• Tartalom

1997. évi XXIX. törvény

1997. évi XXIX. törvény

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról1

2018.01.01.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1–6. §2

Eljárási szabályok

7. § (1) A Tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja, továbbá 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján lefolytatásra kerülő eljárásra az 1991. évi XXV. törvény 10–12. §-ában foglaltak az irányadók, a (2)–(8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2)3 Aki a Tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja, illetőleg 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján jogosult kárpótlásra, e törvény hatálybalépésétől számított 4 hónapon belül a kárpótlási hatósághoz nyújthatja be kárpótlás iránti kérelmét.

(3) Ha a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kárpótlásra jogosult 1992. július 2-át követően meghalt, mielőtt e törvény szerint kérelmét benyújthatta volna, a jogosultnak járó kárpótlás megállapítását – a sérelmet szenvedett halála esetén túlélő házastárs (Tv. 5. §) hiányában – bármelyik örökös kérheti a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

(5)4 A Tv. 2/A. §-ának (1) bekezdésében és 2/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott sérelem miatt e törvény hatálybalépése előtt szabadságelvonás címén megállapított kárpótlásnak a Tv. 2/A. §-ának (2) bekezdése szerinti emelése ügyében a KKI hivatalból jár el.

(6)5 A Tv. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kárpótlásra jogosultnak nem kell új kérelmet előterjesztenie, ha az e törvény hatálybalépése előtt benyújtott kérelmét a KKI részben vagy egészben azért utasította el, mert a sérelmet szenvedett a munkaszolgálatot nem harcoló alakulat kötelékében teljesítette. Ez esetben a KKI hivatalból indított új eljárása során az elutasított kérelemről, illetőleg az elutasított részéről – e törvény alapján – új határozatot hoz.

(7) A hivatalból indult eljárás ügyintézési határideje azonos a kérelemre indult eljáráséval, a határidő kezdete e törvény hatálybalépésének napja.

(8)6

7/A. §7 (1)8 Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, vagy a jogutód nem ismert, a kárpótlási hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai szerint közli.

(2)9

Egyéb rendelkezések

8. § (1)10 A KKI a 7. § (5) bekezdése szerint hozott határozatában a kiegészítő kárpótlást a korábbi határozattal azonos módon állapítja meg kárpótlási jegy vagy életjáradék formájában. A jogosult legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kérheti, hogy a kárpótlási jegy helyett életjáradékot állapítsanak meg, amely – a 12. § (2) bekezdésének megfelelően – e törvény hatálybalépését követő hónap első napjától jár.

(2)11 A 7. § (6) bekezdése alapján folyó eljárásban a KKI a korábban már elbírált kérelemre figyelemmel állapítja meg a kárpótlást kárpótlási jegyben vagy életjáradékban. A jogosult azonban legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül élhet választási jogával a két kárpótlási forma között, a kárpótlási jogcímként újonnan elismert időszakot illetően.

(3) Ha a jogosult meghalt, a neki haláláig visszamenőlegesen [14. § (2) bekezdés] járó kárpótlást – a 9. § (2) bekezdésében említett kivétellel – kárpótlási jegyben kell megállapítani.

9. § (1) A megállapított kárpótlás a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a hagyaték részét képezi.

(2) Ha a sérelmet szenvedett meghalt, a részére a 7. § (5) és (6) bekezdése alkalmazásával megállapított kárpótlás – életjáradék esetén a sérelmet szenvedettnek haláláig járó életjáradék – a túlélő házastársat illeti meg.

(3) Az özvegynek megállapított egyösszegű kárpótlás annyiban képezi a hagyaték részét, amennyiben az – a 11. § (4) bekezdésének figyelembevételével – meghaladja a neki mint túlélő házastársnak szabadságelvonás, deportálás vagy kényszermunka miatt adott kárpótlást, ideértve az élete végéig kapott életjáradékot is.

10. § Ha a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott sérelem miatt a sérelmet szenvedett elhunyt után a túlélő házastárs – a 7. § (2) bekezdésében megállapított határidőn belül – maga nyújtotta be a kárpótlási igényét, akkor a sérelmet szenvedett számára ugyanezen okból a 7. § (6) bekezdés alkalmazásával kárpótlás nem állapítható meg, és így a 9. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

11. § (1) Ha a túlélő házastárs a Tv. 2. §-ának (7) bekezdése alapján az egyösszegű kárpótlást választja, de a választást megelőzően már kárpótlást kapott azért a szabadságelvonásért, deportálásért, kényszermunkára hurcolásért, amely alatt a sérelmet szenvedett meghalt, a (2)–(6) bekezdést kell alkalmazni.

(2) Ha a túlélő házastárs (özvegy) a részére megállapított egyösszegű kárpótlás összegét elérő címletértékű kárpótlási jegyet, kis összegű kárpótlást [Tv. 8. § (1) és (2) bekezdés] kapott, az egyösszegű kárpótlást teljesítettnek kell tekinteni. Ha az egyösszegű kárpótlást az előbb említettek nem érik el, a különbözetet ki kell fizetni.

(3)12 Ha a túlélő házastárs a kárpótlási jegyeit a kárpótlási hatóságnak visszaszolgáltatta, akkor a neki megállapított egyösszegű kárpótlást részére ki kell fizetni, a kárpótlási jegyek egy részének visszaszolgáltatása esetén az egyösszegű kárpótlás arányos része jár.

(4) Az egyöszegű kárpótlást teljesítettnek kell tekinteni, ha a túlélő házastársnak (özvegynek) kárpótlásként életjáradékot állapítottak meg.

(5) Ha a kifizetett életjáradék a túlélő házastársnak (özvegynek) járó egyösszegű kárpótlás összegét nem éri el, akkor – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – részére a különbözetet ki kell fizetni, feltéve, hogy a választásra vonatkozó bejelentésében ezt kéri. Ez esetben az életjáradék további folyósítását meg kell szüntetni.

(6) E § alkalmazásában – a (4) bekezdés kivételével – csak azt a kárpótlást lehet figyelembe venni, amelyet azért a sérelemért állapítottak meg, amely során a sérelmet szenvedett meghalt.

Kárpótlási jegy helyett
életjáradék ismételt választása

12. § (1)13 Az a kárpótlásra jogosult, akinek a kárpótlását a Tv. 6. §-ának (1) bekezdése alkalmazásával kárpótlási jegyben e törvény hatálybalépése előtt megállapították, a részére kiadott és még fel nem használt kárpótlási jegy visszaszolgáltatása mellett 1997. szeptember 1-je és december 31-e között igényelheti kárpótlási hatóságtól az életjáradék megállapítását. E határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(2) A havi életjáradékot a Tv. szerint kell kiszámítani. Ha a visszaszolgáltatott kárpótlási jegy címletértéke kevesebb, mint a kárpótlást megállapító határozatban megjelölt érték, az életjáradék havi összegét arányosan csökkenteni kell. Az életjáradék e törvény hatálybalépését követő hónap első napjától jár.

13. § (1)14 Az életjáradék megállapításáról a kárpótlási hatóság az igénylés benyújtásától számított 4 hónapon belül dönt.

(2) Az életjáradék folyósítására a Tv. 20/A. §-át kell alkalmazni.

(3) Az életjáradék legkorábban 1997. december 1-jétől folyósítható.

Záró rendelkezések

14. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Tv. 2/A. §-ának (2) bekezdése és 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján, az e törvény 7. §-ában szabályozott eljárás során életjáradékban megállapított kárpótlás – a Tv. 16. §-ának (1) bekezdése szerint – 1992. január 1-jétől jár.

(3) A (2) bekezdés értelmében visszamenőlegesen fizetendő életjáradéknak 1992. január 1-je és az e törvény hatálybalépése hónapjának utolsó napja közötti időre járó összegét 1998. január 1-jétől számítva 3 év alatt kell kifizetni.

(4) A Tv. 2. §-a alapján járó kárpótlás teljesítésére a költségvetésről szóló törvényben 1998. évre kell 3 milliárd forintot biztosítani.

(5) A Tv. 2. §-a alapján megállapított egyösszegű kárpótlásra, valamint a 12. § szerint folyósításra kerülő életjáradékra a Tv. 6. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni.

(6)15

(7)16 A Tv. 2. §-ának (2) bekezdésében említett törvényre vonatkozó javaslatot a Kormánynak a kárpótlási igény bejelentésére szolgáló határidő [7. § (2) bekezdés] elteltét követő 12 hónapon belül kell az Országgyűlés elé terjesztenie.

(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 7–13. § végrehajtására vonatkozó eljárási szabályokat – ideértve a kárpótlási jegy helyett az életjáradék ismételt választásának részletes szabályait – megállapítsa, továbbá, hogy a visszamenőlegesen járó életjáradék kifizetésének rendjét, ütemezését szabályozza.17

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. április 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. május 8.

2

Az 1–6. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 294. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 28. §-a, a 2011: CCI. törvény 136. §-a szerint módosított szöveg.

4

[A 7. § (5) bekezdésében a 2010: CLIII. törvény 28. §-a szerint elrendelt módosítás, amely szerint az „OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

5

[A 7. § (6) bekezdésében a 2010: CLIII. törvény 28. §-a szerint elrendelt módosítás, amely szerint az „OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

6

A 7. § (8) bekezdését a 2016: CIV. törvény 35. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 7/A. §-t a 2011: CCI. törvény 135. §-a iktatta be.

8

A 7/A. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 120. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7/A. § (2) bekezdését a 2017: L. törvény 121. §-a hatályon kívül helyezte.

10

[A 8. § (1) bekezdésében a 2010: CLIII. törvény 28. §-a szerint elrendelt módosítás, amely szerint az „OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

11

[A 8. § (2) bekezdésében a 2010: CLIII. törvény 28. §-a szerint elrendelt módosítás, amely szerint az „OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

12

A 11. § (3) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 28. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 28. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 13. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 120. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 294. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 14. § (7) bekezdése az 1998: XXXIII. törvény 66. §-a szerint módosított szöveg. A rendelkezés 1998. április 1-jén lép hatályba azzal, hogy e törvény 74. §-ának (2) bekezdése alapján 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére