• Tartalom

26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól

2023.06.26.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az útügyi hatósági eljárásokért az 1. számú mellékletben megállapított díjakat kell fizetni.

(2)1 A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a közlekedési hatóság számviteli bizonylatának kézbesítésétől számított 8 napon belül

a)2 az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) vagy a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, továbbá a b) pontban foglalt kivétellel a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal útügyi közlekedési feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott hatósági eljárás esetében az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára,

b)3 a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése és (6) bekezdés 2. pontja szerinti hatósági eljárás esetében a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 2. számú mellékletben meghatározott, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára,

c)4 az útügyi hatósági eljárásban az ÉKM, illetve a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal szakhatósági közreműködése esetén az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára

kell befizetni.

(3)5 Az útügyi hatósági eljárásokért befizetett díj a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben az ÉKM, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4)6 Ha útügyi hatósági eljárásban jogszabály a közlekedési hatóság szakhatósági közreműködését írja elő, az 1. számú melléklet 16. pont a) és b) alpontja, 17. pont a) és b) alpontja, 18. pont a) és b) alpontja, 19.2. pont a) és b) alpontja, valamint 20.8. pont a) és b) alpontja szerinti díjat a szakhatóságként eljáró közlekedési hatóságnak kell megfizetni.

(5)7

2. § (1)8 Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.

(2) Ha a másodfokon eljáró közlekedési hatóság megállapítja, hogy az első fokú határozat jogszabálysértő volt, a fellebbezési eljárás díját vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság határozatában rendelkezik.

(3)9 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. §10 (1) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során több építmény engedélyezése tárgyában dönt, a hatósági díjakat a melléklet szerint, építményenként (létesítményenként, útszakaszonként) kell megállapítani.

(2) Ha a közúthoz a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően létesítenek útcsatlakozást, illetve a közutat hozzájárulás nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság e rendelet 1. számú mellékletének 32. pontjában meghatározott útügyi hatósági eljárás díjának megfizetésére az útcsatlakozás létesítőjét, illetve a közutat szabálytalanul igénybe vevőt kötelezi.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.

(2)11

1. számú melléklet a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelethez12


Útügyi hatósági eljárások díjai

Ft/db

1. Autópályák és autóutak építésének engedélyezése

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

1.1. Eljárási díj (alapdíj)

a) 1000 m-ig

2 757 400

b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)

176 500

1.2. Csomópontok, úthasználati díjszedő állomások és pihenőhelyek létesítményenként

162 000

1.3. Hidak, egyéb műtárgyak

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

491 600

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

259 000

c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

162 000

d) támfal, bélésfal

168 600

2. Autópálya, autóút hídjai kiviteli tervének jóváhagyása

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

763 000

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

431 900

c) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút

229 000

3. Autópályák és autóutak forgalomba helyezésének engedélyezése

(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

3.1. Eljárási díj (alapdíj)

a) 1000 m-ig

826 000

b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)

45 600

3.2. Csomópontok, úthasználati díjszedő állomások és pihenőhelyek létesítményenként

52 400

3.3. Hidak és egyéb műtárgyak

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

363 600

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

264 400

c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

162 000

d) támfal, bélésfal

168 600

4. Meglévő autópályán, autóúton új csomópont, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely építésének, átépítésének engedélyezése létesítményenként

600 400

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

5. Meglévő autópályán, autóúton épített, átépített csomópont, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely forgalomba helyezésének engedélyezése létesítményenként (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

233 400

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

6. Közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei építésének engedélyezése

614 900

[1988. I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

7. Közúti határátkelőhelyek forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

233 400

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

8. Országos közutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

8.1. Eljárási díj (alapdíj)

a) 1000 m-ig

252 900

b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)

9 600

8.2. Csomópontok

63 500

8.3. Közút építésével összefüggő járda

20 800

8.4. Hidak, egyéb műtárgyak

a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése

78 800

b) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása

191 600

c) támfal, bélésfal

83 200

9. Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

9.1. Alapdíj

a) 200 m-ig

37 800

b) 500 m-ig

94 200

c) 500 m-en felül 1000 m-ig

191 600

d) további megkezdett km-enként

6 900

9.2. Csomópontok

43 800

9.3. A közút építésével összefüggő járda

16 400

9.4. Hidak, egyéb műtárgyak

a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése

55 100

b) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása

55 100

c) támfal, bélésfal

58 000

10. Út tartozékai és egyéb létesítményei építésének engedélyezése

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

10.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként

52 600

10.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként

a) alapdíj 100 m-ig

215 000

b) további falrészek megkezdett 100 méterenként

33 000

10.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként

a) 1–10 db férőhely

37 200

b) 11–50 férőhely

93 100

c) 50 db férőhely felett

189 400

11. Országos közutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

11.1. Alapdíj

a) 1000 m-ig

75 600

b) további megkezdett km-enként

2 800

11.2. Csomópontok

19 200

11.3. Közút építésével összefüggő járda forgalomba helyezése

6 600

11.4. Hidak, egyéb műtárgyak

a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

78 800

b) támfal, bélésfal

83 200

12. Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

12.1. Alapdíj

a) 200 m-ig

11 100

b) 500 m-ig

27 600

c) 1000 m-ig

54 800

d) további megkezdett km-enként

2 100

12.2. Csomópontok

5 500

12.3. Közút építésével összefüggő járda

5 500

12.4. Hidak és egyéb műtárgyak

a) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút

54 800

b) támfal, bélésfal

54 800

13. Út tartozékai és egyéb létesítményei forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

13.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként

17 500

13.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként

a) alapdíj 100 m-ig

66 000

b) további falrészek megkezdett 100 méterenként

12 000

13.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként

a) 1–10 db férőhely

13 100

b) 11–51 db férőhely

32 900

c) 50 db férőhely felett

65 700

14. Kerékpárutak, gyalogutak, járdák építésének engedélyezése

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

14.1. Alapdíj

a) 1000 m-ig

16 400

b) további megkezdett km-enként

2 500

14.2. Hidak és egyéb műtárgyak

a) 2–30 m szabadnyílásű híd engedélyezése

43 800

b) 4–30 m szabadnyílású híd kiviteli tervének jóváhagyása

43 800

c) egyéb műtárgy építésének engedélyezése

43 800

15. Kerékpárutak, gyalogutak, járdák forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

15.1. Alapdíj

a) 1000 m-ig

8 200

b) további megkezdett km-enként

710

15.2. Hidak és egyéb műtárgyak

a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

32 900

b) egyéb műtárgy

32 900

16. Hidak, alagutak építésének engedélyezése

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

395 300

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

125 900

c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

78 800

Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a

17. Hidak, alagutak kiviteli tervének jóváhagyása (építés vagy építés jellegű munka, pl. hídszélesítés, főtartócsere, pályalemezcsere, sarucsere, sarurendezés, hídfőpillér javítása vagy erősítése esetén)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

588 000

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

314 800

c) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút

191 600

Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a

18. Hidak, alagutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

282 500

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

125 900

c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

78 800

Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a

19. Utak, hidak és egyéb műtárgyak megszüntetésének, bontásának engedélyezése

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

19.1. Utak

a) autópályák, autóutak

741 300

b) országos közutak

124 800

c) helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánút

43 800

19.2. Hidak, egyéb műtárgyak

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

197 800

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

98 900

c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

54 800

Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a

d) támfal, bélésfal

54 800

20. Építési engedélyek módosítása (beleértve a jogerős építési engedélyektől való eltérés engedélyezését)

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

20.1. Autópályák, autóutak

376 700

20.2. Autópálya és autóút csomópontja, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely létesítményenként

112 700

20.3. Közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei

112 700

20.4. Országos közutak

191 600

20.5. Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak

37 200

20.6. Kerékpárutak, gyalogutak, járdák

8 200

20.7. Csomópontok

a) országos közúton

43 800

b) helyi közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton

14 200

20.8. Hidak és egyéb műtárgyak

a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút

240 700

b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút

111 300

c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút

43 800

d) támfal, bélésfal

57 000

20.9. Út tartozékai és egyéb létesítményei esetén a 10. pontban szereplő engedélyezési díjak 60%-a

21. A fennmaradási engedélyezés díja az építési engedélyezés díjának és a forgalomba helyezés díjának összege

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 24. §]

22. A földutak engedélyezésének díja a kategória szerinti engedélyezési díj 60%-a

[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § ]

23. Építési engedélyhez kötött útépítési munka esetén az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása az engedélyezési alapdíj 15%-a

[3/2001. (I. 31.) KöViM rend. mellékletének (EFSZ) V. fejezete]

24. Közút és vasút szintbeni kereszteződés

a) létesítésének, áthelyezésének engedélyezése

252 900

b) megszüntetésének engedélyezése

65 700

[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (1), (2) bek.]

25. Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a közúti forgalom szabályozása

78 800

[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek. és FMSz. 26. 11. c)]

26. Vasúti gyalogos-átkelőhely

a) létesítése, áthelyezése

78 800

b) megszüntetése

32 900

[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.]

27. Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés 10 percen túli zárva tartásának engedélyezése

54 800

[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (4) bek.]

28. Közúton gyalogos-átkelőhelyek

a) kijelölése, áthelyezése

54 800

b) megszüntetése

27 400

[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.]

29. Útcsatlakozást érintő hatósági eljárások

54 800

[1988. évi I. tv. 39. § (2) és (3) bek., 41. § (2) bek.]

30. A közút kezelője kérelmére indított eljárásban a közút területén, az alatti vagy a feletti építmény tulajdonosának kötelezése felújításra, korszerűsítésre

54 800

[1988. évi I. tv. 41. § (2) bek.]

31. Közút nem közlekedési célú igénybevétele ügyében az útkezelő és az igénybevételt kérő között felmerült vita kapcsán hatósági döntés

34 500

[1988. évi I. tv. 36. § (2) bek.]

32. A közút kezelője kérelmére indított eljárásban a közútnak közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerinti nem közlekedési célú igénybevétele esetén az igénybe vevő kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a szükséges intézkedések megtételére és pótdíj fizetésére

67 900

[1988. évi I. tv. 37. § (2) bek.]

33. A közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően a közút területén kívüli területről származó víznek a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe történő bevezetése esetén kötelezés az eredeti állapot helyreállítására és a szükséges intézkedések megtételére

67 900

[1988. évi I. tv. 42. § (3) bek.]

34. A közút tengelyétől 100, illetve 50 méteren belül végzett tevékenység (építmény elhelyezése, kő, kavics, anyag, homok, egyéb ásványi anyag kitermelése stb.), illetve fa ültetése vagy kivágása ügyében keletkezett vita kapcsán hatósági döntés, intézkedésre kötelezés

43 800

[1988. évi I. tv. 42/A. § (2) bek.]

35. A közút állagát és forgalombiztonságát bármilyen módon sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére (ideértve a reklámtáblák ügyeit is)

20 800

[1988. évi I. tv. 12. § (4) bek., illetve 30/1988. (IV. 21.) MT rend. 2/A.]

36. A közút kezelőjének – magánút esetén tulajdonosának – kérelmére, amennyiben a megjelölt út forgalmi jellege megváltozik, útnak országos közúttá, helyi közúttá, illetve magánúttá nyilvánítása

27 400

[1988. évi I. tv. 32. § (2) bek.]

37. A közforgalom elől elzárt magánútnak a közforgalom számára történő megnyitása, illetve közforgalom elől el nem zárt magánútnak a közforgalom elől történő elzárása

27 400

[1988. évi I. tv. 29. § (3) bek.]

38. A közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a hatósági intézkedés megtétele az útkereszteződés vagy vasúti átjáró beláthatóságát akadályozó fa, növényzet eltávolítására

21 900

[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 32. § (2), (3) bek.]

39. A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosának kötelezése arra, hogy ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen, illetve az ingatlanon levő fákon és növényzeten a szükséges gondozási munkákat elvégezze

21 900

[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 33. § (2) bek.]

40. Határozati döntés és intézkedés azokban az ügyekben,

a) amelyekben a közút kezelője olyan forgalomszabályozási intézkedést tesz, mely mások érdekeit sérti

3 700

[1988. évi I. tv. 34. § (2) bek., 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (6) bek.]

b) amelyekben a közlekedési hatóság a levegőterhelés mérséklése érdekében

forgalomszervezési, korlátozó intézkedést tesz

21 900

[21/2001. (II. 4.) Korm. rend. 12. § (2) bek.]

41. Nem közlekedés célú vagy rendkívüli igénybevétel miatt három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezése esetén hatósági intézkedés a hiba kijavítására

82 100

[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 29. §]

42. Nem közlekedési hatósági eljárásban a közlekedési szakhatósági előírások meghatározásához szükséges, illetve kért helyszíni szemle

3 700

43. A hatósági engedély

a) időbeli hatályának meghosszabbítása: az engedélyezési díj 50%-a

[93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 15. §]

b) átruházása: az engedélyezési díj 10%-a

[93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 29. §]

2. számú melléklet a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelethez13

A

B

Eljáró hatóság megnevezése

Eljáró hatóság előirányzat-felhasználási keretszámlájának száma

1.

ÉKM

10032000-00003582-06020015

2.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

3.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

4.

Békés Vármegyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

6.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00299592-00000000

7.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

8.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

10.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

11.

Heves Vármegyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

13.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000

14.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

15.

Pest Vármegyei Kormányhivatal

10023002-00299671-00000000

16.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

18.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

19.

Vas Vármegyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

20.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

21.

Zala Vármegyei Kormányhivatal

10049006-00299509-00000000

1

Az 1. § (2) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja, a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 1. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 2. § c) pontja, a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdését a 120/2004. (X. 6.) GKM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2014. (II. 12.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 2. § (1) bekezdése a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdését a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 17. §-a iktatta be.

10

A 3. § az 59/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit 2002. január 1-jét követően kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. §-ának 23. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. számú melléklet a 95/2005. (X. 31.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított, a 41/2017. (X. 17.) NFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére