a hatósági döntés, valamint a javítóintézeti nevelésbe vagy büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásnak vagy az onnan történő elbocsátásnak a napjáról szóló értesítés közlésétől, vagy az adatváltozást alátámasztó okirat kézhezvételétől számított legkésőbb két munkanapon belül rögzíti. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat ezzel egyidejűleg az adatrögzítés alapjául szolgáló döntést vagy okiratot feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés rögzítését követően a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részéről

a) elhelyezési javaslat és elhelyezési terv (a továbbiakban: TESZ-1) készítése érdekében az elhelyezési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a fővárosi, megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátására köteles szakembert,

b) a gyermek ellátási szükségletének megállapítására irányuló gyámhatósági megkeresés (1) bekezdés szerinti rögzítését követően a fővárosi, megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a vizsgálatban részt vevő szakembereket,

c) a gyermek örökbefogadhatóvá válásával kapcsolatos döntés rögzítését követően az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátására köteles örökbefogadási tanácsadót,

d) – házastárs, rokon, nevelőszülő vagy családbafogadó gyám általi örökbefogadás esetén – az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmassági vizsgálatára irányuló megkeresés rögzítését követően az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátására köteles örökbefogadási tanácsadót,

e) nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozásba történő kihelyezésről szóló döntés rögzítését követően a nyílt örökbefogadást közvetítő területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője vagy a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szakmai vezetője legkésőbb két munkanapon belül a feladatot megküldi a krízistanácsadást végző szakember számára a vér szerinti szülőnek nyújtott krízistanácsadás tapasztalatainak rögzítése céljából,

f) az örökbefogadás engedélyezéséről szóló döntés rögzítését követően az utánkövetést végző területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője, az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője legkésőbb két munkanapon belül kijelöli az utánkövetés feladatait ellátó két szakember közül az adatrögzítésért felelős személyt.

(3) A gyermek hazai örökbefogadásának elősegítése érdekében – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által az országos örökbefogadást elősegítő szerv részére átadott feladat elvégzése céljából – a miniszter kijelöli a feladat elvégzéséért felelős személyt, és a kijelölést legkésőbb két munkanapon belül rögzíti a GYVR-ben.

(4) A gyermek nemzetközi örökbefogadásának elősegítése céljából az országos örökbefogadást elősegítő szerv részéről átadott feladat elvégzéséért felelős személyt a miniszter jelöli ki, és a kijelölést legkésőbb két munkanapon belül rögzít a GYVR-ben.

(5) A gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézménybe történő ideiglenes hatályú elhelyezéséről, nevelésbe vételéről, gondozási helyének megváltozásáról, ellátási szükségletének megváltozásáról, a fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendeléséről és utógondozói ellátásának megváltozásáról szóló döntés rögzítését követően az otthont nyújtó ellátást, illetve az utógondozói ellátást biztosító nevelőszülői hálózat vagy gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény szakmai vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátásért felelős szakembert, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(6) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az illetékessége megváltozását – az arra okot adó körülményről történő értesülést követően – legkésőbb két munkanapon belül rögzíti azt a GYVR-ben. Az újonnan illetékessé váló területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az illetékességváltozás GYVR-ben történő rögzítését követően legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladatellátásért felelős szervezeti egység vezetőjét, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(7) Az adat rögzítéséért felelős szerv vezetője a tévesen rögzített személy valamennyi adatát – a téves rögzítés tudomására jutását követően haladéktalanul – törli a GYVR-ből.

11/Q. § (1) A fővárosi, megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője a GYVR bizottsági alrendszerében a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 103. § (4) bekezdésében meghatározott időpontra véglegesíti a TESZ-1 elkészítéséhez szükséges szakmai véleményt.

(2) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője a TESZ-1 elkészítését a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a Gyer. 103. § (10) bekezdésében meghatározott időpontra véglegesíti.

(3) A gyermekvédelmi gyám a helyzetértékelést a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) a gyámhatóság megkeresését követő tizenöt napon belül,

b) jelentési kötelezettségének teljesítése érdekében a gyámrendelésről szóló gyámhatósági határozat közlését követően félévente,

c) a gyámhatósági felülvizsgálati eljárás kezdeményezését megelőzően

véglegesíti.

(4) A nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a nevelésbe vett gyermek

a) egyéni gondozási-nevelési tervét a gyámhatóság által jóváhagyott TESZ-1 kézhezvételétől számított harminc napon belül,

b) helyzetértékelését a nevelésbe vétel felülvizsgálati időpontját megelőzően tizenöt nappal, illetve a gyámhatóság felkérését követő tizenöt napon belül

véglegesíti.

(5) Az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság a GYVR bizottsági alrendszerében a megkeresés rögzítését követő harminc napon belül véglegesíti szakmai véleményét.

(6) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti

a) az örökbe fogadni szándékozó személy adatait a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb két munkanapon belül, és

b) az örökbe fogadni szándékozó személy adataiban bekövetkező változásokat a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül.

(7) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a GYVR örökbefogadási alrendszerében zajló folyamatokat érintő adatváltozásokat a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül rögzíti.

(8) A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet a GYVR örökbefogadási alrendszerében az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött megállapodás adatait a megállapodás megkötésétől számított öt munkanapon belül rögzíti, és a megállapodást feltölti a dokumentumtárba.

(9) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet krízistanácsadást végző szakembere a vér szerinti szülőnek nyújtott krízistanácsadás tapasztalatait öt munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(10) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti az utánkövetés tapasztalatait

a) első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válását követő hat hónap elteltétől számított hatvan napon belül,

b) második alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válását követő másfél év elteltétől számított hatvan napon belül,

c) önkéntes utánkövetés esetén a kapcsolat felvételét követő tíz munkanapon belül.

(11) A nemzetközi örökbefogadást elősegítő szerv az örökbefogadásra alkalmas külföldi személyek adatait a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(12) A nyílt örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet adatait és az adtatokban bekövetkező változást a működésüket engedélyező szerv a döntés véglegessé válását követő két munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(13) Az örökbefogadói tanfolyam szervezője az örökbefogadói tanfolyam adatait a tanfolyam indítását megelőzően legalább harminc nappal rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

11/R. § A 11/P. és 11/Q. §-ban meghatározott határidőn túli adatrögzítésre és adatmódosításra akkor van lehetőség, ha az arra kötelezett személy, szerv számára a GYVR a Központ informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt az adatszolgáltatási, adatrögzítési vagy adatmódosítási határidőn belül munkaidőben legalább egy munkanapon keresztül nem volt elérhető. Az üzemzavar megszűnését követően az adatrögzítést haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül el kell végezni.

2/E. 40 A javítóintézeti informatikai rendszerre vonatkozó szabályok

11/S. § (1) A Kormány a javítóintézeti informatikai rendszer (a továbbiakban: JIR) adatkezelőjeként a minisztert jelöli ki.

(2) Az SZGYF központi szerve látja el a JIR-rel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti a JIR-t, gondoskodik az adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét a Gyvt. 139/A. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultak számára. E feladatok ellátásáról a miniszter és az SZGYF központi szerve adatfeldolgozási szerződést köt.

(3) Az SZGYF központi szerve a JIR üzemeltetése során biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá.

(4) A javítóintézetben ellátott fiatalkorú és a vele együttesen elhelyezett gyermeke ellátásával összefüggő, a Gyvt. 135. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a javítóintézet igazgatója és az általa kijelölt szakember rögzíti a JIR-be.

(5) A JIR-rel kapcsolatos eseményeket az informatikai rendszer folyamatosan, visszakereshető módon naplózza, ideértve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is.

(6) A JIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az SZGYF központi szerve a miniszter szakmai irányításával látja el.

11/T. § (1) A javítóintézet igazgatója és az általa kijelölt szakember a Gyvt. 139/A. § (1), (3a) és (3b) bekezdése szerinti adatokat a fiatalkorú befogadását vagy elbocsátását követően, valamint az adatokban bekövetkező változást az azt megalapozó dokumentum kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül rögzíti a JIR-ben.

(2) A fiatalkorú gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és reszocializácójával kapcsolatos szakmai tevékenység JIR-ben történő rögzítése a miniszter által jóváhagyott és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutatóban foglaltak alapján történik.

3.41 Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)42

13. §43 (1) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti I., III., IV., V/A., VII. és XV. számú adatlapot a 2014. március 14-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)44

(3) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti VI. számú adatlapot a 2014. március 15-én folyamatban lévő gyámrendelési és gondokság alá helyezési ügyekben, valamint a 2014. március 15-ét megelőzően gyámság vagy gondnokság alá helyezett személyek esetében a családba fogadással és a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos felülvizsgálati ügyekben kell alkalmazni.

(4)45

14. §46 Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyvrmr.) hatálybalépését47 megelőző hónap utolsó napján otthont nyújtó ellátásban vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermeknek, fiatal felnőttnek a Gyvrmr. hatálybalépését megelőző hónap utolsó napján az igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatait – az időszakos jelentésre vonatkozó adat kivételével – a Központ a Gyvrmr. hatálybalépése hónapjának utolsó napjáig áttölti a GYVR-be.

15. §48 A 2014. július 1-jén hatályos 1. számú melléklet szerinti V. számú adatlapot a 2014. június 30-át követően indult nevelésbe vételi ügyekben, valamint a 2014. július 1-jét megelőzően indult nevelésbe vételi ügyek esetében a nevelésbe vétel felülvizsgálata során kell alkalmazni.

16. §49 A 2014. július 1-jén hatályos 2. számú melléket szerinti adatlap-rendszert a 2014. június 30-át követően gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekek tekintetében, valamint a 2014. július 1-jét megelőző időponttól gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekkel kapcsolatos új esemény – ideértve a nevelésbe vétel felülvizsgálatát is – rögzítése esetén kell alkalmazni.

17. §50 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. §51

1. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez52


I. számú adatlap

Az apa (anya) adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről
[Gyvt. 138. § (3) bek.]


7K38246M_0

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A gyermek személyi adatai:

Név:

Előző név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

2.

Az anya (képzelt, vagy hatósági döntéssel megállapított) személyi adatai:

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

3.

A törvényes képviselő adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

4.

Az apa (képzelt személy, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett, illetve bírósági döntéssel megállapított) személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

5.

A rendezés módja:

a)

Teljes hatályú apai elismerés

 

 

Jegyzőkönyvet felvevő szerv neve:

Jegyzőkönyv száma:

 

 

Kelte:

b)

Képzelt apa, anya megállapítása

Határozatot hozó gyámhivatal neve:

Határozat száma:

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:

c)

Apaság megállapítása iránti per

Bíróság megnevezése:

Ítélet száma:

Kelte:

Jogerős:

Bíróság döntése:

– helyt ad

– elutasít

d)    Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti per
Eseti gyámot kirendelő gyámhivatal neve:     
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:    
Eseti gyám neve:     
Lakóhelye (ügyvédi iroda címe):     
Bíróság megnevezése:     
Ítélet száma:     
Ítélet kelte:     
Jogerős:     
Bíróság döntése:      – helyt ad    – elutasít


II. számú adatlap

A védelembe vett, a megelőző pártfogás alatt álló gyermekről
(Gyámhivatal tölti ki.)

1. A nyilvántartásba vétel időpontja:

..........................................................................................................................

2.

A gyermek személyi adatai:

2.1.

Név:

.........................................................................................................................

2.2.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

2.3.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):


.........................................................................................................................

2.4.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

2.5.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

2.6.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

3.

A törvényes képviselő személyi adatai:

3.1.

Név:

.........................................................................................................................

3.2.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

3.3.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):

.........................................................................................................................

3.4.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

3.5.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

3.6.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

4.

A szülők személyi adatai:

4.1.

Anya neve:

.........................................................................................................................

4.2.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

4.3.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

.........................................................................................................................

4.4.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

4.5.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

4.6.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

4.7.

Apa neve:

.........................................................................................................................

4.8.

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................

4.9.

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

.........................................................................................................................

4.10.

Anyja neve:

.........................................................................................................................

4.11.

Lakóhely:

.........................................................................................................................

4.12.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

5.

Határozat:

5.1.

Határozatot hozó gyámhivatal
megnevezése:


.........................................................................................................................

5.2.

Száma:

.........................................................................................................................

5.3.

Kelte:

.........................................................................................................................

5.4.

Véglegessé válásának időpontja:

.........................................................................................................................

6.

A családsegítő személyi adatai:

6.1.

Név:

.........................................................................................................................

6.2.

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................

7.

A megelőző pártfogó személyi adatai:

7.1.

Név:

.........................................................................................................................

7.2.

Munkahelye:

.........................................................................................................................

 

 

 

8.

A gyermek egészségi állapota:

.........................................................................................................................

8.1.

A gyermek tanulmányi eredménye, előmenetele:


.........................................................................................................................

9.

A felülvizsgálatok adatai:

.........................................................................................................................

9.1.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

9.2.

Kelte:

.........................................................................................................................

9.3.

Eredménye:

.........................................................................................................................

9.4.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

9.5.

Kelte:

.........................................................................................................................

9.6.

Eredménye:

.........................................................................................................................

9.7.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

9.8.

Kelte:

.........................................................................................................................

9.9.

Eredménye:

.........................................................................................................................

10.

A megszűnés, megszüntetés adatai:

10.1.

Határozat száma:

.........................................................................................................................

10.2.
10.3.

Kelte:
Eredménye:

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

11.

Annak megjelölése, ha a védelembe vétel a nevelésbe vétel elrendelésével, a megelőző pártfogás fenntartása mellett szűnt meg:

........................................................................................................................III. számú adatlap
A gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról
[Gyvt. 140. § (1) bek. a) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A) Otthonteremtési támogatás

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A jogosult személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

2.

Határozat:

Határozatot hozó gyámhivatal neve:

Határozat száma:

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:

3.    A megállapított támogatás:
Összege:     
Felhasználási célja [a Gyvt. 25. § (5) bek. alapján]:
– építési telek vásárlása
– lakás vásárlása
– családi ház vásárlása
– tanya vásárlása
– családi ház építése, lakhatóvá tétele
– ingatlan felújítása, lakhatóvá tétele
– tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítás, bővítés
– ingatlan felújítása, bővítése céljára az otthonteremtési támogatás részletekben történő kifizetése
– bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése, lakás bérleti díjának kifizetése
– önkormányzati bérlakás felújítása
– államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvétel
– hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése
– bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás
7K38246M_3

4.

Az utógondozó adatai:

Név:

Székhely/elérhetőségi
hely:

    
    

5.

Elszámolás:

Ideje:

Eredménye:

Elszámolt

Nem tudott elszámolni

6.

Az ingatlan adatai:

Címe:

Helyrajzi szám:

Elidegenítési tilalom bejegyzése:

Igen, időtartama:

 

év

Nem

7.

Otthonteremtési támogatással vásárolt ingatlan értékesítése esetén, a vételárból vásárolt új ingatlan adatai, elidegenítési tilalom ismételt bejegyzése

Ingatlan címe:

Helyrajzi száma:

Elidegenítési tilalom bejegyzése:

Igen, időtartama:

 

év

 

Nem

 


B) Gyermektartásdíj megelőlegezése

7K38246M_4

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A jogosult személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

2.

A gyermek személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

3.

Bírói ítélet:

Bíróság megnevezése:

Ítélet száma:

Kelte:

Jogerős:

A megállapított tartásdíj
összege:

4.

Gyermektartásdíj felemeléséről, leszállításáról rendelkező bírói ítélet:

Bíróság megnevezése:

Ítélet száma:

Kelte:

Jogerős:

5.

Megelőlegezett gyermektartásdíj összegének változása:

Határozat száma:

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:

Felemelt, leszállított
folyósított összeg:

Időpontja:

6.

A tartásdíj fizetésére kötelezett személy adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

7.

Határozat:

Határozatot hozó gyámhivatal neve:

Határozat száma:

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:

A folyósítás összege:

 

Ft/hó

Időtartama:

 

tól

 

-ig

Folyósítást felfüggesztő határozat száma, kelte:

8.

Tovább folyósítás vagy ismételt elrendelés

oka:

Határozatot hozó gyámhivatal:

9.

Megelőlegezés megszüntetése

oka:

Határozatot hozó gyámhivatal:

Határozat

Száma:

 

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:IV. számú adatlap

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről
[Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A gyermek személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Állampolgársága:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

2.

A gondozási feladatot ellátó személy, intézmény (hozzátartozó, egyéb személy, nevelőszülő, gyermekotthon, lakásotthon) adatai:

a)

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

b)

Az intézmény neve:

Címe:

3.

A szülők személyi adatai:

Anya neve:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Apa neve:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság
(menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:


4.    Határozat:
Határozatot hozó szerv neve:     
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     
Gyermek elhelyezése:
– különélő másik szülőnél
– harmadik személynél
– leendő örökbefogadó szülőnél
– nevelőszülőnél
– gyermekotthonban
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
Elhelyezés megváltoztatása:
Gyámhivatal neve:     
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     
Indoka:     

7K38246M_6

5.

A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás adatai:

Keresetlevél száma:

Kelte:

Bíróság megnevezése:

Ítélet száma:

Kelte:

Jogerős:

Bíróság döntése:

– helyt ad

–elutasít

6.

A gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perindítás adatai:

Keresetlevél száma:

Kelte:

Bíróság megnevezése:

Ítélet száma:

Kelte:

Jogerős:

Bíróság döntése:

– helyt ad

–elutasít


7.    Felülvizsgálat után a gyámhivatali döntés adatai:
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Eredménye:
– nevelésbe vétel fenntartása
– családba fogadás
– örökbefogadás
– családba visszahelyezés
– gondozási hely megváltoztatása

8.

Külföldi állampolgárságú gyermek elhelyezését követően kezdeményezett intézkedés. (Csak a Bp. Főváros V. kerületi Gyámhivatala tölti ki.):

Intézkedés megnevezése:

Időpontja:

Felülvizsgálat időpontja:

Eredménye:

Felülvizsgálat időpontja:

Eredménye:V. számú adatlap
A nevelésbe vett gyermekről [Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]
(Gyámhivatal tölti ki.)

1. A nyilvántartásba vétel időpontja:

..........................................................................................................................

2.

A gyermek személyi adatai:

2.1.

Név:

..........................................................................................................................

2.2.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

2.3.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

2.4.

Lakóhely:

..........................................................................................................................

2.5.

Tartózkodási hely:

..........................................................................................................................

3.

A törvényes képviselő személyi adatai:

3.1.

Gyermekvédelmi gyám:

3.1.1.

Név:

..........................................................................................................................

3.1.2.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

3.1.3.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

3.1.4.

Értesítési címe:

..........................................................................................................................

3.1.5.

Elérhetősége (telefon, e-mail):

..........................................................................................................................

3.1.6.

A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:
..........................................................................................................................

3.2.

Egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő:

3.2.1.

Név:

..........................................................................................................................

3.2.2.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

3.2.3.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

3.2.4.

Értesítési címe:

..........................................................................................................................

3.2.5.

Elérhetősége (telefon, e-mail):

..........................................................................................................................

3.2.6.

A nevelőszülőt foglalkoztató nevelőszülői hálózat megnevezése:..........................................................................................................................

4.

A megelőző pártfogó személyi adatai:

4.1.

Név:

..........................................................................................................................

4.2.

Munkahelye:

..........................................................................................................................

 

 

 

5.

A szülők személyi adatai:

5.1.

Anya neve:

..........................................................................................................................

5.1.1.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

5.1.2.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

5.1.3.

Lakóhely:

..........................................................................................................................

5.1.4.

Tartózkodási hely:

..........................................................................................................................

5.2.

Apa neve:

..........................................................................................................................

5.2.1.

Születési hely, idő:

..........................................................................................................................

5.2.2.

Anyja neve:

..........................................................................................................................

5.2.3.

Lakóhely:

..........................................................................................................................

5.2.4.

Tartózkodási hely:

..........................................................................................................................

6.

Határozat:

6.1.

Határozatot hozó gyámhivatal neve:


..........................................................................................................................

6.2.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

6.3.

Határozat kelte:

..........................................................................................................................

6.4.

Véglegessé válásának időpontja:

..........................................................................................................................

6.5.

Döntés jellege:

- nevelésbe vétel ideiglenes gondozási hellyel

- nevelésbe vétel gondozási hely meghatározásával
- nevelésbe vétel megelőző pártfogás fenntartásával (az első két eset közül az egyik megjelölése mellett)

6.6.

A gyermek ellátási szükséglete:

- általános

- különleges

- speciális

- kettős

6.7.

Gyermek elhelyezése:

6.7.1.

- nevelőszülőnél

- nevelőszülő

- különleges nevelőszülő

- speciális nevelőszülő

6.7.2.

- gyermekotthonban, lakásotthonban:

- gyermekotthon

- központi speciális gyermekotthon

- központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon

- különleges gyermekotthon

- lakásotthon

- speciális lakásotthon

- különleges lakásotthon

- kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon

6.7.3.

- fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában

6.8.

Vagyonnal rendelkezik-e:

- igen

- nem

7.

A számadásra vonatkozó adatok:

7.1.

A számadás módja:

..........................................................................................................................

7.2.

határideje:

..........................................................................................................................

7.3.

A számadást elfogadó
gyámhivatal neve:


..........................................................................................................................

7.4.

A számadást elfogadó határozat

7.4.1.

Száma:

..........................................................................................................................

7.4.2.

Kelte:

..........................................................................................................................

7.4.3.

Eredménye:

..........................................................................................................................

8.

A gondozási díjak adatai:

8.1.

Anya:

.......................................................................................................................Ft

8.1.1.

Díjfizetés kezdete:

..........................................................................................................................

8.1.2.

Vége:

..........................................................................................................................

8.2.

Apa:

.......................................................................................................................Ft

8.2.1.

Díjfizetés kezdete:

..........................................................................................................................

8.2.2.

Vége:

..........................................................................................................................

9.

A felülvizsgálatok adatai:

9.1.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

9.2.

Kelte:

..........................................................................................................................

9.3.

Eredménye:

..........................................................................................................................

9.4.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

9.5.

Kelte:

..........................................................................................................................

9.6.

Eredménye:

..........................................................................................................................

9.7.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

9.8.

Kelte:

..........................................................................................................................

9.9.

Eredménye:

..........................................................................................................................

10.

A megszűnés vagy megszüntetés adatai:

10.1.

Határozat száma:

..........................................................................................................................

10.2.

Kelte:

..........................................................................................................................

10.3.

Véglegessé válásának időpontja:

........................................................................................................................”
V/A. számú adatlap

A gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről [a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 11. §]53

(Gyámhivatal tölti ki)

A nyilvántartásba vétel időpontja:     

1. A támogatott személy adatai:
Név:     
Születési hely, idő:     
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):     
Anyja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     

2. A kirendelt támogató adatai:
Név:     
Születési hely, idő:     
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):     
Anyja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
A támogató típusa:
– támogatott személy által megjelölt támogató
– hivatásos támogató

3. A támogató kirendeléséről szóló határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal megnevezése:     
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     

4. A támogatott döntéshozatal jellege:
– általános
– meghatározott ügycsoportra szóló

5. A meghatározott ügycsoport tekintetében támogatott döntéshozatallal kapcsolatos adatok:
– a támogatott döntéshozatal mely ügycsoportokra terjed ki:– a támogatott személy cselekvőképességében részlegesen korlátozott-e:
igen     nem
– a cselekvőképesség részleges korlátozása milyen ügycsoportok tekintetében áll fenn:– ha a támogatott személy egyidejűleg cselekvőképességében részlegesen korlátozott, a támogató és a gondok ugyanazon személy-e:
igen    nem

6. Több támogató kirendelése
– egyidejűleg több támogató került-e kirendelésre:
igen    nem
– a támogató kirendelésekor a támogatott személynek már van-e kirendelt másik támogatója:
igen    nem
– két támogató esetén a másik támogató neve:

– két támogató esetén a másik támogatót kirendelő határozat száma, kelte, véglegessé válásának időpontja:

– két támogató esetén a támogatók közötti feladatmegosztás:
7. A támogató kirendelése felülvizsgálatának adatai:
A felülvizsgálat megindításának időpontja:     
A felülvizsgálat indoka:     
A felülvizsgálat eredménye:
– a támogató kirendelésének fenntartása
– a támogató felmentése és új támogató kirendelése
– a támogató felmentése és a támogatott döntéshozatal megszüntetése
– a támogató elmozdítása és új támogató kirendelése
– a támogató elmozdítása és a támogatott döntéshozatal megszüntetése
A felülvizsgálatról hozott határozat száma:     
A felülvizsgálatról hozott határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     

8. A támogató felmentésével, elmozdításával, felfüggesztésével, továbbá a támogatói tisztség egyéb megszűnésével kapcsolatos adatok:

A támogató felmentésére irányuló eljárás megindításának időpontja:     
Az eljárás megindításának indoka:     
A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat száma:     
A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     

A támogató elmozdítására irányuló eljárás megindításának időpontja:     
Az eljárás megindításának indoka:     
Az eljárás során sor került-e a támogató felfüggesztésére:
igen     nem
Ha igen, a felfüggesztésről hozott döntés száma:     
A felfüggesztésről hozott döntés kelte:     
Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat száma:     
Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     

A támogatói tisztség a támogató halálával történő megszűnésének időpontja:     ”


VI. számú adatlap

Gyámság vagy gondnokság alatt állóról
[Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A gyermek vagy gondnokolt személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

 

 

2.

A törvényes képviselő (gyám vagy gondnok) személyi adatai:    
Hozzátartozói minőség (családbafogadó gyám, nem hivatásos gondnok) megjelölése:
    
Név:     
Születési hely, idő:     
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):     
Anyja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
Gyermekvédelmi gyám vagy hivatásos gondnok:     

3.

A gyámság alatt állók esetén a szülők személyi adatai:

Anya neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Apa neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

4.

A gyámrendelés oka:

    
    

 

Hozzátartozói minőség:

5.    A gondnokság típusa:
– ideiglenes
– teljesen korlátozó
– részlegesen korlátozó
– eseti
– vagyonkezelő eseti
– ügygondnok
– zárgondnok
– ügyei vitelében akadályozott személy gondnoka
– helyettes gondnok
– többes gondnok
A bíróság megnevezése:     
A bírósági ítélet száma:     
A bírósági ítélet kelte:     
Jogerős:     
Bírósági felülvizsgálat időpontja:     

6.

A többes gondnok, helyettes gondnok személyi adatai:

Név:

 

Hozzátartozói minősége:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

7.

Határozat:

Határozatot hozó szerv neve:

Száma:

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:

8.    A leltározott vagyon adatai (részletesen a VII. számú adatlapon):
– ingatlan
– ingóság
– betétkönyv
– egyéb

9.

A megszűnés vagy megszüntetés adatai:

A határozatot hozó szerv megnevezése:

Megszüntetés oka:

 

Határozat száma:

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:


10.    Támogatott döntéshozatal adatai:

A részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy más ügycsoport tekintetében támogatott-e:

igen     nem

Ha igen, milyen ügycsoport tekintetében:     


Ha a részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy egyidejűleg támogatott, a gondnok és a támogató ugyanazon személy-e:
igen    nem

VII. számú adatlap

A vagyonnal rendelkező gyermekről és gondnokoltról
[Gyvt. 140. § (1) bek. c)-d) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

7K38246M_12

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A gyermek vagy gondnokolt személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

 

A gyermek szülőjének személyi adatai:

2.

Az anya személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság
(menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

 

Az apa személyi adatai:

 

 

Név:

 

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

 

Anyja neve:

 

Lakóhely:

 

Tartózkodási hely:

 

 

3.

A törvényes képviselő személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

 

Változás a törvényes képviselő személyében:

 

 

4.    A vagyonkezelő személyi adatai:
Név:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
Jogállása:
– szülő
– családba fogadó gyám
– gyermekvédelmi gyám
– vagyonkezelő gyám
– vagyonkezelő eseti gyám
– gondnok
– vagyonkezelő eseti gondnok
A vagyon juttatójának különleges nyilatkozata:     
Az érintett vagyontárgyak felsorolása:     

7K38246M_13

5.

Vagyoni adatok:

a)

Az ingatlan(ok) adatai:

Megnevezése:

Értéke:

 

Ft

Címe:

Hrsz.:

Tul. hányad:

Megnevezése:

Értéke:

 

Ft

Címe:

Hrsz.:

Tul. hányad:

b)

A személyes tulajdon szokásos tárgyait meghaladó ingóságok
[Gyer. 25. § (1) bek. i) és k) pontjai, Gyer. 146. § (4) bek. d)-e) pontjai]:

Megnevezése:

Értéke:

 

Ft

Megnevezése:

Értéke:

 

Ft

Megnevezése:

Értéke:

 

Ft

c)

Forint, folyószámla vagy devizaszámla adatai:

Pénzintézet megnevezése:

Betétkönyv száma:

Egyenleg:

 

Ft

Évközi változások:

    
    

d)

Egyéb (értékpapír, biztosítási kötvény):

Megnevezése:

Értéke:

 

Ft

Megnevezése:

Értéke:

 

Ft

6.

Változások adatai:

Számadási kötelezettség kezdete:

Ideje:

Eredménye:

Ideje:

Eredménye:

Ideje:

Eredménye:

Ideje:

Eredménye:

Ideje:

Eredménye:

7.

A gyermek nagykorúvá válásának időpontja:

 

 

 

8.

A gondnokolt önjogúvá válásának időpontja:VIII. számú adatlap

A nevezett gyámról, valamint a gyámságból kizárt személyről

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A nevezett gyám személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

2.

A gyámságból kizárt személy adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

3.

A nyilatkozatot tevő apa személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

4.

A nyilatkozatot tevő anya személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

5.

A gyermek(ek) személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:IX. számú adatlap

A gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről

(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.)

 

A nyilvántartásba vétel időpontja:

.......................................................................................................

 

1.

A gyermek személyi adatai:

 

 

Név:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):

.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

2.

A törvényes képviselő személyi adatai:

 

 

Név:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):

.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

3.

A szülők személyi adatai:

 

 

Anya neve:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):

.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

Apa neve:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

4.

Határozat:

 

 

Határozatot hozó szerv neve:

.......................................................................................................

 

Határozat száma:

.......................................................................................................

 

Kelte:

.......................................................................................................

 

Véglegessé válásának időpontja:

.......................................................................................................

 

 

 

 

5.

A térítési díj adatai:

 

 

Fizetésre kötelezett neve:

.......................................................................................................

 

A díj összege:

.................................................................................................. Ft

 

Díjfizetés kezdete:

.......................................................................................................

 

Vége:

.......................................................................................................

 

A hátralék összege:

.......................................................................................................

 

Végrehajtási intézkedés időpontja:

.......................................................................................................

 

 

 

6.

A felülvizsgálat adatai:

 

 

A felülvizsgálatot végző

 

 

szerv neve:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

 

 

7.

A megszűnés adatai:

 

 

Határozat száma:

.......................................................................................................

 

Kelte:

.......................................................................................................

 

Véglegessé válásának időpontja:

.......................................................................................................

 

 

 

8.

Hatósági kötelezés nélkül igénybe vett szolgáltatás megszűnésének

 

 

Időpontja:

.......................................................................................................

 

Oka:

.......................................................................................................X. számú adatlap

A gyermekotthonban, befogadó szülőnél, továbbá a fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában elhelyezett gyermekről [Gyvt. 141. § (1) bek. a) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A gyermek személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Törzsszám:

2.

A törvényes képviselő személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

3.    Határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal megnevezése:     
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     
Döntés jellege:
– ideiglenes hatályú elhelyezés
– nevelésbe vétel
Gyermek elhelyezése:
– nevelőszülőnél:
– nevelőszülő
– különleges nevelőszülő
– speciális nevelőszülő
– gyermekotthonban, lakásotthonban:
– gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– különleges gyermekotthon
– lakásotthon
– speciális lakásotthon
– különleges lakásotthon
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában

4.

A megszűnés oka:

    
    

Határozat száma:

Kelte:

Véglegessé válásának időpontja:XI. számú adatlap

A gyermekotthon, illetve a nevelőszülői hálózat üres férőhelyeiről
[Gyvt. 141. § (1) bek. a) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:

 

 

 

1.    A gyermekotthon, lakásotthon megnevezése:     
Székhelye:     
Elhelyezhető gyermekek száma:     
Üres férőhelyek száma:     
Ebből:
– gyermekotthoni férőhely:     
– férőhely gyermekotthon speciális csoportjában:     
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthoni férőhely:     
– központi speciális gyermekotthoni férőhely:     
– férőhely gyermekotthon különleges csoportjában:     
– különleges gyermekotthoni férőhely:     
– lakásotthoni férőhely:     
– speciális lakásotthoni férőhely:     
– különleges lakásotthoni férőhely:     
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthoni férőhely:     
– utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthoni férőhely:     
– utógondozó lakásotthoni férőhely:     

2.    A nevelőszülői férőhelyek száma:
Üres férőhelyek a nevelőszülőknél:     
Ebből:
– férőhely átlagos ellátási szükségletű gyermek számára:     
– férőhely speciális ellátási szükségletű gyermek számára:     
– férőhely különleges ellátási szükségletű gyermek számára:     
– ideiglenes férőhely:     

 

 

 

3.

A fenntartó, illetve
a nevelőszülői hálózatot
működtető megnevezése:

    
    
    

 

Székhelye:XII. számú adatlap

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről,
gyermekotthonokról
[Gyvt. 141. § (1) bek. b) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A) Nevelőszülő

A nyilvántartásba vétel időpontja:

1.

A nevelőszülő személyi adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

2.    A nevelőszülő típusa:
– nevelőszülő
– speciális nevelőszülő
– különleges nevelőszülő

3.

Saját gyermekek száma:

4.

A működtető megnevezése:

Székhelye:


B) Gyermekotthon, lakásotthon

1.

A gyermekotthon, lakásotthon neve:

Címe:

2.

Az intézményvezető neve:

Címe:

3.

A férőhelyek száma:

4.    A gyermekotthon, lakásotthon típusa:
– gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– különleges gyermekotthon
– lakásotthon
– speciális lakásotthon
– különleges lakásotthon
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
– utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthon
– utógondozó lakásotthon

5.

A fenntartó megnevezése:

Székhelye:XIII. számú adatlap


XIV. számú adatlap

Az eseti gyámi és gyermekvédelmi gyámi feladatokat ellátó személyről [Gyvt. 141. § (1) bek. d) pont]

(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja:     

1. A gyermekvédelmi gyámi munkakörben foglalkoztatott személyi adatai:
Név:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
2. Gyermekvédelmi gyámi munkakörében eseti gyámi feladatokat is ellát:
igen    nem
3. Az általa gyámoltak száma:      fő

XV. számú adatlap

A nevelési felügyelet alatt álló gyermekről
(Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont)

(A városi gyámhivatal tölti ki.)


„A” adatlap
A nyilvántartásba vétel időpontja:     

1. A gyermek személyi adatai:
Név:     
Születési hely:     
Születési idő:     
Anyja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     

2. A gyermek törvényes képviseletét ellátó gyermekvédelmi gyám neve:     
    
Értesítési címe:     
Elérhetősége (telefon, e-mail):     
A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:


2/A. A gyámhatóság kirendelése alapján a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban képviselő gyermekjogi képviselő neve:     
Értesítési címe:     
Elérhetősége (telefon, e-mail):     

3. A szülők személyi adatai:
Anyja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
Apja neve:     
Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     

4. Nevelésbe vételről szóló határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal neve:     
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     

5. A gyermek intézményi elhelyezésére vonatkozó adatok:
Határozatot hozó gyámhivatal neve:     
Határozat száma:     
Határozat kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     
A befogadás időpontja:     
A befogadó intézmény típusa:
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– gyermekotthon speciális csoportja
– speciális lakásotthon

„B” adatlap
1. A nevelési felügyeletre vonatkozó adatok:
Hányadik alkalommal rendelték el a gyermek nevelési felügyeletét:     
A gyermekotthon vezetője által elrendelt személyes szabadság korlátozásának kezdő időpontja:     
A nevelési felügyeletet elrendelő gyámhivatal neve:     
A határozat száma, kelte:     
A felülvizsgálatot végző bíróság neve:     
A határozat száma, kelte:     
A döntés tartalma: a nevelési felügyeletet     fenntartotta    megszüntette

2. A havi felülvizsgálatok adatai:
Határozat száma:      Kelte:     
eredménye:     
Határozat száma:      Kelte:     
eredménye:     
Határozat száma:      Kelte:     
eredménye:     

3. A nevelési felügyelet megszüntetése:
Határozatok száma:      Kelte:     
Véglegessé válásának időpontja:     

A „B” adatlapból mindig újat kell kitölteni, ha újabb nevelési felügyeletet rendeltek el.

2. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez54


A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer


A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer
A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszerben szereplő rövidítések a következők:
„T”    =    Törzslap
„GYSZ”    =    Család- és gyermekjóléti szolgálat
„ÁTG”    =    Átmeneti gondozás
„TESZ”    =    Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
„GH”    =    Gondozóhely
„GYH”    =    GyámhivatalI. számú adatlap

„T” – Törzslap

(A gyermek személyes adatlapja, amelyet gyermekenként külön vezet a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, átmeneti gondozást, valamint otthont nyújtó intézmény)

0X06685N_0

A nyilvántartásba vétel időpontja (az az időpont, amikor a gyermek bekerült a gyermekvédelem rendszerébe):

A személyes gondoskodás formája:

dátuma:

gyermekjóléti szolgáltatás

gyermekek átmeneti gondozása

gyermekvédelmi szakellátás

A gyermek személyi adatai

Név:

Névváltozás (a gondozási folyamat során) – dátummal:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

A gyermek neme: fiú lány

Állampolgársága:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely55

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

(gondozási hely)

Változás1:

Változás2:

Törzsszám (szakellátásban):

Törzsszám változás:

Beszélt nyelve:

Van-e szüksége tolmácsra?
igen – milyenre:
nem


55 Korábban „ideiglenes”.


0X06685N_1

A szülők/törvényes képviselő személyi adatai

Anya

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely56:

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

Változás1:

Változás2:

Elérhetősége:

Változás1:

Változás2:

Gyakorolja-e a szülői felügyeleti jogokat?

igen

nem – Miért?

Apa

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely57:

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

Változás1:

Változás2:

Elérhetősége:

Változás1:

Változás2:

Gyakorolja-e a szülői felügyeleti jogokat:

igen

nem – Miért?

Gyám

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Bejelentett lakóhely:

Változás1:

Változás2:

Bejelentett tartózkodási hely58:

Változás1:

Változás2:

Tényleges tartózkodási hely:

Változás1:

Változás2:

Elérhetősége:

Változás1:

Változás2:

Jogcím/rokonsági fok:


56 Korábban „ideiglenes”.

57 Korábban „ideiglenes”.

58 Korábban „ideiglenes”.

Nevelésbe vett gyermek esetében

Gyermekvédelmi gyám

 

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Értesítési címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):

Vagyonkezelő

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Értesítési címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):


Útmutató a kitöltéshez
„T-lap”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermek alapvető adatainak regisztrálása,
b) a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása.
2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó (lehet szolgálat és központ is) vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.
3. A kitöltés ideje: a gyermek ellátórendszerbe való bekerülésekor. A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban csak a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén.
4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot.


II. számú adatlap

„GYSZ-1”
Egyszerű Környezettanulmány

(A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó tölti ki!)

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való kapcsolat

Milyen okból és hogyan került a család (a gyermek/gyermekek) a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz? Ki küldte a jelzést – amennyiben nem tartozik a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti körbe? [A jelzés csatolandó, kivéve azt az esetet, ha a jelzés a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése alapján zártan kezelendő! Zártan kezelendő adatok esetén a jelzést küldő nem tüntethető fel! Ebben az esetben a jelzés a gyámhatóságnak, illetve a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében eljáró szervnek külön borítékban csatolandó!]

A jelzést küldő vagy más személy tett-e valamit az ügyben? [Ha az adatok a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése értelmében zártan kezelendők, a válasz az adatlapon nem tüntethető fel, hanem az külön borítékban a jelzés mellé csatolandó.]

Igen: ki és mit tett? [Ha az adatok a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése értelmében zártan kezelendők, a válasz az adatlapon nem tüntethető fel, hanem az külön borítékban a jelzés mellé csatolandó.]

Nem.

Mikor, milyen módon vette fel a gyermekjóléti szolgálat a kapcsolatot a családdal (dátummal)?

Milyen lépéseket tett a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó az ügyben (dátummal)?

Korábban volt-e kapcsolatban a család a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval?

Igen: milyen probléma miatt, mettől meddig?

Nem.

A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája:

Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is):

Következtetések, további tennivalók:

Aláírás, dátum, helyszín:


Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-1”
1. Az adatlap funkciója:
a) környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal;
b) gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel készítése során, amennyiben megelőzően nem folyt szociális segítő tevékenység;
c) az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben a családban több gyermek van, a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként kell részletezni. Az adatlap „Tapasztalatok” részében foglaltaknak meg kell felelnie a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak. A családsegítő az adatlap „Következtetések, további tennivalók” részében indokolja javaslatát a hatóságnak.
2. Az adatlap kitöltője:
a) környezettanulmány esetén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó;
b) gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódóan a család- és gyermekjóléti központ, amely elkészítésébe bevonhatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot is.
3. A kitöltés kezdete: a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ környezettanulmány elkészítésére való felkérésének beérkezésekor, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezésekor.
4. Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült.

III. számú adatlap

„GYSZ-2” – További fontos információk

Rendben vannak-e és hol találhatók a gyermek következő személyi okmányai?

Személyi lap/személyazonossági igazolvány

 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány

 

Diákigazolvány

 

TAJ kártya

 

Közgyógyellátási igazolvány

 

Oltási könyv

 

 

A gyermekre vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű egészségügyi, fejlődési információk (asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar – beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha, fertőző betegség vagy egyéb probléma, meglévő betegség esetén megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést):

A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű információk (pl.: akut vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, elérhetősége):

Van-e a családban, környezetben olyan személy, akinek a segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség esetén a gyermek elhelyezhető?

Van: ki az a személy, hogy érhető el?

Nincs:


0X06685N_5

Szakmai kapcsolatok

 

Név

Cím

Telefonszám

Mikor/mióta/
meddig

A gyermek/ek
házi
gyermekorvosa,
háziorvosa:

 

 

 

 

A gyermek/ek
védőnője:

 

 

 

 

Bölcsőde/óvoda/
iskola:

 

 

 

 

Gyermek-
védelmi
felelős neve:

 

 

 

 

Egyéb jelentős
intézmény
(szakember),
pl. más család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
tanulási
képességeket
vizsgáló
szakértői
bizottság,
pszichológus,
pszichiáter,
nevelési
tanácsadó,
logopédus,
szakorvos
(Aláhúzandó!)

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

Aláírások:

 

 

 

 

 

adatszolgáltató (milyen minőségben)

adatfelvevő

 

Változások (dátummal, aláírással):Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-2”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,
b) veszélyeztetettség felmerülése esetén a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,
c) a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása abban az esetben, ha a gyermek nevelésbe vételét javasolják, illetve ha otthont nyújtó ellátásba kerül.
2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.
3. A kitöltés ideje:
a) a gyermek átmeneti gondozásba kerülése, ideiglenes hatályú elhelyezése,
b) a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén (T-Törzslappal együtt),
c) amennyiben a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó maga intézkedik a gyermek elhelyezésével kapcsolatban, az intézkedés ideje.
4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akik szükség szerint aktualizálják az adatlapot.


IV. számú adatlap

„GYSZ-3” Család – környezet
Környezettanulmány II.

Az adatfelvétel időintervalluma:

A családra vonatkozó adatok

Lakcím (a hely, ahol a környezettanulmány készült):

A lakásban életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozók:

Név

Születési idő

Rokoni kapcsolat

 

 

 

A lakásban a családdal együtt élő egyéb személyek:

Név

Születési idő

Kapcsolat, együttélés minősége

 

 

 

A családtól különélő egyéb közeli hozzátartozók:

Név

Rokoni kapcsolat

Lakóhely

 

 

 

 

A lakásra vonatkozó adatok(Felsorolás esetén a megfelelő választ húzza alá!)

A törvényes képviselő/gondozó személy lakáshasználatának jogcíme: tulajdonos, bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, ágybérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb:

Típusa: családi ház, házrész, sorház, lakótelepi lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, egyéb lakás

Tulajdoni formája: magán, önkormányzati, szövetkezeti, állami, egyéb:

Településkörnyezet (belterület, külterület, zártkert, tanya stb.):

Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli; szükséglakás

Alapterület:

A lakószobák + félszobák száma:

Egyéb helyiségek, előszoba, előtér, étkező, konyha, fürdőszoba, WC, fürdőszoba-WC, egyéb:
Udvar, kert:

Fűtése: távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa)

Közüzemi szolgáltatások:
Fűtési, főzési, tisztálkodási lehetőségek biztosítottak-e, működnek-e? Ha valamelyik hiányzik vagy nem használható, jelezze az okát is!

A lakás jellemzőinek leírása (állapot, felszereltség, bútorzat………)

A család jövedelemforrásainak bemutatása (munkajövedelem, szociális támogatások, nyugdíj stb.):

Küszködik-e a család anyagi problémákkal? Ha igen, miből adódnak, egyszeriek vagy ismétlődőek? Biztosított-e a gyermek(ek) megfelelő élelmezése, ruházata?

 

A család és környezete: befolyásoló tényezők

A család élettere, lakókörnyezete, szociokulturális háttere:


0X06685N_8

A család értékrendje, életmódja:Található-e a gyermek(ek) lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, amely testi épségüket, egészségüket, erkölcsi fejlődésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából adódó veszély; fedetlen kút; veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)? Ha igen, hogyan védik a gyermek(ek)et ezek ellen?     

A családon belüli viszonyok:Érték-e a családot megrázkódtatások, traumák? Melyek voltak ezek, feldolgozta-e a család, s ha igen, segítséggel-e vagy anélkül. Mi lett a következményük?    A család társadalmi kapcsolatai – esetleges támogató személyek, közösségek: 

Dátum:Aláírás (szülő/törvényes képviselő, gyermek):

A gyermekkel kapcsolatos információk
(Gyermekenként töltendő ki!)

A gyermek neve:

A gyermek rövid jellemzése: külső és belső tulajdonságok:

Milyen gyakran beteg a gyermek? Nem figyeltek-e fel szokatlanul gyakori sérülésekre?

Környezet – a gyermek környezetének jellemzése (az élelmezés, ruházat, saját szoba, ágy, játékok, illetve könyvek meglétére vonatkozó információk)    

Van-e a gyermeknek pihenésre, alvásra, tanulásra, félrevonulásra megfelelő, nyugodt, békés „zuga”?

 

Intézményes gondozás, oktatás, nevelés

Igénybe veszik-e a napközbeni ellátás valamilyen formáját, jár-e óvodába, iskolába?    
Nem
Igen – hol/hova, milyen óvodai csoportba/hányadik osztályba jár?

Eleget tesz-e a gyermek óvodai, iskolai tankötelezettségének?

Igen

 

Nem

Van-e felmentése?

Van – miből?

 

Nincs

Magántanuló-e?

Igen – mióta, miért, a gyermek érdekében áll-e?

 

Nem

Tanulmányi eredménye képességeinek megfelel-e?

Igen

 

Nem

Ismételt-e osztályt?

Igen – melyiket, mikor, hányszor, mely tantárgy(ak)ból bukott?

 

Nem

Diagnosztizáltak-e tanulási problémát, részképesség zavart?

Igen – mikor, milyen jellegűt?

 

Nem

Nyújt-e az oktatási intézmény a gyermek számára valamilyen egyedi, sajátos szolgáltatást?

Igen – milyet?

 

Nem

 

Ha a gyermek már nem iskolás, mi az oka?

Ha van munkahelye, hol dolgozik, és mit csinál?

Ha nincs munkahelye, és nem is tanul, mi az oka, és mivel foglalkozik?

 

A gyermek megnyilvánulásaival kapcsolatos információk

Felfigyeltek-e a gyermek környezetében (intézményben, családban) a gyermek viselkedésének, magatartásának alapvető megváltozására?

Igen – a változás leírása:

 

Nem

A gyermeknek milyen a viselkedése, milyen jellegűek és gyakoriak a konfliktusai? Vannak-e normaszegő, deviáns megnyilvánulásai?

Érte-e a gyermeket valami súlyosan traumatikus élmény és azt hogyan dolgozta fel? Megváltozott-e utána a viselkedése? (Pl.: baleset, bántalmazás, szeretett személy elvesztése stb.)    

A gyermek személyiségfejlődése, kötődései:

 

Dátum:

Aláírás (gyermek)

 

Aláírás (anya/törvényes képviselő)

 

Aláírás (apa/törvényes képviselő)

 

Aláírás (családsegítő)


0X06685N_10

A gondozási folyamat összegzése, javaslattétel

A feltárt probléma, veszélyeztető körülmények gyermek(ek)re gyakorolt hatása

Mi történt, a gondozási terv/tervek értékelése, a feladat megvalósulása, rögzített határideje és a gyermek, szülő, törvényes képviselő együttműködése alapján

Konzultációk, esetkonferenciák (időpont, kivel, emlékeztető)

A család által igénybe vett egyéb ellátások

Korábban kezdeményezett intézkedések, azok következménye, eredménye

Egyéb, fontos információk (ide kell leírni, ha a családhoz kapcsolódó valamely intézménnyel kapcsolatban fontos, eddig le nem írt információnk van)

–    Javaslat – indokolással    Dátum:

Aláírások
A család részéről:
Megjegyzések:
A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó részéről:

Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-3”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedés kezdeményezése esetén:
aa) a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,
ab) a szociális segítőmunka tevékenységeinek összegzése;
b) a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;
c) előzménnyel rendelkező ügyek esetében környezettanulmány készítése:
ca) a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a család- és gyermekjóléti szolgálat készíti el,
cb) gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében környezettanulmány készítésére érkezett felkéréskor a család- és gyermekjóléti központ készíti el.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti szolgálat (a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása esetén is), amennyiben a gyermek hatósági intézkedésben érintett, a család- és gyermekjóléti központ.
3. Az adatlap kitöltése:
a) a gyámhivatal felkérése szerint,
b) a javaslattétel során töltendő ki.
4. Az adatlap továbbítása:
a) az átmeneti gondozást nyújtónak a javaslattételi lap kivételével az első kitöltés után azonnal, a módosításokról folyamatosan konzultálnak,
b) amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a család- és gyermekjóléti központon keresztül gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását, úgy a központ a javaslat részeként továbbítja az adatlapot az illetékes hatóságnak, amely nevelésbe vétel esetén továbbküldi azt a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki az elhelyezési értekezlet előtt továbbítja majd a lehetséges gyermekvédelmi gyámnak,
c) ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése a GYSZ-1 kiegészítéseként 30 napon belül a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központon keresztül továbbítja az adatlapot (a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül) a gyámhivatalnak, és azon keresztül a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki továbbítja majd a gyermekvédelmi gyámnak. A pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

V. számú adatlap

VI. számú adatlap

„GYSZ-4” – Egészségügyi lap
(Alapellátásban szükség szerint, továbbá a gyermek védelembe vétele, illetve 15 napot meghaladó átmeneti gondozása,
valamint szakellátásba kerülése esetén töltendő ki.
Kitöltő: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, szakellátó vagy átmeneti gondozást nyújtó intézmény felkérésére a gyermek
háziorvosa.)
Kitöltés kezdete:

Név:

Névváltozás (dátummal):

Születési hely (kerület is), idő:

Anyja születési neve:

Az egészségügyi iratokról a GYSZ-2 adatlap tájékoztat.

Milyen a gyermek általános egészségi állapota?

Maradt-e el a gyermeknek kötelező védőoltása, s ha igen,
mi és miért?

Kapott-e a gyermek a kötelezőn felüli védőoltást?
Ha igen, milyet, és mikor (influenza,
agyhártyagyulladás, a-globulin stb.)?

Megtörténtek-e a gyermek életkorának megfelelő kötelező rendszeres szűrések?

Milyen gyermekbetegségeken esett át a gyermek? (kanyaró, rubeola, skarlát, bárányhimlő, mumpsz, egyéb)

Volt-e a gyermeknek balesete, ebből visszamaradt-e maradandó károsodása? (Mikor, mi történt?)

Volt-e a gyermeknek műtétje, mikor, hol és miért?

Szüksége van-e a gyermeknek korrekciós beavatkozásra, gyógyászati segédeszközre, s ha igen, mire, miért?

A kórházi kezelések ideje, helye, oka, orvos neve (Ha szükséges, akkor használjon pótlapot!):

Ismertek-e az anya terhességének, a gyermek születésének körülményei? Tüntesse fel az információ forrását! (nem várt, túl korai, késői, vagy veszélyeztetett terhesség, vetélések, terhesség alatti egyéb problémák, szülés körüli komplikációk: felsírt-e a gyermek, vér- és oxigénellátási zavarok, testileg épen született-e, egyéb)    

A védőnő és a gyermekorvos észrevételei a gyermek életének első 3 évében:

Egyéb kiegészítő információk:

Lezárás időpontja:

Az adatközlő aláírása:Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-4”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,
b) átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása.
2. Az adatlap kitöltője: a gyermek védelembe vétele, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozása, nevelésbe vétele esetén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, illetve – előzmény nélküli elhelyezés esetén – szakellátást vagy az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltató felkérésére a gyermek háziorvosa.
3. A kitöltés ideje: a gyermek védelembe vételekor, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozásakor, nevelésbe vételekor, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésekor.
4. Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás esetén a család- és gyermekjóléti központ feladata az adatlap továbbküldése a gyermek gondozását ellátó helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy a szakellátást nyújtó intézménybe az elhelyezéstől számított 8 napon belül.

VII. számú adatlap

„GYSZ-5” – Családi/egyéni gondozási-nevelési terv védelembe vétel esetén
(A család- és gyermekjóléti központ munkatársa tölti ki.)

Védelembe vett gyermek(ek) neve:

 

A terv készítéséért felelős neve:

Kitöltött lapok száma:

Családi/egyéni gondozási-nevelési terv sorszáma (a szülő által aláírt terv sorszámozandó):

Tervkészítés oka (a megfelelő aláhúzandó):

védelembe vétel

kötelező felülvizsgálat

rendkívüli felülvizsgálat

 

 

Védelembe vételi tárgyalás/felülvizsgálatidőpontja:

Tervkészítés időpontja:

A védelembe vételi határozat száma, kelte:

Véglegessé válásának kelte:I. A védelembe vétel megszüntetésére irányuló munka részletezése az alábbi szempontok figyelembevételével:
0X06685N_13

Veszélyeztető tényező, probléma (személyre szabottan):

A probléma megoldásához vezető lépések:


0X06685N_14

A problémamegoldást segítők felsorolása, teendői:

A teendők teljesítésének kezdete, rendszeressége és teljesítésének határideje:


0X06685N_15

A gondozási-nevelési tervbe foglalt megállapodásokat elfogadom, annak egy példányát átvettem:

 

Dátum:

Aláírás:

 

Anya/törvényes képviselő:

Apa/törvényes képviselő:

Kirendelt esetmenedzser:

Bevont segítők:

 

 

Gyermek(ek):

 

 Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-5”
1. Az adatlap funkciója: a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek védelembe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre szóló feladatok és felelősök pontos megjelölésével.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: a védelembe vételi határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
4. Az adatlap továbbítása:
a) védelembe vétel során a határozatot hozó gyámhivatalnak,
b) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
c) minden szakember felé, akire nézve a családi/egyéni gondozási-nevelési tervben feladat kerül meghatározásra. A család- és gyermekjóléti szolgálatnak függetlenül attól, hogy a családsegítőre nézve meghatároz-e feladatokat.
VIII. számú adatlap

„GYSZ-6” – Helyzetértékelés
(A család- és gyermekjóléti központ munkatársa tölti ki!)

Védelembe vett gyermek/ek neve/anyja neve:

/

 

/

 

/

 

/

 

/

Védelembe vételi határozat száma:

Helyzetértékelés jellege (aláhúzandó):

féléves

éves

rendkívüli

Rendkívüli felülvizsgálat esetén kinek a kezdeményezésére indult az eljárás?

Az utolsó gondozási-nevelési terv készítésének ideje:

Esetmenedzser neve:

 

1.    A szülők/törvényes képviselők, a gyermek/gyermekek és a esetmenedzser kapcsolatának, együttműködésének bemutatása:    

2.

Konzultált-e a esetmenedzser a gondozási folyamatba be nem vont, de a gyermek életterébe tartozó személyekkel és szakemberekkel?

Kivel, mikor és mi a tapasztalatuk?

3.    Mennyiben valósultak meg az utolsó gondozási-nevelési tervben foglalt célok és feladatok, mennyiben hárultak el a veszélyeztető körülmények?    

A problémamegoldást segítők
felsorolása

Az előző oszlopban szereplő
személyek vállalt feladatai

A feladat teljesítése
(eredeti határideje, a megvalósítás mértéke és
időpontja, részleges vagy nemleges teljesítés
esetén az okok megnevezése)

A feladat ellátásának
következményeként milyen
változások következtek be
a veszélyeztetettségre vonatkozóan?

 

 

 


0X06685N_18

4.    Értékelje, hogy a korábban meghatározott feladatok mennyiben voltak alkalmasak a veszélyeztetettség megszüntetésére!    
5.    A vizsgált időszak alatt felmerült újabb veszélyeztető körülmény/ek és az azokra tett intézkedések felsorolása:    
6.

A helyzetértékelést végző javaslata:

a) Védelembe vétel megszüntetése eredményesség miatt

b) Védelembe vétel fenntartása

c) Más hatósági intézkedés kezdeményezése, megnevezése:

Indoklás:
Az adatlapot kitöltő aláírása:

 

Dátum:

 

aláírás:0X06685N_19

A Helyzetértékelési adatlapot látták:

Gyermek/gyermekek:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

Anya/apa/törvényes képviselők:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

Egyéb rokon, vagy a gondozásba bevont személyek:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

 

Dátum:

 

aláírás:

A Helyzetértékelő adatlapot aláírók észrevételei, megjegyzései:


Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-6”
1. Az adatlap funkciója: a védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. Azon gyermekek esetében, akiknek egyéni gondozási-nevelési terve azonos adatlapon készült, a helyzetértékelés is egy adatlapon dokumentálandó.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: a felülvizsgálatot megelőző 15 nap.
4. Az adatlap továbbítása:
a) a védelembe vételt elrendelő gyámhivatalnak, 10 nappal a kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt,
b) nevelésbe vételi javaslat esetén a javaslattevő család- és gyermekjóléti központ megküldi a gyámhivatalnak,
c) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.


IX. számú adatlap

„GYSZ-7” – Családi kapcsolatok, szociális segítőmunka tervezése nevelésbe vétel esetén
(A család- és gyermekjóléti központ tölti ki!)

 

Törzsszám:

Gyermek(ek) neve, gondozási helye:

Gondozott személy(ek), rokonsági fok:

A szociális segítőmunka helye:

A nevelésbe vételi határozat száma és kelte:

A gondozás kezdete:

Tervkészítés ideje:

A tervet készítő esetmenedzser neve:

A családot korábban gondozó intézmény, személy neve:

 

A szakellátás részéről együttműködő szakember neve, elérhetősége:

A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere első látogatásának időpontja a gyermek gondozási helyén:

A szakellátás családgondozója első látogatásának időpontja az illetékes család- és család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónál:

 

I. Szakmai munka – kapcsolatok:

1. Van-e kapcsolat a szülő és az esetmenedzser között? Ha nincs, miért nincs?

2. Mikor, és hogyan indítható a közös munka?

3. Az együttműködés tervezett módja és formája:

 

II. A gyermek és a szülő kapcsolata, a kapcsolattartás segítése:

1. A szülő-gyermek kapcsolattartás konkrét lehetőségei:

2. Jellemezze a szülő és a gyermek jelenlegi kapcsolatának minőségét:

3. A kapcsolattartás módja és formája a gyakorlatban:

4. Igényel-e a szülő és a gyermek kapcsolatának rendezése támogatást? Ha igényel, akkor milyet, ha nem, akkor miért nem?
Az esetmenedzser feladatai:

 

III. A család gondozásának tervei

Szükséges változtatás a család háztartásszervezésében, életmódjában és életvezetésében stb.:

1. Egészségi állapot javításához nyújtható segítség:

Határidő(k):

Felelős(ök):

2. Mentális állapot javításához nyújtható segítség:

Határidő(k):

Felelős(ök):

3. A család anyagi és lakáskörülményeinek javítására tervezhető feladatok:

Határidő(k):

Felelős(ök):

4. A szükséges szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutás szervezése:

Határidő(k):

Felelős(ök):

5. A család külső és belső kapcsolatainak javításában, stabilizálásában nyújtható lehetőségek:

Határidő(k):

Felelős(ök):

 

IV. Egyéb, a szakmai munkát segítő feladatok:

a) Szolgáltatások szervezése:

b) Intézmények megkeresése, kapcsolatfelvétel:

c) Egyéb speciális feladat:

 

Dátum

Aláírások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Hosszú távú tervek, módosítások:

 

 

 

 

 

 Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-7”
1. Az adatlap funkciója: a szociális segítő munka és a gyermek és vér szerinti családja közötti kapcsolattartás segítésének tervezése a gyermek családjába történő visszakerülése érdekében. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek nevelésbe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre vonatkozó különbségek pontos megjelölésével
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: a nevelésbe vételi határozatot követő 30 napon belül. Módosítására a felülvizsgálati határozat véglegessé válását követő 30 napon belül, illetve szükség szerint kerülhet sor, ezen az adatlapon vagy pótlapok betoldásával.
4. Az adatlap továbbítása: gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak.


X. számú adatlap
„GYSZ-8” – Helyzetértékelés
(A család- és gyermekjóléti központ munkatársa tölti ki nevelésbe vett gyermek családjának gondozása esetén.)

Név:

Törzsszám:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Előző helyzetértékelés időpontja:

Jelen helyzetértékelés időpontja:

Helyzetértékelés oka:

A helyzetértékelést végző neve:

I. Az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta a családdal/gyermekkel történt megbeszélések, találkozások, illetve egyéb intézményekkel és személyekkel történt konzultációk felsorolása

Dátum

Kivel?
(név, rokonsági fok/intézmény)

Hol, milyen módon?

II. A szülő kapcsolattartásának alakulása gyermekével, amennyiben az egyes gyermekeknél eltérés tapasztalható, azt név szerint, külön jelezze!

a) Milyen módon és rendszerességgel élt a szülő – illetve az a személy, akihez a gyermek a nevelés után hazakerülhet – a kapcsolattartás jogával? A kapcsolattartás tapasztalatai:

b) Milyen támogatást kapott a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve személy az intézménytől/esetmenedzsertől?

c) A kapcsolattartás rögzített módja és formája megfelelt-e a szülő lehetőségeinek, igényeinek? Elősegítette-e a szülő és a gyermek kapcsolattartását?

d) A kapcsolattartás megvalósult módja és formája megfelelt-e a szülő lehetőségeinek? Elősegítette-e a szülő és a gyermek kapcsolattartását?

e) Szükségesnek tartja-e a kapcsolattartás szabályozásának módosítását, a kapcsolattartás korlátozását, szüneteltetését, megvonását? Ha igen, miért?

f) Elemezze a szülő-gyermek kapcsolatának alakulását (különös tekintettel a gondozási, nevelési feladatokra)!

III. Információk a szülőkről, illetve azokról a személyekről, akikhez a tervek szerint a gyermek visszagondozható

1. A szülő magatartásában, életvitelében és körülményeiben beállt változások

a) háztartásszervezési, életmódbeli és életvezetési változások:

b) egészségi állapot:

c) mentális állapot:

d) munka:

e) család állapota, dinamikájának alakulása:

f) család külső kapcsolatai:

g) anyagi helyzet, lakáskörülmények:

h) egyéb:

i) a szülő együttműködésének bemutatása a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserével:

IV. Következtetések, javaslatok

1. Szükséges-e a nevelésbe vétel fenntartása? A választ indokolja is meg!

2. Szükség van-e az „Egyéni elhelyezési terv” (TESZ-1 adatlap) módosítására, és ha igen, miért? Javasolt módosítás:

3. „A családi kapcsolatok, szociális segítőmunka tervezése nevelésbe vétel esetén” (GYSZ-7) adatlap szükséges módosításai:

4. Szükség van-e a gyermek elhelyezésének megváltoztatására? Ha igen, miért? Javasolt módosítás:

5. A helyzetértékelést végző egyéb javaslata:


Az adatlapot készítette:


Dátum:      Aláírás:     

A Helyzetértékelési adatlap tartalmát megismerték:

Szülők, illetve azok a személyek, ahová a gyermek visszagondozható:

Anya:     
megjegyzés:
Dátum:      Aláírás:     

Apa:     
megjegyzés:
Dátum:      Aláírás:     

Más személy/személyek:     
megjegyzés:
Dátum:      Aláírás:     

megjegyzés:
Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-8”
1. Az adatlap funkciója: a család- és gyermekjóléti központ által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. A közös gyámhatósági határozattal egy gondozási helyen elhelyezett gyermekek tekintetében a helyzetértékelés rögzíthető egy adatlapon.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: félévente egyszer, továbbá a felülvizsgálatot megelőzően a gyámhivatal felkérésétől számított 15 napon belül.
4. Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak.

XI. számú adatlap

„ÁTG-1” adatlap – Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén
(Helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona tölti ki!)

 

A gyermek neve:

 

Névváltozás (dátummal):

A gondozás kezdete:

A terv készítésének ideje:

 

A gondozás helye:

A terv készítőjének neve:

 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakember neve:

A terv készítésében közreműködő egyéb szakemberek:

 

Részt vett-e a szülő/törvényes képviselő a gyermek egyéni, gondozási-nevelési tervének elkészítésében? Ha nem, próbálták-e bevonni és miért nem sikerült

1. Miért indult az átmeneti gondozás?

 

2. Az átmeneti gondozás várható időtartama:

 

3. A gyermek gondozóhelyre történő lehetőleg zökkenőmentes beilleszkedésének elősegítése

a) A gyermek életvitele, szokásai, a gyermektől, szülőtől, törvényes képviselőtől, család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtótól szerzett információk alapján, az alábbi szempontok figyelembevételével:

napirendje; fekvés-ébredés; étkezések ideje; részvétele a házi munkában; tanulási szokások; kedvenc tevékenységei, játékai, tárgyai, ételei; megszokottól eltérően használt szavai, kifejezései; elalvási, étkezési, tisztálkodási, egyéb szokásai; dohányzás, a gyermek pénzhez való viszonya    

b) A gondozó tervei a gyermek mindennapi életéről, az alábbi szempontok figyelembevételével:

ébredés-lefekvés időpontja; házimunka; esti hazatérés időpontja; étkezések időpontja; játék, tanulás rendje; közös ünnepek; dohányzás, alkoholfogyasztás; zsebpénz biztosítása és beosztásának segítése a házirend figyelembevételével

4. Az élet különböző területein felmerülő feladatok konkrét megtervezése a szülő/törvényes képviselő, szakemberek, intézmények számára, határidők megjelölésével

a) Egészségügyi ellátás:

Általános orvosi ellátás, kötelező és javasolt védőoltások

A gyermek háziorvosa az elhelyezés után (név, cím, elérhetőség)    

Ha állandó kezelésre, gyógyszerezésre van szüksége a gyermeknek, hol, mi módon biztosíthatják ezt?

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Fogorvosi ellátás

Hol, milyen módon biztosítják a gyermek fogorvosi ellátását, folyamatos ellenőrzését?    

Ha különleges ellátásra van szükség, azt hogyan biztosítják számára?

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Látás-, hallásvizsgálat és egyéb, az életkornak megfelelő kötelező és javasolt szűrővizsgálatok

Hol, milyen módon biztosítják a gyermek látás-, hallásvizsgálatát és egyéb, az életkornak megfelelő kötelező és javasolt szűrővizsgálatát?    

Ha különleges ellátásra van szükség, azt hogyan biztosítják számára?

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:


0X06685N_27

b) Mentálhigiénés és pszichés ellátás:

Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?
Az anyagi feltételeket is írja ide!    


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

 

c) Speciális problémákra adandó válaszok:
(bűnelkövetés, magatartászavar, viselkedészavar, alkohol- és drogfogyasztás, egyéb szenvedélyek, iskolakerülés, csavargás, tulajdonhoz/pénzhez való viszony, szexualitás)

Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

 

d) Tanulmányok:

Az oktatás folyamatosságának vagy – a tanulmányok megszakítása esetén – az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás biztosítása

Cél:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Kiegészítő tanulási segítség – pl. korrepetálás, speciális oktatási feladatok, fejlesztés

Igény:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Tehetséggondozás

Cél:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Amennyiben a gyermek már nem folytat tanulmányokat

Oka:


Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

 

e) Munkába állítás:

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:    


 

f) Etnikai, nyelvi szempontok:59

Amennyiben az etnikai hovatartozásból feladatok adódnak, azok megnevezése:    


Igény:


59A szülő vagy más törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása esetén tölthető ki. A kitöltés során figyelemmel kell lenni a korlátozottan cselekvőképes, illetve az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek véleményére. A szülőt, más törvényes képviselőt és a gyermeket tájékoztatni kell az adatközlés önkéntességéről.


0X06685N_28

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:    A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

 

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása

 

g) Vallás – pl.: vallási ünnepek, szokások:60

Igény:Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

 

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása

 

h) Szabadidős tevékenység:

Igény:Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Hobbik, speciális tevékenységek és érdeklődés:

Igény:Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:

Sorolja fel azokat a szabadidős, társadalmi, illetve hobbitevékenységeket, amelyeket korábban végzett, de a jelenlegi helyen nem folytathat a gyermek! Indokolja meg, miért nem!     

i) A gondozó és a szülő/törvényes képviselő közötti egyéb megállapodások a gyermek szocializációs folyamatának elősegítése érdekében:
(társadalmi értékek megismertetése, erkölcsi értékrend közvetítése/alakítása, családi életre nevelés, önállóságra nevelés, munkára nevelés, szexuális életre történő felkészítés)

Célok, megállapodások:    
60 A szülő vagy más törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása esetén tölthető ki. A kitöltés során figyelemmel kell lenni a korlátozottan cselekvőképes, illetve az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek véleményére. A szülőt, más törvényes képviselőt és a gyermeket tájékoztatni kell az adatközlés önkéntességéről.

j) A szülő/törvényes képviselő és a gyermek kapcsolatának jellemzése:

A szülő/törvényes képviselő és a gyermek kapcsolattartásának formája, módja, gyakorisága:    

Igényel-e segítséget a kapcsolattartás biztosítása?
Teendők:

 

k) Van-e bírósági végzéssel, illetve gyámhivatali határozattal elrendelt kapcsolattartásra jogosult személy?

Név, cím:

Végzés, határozat száma:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:

Igényel-e segítséget a kapcsolattartás biztosítása?
Teendők:

 

l) Egyéb kapcsolatok, barátságok ápolása a gyermek igényei alapján
(a szülővel/törvényes képviselővel történő megegyezés alapján):

Név, cím:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:    

Név, cím:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:    

Név, cím:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:    


0X06685N_30

m) Az átmeneti gondozás megszüntetése érdekében elvégzendő feladatok tervezése:

 

n) Eddig nem rögzített, előrelátható feladatok tervezése:

Alulírottak a terv készítésében részt vettek:

 

Elkészítésért felelős szakember:

 

aláírás:

 

dátum:

 

Gyermek (ha kora és értelmi képessége megfelelő):

 

megjegyzés:

 

 

 

 

aláírás:

 

dátum:

 

Anya/törvényes képviselő:

 

megjegyzés:

 

 

 

 

aláírás:

 

dátum:

 

Apa/törvényes képviselő:

 

megjegyzés:

 

 

 

 

aláírás:

 

dátum:

 

Egyéb rokon:

 

megjegyzés:

 

 

 

 

aláírás:

 

dátum:
0X06685N_31

Egyéb szakemberek:

 

Név:

 

megjegyzés:

 

 

 

 

aláírás:

 

dátum:

 

Név:

 

megjegyzés:

 

 

 

 

aláírás:

 

dátum:Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-1”
Az adatlap funkciója: a gyermekek átmeneti otthonába vagy helyettes szülőhöz került gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése.
Az adatlap kitöltője: a helyettes szülő, a gyermekek átmeneti otthona vezetője/családgondozója
A kitöltés ideje: várhatóan 30 napot meghaladó elhelyezés esetén az elhelyezést követő 15 nap. Amennyiben előre nem látott okból a gondozás meghaladja a 30 napot, úgy az ok ismertté válásától számított 15 nap. A módosításokat ezután folyamatosan ezen a lapon vagy pótlapon kell vezetni.
Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó felé.XII. számú adatlap

„ÁTG-2” – Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén
(A családok átmeneti otthona tölti ki!)

A gyermek neve:

A terv sorszáma, készítésének ideje:    

A terv készítőjének neve:    

1. A gyermek gondozásával-nevelésével kapcsolatos feladatok tervezése:

Egészségügyi ellátás

A gyermek háziorvosa a gondozás előtt (név, cím, elérhetőség):    

A gyermek háziorvosa a gondozás során (név, cím, elérhetőség):    

Ha állandó kezelésre, gyógyszerszedésre van szüksége a gyermeknek, hol, milyen módon, ki biztosítja ezt?    

Elmaradt-e szűrővizsgálata, védőoltása a gyermeknek?

Hol, milyen módon biztosítják a gyermek fogorvosi ellátását, folyamatos ellenőrzését?    

Egyéb különleges igény, pl.: gyógyászati segédeszköz stb. biztosításának módja:    

Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a fenti feladatok ellátásához?    

 

Mentálhigiénés és pszichés ellátás

Jelenleg részesül-e a gyermek a fent megnevezett ellátásokban? Ha igen, miben, hol, milyen rendszerességgel?    

Javasolja-e a gyermeket gondozó szakember új/más ellátás igénybevételét? Ha igen, mit és miért?

Megállapodás a szülők és az intézmény között a feladat ellátásáról és az intézmény által nyújtandó segítségről:    


0X06685N_33

Tanulmányok, munka

A gyermek nevelési-oktatási intézményének/munkahelyének megnevezése:    Az oktatás folyamatosságának biztosítása vagy – a tanulmányok megszakítása esetén – az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás érdekében teljesítendő feladatok:    Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

A gyermek számára javasolt kiegészítő, óvoda vagy iskola előtti segítség – pl. fejlesztés, korrepetálás, speciális oktatási feladatok:    Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

Tehetséggondozással kapcsolatos igények, lehetőségek:Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

Amennyiben a gyermek már nem folytat tanulmányokat, miért nem?    Milyen feladatokat ad a gyermek esetleges munkába állásának elősegítése?    Milyen segítséget nyújt az intézmény a szülőnek a feladatok ellátásához?

 

Etnikai, nyelvi, kulturális szempontok61

Amennyiben etnikai hovatartozásából a gyermeknek és/vagy szüleinek igényei adódnak, azok megnevezése:    Milyen segítséget nyújt az intézmény a felmerült igények teljesítéséhez?

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

…………………………………………

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása


61 A szülő vagy más törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása esetén tölthető ki. A kitöltés során figyelemmel kell lenni a korlátozottan cselekvőképes, illetve az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek véleményére. A szülőt, más törvényes képviselőt és a gyermeket tájékoztatni kell az adatközlés önkéntességéről.


0X06685N_34

Vallás – pl.: rendszeres vallásgyakorlás, ünnepek, szokások62

Amennyiben vallási hovatartozásából a gyermeknek és/vagy szüleinek igényei adódnak, azok részletezése:Milyen segítséget nyújt az intézmény a felmerült igények teljesítéséhez?

A fenti különleges adat kezeléséhez hozzájárulok:

 

…………………………………………

 

szülő, más törvényes képviselő aláírása

 

Gondozási-nevelési kérdések – szocializáció

A család és a szociális szakember által közösen megfogalmazott problémák (társadalmi értékek megismertetése, erkölcsi értékrend közvetítése/alakítása, családi életre nevelés, önállóságra nevelés, munkára nevelés, szexuális életre történő felkészítés):

Megállapodások:

A gyermekek napközbeni ellátása, illetve ilyen feladatot ellátó külső intézmény igénybevétele érdekében igényel-e a szülő az átmeneti otthontól segítséget?

Megállapodások:

 

 

 

 

2. Bírósági végzéssel, illetve gyámhivatali határozat alapján van-e a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult személy?

Név, cím:

Végzés, határozat száma:

Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága:

Igényel-e az intézménytől segítséget a kapcsolattartás biztosítása?


62 A szülő vagy más törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása esetén tölthető ki. A kitöltés során figyelemmel kell lenni a korlátozottan cselekvőképes, illetve az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek véleményére. A szülőt, más törvényes képviselőt és a gyermeket tájékoztatni kell az adatközlés önkéntességéről.

3. Van-e hatályban a gyermekre vonatkozó/gyermekkel kapcsolatos gyermekvédelmi hatósági intézkedés, illetve büntetőeljárás? Ha igen, ismertesse!

Ezzel kapcsolatban van-e a szülőnek valami teendője?

Ezzel kapcsolatban van-e az otthonnak valami teendője?

4. Eddig nem rögzített, előrelátható feladatok tervezése:

5. Aláírások:

A családok átmeneti otthona részéről:

A család részéről:

Dátum:Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-2”
Az adatlap funkciója: az átmeneti gondozásra a családok átmeneti otthonába került gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése.
Az adatlap kitöltője: a családok átmeneti otthona vezetője/családgondozója.
A kitöltés ideje: várhatóan 30 napot meghaladó elhelyezés esetén az elhelyezést követő 15 napon belül. A módosításokat ezután folyamatosan ezen a lapon vagy pótlapon kell vezetni.
Az adatlap továbbítása: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak.XIII. számú adatlap

„ÁTG-3” – Családgondozási lap átmeneti gondozásban
(A családok átmeneti otthona tölti ki!)

Az adatlapot kitöltő szakember neve:

Terv sorszáma, készítés ideje:

A család tagjai (név, születési idő):

 

Mikor, miért és hogyan került a család az otthonba? Ha nem ez az első terv, milyen változások történtek az előző terv készítése óta?

Részesült-e korábban, illetve részesül-e jelenleg a család más személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban? Ha igen, mikor, milyenben?    

Milyen információkkal, dokumentumokkal rendelkezik az intézmény a fent említett szolgáltatások igénybevételének okáról, a családnak ott nyújtott ellátásokról?

 

A család és a családot gondozó szakember által közösen megfogalmazott probléma:    

A család és a családot gondozó szakember által közösen meghatározott célok:

A célok megvalósításához vezető feladatok tervezése:

Az otthon által felajánlott segítség:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatban van-e a családdal kapcsolatban hatósági, bírósági eljárás?

Az eljárás jellege, helye, jelenlegi szakasza, lezárásának várható időpontja:    

Az otthon által nyújtható segítség:

Hogyan oldják meg a szülők gyermekük felügyeletét az otthonban tartózkodás idején? Igényelnek-e ehhez segítséget az otthontól? Ha igen, részletezze megállapodásukat!    

Igényel-e a család az otthontól életvezetéshez, háztartásvezetéshez segítséget? Ha igen, részletezze a megállapodást!

Az átmeneti gondozás várható időtartama:

Mely más intézmények – család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó stb. (szakember neve, intézmény, elérhetőség) – vesznek részt a család segítésében?

Aláírások:

A családok átmeneti otthona részéről:

A család részéről:

Dátum:Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-3”
Az adatlap funkciója: a családok átmeneti otthonába került család gondozási tervének rögzítése.
Az adatlap kitöltője: a családok átmeneti otthona vezetője/családgondozója.
A kitöltés ideje: várhatóan 30 napot meghaladó elhelyezés esetén az elhelyezést követő 15 napon belül.
Az adatlap továbbítása: az adatlapot védelembe vétel esetén kell továbbítani a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak.XIV. számú adatlap

„ÁTG-4” – Helyzetértékelési lap átmeneti gondozás esetén
(Az átmeneti gondozást nyújtó tölti ki!)

Ellátást nyújtó neve, címe:

Gondozás típusa és formája (aláhúzandó):
helyettes szülő
gyermekek átmeneti otthona
családok átmeneti otthona
átmeneti gondozás
ideiglenes gondozás
átmeneti házi gondozás

Mely családtagok, mettől meddig vették igénybe a gondozást:

Ellátás indoka (amire a törvényes képviselő/gyermek a kérelmét alapozta, fő problémák):

Az ellátó intézmény tevékenysége a gyermek/család érdekében a gondozás ideje alatt

1. Konzultációk más intézményekkel, személyekkel

Intézmény/személy
(dátum, név, cím, tel., akivel konzultált)

A konzultáció témája

 

 

 

2. Személyes segítő tevékenység a családdal/gyermekkel

Az érintett családtag

A tevékenység célja

 

3. Vélemények a családban a gondozás ideje alatt történt változásokról,
a szükségletek módosulásáról, a fennmaradt problémákról

A gyermek(ek) szociális kapcsolatainak jellemzése az átmeneti gondozás időtartama alatt:

A család összetételében, körülményeiben bekövetkezett jelentősebb változások, hatósági intézkedések bemutatása:

A gyermek véleménye:

A szülők véleménye:

A szociális szakemberek véleménye:

Egyéb személyek véleménye:

 

Összefoglaló (Fektessen külön hangsúlyt azokra a részekre, amelyekben egyetértés született és azokra is, melyekben ellentétesek maradtak a vélemények!):    

Az ellátás megszűnésének módja, időpontja és körülményei (hová került a gyermek, kinek a gondozásába, elérhetősége, milyen jogcímen tartózkodik ott):    

Dátum:

Aláírások:

A gondozóhely részéről:

A család részéről:Útmutató a kitöltéshez

„ÁTG-4”
Az adatlap funkciója: az átmeneti gondozásból kikerült gyermek és/vagy család számára nyújtott gondozás, ellátás és a kikerüléskori helyzet rögzítése.
Az adatlap kitöltője: az átmeneti gondozást nyújtó.
A kitöltés ideje:
1.    az átmeneti gondozás befejezésekor,
2.    a gyámhivatal felkérésére bármikor a gondozás folyamán.
Az adatlap továbbítása:
1.    a család- és gyermekjóléti szolgálatnak – védelembe vett gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központnak – a gondozás befejezését követő 15 napon belül,
2.    a gyámhivatal részére a megkeresés szerint, vagy az azt követő 15 napon belül.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
1

Az 1. alcímet a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § a 260/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, valamint a 251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 21. § (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. január 1. napja után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 5. §-t a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6/A. §-t a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 7. § (2) bekezdése a 260/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7/A. §-t a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 8. §-t a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § a 251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. január 1. napja után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontja, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 9. § (4)–(6) bekezdését a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1/A. alcím címet a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

16

A 11. § a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

17

A 2. alcímet (11/A–11/D. §) a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § b) pontja.

19

A 11/E. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított, a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 203. §-át.

20

A 11/E. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

22

A 11/E. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

28

A 11/G. § (1) bekezdés a) pontja a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pontja, a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § d) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

29

A 11/G. § (2) bekezdése a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § f) pontja, a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

37

A 2/B. alcímet (11/K–11/L. §) a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

38

A 2/C. alcímet (11/M–11/O. §) a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

39

A 2/D. alcímet (11/P–11/R. §) a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

40

A 2/E. alcímet (11/S–11/T. §) a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

41

A 3. alcím címét a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

42

A 12. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1308. pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 13. §-t a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

44

A 13. § (2) bekezdését a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

45

A 13. § (4) bekezdését a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 14. §-t újonnan a 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2020. október 2.

48

A 15. §-t a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

49

A 16. §-t a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

51

A 18. §-t a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

53

Ha a támogatott személynek több támogatója van, az adatlapot minden támogató tekintetében külön-külön ki kell tölteni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére