• Tartalom

1997. évi XXVII. törvény

1997. évi XXVII. törvény

a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–4. §2

5. § (1)3

(2)4

6–29. §5

30–32. §6

33. § (1) E törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépését követően a Cstv.-nek – e törvény hatálybalépésekor hatályos – összes rendelkezését az 1992. január 1. után indult és folyamatban lévő ügyekben is megfelelően alkalmazni kell, feltéve, hogy a korábban hatályos törvényi rendelkezésben foglaltak szerint a felszámolás nem kezdődött meg. Azon eljárásokban, ahol a felszámolás már megkezdődött, a felszámolási eljárás kezdő időpontjában hatályban levő rendelkezések szerint kell eljárni.

(3) Azokban az 1993. szeptember 2-a után indult és e törvény hatálybalépésekor már jogerősen lezárt felszámolási eljárásokban, amelyek esetében a felszámoló díja nem érte el a 4%-ot – illetve egyszerűsített felszámolás esetén a 400 000 Ft-ot – a felszámoló e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kérheti a bíróságtól, hogy a ténylegesen befolyt díj és a 4% – illetve 400 000 Ft – közötti különbözetet részére a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt díjfedezeti alap terhére fizessék ki. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A különbözet kiutalásának forrása kizárólag a díjfedezeti alapban az e törvény hatálybalépését megelőző napon rendelkezésre álló összeg lehet. A felszámolónak a kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy eleget tett a Cstv. – az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos – 59. §-ának (2) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettségeinek. Ebben az esetben a bíóság értesíti a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalát, megjelölve a felszámoló nevét, székhelyét és a részére átutalandó összeget. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala a követeléseket e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül összesíti. Ha az Alapban nem áll rendelkezésre a követelések teljes kielégítéséhez szükséges pénzösszeg, a felszámolókat követelésük arányában kell kielégíteni. E törvény hatálybalépése után az Alapba befizetést teljesíteni nem lehet.

34. §7

35. §8 Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a felszámolási eljárás számviteli feladatait rendeletben határozza meg.9

36. §10

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. április 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. május 8. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 24. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 293. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (1) bekezdését a 2006: VI. törvény 23. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 293. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6–29. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 293. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 30–32. §-t a 2006: V. törvény 134. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 293. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 35. § a 2006: V. törvény 134. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 36. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 293. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére